REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine
Dana: 29.05.2024. godineCara Dušana br. 1

I   N   Đ   I   J   A

 

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – drugi zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), člana 90. i 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", broj 32/19) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17, 31/20, 14/21, 13/22, 18/22 i 9/23), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

O G L A Š A V A

 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA K.P. 1045 KO LjUKOVO

za izgradnju poslovnog objekta

 

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat broj UP-03/24 za k.p. broj 1045 KO Ljukovo – za izgradnju poslovnog objekta, kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija u naselju Jarkovci, ugao ulice Dragomira Mihajlovića Uče i puta Inđija-Jarkovci. Stručni obrađivač urbanističkog projekta je SR „Bašić projekt“ iz Inđije i dipl.inž.arh. Nebojša L. Savić, odgovorni urbanista. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je Zoran Dukić iz Inđije. Projektom se planira izgradnja poslovnog objekta namenjenog zanatskoj proizvodnji PVC i aluminijumske stolarije sa magacinskim prostorom u funkciji date prizvodnje, izlaganju i prodaji gotovih proizvoda, kao i prostor namenjen administraciji i zaposlenima.

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je dipl.inž.arh. Emilija Petrović, kontakt telefon 022/561-322 lokal 261, i e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta se održava u trajanju od sedam dana, od 05.06.2024. godine do 12.06.2024. godine.Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.rs – u delu Javni pozivi.

 

Uvidom u usvojeni planski dokument, Plan generalne regulacije naselja Jarkovci („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/20), konstatovano je da se predmetna parcela nalazi u granicama građevinskog područja naselja Jarkovci, i da je namenjena za zonu stanovanja - porodično stanovanje. U skladu sa planskim dokumentom koji se primenjuje za izgradnju, ako se građevinska parcela u zoni stanovanja, namenjuje za čisto poslovanje/proizvodnju, obavezna je izrada urbanističkog projekta za potrebe urbanističko-arhitektonske razrade lokacije.

 Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Urbanistički projekat možete pogledati OVDE


REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Dana: 30.04.2024. godine
Cara Dušana br. 1
I   N   Đ   I   J   A

 

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – drugi zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), člana 90. i 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", broj 32/19) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17, 31/20, 14/21, 13/22, 18/22 i 9/23), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

O G L A Š A V A
JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE
ZA IZGRADNjU TURISTIČKO-REKREATIVNIH SADRŽAJA
NA K.P. BROJ 5653/1 I 5653/2 KO NOVI SLANKAMEN,
OPŠTINA INĐIJA

 

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat urbanističko-arhitektonske razrade lokacije  za izgradnju turističko-rekreativnih sadržaja  na k.p. broj 5653/1 i 5653/2 KO Novi Slankamen, opština Inđija, broj 20240318/01 od aprila 2024. godine, kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija u zoni kuća za odmor katastarske opštine Novi Slankamen. Stručni obrađivač urbanističkog projekta je „REVOLUTION ARCHITECTS“ DOO iz Beograda i dipl.inž.arh. Danijela M. Mirković, odgovorni urbanista. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je „A MI MANERA“ iz Beograda.

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je dipl.inž.arh. Emilija Petrović, kontakt telefon 022/561-322 lokal 261, i e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta se održava u trajanju od sedam dana, od 08.05.2024. godine do 15.05.2024. godine.Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.rs – u delu Javni pozivi.

 

Obaveza izrade Urbanističkog projekta određena je odredbom Prostornog plana opštine Inđija (″Sl. list opštine Inđija″, br. 7/12, 27/18 i 5/22), a obzirom da je za lokaciju u zoni kuća za odmor, na kojoj se planira izgradnja, obezbeđen adekvatan pristup na javnu saobraćajnu površinu, u okviru koje se definiše način infrastrukturnog opremanja svih planiranih sadržaja, za izgradnju turističko-rekreativnog kompleksa, obavezna je izrada urbanističkog projekta uz poštovanje smernica navedenih Prostornim planom opštine Inđija, a u skladu sa važećim propisima i uslovima nadležnih organa, posebnih organizacija, imaoca javnih ovlašćenja i drugih institucija.

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Urbanistički projekat možete pogledati OVDE


REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Dana: 30.04.2024. godine
Cara Dušana br. 1

I   N   Đ   I   J   A

 

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – drugi zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), člana 90. i 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", broj 32/19) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17, 31/20, 14/21, 13/22, 18/22 i 9/23), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

O G L A Š A V A
JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA K.P. BROJ 8141 KO Inđija
za izgradnju poslovnog objekta – mini marketa

 

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat broj UP-02/24 za k.p. broj 8141 KO Inđija – za izgradnju poslovnog objekta – mini marketa, kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija u naselju Inđija, Ulica Đorđa Vojnovića broj 69-71. Stručni obrađivač urbanističkog projekta je SR „Bašić projekt“ iz Inđije i dipl.inž.arh. Nebojša L. Savić, odgovorni urbanista. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je „ZAM“ DOO iz Inđije.

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je dipl.inž.arh. Emilija Petrović, kontakt telefon 022/561-322 lokal 261, i e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta se održava u trajanju od sedam dana, od 08.05.2024. godine do 15.05.2024. godine.Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.rs – u delu Javni pozivi.

 

Predmetna lokacija, za koju je urađen Urbanistički projekat, nalazi se u naselju Inđija, u bloku broj 2, u delu koji je namenjen porodičnom stanovanju. Planirani poslovni objekat namenjen je trgovini robe široke potrošnje, objekat mini-marketa/prodavnica. Obaveza izrade Urbanističkog projekta određena je odredbom Plana generalne regulacije naselja Inđija („Sl. list opština Srema“ broj 14/06 i 30/11 i „Sl. list opštine Inđija“ broj 18/19 i 9/21), gde je utvrđeno da, ako se građevinska parcela u okviru zone stanovanja, namenjuje za čisto poslovanje, obavezna je izrada urbanističkog projekta, uz uslov da objekat svojom delatnošću ne ugrožava životnu sredinu.

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i
zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija


Urbanistički projekat pogledajte OVDE


REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Dana: 10.04.2024. godine
Cara Dušana br. 1
I   N   Đ   I   J   A

 

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – drugi zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), člana 90. i 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", broj 32/19) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17, 31/20, 14/21, 13/22, 18/22 i 9/23), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

O G L A Š A V A
JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA IZGRADNjU VINARIJE NA K.P. 3411 KO ČORTANOVCI

 

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat za izgradnju vinarije na k.p. 3411 KO Čortanovci, broj P-184-24 od marta 2024. godine, kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija u zoni kuća za odmor (vikend zona) u KO Čortanovci. Stručni obrađivač urbanističkog projekta je „ARHILEX“ DOO Inđija i dipl.inž.arh. Nebojša L. Savić, odgovorni urbanista. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je „DEKANTER“ DOO Novi Sad.

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je dipl.inž.arh. Emilija Petrović, kontakt telefon 022/561-322 lokal 261, i e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta se održava u trajanju od sedam dana, od 17.04.2024. godine do 24.04.2024. godine.Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.rs – u delu Javni pozivi.

 

U skladu sa smernicama za izradu urbanističkog projekta za vinariju u okviru zone kuća za odmor, koje su date Prostornim planom opštine Inđija („Sl list opštine Inđija“ broj 7/12, 27/18 i 5/22), a obzirom da je za lokaciju na kojoj se planira izgradnja vinarije obezbeđen adekvatan pristup na javnu saobraćajnu površinu, obavezna je izrada urbanističkog projekta uz poštovanje smernica datih Prostornim planom opštine Inđija, i u skladu sa važećim propisima i uslovima nadležnih organa, posebnih organizacija, imaoca javnih ovlašćenja i drugih institucija. 

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i 
zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Urbanistički projekat pogledajte OVDE12