РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 28.04.2021. године
Цара Душана бр. 1

И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17 и 31/20), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ БИОГАСНЕ ЕЛЕКТРАНЕ КАПАЦИТЕТА 600 kW
НА К.П. 2926/2 КО НОВИ КАРЛОВЦИ

 

1.  На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу биогасне електране капацитета 600 kW на к.п. 2926/2 КО Нови Карловци, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у КО Нови Карловци. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „СИМ ПРОЈЕКТ“ ДОО из Инђије и дипл.инж.арх. Братислав Ђ. Гајић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „Green Energy – Зелена Енергија“ ДОО из Инђије.

2.  Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4.  Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 05.05.2021. године до 12.05.2021. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

5.   Увидом у усвојени плански документ, Просторни план општине Инђија (″Сл. лист општина Инђија″, бр. 7/12 и 27/18), утврђено је да се предметна парцела број 2926/2 КО Нови Карловци налази изван граница грађевинског подручја насеља Нови Карловци и представља обрадиво пољопривредно земљиште.

 

1. Idejno resenje.pdf
2. UP-BGE 600kW Novi Karlovci.pdf

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и  заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 10.02.2021. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА К.П. БРОЈ 245/1, 245/2, 245/3 и 246 KO Нови Карловци
за изградњу пословног објекта

 

1.  На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број УП-01/21 за к.п. број 245/1, 245/2, 245/3 и 246 КО Нови Карловци – за изградњу пословног објекта, сервисна станица за моторна возила, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Нови Карловци. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је СР „Башић пројект“ из Инђије и дипл.инж.арх. Јанко Крстић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Петковић Гордана из Инђије.

2.  Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4.   Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 17.02.2021. године до 24.02.2021. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

5. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Просторног плана општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 7/12 и 27/18), где је правилима грађења утврђено да, ако се грађевинска парцела у оквиру зоне становања урбанистичким планом намењује за чисто пословање, односно производњу, обавезна је израда урбанистичког пројекта уз услов да објекти својом делатноћу не угрожавају животну средину.

 

Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 10.02.2021. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОРОДИЧНОГ
СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА СА 4 СТАНА, НА К.П. БРОЈ 149 КО ИНЂИЈА

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат број 01/XII-20 за реконструкцију и доградњу породичног стамбеног објекта са 4 стана, спратности Су+П+2, на к.п. број 149 КО Инђија, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Занатлијска улица број 2. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „Ентазис 2002“ ДОО из Београда и дипл.инж.арх. мастер Братислав М. Илић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је Бојан Огњановић из Инђије.

2. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4. Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 17.02.2021. године до 24.02.2021. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

5. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је утврђено да је за блок број 28 где се предметна парцела налази, обавезна даља урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката. До израде плана на појединачним грађевинским парцелама могућа је изградња објеката према условима дефинисаним Планом генералне регулације насеља Инђија уз обавезу израде урбанистичког пројекта.

 

Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 20.01.2021. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 
УРБАНИСТИЧКО АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ИЗГРАДЊУ ИНТЕРНЕ СТАНИЦЕ ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГОРИВОМ
МОТОРНИХ ВОЗИЛА НА ЛОКАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОМПЛЕКСА
НА ПАРЦЕЛИ БРОЈ 6175/1 И 2699/1 КО КРЧЕДИН

 

 1.     На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације за изградњу интерне станице за снабдевање горивом моторних возила на локацији постојећег комплекса на парцели број 6175/1 и 2699/1 КО Крчедин,која се налазиу оквиру граница грађевинског подручја насеља Крчедин, у делу насеља Крчедин који је намењен за производне делатности – услуге („чиста производња“). Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „ТермоИнжењеринг“ ДОО из Зрењанина, одговорни урбаниста дипл.инж.арх. Драгица М. Штимац. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „Агроунија“ ДОО Инђија.

2.     Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.     Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.     Јавна презентација Урбанистичког пројекта сеодржава у трајању од седам дана, од 27.01.2021. године до 03.02.2021. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5.     Увидом у План генералне регулације насеља Крчедин („Сл. лист општине Инђија“ број 26/17), Начин спровођења плана, утврђено је да је за простор где се налази предметна парцела, утврђена обавезна разрада израдом урбанистичког пројекта. На основу наведених критеријума, Планом генералне регулације насеља Крчедин, утврђује се обавеза израде урбанистичког пројекта за предметну локацију.

 

Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


12345678910...>>