01.04.2021.

О Г Л А С  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 КО Инђија, јавна својина општине Инђија у површини 10m² ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Цео текст огласа прочитаје ОВДЕ


indjija.net

На основу Решења Председника општине Инђија бр.

46-34/2020-II

од

10.02.2021.

године и

Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 06-4/2021-4 од 22.02.2021. године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015)

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и објављује
ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЋЕЊА НЕИЗГРАЋЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 1.            Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Инђија, и то парцеле број 5641/2 површине 05 ари 75м2 уписане у лист непокретности број 9309 к.о. Инђија. Графички приказ парцеле је саставни део овог јавног огласа.

 НАПОМЕНА: Парцела број 5641/2 к.о. Инђија према Плану генералне регулације насеља Инђија („Службени лист општина Срема“ бр. 14/06 и 30/11 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 18/19) нема остварен приступ јавној саобраћајној површини из плана и иста се отуђује у циљу проширења суседних парцела.

 2.            Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији Општинске управе општине Инђија Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине бр. 35-2-288/2020-1V -02од 20.07.2020. године, и то:

1)            Локација: Увидом у усвојени плански документ, План генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), констатовано је да сe парцела број 5641/2 к.о. Инђија налази у границама грађевинског подручја насеља Инђија, у блоку број 3/1 који је намењен породичном становању и резиденцијалном становању.

2)            Намена земљишта: Увидом у усвојени плански документ, План генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), констатовано је да се к.п. број 5641/2 к.о. Инђија налази у делу који је намењен породичном становању.

3)            Правила градње:

Намена: породично становање

Степен изграђености: мах. 30%

Индекс искоришћености: мах. 1,0

Спратност објекта: мах. П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље).

Услови за образовање грађевинске парцеле у зони породичне стамбене изградње:

- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 10,0 м (изузетно 9,5м), минимална површина парцеле је 300,0 м2;

- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 м (2 х 8,0 м), минимална површина је 500,00 м2 (2 х 250,00 м2), а само у изузетним случајевима 400 м2 (2 х 200,00 м2);

 - за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 м, минимална величина парцеле је 200,0 м2.

3.            Подаци о степену комуналне опремљености:

Саобраћајна инфраструктура: Према Плану генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема" број 14/06 и 30/11 и "Сл. лист општине Инђија", бр. 18/19), предметна парцела 5641/2 К.О. Инђија нема остварен приступ јавној саобраћајној површини из плана.

Електроенергетска инфраструктура: Према месним приликама у Улици Новосадски пут у Инђији. Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.

Водовод и канализација: Према месним приликама у Улици Новосадски пут у Инђији а начин и услове прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.

4.            Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

5.            Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)            За физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)            За предузетнике и правна лица:назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

3)            Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)            Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног огласа.

6.            Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

 7.            Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

 8.           Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1 м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија Пореске управе Филијала Инђија, под бројем 212-464-08-0045/2020 од 05.10.2020. године, и износи 300,00 динара по м2 земљишта, односно 172.500,00 динара за укупну површину парцеле.

9.            Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 17.250,00 динара и уплаћује се на текући рачун број 325-9500600044764-06  са позивом на број 5641-2/21.

10.         Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

11.          Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

12.          Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

 13.         Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 26.03.2021. године до 15:00 часова.

14.          Рок и начин плаћања цене отуђења: Укупна цена отуђења може се платити једнократно, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу.

15.          Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

16.          Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

17.          Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

18.         Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 29.03.2021. године(понедељак) у 10:30 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,Т() С1ТУ"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног ( најнижег ) износа.

19.          Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљишта спровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва. Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу. Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 -одлукаУС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлукаУС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

20.         Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија

 - ОГЛАС

 - ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ

 Председник Надзорног одбора,

  Слободан Милновић

10.02.2021


О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА


Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 КО Инђија, јавна својина општине Инђија у површини 10m² ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Текс огласа можете прочитати ОВДЕНа основу Решења Председника општине Инђија бр.

46-36/2020-II

29.12.2020.

године и Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број

06-2/2021-3

од

18.01.2021.

године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015 и 21/19)

 Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и објављује ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 1.  Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Инђија, и то  катастарска парцела број 145/9 површине 15 ари 72м2 уписане у лист непокретности број 123 к.о. Љуково, намењена за изградњу верског објекта (храма) и која се налази у границама грађевинског подручја насеља Јарковци, у зони централних садржаја: становање са централним садржајима. Графички приказ парцеле је саставни део овог јавног огласа.2.  Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији Општинске управе општине Инђија Одељења за ур13 15.10.2020. године, и то:

 2.1 Локација: Увидом у усвојени плански документ, План Генералне регулације насеља Јарковци ("Сл. лисг општине Инђија", бр. 23/20), констатовано је да се предметна парцела број 145/9 К.О. Љуково налази у границама грађевинског подручја насеља Јарковци, у зони централних садржаја: становање са централним садржајима.

2.2 Намена земљишта: Парцела 145/9 К.О. Љуково је намењена за изградњу верског објекта.

 2.3 Врста и намена објеката: Врста објеката: објекти могу бити слободностојећи, објекти у прекинутом и непрекинутом низу.

 

Главни објекат: верски објекат (храм)

Помоћни објекат: помоћни објекат је у функцији главног објекта, а гради се на истој парцели на којој је саграђен или може бити саграђен главни стамбени, пословни или објекат јавне намене;

помоћни објекти су: гараже, оставе, летње кухиње, надстрешнице и вртна сенила, дворишни камини, базени, бунари, водомерни шахт, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу), ограде, трансформаторске станице и сл.

2.4Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле

 -максимално дозвољени индекс заузетосги грађевинске парцеле под објектима високоградње је максимално 50%;

- максимални дозвољен индекс заузетости грађевинске парцеле (површине под објектима + саобраћајне површине) је 70%.;

- максимално дозвољени индекс изграђеносги грађевинске парцеле за изградњу верског објекта је 1;

- у оквиру парцеле обезбедити минимално 30% зелених површина.   

    2.5 Највећа дозвољена спратност и висина објекта:

 за верски објекат: спратност, односно висина објекта у складу са традиционалним и конкретним захтевима верске заједнице, али не може бити већа од спратности објеката у зони у којој се гради;

- за помоћни објекат максимална спратност је П (приземље) односно, укупна висина објекта не може прећи 4 м.

 За све врсге објеката дозвољена је изградња подрумске или сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

 3. Подаци о степену комуналне опремљености:

   Саобраћајна инфраструктура: Катастарска парцела 145/9 К.О. Љуково према месним приликама насеља Јарковци има излаз на Улицу Ивана Милутиновића – главну насељску саобраћајницу.

  Електроенергетска инфраструктура: Према месним приликама у Улици Ивана Милутиновића у насељу Јарковци.

Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.

 Водовод и канализација: Према месним приликама у Улици Ивана Милутиновића у насељу Јарковци

а начин и услове прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.

 4. Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

 Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

 5. Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)     3а физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)     3а предузетнике и правна лица:назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

3)    Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)     Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног

огласа.

 6. Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

 7. Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

 8. Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија Пореске управе Филијала Инђија, под бројем 212-464-08-0060/2020 од 28.10.2020. године, и износи 428,00 динара по м2 земљишта, односно 672.816,00 динара за укупну површину парцеле.

 9. Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 67.282,00 динара и уплаћује се на текући рачун број 325-9500600044764-06 са позивом на број 06-2/2021.

 10. Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

 11. Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

   12. Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

 13. Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 19.02.2021. године до 15:00 часова.

 14. Рок и начин плаћања цене отуђења: Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да плати укупну цену у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у складу са одредбама Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015 и 21/19).

 15. Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

 16. Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

 17. Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

 18. Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 22.02.2021. године(понедељак) у 10:00 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,TQ CITY"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног ( најнижег ) износа.

 19. Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљиштаспровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања, ради доношења одлуке о отуђењу. Уколико се утврде неправилности у спровођењу поступка јавног надметања Председник општине ће поништити одлуку о расписивању јавног огласа. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва, којем органу се доставља документација која се односи на отуђење предметног земљишта (јавни оглас, извод из листа непокретности за предметну парцелу, информација о локацији, акт о процени тржишне вредности, записник са јавног надметања, одлуку о отуђењу, односно давању у закуп, нацрт уговора о отуђењу, односно давању у закуп грађевинског земљишта, а по захтеву Општинског правобранилаштва и другу потребну документацију). Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузећe за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу. Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи, те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

 20. Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија Ј.П. Ул. Војводе Степе бр. 11, трећи спрат или на телефон бр. 022/215-00-15.

 -ЈАВНИ ОГЛАС

- ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ

                                                                                                                  Председник Надзорног Одбора

 

                                                                                                                           Слободан Милновић


12345678910...>>