Одељење за правне и скупштинске послове

Одељење за правне и скупштинске послове врши стручне и организационе послове за Скупштину општине и Општинско веће који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седницама, чување изворних докумената о раду Скупштине и Општинског већа и вођење евиденције о одржаним седницама.

Пружа стручну помоћ одборницима, прибавља одговоре на одборничка питања и врши административне и стручне послове који се односе на преставке и предлоге грађана.

Обавља послове протокола за потребе председника Скупштине и врши стручне и административне послове за радна тела Скупштине.

Врши и друге послове које јој повери председник Скупштине и секретар Скупштине.

Начелник Одељења: Сања Којчин Стојковић

е-пошта: 

телефон: 022/561 - 322