Realizacija budžeta 2016
Datum:02/08/2016
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2016
Do datuma:31/07/2016

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 668,350,000.00 291,325,172.98 43.59% 377,024,827.02
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 80,000,000.00 26,488,935.95 33.11% 53,511,064.05
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 9,000,000.00 544,711.16 6.05% 8,455,288.84
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 2,000,000.00 1,035,531.83 51.78% 964,468.17
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 64,700,000.00 19,401,277.29 29.99% 45,298,722.71
  824,550,000.00 338,795,629.21 41.09% 485,754,370.79
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 280,000,000.00 129,555,400.70 46.27% 150,444,599.30
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 13,000,000.00 4,611,998.13 35.48% 8,388,001.87
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 90,000,000.00 35,868,509.13 39.85% 54,131,490.87
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 24,243.00 24.24% 75,757.00
  383,100,000.00 170,060,150.96 44.39% 213,039,849.04
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 1,500,000.00 568,274.89 37.88% 931,725.11
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 29,000,000.00 13,211,761.40 45.56% 15,788,238.60
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 800,000.00 1,561,395.44 195.17% -761,395.44
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 600,000.00 155,480.00 25.91% 444,520.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 25,000,000.00 8,958,471.96 35.83% 16,041,528.04
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 600,000.00 18,072.00 3.01% 581,928.00
  57,500,000.00 24,473,455.69 42.56% 33,026,544.31
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 50,000,000.00 19,133,604.06 38.27% 30,866,395.94
  50,000,000.00 19,133,604.06 38.27% 30,866,395.94
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 180,030,000.00 93,604,101.25 51.99% 86,425,898.75
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 833,751,587.48 141,928,209.69 17.02% 691,823,377.79
  1,013,781,587.48 235,532,310.94 23.23% 778,249,276.54
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 100,000,000.00 21,577,140.75 21.58% 78,422,859.25
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 45,000,000.00 21,405,902.07 47.57% 23,594,097.93
  150,000,000.00 42,983,042.82 28.66% 107,016,957.18
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 50,000,000.00 11,276,633.67 22.55% 38,723,366.33
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 186,000,000.00 17,299,577.37 9.30% 168,700,422.63
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  236,100,000.00 28,576,211.04 12.10% 207,523,788.96
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 9,000,000.00 5,552,651.40 61.70% 3,447,348.60
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 3,000,000.00 1,669,170.00 55.64% 1,330,830.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,000,000.00 465,680.80 46.57% 534,319.20
  13,000,000.00 7,687,502.20 59.13% 5,312,497.80
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 40,000,000.00 3,897,361.51 9.74% 36,102,638.49
  40,000,000.00 3,897,361.51 9.74% 36,102,638.49
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 226,000,000.00 21,536,076.02 9.53% 204,463,923.98
  226,000,000.00 21,536,076.02 9.53% 204,463,923.98
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
  92195 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
Stanje: 2,997,131,587.48 892,675,344.45 29.78% 2,104,456,243.03

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 208,340,000.00 111,018,809.85 53.29% 97,321,190.15
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 37,631,950.00 19,902,486.46 52.89% 17,729,463.54
  413 NAKNADE U NATURI 5,380,000.00 2,650,932.69 49.27% 2,729,067.31
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,730,000.00 385,397.60 3.03% 12,344,602.40
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 13,204,694.25 7,136,586.12 54.05% 6,068,108.13
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 6,850,000.00 4,156,035.91 60.67% 2,693,964.09
  284,136,644.25 145,250,248.63 51.12% 138,886,395.62
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 118,421,870.00 50,966,680.27 43.04% 67,455,189.73
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 3,743,800.00 521,313.11 13.92% 3,222,486.89
  423 USLUGE PO UGOVORU 96,617,898.70 48,497,241.27 50.19% 48,120,657.43
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 303,726,000.00 54,894,477.69 18.07% 248,831,522.31
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 134,401,990.00 47,658,185.73 35.46% 86,743,804.27
  426 MATERIJAL 44,581,000.00 13,571,170.72 30.44% 31,009,829.28
  701,492,558.70 216,109,068.79 30.81% 485,383,489.91
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 3,735,000.00 1,280,007.68 34.27% 2,454,992.32
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 45,692,000.00 10,586,401.06 23.17% 35,105,598.94
  49,427,000.00 11,866,408.74 24.01% 37,560,591.26
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 66,192,590.00 27,734,411.78 41.90% 38,458,178.22
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 1,803,898.31 60.13% 1,196,101.69
  69,192,590.00 29,538,310.09 42.69% 39,654,279.91
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 307,955,000.00 93,145,683.59 30.25% 214,809,316.41
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 50,000,000.00 16,264,168.80 32.53% 33,735,831.20
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 25,102,400.00 11,958,575.39 47.64% 13,143,824.61
  383,057,400.00 121,368,427.78 31.68% 261,688,972.22
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 143,140,000.00 47,412,762.40 33.12% 95,727,237.60
  143,140,000.00 47,412,762.40 33.12% 95,727,237.60
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 83,826,484.00 47,512,394.15 56.68% 36,314,089.85
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 14,441,000.00 4,622,411.34 32.01% 9,818,588.66
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 23,413,000.00 19,589,058.76 83.67% 3,823,941.24
  485 NAKNADA ŠTETE 1,000,000.00 41,700.00 4.17% 958,300.00
  122,680,484.00 71,765,564.25 58.50% 50,914,919.75
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 9,496,893.05 0.00 0.00% 9,496,893.05
  9,496,893.05 0.00 0% 9,496,893.05
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,106,379,430.00 253,845,282.55 22.94% 852,534,147.45
  512 MAŠINE I OPREMA 57,328,587.48 26,844,517.46 46.83% 30,484,070.02
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 12,250,000.00 1,072,342.68 8.75% 11,177,657.32
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 2,850,000.00 115,205.91 4.04% 2,734,794.09
  1,178,808,017.48 281,877,348.60 23.91% 896,930,668.88
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  61 OTPLATA GLAVNICE  
  611 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 35,600,000.00 20,631,012.90 57.95% 14,968,987.10
  35,600,000.00 20,631,012.90 57.95% 14,968,987.10
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 2,997,131,587.48 946,053,152.18 31.57% 2,051,078,435.30

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,300,000.00 900,259.78 27.28% 2,399,740.22
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 591,000.00 162,361.61 27.47% 428,638.39
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 16,000.00 32.00% 34,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 16,048.00 16.05% 83,952.00
  6  416  NAKNADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 600,000.00 223,406.92 37.23% 376,593.08
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 17,075.99 8.54% 182,924.01
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 21,000,000.00 8,953,248.38 42.63% 12,046,751.62
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 56,000.00 37.33% 94,000.00
  10  426  MATERIJAL 100,000.00 4,610.00 4.61% 95,390.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 389,000.00 101,050.25 25.98% 287,949.75
  12  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  13  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - POLITIČKE STRANKE 2,736,484.00 1,145,293.39 41.85% 1,591,190.61
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,286,484.00 11,595,354.32    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 29,286,484.00 11,595,354.32 39.59% 17,691,129.68
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,286,484.00 11,595,354.32    
  Ukupno Funkcija 110 29,286,484.00 11,595,354.32 39.59% 17,691,129.68
 
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  14  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,450,000.00 2,325,281.63 94.91% 124,718.37
  15  421  STALNI TROŠKOVI 30,000.00 0.00 0.00% 30,000.00
  16  423  USLUGE PO UGOVORU 4,520,000.00 4,510,449.58 99.79% 9,550.42
  17  426  MATERIJAL 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,050,000.00 6,835,731.21    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 7,050,000.00 6,835,731.21 96.96% 214,268.79
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,050,000.00 6,835,731.21    
  Ukupno Funkcija 160 7,050,000.00 6,835,731.21 96.96% 214,268.79
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,336,484.00 18,431,085.53    
  Ukupno Program 0602 36,336,484.00 18,431,085.53 50.72% 17,905,398.47
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,336,484.00 18,431,085.53    
  Ukupno Razdeo 1 36,336,484.00 18,431,085.53 50.72% 17,905,398.47
 
2   OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0004   Programska aktivnost: OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  18  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,550,000.00 1,345,933.14 52.78% 1,204,066.86
  19  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 460,000.00 243,487.38 52.93% 216,512.62
  20  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 32,000.00 64.00% 18,000.00
  21  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  22  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 32,775.00 40.97% 47,225.00
  23  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  421  STALNI TROŠKOVI 30,000.00 0.00 0.00% 30,000.00
  25  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  26  423  USLUGE PO UGOVORU 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  27  426  MATERIJAL 100,000.00 44,990.00 44.99% 55,010.00
  28  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,000.00 143,474.90 47.82% 156,525.10
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 1,842,660.42    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 3,840,000.00 1,842,660.42 47.99% 1,997,339.58
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 1,842,660.42    
  Ukupno Funkcija 110 3,840,000.00 1,842,660.42 47.99% 1,997,339.58
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 1,842,660.42    
  Ukupno Program 0602 3,840,000.00 1,842,660.42 47.99% 1,997,339.58
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 1,842,660.42    
  Ukupno Razdeo 2 3,840,000.00 1,842,660.42 47.99% 1,997,339.58
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  29  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,714,200.00 2,434,226.34 51.64% 2,279,973.66
  30  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 853,600.00 435,213.26 50.99% 418,386.74
  31  413  NAKNADE U NATURI 30,000.00 8,000.00 26.67% 22,000.00
  32  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  33  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 125,000.00 121,667.59 97.33% 3,332.41
  34  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 730,000.00 729,544.10 99.94% 455.90
  35  421  STALNI TROŠKOVI 220,000.00 1,286.28 0.58% 218,713.72
  36  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 500,000.00 28,198.89 5.64% 471,801.11
  37  423  USLUGE PO UGOVORU 20,805,148.58 11,691,579.30 56.20% 9,113,569.28
  38  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 326,620.88 81.66% 73,379.12
  39  426  MATERIJAL 600,000.00 544,552.61 90.76% 55,447.39
  40  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 562,000.00 285,539.51 50.81% 276,460.49
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,599,948.58 16,606,428.76    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 29,599,948.58 16,606,428.76 56.10% 12,993,519.82
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,599,948.58 16,606,428.76    
  Ukupno Funkcija 110 29,599,948.58 16,606,428.76 56.10% 12,993,519.82
 
  0602-0010   Programska aktivnost: REZERVE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  41  499  TEKUĆA REZERVA 7,696,893.05 0.00 0.00% 7,696,893.05
  42  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,496,893.05 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 9,496,893.05 0.00 0.00% 9,496,893.05
 
  0602-0007   Programska aktivnost: KANCELARIJA ZA MLADE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  43  421  STALNI TROŠKOVI 2,500,000.00 558,188.99 22.33% 1,941,811.01
  44  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 956,903.07 59.81% 643,096.93
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0007
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,100,000.00 1,515,092.06    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0007: 4,100,000.00 1,515,092.06 36.95% 2,584,907.94
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,596,893.05 1,515,092.06    
  Ukupno Funkcija 160 13,596,893.05 1,515,092.06 11.14% 12,081,800.99
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 43,196,841.63 18,121,520.82    
  Ukupno Program 0602 43,196,841.63 18,121,520.82 41.95% 25,075,320.81
 
  0901   SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA  
  0901-0003   Programska aktivnost: PODRŠKA SOCIO-HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  45  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 10,000,000.00 4,873,890.73 48.74% 5,126,109.27
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 4,873,890.73    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0003: 10,000,000.00 4,873,890.73 48.74% 5,126,109.27
 
  0901-0005   Programska aktivnost: AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  46  481  DOTACIJE NAVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRVENI KRST 1,000,000.00 504,246.30 50.42% 495,753.70
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 504,246.30    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 1,000,000.00 504,246.30 50.42% 495,753.70
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 5,378,137.03    
  Ukupno Funkcija 160 11,000,000.00 5,378,137.03 48.89% 5,621,862.97
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 5,378,137.03    
  Ukupno Program 0901 11,000,000.00 5,378,137.03 48.89% 5,621,862.97
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0008   Programska aktivnost: PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47  423  USLUGE PO UGOVORU - KNACELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA 800,000.00 150,000.00 18.75% 650,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0008
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 400,000.00 75,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0008: 800,000.00 150,000.00 18.75% 650,000.00
 
  48   Projekat: PROJEKAT 1 PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ROMSKE POPULACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  48  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 48
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,300,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 48: 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Funkcija 160 4,500,000.00 150,000.00 3.33% 4,350,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Program 0602 4,500,000.00 150,000.00 3.33% 4,350,000.00
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: PODRŠKA POSTOJEĆOJ PRIVREDI  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  49  423  USLUGE PO UGOVORU - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 1,000,000.00 250,000.00 25.00% 750,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 250,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 1,000,000.00 250,000.00 25.00% 750,000.00
 
  50   Projekat: PROJEKAT 1 KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  50  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 7,700,000.00 5,073,010.99 65.88% 2,626,989.01
   
  Izvori finansiranja za projekat 50
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,700,000.00 5,073,010.99    
  Ukupno Projekat 50: 7,700,000.00 5,073,010.99 65.88% 2,626,989.01
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 5,323,010.99    
  Ukupno Funkcija 160 8,700,000.00 5,323,010.99 61.18% 3,376,989.01
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 5,323,010.99    
  Ukupno Program 1501 8,700,000.00 5,323,010.99 61.18% 3,376,989.01
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  51  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA VERSKE ZAJEDNICE 2,800,000.00 2,599,897.57 92.85% 200,102.43
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 2,599,897.57    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 2,800,000.00 2,599,897.57 92.85% 200,102.43
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 2,599,897.57    
  Ukupno Funkcija 840 2,800,000.00 2,599,897.57 92.85% 200,102.43
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  52  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE KULTURE - INFORMISANJE 30,000,000.00 19,097,632.44 63.66% 10,902,367.56
  53  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 6,000,000.00 2,125,150.55 35.42% 3,874,849.45
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,000,000.00 21,222,782.99    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 36,000,000.00 21,222,782.99 58.95% 14,777,217.01
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,000,000.00 21,222,782.99    
  Ukupno Funkcija 860 36,000,000.00 21,222,782.99 58.95% 14,777,217.01
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,800,000.00 23,822,680.56    
  Ukupno Program 1201 38,800,000.00 23,822,680.56 61.40% 14,977,319.44
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0001   Programska aktivnost: PODRŠKA LOKALNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  54  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 47,090,000.00 30,278,835.36 64.30% 16,811,164.64
  55  481  SAVEZ SPORTOVA-PREVOZ LASTA 5,000,000.00 912,069.26 18.24% 4,087,930.74
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 52,090,000.00 31,190,904.62    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 52,090,000.00 31,190,904.62 59.88% 20,899,095.38
 
  1301-0003   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  56  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI - INVESTICIJE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,590,000.00 31,190,904.62    
  Ukupno Funkcija 810 53,590,000.00 31,190,904.62 58.20% 22,399,095.38
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,590,000.00 31,190,904.62    
  Ukupno Program 1301 53,590,000.00 31,190,904.62 58.20% 22,399,095.38
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 157,986,841.63 83,911,254.02    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Razdeo 3 159,786,841.63 83,986,254.02 52.56% 75,800,587.61
 
4   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  130   OPŠTE USLUGE  
  57  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 74,000,000.00 39,372,044.71 53.21% 34,627,955.29
  58  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENIH 13,246,000.00 7,074,418.27 53.41% 6,171,581.73
  59  413  NAKNADE U NATURI 2,000,000.00 763,700.00 38.19% 1,236,300.00
  60  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 5,000,000.00 258,969.60 5.18% 4,741,030.40
  61  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 4,200,000.00 2,045,357.49 48.70% 2,154,642.51
  62  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,000,000.00 473,196.04 47.32% 526,803.96
  63  421  STALNI TROŠKOVI 35,000,000.00 15,072,078.72 43.06% 19,927,921.28
  64  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000,000.00 202,668.94 20.27% 797,331.06
  65  423  USLUGE PO UGOVORU 17,000,000.00 6,882,665.81 40.49% 10,117,334.19
  66  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 13,000,000.00 4,296,264.36 33.05% 8,703,735.64
  67  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 10,000,000.00 4,847,098.16 48.47% 5,152,901.84
  68  426  MATERIJAL 17,000,000.00 6,838,951.23 40.23% 10,161,048.77
  69  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 185,214.32 18.52% 814,785.68
  70  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 2,000,000.00 220,153.45 11.01% 1,779,846.55
  71  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 9,000,000.00 3,924,602.26 43.61% 5,075,397.74
  72  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1,200,000.00 255,817.41 21.32% 944,182.59
  73  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 19,580,000.00 19,572,252.76 99.96% 7,747.24
  74  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 22,065,842.76 9,389,849.09 42.55% 12,675,993.67
  75  512  MAŠINE I OPREMA 18,751,587.48 12,338,831.69 65.80% 6,412,755.79
  76  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  77  541  ZEMLJIŠTE 20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  78  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 282,491,842.76 130,496,546.83    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 286,243,430.24 134,248,134.31 46.90% 151,995,295.93
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 282,491,842.76 130,496,546.83    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Funkcija 130 286,243,430.24 134,248,134.31 46.90% 151,995,295.93
 
  0602-0003   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  79  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,400,000.00 905,307.45 64.66% 494,692.55
  80  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 13,500,000.00 6,321,465.25 46.83% 7,178,534.75
  81  611  OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 35,600,000.00 20,631,012.90 57.95% 14,968,987.10
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,500,000.00 27,857,785.60    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 50,500,000.00 27,857,785.60 55.16% 22,642,214.40
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,500,000.00 27,857,785.60    
  Ukupno Funkcija 170 50,500,000.00 27,857,785.60 55.16% 22,642,214.40
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 332,991,842.76 158,354,332.43    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Program 0602 336,743,430.24 162,105,919.91 48.14% 174,637,510.33
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0002   Programska aktivnost: MESNE ZAJEDNICE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1     
  82  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,727,400.00 1,741,282.64 36.83% 2,986,117.36
  83  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 831,000.00 311,684.14 37.51% 519,315.86
  84  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
  85  415  NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 25,000.00 10,780.00 43.12% 14,220.00
  86  421  STALNI TROŠKOVI 3,213,870.00 1,228,447.49 38.22% 1,985,422.51
  87  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 363,800.00 118,247.29 32.50% 245,552.71
  88  423  USLUGE PO UGOVORU 5,337,750.12 2,292,873.43 42.96% 3,044,876.69
  89  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 732,000.00 72,281.84 9.87% 659,718.16
  90  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 7,276,990.00 1,542,911.04 21.20% 5,734,078.96
  91  426  MATERIJAL 1,576,000.00 153,509.94 9.74% 1,422,490.06
  92  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 135,000.00 2,126.34 1.58% 132,873.66
  93  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 132,000.00 5,726.50 4.34% 126,273.50
  94  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 571,000.00 144,215.10 25.26% 426,784.90
  95  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 296,000.00 17,102.50 5.78% 278,897.50
  96  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 233,000.00 0.00 0.00% 233,000.00
  97  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  98  512  MAŠINE I OPREMA 1,948,000.00 692,272.96 35.54% 1,255,727.04
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,108,810.12 8,333,461.21    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 28,108,810.12 8,333,461.21 29.65% 19,775,348.91
 
  99   Projekat: PROJEKAT 1 KANALIZACIJA INĐIJA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  99  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,000,000.00 461,950.89 46.20% 538,049.11
  100  511  ZGRADE IGRADJEVINSKI OBJEKTI 27,550,000.00 21,621,000.62 78.48% 5,928,999.38
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,550,000.00 22,082,951.51    
  Ukupno Projekat 99: 28,550,000.00 22,082,951.51 77.35% 6,467,048.49
 
  101   Projekat: PROJEKAT 2 ADAPTACIJA DOMA KULTURE BEŠKA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  101  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 3,952,365.60 65.87% 2,047,634.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 3,952,365.60    
  Ukupno Projekat 101: 6,000,000.00 3,952,365.60 65.87% 2,047,634.40
 
  102   Projekat: PROJEKAT 3 IZGRADNJA DOMA KULTURE U KRČEDINU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  102  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 102: 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT 4 OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  103  511  ZGRADE IGRADJEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 103: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 67,958,810.12 34,368,778.32    
  Ukupno Funkcija 160 67,958,810.12 34,368,778.32 50.57% 33,590,031.80
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 67,958,810.12 34,368,778.32    
  Ukupno Program 0602 67,958,810.12 34,368,778.32 50.57% 33,590,031.80
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 67,958,810.12 34,368,778.32    
  Ukupno Glava 1 67,958,810.12 34,368,778.32 50.57% 33,590,031.80
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  104   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  104  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 11,500,000.00 3,870,000.00 33.65% 7,630,000.00
  105  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 156,682.00 15.67% 843,318.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,500,000.00 3,870,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Projekat 104: 12,500,000.00 4,026,682.00 32.21% 8,473,318.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,500,000.00 3,870,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Funkcija 940 12,500,000.00 4,026,682.00 32.21% 8,473,318.00
 
  106   Projekat: PROJEKAT 2 POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  106  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA VUKOVCE 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,281,720.40    
  Ukupno Projekat 106: 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,281,720.40    
  Ukupno Funkcija 950 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,800,000.00 7,151,720.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Program 0602 15,800,000.00 7,308,402.40 46.26% 8,491,597.60
 
  1502   RAZVOJ TURIZMA  
  1502-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
   2     
  107  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,298,000.00 1,965,489.29 59.60% 1,332,510.71
  108  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 611,100.00 351,822.56 57.57% 259,277.44
  109  413  NAKNADE U NATURI 250,000.00 98,439.96 39.38% 151,560.04
  110  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  111  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 150,000.00 42,109.85 28.07% 107,890.15
  112  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  113  421  STALNI TROŠKOVI 200,000.00 75,305.37 37.65% 124,694.63
  114  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  115  423  USLUGE PO UGOVORU 750,000.00 129,580.02 17.28% 620,419.98
  116  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100,000.00 82,050.00 82.05% 17,950.00
  117  426  MATERIJAL 250,000.00 91,471.00 36.59% 158,529.00
  118  465  OSTALE DOATCIJE I TRANSFERI 470,000.00 256,546.09 54.58% 213,453.91
  119  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 50,000.00 6,264.00 12.53% 43,736.00
  120  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  121  512  MAŠINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,829,100.00 3,099,078.14    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,829,100.00 3,099,078.14 45.38% 3,730,021.86
 
  1502-0002   Programska aktivnost: TURISTIČKA PROMOCIJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  122  423  USLUGE PO UGOVORU 2,050,000.00 1,052,045.94 51.32% 997,954.06
  123  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 241,983.60 30.25% 558,016.40
  124  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 40,000.00 20.00% 160,000.00
  125  426  MATERIJAL 400,000.00 32,254.18 8.06% 367,745.82
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,450,000.00 1,366,283.72    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 3,450,000.00 1,366,283.72 39.60% 2,083,716.28
 
  126   Projekat: PROJEKAT 1 REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  126  423  USLUGE PO UGOVORU 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  127  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  128  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Ukupno 12,279,100.00 4,465,361.86 36.37% 7,813,738.14
  Izvori finansiranja za projekat 126
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 126: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,279,100.00 4,465,361.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 473 12,279,100.00 4,465,361.86 36.37% 7,813,738.14
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,279,100.00 4,465,361.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1502 12,279,100.00 4,465,361.86 36.37% 7,813,738.14
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,279,100.00 4,465,361.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 2 12,279,100.00 4,465,361.86 36.37% 7,813,738.14
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE  
  2001-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3     
  129  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 72,200,000.00 41,732,507.73 57.80% 30,467,492.27
  130  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 12,920,000.00 7,470,251.29 57.82% 5,449,748.71
  131  413  NAKNADE U NATURI 2,540,000.00 1,651,792.73 65.03% 888,207.27
  132  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 126,428.00 2.79% 4,403,572.00
  133  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 6,924,694.25 4,250,834.83 61.39% 2,673,859.42
  134  416  NAKNADE ZAZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 900,000.00 125,979.32 14.00% 774,020.68
  135  421  STALNI TROŠKOVI 26,000,000.00 5,453,325.96 20.97% 20,546,674.04
  136  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 11,042.00 3.68% 288,958.00
  137  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00 221,987.14 22.20% 778,012.86
  138  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,600,000.00 1,148,552.10 71.78% 451,447.90
  139  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 800,000.00 397,696.37 49.71% 402,303.63
  140  426  MATERIJAL 1,300,000.00 1,193,143.12 91.78% 106,856.88
  141  431  AMORTIZACIJE NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  142  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200,000.00 17,910.33 8.96% 182,089.67
  143  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  144  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 8,500,000.00 4,744,469.95 55.82% 3,755,530.05
  145  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 300,000.00 37,091.00 12.36% 262,909.00
  146  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  147  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  148  512  MAŠINE I OPREMA 3,000,000.00 691,656.00 23.06% 2,308,344.00
  149  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 146,114,694.25 69,274,667.87 47.41% 76,840,026.38
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,114,694.25 69,274,667.87    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 146,114,694.25 69,274,667.87 47.41% 76,840,026.38
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,114,694.25 69,274,667.87    
  Ukupno Funkcija 911 146,114,694.25 69,274,667.87 47.41% 76,840,026.38
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,114,694.25 69,274,667.87    
  Ukupno Program 2001 146,114,694.25 69,274,667.87 47.41% 76,840,026.38
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,114,694.25 69,274,667.87    
  Ukupno Glava 3 146,114,694.25 69,274,667.87 47.41% 76,840,026.38
 
  2002   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  2002-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE OSNOVNIH ŠKOLA  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  150  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 197,170,000.00 50,087,497.65 25.40% 147,082,502.35
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 50,087,497.65    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 197,170,000.00 50,087,497.65 25.40% 147,082,502.35
  Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 50,087,497.65    
  Ukupno Funkcija 912 197,170,000.00 50,087,497.65 25.40% 147,082,502.35
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 50,087,497.65    
  Ukupno Program 2002 197,170,000.00 50,087,497.65 25.40% 147,082,502.35
 
  2003   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  2003-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE SREDNJIH ŠKOLA  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  151  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 74,230,000.00 28,697,157.88 38.66% 45,532,842.12
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 28,697,157.88    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 74,230,000.00 28,697,157.88 38.66% 45,532,842.12
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 28,697,157.88    
  Ukupno Funkcija 920 74,230,000.00 28,697,157.88 38.66% 45,532,842.12
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 28,697,157.88    
  Ukupno Program 2003 74,230,000.00 28,697,157.88 38.66% 45,532,842.12
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0005   Programska aktivnost: FINANSIJSKA PODRŠKA LOKALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  152  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR 6,350,000.00 2,818,035.73 44.38% 3,531,964.27
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 2,818,035.73    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0005: 6,350,000.00 2,818,035.73 44.38% 3,531,964.27
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 2,818,035.73    
  Ukupno Funkcija 950 6,350,000.00 2,818,035.73 44.38% 3,531,964.27
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 2,818,035.73    
  Ukupno Program 1501 6,350,000.00 2,818,035.73 44.38% 3,531,964.27
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4     
  153  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 10,301,400.00 5,488,894.73 53.28% 4,812,505.27
  154  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,080,650.00 982,512.02 47.22% 1,098,137.98
  155  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 45,000.00 45.00% 55,000.00
  156  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  157  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 211,460.02 35.24% 388,539.98
  158  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  159  421  STALNI TROŠKOVI 1,500,000.00 312,674.71 20.84% 1,187,325.29
  160  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 60,000.00 3,180.00 5.30% 56,820.00
  161  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100,000.00 2,160.00 2.16% 97,840.00
  162  426  MATERIJAL 500,000.00 69,080.00 13.82% 430,920.00
  163  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 169,449.24 16.94% 830,550.76
  164  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 8,000,000.00 288,646.96 3.61% 7,711,353.04
  165  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,280,400.00 661,352.57 51.65% 619,047.43
  166  482  POREZI ,OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,342,450.00 8,234,410.25    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 26,342,450.00 8,234,410.25 31.26% 18,108,039.75
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  167  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 674,983.20 42.19% 925,016.80
  168  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 70,760.00 35.38% 129,240.00
  169  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,000,000.00 16,927,385.86 89.09% 2,072,614.14
  170  512  MAŠINE I OPREMA 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  171  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 115,205.91 11.52% 884,794.09
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,940,000.00 17,788,334.97    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 22,200,000.00 17,788,334.97 80.13% 4,411,665.03
 
  172   Projekat: PROJEKAT 1 OBJAVLJIVANJE ZBORNIKA RADOVA IZLOŽENIH NA 20 SUSRETIMA BIBLIOGRAFA U SPOMEN NA DR GEORGIJA MIHAILOVIĆA  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  172  421  STALNI TROŠKOVI 8,000.00 0.00 0.00% 8,000.00
  173  423  USLUGE PO UGOVORU 255,000.00 117,494.30 46.08% 137,505.70
  174  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 88,000.00 0.00 0.00% 88,000.00
  175  426  MATERIJAL 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 48,893,450.00 26,140,239.52 53.46% 22,753,210.48
  Izvori finansiranja za projekat 172
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 351,000.00 117,494.30    
  Ukupno Projekat 172: 351,000.00 117,494.30 33.47% 233,505.70
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 26,140,239.52    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 48,893,450.00 26,140,239.52 53.46% 22,753,210.48
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 26,140,239.52    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 48,893,450.00 26,140,239.52 53.46% 22,753,210.48
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 26,140,239.52    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 4 48,893,450.00 26,140,239.52 53.46% 22,753,210.48
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5     
  176  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 7,469,000.00 2,962,710.34 39.67% 4,506,289.66
  177  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENIH 1,338,600.00 530,325.13 39.62% 808,274.87
  178  413  NAKNADE U NATURI 60,000.00 36,000.00 60.00% 24,000.00
  179  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  180  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 105,965.77 31.17% 234,034.23
  181  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  182  421  STALNI TROŠKOVI 5,400,000.00 1,303,625.15 24.14% 4,096,374.85
  183  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 137,620.00 45.87% 162,380.00
  184  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00 791,103.74 79.11% 208,896.26
  185  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,700,000.00 603,935.93 35.53% 1,096,064.07
  186  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,000,000.00 309,767.60 10.33% 2,690,232.40
  187  426  MATERIJAL 1,000,000.00 330,231.61 33.02% 669,768.39
  188  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  189  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 580,000.00 252,304.82 43.50% 327,695.18
  190  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  190/1  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 0.00 0.00 / 0.00
  191  512  MAĐINE I OPREMA 1,600,000.00 140,430.00 8.78% 1,459,570.00
  192  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,587,600.00 7,504,020.09    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 200,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 24,787,600.00 7,504,020.09 30.27% 17,283,579.91
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  193  423  USLUGE PO UGOVORU 930,000.00 436,371.70 46.92% 493,628.30
  194  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 2,163,763.19 39.34% 3,336,236.81
  195  426  MATERIJAL 150,000.00 118,082.22 78.72% 31,917.78
   
  Ukupno 31,367,600.00 10,222,237.20 32.59% 21,145,362.80
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,680,000.00 2,718,217.11    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 6,580,000.00 2,718,217.11 41.31% 3,861,782.89
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 10,222,237.20    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 31,367,600.00 10,222,237.20 32.59% 21,145,362.80
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 10,222,237.20    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 31,367,600.00 10,222,237.20 32.59% 21,145,362.80
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 10,222,237.20    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 5 31,367,600.00 10,222,237.20 32.59% 21,145,362.80
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  196   Projekat: PROJEKAT 1 SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  196  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 1,803,898.31 60.13% 1,196,101.69
   
  Izvori finansiranja za projekat 196
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 1,803,898.31    
  Ukupno Projekat 196: 3,000,000.00 1,803,898.31 60.13% 1,196,101.69
  Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 1,803,898.31    
  Ukupno Funkcija 820 3,000,000.00 1,803,898.31 60.13% 1,196,101.69
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 1,803,898.31    
  Ukupno Program 1201 3,000,000.00 1,803,898.31 60.13% 1,196,101.69
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0003   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  197  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - USTANOVA SPORTSKI CENTAR 6,000,000.00 895,129.15 14.92% 5,104,870.85
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 895,129.15    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 6,000,000.00 895,129.15 14.92% 5,104,870.85
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 895,129.15    
  Ukupno Funkcija 810 6,000,000.00 895,129.15 14.92% 5,104,870.85
 
  512   Projekat:  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  198  512  MAŠINE I OPREMA 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 512
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 58,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Projekat 512: 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 58,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Funkcija 620 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 953,929.15    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Program 1301 23,000,000.00 7,866,289.15 34.20% 15,133,710.85
 
  0901   SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA  
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  199  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 36,555,000.00 14,361,028.06 39.29% 22,193,971.94
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,555,000.00 14,361,028.06    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 36,555,000.00 14,361,028.06 39.29% 22,193,971.94
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,555,000.00 14,361,028.06    
  Ukupno Funkcija 090 36,555,000.00 14,361,028.06 39.29% 22,193,971.94
 
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  200  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - CIR 300,000.00 81,640.20 27.21% 218,359.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 81,640.20    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 300,000.00 81,640.20 27.21% 218,359.80
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 81,640.20    
  Ukupno Funkcija 010 300,000.00 81,640.20 27.21% 218,359.80
 
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  201  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA POMOĆ 2,700,000.00 636,191.91 23.56% 2,063,808.09
  202  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 1,030,000.00 135,818.14 13.19% 894,181.86
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,700,000.00 742,010.05    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000.00 30,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 3,730,000.00 772,010.05 20.70% 2,957,989.95
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,700,000.00 742,010.05    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000.00 30,000.00    
  Ukupno Funkcija 070 3,730,000.00 772,010.05 20.70% 2,957,989.95
 
  0901-0006   Programska aktivnost: DEČIJA ZAŠTITA  
  040   PORODICA I DECA  
  203  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. OŠ 1,300,000.00 759,154.08 58.40% 540,845.92
  204  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. SŠ 22,000,000.00 11,662,702.00 53.01% 10,337,298.00
  205  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 5,000,000.00 3,192,725.57 63.85% 1,807,274.43
  206  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 3,625,871.70 27.68% 9,474,128.30
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 41,400,000.00 19,240,453.35    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 41,400,000.00 19,240,453.35 46.47% 22,159,546.65
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 41,400,000.00 19,240,453.35    
  Ukupno Funkcija 040 41,400,000.00 19,240,453.35 46.47% 22,159,546.65
 
  0901-0002   Programska aktivnost: PRIHVATILIŠTA, PRIHVATNE STANICE I DRUGE VRSTE SMEŠTAJA  
  060   STANOVANJE  
  207  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE ZA ŽIVOT 500,000.00 177,882.00 35.58% 322,118.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 177,882.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 177,882.00 35.58% 322,118.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 177,882.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 177,882.00 35.58% 322,118.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  208  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - NARODNA KUHINJA 4,000,000.00 1,365,141.78 34.13% 2,634,858.22
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 1,365,141.78    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,000,000.00 1,365,141.78 34.13% 2,634,858.22
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 1,365,141.78    
  Ukupno Funkcija 070 4,000,000.00 1,365,141.78 34.13% 2,634,858.22
 
  209   Projekat: PROJEKAT 1 BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  209  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 6,000,000.00 1,759,203.15 29.32% 4,240,796.85
   
  Izvori finansiranja za projekat 209
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,759,203.15    
  Ukupno Projekat 209: 6,000,000.00 1,759,203.15 29.32% 4,240,796.85
  Izvori finansiranja za funkciju 040:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,759,203.15    
  Ukupno Funkcija 040 6,000,000.00 1,759,203.15 29.32% 4,240,796.85
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 92,455,000.00 37,727,358.59    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000.00 30,000.00    
  Ukupno Program 0901 92,485,000.00 37,757,358.59 40.83% 54,727,641.41
 
  1801   PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  1801-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  210  464  TEKUĆE DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - ZDRAVSTVO 50,000,000.00 16,264,168.80 32.53% 33,735,831.20
  211  424  OSTALE MEDICINSKE USLUGE - MRTVOZORSTVO 1,400,000.00 153,803.79 10.99% 1,246,196.21
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 16,417,972.59    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 51,400,000.00 16,417,972.59 31.94% 34,982,027.41
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 16,417,972.59    
  Ukupno Funkcija 721 51,400,000.00 16,417,972.59 31.94% 34,982,027.41
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 16,417,972.59    
  Ukupno Program 1801 51,400,000.00 16,417,972.59 31.94% 34,982,027.41
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0010   Programska aktivnost: JAVNA RASVETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
   6     
  212  421  STALNI TROŠKOVI 35,000,000.00 24,464,502.30 69.90% 10,535,497.70
  213  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 6,580,000.00 755,335.20 11.48% 5,824,664.80
  214  426  MATERIJAL 4,000,000.00 275,921.93 6.90% 3,724,078.07
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,580,000.00 25,495,759.43    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0010: 45,580,000.00 25,495,759.43 55.94% 20,084,240.57
 
  0601-0002   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  215  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0002: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  216  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 18,000,000.00 3,889,918.12 21.61% 14,110,081.88
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 3,889,918.12    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 18,000,000.00 3,889,918.12 21.61% 14,110,081.88
 
  217   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BEŠKA TREĆA FAZA ETAPA 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  217  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 60,000,000.00 0.00 0.00% 60,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 54,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 217: 60,000,000.00 0.00 0.00% 60,000,000.00
 
  218   Projekat: PROJEKAT 1.4 NABAVKA I UGRADNJA TEPIH TRAVE ( TRAVNI BUSEN)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  218  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 550,000.00 516,000.00 93.82% 34,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 218
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 516,000.00    
  Ukupno Projekat 218: 550,000.00 516,000.00 93.82% 34,000.00
 
  219   Projekat: PROJEKAT 1.5 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BEŠKA TREĆA FAZA ETAPA 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  219  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 219
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 219: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  220   Projekat: PROJEKAT 1.6 NABAVKA SISTEMA ZA ZAKLJUČIVANJE SLIVNIH REŠETKI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  220  426  MATERIJAL 180,000.00 174,000.00 96.67% 6,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 174,000.00    
  Ukupno Projekat 220: 180,000.00 174,000.00 96.67% 6,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PARKA VAŠARIŠTE U INĐIJI I GLAVNOG PROJEKTA PARKA KOD OŠ JOVAN POPOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  221  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 441,600.00 98.13% 8,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 441,600.00    
  Ukupno Projekat 221: 450,000.00 441,600.00 98.13% 8,400.00
 
  222   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA SLIV 2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  222  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 467,700.00 77.95% 132,300.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 222
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 467,700.00    
  Ukupno Projekat 222: 600,000.00 467,700.00 77.95% 132,300.00
 
  223   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA PRODUŽETAKA NN MREŽA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA( 4 ULICE)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  223  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 390,000.00 0.00 0.00% 390,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 223
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 390,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 223: 390,000.00 0.00 0.00% 390,000.00
 
  224   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA( 6 ULICA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  224  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 474,000.00 0.00 0.00% 474,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 224
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 474,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 224: 474,000.00 0.00 0.00% 474,000.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZGRADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ZONI RASKRSNICE ULICE IVE ANDRIĆ I RASADNIČKE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  225  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,065,000.00 0.00 0.00% 7,065,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,065,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 7,065,000.00 0.00 0.00% 7,065,000.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZGRADNJA PRODUŽETKA NN MREŽA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 226: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT 2.4 IZGRADNJA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA ( 6 ULICA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 227: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT 2.5 NABAVKA DEKORATIVNE NOVOGODIŠNJE RASVETE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  228  426  MATERIJAL 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 228: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT 2.6 NABAVKA RAČUNARSKOG SOFTVERA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  229  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,750,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 229: 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT 2.7 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U DELOVIMA ULICA S. MARINKOVIĆ I VOJVOĐANSKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17,515,000.00 0.00 0.00% 17,515,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,515,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 230: 17,515,000.00 0.00 0.00% 17,515,000.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT 2.8 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVETE U ULICAMA B. BUHEM I.MILUTINOVIĆA, S. SINĐELIĆA, H. STANKA, C. MILICE I M. TEPIĆA U INĐIJI( UGRADNJA LED SVETILJKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  231  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,005,000.00 0.00 0.00% 2,005,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,005,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 231: 2,005,000.00 0.00 0.00% 2,005,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT 2.9 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE U SEVEROISTOČNOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  232  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 232: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT 2.10 IZGRADNJA JAVNE RASVETE U DELU SEVEROISTOČNE INDUSTRIJSKE ZONE U INĐIJI 1 FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 9,600,000.00 0.00 0.00% 9,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 233: 9,600,000.00 0.00 0.00% 9,600,000.00
 
  234   Projekat: PROJEKAT 3.1 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE JAVNE RASVETE U DELU SEVEROISTOČNE INDUSTRIJSKE ZONE U INĐIJI 1 FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  234  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 234
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 120,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 234: 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
 
  235   Projekat: PROJEKAT 3.2 STRUČNI NADZOR U TOKU REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVETE U ULICAMA B. BUHA, I. MILUTINOVIĆA, H. STANKA, S. SINĐELIĆA, C. MILICE I MILANA TEPIĆA U INĐIJI( UGRADNJA LED SVETILJKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Ukupno 173,909,000.00 30,984,977.55 17.82% 142,924,022.45
  Izvori finansiranja za projekat 235
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235: 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 119,909,000.00 30,984,977.55    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 54,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 173,909,000.00 30,984,977.55 17.82% 142,924,022.45
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 119,909,000.00 30,984,977.55    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 54,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0601 173,909,000.00 30,984,977.55 17.82% 142,924,022.45
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJNOM INFRASTRUKTUROM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  236  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,700,000.00 453,216.00 16.79% 2,246,784.00
  237  426  MATERIJAL 1,600,000.00 8,713.20 0.54% 1,591,286.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,300,000.00 461,929.20    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 4,300,000.00 461,929.20 10.74% 3,838,070.80
 
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  238  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 25,780,000.00 13,075,461.15 50.72% 12,704,538.85
  239  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 4,700,000.00 2,340,410.80 49.80% 2,359,589.20
  240  413  NAKNADE U NATURI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  241  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,070,000.00 0.00 0.00% 1,070,000.00
  242  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 660,000.00 299,587.57 45.39% 360,412.43
  243  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 610,000.00 260,414.29 42.69% 349,585.71
  244  421  STALNI TOŠKOVI 9,320,000.00 2,497,245.30 26.79% 6,822,754.70
  245  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 670,000.00 3,280.00 0.49% 666,720.00
  246  423  USLUGE PO UGOVORU 7,970,000.00 2,600,159.85 32.62% 5,369,840.15
  247  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 27,716,000.00 5,134,640.00 18.53% 22,581,360.00
  248  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 78,315,000.00 35,338,033.24 45.12% 42,976,966.76
  249  426  MATERIJAL 12,175,000.00 3,691,659.68 30.32% 8,483,340.32
  250  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 20,960,000.00 3,288,458.01 15.69% 17,671,541.99
  251  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 3,450,000.00 1,445,019.94 41.88% 2,004,980.06
  252  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 4,475,000.00 701,667.07 15.68% 3,773,332.93
  253  483  NOVĆANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,000,000.00 16,806.00 0.84% 1,983,194.00
  254  485  NAKNADA ŠTETE 1,000,000.00 41,700.00 4.17% 958,300.00
  255  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 29,650,000.00 6,582,899.29 22.20% 23,067,100.71
  256  512  MAŠINE I OPREMA 1,155,000.00 176,470.01 15.28% 978,529.99
  257  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 232,176,000.00 77,493,912.20    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 232,176,000.00 77,493,912.20 33.38% 154,682,087.80
 
  258   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČNIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 259: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČKH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-100 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 580,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 260: 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT 1.9 USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA U CILJU ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
 
  262   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTA POJAČANOG ODRŽAVANJA DELA DRŽAVNOG PUTA IIA-126( OD PODVOŽNJAKA DO KRUŽNOG TOKA)U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 262
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 262: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DELOVA ULICA J. POPOVIĆ, 4. JULA I S. PENEZIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT 2.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 264: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  265   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZRADA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG REŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULICE VOJVODE STEPE 1.DEO , TRGA SLOBODE I CENTRALNOG GRADSKOG PARKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 265: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT 2.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR. 15 U K.O. INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 266: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT 2.6 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT 2.7 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  268  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 268: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  269   Projekat: PROJEKAT 2.8 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  269  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  270   Projekat: PROJEKAT 2.9 NABAVKA INFORMATIČKE OPREME ZA PARKING SLUŽBU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  270  512  MAŠINE I OPREMA 474,000.00 392,596.80 82.83% 81,403.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 270
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 474,000.00 392,596.80    
  Ukupno Projekat 270: 474,000.00 392,596.80 82.83% 81,403.20
 
  271   Projekat: PROJEKAT 2.10 NABAVKA PUTNIČKIH AUTOMOBILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  271  512  MAŠINE I OPREMA 5,800,000.00 0.00 0.00% 5,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 271
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 271: 5,800,000.00 0.00 0.00% 5,800,000.00
 
  272   Projekat: PROJEKAT 3.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MONTAŽE USPORIVAČA SAOBRAĆAJA NA VIŠE LOKACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  272  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 444,000.00 98.67% 6,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 272
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 444,000.00    
  Ukupno Projekat 272: 450,000.00 444,000.00 98.67% 6,000.00
 
  273   Projekat: PROJEKAT 3.2 NABAVKA I MONTAŽA USPORIVAČA SAOBRAĆAJA I VIBRO ZVUČNIH TRAKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  273  426  MATERIJALA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 273
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 273: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT 3.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIB-313, U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  274  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 274: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  275   Projekat: PROJEKAT 3.5 REKONSTRUKCIJA ULICE S.KOVAČEVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  275  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 275
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 275: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  276   Projekat: PROJEKAT 3.6 STRUČNI NADZOR U TOKU REKONSTRUKCIJE ULICE S. KOVAČEVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  276  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 276
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 250,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 276: 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
 
  277   Projekat: PROJEKAT 3.7 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  277  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 277
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 277: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  278   Projekat: PROJEKAT 3.8 IZRADA I MONTAŽA AUTOBUSKIH NADSTREŠNICA ZA POTREBE JPI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  278  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 550,000.00 540,000.00 98.18% 10,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 278
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 540,000.00    
  Ukupno Projekat 278: 550,000.00 540,000.00 98.18% 10,000.00
 
  279   Projekat: PROJEKAT 3.9 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE KOJA POVEZUJE PUT L22 I ULICU M. STOJIĆA GORČILA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  279  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 279
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 279: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  280   Projekat: PROJEKAT 3.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SRPSKOCRKVENE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  280  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 280
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 280: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  281   Projekat: PROJEKAT 4.2 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI -1.FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  281  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 281
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 281: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  282   Projekat: PROJEKAT 4.3 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIB-313, U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  282  513  OSTALE NEKRETNINE I OREMA 3,500,000.00 532,342.68 15.21% 2,967,657.32
   
  Izvori finansiranja za projekat 282
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 532,342.68    
  Ukupno Projekat 282: 3,500,000.00 532,342.68 15.21% 2,967,657.32
 
  283   Projekat: PROJEKAT 4.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE RASKRSNICE ULICA ZMAJ JOVINA, GORČILOVA I DUŠKA RADOVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  283  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 283
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 283: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  284   Projekat: PROJEKAT 4.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PRVOMAJSKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  284  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 284
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 284: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  285   Projekat: PROJEKAT 4.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VIDOVDANSKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  285  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 650,000.00 0.00 0.00% 650,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 285
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 650,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 285: 650,000.00 0.00 0.00% 650,000.00
 
  286   Projekat: PROJEKAT 4.8 IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  286  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,400,000.00 0.00 0.00% 5,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 286
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 286: 5,400,000.00 0.00 0.00% 5,400,000.00
 
  287   Projekat: PROJEKAT 4.9 POJAČANO ODRŽAVANJE PUTA II-124 U NASELJU INĐIJA ( ULICA ZANATLIJSKA I DUNAVSKA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  287  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 211,504,000.00 91,304,532.17 43.17% 120,199,467.83
   
  Izvori finansiranja za projekat 287
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 86,150,000.00 14,143,402.06    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,354,000.00 77,161,130.11    
  Ukupno Projekat 287: 211,504,000.00 91,304,532.17 43.17% 120,199,467.83
 
  288   Projekat: PROJEKAT 4.10 POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 OD KM 10+662, 15 DO KM 10+861, 64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI ( OBILIĆEV VENAC)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  288  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 62,379,000.00 0.00 0.00% 62,379,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 288
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,379,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 288: 62,379,000.00 0.00 0.00% 62,379,000.00
 
  289   Projekat: PROJEKAT 5.1 POJAČANO ODRŽAVANJE RASKRSNICE DRŽAVNOG PUTA PRVOG REDA M22.1 I ULICA MILANA RAKIĆA, FILIPA VIŠNJIĆA I ĐORĐA VOJINOVIĆA U INĐIJI- 1. FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 66,510,000.00 17,078,611.75 25.68% 49,431,388.25
   
  Ukupno 678,613,000.00 188,247,924.80 27.74% 490,365,075.20
  Izvori finansiranja za projekat 289
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,911,000.00 5,745,637.97    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,599,000.00 11,332,973.78    
  Ukupno Projekat 289: 66,510,000.00 17,078,611.75 25.68% 49,431,388.25
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 472,660,000.00 99,753,820.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 205,953,000.00 88,494,103.89    
  Ukupno Funkcija 620 678,613,000.00 188,247,924.80 27.74% 490,365,075.20
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 472,660,000.00 99,753,820.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 205,953,000.00 88,494,103.89    
  Ukupno Program 0701 678,613,000.00 188,247,924.80 27.74% 490,365,075.20
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  290   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  290  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 60,000,000.00 19,980,586.52 33.30% 40,019,413.48
   
  Izvori finansiranja za projekat 290
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,000,000.00 19,980,586.52    
  Ukupno Projekat 290: 60,000,000.00 19,980,586.52 33.30% 40,019,413.48
 
  291   Projekat: PROJEKAT 1.2 ZAVRŠETAK PRVE FAZE SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  291  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31,240,000.00 1,145,304.00 3.67% 30,094,696.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 291
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 31,240,000.00 1,145,304.00    
  Ukupno Projekat 291: 31,240,000.00 1,145,304.00 3.67% 30,094,696.00
 
  292   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI- DRUGA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  292  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 76,976,000.00 0.00 0.00% 76,976,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 292
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,976,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 292: 76,976,000.00 0.00 0.00% 76,976,000.00
 
  293   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -TREĆA FAZA I ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  293  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 63,976,000.00 29,445,438.76 46.03% 34,530,561.24
   
  Izvori finansiranja za projekat 293
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,582,000.00 5,368,844.47    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 29,394,000.00 24,076,594.29    
  Ukupno Projekat 293: 63,976,000.00 29,445,438.76 46.03% 34,530,561.24
 
  294   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI - TREĆA FAZA II ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  294  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 96,655,000.00 0.00 0.00% 96,655,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 294
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 96,655,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 294: 96,655,000.00 0.00 0.00% 96,655,000.00
 
  295   Projekat: PROJEKAT 1.6 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SPORTSKE HALE U INĐIJI - TREĆA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 376,866.00 18.84% 1,623,134.00
   
  Ukupno 330,847,000.00 50,948,195.28 15.40% 279,898,804.72
  Izvori finansiranja za projekat 295
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 376,866.00    
  Ukupno Projekat 295: 2,000,000.00 376,866.00 18.84% 1,623,134.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 96,582,000.00 25,726,296.99    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 234,265,000.00 25,221,898.29    
  Ukupno Funkcija 620 330,847,000.00 50,948,195.28 15.40% 279,898,804.72
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 96,582,000.00 25,726,296.99    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 234,265,000.00 25,221,898.29    
  Ukupno Program 1301 330,847,000.00 50,948,195.28 15.40% 279,898,804.72
  Izvori finansiranja za glavu 6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 689,151,000.00 156,465,095.45    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 494,218,000.00 113,716,002.18    
  Ukupno Glava 6 1,183,369,000.00 270,181,097.63 22.83% 913,187,902.37
 
  1101   LOKALNI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE  
  1101-0001   Programska aktivnost: STRATEŠKO, PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PLANSKA DOKUMENTACIJA 12,000,000.00 844,000.00 7.03% 11,156,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 844,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 12,000,000.00 844,000.00 7.03% 11,156,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 844,000.00    
  Ukupno Funkcija 620 12,000,000.00 844,000.00 7.03% 11,156,000.00
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 844,000.00    
  Ukupno Program 1101 12,000,000.00 844,000.00 7.03% 11,156,000.00
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  297  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0701 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0005   Programska aktivnost: JAVNI PREVOZ  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  298  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 62,000,000.00 18,642,675.90 30.07% 43,357,324.10
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,000,000.00 18,642,675.90    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0005: 62,000,000.00 18,642,675.90 30.07% 43,357,324.10
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,000,000.00 18,642,675.90    
  Ukupno Funkcija 620 62,000,000.00 18,642,675.90 30.07% 43,357,324.10
 
  299   Projekat: PROJEKAT 1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B-20 PRVA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  299  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,911,332.24 6,353,626.56 53.34% 5,557,705.68
   
  Izvori finansiranja za projekat 299
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,866,005.05 1,866,005.04    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,045,327.19 4,487,621.52    
  Ukupno Projekat 299: 11,911,332.24 6,353,626.56 53.34% 5,557,705.68
 
  300   Projekat: PROJEKAT 2 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI PRVA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  300  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,807,960.47 376,951.85 3.19% 11,431,008.62
   
  Izvori finansiranja za projekat 300
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,849,811.04 238,890.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,958,149.43 138,061.71    
  Ukupno Projekat 300: 11,807,960.47 376,951.85 3.19% 11,431,008.62
 
  301   Projekat: PROJEKAT 3 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B-20 DRUGA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  301  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,637,374.85 12,637,374.85 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,895,606.23 1,895,606.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,741,768.62 10,741,768.62    
  Ukupno Projekat 301: 12,637,374.85 12,637,374.85 100.00% 0.00
 
  302   Projekat: PROJEKAT 4 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI DRUGA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,697,218.10 2,309,171.50 18.19% 10,388,046.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,904,582.72 1,055,980.71    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,792,635.38 1,253,190.79    
  Ukupno Projekat 302: 12,697,218.10 2,309,171.50 18.19% 10,388,046.60
 
  303   Projekat: PROJEKAT 5 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI TREĆA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16,090,701.58 2,352,450.46 14.62% 13,738,251.12
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 16,090,701.58 2,352,450.46    
  Ukupno Projekat 303: 16,090,701.58 2,352,450.46 14.62% 13,738,251.12
 
  304   Projekat: PROJEKAT 6 POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,516,005.04 5,056,482.12    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 71,628,582.20 18,973,093.10    
  Ukupno Funkcija 630 80,144,587.24 24,029,575.22 29.98% 56,115,012.02
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 70,516,005.04 23,699,158.02    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 71,628,582.20 18,973,093.10    
  Ukupno Program 0601 142,144,587.24 42,672,251.12 30.02% 99,472,336.12
 
  0101   RAZVOJ POLJOPRIVREDE  
  0101-0001   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE USLOVA ZA POLJOPRIVREDNU DELATNOST  
  421   POLJOPRIVREDA  
  305  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,000,000.00 182,551.40 18.26% 817,448.60
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 182,551.40    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 1,000,000.00 182,551.40 18.26% 817,448.60
 
  0101-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  306  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INDJ 20,000,000.00 7,175,149.95 35.88% 12,824,850.05
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 7,175,149.95    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 20,000,000.00 7,175,149.95 35.88% 12,824,850.05
 
  0101-0003   Programska aktivnost: RURALNI RAZVOJ  
  421   POLJOPRIVREDA  
  307  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INDJIJA 7,930,000.00 3,593,049.59 45.31% 4,336,950.41
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,930,000.00 3,593,049.59    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0003: 7,930,000.00 3,593,049.59 45.31% 4,336,950.41
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,930,000.00 10,950,750.94    
  Ukupno Funkcija 421 28,930,000.00 10,950,750.94 37.85% 17,979,249.06
 
  0101-0001   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE USLOVA ZA POLJOPRIVREDNU DELATNOST  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  308  482  POKRAJINSKA TAKSA - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 8,000,000.00 3,604,469.36 45.06% 4,395,530.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 3,604,469.36    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 8,000,000.00 3,604,469.36 45.06% 4,395,530.64
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 3,604,469.36    
  Ukupno Funkcija 560 8,000,000.00 3,604,469.36 45.06% 4,395,530.64
 
  309   Projekat: PROJEKAT 1 IZGRADNJA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - PODSISTEM NOVI SLANKAMEN I PODSISTEM STARI SLANKAMEN  
  421   POLJOPRIVREDA  
  309  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 309
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 309: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
 
  310   Projekat: PROJEKAT 2 UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  310  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - UREĐENJE KANALSKE MREŽE 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
 
  311   Projekat: PROJEKAT 3 UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE -ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  311  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 75,000,000.00 0.00 0.00% 75,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 81,930,000.00 14,555,220.30    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 111,930,000.00 14,555,220.30 13.00% 97,374,779.70
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0002   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE PRIVREDNOG AMBIJENTA  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  312  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INDJIJA 9,000,000.00 5,272,066.19 58.58% 3,727,933.81
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 5,272,066.19    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0002: 9,000,000.00 5,272,066.19 58.58% 3,727,933.81
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 5,272,066.19    
  Ukupno Funkcija 487 9,000,000.00 5,272,066.19 58.58% 3,727,933.81
 
  1501-0003   Programska aktivnost: PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  313  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INDJIJA 6,917,500.00 3,422,732.90 49.48% 3,494,767.10
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,917,500.00 3,422,732.90    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 6,917,500.00 3,422,732.90 49.48% 3,494,767.10
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,917,500.00 3,422,732.90    
  Ukupno Funkcija 490 6,917,500.00 3,422,732.90 49.48% 3,494,767.10
 
  314   Projekat: PROJEKAT 1 PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  314  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 9,000,000.00 1,347,073.97 14.97% 7,652,926.03
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,329,175.71    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Projekat 314: 9,000,000.00 1,347,073.97 14.97% 7,652,926.03
 
  315   Projekat: PROJEKAT 2 RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  315  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROJEKTI 10,000,000.00 2,771.67 0.03% 9,997,228.33
   
  Izvori finansiranja za projekat 315
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,771.67    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 315: 10,000,000.00 2,771.67 0.03% 9,997,228.33
  Izvori finansiranja za funkciju 474:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 1,331,947.38    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Funkcija 474 19,000,000.00 1,349,845.64 7.10% 17,650,154.36
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,917,500.00 10,026,746.47    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Program 1501 34,917,500.00 10,044,644.73 28.77% 24,872,855.27
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0002   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  316  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI - DEPONIJA 12,500,000.00 11,034,433.67 88.28% 1,465,566.33
  317  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA IN 9,995,090.00 4,558,248.27 45.60% 5,436,841.73
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,495,090.00 15,592,681.94    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0002: 22,495,090.00 15,592,681.94 69.32% 6,902,408.06
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,495,090.00 15,592,681.94    
  Ukupno Funkcija 510 22,495,090.00 15,592,681.94 69.32% 6,902,408.06
 
  0401-0003   Programska aktivnost: PRAĆENJE KVALITETA ELEMENATA ŽIVOTNE SREDINE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  318  423  USLUGE PO UGOVORU - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 3,451,458.32    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 3,451,458.32    
  Ukupno Funkcija 560 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,995,090.00 19,044,140.26    
  Ukupno Program 0401 25,995,090.00 19,044,140.26 73.26% 6,950,949.74
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  319  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 39,800,000.00 2,987,949.70 7.51% 36,812,050.30
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,800,000.00 2,987,949.70    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 39,800,000.00 2,987,949.70 7.51% 36,812,050.30
 
  0601-0009   Programska aktivnost: UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENILA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  320  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 110,000,000.00 16,618,100.79 15.11% 93,381,899.21
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 110,000,000.00 16,618,100.79    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0009: 110,000,000.00 16,618,100.79 15.11% 93,381,899.21
 
  321   Projekat: PROJEKAT 1 ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  321  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 321
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 321: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  322   Projekat: PROJEKAT 2 NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  322  512  MAŠINE I OPREMA 5,000,000.00 4,992,000.00 99.84% 8,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 322
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Projekat 322: 5,000,000.00 4,992,000.00 99.84% 8,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 154,800,000.00 19,606,050.49    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Funkcija 560 159,800,000.00 24,598,050.49 15.39% 135,201,949.51
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 154,800,000.00 19,606,050.49    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Program 0601 159,800,000.00 24,598,050.49 15.39% 135,201,949.51
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  323  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 6,850,000.00 0.00 0.00% 6,850,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,850,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 6,850,000.00 0.00 0.00% 6,850,000.00
 
  324   Projekat: PROJEKAT 1 JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  324  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,000.00 18,213.61 18.21% 81,786.39
  325  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 52,617.09 3.29% 1,547,382.91
  326  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,150,000.00 0.00 0.00% 3,150,000.00
  327  426  MATERIJAL 2,300,000.00 0.00 0.00% 2,300,000.00
  328  512  MAŠINE I OPREMA 2,000,000.00 449,100.00 22.46% 1,550,900.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 324
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,150,000.00 519,930.70    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-324: 9,150,000.00 519,930.70 5.68% 8,630,069.30
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 519,930.70    
  Ukupno Funkcija 360 16,000,000.00 519,930.70 3.25% 15,480,069.30
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 519,930.70    
  Ukupno Program 0701 16,000,000.00 519,930.70 3.25% 15,480,069.30
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,171,180,092.17 693,243,529.19    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 625,988,169.68 148,549,623.02    
  Ukupno Razdeo 4 2,797,168,261.85 841,793,152.21 30.09% 1,955,375,109.64
   
Stanje: 2,997,131,587.48 946,053,152.18   31.57% 2,051,078,435.30

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2016) Ciljana vrednost (2017) Ciljana vrednost (2018) Ciljana vrednost (2019) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno