Вести

Кредити Покрајинског фонда за развој пољопривреде


Кредити Покрајинског фонда за развој пољопривреде
26.02.2020

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је конкурсе за доделу кредита за:

1. Набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне)

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, рок отплате 60 месеци, минималан износ од 1.000 до 40.000 евра, отплата у шестомесечним ануитетима (11 рата), и то:
- за погонске машине грејс период је 6 месеци уз учешће од 20%,
- за прикључне машине грејс период је 6 месеци, без учешћа.

2. Набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1% на годишњем нивоу, рок отплате 30 месеци (6 рата), грејс период 12 месеци, отплата у шестомесечним ануитетима, минималан износ од 1.000 до 40.000 евра.

3. Набавку опреме за сточарске фарме

Кредити ће бити одобрени са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, рок отплате 60 месеци, грејс период 6 месеци, отплата у шестомесечним ануитетима (11 рата), максималан износ кредита 40.000 евра.

4. Набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, минималан износ кредита од 1.000 до 20.000 евра, грејс период од 12 месеци, рок отплате 30 месеци (6 рата), отплата у шестомесечним ануитетима.

5. Набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, рок отплате 24 месеци, грејс период 12 месеци, отплата у шестомесечним ануитетима (5 рата), минималан износ од 1.000 до 20.000 евра.

6. Финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, рок отплате 24 месеца, грејс период 12 месеци, минималан износ од 1.000 до 20.000 евра, отплата у шестомесечним ануитетима (5 рата).

7. Набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, рок отплате 30 месеца, грејс период 6 месеци, минималан износ од 1.000 до 40.000 евра, отплата у шестомесечним ануитетима (6 рата).

8.  Изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача)

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, минималан износ кредита од 10.000 до 40.000 евра, рок отплате 36 месеци, грејс период 12 месеци, отплата у шестомесечним ануитетима (7 рата).

9. Набавку квалитетне телади  и прасади за тов

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, минималан износ кредита од 3.000 до 40.000 евра, рок отплате 15 месеци.

Корисник кредита се обавезује да целокупан износ врати једнократно након истека кредита.

10. Набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 1,5% на годишњем нивоу, рок отплате 24 месеца, грејс период 12 месеци, минималан износ од 1.000 до 40.000 евра, отплата у шестомесечним ануитетима (5 рата).

11. Подизање виштегодишњих засада воћа и винограда

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, минималан износ кредита од 1.000 до 40.000 евра, грејс период 36 месеци,  рок отплате 36 месеци (7 рата).

Право учешћа имају физичка и правна лица са подручја АП Војводине, уписана у Регистар пољопривредних газдинстава. Кредити ће бити реализовани тако што ће Фонд уплатити износ одобреног кредита добављачу опреме коју буде одабрао учесник конкурса. Предрачуни учесника конкурса морају искључиво бити од добављача чија је основна делатност везана за предметну инвестицију.

Конкурси су отворени до искоришћења планираних средстава.

Обавезна документација:

1. оригинални предрачун са спецификацијом исказан у динарском износу (Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса);

2. оригинал листа непокретности за пољопривредно земљиште не старији од 15 дана, на које се може ставити заложно право- извршна вансудска хипотека првог реда у корист Фонда у два пута већој вредности од одобрене вредности кредита. (напомена; подносилац пријаве не мора бити и власник пољопривредног земљишта која ће се ставити под хипотеку);

3. уколико је предмет обезбеђења банкарска гаранције потребно је доставити писмо о намерама издавања гаранције;

4. оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава који издаје Управа за трезор(подаци о пољопривредном газдинству, прва стана Извода као и остале стране извода са подацима о површинама, не старији од 30 дана),

5. доказ о регулисаној накнади за одводњавање (потврда ЈВП ,,Воде Војводине’’) не старије од 30 дана (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

6. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта (за подносиоца пријаве, за власника пољопривредног земљишта и за сваког сувласника на пољопривредном земљишту);

Додатна обавезна документација за правна лица:

1.извод из Агенције за привредне регистре, с пореским идентификационим бројем;
2.потврда Агенције за привредне регистре о томе да над правним лицем није покренут поступак стечаја и/или ликвидације.

Конкурси и пријаве на конкурс можете погледати ОВДЕ.

За све информације и потребну документацију обратите се Агенцији за рурални развој општине Инђија, Војводе Степе 48 или на телефон 022 556 060.  

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: