Управни одбор Установе "Спортски центар" Инђија дана 09.08.2021. године донео је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање директора.


Одлуку можете прочитати овде.
Јавни конкурс можете прочитати овде.14.07.2021.

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 16/18), члана 26. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Инђија (''Службени лист општине Инђија'', бр. 12/18), тачке V Одлуке Скупштине општине Инђија о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Инђија број 35-305/2019-I од 30. децембра 2019. године, Одлуке Скупштине општине Инђија о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Инђија број 464-3/2020-I од 29. децембра 2020. године и Одлуке Скупштине општине Инђија о умањењу почетне цене закупнине број 464-7/2021-I од 18. јуна 2021. године, објављује следећи

 

О Г Л А С 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА 

Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 КО Инђија, јавна својина општине Инђија, у површини 10 m², ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања. Пословни простор се даје у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) година. Почетна цена месечне закупнине за пословни простор који се издаје у закуп износи 520 (петстотинадвадесет) евра. Пословни простор који се даје у закуп може се користити за обављање телекомуникационе делатности.

 

II
   
            
Услови учешћа на огласу:

1.     Право учешћа имају заинтересована правна лица регистрована за обављање телекомуникационе делатности.

2.     Учесници су дужни да уплате депозит у износу од 1.560,00 евра (хиљадупетстотинашездесет евра) у динарској противвредности на дан плаћања, на жиро рачун број 840-142640-75 Општина Инђија извршење буџета, са позивом на број 44-212. 

3.     Учеснику на огласу чија понуда није прихваћена депозит се враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. Учесник на огласу чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке о давању непокретности у закуп  не закључи уговор о закупу пословног простора.

4.     Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда. 

5.     Уколико по расписаном огласу стигне више понуда, уговор ће се закључити са оним понуђачем који понуди највишу цену закупнине. 

6.     Учеснику на огласу који је понудио највишу цену закупнине депозит ће се задржати и биће урачунат у закупнину, као унапред плаћена закупнина. Закупнина се плаћа месечно, унапред, до петог у месецу за текући месец. 

7.     Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 30. јула 2021. године у просторијама Општине Инђија, сала број 1, са почетком у 11,00 часова. 

8.     Јавно отварање писмених понуда спровешће Комисија за давање у закуп пословног простора општине Инђија. 

9.     Рок за подношење писмених понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања. 

10.    Оглас о давању у закуп прикупљањем писмених понуда објавиће се истицањем на огласној табли општине Инђија, на интернет страници општине Инђија, у ''Службеном листу општине Инђија'' и у недељном листу ''Сремске новине''. 

11.    Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''За оглас за давање у закуп пословног простора. Не отварај'', на шалтеру број 1 у пријемној канцеларији Општинске управе или препорученом пошиљком на адресу: Општина Инђија, ул. Цара Душана број 1, Инђија. 

12.    Понуда која се доставља обавезно садржи:
 - висину понуђене цене изражене у еврима,
 - потврду о уплати депозита,
 - изјаву о условима враћања депозита са јасном назнаком назива своје пословне     банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита,
 - назив и седиште правног лица подносиоца понуде,
 - копију решења о упису правног лица код надлежног органа,
 - оверену изјаву овлашћеног лица да ће приликом закључења уговора о закупу предати закуподавцу бланко сопствену меницу, прописно регистровану код НБС, са меничним овлашћењем да исту може попунити са свим подацима, ради наплате целокупног износа уговорене закупнине и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату исте са свих рачуна закупца код банака,
 - потврду о додељивању пореског идентификационог броја (ПИБ),
 - пуномоћје за заступање подносиоца понуде. 

13.   Благовременим пријавама ће се сматрати оне пријаве које стигну у пријемну канцеларију Општинске управе општине Инђија до 14,00 часова 29. јула 2021. године. 

14.   Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Сва потребна обавештења у вези спровођења огласа могу се добити у Општинској управи Општине Инђија у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, лично или на телефон 022/561-322, локал 259 и 260. 14.10.2021. године

На основу члана 12. Одлуке о начину и поступку организовања јавне расправе („Службени лист општине Инђија“, бр. 15/19), Радна група за  ревизију Локалног антикорупцијског плана општине Инђија који је донет за период 2017.  године – 2020. године je сачинила Извештај о спроведеној јавној расправи о Нацрту Локалног антикорупцијског плана општие Инђија за период од 2021. године до 2024. године. Извештај о јавној расправи одржаној од 23.09.2021. године до 08.10.2021. године можете преузети овде.

На основу Решења Председника општине Инђија бр.

46-20/2021-II

09.07.2021.

године

                                                                               и

Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 06-12/2021-2 од 09.07.2021. године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015 и 21/19)

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

1.    Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Инђија, и то катастарске парцеле бр. 5782/11 укупне површине од 5ха 33а 13м2и катастарске парцеле 5782/12К.О. Инђија, укупне површине од 2ха 67а 32м2, уписане код РГЗ СКН Инђија у лист непокретности бр. 8913 К.О. Инђија 2. Графички приказ парцела је саставни део овог јавног огласа.

2.    Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији Општинске управе општине Инђија Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине бр. 35-2-407/2021-1V-02  од 09.07.2021. године, и то:

1)     Локација: Увидом у усвојени плански документ, Просторни план општине Инђија („Сл. лист општине Инђија" број 7/12), утврђено је да се предметне парцеле број 5782/11 и 5782/12 КО Инђија налазе у границама грађевинског земљишта ван граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне зоне - површине на територији општине Инђија - локација 15.

2)      Намена земљишта: За утврђивање правила уређења и грађења за простор локације 15 урађен је План детаљне регулације радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија („Сл. лист општине Инђија" број 16/13 и 31/2019). Увидом у наведени План детаљне регулације утврђено је да се парцеле 5782/11 и 5782/12 К.О. Инђија налазе у зони рада.

3)     Врста и намена објеката: Зона рада - У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат. Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограде, бунара, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл.

4)       Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле

 Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони са платоима и саобраћајницама је 2,1. Максималан дозвољен степен заузетости грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је 70%. Неопходно је обезбедити минимално 30% уређених зелених површина.

5)       Највећа дозвољена спратност и висина објекта:

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:

пословни: макс. П+1+Пк (приземље+једна етажа+поткровље),

У изузетним случајевима дозвољава се и већа спратност кад пословни објекти представљају просторне репере већих комплекса.

производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки процес производње,

складишни: макс. П+Пк (приземље+поткровље), евентуално и више ако то захтева технолошки процес производње. Изградња помоћног објекта - оставе, дозвољена је макс. спратности П (приземље).

 

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске/сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

   3.    Подаци о степену комуналне опремљености:

-         Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне парцела 5782/11 и 5782/12 КО Инђија на саобраћајну инфраструктуру остварује се директном везом на новоизграђену савремену индустријску саобраћајницу.

-         Електроенергетска инфраструктура: За трајно напајање будућих пословно-производних објеката у радној зони Локација 15 могуће је преко постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у оквиру комплекса Локацији 15 вршити полагањем 20 KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења у постојећој МБТС 20/0.4 KV "ИТ ПАРК", односно изградњом новог Вн вода до парцеле потрошача на којој ће се изградити МБТС са Вн блоком(улаз-излаз). Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује Електродистрибуција Рума.

-         Водовод и канализација: У коридору новоизграђене саобраћајнице преко које предметне парцеле остварују везу са саобраћајном инфраструктуром, изграђена је водоводна мрежа а у току су радови на изградњи фекалне канализације. Прикључење на изграђену комуналну инфраструктуру као и евентуалну доградњу исте инвеститор ће извршити према условима и мерама надлежних комуналних јавних предузећа.

4.   Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

5.    Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)     3а физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)     3а предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

3)    Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)     Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног

огласа.

6. Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

7.  Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

8.  Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија Пореске управе Филијала Инђија, под бројем 464-08-0033/2021, и износи 553,50 динара по м2 земљишта, односно 44.304.907,5 динара за укупну површину обе парцеле.

9.  Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 4.430.491,00динара и уплаћује се на текући рачун број 325-9500600044764-06 са позивом на број 06-12/2021.

10.  Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

11.    Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

12.   Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

13.  Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 13.08.2021. године до 15:00 часова.

    14.  Рок и начин плаћања цене отуђења: Укупна цена отуђења може се платити једнократно, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу или у у више једнаких месечних рата, при чему се о плаћању до 12 месеци, инвеститор изјашњава, док о плаћању преко 12 месеци, као и одложеном плаћању, односно грејс периоду, на захтев инвеститора, одлучује Општинско веће.

15.  У случају плаћања цене отуђења једнократно, купац има право на умањење цене за 10%. У случају плаћања цене отуђења на рате, купац је дужан да приликом закључења уговора достави један од инструмената обезбеђивања плаћања, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија.

16. Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

17.  Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

18.  Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

19.  Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 16.08.2021. године(понедељак)у 10:00 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,TQ CITY"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног ( најнижег ) износа .

20. Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљиштаспровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва. Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузећe за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу. Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

21.  Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија Ј.П. Ул. Војводе Степе бр. 11, трећи спрат или на телефон бр. 022/215-00-15.

- ЈАВНИ ОГЛАС

- ОГЛАС ГРАФИКА


01.04.2021.

О Г Л А С  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 КО Инђија, јавна својина општине Инђија у површини 10m² ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Цео текст огласа прочитаје ОВДЕ


indjija.rs

На основу Решења Председника општине Инђија бр.

46-34/2020-II

од

10.02.2021.

године и

Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 06-4/2021-4 од 22.02.2021. године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015)

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и објављује
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЋЕЊА НЕИЗГРАЋЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 1.            Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Инђија, и то парцеле број 5641/2 површине 05 ари 75м2 уписане у лист непокретности број 9309 к.о. Инђија. Графички приказ парцеле је саставни део овог јавног огласа.

 НАПОМЕНА: Парцела број 5641/2 к.о. Инђија према Плану генералне регулације насеља Инђија („Службени лист општина Срема“ бр. 14/06 и 30/11 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 18/19) нема остварен приступ јавној саобраћајној површини из плана и иста се отуђује у циљу проширења суседних парцела.

 2.            Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији Општинске управе општине Инђија Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине бр. 35-2-288/2020-1V -02од 20.07.2020. године, и то:

1)            Локација: Увидом у усвојени плански документ, План генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), констатовано је да сe парцела број 5641/2 к.о. Инђија налази у границама грађевинског подручја насеља Инђија, у блоку број 3/1 који је намењен породичном становању и резиденцијалном становању.

2)            Намена земљишта: Увидом у усвојени плански документ, План генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), констатовано је да се к.п. број 5641/2 к.о. Инђија налази у делу који је намењен породичном становању.

3)            Правила градње:

Намена: породично становање

Степен изграђености: мах. 30%

Индекс искоришћености: мах. 1,0

Спратност објекта: мах. П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље).

Услови за образовање грађевинске парцеле у зони породичне стамбене изградње:

- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 10,0 м (изузетно 9,5м), минимална површина парцеле је 300,0 м2;

- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 м (2 х 8,0 м), минимална површина је 500,00 м2 (2 х 250,00 м2), а само у изузетним случајевима 400 м2 (2 х 200,00 м2);

 - за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 м, минимална величина парцеле је 200,0 м2.

3.            Подаци о степену комуналне опремљености:

Саобраћајна инфраструктура: Према Плану генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема" број 14/06 и 30/11 и "Сл. лист општине Инђија", бр. 18/19), предметна парцела 5641/2 К.О. Инђија нема остварен приступ јавној саобраћајној површини из плана.

Електроенергетска инфраструктура: Према месним приликама у Улици Новосадски пут у Инђији. Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.

Водовод и канализација: Према месним приликама у Улици Новосадски пут у Инђији а начин и услове прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.

4.            Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

5.            Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)            За физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)            За предузетнике и правна лица:назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

3)            Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)            Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног огласа.

6.            Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

 7.            Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

 8.           Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1 м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија Пореске управе Филијала Инђија, под бројем 212-464-08-0045/2020 од 05.10.2020. године, и износи 300,00 динара по м2 земљишта, односно 172.500,00 динара за укупну површину парцеле.

9.            Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 17.250,00 динара и уплаћује се на текући рачун број 325-9500600044764-06  са позивом на број 5641-2/21.

10.         Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

11.          Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

12.          Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

 13.         Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 26.03.2021. године до 15:00 часова.

14.          Рок и начин плаћања цене отуђења: Укупна цена отуђења може се платити једнократно, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу.

15.          Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

16.          Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

17.          Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

18.         Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 29.03.2021. године(понедељак) у 10:30 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,Т() С1ТУ"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног ( најнижег ) износа.

19.          Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљишта спровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва. Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу. Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 -одлукаУС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлукаУС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

20.         Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија

 - ОГЛАС

 - ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ

 Председник Надзорног одбора,

  Слободан Милновић

12345678910...>>