indjija.rs

Обавештавамо вас да је, дана 06.02.2023. године, председник Општине Инђија расписао ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ, УДРУЖЕЊИМА КОЈА СЕ БАВЕ СОЦИО-ХУМАНИТАРНИМ АКТИВНОСТИМА, ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА. 

Јавни конкурс за социо-хуманитарне организације 2023. године- word/pdf

Пријаву за учешће на јавном конкурсу, као и сву обавезну документацију можете попунити и доставити кроз: 

Образац1;

Образац2;

Образац3;

Обавештавамо вас да је, дана 06.02.2023. године, председник Општине Инђија расписао ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ, УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ ИНЂИЈА.

Јавни конкурс за НВО 2023. године- word/pdf

Пријаву за учешће на јавном конкурсу, као и сву обавезну документацију можете попунити и доставити кроз: 

Образац 1;

Образац2;

Образац3;

Комисија за утврђивање права за доделу субвенције у виду енергетских ваучера корисницима, образована при Центру за социјални рад „Дунав“ Инђија, утврдила је Ранг листу корисника субвенција по основу Јавног позива домаћинствима са територије општине Инђија за доделу субвенција у виду енергетских ваучера. Вредност ваучера је 10.000,00 динара, односно 3.000,00 динара за кориснике који имају статус енергетски угроженог купца, а исти ће се служити за трошкове гаса, односно огрева (дрво, брикет, пелет, угаљ).

- Ранг листа


Интерни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Инђија

Одлука о додели општинске студентске стипендије за школску 2021/2022 годину

Комисија за избор чланова Радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Инђија за период 2021. године – 2024. године, на седници одржаној 28. марта  2022. године,  донела је

 ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2021. ГОДИНЕ – 2024. ГОДИНЕ

1. Расписује се Јавни конкурс за избор чланова Радног тела за праћење

примене Локалног антикорупцијског плана општине Инђија за период 2021. године – 2024. године.  

2. Позивају се грађани са територије општине Инђија да доставе пријаве за

чланство у Радном телу за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Инђија за период 2021. године – 2024. године (у даљем тексту: Радно тело).   

3. Подносилац пријаве треба да  испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно лице;

2) да има пребивалиште на територији општине Инђија;

3) да није осуђиван, односно, да се против њега не води судски поступак за дела

која се односе на корупцију;

4) да није радно ангажован у органима општине Инђија,  по било ком основу

(на одређено или неодређено време, ангажовано у форми рада ван радног односа и др);

5) да није носилац било које функције у политичкој странци;

6) да није јавни функционер  у смислу одредаба Закона о  спречавању

корупције.

4. Подносилац пријаве за чланство у Радном телу,  Комисији за избор

чланова радног тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Инђија за период 2021. године – 2024. године (у даљем тексту: Комисија), доставља:

1) попуњен формулар пријаве (преузет са званичне интернет презентације

општине Инђија) прилог 1. који је саставни део ове Одлуке;

2) биографију, сачињену у слободној форми;

3) очитану личну карту, односно фотокопију личне карте уколико нема чип;

4) потписану изјаву кандидата да није радно ангажован у органима општине по

било ком основу (на одређено или на неодређено време, у форми рада ван радног односа, и др.);

5) потписану изјаву кандидата да није носилац било које функције у политичкој

странци;

6) потписану изјаву кандидата да није јавни функционер, у смислу одредаба

Закона о спречавању корупције;

7) потписану изјаву у складу са чл. 103.  Закона о општем управном поступку

(„Службени гласник РС“, број  18/16 и  95/2018 – аутентично тумачење);

8) уверење надлежног органа  да кандидат није осуђиван за дела која се односе

на корупцију;

9) уверење надлежног органа да се против кандидата не води судски поступак

за дела који се односе на корупцију.

5. Пријаве се достављају у затвореној коверти, на адресу: Општина Инђија, ул.

Цара Душана бр. 1, 22320 Инђија, са назнаком:   „Комисија за избор чланова

Радног   тела за праћење примене Локалног антикорупцијског плана општине Инђија за период 2021. године – 2024. године“.

6. Јавни конкурс је отворен 15  дана.

7. Рок за подношење пријаве почиње тећи  наредног дана од дана објављивања

Јавног конкурса на званичној интернет презентацији општине Инђија.

8. Комисија бира три члана Радног тела.

Комисија ће, након спроведеног тестирања и  интервјуа,  формирати ранг листу, по следећим критеријумима:

1) показано знање из области домаћих и међународних антикорупцијских

докумената и прописа,  које се вреднује између 0 и 10 бодова;

2) информисаност о стању, односно пракси и случајевима у области борбе

против корупције које се вреднује између 0 и 10 бодова;

3) лична мотивисаност за чланство у Радном телу која се вреднује између 0 и 15 бодова;

4) предлози за унапређење превенције и сузбијање корупције, нарочито на

локаланом нивоу који  се вреднује између 0 и 15 бодова;

5) виђење места, улоге и активности Радног тела,  које се вреднује између 0 и 10

бодова;

6) искуство на пословима борбе против корупције које се вреднује између 0 и

20 бодова;

7) искуство на пословима праћења примене планских докумената и прописа, 

које се вреднује између 0 и 10 бодова.

            Бодовање се врши на основу оцена које по сваком критеријуму даје сваки од чланова Комисије који узме удела у одлучивању,  након чега се број бодова сабира и дели са бројем чланова Комисије који су узели учешћа у бодовању по датом критеријуму.

            Редослед кандидата на листи одређује се према броју бодова по датим критеријумима,  од највећег ка најмањем.

9. Комисија ће спровести тестирање и интервју кандидата на основу критеријума

из тачке 8. овог конкурса.

10. Позивање за тестирање и интервју се врши путем поште препоручено и

електронском поштом наведеном у пријави, уз потврду о уручењу, и то најмање три радна дана пре дана одређеног за провођење тестирања и интервјуа.

11. Додатне информације заинтересовани могу да добију од  Председника

комисије Зорице Ракар, кон. Тел. 022/561322 лок. 158.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ

ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ЗА ПЕРИОД 2021. ГОДИНЕ – 2024. ГОДИНЕ

Број:  021-12/2022-III                                                                                                                         Председник,
Дана: 28. март 2022. године
Инђија                                                                                   дипл. правник Зорица Ракар с. р.

ОДЛУКА (.pdf)

ОДЛУКА (.docx) - ОВДЕ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ФОРМУЛАР ПРИЈАВЕ И ИЗЈАВЕ

РАНГ ЛИСТА