Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права гађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта, борачко-инвалидске заштите као и инспекцијске послове из области образовања.

Одељење предлаже нацрте аката из своје надлежности коју доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.

Одељење врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите.

Врши послове ликивидатуре у области борачко-инвалидске заштите и породиљског одсуства.

Послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица.

Врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Инђија.

Прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини.

Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке,

административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности.

Врши и друге послове које му повери председник Општине и начелник Општинске управе.

Начелник Одељења: Ивана Бабин

е-пошта: ivana.babin@indjija.net