Вести

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ


КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА  ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ
15.04.2024

На основу Одлуке о расписивању конкурса за стипендирање студената за школску 2023/2024. годину, број 67-2/2024-I од 15. априла 2024. године, Комисија за доделу стипендија објављује

КОНКУРСЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА  ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ 

БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА

Комисија за доделу стипендија доделиће за школску 2023/2024. годину 100стипендија студентима који постижу изузетне резултате током студија и имају пребивалиште на територији општине Инђија.

Право на стипендију могу остварити студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија и Аутономна Покрајина Војводина под условом:  да су уписали први пут једну од година основних академских студија првог степена, мастер академске студије, као и студије код којих је академски студијски програм организован интегрисано у оквиру основних и мастер академских студија, и то од друге до пете (и шесте) године студија, да током студија нису обнављали ниједну годину, да током студија имају просечну оцену најмање 8,50 и да имају пребивалиште на територији општине Инђија најмање три године.  

II  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Учесници Конкурса уз пријаву на Конкурс дужни су да поднесу и следећа документа:

-     очитану личну карту

-     уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године академских  студија

-     уверење о положеним испитима

-     уверење о звању које стиче по завршетку студија,

-     уверење да током студија нису обнављали ниједну годину

(наведена уверења издаје  високошколска установа на једном или више образаца- у зависности од установе)  и

-     уверење о пребивалишту (прибавља се по службеној дужности)

-      копију картице текућег рачуна

III РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Рок за пријављивање на Конкурс почиње 16. априла2024.године закључно са 30.априлом 2024. године.

            Пријава и остала конкурсна документација за доделу стипендија подноси се Општинској управи општине Инђија - Одељењу за друштвене делатности, (шалтер 8).

            Неблаговремено поднете пријаве и пријаве са непотпуном конкурсном документацијом неће се разматрати.

IV  ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Редослед  студената за доделу стипендије утврђује се на основу критеријума утврђених  Одлуком о стипендирању студената („Сл. лист општина Срема, бр. 24/07, 40/08, 32/09, 42/09 и „Сл. лист општине Инђија“, бр. 2/14 и 18/15).

            Одлука о додели стипендија објавиће се  на Огласној табли Општинске управе општине Инђија и сајту Општине Инђија www.indjija.rs.

ИСПЛАТА И ВИСИНА СТИПЕНДИЈЕ

Стипендија за школску 2023/2024. годину исплаћиваће се у десет рата у току календарске године  у износу од 20.000,00 динара.

Корисник стипендије закључује Уговор о стипендирању са Oпштином Инђија.

VI КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ И ИНФОРМИСАЊЕ О ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Пријава на Конкурс и све информације везано за исти  може се добити у Општинској управи општине Инђија - Одељењу за друштвене делатности (шалтер бр. 8)  ул. Цара Душана бр.1 Инђија.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА


- ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ 

- ПРИЈАВА 

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: