Одељење за урбанизам и комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

Одељење за урбанизам и комунално-стамбене послове и заштиту животне средине врши управне и друге послове у непосредном спровођењу Закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма као и комунално стамбеној области.

Учествује у изради Програма за израду Просторног плана Општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планског документа, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографког и катастарског плана односно дигиталне записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, прикупља податке за потребе израде програма за израду Плана, припрема предлоге одлука о изради урбанистичког плана , издаје изводе из Урбанистичких планова, издаје Акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, прибавља сагласности које су у посебним законима прописане услове , решаве пријаве објеката чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу, издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката, доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке.

Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће из ове области.

Врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности, стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности.

Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.

Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са Закном, као и друге послове у стамбеној области.

Врши послове заштите и унапређења животне средине за овабљање одређених длатности у складу а Законом.

Врши послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине, спроводи поступак експропријације, комасације, враћања земљишта, промет земљишта и зграда као и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлукама.

Врши и друге послове које му повери председник Општине и начелник Општинске управе.

Начелник Одељења: Тијана Дошен

телефон: 022 560 012

е-пошта: tijana.dosen@indjija.rs