Водич кроз регистрацију привредних субјеката

  • Оснивање и регистрација привредних друштава

Сходно закону о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 125/2004), привредно друштво је правно лице које оснивају оснивачким актом правна и/или физичка лица ради обављања делатности у циљу стицања добити.

Правне форме привредних друштава у смислу овог закона су друштво с ограниченом одговорношћу, ортачко друштво, командитно друштво, и акционарско друштво.

Привредно друштво може образовати један или више огранака, као организациони део привредног друштва који нема својство правног лица.

  • Општа упутства за оснивање и регистрацију привредних субјеката

У складу са Законом о регистрацији привредних субјеката ("Службени гласник РС", бр. 55/2004 и 61/2005.), Захтев за регистрацију оснивања привредног субјекта подноси се Агенцији за привредне регистре (АПР).

Уз захтев за регистрацију оснивања привредног субјекта прилаже се и Законом прописана пратећа документација, у оригиналу или овереним фотокопијама од стране органа надлежног за оверу потписа (суд или општински орган управе).

Такође, уз Захтев се прилаже и доказ о уплати таксе за за добијање регистарског/матичног броја кроз решење Агенције, од Републичког завода за статистику у износу од 1.750,00 дин.

Комплетан водич можете да преузмете овде>>

За све детаље и помоћ око попуњавања пријаве можете се обратити Агенцији за економски развој општине Инђија

Инђија, Војводе Степе 48
тел/факс: +381 (0) 22 55 60 60