indjija.rs

На основу Решења Председника општине Инђија бр. 46-28/2023-II 28.02.2024. године,

 

                                                                  и

 

Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 06-3/2024-2 од  од 08.04.2024. године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015)

 

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 

 

1.   Предмет отуђења: Катастарска парцела број 1050/6 површине 602м2 уписана у лист непокретности број 620 К.О. Бешка.Графички приказ парцеле је саставни део овог јавног огласа.

 

2.   Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији Општинске управе општине Инђија, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине 35-2-344/2023-IV- 02 од 13.10.2023 и то:

 

-  Локација: Увидом у План генералне регулације насеља Бешка ("Сл. лист општине Инђија", бр. 23/17, 11/19 и 13/22), утврђено је да се предметна парцела број 1050/6 К.О. Бешка налази у оквирима грађевинског подручја насеља Бешка, у зони становања.

 

- Намена земљишта: Према Плану генералне регулације насеља Бешка ("Сл. лист општине Инђија", бр. 23/17, 11/19 и 13/22) парцела 1050/6 К.О. Бешка намењена је за ПОРОДИЧНО становање.

                                   

Правила грађења - породично становање су следећа

 

Врста и намена објеката

                  Главни објекат:

Намена: стамбени, стамбено-пословни и пословно-стамбени објекат.

Врста: главни објекат може да се гради као слободностојећи, двојни, као објекат у прекинутом низу.

                  Други објекат:

Намена: стамбени, стамбено-пословни и пословни објекат.

                  Економски објекат:

Намена: сточне стаје, испусти за стоку, ђубришта, пољски клозети, пушнице, сушнице, кош, амбар, настрешница за машине и возила, магацини хране, објекти намењени исхрани стоке и други слични објекти неопходни за функционисање пољопривредног газдинства.

                  Помоћни објекат:

Намена: гараже, оставе, летње кухиње, водонепропусна бетонска септичка јама, бунар, ограда, трафо станица и сл. Оставе за огрев, гаража и летња кухиња могу се планирати и у саставу основног објекта или другог објекта на парцели.

Врста: објекат се гради као слободностојећи или као објекат у прекинутом низу.

 

Положај објеката на парцели у односу на регулацију и у односу на границе парцеле

Објекти се граде на грађевинској линији или унутар површине ограничене грађевинском линијом. Главни објекат се предњом фасадом поставља на грађевинску линију, која се најчешће поклапа са регулационом линијом или се објекат повлачи у дубину парцеле за највише 5,0м од регулационе линије. У изграђеним блоковима се удаљеносг грађевинске од регулационе линије утврђује на основу позиције већине изграђених објеката (преко 50%).

 

Главни објекат се на парцели гради уз границу парцеле претежно северне (односно западне) оријентације.

Изградња на парцели може се дозволити под следећим условима:

° основни габарит слободностојећег објекта (без испада) може да се дозволи на мин. 1,0м од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације, односно, основни габарит са испадима не може прећи границу парцеле;

- основни габарит слободносгојећег објекта (без испада) може да се дозволи на мин. 3,0м од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације;

° основни габарит двојног објекта (без испада) може да се дозволи на мин. 4,0м од бочне границе парцеле;

° основни габарит објекта у прекинутом низу од границе парцеле претежно северне (односно западне) оријентације је 0,0м, а од границе парцеле претежно јужне (односно источне) оријентације је 4,0м (расгојање основног габарита без испада).

За објекте који имају индиректну везу са јавним путем (преко приватног пролаза), растојање од регулационе линије се утврђује локацијским условима, тако да буду испоштовани сви урбанистички параметри дати овим Планом.

 

У складу са уобичајеним месним приликама (очување традиционалне урбане матрице) дозвољено је изградњу нових објеката ускладити са постојећим стањем у предметном делу насеља (улице, блока).

 

Највећи дозвољени индекс заузетости

Максимални индекс заузетости грађевинске парцеле: 40%

 

Највећа дозвољена спратност

Дозвољена спратност главног објекта је максимално П+1+Пк.

Дозвољена спратност другог објекта је максимално П+1.

Дозвољена спратносг економског објекта је макс. П.

Дозвољена спратност помоћног објекта је макс. П.

 

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног или приступног пута, односно према коти заштитног тротоара објекта и то:

кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута,

кота приземља може бити максимално 1,2м виша од коте нивелете јавног или присгупног пута, ако је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта,

кота приземља за послове, производне и складишне објекте максимално 0,2м виша од коте нивелете јавног или приступног пута; ако је кота приземља виша она се решава у оквиру габарита објекта,

високо приземље подразумева део објекта над сутереном, кота пода макс. 2,2м од планиране коте уличног тротоара,

висина назитка стамбене поткровне етаже износи највише 1,6м рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске етаже, односно сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

 

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

Удаљеност слободностојећег стамбеног објекта од других објеката, осим објеката у низу је минимално 4,0 пл (основни габарит са испадом).

На истој грађевинској парцели могућа је изградња и другог стамбеног објекта, односно стамбено- пословног, пословно-стамбеног или пословног, уколико то дозвољава величина парцеле (под условом да се могу задовољити овим Планом прописани урбанистички параметри).

Други, економски и помоћни објекти могу да се граде на међусобном размаку од 0,0м ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 м, ако други објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.

Помоћни и економски објекат се граде у истој линији као и главни објекат (удаљеност од суседне парцеле). Ако се економски делови суседних парцела непосредно граниче, растојање нових економских објеката од границе парцеле не може бити мање од 1,0м. Економски објекат на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0м од заједничке границе парцеле.

Уколико то ширина фронта парцеле дозвољава, уз поштовање свих осталих услова датих овим Планом, могућа је изградња помоћног објекта - гараже, као засебног објекта, на истој удаљености од регулационе линије (на грађевинској линији) као и припадајући главни објекат, уз услов да кровне равни гараже имају пад у сопствено двориште и да се врата гараже отварају око хоризонталне осовине или у унутрашњост гараже (уколико се гаража постави на регулационој линији).

Ако се у сутеренској етажи (уколико ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе) главног објекта планира и гаража, грађевинска линија се повлачи на 5,0м од регулационе линије.

Грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, зиданом оградом или транспарентном оградом висине у складу са уобичајеним месним приликама (очување традиционално урбане матрице). Ограда се поставља према катастарском плану и операту тако да елементи ограде буду на парцели која се ограђује. Начин градње ограда у погледу висине и избора материјала ускладити са претежним постојећим стањем у предметном делу насеља (улице, блока). Ограда, стубови ограде и капије постављају се на регулациону линију тако да елементи ограде буду на парцели која се ограђује. Капије на уличној огради се не могу отварати ван регулационе линије.

 

3.    Подаци о степену комуналне опремљености:

 

-          Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне парцеле на јавну саобраћајну матрицу насеља Бешка планирано је изградњом колског прилаза на асфалтни коловоз у Улици Девет Југовића у насељу Бешка.

 

-          Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објекта на електроенергетску мрежу планира се у складу са месним приликама насеља Бешка. Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује Електродистрибуција Рума.

 

-          Водовод и канализација: Прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу планира се у складу са месним приликама насеља Бешка а услове прикључења на исте утврђује надлежно ЈКП Водовод и Канализација из Инђије.

 

4.   Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

 

5.   Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

 

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)     3а физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)     3а предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

3)    Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)     Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног огласа.

 

6.  Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

 

7.  Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

 

8.   Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија, Пореске управе, Групе за издвојене активности Инђија број 212-464-08-00069/2023 од 20.10.2023. године, и износи 400,00 динара по м2 земљишта односно 240.800,00 за укупну површину парцеле од 602м2.

 

9.            Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини  од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 24.080,00 РСД и уплаћује се на текући рачун број 325-9500600044764-06 са позивом на број 1050/6.

 

Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

 

10.  Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

 

11.  Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

 

12.  Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 10.05.2024. године до 15:00 часова.

 

13.  Рок и начин плаћања цене отуђења: Укупна цена отуђења може се платити једнократно, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу или у у више једнаких месечних рата, при чему се о плаћању до 12 месеци, инвеститор изјашњава, док о плаћању преко 12 месеци, као и одложеном плаћању, односно грејс периоду, на захтев инвеститора, одлучује Општинско веће.

 

14.  Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

 

15.  Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

 

16.  Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

 

17.  Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 13.05.2024. године(понедељак) са почетком у 10:00 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,TQ CITY"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног (најнижег) износа.

 

18.   Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљишта спровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва. Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузећe за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу.

 

Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

 

 

19.   Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија Ј.П. Ул. Војводе Степе бр. 11, трећи спрат или на телефон бр. 022/215-00-15.

 

 

 - ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ БЕШКА

                                                                                                            

 

Председник НО

 

Слободан Милновић

indjija.rs

На основу Решења Председника општине Инђија бр. 46-22/2023-II од 10.10.2023. године

и

Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 06-16/2023-4 од 25.10.2023. године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015 и 21/19)

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и

објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЋЕЊА НЕИЗГРАЋЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ

ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 

1.         Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Инђија, и то парцеле број 5638 површине 07 ари 68м2 уписане у лист непокретности број 9309 к.о. Инђија. Графички приказ парцеле је саставни део овог јавног огласа.

 

НАПОМЕНА: Парцела број 5638 к.о. Инђија према Плану генералне регулације насеља Инђија („Службени лист општина Срема“ бр. 14/06 и 30/11 и „Службени лист општине Инђија“ бр. 18/19) нема остварен приступ јавној саобраћајној површини из плана и иста се отуђује у циљу проширења суседних парцела.

 

2.         Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији Општинске управе општине Инђија Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине бр. 35-2-288/2020-1V -02 од 30.07.2020. године, и то:

1)         Локација: Увидом у усвојени плански документ, План генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), констатовано је да сe парцела број 5638 к.о. Инђија налази у границама грађевинског подручја насеља Инђија, у блоку број 3/1 који је намењен породичном становању и резиденцијалном становању.

2)         Намена земљишта: Увидом у усвојени плански документ, План генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11), констатовано је да се к.п. број 5638 к.о. Инђија налази у делу који је намењен породичном становању.

3)         Правила градње:

Намена: породично становање

Степен изграђености: мах. 30%

Индекс искоришћености: мах. 1,0

Спратност објекта: мах. П+1+Пк (приземље + једна етажа + поткровље).

Услови за образовање грађевинске парцеле у зони породичне стамбене изградње:

- за слободностојећи објекат минимална ширина парцеле је 10,0 м (изузетно 9,5м), минимална површина парцеле је 300,0 м2;

- за двојни објекат минимална ширина парцеле је 16,0 м (2 х 8,0 м), минимална површина је 500,00 м2 (2 х 250,00 м2), а само у изузетним случајевима 400 м2 (2 х 200,00 м2);

 - за објекат у прекинутом низу минимална ширина парцеле је 12,0 м, минимална величина парцеле је 200,0 м2.

 

3.         Подаци о степену комуналне опремљености:

Саобраћајна инфраструктура: Према Плану генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема" број 14/06 и 30/11 и "Сл. лист општине Инђија", бр. 18/19), предметна парцела 5638 К.О. Инђија нема остварен приступ јавној саобраћајној површини из плана.

Електроенергетска инфраструктура: Према месним приликама у Улици Новосадски пут у Инђији. Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.

Водовод и канализација: Према месним приликама у Улици Новосадски пут у Инђији а начин и услове прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.

 

4.         Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

 

 

5.         Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)         За физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)         За предузетнике и правна лица:назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

3)         Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)         Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног огласа.

 

6.         Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

 

7.         Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

 

8.         Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1 м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија Пореске управе Филијала Инђија, под бројем 212-464-08-0032/2023 од 13.04.2023. године, и износи 470,47 динара по м2 земљишта, односно 361.320,96 динара за укупну површину парцеле.

 

9.         Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 36.133,00  динара и уплаћује се на текући рачун број 325-9500600044764-06  са позивом на број 5638.

 

10.       Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

 

11.       Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

 

12.       Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

 

 13.      Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 01.12.2023. године до 15:00 часова.

 

14.       Рок и начин плаћања цене отуђења: Укупна цена отуђења може се платити једнократно, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу.

 

15.       Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

 

16.       Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

 

17.       Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

 

 

18.       Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 04.12.2023. године(понедељак) у 10:00 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,Т() С1ТУ"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног ( најнижег ) износа.

 

19.       Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљишта спровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва. Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу. Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 -одлукаУС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлукаУС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

 

20.       Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија

 - ПРИЛОГ

 

                                                                                   Председник Надзорног одбора,

 

                                                                                                                             Слободан Милновић

На основу Решења Председника општине Инђија бр. 464-13/2021-II oд 28.12.2021. године                     

                                                                               и

Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 06-13/2023-2 од 27.09.2023. године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015 и 21/19)

 

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 

 

1.  Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Инђија, и то  катастарска парцела број 4040/172 површине 1402м2 уписане у лист непокретности број 8968 к.о. Инђија, која се налази у границама грађевинског подручја насеља Инђија, у блоку број 21 који је намењен породичном становању и централним садржајима и у деловима уређеним парковским површинама, а која је намењена за комплекс верског објекта, ради проширења постојећих суседних грађевинских парцела, а у циљу привођења земљишта намени. Графички приказ парцеле је саставни део овог јавног огласа.

 

2.  Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији издатој од стране Општинске управе општине Инђија - Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, под бројем 35-2-550/2021-IV-02 од 08.10.2021. године, и то:

 

2.1 Локација: Увидом у усвојени плански документ, План Генералне регулације насеља Инђија(„Сл. лист општина Срема" број 14/06 и 30/11 и "Сл. лист општине Инђија", бр. 18/19 и 9/21), констатовано је да се предметна парцела број 4040/172  К.О. Инђија налази у границама грађевинског подручја насеља Инђија, у блоку број 21 који је намењен породичном становању и централним садржајима и у деловима уређеним парковским површинама,

2.2 Намена земљишта:  Катастарска парцела 4040/172 К.О. Инђија намењена је за верски комплекс.

2.3 Врста и намена објеката: Верски објекат.

 

3. Подаци о степену комуналне опремљености:

 

-         Саобраћајна инфраструктура: Катастарска парцела 4040/172 К.О. Инђија према месним приликама насеља Инђија остварује са северне стране излаз на Улицу Војвођанских бригада а са југозападне стране излаз на Церску улицу. У обе улице постоје изграђене саобраћајнице са савременим асфалтним коловозом.

 

-         Електроенергетска инфраструктура: Према месним приликама насеља Инђија у Улици Војвођанских бригада и Улици Церској као и према условима комуналне опремљености парцеле на којој  се налази главни верски објекат.

Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.

 

-         Водовод и канализација: Према месним приликама насеља Инђија у Улици Војвођанских бригада и Улици Церској као и према условима комуналне опремљености парцеле на којој  се налази главни верски објекат а начин и услове прикључења на исту утврђује ЈКП“Водовод и Канализација“ Инђија.

 

4. Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

 

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

 

 

 

 

 

5. Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)     3а физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)     3а предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

3)    Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)     Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног

огласа.

 

6. Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

 

7. Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

 

8. Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија Пореске управе Филијала Инђија, под бројем 212-464-08-0070/2021 од 07.12.2021. године, и износи 2.160,00 динара по м2 земљишта, односно 3.028.320,00 динара за укупну површину парцеле.

 

9. Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 302.832,00 динара и уплаћује се на текући рачун број 325-9500600044764-06 са позивом на број 4040-172.

 

10. Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

 

11. Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

 

12. Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

 

13. Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 03.11.2023. године до 15:00 часова.

 

14. Рок и начин плаћања цене отуђења: Лице коме се грађевинско земљиште отуђује дужно је да плати укупну цену у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у складу са одредбама Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015 и 21/19).

 

15. Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

 

16. Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

 

 

 

 

 

17. Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

 

18. Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 06.11.2023. године(четвртак) у 10:00 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,TQ CITY"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног ( најнижег ) износа.

 

19. Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљиштаспровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања, ради доношења одлуке о отуђењу. Уколико се утврде неправилности у спровођењу поступка јавног надметања Председник општине ће поништити одлуку о расписивању јавног огласа. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва, којем органу се доставља документација која се односи на отуђење предметног земљишта (јавни оглас, извод из листа непокретности за предметну парцелу, информација о локацији, акт о процени тржишне вредности, записник са јавног надметања, одлуку о отуђењу, односно давању у закуп, нацрт уговора о отуђењу, односно давању у закуп грађевинског земљишта, а по захтеву Општинског правобранилаштва и другу потребну документацију). Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузећe за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу. Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи, те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

 

20. Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија Ј.П. Ул. Војводе Степе бр. 11, трећи спрат или на телефон бр. 022/215-00-15.

 

 - ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ

 

                                                                                                                  Председник Надзорног Одбора

 

                                                                                                                           Слободан Милновић

На основу Решења Председника општине Инђија бр. 46-24/2023 oд 20.09.2023. године                     

                                                                         и

Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 06-13/2023-4 од 27.09.2023. године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015 и 21/19)

 

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 

 

1.    Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Инђија, и то катастарска парцела бр. 6010/10 К.О. Инђија, укупне површине од 2ха 29а 27м2, уписане код РГЗ СКН Инђија у лист непокретности бр. 8913 К.О. Инђија 2. Графички приказ парцеле је саставни део овог јавног огласа.

2.    Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији Општинске управе општине Инђија Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине бр. 35-2-260/2023-1V-02  од 20.07.2023. године, и то:

1)     Локација: Увидом у усвојени плански документ, Просторни план општине Инђија („Сл. лист општине Инђија" број 7/12), утврђено је да се предметна парцела број 6010/10 КО Инђија налази у границама грађевинског земљишта ван граница грађевинског подручја насеља, у оквиру планиране радне зоне - површине на територији општине Инђија - локација 15.

2)      Намена земљишта: За утврђивање правила уређења и грађења за простор локације 15 урађен је План детаљне регулације радне зоне - дела локације 15 у К.О. Инђија („Сл. лист општине Инђија" број 16/13). Увидом у наведени План детаљне регулације утврђено је да се парцела 6010/10 К.О. Инђија налази у зони рада.

3)     Врста и намена објеката: Зона рада - У оквиру грађевинске парцеле у радној зони дозвољена је изградња: пословних, производних и складишних објеката, као и изградња у комбинацијама: пословно-производни објекат, пословно-складишни објекат, производно-складишни објекат или пословно-производно-складишни објекат. Објекти се могу градити као слободностојећи или објекти у низу, а све у зависности од техничко-технолошког процеса производње и задовољавања прописаних услова заштите. Уз главне објекте на грађевинској парцели у радној зони дозвољена је изградња помоћних објеката: оставе, типске трансформаторске станице, ограде, буна ра, водонепропусне бетонске септичке јаме (као прелазно решење) и сл.

4)       Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле

 Максималан дозвољен индекс изграђености на грађевинској парцели у радној зони са платоима и саобраћајницама је 2,1. Максималан дозвољен степен заузетости грађевинске парцеле, са платоима и саобраћајницама, је 70%. Неопходно је обезбедити минимално 30% уређених зелених површина.

5)       Највећа дозвољена спратност и висина објекта:

У зависности од намене објеката произилази и њихова спратност. Објекти су спратности:

пословни: макс. П+1+Пк (приземље+једна етажа+поткровље),

У изузетним случајевима дозвољава се и већа спратност кад пословни објекти представљају просторне репере већих комплекса.

производни: П (приземље), П+1 (приземље+једна етажа), евентуално и више ако то захтева технолошки процес производње,

складишни: макс. П+Пк (приземље+поткровље), евентуално и више ако то захтева технолошки процес производње. Изградња помоћног објекта - оставе, дозвољена је макс. спратности П (приземље).

За све врсте објеката дозвољена је изградња подрумске/сутеренске етаже, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

 

 

 

 

 

 

3.    Подаци о степену комуналне опремљености:

 

-         Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне парцеле 6010/10 КО Инђија на саобраћајну инфраструктуру остварује се директном везом на новоизграђену савремену индустријску саобраћајницу.

-         Електроенергетска инфраструктура: За трајно напајање будућих пословно-производних објеката у радној зони Локација 15 могуће је преко постојеће 20 kV кабловске мреже обезбедити до 2МVA једновремене максималне снаге. Напајање нових ТС у оквиру комплекса Локацији 15 вршити полагањем 20 KV кабловског вода из слободне ћелије ВН постројења у постојећој МБТС 20/0.4 KV "ИТ ПАРК", односно изградњом новог Вн вода до парцеле потрошача на којој ће се изградити МБТС са Вн блоком(улаз-излаз). Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује Електродистрибуција Рума.

-         Водовод и канализација: У коридору новоизграђене саобраћајнице преко које предметна парцела остварује везу са саобраћајном инфраструктуром, изграђена је водоводна дистрибутивна мрежа. Прикључење на изграђену комуналну инфраструктуру као и евентуалну доградњу исте инвеститор ће извршити према условима и мерама надлежних комуналних јавних предузећа.

4.   Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

5.    Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)     3а физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)     3а предузетнике и правна лица:назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

3)    Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)     Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног

огласа.

6. Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

7.  Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

8.  Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија Пореске управе Филијала Инђија, под бројем 212-464-08-00049/2023 од 03.08.2023. године, и износи 863,56 динара по м2 земљишта, односно 19.798.840,12 динара за целу површину парцеле.

9.  Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 1.979.885,00 динара и уплаћује се на текући рачун број 325-9500600044764-06  са позивом на број 6010-10.

10.  Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

11.    Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

12.   Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

13.  Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 03.11.2023. године до 15:00 часова.

14.  Рок и начин плаћања цене отуђења: Укупна цена отуђења може се платити једнократно, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу или у у више једнаких месечних рата, при чему се о плаћању до 12 месеци, инвеститор изјашњава, док о плаћању преко 12 месеци, као и одложеном плаћању, односно грејс периоду, на захтев инвеститора, одлучује Општинско веће.

 

У случају плаћања цене отуђења једнократно, купац има право на умањење цене за 10%.

У случају плаћања цене отуђења на рате, купац је дужан да приликом закључења уговора достави један од инструмената обезбеђивања плаћања, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија.

15.  Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

16. Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

17.   Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

18.  Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 06.11.2023. године(понедељак) у 10:30 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,TQ CITY"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног ( најнижег ) износа .

19.   Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљиштаспровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва. Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузећe за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу. Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

20.Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија Ј.П. Ул. Војводе Степе бр. 11, трећи спрат или на телефон бр. 022/215-00-15.

 - ЛОКАЦИЈА

 

Председник Надзорног Одбора

 

Слободан Милновић

 

indjija.rs

На основу Решења Председника општине Инђија бр. 46-24/202118.04.2022. године                  и

Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 06-11/2022-4 од  16.05.2022. године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015)

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 

1.    Предмет отуђења: Катастарска парцела број 1717 површине 09ари 27м2 уписане у лист непокретности број 8968 к.о. Инђија, Графички приказ парцеле је саставни део овог јавног огласа.

 

2.    Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији Општинске управе општине Инђија Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине 35-2-160/2015-IV-02 од 12.11.2015.и то:

-  Локација: Увидом у усвојени плански документ - План генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општине Срема" број 14/06 и 30/11), констатовано је да се предметна парцела број 1717 КО Инђија налази у границама грађевинског подручја насеља Инђија, у блоку број 18 који је намењен породичном становању.

- Намена земљишта: породично становање

Степен изграђености: мах. 40%

Индекс искоришћености: мах. 1,2

На свакој грађевинској парцели мооа се обезбедити минимално 30% озелењених површина.

На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити:

-основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени објекат који не угрожава становање. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутсм низу и полуатријумски;

-на истој грађевинској парцели може се планирати изградња и другог објекта: пословни објекат, стамбени обjекат, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20м2;

-помоћни објекти: остава мање од 20 м2, ограде, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу);

У зони породичног становања у стамбеном делу парцела пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занзтских делатности. Производне и занатске делатности у зони становања се могу дозволити уз обезбеђивање услова заштите животне средине.

У случају да се пословање планира у основном (породичном) објекту део објекта који се намењују за пословне садржаје не може прећи половину бруто површине.

 

Регулациона и грађевинска линија

Грађевински објекат се може поставити предњом фасадом на грађевинску линију која се поклапа са регулационом линијом (уколико у /лици преовлађују стамбени објекти постављени на регулациону линију). Грађевинска линија може бити увучена у односу на регулациону линију.

Главни објекат се на парцели гради уз границу парцела претежно северне (односно западне) оријентације. Изградња објекта на парцели може се дозволити под следећим условима:

-основни габарит главног слободностојећег објекта са испадима може да се дозволи на минимално 1,0 м од границе парцела претежно северне (односно западне) оријентације;

-основни габарит главног слободностојећег објекта (оез испада) може да се дозволи на минимално 3,0 м од границе парцела претежно јужне (односно источне) оријентације.

Дозвољена спратност и висина објекта

-Спратност главног објекта (породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат и пословно- стамбени објекат) је од П (приземље) до максимално П+2+Пк (у блоку бр. 18). Дозвољена је изградња подрумске, односно сутеренске етаже ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе. Висина главног објекта је максимално 9,0 м од коте заштитног тротоара објекта до венца, односно максимално слеме 12,0 м.

 

-На стрмом, терену са нагибом према улици (назише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,0 м - висина је растојање од нулте коте до коте слемена, односно венца. Када је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута веће од 2,00 м - висина је растојање од коте нивелете јавног пута до коте слемена (венца) умањено за разлику висине преко 2,00 м.

 

На стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или присгупног пута висина је растојање од коте нивелете пута до коте слемена (венца).

-Помоћни објекти на парцели (остава, летња кухиња и гаража) максималне спратности П (приземље) а максималне висине до 3,0 м од коте заштитног тротоара објекта до венца.

Услови за изградњу других објеката на истој грађевинској парцели

-Други и помоћни објекат уз главни објекат и економски објекат се граде у истој линији на делу бочног дворишта северне оријентације као и главни објекат, уз услов да се објекат од границе парцела гради на минимално 1,0 м одстојања.

-Други и помоћни објекат уз главни објекат на парцели где је двојни објекат се гради на 0,0 м од заједничке границе парцела.

-Изградњом објеката на парцели не сме се нзрушити граница парцела, а одводња атмосферских падавина са кровних површина мора се решити у оквиру парцела на којој се гради објекат.

-Ограде на регулационој линији могу бити транспарентне или комбинација зидане и транспарентне ограде с тим да укупна висина ограде од коте тротоара не сме прећи висину од ћ=1,4 м.

-Транспарентна ограда се поставља на подзид висине максимално 0,2 м а код комбинације зидани део ограде може ићи до висине од 0,9 м.

-Капије на регулационој линији се не могу отварати ван регулационе линије.

-Ограда, стубови ограде и капије морају бити на грађевинској париели која се ограђује.

-Бочне стране и задња страна грађевинске парцела може се ограђивати живом зеленом оградом, транспарентном оградом или зиданом оградом до висине максимално ћ=1,8 м.

-Дозвољено је преграђивање функционалних целина у оквиру грађевинске парцела (разграничење стамбеног и економског дела парцела, стамбеног и пословног/производног дела парцела) уз услов да висина те ограде не може бити већа од висиче спољ^е ограде.

Међусобна удаљеност објеката

-Међусобна удаљеност породичних стамбених објеката (сем полуатоијумских и у непрекинутом низу) не може бити мања од 4,0 м (основни габарит са испадом).

-Удаљеност између главног и другог објекта, удаљеност између главног и помоћног објекта уз главни објекат не може бити мања од 4,0 м.

-Други објекат и помоћни објекат могу да се граде на међусобном размаку од 0,0 м, ако су задовољени санитарни, противпожарни и други технички услови, односно међусобни размак не може бити мањи од 4,0 м ако пословни објекат има отворе са те стране, тј. међусобни размак не може бити мањи од половине висине вишег објекта.

 

3.    Подаци о степену комуналне опремљености:

 

-         Саобраћајна инфраструктура: Повезивање предметне парцеле на јавну саобраћајну матрицу насеља планирано је изградњом колског прилаза на асфалтни коловоз у Улици Филипа Вишњића.

-         Електроенергетска инфраструктура: Прикључење објекта на електроенергетску мрежу планира се у складу са месним приликама насеља. Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује Електродистрибуција Рума.

-         Водовод и канализација: Прикључење објекта на водоводну и канализациону мрежу планира се у складу са месним приликама насеља а услове прикључења на исте утврђује надлежно ЈКП Водовод и Канализација из Инђије.

 

4.   Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

 

5.    Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)     3а физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)     3а предузетнике и правна лица: назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

 

3)    Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)     Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног огласа.

 

6. Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

 

7.   Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

 

8.   Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија, Пореске управе, Групе за издвојене активности Инђија број 212-464-08-00023/2021 од 09.04.2021. године, и износи 2.160,00 динара по м2 земљишта.

 

9.                 Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини  од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 200.232,00 РСД и уплаћује се на текући рачун број 325-9500600044764-06 са позивом на број 1717.

 

Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

 

10.  Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

 

11.    Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

 

12.  Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 17.06.2022. године до 15:00 часова.

 

13.  Рок и начин плаћања цене отуђења: Укупна цена отуђења може се платити једнократно, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу или у у више једнаких месечних рата, при чему се о плаћању до 12 месеци, инвеститор изјашњава, док о плаћању преко 12 месеци, као и одложеном плаћању, односно грејс периоду, на захтев инвеститора, одлучује Општинско веће.

 

14.  У случају плаћања цене отуђења једнократно, купац има право на умањење цене за 10%. У случају плаћања цене отуђења на рате, купац је дужан да приликом закључења уговора достави један од инструмената обезбеђивања плаћања, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија.

 

15.  Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

 

16. Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

 

17.   Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

 

18.  Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 20.06.2022. године(понедељак) са почетком у 10:30 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,TQ CITY"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног ( најнижег ) износа.

 

19.   Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљиштаспровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва. Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузећe за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу.

 

Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

 

20.Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија Ј.П. Ул. Војводе Степе бр. 11, трећи спрат или на телефон бр. 022/215-00-15.

 

 -ОГЛАС

-ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ

 

                                                                                                            

 

 

 

 

На основу Решења Председника општине Инђија бр. 46-9/202106.04.2022. године                     

                                                                               и

Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, број 06-11/2022-2 од 16.05.2022. године, а у складу са чл. 17.ст. 3. ст.4. ст.5 и чл. 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015)

 

Јавно предузеће за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

 

1.  Предмет отуђења: Парцела број 7731/2 површине 03ара 86м2 уписана у лист непокретности број 10495 к.о. Инђија, намењена за породично становање и која се налази у границама грађевинског подручја насеља Инђија, у блоку број 92 у делу који је намењен породичном становању. Графички приказ парцеле је саставни део овог јавног огласа.

 

Парцела број 7731/2 к.о. Инђија не задовољава услов о минимално прописаној ширини фронта која је одређена планском документацијом и иста се отуђује у циљу проширења суседних парцела.

 

2.  Подаци из планске документације о грађевинском земљишту и објектима који се на њему могу градити дефинисани су Информацијом о локацији Општинске управе општине Инђија Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине бр. 35-2-205/2021-IV-02 од 07.04.2021. године, и то:

1)      Локација: Увидом у усвојени плански документ, План генералне регулације насеља Инђија („Сл. лист општина Срема" бр. 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија" број 18/19), констатовано је да се предметна парцела број 7731/2 КО Инђија налази у границама грађевинског подручја насеља Инђија у блоку број 92, у делу који је намењен породичном становању.

2)      Намена земљишта: Предметна парцела број 7731/2 КО Инђија налази у границама грађевинског подручја насеља Инђија у блоку број 92 и намењена је породичном становању.

3)                              Врста и намена објеката: У оквиру зоне породичног становања дозвољена је изградња главног објекта: На грађевинској парцели намењеној породичном становању могу се градити: основни објекат: породични стамбени објекат, стамбено-пословни објекат, пословно-стамбени објекат који не угрожава становање. Објекат породичног становања може бити слободностојећи, у непрекинутом низу, у прекинутом низу и полуатријумски; на истој граћевинској париели може се планирати изградња и другог објекта: пословни објекат, стамбени објекат, летња кухиња, гаража и оставе веће од 20 м2; помоћни објекти: остава мање од 20 м2, ограде, бунари и септичка јама (прелазно решење до прикључења на насељску канализациону мрежу); на грађевинској парцели у изузетним случајевима може се дозволити градња два стамбена објекта, под условима да су испуњени сви урбанистички критеријуми; породични стамбени објекат може да има максимално до четири стамбене јединице. На једној грађевинској парцели може се дозволити градња два стамбена објекта под следећим условима: - заузетост грађевинске парцеле стамбеним, пословним, пољопривредним и помоћним објектима може бити до 40 %; растојање између два суседна објекта износи мин. 3,0 м за приземље и 4,5 м за спратне објекте; стамбене објекте поставити тако да у случају поделе парцеле на две нове парцеле свака од њих има обезбеђен директан или индиректан приступ на јавни пут. У зони породичног становања у стамбеном делу парцеле пословне делатности које се могу дозволити су из области: трговине на мало, угоститељства, услужних и занатских делатности. У овој зони, у оквиру економског дела парцеле пословна делатност која се може дозволити поред напред наведених је и трговина на велико, с тим да се обављањем те делатности не сме нарушити зона становања. Производне и занатске делатности у зони становања се могу дозволити уз обезбеђивање услова заштите животне средине. У случају да се пословање планира у основном (породичном) објекту део објекта који се намењују за пословне садржаје не може прећи половину бруто површине.

Напомена: ако се грађевинска парцеле у оквиру зоне становања намењује за чисто пословање, односно производњу, обавезна ја израда урбанистичког пројекта уз услов да објекат својом делатношћу не угрожава животну средину. Услови за изградњу објеката на парцеле су услови дати овим Планом за појединачне блокове, уз напомену да су дозвољени урбанистички показатељи индекс заузетости максимално 50%, а индекс изграђености максимално 1,6. Грађевинска парцела може да се огради оградом до висине максимално 2,0 м уз услов да је ограда транспарентна.

 

              4)    Индекс заузетости и индекс изграђености грађевинске парцеле

Индекс заузетости: мах. 40%; Индекс изграђености: мах. 1,2

Изградња сутерена могућа ако не постоје сметње геомеханичке и хидротехничке природе. Парцелацију и препарцелацију спроводити на основу пројеката парцелације и препарцелације.   

   

              5)  Највећа дозвољена спратност и висина објекта:

 

Спратност објекта: мах. П+2 (приземље + две етаже).

 

3. Подаци о степену комуналне опремљености:

 

-         Саобраћајна инфраструктура: Предметна парцела 7731/2К.О. Инђијаима директан излаз на јавну саобраћајницу са југоисточној страни парцеле.

-         Електроенергетска инфраструктура: Напајање купаца веће снагe вршиће се из сопствeних трафостаница које ћe се градити на парцелама корисника.

Начин и услове прикључења на енергетску мрежу утврђује ЕПС СРБИЈА - Електродистрибуција Рума.

-         Водовод и канализација: У коридору саобраћајница у југоисточној радној зони постоји изведена водоводна и канализациона мрежа а начин и услове прикључења на исту утврђује ЈКП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Инђија.

 

4. Назив и адреса органа коме се подноси пријава за учешће на јавном надметању:

Поступак отуђења грађевинског земљишта спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења, односно давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини. Учесник у јавном надметању своје учешће пријављује Комисији, путем Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, Улица Војводе Степе бр. 11/3, Инђија, најкасније 3 дана пре почетка јавног надметања.

 

5. Документација која се мора приложити приликом подношења пријаве:

Пријава за учешће на јавном надметању садржи:

1)     3а физичка лица: име и презиме, јединствени матични број грађана и адресу становања.

2)     3а предузетнике и правна лица:назив, односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

3)    Уз пријаву се доставља: доказ о уплаћеном депозиту, уредно овлашћење за заступање, фотокопија личне карте за физичка лица и решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар.

4)     Учесник у јавном надметању у пријави даје изјаву да прихвата све услове из јавног

огласа.

 

6. Промена намене земљишта: Накнаду за извршену промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште платиће лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину, пре издавања грађевинске дозволе, у складу са законом којим се уређује пољопривредно земљиште.

 

7. Допринос за уређивање грађевинског земљишта: Плаћа лице коме се отуђује земљиште, а износ истог ће бити утврђен решењем о грађевинској дозволи, у складу са одлуком која регулише допринос за уређивање грађевинског земљишта.

 

8. Почетни (најнижи) износ цене отуђења грађевинског земљишта: Почетна цена за отуђење утврђена је у висини тржишне вредности 1м2 грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, који је достављен од стране Министарства финансија, Пореске управе, Групе за издвојене активности Инђија број 212-464-08-00027/2021 од 13.04.2021. године и износи 553,50 динара за 1м2 земљишта.

 

9. Депозит за учешће у поступку јавног надметања: Депозит за учешће утврђује се у висини од 10% од почетног износа цене грађевинског земљишта које се отуђује, и износи 21.365,10динара и уплаћује се на текући рачун број 325-9500600044764-06 са позивом на број 7731-2.

 

10. Рок за повраћај депозита: Учесницима у јавном надметању који не понуде најповољнију цену за отуђење грађевинског земљишта, депозит за учешће ће бити враћен најкасније у року 5 дана од дана спроведеног јавног надметања.

 

11. Обавештење о губитку права на повраћај депозита: Учесник који је понудио најповољнију цену, губи право на повраћај депозита, уколико не закључи Уговор о отуђењу, у року предвиђеном Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015), односно у року од 30 дана од дана доношења Одлуке Председника општине Инђија о отуђењу предметног земљишта.

 

12. Обавештење о невраћању депозита: Лицу које се пријавило за учешће на јавном надметању, а није приступило јавном надметању, неће се вратити депозит за учешће у јавном надметању.

 

13. Обавештење до ког датума и до колико сати се могу подносити пријаве: Пријаве за учешће на јавном надметању могу се подносити до 17.06.2022. године до 15:00 часова.

 

14. Рок и начин плаћања цене отуђења: Укупна цена отуђења може се платити једнократно, у року од 15 дана од дана закључења Уговора о отуђењу или у у више једнаких месечних рата, при чему се о плаћању до 12 месеци, инвеститор изјашњава, док о плаћању преко 12 месеци, као и одложеном плаћању, односно грејс периоду, на захтев инвеститора, одлучује Општинско веће. У случају плаћања цене отуђења једнократно, купац има право на умањење цене за 10%. У случају плаћања цене отуђења на рате, купац је дужан да приликом закључења уговора достави један од инструмената обезбеђивања плаћања, у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија.

 

15. Рок за привођење земљишта намени: Рок за привођење земљишта намени је 3 године од дана закључења Уговора о отуђењу.

 

16. Обавештење о другим трошковима: Лице које је прибавило у својину грађевинско земљиште сноси трошкове потврђивања (солемнизације) уговора о отуђењу код јавног бележника, као и друге евентуалне трошкове проистекле из уговора.

 

17. Средство јавног информисања у којем се објављује јавни оглас: Овај јавни оглас се објављује у дневном листу „Дневник, на огласној табли Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, на огласној табли Општинске управе општине Инђија и на званичној интернет презентације општине Инђија и Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија.

 

18. Место, време и датум одржавања јавног надметања: Јавно надметање ће се одржати дана 20.06.2022. године(понедељак) у 10:00 часова у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, у Инђији (објекат ,,TQ CITY"). Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени кад јавном надметању приступи најмање један учесник, односно његов овлашћени заступник, и сматраће се успелим ако учесник понуди већу цену од почетног ( најнижег ) износа.

 

19. Поступак јавног надметања и поступак закључења уговора о отуђењу земљиштаспровешће се у складу са Одлуком о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија. Записник о спроведеном поступку, са документацијом, доставља се Председнику општине у року од 8 дана од дана одржавања јавног надметања. Одлуку о отуђењу предметног земљишта доноси Председник општине Инђија, и иста се доставља свим учесницима у поступку јавног надметања. Уговор о отуђењу предметног земљишта, закључује се између лица коме се отуђује земљиште и Председника општине, односно лица опуномоћеног од стране Председника општине, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу. Уговор о отуђењу закључиће се по претходно прибављеном мишљењу Општинског правобранилаштва. Уколико лице коме се грађевинско земљиште отуђује, у року од 30 дана од дана доношења Одлуке о отуђењу, не закључи Уговор о отуђењу, Председник општине, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија, доноси одлуку којом ће поништити Одлуку о отуђењу предметног земљишта. Ако лице које је прибавило грађевинско земљиште у својину не изврши уговорену обавезу плаћања утврђене цене грађевинског земљишта, уговор се једнострано раскида и Јавно предузећe за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија покреће поступак за поништај Одлуке о отуђењу. Учесник јавног надметања који сматра да је грађевинско земљиште отуђено, супротно одредбама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), те да му је на тај начин повређено право, може поднети надлежном суду тужбу за поништај уговора у року од 8 дана од дана сазнања за закључење уговора, а најкасније у року од 30 дана од дана закључења уговора.

 

20. Додатне информације: Сва ближа обавештења и информације у вези овог јавног огласа могу се добити у просторијама Јавног предузећа за управљање путевима и паркиралиштима „Инђија пут“ Инђија Ј.П. Ул. Војводе Степе бр. 11, трећи спрат или на телефон бр. 022/215-00-15.

 -ОГЛАС

-ГРАФИЧКИ ПРИКАЗ