Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-51/2017-1-IV-02

Дана: 20.09.2017године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носиолац пројекта „ГУМАПЛАСТ“ Д.о.о. из Инђије, Војводе Путника број 77 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу објекта за производњу бетона на катастарској парцели број 7057/3 КО Инђија, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 20.09.2017.године до 30.09.2017.године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеКомисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана генералне регулације насеља Крчедин и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 24/2011, 121/12, 132/14 и 145/14) и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 64/2015) ОГЛАШАВА:

ЈАВНИ УВИД

У НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА КРЧЕДИН

1.

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 13. септембра 2017. годинедо 13. октобра 2017. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова.

2.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 23. октобра 2017. године, у 13 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом плана у писаном облику могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија.

3.

Примедбе на планирана решења, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 13. октобра 2017. године.

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Прилог: документа уз оглас.РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-48/2017-1-IV-02

Дана: 06.09.2017године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носиолац пројекта „MONBAT PLC“ Д.о.о. из Инђије, Саве Ковачевића бб поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу објекта за гаражирање возила на катастарској парцели број 7507/15 КО Инђија, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 06.09.2017. године до 16.09.2017. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине

Број: 501-47/2017-IV-02-6

Дана: 06.09.2017. године

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта ЖИТОСРЕМ“ АД из Инђије, Војводе Путника број 2  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградње Комплекса силоса са пратећим објектима на катастарској парцели број 2125/25 КО Нови Карловци, на територији општине Инђија. У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

Донето решење заснива се на анализи захтева носиоца пројекта и података о локацији, карактеристикама и могућим утицајима пројекта на животну средину, при чему су узети у обзир прописани критеријуми за пројекте наведене у Листи I Уредбе о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (''Службени гласник РС'', број 114/08). 

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском секретаријару за урбанизам и заштиту животне средине  из Новог Сада, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине


РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Oдељење за урбанизам

комунално стамбене

послове и заштиту

животне средине

Број: 501-47/2017-1-IV-02

Дана: 16.08.2017годинe

Инђија

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09) објављује:


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

пројекта на животну средину

Носиолац пројекта „ЖИТОСРЕМ“ А.Д. из Инђије, Војводе Путника број 2 поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат изградње Компекса силоса са пратећим објектима на катастарској парцели број 2125/25 КО Нови Карловци, на територији општине Инђија.

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 16.08.2017. године до 26.08.2017. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Новосадски пут бб.

Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне срединеРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине 

Број: 501-36/2017-IV-02

Дана: 11.08.2017године

Инђија

JД

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, у складу са чланом 69. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС'', број  36/09, 88/2010 и 14/2016) објављује:


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу о издавању  дозволе за складиштење  неопасног отпада на локацији оператера

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев оператера „KAZ OIL“ Д.о.о. из Инђије, Железничка број 38, спровело је поступак издавања  дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији оператера, чија се реализација планира на кат.парцели 2860 КО Инђија, на територији општине Инђија.

На основу извршеног увида у достављену документацију, а на основу члана 63, став 4. и 5. Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09, 88/2010 и 14/2016), овај орган је дао сагласност на прихватање захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада.

У вези са напред изнетим, Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине је оценило да су испуњени услови за издавање предметне дозволе за складиштење  неопасног отпада , те се од 04. августа 2017. године уписује у Јавни регистар издатих дозвола под редним бројем 015.

Представници заинтересоване јавности, органа и организација могу извршити увид, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00 часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Новосадски пут бб и изјавити жалбу на донето решење Покрајинском Сектретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења путем овог органа.


Одељење за урбанизам,

комунално стамбене послове

и заштиту животне средине
12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија