Одељење за привреду и инвестиције

Одељење за привреду и инвестиције врши управне и стручне послове из области привреде, стручне и административне послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма и других привредних делатности од интереса за Општину; обавља послове контроле достављених програма пословања јавних предузећа, њихове усклађености и садржине прописане законом и подзаконским актима; носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде  годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта.

Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетника код Aгенције за привредне регистре; дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину. Решава по захтевима за промену намене коришћења пољопривредног земљишта. Обавља стручне и административне послове који се односе  на издавање водних аката:  водних услова, водне сагласности и водне дозволе за објекте и радове, у складу са законом.

Одељење за привреду и инвестиције решава  по захтевима физичких и правних лица за  категоризацију угоститељских објеката за смештај и по захтевима за одобравање дужег радног времена угоститељских објеката поводом организовања свадби, матурских прослава и испраћаја у војску. Обавља послове који се односе на робне резерве за територију Општине, утврђивање њиховог обима и структуре, припремање годишњег програма робних резерви и други послови, у складу са законом.

Одељење за привреду и инвестиције обавља организационо-техничке послове на управљању системом јавног превоза путника на територији Општине, и то: израђује предлог годишњег плана линија и тарифног система, припрема врсте линија за обављање линијског превоза, организује обављање превоза по привременим линијама (сајмови, манифестације, ванредни догађаји, и сл.), израђује предлог реда вожње,  врши организационо техничке послове око наручивања и штампања карата, прати свакодневно реализацију превоза путника на територији Општине, прати месечно промену параметара за измену цене превоза по пређеном километру, предлаже мере за обављање превоза у случају више силе или поремећаја у обављању линијског превоза, припрема извештаје о реализованим пређеним километрима, оствареном приходу од продаје карата, као и висини субвенције на месечном и годишњем нивоу и др.

Решава по захтевима за издавање одобрења за обављање ауто-такси превоза путника, за промену података легитимације такси возила и такси легитимације такси возача, привремени, односно трајни престанак обављања делатности ауто такси превоза и др.

Врши и друге послове које му повери председник Општине и начелник Општинске управе.


Начелник Одељења: дипл. инж. саобр. Драган Иброчић

e-пошта: dragan.ibrocic@indjija.rs

тел: 022/561-322 лок. 159