LOKALNI REGISTAR IZVORA ZAGAĐIVANjA OPŠTINE INĐIJA

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („ Sl. glasnik RS“, broj 135/04 i 36/09) član 75. i na osnovu Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka ( „Sl. Glasnik RS“ , broj 91/2010) Opština Inđija je na osnovu Ugovora sa Fakultetom za primenjenu ekologiju „ Futura“ izradila Lokalni registar izvora zagađivanja za 2011. godinu.

Lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine sadrži sistematizovane podatke o izvorima zagađivanja, vrstama, količinama, načinu i mestu ispuštanja zagađujućih materija u vazduh, vode i zemljište, kao i o količinama, vrsti, sastavu i načinu tretmana i odlaganja otpada.

Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja :

Prilog 1 pogledajte ovde

Prilog 2 pogledajte ovde

Prilog 3 pogledajte ovde

Prilog 4 pogledajte ovde

Lokalni registar izvora zagađivanja opštine Inđija pogledajte ovde

Mapu pogledajte ovde


Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu 1 Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupupljanja podataka ("Sl. glasnik RS" br. 91/2010 i 10/2013).

Za potrebe registra prikupljaju se:

  • Opšti podaci o izvoru zagađivanja - Obrazac 1, zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh - Obrazac 2, vodu - Obrazac 3, tlo - Obrazac 4, kao i,
  • podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se generiše prilikom obavljanja predmetne delatnosti - Obrazac 5.

Potrebno je u skladu sa Uputstvom, u elektronskoj formi popuniti pet priloženih obrazaca i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

  • 1. Jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:Opštinska uprava opštine Inđija, Odeljenje za urbanizam komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine, Inđija ul. Cara Dušana broj 1

  • 2. Jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu: jelena.dukic@indjija.net
Kontakt telefon 022/561-322, lok 260