Добродошли на званични сајт општине Инђија

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине

Дана:27.12.2017. године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15, 22/16 и 14/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 298 и 297/1 К.О. БЕШКА

доградња објекта предшколске установе

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за грађевинске парцеле број 298 и 297/1 К.О. Бешка – доградња објекта предшколске установе, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација за доградњу објекта предшколске установе. Урбанистички пројекат је урађен од стране Самосталне радње за пројектовање „БАШИЋ ПРОЈЕКТ“ из Инђије, Дарко Башић пр. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Општина Инђија, Инђија, Цара Душана број 1.

2. Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 27.12.2017. године до 08.01.2018. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, 2. спрат, у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

3. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 08.01.2018. године.

4. У складу са условима датим Планом генералне регулације насеља Бешка („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), услови за изградњу нових објеката и нових простора у комплексима објеката од општег значаја ће се стећи по изради урбанистичког пројекта. На предметној локацији планира се реконструкција и адаптација постојеће отворене терасе, и промена намене терасе у затворен простор за боравак деце, на постојећем објекту Предшколске установе у Бешки.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: Вртић Бешка урбанистичка презентација
РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ИНЂИЈА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове

и заштиту животне средине

Дана:18.10.2017године

Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14 и 145/14), члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", бр. 64/2015) и члана 14. Одлуке о Општинској управи општине Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 25/08, 23/09 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 7/12, 5/14, 2/15, 22/16 и 14/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

ПАРЦЕЛЕ 156 КО ЧОРТАНОВЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ДОМА ЗА СТАРА ЛИЦА

1.

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације парцеле број 156 КО Чортановци, за потребе изградње дома за стара лица, у насељу Чортановци, у Железничкој улици. Урбанистички пројекат је урађен од стране „Romb design tim“ из Новог Сада.
2.
Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 18.10.2017. године до 25.10.2017. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Улица Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, као и на шалтеру број 7 Пријемне канцеларије, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.
3.   

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, улица Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе, најкасније до 25.10.2017. године.

4.   

У складу са условима датим Просторним планом општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12), ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за пословање, а обзиром да се планира изградња дома за стара лица, обавезна је израда урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и

заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Прилог: урбанистички пројекатНа основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15 и 5/17), ), Локалног акционог плана запошљавања Општине Инђија за 2017. годину и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији  програма или мера активне политике запошљавања  за 2017. годину  број 2000-101-4/2017 од 10.05.2017. године,

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ИНЂИЈА

Расписују

 

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2017. ГОДИНИ

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање, Филијала Сремска Митровица- Испостава Инђија (у даљем тексту: Национална служба) и имају завршену обуку за започињање сопственог посла.

Субвенција за самозапошљавање додељује сеу једнократном износу од 180.000,00 динара, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.

Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност на територији Општине Инђија  и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности.

Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања. Уколико се више незапослених удружи, у складу са законом, свако лице појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остваривање права на субвенцију од 180.000,00 динара, односно 220.000,00 динара у случају када су подносиоци захтева особе са инвалидитетом.

У случају да се два и више лица из категорије вишкова запослених удружи ради оснивања привредног друштва, у складу са законом, уколико оснивачи заснивају у њему радни однос субвенција се одобрава у једнократном износу од 200.000,00 динара по кориснику, а уколико се у року од три месеца од дана уплате средстава доставе докази кумулативно о утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се може одобрити додатних 40.000,00 динара у складу са расположивим финансијским средствима.

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Средства додељена по основу субвенције за самозапошљавање су de minimis државна помоћ.

 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Право на субвенцију за самозапошљавање незапослено лице не може да оствари:

-          за обављање делатности које се не финансирају, према списку делатности који је саставни део јавног позива;

-          за обављање послова/делатности за које је решењем о инвалидности или решењем о процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења утврђено да особа са инвалидитетом не може да их обавља;

-          за оснивање удружења;

-          ако је остварило право на исплату новчане накнаде у једнократном износу за самозапошљавање и

-          ако је већ користило субвенцију за самозапошљавање која је делом или у целости финансирана средствима Националне службе или Општине Инђија.

 

Право на доделу субвенције за самозапошљавање незапослено лице може да оствари под условом да је:

-          пријављено на евиденцију незапослених Националне службе Филијала Сремска Митровица- Испостава Инђија,

-          завршило обуку из предузетништва по плану и програму обуке у организацији Националне службе или друге одговарајуће организације,

-          измирило раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и

-          у дозвољеном оквиру опредељеног износа за de minimis државну помоћ у текућој фискалној години и претходне две фискалне године, у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи.

У току трајања Јавног позива незапослено лице може само једном поднети захтев за доделу субвенције за самозапошљавање.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Документација за подношење захтева:

-          попуњен захтев са бизнис планом на прописаном обрасцу Националне службе;

-          доказ о завршеној обуци, уколико није завршена у организацији Националне службе;

-          обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;

-          доказ о власништву пословног простора, уколико подносилац захтева располаже истим и

-          доказ о власништву опреме, уколико подносилац захтева располаже истим.

 

У случају када је подносилац захтева особа са инвалидитетом, потребно је доставити и решење о инвалидности или процени радне способности и могућности запослења или одржања запослења.

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

 

Начин подношења захтева

Захтев са бизнис планом, у два примерка, Националној служби за запошљавање Филијала Сремска Митровица- Испостава Инђија, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у Филијали Сремска Митровица-Испостава Инђија или преузети са сајта Националне службе - www.nsz.gov.rs или сајта Општине Инђија www.indjija.net.

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног позива и приложене документације и бодовања поднетог захтева са бизнис планом, у року од 30 дана од дана истека јавног позива. Изузетно, захтеви који испуњавају услове јавног позива, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узети у разматрање уколико се за то стекну услови.Лице је у обавези да региструје, односно отпочне обављање регистроване делатности након донете одлуке, а најкасније до датума потписивања уговора.

Одлуку о одобравању субвенције за самозапошљавање доноси директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање.

Списак одобрених субвенција за самозапошљавање објављује се на огласној табли Филијале Сремска Митровица- Испостава Инђија.

 

 

БОДОВНА ЛИСТА - СУБВЕНЦИЈA ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

 

 

Критеријуми

 

Бројбодова

1. Развијеност јединице локалне самоуправе на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности*

Четврта група јединица локалне самоуправе и девастирана подручја

10

Трећа група јединица локалне самоуправе

5

Прва и друга група јединица локалне самоуправе

0

2. Планирана врста делатности

Производња и производно занатство, здравствене и интелектуалне услуге

15

Услужно занатство и остале услужне делатности и грађевинарство

8

Хотели, ресторани и остале угоститељске услуге

6

Остало

0

3. Категорија лица

Категорије теже запошљивих лица **

до 35

Остала лица

0

4. Потребни ресурси за отпочињање обављања сопственог посла

 

Пословни простор

 

Пословни простор у власништву /

Није потребан пословни простор за обављање делатности***

5

Опрема

 

Вредност опреме у власништву најмање у висини субвенције

10

Вредност опреме у власништву износи од 75% до 99,99% од висине субвенције

5

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

75

*Критеријум „Развијеност јединице локалне самоуправе Инђије на чијој територији подносилац захтева планира обављање делатности“ се утврђује уредбом Владе Републике Србије која важи у тренутку објаве Јавног позива.

**Критеријум „Категорије теже запошљивих лица“ се утврђују на основу Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину („Сл. гласник РС“, број 92/16). Припадност категорији теже запошљивих лица се утврђује на основу података из евиденције Националне службе и достављених доказа. Приликом бодовања категорија теже запошљивих лица додељују се за сваку категорију 3 бода, односно 5 бодоваза приоритетне категорије, а то су: млади до 30 година старости, а посебно млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца и млади до 30 година старости који су имали/имају статус деце без родитељског старања, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, жене, жртве трговине људима и жртве породичног насиља.

***Делатности за које није потребан пословни простор су дефинисане Правилником о одређивању делатности за чије обављање није потребан посебан простор („Сл. гласник РС“, број 9/96).

Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова, предност ће се дати захтевима који имају више бодова по појединачним критеријумима, и то следећим редоследом: категоријa лица, планирана врста делатности и потребни ресурси за отпочињање обављања делатности. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе, председник Општине Инђија и подносилац захтева у року од 45 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу кога се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 45 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

 

 

 

Документација за закључивање уговора:

-          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико ниje регистрован у АПР;

-          фотокопија потврдe о извршеној регистрацији код Пореске управе (образац РЕГ);

-          фотокопија потврде о извршеној пријави на обавезно социјално осигурање;

-          фотокопија картона депонованих потписа код пословне банке;

-          фотокопија/очитана лична карта подносиоца захтева;

-          средства обезбеђења уговорних обавеза;

-          фотокопија/очитана лична карта жиранта и

-          други докази у зависности од статуса жиранта.

 

Средства обезбеђења уговорних обавеза

Приликом закључивања уговора лице је дужно да као средство обезбеђења уговорних обавеза достави две истоветне бланко менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењима.

Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које има редовна месечна примања на име зараде или пензије, као и физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.).

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Корисник субвенције дужан је да:

-          обавља регистровану делатност на територији Општине Инђија и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности;

-          омогући праћење реализације и достави доказе о реализацији уговорне обавезе Националној служби и

-          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора, у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, корисник субвенције је у обавези да врати цео или сразмерни износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату.

Уколико корисници субвенције из категорије вишкова запослених који су удружени ради оснивања привредног друштва у складу са законом, у року од три месеца од дана уплате средстава доставе појединачни захтев о додели додатних средстава са доказима о кумулативном утрошку одобрене субвенције и најмање 20% износа средстава додељених по основу отпремнине, кориснику се анексом уговора може одобрити додатних 40.000,00 динара, у складу са расположивим финансијским средствима за ову намену.

 

 

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености општина у Републици Србији могу се добити у Филијали Сремска Митровица, преко телефона: 022/638-828 и 022/638-834, Општини Инђија Агенцији за економски развој општине Инђија  телефон: 022/ 55 60 60 или на сајту www.nsz.gov.rs и сајту www.indjija.net.

 

Јавни позив је отворен, од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и сајту Општине Инђија www.indjija.net а последњи рок за подношење захтева са бизнис планом је 15.10.2017. године.

Р е п у б л и к а   С р б и ј а

Општина Инђија

Скупштина општине

Комисија за израду Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта општине Инђија

Број: 06-111-1/2017-I

Датум: 28.06.2017. године

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине Инђија, расписује јавни позивкојим обавештава:

- образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

- високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

- правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Инђија за 2018. годину, до дана 31.октобра 2017. године.

Потребна документација:

1) Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица

2) Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3) Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Инђија, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 07 до 15 часова, у просторијама Агенције за економски развој општине Инђија, улица Војводе Степе, брoj 48. или са сајта www.indjija.net.

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2017. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2018. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиштаошштине Инђија за 2018. годину, на адресу: Општина Инђија ул. Цара Душана, бр. 1. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драган Јанковић, телефон: 022/55 60 60, email:dragan.jankovic@indjija.net или лично у просторијама Агенције за економски развој општине Инђија, улица Војводе Степе, брoj 48.

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу „Службени лист општине Инђија", на интернет страници општине Инђија: www.indjija.net  и огласним таблама месних канцеларија.

Комисија за израду Годишњег програма

заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта општине Инђија

Захтев - право коришћења без накнаде12345678910...>>
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија