REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Dana: 10.01.2024. godine
Cara Dušana br. 1
I   N   Đ   I   J   A

 

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – drugi zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), člana 90. i 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", broj 32/19) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17, 31/20, 14/21 i 13/22), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

O G L A Š A V A
JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA K.P. 2637/2 KO NOVI SLANKAMEN
za izgradnju farme za uzgoj svinja

 

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat broj UP-04/23 za k.p. broj 2637/2 KO Novi Slankamen – za izgradnju farme za uzgoj svinja, kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija na poljoprivrednom zemljištu u KO Novi Slankamen. Stručni obrađivač urbanističkog projekta je SR „Bašić projekt“ iz Inđije i dipl.inž.arh. Nebojša L. Savić, odgovorni urbanista. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je Miloš Tomić iz Novog Sada.

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je dipl.inž.arh. Emilija Petrović, kontakt telefon 022/561-322 lokal 261, i e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta se održava u trajanju od sedam dana, od 17.01.2024. godine do 24.01.2024. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.rs – u delu Javni pozivi.

 

Predmetna lokacija, za koju je urađen Urbanistički projekat, nalazi se na poljoprivrednom zemljištu u KO Novi Slankamen. U skladu sa pravilima građenja na poljoprivrednom zemljištu, koja su data Prostornim planom opštine Inđija („Sl list opštine Inđija“ broj 7/12, 27/18 i 5/22), uslovi za izgradnju novih poljoprivrednih radnih kompleksa, odnosno uslovi za izgradnju objekata za potrebe poljoprivredne proizvodnje, izdavaće se na osnovu urbanističkog projekta izrađenog na osnovu smernica iz Prostornog plana opštine Inđija, uz pribavljanje uslova nadležnih organizacija i javnih preduzeća u čijoj je nadležnosti njihovo izdavanje.

 

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i
zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Urbanistički projekat pogledajte OVDE