Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у области изградње, послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности, послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине, и послове инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја.

Врши управно-правне послове из ових области, извршење извршних решења и друге послове у складу са Законом, Статутом и одлукама Општине.

Врши и друге послове које му повери председник Општине и начелник Општинске управе. 

Начелник Одељења:

телефон: 022/560-016

е-пошта: