Општа управа

Одељење за општу упрaву обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу Закона и других прописа чији је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа.

Одељење врши послове на издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи, стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.

Одељење врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, послове ресторана друштвене исхране и економата за Општинску управу.

За извршавање одређених послова из изворне надлежности општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, на територији Месних заједница образују се Месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

1. Месна канцеларија Бешка, за насељено место Бешка,

2. Месна канцеларија Крчедин, за насељено место Крчедин,

3. Месна канцеларија Сланкаменачки Виногради, за насељено место Сланкаменачки Виногради,

4. Месна канцеларија Чортановци, за насељено место Чортановци,

5. Месна канцеларија Марадик, за насељено место Марадик,

6. Месна канцеларија Нови Карловци, за насељено место Нови Карловци,

7. Месна канцеларија Нови Сланкамен, за насељено место Нови Сланкамен,

8. Месна канцеларија Љуково, за насељено место Љуково,

9. Месна канцеларија Јарковци, за насељено место Јарковци,

10. Месна канцеларија Стари Сланкамен, за насељено место Стари Сланкамен.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, овера рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено Законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то предвиђено Законом и другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

У Месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организација и установа за које обављају послове.

Месне канцеларије врше одређене послове за Месне заједнице у Општини, које им на основу договора са Саветом Месних заједница повери Скупштина општине и председник општине.

Врши и друге послове које му повери председник Општине и начелник Општинске управе.

Начелник одељења: Јелена Јојић

Контакт: 022 561 322

е-пошта: jelena.jojic@indjija.rs

Службеници за вођење управног поступка и за одлучивање у управној ствари


Овлашћено лице за заштиту података о личности у Општинској управи општине Инђија је Јасмина Пушкаш Жуљ 

Адреса лица за заштиту података о личности: лице за заштиту података о личности обавља послове у седишту

Општинске управе општине Инђија на адреси: Цара Душана број 1. Инђија

Емаил лица за заштиту података о личности : jasmina.puskas-zulj@indjija.rs

Број телефона:069 2564092 

Правилник о заштити података о личности

Захтев за остваривање права поводом извршеног увида

Захтев за остваривање права у вези са обрадом података о личности

Притужба


Овлашћено лице за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем у Општинској управи општине Инђија је Мирослав Ненић.

 

Адреса лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем : лице за пријем информација и вођење поступка узбуњивања  обавља послове у седишту

Општинске управе општине Инђија на адреси: Цара Душана број 1. ИнђијаЕмаил лица за  за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем: miroslav.nenic@indjija.rs

 

Одлука о именовању лица  за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем

Одлука о поступку унутрашњег узбуњивања