Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода врши утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом.

Врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе.Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе.

Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода.

Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Врши и друге послове које му повери Председник општине и начелник општинске управе.

Начелник Одељења: Бранко Деспотовић

телефон: 022 565 141

е - пошта: branko.despotovic@indjija.rs

1. Одсек за утврђивање пореза, телефон: 022 565 140

2. Одсек за наплату пореза, телефон: 022 510 024