Добродошли на званични сајт општине Инђија

Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен са Извештајем о стратешкој процени утицаја наведеног Плана на животну средину и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14), члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) и члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'' број 135/04 и 88/10) ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА НОВИ СЛАНКАМЕН

И

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

НАВЕДЕНОГ ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 17. октобра 2018. годинедо 16. новембра 2018. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

2. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 21. новембра 2018. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана и доставила мишљења о Извештају о стратешкој процени у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3. Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана генералне регулације насеља Нови Сланкамен и мишљења о Извештају о стратешкој процени, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 16. новембра 2018. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Прилог: ПГР насеља Нови Сланкамен - Нацрт плана

Прилог: Нови Сланкамен - моделиР Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А

О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике Србије'' бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СПОРТСКЕ ХАЛЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА У НАСЕЉУ БЕШКА

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 7/18.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 15. октобра 2018. године до 30. октобра 2018. године.

Материјал за израду Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

- у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.net/).

Позивају се органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да дају мишљење у погледу неопходних мера заштите животне средине.

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 30. октобра 2018. године.

Прилог: Материјал за РЈУ спортска хала Бешка

Прилог: Бешка модели 15102018РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 09.10.2018.године
Инђија 

 

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 3. став 3. Правилнок о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 69/05),  даје следеће: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Повећање капацитета третмана и поновног искоришћења отпада и сировина, као и увођење нових врста отпада и сировина на бази олова ради достизања пуног капацитета постројења и радних дана у години  на  катастарској парцели број 7507/15 КО Инђија, на територији општине Инђија, од стране носиоца пројекта ''МОНБАТ ПЛЦ''д.о.о., из Инђије, Саве Ковачевић бб, заведен под бројем 140-501-981/2018-05 код Покрајинског секретаријата за урбанизам и  заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, Нови Сад . 

 

Сагласно члану 20. став 1. и 2. Закона о процени утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), овај орган обезбедиће ће ЈАВНИ УВИД у предметну студију о процени утицаја у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Цара Душана број 1, у периоду од  20 дана од дана постављања обавештења. Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину наведене студије и достави своја мишљења за време трајања јавног увида у писменом облику Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија број 39) до 30.10.2018. године. 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о поднетој студији о процени утицаја биће одржана у згради Владе АП Војводине (приземље , канцеларија број 39) са почетком у 12.00 часова. У јавној презентацији и јавној расправи о предметној студији о процени утицаја, сагласно члану 20. став 4. Закона о процени утицаја, учествоваће носилац пројекта и обрађивач студије.

  

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине


Број: 501-56/2018-1-IV-02
Дана: 10.10.2018.године
Инђија

 Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
  на животну средину

 

Носиолац пројектаMНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ ДОО из Инђије, Краља Петра Првог бб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за доградњу пословно производног објекта, управна зграда спратности  П+1 и производна хала за прераду пластичних маса и производњу пластичних посуда од бризгајуће пластике спратности П+1  у југоисточној радној зони на катастарској парцели број 7553/2 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 10.10.2018. године до 22.10.2018. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1. 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

 

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине


indjija.net

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
Oдељење за урбанизам
комунално стамбене
послове и заштиту
животне средине


Број: 501-56/2018-1-IV-02
Дана: 10.10.2018.године
Инђија

 Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја
  на животну средину

 

Носиолац пројектаMНГ ПЛАСТИК ГОГИЋ ДОО из Инђије, Краља Петра Првог бб, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за доградњу пословно производног објекта, управна зграда спратности  П+1 и производна хала за прераду пластичних маса и производњу пластичних посуда од бризгајуће пластике спратности П+1  у југоисточној радној зони на катастарској парцели број 7553/2 КО Инђија, на територији општине Инђија.

 Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 10.10.2018. године до 22.10.2018. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1. 

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 

 

Одељење за урбанизам,
комунално стамбене послове
 и заштиту животне средине


12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: facebook twitter Instagram rss Mobilna verzija