РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
Покрајински секретаријат за урбанизам
и заштиту животне средине
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 11.05.2022. године

 

На основу члана 63. и 63а. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), чланова 88-94. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20 и 14/21),

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА МЕШОВИТИ ВОД 110 KV ТС ИНЂИЈА 2 – ТС НОВИ САД 3 – ДЕОНИЦА Ц – НАДЗЕМНИ ДЕО ВОДА УВОЂЕЊА У ТС ИНЂИЈА 2

 

На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за мешовити вод 110 kV ТС Инђија 2 – ТС Нови Сад 3 – деоница Ц – надземни део вода увођења у ТС Инђија 2.

 

Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „ЕЛЕКТРОИСТОК ПРОЈЕКТНИ БИРО“ ДОО Београд, Ровињска улица број 14, одговорни урбаниста је дипл.инж.арх. Јелена Д. Ђерић, e-mail: jelena.djeric@eipb.rs. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта  је „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“ АД Београд, Кнеза Милоша број 11.

 

Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

 

Овлашћена лица за давање обавештења о јавној презентацији су дипл.инж.саоб. Перица Радошевић, контакт телефон 022/561-322 локал 163, е-mail: perica.radosevic@indjija.rs и дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржава се у трајању од седам дана, од 18.05.2022. године до 25.05.2022. године.

 

Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и у дигиталном облику на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

 

Повод за израду Урбанистичког пројекта је иницијатива Акционарског друштва „Електромрежа Србија“ за унапређењем високонапонске електроенергетске мреже на деоници ТС Нови Сад 3 – ТС Обреновац услед очекиваног повећања потрошње углавном индустријских потрошача у ТС Стара Пазова и ТС Инђија 2.

 

 Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ

 


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 20.04.2022. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20 и 14/21), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
СПРАТНОСТИ По+П+3
на к.п. 2043/1, 2043/2 и 2044/1 КО Инђија

 

1.       На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта, спратности По+П+3, на к.п. 2043/1, 2043/2 и 2044/1 КО Инђија, број УП-23/22 од априла 2022. године, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, блок 38, Улица Душана Јерковића број 18-18а. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АРХИПРОЈЕКТ ИН“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „АТОС НИКА“ ДОО из Инђије.

2.       Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.       Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4.       Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 27.04.2022. године до 07.05.2022. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

5.       Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19 и 9/21), где је утврђено да је за блок број 38 где се предметнe парцелe налазe, обавезна даља урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне регулације (за део блока) и урбанистичких пројеката. До израде плана на појединачним грађевинским парцелама (где је дефинисана регулација) могућа је изградња објекта према условима дефинисаним Планом генералне регулације уз обавезу израде урбанистичког пројекта.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

Урбанистички пројекат можете погледати ОВДЕ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 20.04.2022. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20 и 14/21), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
за изградњу станице за снабдевање горивом
НА К.П. 7240/8 КО ИНЂИЈА

 

1.         На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат станице за снабдевање горивом у Инђији, на к.п. 7240/8 КО Инђија, којим се разрађује локација у насељу Инђија, Војводе Путника улица, североисточна радна зона, уз Државни пут IIA реда број 126 Рума-Путинци-Инђија-Стари Сланкамен. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „МАРУРИ“ ДОО из Новог Сада и дипл.инж.арх. Радомир Ђ. Овука, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „M&B TRANS“ ДОО из Новог Сланкамена.

2.         Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.         Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4.         Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 27.04.2022. године до 07.05.2022. године.Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

5.         Урбанистички пројекат је израђен на захтев инвеститора за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за потребе реализације планиране намене, посебно у делу саобраћајног прикључења и комуналног опремања, дат је ужи обухват урбанистичког пројека, који се односи на саму парцелу намењену за станицу за снабдевање горивом, и шири обухват у односу на плански документ са циљем да се дефинишу потребни елементи за реализацију планираних радова.

 

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 13.04.2022. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон, 9/20 и 52/21), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17, 31/20 и 14/21), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
СПРАТНОСТИ По+П+4+Пк
на к.п. 7983 КО Инђија

 

1.         На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта, спратности По+П+4+Пк, на к.п. 7983 КО Инђија, број УП-19/22 од марта 2022. године, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Новосадска улица број 23а-25. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АРХИПРОЈЕКТ ИН“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „МБ ТРАНС ИНВЕСТ ИН“ ДОО из Инђије.

2.         Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3.         Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

4.         Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 20.04.2022. године до 30.04.2022. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs – у делу Јавни позиви.

5.         Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема“ број 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19 и 9/21), где је утврђено да је за блок број 27, где се предметна парцела налази, обавезна даља урбанистичка разрада, односно израда Плана детаљне регулације и урбанистичких пројеката. До израде плана на појединачним грађевинским парцелама могућа је изградња објекта према условима дефинисаним Планом генералне регулације уз обавезу израде урбанистичког пројекта.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат погледајте ОВДЕ


12