Одељење за финансије

Одељење за финансије координира поступак припрема буџета, разрађује смернице за припрему буџета, припрема нацрт буџета.

У извршавању буџета контролише план извршења буџета, врши евентуалне корекције, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава.

Одељење за финансије пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода, дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.

Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје.

Одељење за финансије обавља рачуноводствене послове за Општинску упрву, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Врши и друге послове које му повери председник Општине и начелник Општинске управе.

Начелник Одељења: Данијела Матић

е-пошта: 

тел: 022/561-322