РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 30.12.2020. године
Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА ЗА ТРГОВИНУ НА МАЛО (маркет-самоуслуга)
НА К.П. 1500/1 КО НОВИ КАРЛОВЦИ У НАСЕЉУ НОВИ КАРЛОВЦИ

 

1.   На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за уређење локације за изградњу пословног објекта за трговину на мало (маркет-самоуслуга) на к.п. 1500/1 КО Нови Карловци у насељу Нови Карловци, број У29/0720, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Нови Карловци, Челенска улица број 1. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „S PROJECT 019“ ДОО из Старе Пазове и дипл.инж.арх. Јелена М. Миклушев, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта су Опачић Милан из Нових Карловаца и Опачић Саша из Земуна.

2.    Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.    Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.     Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 06.01.2021. године до 14.01.2021. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.      Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18), где је утврђено да ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања урбанистичким планом намењује за чисто пословање, односно производњу, обавезна је израда урбанистичког пројекта уз услов да објекти својом делатноћу не угрожавају животну средину.


Урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове
и 
заштиту животне средине Општинске управе општине ИнђијаРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВA
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 25.11.2020. године
Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА (П+4)И ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА (П), на к.п. 7950 КО Инђија

 

1.  На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности П+4 и помоћног објекта спратности П, на к.п. 7950 КО Инђија, број УП-28/20, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Новосадска улица број 38. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АрхиПројект ИН“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „Гутић градња“ ДОО из Инђије.

2.   Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.   Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.    Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 02.12.2020. године до 09.12.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.     Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је утврђено да је за изградњу објеката вишепородичног становања обавезна израда Урбанистичких пројеката за изградњу, а којима ће се ближе дефинисати правила грађења, мере заштите, услови прикључења на инфраструктуру, као и услови уклапања архитектонског решења у постојеће окружење.

Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине ИнђијаРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 28.10.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 
На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ПАРЦЕЛУ БРОЈ 2995/12 KO ИНЂИЈАНА КОЈОЈ ЈЕ ПЛАНИРАНА РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ У СКЛАДИШНИ ОБЈЕКАТ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ МЕТАЛНИХ ЦЕВИ И ЛИМОВА

 

1.     На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде за грађевинску парцелу број 2995/12 KO Инђија – на којој је планирана реконструкција стамбеног објекта и промена намене у складишни објекат за складиштење металних цеви и лимова, број У-14/20, којим се разрађује локација у насељу Инђија, Авалска улица (Петра Драпшина III). Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „DOMUS CONSTRUCTION“ ДОО из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Богдан Зинаић из Инђије.

2.     Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе. 3.     Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net. 4.     Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 04.11.2020. године до 11.11.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви. 5.     Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је правилима грађења утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање обавезна ја израда урбанистичког пројекта уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину.

 

Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 21.10.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА К.П. БРОЈ 7022/1, 7022/2, 7023/1, 7023/2, 7024,7025/1, 7022/3, 7023/3, 7023/4 и 7025/2 КО Инђија

изградња производног објекта

 

1.  На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-16/20 за к.п. број 7022/1, 7022/2, 7023/1, 7023/2, 7024, 7025/1, 7022/3, 7023/3, 7023/4 и 7025/2 КО Инђија, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, североисточна радна зона. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АрхиПројект Ин“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Вељко Гутић из Инђије.

2.  Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 28.10.2020. године до 04.11.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.  Урбанистички пројекат се, у складу са Законом о планирању и изградњи, израђује када је то предвиђено планским документом или на захтев инвеститора, за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације. Планом детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији, утврђена је обавезна израда урбанистичког пројекта, који ће дефинисати урбанистичко решење и услове за изградњу објеката, за изградњу производних комплекса тј. привредне делатности чији обим изградње или технологија рада то буду захтевали.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и 
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројакета погледајте ОВДЕ


12345678910...>>