Кабинет председника

Кабинет председника Општине врши стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника Општине који се односе на представљање општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству.

Врши припрему за радне и друге састанке председника и заменика председника Општине, прати активности на реализацији утврђених обавеза, координира активности на остваривању јавности рада, врши пријем странака који се непосредно обраћају председнику и заменику председника Општине, организује протокол поводом пријема домаћих и страних представника градова, културних, спортских и других представника, протоколе поводом додељивања јавних признања и друге протоколарне послове које одреди председник и заменик председника Општине, врши распорећивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника Општине и сређује документацију везану за њихове активности.

Врши и друге послове по налогу председника и заменика председника Општине.

е-пошта: kabinet@indjija.rs