indjija.rs

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине општинске управе Општине Инђија је на основу члана 14. Одлуке о општинској управи Општине Инђија ("Сл. Лист Општина Срема" бр. 25/08) и на основу члана 134. став 2 Закона о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр. 72/09 и 81/09) орган надлежан за издавање грађевинских дозвола на територији општине Инђија.

Чланом 56. став 6. Закона о планирању и изградњи прописано је даорган надлежан за издавање локацијских дозвола води евиденцију о издатим локацијским дозволама, а списак издатих локацијских дозвола се обајављује и у електронском облику и доступан је путем интернета.

Регистар локацијских дозвола (јануар 2015.)