Realizacija budžeta 2016
Datum:06/09/2016
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2016
Do datuma:31/08/2016

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 668,350,000.00 335,684,824.35 50.23% 332,665,175.65
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 80,000,000.00 30,304,847.86 37.88% 49,695,152.14
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 9,000,000.00 620,916.33 6.90% 8,379,083.67
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 2,000,000.00 1,217,612.79 60.88% 782,387.21
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 64,700,000.00 22,576,029.00 34.89% 42,123,971.00
  824,550,000.00 390,404,230.33 47.35% 434,145,769.67
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 280,000,000.00 175,906,615.07 62.82% 104,093,384.93
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 13,000,000.00 4,997,230.68 38.44% 8,002,769.32
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 90,000,000.00 40,113,066.57 44.57% 49,886,933.43
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 26,243.00 26.24% 73,757.00
  383,100,000.00 221,043,155.32 57.70% 162,056,844.68
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 1,500,000.00 642,744.81 42.85% 857,255.19
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 29,000,000.00 15,482,498.40 53.39% 13,517,501.60
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 800,000.00 1,561,395.44 195.17% -761,395.44
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 600,000.00 184,680.00 30.78% 415,320.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 25,000,000.00 11,310,924.62 45.24% 13,689,075.38
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 600,000.00 18,852.00 3.14% 581,148.00
  57,500,000.00 29,201,095.27 50.78% 28,298,904.73
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 50,000,000.00 21,979,108.05 43.96% 28,020,891.95
  50,000,000.00 21,979,108.05 43.96% 28,020,891.95
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 180,030,000.00 105,823,037.90 58.78% 74,206,962.10
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 833,751,587.48 144,586,330.47 17.34% 689,165,257.01
  1,013,781,587.48 250,409,368.37 24.70% 763,372,219.11
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 100,000,000.00 31,089,042.18 31.09% 68,910,957.82
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 45,000,000.00 24,466,141.63 54.37% 20,533,858.37
  150,000,000.00 55,555,183.81 37.04% 94,444,816.19
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 50,000,000.00 12,848,810.07 25.70% 37,151,189.93
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 186,000,000.00 20,763,065.30 11.16% 165,236,934.70
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  236,100,000.00 33,611,875.37 14.24% 202,488,124.63
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 9,000,000.00 6,656,696.70 73.96% 2,343,303.30
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 3,000,000.00 1,816,220.00 60.54% 1,183,780.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,000,000.00 511,989.54 51.20% 488,010.46
  13,000,000.00 8,984,906.24 69.11% 4,015,093.76
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 40,000,000.00 4,502,679.79 11.26% 35,497,320.21
  40,000,000.00 4,502,679.79 11.26% 35,497,320.21
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 226,000,000.00 21,536,076.02 9.53% 204,463,923.98
  226,000,000.00 21,536,076.02 9.53% 204,463,923.98
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
  92195 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
Stanje: 2,997,131,587.48 1,037,227,678.57 34.61% 1,959,903,908.91

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 208,340,000.00 127,439,630.63 61.17% 80,900,369.37
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 37,631,950.00 22,843,681.20 60.70% 14,788,268.80
  413 NAKNADE U NATURI 5,380,000.00 2,691,832.69 50.03% 2,688,167.31
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,730,000.00 1,051,549.40 8.26% 11,678,450.60
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 13,206,794.25 8,722,864.52 66.05% 4,483,929.73
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 7,025,000.00 4,466,234.95 63.58% 2,558,765.05
  284,313,744.25 167,215,793.39 58.81% 117,097,950.86
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 118,421,870.00 59,903,985.02 50.59% 58,517,884.98
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 3,743,800.00 559,195.47 14.94% 3,184,604.53
  423 USLUGE PO UGOVORU 96,375,798.70 54,251,564.36 56.29% 42,124,234.34
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 303,726,000.00 64,434,537.21 21.21% 239,291,462.79
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 134,401,990.00 48,665,277.83 36.21% 85,736,712.17
  426 MATERIJAL 44,646,000.00 15,248,594.83 34.15% 29,397,405.17
  701,315,458.70 243,063,154.72 34.66% 458,252,303.98
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 3,735,000.00 1,460,126.83 39.09% 2,274,873.17
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 45,692,000.00 12,534,151.61 27.43% 33,157,848.39
  49,427,000.00 13,994,278.44 28.31% 35,432,721.56
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 66,192,590.00 32,418,265.02 48.98% 33,774,324.98
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 1,803,898.31 60.13% 1,196,101.69
  69,192,590.00 34,222,163.33 49.46% 34,970,426.67
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 307,955,000.00 103,334,720.75 33.56% 204,620,279.25
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 50,000,000.00 17,768,295.99 35.54% 32,231,704.01
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 25,102,400.00 13,777,947.74 54.89% 11,324,452.26
  383,057,400.00 134,880,964.48 35.21% 248,176,435.52
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 143,140,000.00 52,974,610.16 37.01% 90,165,389.84
  143,140,000.00 52,974,610.16 37.01% 90,165,389.84
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 83,826,484.00 50,148,472.70 59.82% 33,678,011.30
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 14,441,000.00 6,420,846.06 44.46% 8,020,153.94
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 23,743,000.00 20,294,808.71 85.48% 3,448,191.29
  485 NAKNADA ŠTETE 1,000,000.00 125,028.17 12.50% 874,971.83
  123,010,484.00 76,989,155.64 62.59% 46,021,328.36
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 9,166,893.05 0.00 0.00% 9,166,893.05
  9,166,893.05 0.00 0% 9,166,893.05
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,106,379,430.00 286,786,299.88 25.92% 819,593,130.12
  512 MAŠINE I OPREMA 57,328,587.48 28,932,348.89 50.47% 28,396,238.59
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 12,250,000.00 1,072,342.68 8.75% 11,177,657.32
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 2,850,000.00 115,205.91 4.04% 2,734,794.09
  1,178,808,017.48 316,906,197.36 26.88% 861,901,820.12
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  61 OTPLATA GLAVNICE  
  611 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 35,600,000.00 26,751,805.06 75.15% 8,848,194.94
  35,600,000.00 26,751,805.06 75.15% 8,848,194.94
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 2,997,131,587.48 1,067,232,122.58 35.61% 1,929,899,464.90

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,300,000.00 1,087,518.59 32.96% 2,212,481.41
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 591,000.00 195,880.95 33.14% 395,119.05
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 16,000.00 32.00% 34,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 17,898.00 17.90% 82,102.00
  6  416  NAKNADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 600,000.00 252,765.29 42.13% 347,234.71
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 17,075.99 8.54% 182,924.01
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 21,000,000.00 9,980,432.79 47.53% 11,019,567.21
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 84,000.00 56.00% 66,000.00
  10  426  MATERIJAL 100,000.00 4,610.00 4.61% 95,390.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 389,000.00 125,581.11 32.28% 263,418.89
  12  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  13  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - POLITIČKE STRANKE 2,736,484.00 1,609,284.66 58.81% 1,127,199.34
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,286,484.00 13,391,047.38    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 29,286,484.00 13,391,047.38 45.72% 15,895,436.62
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,286,484.00 13,391,047.38    
  Ukupno Funkcija 110 29,286,484.00 13,391,047.38 45.72% 15,895,436.62
 
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  14  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,450,000.00 2,325,281.63 94.91% 124,718.37
  15  421  STALNI TROŠKOVI 30,000.00 0.00 0.00% 30,000.00
  16  423  USLUGE PO UGOVORU 4,520,000.00 4,510,449.58 99.79% 9,550.42
  17  426  MATERIJAL 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,050,000.00 6,835,731.21    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 7,050,000.00 6,835,731.21 96.96% 214,268.79
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,050,000.00 6,835,731.21    
  Ukupno Funkcija 160 7,050,000.00 6,835,731.21 96.96% 214,268.79
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,336,484.00 20,226,778.59    
  Ukupno Program 0602 36,336,484.00 20,226,778.59 55.67% 16,109,705.41
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,336,484.00 20,226,778.59    
  Ukupno Razdeo 1 36,336,484.00 20,226,778.59 55.67% 16,109,705.41
 
2   OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0004   Programska aktivnost: OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  18  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,550,000.00 1,556,852.59 61.05% 993,147.41
  19  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 460,000.00 281,445.94 61.18% 178,554.06
  20  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 32,000.00 64.00% 18,000.00
  21  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  22  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 35,330.00 44.16% 44,670.00
  23  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  421  STALNI TROŠKOVI 30,000.00 0.00 0.00% 30,000.00
  25  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  26  423  USLUGE PO UGOVORU 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  27  426  MATERIJAL 100,000.00 46,840.00 46.84% 53,160.00
  28  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,000.00 165,083.31 55.03% 134,916.69
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,117,551.84    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 3,840,000.00 2,117,551.84 55.14% 1,722,448.16
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,117,551.84    
  Ukupno Funkcija 110 3,840,000.00 2,117,551.84 55.14% 1,722,448.16
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,117,551.84    
  Ukupno Program 0602 3,840,000.00 2,117,551.84 55.14% 1,722,448.16
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,117,551.84    
  Ukupno Razdeo 2 3,840,000.00 2,117,551.84 55.14% 1,722,448.16
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  29  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,714,200.00 2,857,025.90 60.60% 1,857,174.10
  30  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 853,600.00 506,812.54 59.37% 346,787.46
  31  413  NAKNADE U NATURI 30,000.00 8,000.00 26.67% 22,000.00
  32  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  33  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 127,100.00 127,045.37 99.96% 54.63
  34  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 905,000.00 903,594.62 99.84% 1,405.38
  35  421  STALNI TROŠKOVI 220,000.00 1,286.28 0.58% 218,713.72
  36  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 500,000.00 28,198.89 5.64% 471,801.11
  37  423  USLUGE PO UGOVORU 20,563,048.58 13,386,879.31 65.10% 7,176,169.27
  38  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 356,620.88 89.16% 43,379.12
  39  426  MATERIJAL 665,000.00 663,776.15 99.82% 1,223.85
  40  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 562,000.00 340,481.88 60.58% 221,518.12
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,599,948.58 19,179,721.82    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 29,599,948.58 19,179,721.82 64.80% 10,420,226.76
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,599,948.58 19,179,721.82    
  Ukupno Funkcija 110 29,599,948.58 19,179,721.82 64.80% 10,420,226.76
 
  0602-0010   Programska aktivnost: REZERVE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  41  499  TEKUĆA REZERVA 7,366,893.05 0.00 0.00% 7,366,893.05
  42  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,166,893.05 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 9,166,893.05 0.00 0.00% 9,166,893.05
 
  0602-0007   Programska aktivnost: KANCELARIJA ZA MLADE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  43  421  STALNI TROŠKOVI 2,500,000.00 623,580.52 24.94% 1,876,419.48
  44  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 1,038,780.80 64.92% 561,219.20
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0007
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,100,000.00 1,662,361.32    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0007: 4,100,000.00 1,662,361.32 40.55% 2,437,638.68
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,266,893.05 1,662,361.32    
  Ukupno Funkcija 160 13,266,893.05 1,662,361.32 12.53% 11,604,531.73
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,866,841.63 20,842,083.14    
  Ukupno Program 0602 42,866,841.63 20,842,083.14 48.62% 22,024,758.49
 
  0901   SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA  
  0901-0003   Programska aktivnost: PODRŠKA SOCIO-HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  45  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 10,000,000.00 5,561,504.58 55.62% 4,438,495.42
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 5,561,504.58    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0003: 10,000,000.00 5,561,504.58 55.62% 4,438,495.42
 
  0901-0005   Programska aktivnost: AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  46  481  DOTACIJE NAVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRVENI KRST 1,000,000.00 668,112.91 66.81% 331,887.09
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 668,112.91    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 1,000,000.00 668,112.91 66.81% 331,887.09
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 6,229,617.49    
  Ukupno Funkcija 160 11,000,000.00 6,229,617.49 56.63% 4,770,382.51
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 6,229,617.49    
  Ukupno Program 0901 11,000,000.00 6,229,617.49 56.63% 4,770,382.51
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0008   Programska aktivnost: PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47  423  USLUGE PO UGOVORU - KNACELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA 800,000.00 150,000.00 18.75% 650,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0008
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 400,000.00 75,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0008: 800,000.00 150,000.00 18.75% 650,000.00
 
  48   Projekat: PROJEKAT 1 PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ROMSKE POPULACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  48  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 48
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,300,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 48: 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Funkcija 160 4,500,000.00 150,000.00 3.33% 4,350,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Program 0602 4,500,000.00 150,000.00 3.33% 4,350,000.00
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: PODRŠKA POSTOJEĆOJ PRIVREDI  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  49  423  USLUGE PO UGOVORU - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 1,000,000.00 250,000.00 25.00% 750,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 250,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 1,000,000.00 250,000.00 25.00% 750,000.00
 
  50   Projekat: PROJEKAT 1 KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  50  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 7,700,000.00 5,098,360.99 66.21% 2,601,639.01
   
  Izvori finansiranja za projekat 50
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,700,000.00 5,098,360.99    
  Ukupno Projekat 50: 7,700,000.00 5,098,360.99 66.21% 2,601,639.01
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 5,348,360.99    
  Ukupno Funkcija 160 8,700,000.00 5,348,360.99 61.48% 3,351,639.01
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 5,348,360.99    
  Ukupno Program 1501 8,700,000.00 5,348,360.99 61.48% 3,351,639.01
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  51  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA VERSKE ZAJEDNICE 2,800,000.00 2,599,897.57 92.85% 200,102.43
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 2,599,897.57    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 2,800,000.00 2,599,897.57 92.85% 200,102.43
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 2,599,897.57    
  Ukupno Funkcija 840 2,800,000.00 2,599,897.57 92.85% 200,102.43
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  52  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE KULTURE - INFORMISANJE 30,000,000.00 19,372,632.44 64.58% 10,627,367.56
  53  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 6,000,000.00 2,331,464.03 38.86% 3,668,535.97
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,000,000.00 21,704,096.47    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 36,000,000.00 21,704,096.47 60.29% 14,295,903.53
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,000,000.00 21,704,096.47    
  Ukupno Funkcija 860 36,000,000.00 21,704,096.47 60.29% 14,295,903.53
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,800,000.00 24,303,994.04    
  Ukupno Program 1201 38,800,000.00 24,303,994.04 62.64% 14,496,005.96
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0001   Programska aktivnost: PODRŠKA LOKALNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  54  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 47,090,000.00 31,367,778.70 66.61% 15,722,221.30
  55  481  SAVEZ SPORTOVA-PREVOZ LASTA 5,000,000.00 912,069.26 18.24% 4,087,930.74
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 52,090,000.00 32,279,847.96    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 52,090,000.00 32,279,847.96 61.97% 19,810,152.04
 
  1301-0003   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  56  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI - INVESTICIJE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,590,000.00 32,279,847.96    
  Ukupno Funkcija 810 53,590,000.00 32,279,847.96 60.23% 21,310,152.04
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,590,000.00 32,279,847.96    
  Ukupno Program 1301 53,590,000.00 32,279,847.96 60.23% 21,310,152.04
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 157,656,841.63 89,078,903.62    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Razdeo 3 159,456,841.63 89,153,903.62 55.91% 70,302,938.01
 
4   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  130   OPŠTE USLUGE  
  57  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 74,000,000.00 45,165,532.64 61.03% 28,834,467.36
  58  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENIH 13,246,000.00 8,117,198.15 61.28% 5,128,801.85
  59  413  NAKNADE U NATURI 2,000,000.00 797,200.00 39.86% 1,202,800.00
  60  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 5,000,000.00 641,279.26 12.83% 4,358,720.74
  61  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 4,200,000.00 2,384,287.10 56.77% 1,815,712.90
  62  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,000,000.00 522,770.37 52.28% 477,229.63
  63  421  STALNI TROŠKOVI 35,000,000.00 18,578,500.78 53.08% 16,421,499.22
  64  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000,000.00 204,668.94 20.47% 795,331.06
  65  423  USLUGE PO UGOVORU 17,000,000.00 8,082,285.32 47.54% 8,917,714.68
  66  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 13,000,000.00 5,551,016.86 42.70% 7,448,983.14
  67  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 10,000,000.00 5,034,007.76 50.34% 4,965,992.24
  68  426  MATERIJAL 17,000,000.00 7,892,499.86 46.43% 9,107,500.14
  69  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 202,620.57 20.26% 797,379.43
  70  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 2,000,000.00 246,785.22 12.34% 1,753,214.78
  71  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 9,000,000.00 4,503,577.41 50.04% 4,496,422.59
  72  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1,200,000.00 272,511.41 22.71% 927,488.59
  73  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 19,910,000.00 19,906,322.71 99.98% 3,677.29
  74  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 22,065,842.76 9,389,849.09 42.55% 12,675,993.67
  75  512  MAŠINE I OPREMA 18,751,587.48 14,241,469.28 75.95% 4,510,118.20
  76  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  77  541  ZEMLJIŠTE 20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  78  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 282,821,842.76 148,216,795.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 286,573,430.24 151,968,382.73 53.03% 134,605,047.51
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 282,821,842.76 148,216,795.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Funkcija 130 286,573,430.24 151,968,382.73 53.03% 134,605,047.51
 
  0602-0003   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  79  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,400,000.00 1,064,079.22 76.01% 335,920.78
  80  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 13,500,000.00 8,213,284.03 60.84% 5,286,715.97
  81  611  OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 35,600,000.00 26,751,805.06 75.15% 8,848,194.94
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,500,000.00 36,029,168.31    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 50,500,000.00 36,029,168.31 71.34% 14,470,831.69
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,500,000.00 36,029,168.31    
  Ukupno Funkcija 170 50,500,000.00 36,029,168.31 71.34% 14,470,831.69
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 333,321,842.76 184,245,963.56    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Program 0602 337,073,430.24 187,997,551.04 55.77% 149,075,879.20
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0002   Programska aktivnost: MESNE ZAJEDNICE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1     
  82  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,727,400.00 2,031,030.89 42.96% 2,696,369.11
  83  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 831,000.00 363,549.19 43.75% 467,450.81
  84  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 550,000.00 64,162.00 11.67% 485,838.00
  85  415  NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 25,000.00 12,630.00 50.52% 12,370.00
  86  421  STALNI TROŠKOVI 3,213,870.00 1,463,351.58 45.53% 1,750,518.42
  87  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 363,800.00 154,129.65 42.37% 209,670.35
  88  423  USLUGE PO UGOVORU 5,337,750.12 3,117,959.43 58.41% 2,219,790.69
  89  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 732,000.00 72,281.84 9.87% 659,718.16
  90  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 7,276,990.00 1,718,337.04 23.61% 5,558,652.96
  91  426  MATERIJAL 1,576,000.00 349,132.76 22.15% 1,226,867.24
  92  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 135,000.00 4,266.13 3.16% 130,733.87
  93  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 132,000.00 8,684.88 6.58% 123,315.12
  94  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 571,000.00 167,803.39 29.39% 403,196.61
  95  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 296,000.00 17,102.50 5.78% 278,897.50
  96  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 233,000.00 0.00 0.00% 233,000.00
  97  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  98  512  MAŠINE I OPREMA 1,948,000.00 775,262.96 39.80% 1,172,737.04
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,108,810.12 10,319,684.24    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 28,108,810.12 10,319,684.24 36.71% 17,789,125.88
 
  99   Projekat: PROJEKAT 1 KANALIZACIJA INĐIJA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  99  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,000,000.00 461,950.89 46.20% 538,049.11
  100  511  ZGRADE IGRADJEVINSKI OBJEKTI 27,550,000.00 25,985,029.06 94.32% 1,564,970.94
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,550,000.00 26,446,979.95    
  Ukupno Projekat 99: 28,550,000.00 26,446,979.95 92.63% 2,103,020.05
 
  101   Projekat: PROJEKAT 2 ADAPTACIJA DOMA KULTURE BEŠKA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  101  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 3,952,365.60 65.87% 2,047,634.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 3,952,365.60    
  Ukupno Projekat 101: 6,000,000.00 3,952,365.60 65.87% 2,047,634.40
 
  102   Projekat: PROJEKAT 3 IZGRADNJA DOMA KULTURE U KRČEDINU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  102  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 102: 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT 4 OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  103  511  ZGRADE IGRADJEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 103: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 67,958,810.12 40,719,029.79    
  Ukupno Funkcija 160 67,958,810.12 40,719,029.79 59.92% 27,239,780.33
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 67,958,810.12 40,719,029.79    
  Ukupno Program 0602 67,958,810.12 40,719,029.79 59.92% 27,239,780.33
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 67,958,810.12 40,719,029.79    
  Ukupno Glava 1 67,958,810.12 40,719,029.79 59.92% 27,239,780.33
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  104   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  104  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 11,500,000.00 4,537,500.00 39.46% 6,962,500.00
  105  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 156,682.00 15.67% 843,318.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,500,000.00 4,537,500.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Projekat 104: 12,500,000.00 4,694,182.00 37.55% 7,805,818.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,500,000.00 4,537,500.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Funkcija 940 12,500,000.00 4,694,182.00 37.55% 7,805,818.00
 
  106   Projekat: PROJEKAT 2 POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  106  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA VUKOVCE 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,281,720.40    
  Ukupno Projekat 106: 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,281,720.40    
  Ukupno Funkcija 950 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,800,000.00 7,819,220.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Program 0602 15,800,000.00 7,975,902.40 50.48% 7,824,097.60
 
  1502   RAZVOJ TURIZMA  
  1502-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
   2     
  107  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,298,000.00 2,262,325.13 68.60% 1,035,674.87
  108  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 611,100.00 404,956.16 66.27% 206,143.84
  109  413  NAKNADE U NATURI 250,000.00 105,839.96 42.34% 144,160.04
  110  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  111  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 150,000.00 55,488.90 36.99% 94,511.10
  112  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  113  421  STALNI TROŠKOVI 200,000.00 82,860.23 41.43% 117,139.77
  114  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  115  423  USLUGE PO UGOVORU 750,000.00 145,580.02 19.41% 604,419.98
  116  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100,000.00 82,050.00 82.05% 17,950.00
  117  426  MATERIJAL 250,000.00 95,391.00 38.16% 154,609.00
  118  465  OSTALE DOATCIJE I TRANSFERI 470,000.00 295,431.47 62.86% 174,568.53
  119  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 50,000.00 12,979.00 25.96% 37,021.00
  120  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  121  512  MAŠINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,829,100.00 3,542,901.87    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,829,100.00 3,542,901.87 51.88% 3,286,198.13
 
  1502-0002   Programska aktivnost: TURISTIČKA PROMOCIJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  122  423  USLUGE PO UGOVORU 2,050,000.00 1,170,255.94 57.09% 879,744.06
  123  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 241,983.60 30.25% 558,016.40
  124  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 40,000.00 20.00% 160,000.00
  125  426  MATERIJAL 400,000.00 32,254.18 8.06% 367,745.82
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,450,000.00 1,484,493.72    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 3,450,000.00 1,484,493.72 43.03% 1,965,506.28
 
  126   Projekat: PROJEKAT 1 REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  126  423  USLUGE PO UGOVORU 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  127  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  128  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Ukupno 12,279,100.00 5,027,395.59 40.94% 7,251,704.41
  Izvori finansiranja za projekat 126
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 126: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,279,100.00 5,027,395.59    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 473 12,279,100.00 5,027,395.59 40.94% 7,251,704.41
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,279,100.00 5,027,395.59    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1502 12,279,100.00 5,027,395.59 40.94% 7,251,704.41
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,279,100.00 5,027,395.59    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 2 12,279,100.00 5,027,395.59 40.94% 7,251,704.41
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE  
  2001-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3     
  129  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 72,200,000.00 47,653,339.68 66.00% 24,546,660.32
  130  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 12,920,000.00 8,530,080.23 66.02% 4,389,919.77
  131  413  NAKNADE U NATURI 2,540,000.00 1,651,792.73 65.03% 888,207.27
  132  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 142,878.00 3.15% 4,387,122.00
  133  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 6,924,694.25 5,376,443.03 77.64% 1,548,251.22
  134  416  NAKNADE ZAZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 900,000.00 125,979.32 14.00% 774,020.68
  135  421  STALNI TROŠKOVI 26,000,000.00 6,186,435.12 23.79% 19,813,564.88
  136  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 11,042.00 3.68% 288,958.00
  137  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00 287,371.60 28.74% 712,628.40
  138  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,600,000.00 1,208,910.10 75.56% 391,089.90
  139  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 800,000.00 431,266.37 53.91% 368,733.63
  140  426  MATERIJAL 1,300,000.00 1,246,176.12 95.86% 53,823.88
  141  431  AMORTIZACIJE NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  142  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200,000.00 19,711.67 9.86% 180,288.33
  143  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  144  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 8,500,000.00 5,419,294.18 63.76% 3,080,705.82
  145  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 300,000.00 53,865.00 17.96% 246,135.00
  146  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  147  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  148  512  MAŠINE I OPREMA 3,000,000.00 770,429.84 25.68% 2,229,570.16
  149  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 146,114,694.25 79,115,014.99 54.15% 66,999,679.26
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,114,694.25 79,115,014.99    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 146,114,694.25 79,115,014.99 54.15% 66,999,679.26
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,114,694.25 79,115,014.99    
  Ukupno Funkcija 911 146,114,694.25 79,115,014.99 54.15% 66,999,679.26
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,114,694.25 79,115,014.99    
  Ukupno Program 2001 146,114,694.25 79,115,014.99 54.15% 66,999,679.26
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,114,694.25 79,115,014.99    
  Ukupno Glava 3 146,114,694.25 79,115,014.99 54.15% 66,999,679.26
 
  2002   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  2002-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE OSNOVNIH ŠKOLA  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  150  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 197,170,000.00 54,805,429.29 27.80% 142,364,570.71
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 54,805,429.29    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 197,170,000.00 54,805,429.29 27.80% 142,364,570.71
  Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 54,805,429.29    
  Ukupno Funkcija 912 197,170,000.00 54,805,429.29 27.80% 142,364,570.71
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 54,805,429.29    
  Ukupno Program 2002 197,170,000.00 54,805,429.29 27.80% 142,364,570.71
 
  2003   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  2003-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE SREDNJIH ŠKOLA  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  151  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 74,230,000.00 31,972,960.13 43.07% 42,257,039.87
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 31,972,960.13    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 74,230,000.00 31,972,960.13 43.07% 42,257,039.87
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 31,972,960.13    
  Ukupno Funkcija 920 74,230,000.00 31,972,960.13 43.07% 42,257,039.87
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 31,972,960.13    
  Ukupno Program 2003 74,230,000.00 31,972,960.13 43.07% 42,257,039.87
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0005   Programska aktivnost: FINANSIJSKA PODRŠKA LOKALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  152  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR 6,350,000.00 2,944,851.73 46.38% 3,405,148.27
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 2,944,851.73    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0005: 6,350,000.00 2,944,851.73 46.38% 3,405,148.27
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 2,944,851.73    
  Ukupno Funkcija 950 6,350,000.00 2,944,851.73 46.38% 3,405,148.27
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 2,944,851.73    
  Ukupno Program 1501 6,350,000.00 2,944,851.73 46.38% 3,405,148.27
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4     
  153  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 10,301,400.00 6,271,104.74 60.88% 4,030,295.26
  154  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,080,650.00 1,122,527.59 53.95% 958,122.41
  155  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 45,000.00 45.00% 55,000.00
  156  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 600,000.00 203,230.14 33.87% 396,769.86
  157  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 234,902.58 39.15% 365,097.42
  158  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  159  421  STALNI TROŠKOVI 1,500,000.00 389,828.71 25.99% 1,110,171.29
  160  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 60,000.00 3,180.00 5.30% 56,820.00
  161  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100,000.00 2,160.00 2.16% 97,840.00
  162  426  MATERIJAL 500,000.00 106,095.40 21.22% 393,904.60
  163  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 169,449.24 16.94% 830,550.76
  164  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 8,000,000.00 288,646.96 3.61% 7,711,353.04
  165  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,280,400.00 760,059.21 59.36% 520,340.79
  166  482  POREZI ,OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,342,450.00 9,596,184.57    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 26,342,450.00 9,596,184.57 36.43% 16,746,265.43
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  167  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 694,682.01 43.42% 905,317.99
  168  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 81,560.00 40.78% 118,440.00
  169  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,000,000.00 16,927,385.86 89.09% 2,072,614.14
  170  512  MAŠINE I OPREMA 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  171  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 115,205.91 11.52% 884,794.09
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,940,000.00 17,818,833.78    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 22,200,000.00 17,818,833.78 80.27% 4,381,166.22
 
  172   Projekat: PROJEKAT 1 OBJAVLJIVANJE ZBORNIKA RADOVA IZLOŽENIH NA 20 SUSRETIMA BIBLIOGRAFA U SPOMEN NA DR GEORGIJA MIHAILOVIĆA  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  172  421  STALNI TROŠKOVI 8,000.00 0.00 0.00% 8,000.00
  173  423  USLUGE PO UGOVORU 255,000.00 117,494.30 46.08% 137,505.70
  174  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 88,000.00 0.00 0.00% 88,000.00
  175  426  MATERIJAL 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 48,893,450.00 27,532,512.65 56.31% 21,360,937.35
  Izvori finansiranja za projekat 172
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 351,000.00 117,494.30    
  Ukupno Projekat 172: 351,000.00 117,494.30 33.47% 233,505.70
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 27,532,512.65    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 48,893,450.00 27,532,512.65 56.31% 21,360,937.35
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 27,532,512.65    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 48,893,450.00 27,532,512.65 56.31% 21,360,937.35
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 27,532,512.65    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 4 48,893,450.00 27,532,512.65 56.31% 21,360,937.35
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5     
  176  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 7,469,000.00 3,437,679.16 46.03% 4,031,320.84
  177  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENIH 1,338,600.00 615,344.57 45.97% 723,255.43
  178  413  NAKNADE U NATURI 60,000.00 36,000.00 60.00% 24,000.00
  179  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  180  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 132,892.38 39.09% 207,107.62
  181  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  182  421  STALNI TROŠKOVI 5,400,000.00 1,504,630.21 27.86% 3,895,369.79
  183  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 137,620.00 45.87% 162,380.00
  184  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00 799,181.03 79.92% 200,818.97
  185  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,700,000.00 718,843.78 42.28% 981,156.22
  186  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,000,000.00 328,771.20 10.96% 2,671,228.80
  187  426  MATERIJAL 1,000,000.00 334,156.61 33.42% 665,843.39
  188  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  189  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 580,000.00 281,056.44 48.46% 298,943.56
  190  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  190/1  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 0.00 0.00 / 0.00
  191  512  MAĐINE I OPREMA 1,600,000.00 140,430.00 8.78% 1,459,570.00
  192  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,587,600.00 8,466,605.38    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 200,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 24,787,600.00 8,466,605.38 34.16% 16,320,994.62
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  193  423  USLUGE PO UGOVORU 930,000.00 445,971.70 47.95% 484,028.30
  194  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 2,347,374.39 42.68% 3,152,625.61
  195  426  MATERIJAL 150,000.00 118,082.22 78.72% 31,917.78
   
  Ukupno 31,367,600.00 11,378,033.69 36.27% 19,989,566.31
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,680,000.00 2,911,428.31    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 6,580,000.00 2,911,428.31 44.25% 3,668,571.69
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 11,378,033.69    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 31,367,600.00 11,378,033.69 36.27% 19,989,566.31
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 11,378,033.69    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 31,367,600.00 11,378,033.69 36.27% 19,989,566.31
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 11,378,033.69    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 5 31,367,600.00 11,378,033.69 36.27% 19,989,566.31
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  196   Projekat: PROJEKAT 1 SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  196  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 1,803,898.31 60.13% 1,196,101.69
   
  Izvori finansiranja za projekat 196
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 1,803,898.31    
  Ukupno Projekat 196: 3,000,000.00 1,803,898.31 60.13% 1,196,101.69
  Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 1,803,898.31    
  Ukupno Funkcija 820 3,000,000.00 1,803,898.31 60.13% 1,196,101.69
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 1,803,898.31    
  Ukupno Program 1201 3,000,000.00 1,803,898.31 60.13% 1,196,101.69
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0003   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  197  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - USTANOVA SPORTSKI CENTAR 6,000,000.00 895,129.15 14.92% 5,104,870.85
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 895,129.15    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 6,000,000.00 895,129.15 14.92% 5,104,870.85
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 895,129.15    
  Ukupno Funkcija 810 6,000,000.00 895,129.15 14.92% 5,104,870.85
 
  512   Projekat:  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  198  512  MAŠINE I OPREMA 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 512
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 58,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Projekat 512: 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 58,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Funkcija 620 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 953,929.15    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Program 1301 23,000,000.00 7,866,289.15 34.20% 15,133,710.85
 
  0901   SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA  
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  199  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 36,555,000.00 16,556,331.33 45.29% 19,998,668.67
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,555,000.00 16,556,331.33    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 36,555,000.00 16,556,331.33 45.29% 19,998,668.67
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,555,000.00 16,556,331.33    
  Ukupno Funkcija 090 36,555,000.00 16,556,331.33 45.29% 19,998,668.67
 
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  200  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - CIR 300,000.00 93,063.14 31.02% 206,936.86
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 93,063.14    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 300,000.00 93,063.14 31.02% 206,936.86
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 93,063.14    
  Ukupno Funkcija 010 300,000.00 93,063.14 31.02% 206,936.86
 
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  201  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA POMOĆ 2,700,000.00 739,773.82 27.40% 1,960,226.18
  202  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 1,030,000.00 135,818.14 13.19% 894,181.86
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,700,000.00 845,591.96    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000.00 30,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 3,730,000.00 875,591.96 23.47% 2,854,408.04
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,700,000.00 845,591.96    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000.00 30,000.00    
  Ukupno Funkcija 070 3,730,000.00 875,591.96 23.47% 2,854,408.04
 
  0901-0006   Programska aktivnost: DEČIJA ZAŠTITA  
  040   PORODICA I DECA  
  203  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. OŠ 1,300,000.00 771,164.08 59.32% 528,835.92
  204  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. SŠ 22,000,000.00 13,287,237.00 60.40% 8,712,763.00
  205  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 5,000,000.00 3,899,916.07 78.00% 1,100,083.93
  206  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 3,960,832.72 30.24% 9,139,167.28
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 41,400,000.00 21,919,149.87    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 41,400,000.00 21,919,149.87 52.94% 19,480,850.13
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 41,400,000.00 21,919,149.87    
  Ukupno Funkcija 040 41,400,000.00 21,919,149.87 52.94% 19,480,850.13
 
  0901-0002   Programska aktivnost: PRIHVATILIŠTA, PRIHVATNE STANICE I DRUGE VRSTE SMEŠTAJA  
  060   STANOVANJE  
  207  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE ZA ŽIVOT 500,000.00 207,529.00 41.51% 292,471.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 207,529.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 207,529.00 41.51% 292,471.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 207,529.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 207,529.00 41.51% 292,471.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  208  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - NARODNA KUHINJA 4,000,000.00 1,980,229.88 49.51% 2,019,770.12
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 1,980,229.88    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,000,000.00 1,980,229.88 49.51% 2,019,770.12
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 1,980,229.88    
  Ukupno Funkcija 070 4,000,000.00 1,980,229.88 49.51% 2,019,770.12
 
  209   Projekat: PROJEKAT 1 BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  209  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 6,000,000.00 1,890,389.70 31.51% 4,109,610.30
   
  Izvori finansiranja za projekat 209
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,890,389.70    
  Ukupno Projekat 209: 6,000,000.00 1,890,389.70 31.51% 4,109,610.30
  Izvori finansiranja za funkciju 040:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,890,389.70    
  Ukupno Funkcija 040 6,000,000.00 1,890,389.70 31.51% 4,109,610.30
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 92,455,000.00 43,492,284.88    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000.00 30,000.00    
  Ukupno Program 0901 92,485,000.00 43,522,284.88 47.06% 48,962,715.12
 
  1801   PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  1801-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  210  464  TEKUĆE DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - ZDRAVSTVO 50,000,000.00 17,768,295.99 35.54% 32,231,704.01
  211  424  OSTALE MEDICINSKE USLUGE - MRTVOZORSTVO 1,400,000.00 337,963.61 24.14% 1,062,036.39
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 18,106,259.60    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 51,400,000.00 18,106,259.60 35.23% 33,293,740.40
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 18,106,259.60    
  Ukupno Funkcija 721 51,400,000.00 18,106,259.60 35.23% 33,293,740.40
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 18,106,259.60    
  Ukupno Program 1801 51,400,000.00 18,106,259.60 35.23% 33,293,740.40
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0010   Programska aktivnost: JAVNA RASVETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
   6     
  212  421  STALNI TROŠKOVI 35,000,000.00 28,187,975.42 80.54% 6,812,024.58
  213  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 6,580,000.00 1,021,852.80 15.53% 5,558,147.20
  214  426  MATERIJAL 4,000,000.00 383,811.94 9.60% 3,616,188.06
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,580,000.00 29,593,640.16    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0010: 45,580,000.00 29,593,640.16 64.93% 15,986,359.84
 
  0601-0002   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  215  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0002: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  216  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 18,000,000.00 3,889,918.12 21.61% 14,110,081.88
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 3,889,918.12    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 18,000,000.00 3,889,918.12 21.61% 14,110,081.88
 
  217   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BEŠKA TREĆA FAZA ETAPA 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  217  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 60,000,000.00 0.00 0.00% 60,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 54,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 217: 60,000,000.00 0.00 0.00% 60,000,000.00
 
  218   Projekat: PROJEKAT 1.4 NABAVKA I UGRADNJA TEPIH TRAVE ( TRAVNI BUSEN)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  218  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 550,000.00 516,000.00 93.82% 34,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 218
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 516,000.00    
  Ukupno Projekat 218: 550,000.00 516,000.00 93.82% 34,000.00
 
  219   Projekat: PROJEKAT 1.5 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BEŠKA TREĆA FAZA ETAPA 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  219  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 219
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 219: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  220   Projekat: PROJEKAT 1.6 NABAVKA SISTEMA ZA ZAKLJUČIVANJE SLIVNIH REŠETKI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  220  426  MATERIJAL 180,000.00 174,000.00 96.67% 6,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 174,000.00    
  Ukupno Projekat 220: 180,000.00 174,000.00 96.67% 6,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PARKA VAŠARIŠTE U INĐIJI I GLAVNOG PROJEKTA PARKA KOD OŠ JOVAN POPOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  221  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 441,600.00 98.13% 8,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 441,600.00    
  Ukupno Projekat 221: 450,000.00 441,600.00 98.13% 8,400.00
 
  222   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA SLIV 2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  222  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 467,700.00 77.95% 132,300.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 222
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 467,700.00    
  Ukupno Projekat 222: 600,000.00 467,700.00 77.95% 132,300.00
 
  223   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA PRODUŽETAKA NN MREŽA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA( 4 ULICE)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  223  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 390,000.00 0.00 0.00% 390,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 223
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 390,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 223: 390,000.00 0.00 0.00% 390,000.00
 
  224   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA( 6 ULICA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  224  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 474,000.00 0.00 0.00% 474,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 224
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 474,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 224: 474,000.00 0.00 0.00% 474,000.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZGRADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ZONI RASKRSNICE ULICE IVE ANDRIĆ I RASADNIČKE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  225  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,065,000.00 0.00 0.00% 7,065,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,065,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 7,065,000.00 0.00 0.00% 7,065,000.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZGRADNJA PRODUŽETKA NN MREŽA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 226: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT 2.4 IZGRADNJA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA ( 6 ULICA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 227: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT 2.5 NABAVKA DEKORATIVNE NOVOGODIŠNJE RASVETE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  228  426  MATERIJAL 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 228: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT 2.6 NABAVKA RAČUNARSKOG SOFTVERA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  229  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,750,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 229: 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT 2.7 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U DELOVIMA ULICA S. MARINKOVIĆ I VOJVOĐANSKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17,515,000.00 0.00 0.00% 17,515,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,515,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 230: 17,515,000.00 0.00 0.00% 17,515,000.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT 2.8 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVETE U ULICAMA B. BUHEM I.MILUTINOVIĆA, S. SINĐELIĆA, H. STANKA, C. MILICE I M. TEPIĆA U INĐIJI( UGRADNJA LED SVETILJKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  231  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,005,000.00 0.00 0.00% 2,005,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,005,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 231: 2,005,000.00 0.00 0.00% 2,005,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT 2.9 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE U SEVEROISTOČNOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  232  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 232: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT 2.10 IZGRADNJA JAVNE RASVETE U DELU SEVEROISTOČNE INDUSTRIJSKE ZONE U INĐIJI 1 FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 9,600,000.00 0.00 0.00% 9,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 233: 9,600,000.00 0.00 0.00% 9,600,000.00
 
  234   Projekat: PROJEKAT 3.1 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE JAVNE RASVETE U DELU SEVEROISTOČNE INDUSTRIJSKE ZONE U INĐIJI 1 FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  234  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 234
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 120,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 234: 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
 
  235   Projekat: PROJEKAT 3.2 STRUČNI NADZOR U TOKU REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVETE U ULICAMA B. BUHA, I. MILUTINOVIĆA, H. STANKA, S. SINĐELIĆA, C. MILICE I MILANA TEPIĆA U INĐIJI( UGRADNJA LED SVETILJKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Ukupno 173,909,000.00 35,082,858.28 20.17% 138,826,141.72
  Izvori finansiranja za projekat 235
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235: 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 119,909,000.00 35,082,858.28    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 54,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 173,909,000.00 35,082,858.28 20.17% 138,826,141.72
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 119,909,000.00 35,082,858.28    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 54,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0601 173,909,000.00 35,082,858.28 20.17% 138,826,141.72
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJNOM INFRASTRUKTUROM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  236  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,700,000.00 621,516.00 23.02% 2,078,484.00
  237  426  MATERIJAL 1,600,000.00 9,504.00 0.59% 1,590,496.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,300,000.00 631,020.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 4,300,000.00 631,020.00 14.67% 3,668,980.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  238  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 25,780,000.00 15,117,221.31 58.64% 10,662,778.69
  239  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 4,700,000.00 2,705,885.88 57.57% 1,994,114.12
  240  413  NAKNADE U NATURI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  241  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,070,000.00 0.00 0.00% 1,070,000.00
  242  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 660,000.00 345,947.16 52.42% 314,052.84
  243  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 610,000.00 317,630.11 52.07% 292,369.89
  244  421  STALNI TOŠKOVI 9,320,000.00 2,885,536.17 30.96% 6,434,463.83
  245  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 670,000.00 3,280.00 0.49% 666,720.00
  246  423  USLUGE PO UGOVORU 7,970,000.00 3,288,444.72 41.26% 4,681,555.28
  247  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 27,716,000.00 5,465,585.69 19.72% 22,250,414.31
  248  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 78,315,000.00 35,495,398.54 45.32% 42,819,601.46
  249  426  MATERIJAL 12,175,000.00 3,792,264.59 31.15% 8,382,735.41
  250  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 20,960,000.00 3,314,799.63 15.81% 17,645,200.37
  251  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 3,450,000.00 1,719,579.34 49.84% 1,730,420.66
  252  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 4,475,000.00 1,250,980.07 27.95% 3,224,019.93
  253  483  NOVĆANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,000,000.00 388,486.00 19.42% 1,611,514.00
  254  485  NAKNADA ŠTETE 1,000,000.00 125,028.17 12.50% 874,971.83
  255  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 29,650,000.00 7,706,730.79 25.99% 21,943,269.21
  256  512  MAŠINE I OPREMA 1,155,000.00 199,900.01 17.31% 955,099.99
  257  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 232,176,000.00 84,122,698.18    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 232,176,000.00 84,122,698.18 36.23% 148,053,301.82
 
  258   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČNIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 259: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČKH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-100 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 580,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 260: 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT 1.9 USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA U CILJU ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
 
  262   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTA POJAČANOG ODRŽAVANJA DELA DRŽAVNOG PUTA IIA-126( OD PODVOŽNJAKA DO KRUŽNOG TOKA)U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 262
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 262: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DELOVA ULICA J. POPOVIĆ, 4. JULA I S. PENEZIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT 2.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 264: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  265   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZRADA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG REŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULICE VOJVODE STEPE 1.DEO , TRGA SLOBODE I CENTRALNOG GRADSKOG PARKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 265: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT 2.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR. 15 U K.O. INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 266: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT 2.6 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT 2.7 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  268  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 268: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  269   Projekat: PROJEKAT 2.8 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  269  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  270   Projekat: PROJEKAT 2.9 NABAVKA INFORMATIČKE OPREME ZA PARKING SLUŽBU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  270  512  MAŠINE I OPREMA 474,000.00 392,596.80 82.83% 81,403.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 270
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 474,000.00 392,596.80    
  Ukupno Projekat 270: 474,000.00 392,596.80 82.83% 81,403.20
 
  271   Projekat: PROJEKAT 2.10 NABAVKA PUTNIČKIH AUTOMOBILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  271  512  MAŠINE I OPREMA 5,800,000.00 0.00 0.00% 5,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 271
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 271: 5,800,000.00 0.00 0.00% 5,800,000.00
 
  272   Projekat: PROJEKAT 3.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MONTAŽE USPORIVAČA SAOBRAĆAJA NA VIŠE LOKACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  272  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 444,000.00 98.67% 6,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 272
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 444,000.00    
  Ukupno Projekat 272: 450,000.00 444,000.00 98.67% 6,000.00
 
  273   Projekat: PROJEKAT 3.2 NABAVKA I MONTAŽA USPORIVAČA SAOBRAĆAJA I VIBRO ZVUČNIH TRAKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  273  426  MATERIJALA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 273
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 273: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT 3.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIB-313, U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  274  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 274: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  275   Projekat: PROJEKAT 3.5 REKONSTRUKCIJA ULICE S.KOVAČEVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  275  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 275
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 275: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  276   Projekat: PROJEKAT 3.6 STRUČNI NADZOR U TOKU REKONSTRUKCIJE ULICE S. KOVAČEVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  276  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 276
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 250,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 276: 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
 
  277   Projekat: PROJEKAT 3.7 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  277  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 277
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 277: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  278   Projekat: PROJEKAT 3.8 IZRADA I MONTAŽA AUTOBUSKIH NADSTREŠNICA ZA POTREBE JPI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  278  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 550,000.00 540,000.00 98.18% 10,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 278
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 540,000.00    
  Ukupno Projekat 278: 550,000.00 540,000.00 98.18% 10,000.00
 
  279   Projekat: PROJEKAT 3.9 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE KOJA POVEZUJE PUT L22 I ULICU M. STOJIĆA GORČILA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  279  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 279
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 279: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  280   Projekat: PROJEKAT 3.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SRPSKOCRKVENE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  280  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 280
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 280: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  281   Projekat: PROJEKAT 4.2 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI -1.FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  281  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 281
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 281: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  282   Projekat: PROJEKAT 4.3 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIB-313, U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  282  513  OSTALE NEKRETNINE I OREMA 3,500,000.00 532,342.68 15.21% 2,967,657.32
   
  Izvori finansiranja za projekat 282
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 532,342.68    
  Ukupno Projekat 282: 3,500,000.00 532,342.68 15.21% 2,967,657.32
 
  283   Projekat: PROJEKAT 4.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE RASKRSNICE ULICA ZMAJ JOVINA, GORČILOVA I DUŠKA RADOVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  283  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 283
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 283: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  284   Projekat: PROJEKAT 4.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PRVOMAJSKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  284  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 284
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 284: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  285   Projekat: PROJEKAT 4.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VIDOVDANSKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  285  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 650,000.00 0.00 0.00% 650,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 285
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 650,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 285: 650,000.00 0.00 0.00% 650,000.00
 
  286   Projekat: PROJEKAT 4.8 IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  286  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,400,000.00 0.00 0.00% 5,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 286
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 286: 5,400,000.00 0.00 0.00% 5,400,000.00
 
  287   Projekat: PROJEKAT 4.9 POJAČANO ODRŽAVANJE PUTA II-124 U NASELJU INĐIJA ( ULICA ZANATLIJSKA I DUNAVSKA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  287  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 211,504,000.00 108,635,680.76 51.36% 102,868,319.24
   
  Izvori finansiranja za projekat 287
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 86,150,000.00 31,474,550.65    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,354,000.00 77,161,130.11    
  Ukupno Projekat 287: 211,504,000.00 108,635,680.76 51.36% 102,868,319.24
 
  288   Projekat: PROJEKAT 4.10 POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 OD KM 10+662, 15 DO KM 10+861, 64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI ( OBILIĆEV VENAC)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  288  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 62,379,000.00 0.00 0.00% 62,379,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 288
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,379,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 288: 62,379,000.00 0.00 0.00% 62,379,000.00
 
  289   Projekat: PROJEKAT 5.1 POJAČANO ODRŽAVANJE RASKRSNICE DRŽAVNOG PUTA PRVOG REDA M22.1 I ULICA MILANA RAKIĆA, FILIPA VIŠNJIĆA I ĐORĐA VOJINOVIĆA U INĐIJI- 1. FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 66,510,000.00 17,078,611.75 25.68% 49,431,388.25
   
  Ukupno 678,613,000.00 212,376,950.17 31.30% 466,236,049.83
  Izvori finansiranja za projekat 289
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,911,000.00 5,745,637.97    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,599,000.00 11,332,973.78    
  Ukupno Projekat 289: 66,510,000.00 17,078,611.75 25.68% 49,431,388.25
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 472,660,000.00 123,882,846.28    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 205,953,000.00 88,494,103.89    
  Ukupno Funkcija 620 678,613,000.00 212,376,950.17 31.30% 466,236,049.83
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 472,660,000.00 123,882,846.28    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 205,953,000.00 88,494,103.89    
  Ukupno Program 0701 678,613,000.00 212,376,950.17 31.30% 466,236,049.83
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  290   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  290  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 60,000,000.00 19,980,586.52 33.30% 40,019,413.48
   
  Izvori finansiranja za projekat 290
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,000,000.00 19,980,586.52    
  Ukupno Projekat 290: 60,000,000.00 19,980,586.52 33.30% 40,019,413.48
 
  291   Projekat: PROJEKAT 1.2 ZAVRŠETAK PRVE FAZE SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  291  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31,240,000.00 1,145,304.00 3.67% 30,094,696.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 291
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 31,240,000.00 1,145,304.00    
  Ukupno Projekat 291: 31,240,000.00 1,145,304.00 3.67% 30,094,696.00
 
  292   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI- DRUGA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  292  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 76,976,000.00 0.00 0.00% 76,976,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 292
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,976,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 292: 76,976,000.00 0.00 0.00% 76,976,000.00
 
  293   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -TREĆA FAZA I ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  293  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 63,976,000.00 36,815,375.32 57.55% 27,160,624.68
   
  Izvori finansiranja za projekat 293
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,582,000.00 12,738,781.03    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 29,394,000.00 24,076,594.29    
  Ukupno Projekat 293: 63,976,000.00 36,815,375.32 57.55% 27,160,624.68
 
  294   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI - TREĆA FAZA II ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  294  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 96,655,000.00 0.00 0.00% 96,655,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 294
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 96,655,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 294: 96,655,000.00 0.00 0.00% 96,655,000.00
 
  295   Projekat: PROJEKAT 1.6 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SPORTSKE HALE U INĐIJI - TREĆA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 376,866.00 18.84% 1,623,134.00
   
  Ukupno 330,847,000.00 58,318,131.84 17.63% 272,528,868.16
  Izvori finansiranja za projekat 295
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 376,866.00    
  Ukupno Projekat 295: 2,000,000.00 376,866.00 18.84% 1,623,134.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 96,582,000.00 33,096,233.55    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 234,265,000.00 25,221,898.29    
  Ukupno Funkcija 620 330,847,000.00 58,318,131.84 17.63% 272,528,868.16
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 96,582,000.00 33,096,233.55    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 234,265,000.00 25,221,898.29    
  Ukupno Program 1301 330,847,000.00 58,318,131.84 17.63% 272,528,868.16
  Izvori finansiranja za glavu 6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 689,151,000.00 192,061,938.11    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 494,218,000.00 113,716,002.18    
  Ukupno Glava 6 1,183,369,000.00 305,777,940.29 25.84% 877,591,059.71
 
  1101   LOKALNI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE  
  1101-0001   Programska aktivnost: STRATEŠKO, PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PLANSKA DOKUMENTACIJA 12,000,000.00 1,333,600.00 11.11% 10,666,400.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 1,333,600.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 12,000,000.00 1,333,600.00 11.11% 10,666,400.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 1,333,600.00    
  Ukupno Funkcija 620 12,000,000.00 1,333,600.00 11.11% 10,666,400.00
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 1,333,600.00    
  Ukupno Program 1101 12,000,000.00 1,333,600.00 11.11% 10,666,400.00
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  297  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0701 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0005   Programska aktivnost: JAVNI PREVOZ  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  298  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 62,000,000.00 18,642,675.90 30.07% 43,357,324.10
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,000,000.00 18,642,675.90    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0005: 62,000,000.00 18,642,675.90 30.07% 43,357,324.10
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,000,000.00 18,642,675.90    
  Ukupno Funkcija 620 62,000,000.00 18,642,675.90 30.07% 43,357,324.10
 
  299   Projekat: PROJEKAT 1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B-20 PRVA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  299  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,911,332.24 6,353,626.56 53.34% 5,557,705.68
   
  Izvori finansiranja za projekat 299
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,866,005.05 1,866,005.04    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,045,327.19 4,487,621.52    
  Ukupno Projekat 299: 11,911,332.24 6,353,626.56 53.34% 5,557,705.68
 
  300   Projekat: PROJEKAT 2 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI PRVA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  300  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,807,960.47 376,951.85 3.19% 11,431,008.62
   
  Izvori finansiranja za projekat 300
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,849,811.04 238,890.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,958,149.43 138,061.71    
  Ukupno Projekat 300: 11,807,960.47 376,951.85 3.19% 11,431,008.62
 
  301   Projekat: PROJEKAT 3 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B-20 DRUGA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  301  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,637,374.85 12,637,374.85 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,895,606.23 1,895,606.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,741,768.62 10,741,768.62    
  Ukupno Projekat 301: 12,637,374.85 12,637,374.85 100.00% 0.00
 
  302   Projekat: PROJEKAT 4 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI DRUGA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,697,218.10 2,432,652.96 19.16% 10,264,565.14
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,904,582.72 1,179,462.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,792,635.38 1,253,190.79    
  Ukupno Projekat 302: 12,697,218.10 2,432,652.96 19.16% 10,264,565.14
 
  303   Projekat: PROJEKAT 5 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI TREĆA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16,090,701.58 4,981,041.24 30.96% 11,109,660.34
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 16,090,701.58 4,981,041.24    
  Ukupno Projekat 303: 16,090,701.58 4,981,041.24 30.96% 11,109,660.34
 
  304   Projekat: PROJEKAT 6 POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,516,005.04 5,179,963.58    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 71,628,582.20 21,601,683.88    
  Ukupno Funkcija 630 80,144,587.24 26,781,647.46 33.42% 53,362,939.78
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 70,516,005.04 23,822,639.48    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 71,628,582.20 21,601,683.88    
  Ukupno Program 0601 142,144,587.24 45,424,323.36 31.96% 96,720,263.88
 
  0101   RAZVOJ POLJOPRIVREDE  
  0101-0001   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE USLOVA ZA POLJOPRIVREDNU DELATNOST  
  421   POLJOPRIVREDA  
  305  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,000,000.00 182,551.40 18.26% 817,448.60
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 182,551.40    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 1,000,000.00 182,551.40 18.26% 817,448.60
 
  0101-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  306  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INDJ 20,000,000.00 8,019,244.46 40.10% 11,980,755.54
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 8,019,244.46    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 20,000,000.00 8,019,244.46 40.10% 11,980,755.54
 
  0101-0003   Programska aktivnost: RURALNI RAZVOJ  
  421   POLJOPRIVREDA  
  307  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INDJIJA 7,930,000.00 4,535,739.87 57.20% 3,394,260.13
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,930,000.00 4,535,739.87    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0003: 7,930,000.00 4,535,739.87 57.20% 3,394,260.13
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,930,000.00 12,737,535.73    
  Ukupno Funkcija 421 28,930,000.00 12,737,535.73 44.03% 16,192,464.27
 
  0101-0001   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE USLOVA ZA POLJOPRIVREDNU DELATNOST  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  308  482  POKRAJINSKA TAKSA - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 8,000,000.00 4,813,408.08 60.17% 3,186,591.92
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 4,813,408.08    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 8,000,000.00 4,813,408.08 60.17% 3,186,591.92
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 4,813,408.08    
  Ukupno Funkcija 560 8,000,000.00 4,813,408.08 60.17% 3,186,591.92
 
  309   Projekat: PROJEKAT 1 IZGRADNJA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - PODSISTEM NOVI SLANKAMEN I PODSISTEM STARI SLANKAMEN  
  421   POLJOPRIVREDA  
  309  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 309
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 309: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
 
  310   Projekat: PROJEKAT 2 UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  310  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - UREĐENJE KANALSKE MREŽE 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
 
  311   Projekat: PROJEKAT 3 UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE -ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  311  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 75,000,000.00 0.00 0.00% 75,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 81,930,000.00 17,550,943.81    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 111,930,000.00 17,550,943.81 15.68% 94,379,056.19
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0002   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE PRIVREDNOG AMBIJENTA  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  312  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INDJIJA 9,000,000.00 6,348,800.41 70.54% 2,651,199.59
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 6,348,800.41    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0002: 9,000,000.00 6,348,800.41 70.54% 2,651,199.59
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 6,348,800.41    
  Ukupno Funkcija 487 9,000,000.00 6,348,800.41 70.54% 2,651,199.59
 
  1501-0003   Programska aktivnost: PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  313  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INDJIJA 6,917,500.00 4,179,871.04 60.42% 2,737,628.96
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,917,500.00 4,179,871.04    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 6,917,500.00 4,179,871.04 60.42% 2,737,628.96
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,917,500.00 4,179,871.04    
  Ukupno Funkcija 490 6,917,500.00 4,179,871.04 60.42% 2,737,628.96
 
  314   Projekat: PROJEKAT 1 PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  314  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 9,000,000.00 2,671,798.71 29.69% 6,328,201.29
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 2,653,900.45    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Projekat 314: 9,000,000.00 2,671,798.71 29.69% 6,328,201.29
 
  315   Projekat: PROJEKAT 2 RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  315  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROJEKTI 10,000,000.00 2,771.67 0.03% 9,997,228.33
   
  Izvori finansiranja za projekat 315
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,771.67    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 315: 10,000,000.00 2,771.67 0.03% 9,997,228.33
  Izvori finansiranja za funkciju 474:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 2,656,672.12    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Funkcija 474 19,000,000.00 2,674,570.38 14.08% 16,325,429.62
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,917,500.00 13,185,343.57    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Program 1501 34,917,500.00 13,203,241.83 37.81% 21,714,258.17
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0002   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  316  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI - DEPONIJA 12,500,000.00 11,034,433.67 88.28% 1,465,566.33
  317  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA IN 9,995,090.00 5,494,628.36 54.97% 4,500,461.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,495,090.00 16,529,062.03    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0002: 22,495,090.00 16,529,062.03 73.48% 5,966,027.97
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,495,090.00 16,529,062.03    
  Ukupno Funkcija 510 22,495,090.00 16,529,062.03 73.48% 5,966,027.97
 
  0401-0003   Programska aktivnost: PRAĆENJE KVALITETA ELEMENATA ŽIVOTNE SREDINE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  318  423  USLUGE PO UGOVORU - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 3,451,458.32    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 3,451,458.32    
  Ukupno Funkcija 560 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,995,090.00 19,980,520.35    
  Ukupno Program 0401 25,995,090.00 19,980,520.35 76.86% 6,014,569.65
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  319  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 39,800,000.00 4,651,949.70 11.69% 35,148,050.30
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,800,000.00 4,651,949.70    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 39,800,000.00 4,651,949.70 11.69% 35,148,050.30
 
  0601-0009   Programska aktivnost: UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENILA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  320  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 110,000,000.00 21,532,025.25 19.57% 88,467,974.75
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 110,000,000.00 21,532,025.25    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0009: 110,000,000.00 21,532,025.25 19.57% 88,467,974.75
 
  321   Projekat: PROJEKAT 1 ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  321  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 321
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 321: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  322   Projekat: PROJEKAT 2 NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  322  512  MAŠINE I OPREMA 5,000,000.00 4,992,000.00 99.84% 8,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 322
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Projekat 322: 5,000,000.00 4,992,000.00 99.84% 8,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 154,800,000.00 26,183,974.95    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Funkcija 560 159,800,000.00 31,175,974.95 19.51% 128,624,025.05
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 154,800,000.00 26,183,974.95    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Program 0601 159,800,000.00 31,175,974.95 19.51% 128,624,025.05
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  323  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 6,850,000.00 0.00 0.00% 6,850,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,850,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 6,850,000.00 0.00 0.00% 6,850,000.00
 
  324   Projekat: PROJEKAT 1 JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  324  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,000.00 18,213.61 18.21% 81,786.39
  325  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 52,617.09 3.29% 1,547,382.91
  326  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,150,000.00 0.00 0.00% 3,150,000.00
  327  426  MATERIJAL 2,300,000.00 0.00 0.00% 2,300,000.00
  328  512  MAŠINE I OPREMA 2,000,000.00 449,100.00 22.46% 1,550,900.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 324
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,150,000.00 519,930.70    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-324: 9,150,000.00 519,930.70 5.68% 8,630,069.30
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 519,930.70    
  Ukupno Funkcija 360 16,000,000.00 519,930.70 3.25% 15,480,069.30
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 519,930.70    
  Ukupno Program 0701 16,000,000.00 519,930.70 3.25% 15,480,069.30
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,171,510,092.17 804,555,674.73    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 625,988,169.68 151,178,213.80    
  Ukupno Razdeo 4 2,797,498,261.85 955,733,888.53 34.16% 1,841,764,373.32
   
Stanje: 2,997,131,587.48 1,067,232,122.58   35.61% 1,929,899,464.90

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2016) Ciljana vrednost (2017) Ciljana vrednost (2018) Ciljana vrednost (2019) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno