Realizacija budžeta 2016
Datum:07/11/2016
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2016
Do datuma:31/10/2016

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 668,800,000.00 425,584,679.40 63.63% 243,215,320.60
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 80,000,000.00 37,733,734.02 47.17% 42,266,265.98
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 9,000,000.00 629,477.99 6.99% 8,370,522.01
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 2,000,000.00 1,782,436.54 89.12% 217,563.46
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 64,700,000.00 29,679,751.24 45.87% 35,020,248.76
  825,000,000.00 495,410,079.19 60.05% 329,589,920.81
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 286,000,000.00 190,594,521.64 66.64% 95,405,478.36
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 13,000,000.00 5,977,574.54 45.98% 7,022,425.46
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 90,000,000.00 48,044,565.89 53.38% 41,955,434.11
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 24,543.00 24.54% 75,457.00
  389,100,000.00 244,641,205.07 62.87% 144,458,794.93
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 1,500,000.00 809,827.86 53.99% 690,172.14
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 29,000,000.00 19,574,481.00 67.50% 9,425,519.00
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 3,000,000.00 4,019,909.60 134.00% -1,019,909.60
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 600,000.00 227,940.00 37.99% 372,060.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 22,000,000.00 12,351,565.10 56.14% 9,648,434.90
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 600,000.00 24,947.00 4.16% 575,053.00
  56,700,000.00 37,008,670.56 65.27% 19,691,329.44
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 50,000,000.00 29,058,501.22 58.12% 20,941,498.78
  50,000,000.00 29,058,501.22 58.12% 20,941,498.78
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 198,000,000.00 131,156,812.55 66.24% 66,843,187.45
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 776,000,000.00 152,285,092.56 19.62% 623,714,907.44
  974,000,000.00 283,441,905.11 29.10% 690,558,094.89
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 100,000,000.00 77,417,418.32 77.42% 22,582,581.68
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 49,000,000.00 34,479,903.95 70.37% 14,520,096.05
  154,000,000.00 111,897,322.27 72.66% 42,102,677.73
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 50,000,000.00 17,821,074.43 35.64% 32,178,925.57
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 186,000,000.00 26,160,866.98 14.06% 159,839,133.02
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  236,100,000.00 43,981,941.41 18.63% 192,118,058.59
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 9,000,000.00 8,616,856.21 95.74% 383,143.79
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 3,000,000.00 2,073,455.00 69.12% 926,545.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,000,000.00 575,200.98 57.52% 424,799.02
  13,000,000.00 11,265,512.19 86.66% 1,734,487.81
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 40,000,000.00 5,938,492.78 14.85% 34,061,507.22
  40,000,000.00 5,938,492.78 14.85% 34,061,507.22
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 226,000,000.00 27,040,632.22 11.96% 198,959,367.78
  226,000,000.00 27,040,632.22 11.96% 198,959,367.78
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
  92195 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
Stanje: 2,967,000,000.00 1,289,684,262.02 43.47% 1,677,315,737.98

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 208,340,000.00 160,960,113.72 77.26% 47,379,886.28
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 37,631,950.00 28,835,347.87 76.62% 8,796,602.13
  413 NAKNADE U NATURI 5,380,000.00 2,927,962.62 54.42% 2,452,037.38
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 15,730,000.00 1,297,235.42 8.25% 14,432,764.58
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 13,369,694.25 10,363,744.51 77.52% 3,005,949.74
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 9,470,000.00 6,512,026.40 68.76% 2,957,973.60
  289,921,644.25 210,896,430.54 72.74% 79,025,213.71
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 118,421,870.00 67,120,218.12 56.68% 51,301,651.88
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 3,743,800.00 1,002,354.24 26.77% 2,741,445.76
  423 USLUGE PO UGOVORU 97,527,868.70 61,431,461.69 62.99% 36,096,407.01
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 317,547,004.00 83,739,778.58 26.37% 233,807,225.42
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 133,291,990.00 55,418,288.53 41.58% 77,873,701.47
  426 MATERIJAL 45,181,000.00 18,188,532.13 40.26% 26,992,467.87
  715,713,532.70 286,900,633.29 40.09% 428,812,899.41
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 3,735,000.00 1,577,905.62 42.25% 2,157,094.38
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 44,692,000.00 14,017,433.54 31.36% 30,674,566.46
  48,427,000.00 15,595,339.16 32.20% 32,831,660.84
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 66,192,590.00 38,619,196.91 58.34% 27,573,393.09
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 2,641,997.08 88.07% 358,002.92
  69,192,590.00 41,261,193.99 59.63% 27,931,396.01
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 307,955,000.00 121,938,838.31 39.60% 186,016,161.69
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 50,000,000.00 21,692,043.01 43.38% 28,307,956.99
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 25,102,400.00 17,337,815.62 69.07% 7,764,584.38
  383,057,400.00 160,968,696.94 42.02% 222,088,703.06
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 144,640,000.00 72,394,375.89 50.05% 72,245,624.11
  144,640,000.00 72,394,375.89 50.05% 72,245,624.11
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 84,326,484.00 60,687,313.67 71.97% 23,639,170.33
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 14,441,000.00 7,773,886.81 53.83% 6,667,113.19
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 26,363,000.00 22,160,901.47 84.06% 4,202,098.53
  485 NAKNADA ŠTETE 1,000,000.00 247,755.69 24.78% 752,244.31
  126,130,484.00 90,869,857.64 72.04% 35,260,626.36
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 17,966,893.05 0.00 0.00% 17,966,893.05
  17,966,893.05 0.00 0% 17,966,893.05
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,055,871,950.36 332,851,966.09 31.52% 723,019,984.27
  512 MAŠINE I OPREMA 56,228,502.64 30,126,342.64 53.58% 26,102,160.00
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,300,003.00 540,000.00 41.54% 760,003.00
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 2,850,000.00 153,933.66 5.40% 2,696,066.34
  1,116,250,456.00 363,672,242.39 32.58% 752,578,213.61
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  61 OTPLATA GLAVNICE  
  611 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 35,600,000.00 31,364,483.62 88.10% 4,235,516.38
  35,600,000.00 31,364,483.62 88.10% 4,235,516.38
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 2,967,000,000.00 1,274,157,253.46 42.94% 1,692,842,746.54

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,300,000.00 1,463,328.63 44.34% 1,836,671.37
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 591,000.00 263,150.92 44.53% 327,849.08
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 16,000.00 32.00% 34,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 21,178.00 21.18% 78,822.00
  6  416  NAKNADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 600,000.00 272,621.37 45.44% 327,378.63
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 16,498.20 8.25% 183,501.80
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 21,000,000.00 11,232,597.06 53.49% 9,767,402.94
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 84,000.00 56.00% 66,000.00
  10  426  MATERIJAL 100,000.00 8,608.00 8.61% 91,392.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 389,000.00 172,065.37 44.23% 216,934.63
  12  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  13  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - POLITIČKE STRANKE 2,736,484.00 1,629,473.58 59.55% 1,107,010.42
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,286,484.00 15,179,521.13    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 29,286,484.00 15,179,521.13 51.83% 14,106,962.87
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,286,484.00 15,179,521.13    
  Ukupno Funkcija 110 29,286,484.00 15,179,521.13 51.83% 14,106,962.87
 
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  14  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,450,000.00 2,325,281.63 94.91% 124,718.37
  15  421  STALNI TROŠKOVI 30,000.00 0.00 0.00% 30,000.00
  16  423  USLUGE PO UGOVORU 4,520,000.00 4,510,449.58 99.79% 9,550.42
  17  426  MATERIJAL 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,050,000.00 6,835,731.21    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 7,050,000.00 6,835,731.21 96.96% 214,268.79
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,050,000.00 6,835,731.21    
  Ukupno Funkcija 160 7,050,000.00 6,835,731.21 96.96% 214,268.79
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,336,484.00 22,015,252.34    
  Ukupno Program 0602 36,336,484.00 22,015,252.34 60.59% 14,321,231.66
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,336,484.00 22,015,252.34    
  Ukupno Razdeo 1 36,336,484.00 22,015,252.34 60.59% 14,321,231.66
 
2   OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0004   Programska aktivnost: OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  18  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,550,000.00 1,971,286.42 77.31% 578,713.58
  19  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 460,000.00 355,629.60 77.31% 104,370.40
  20  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 32,000.00 64.00% 18,000.00
  21  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  22  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 40,850.00 51.06% 39,150.00
  23  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  421  STALNI TROŠKOVI 30,000.00 0.00 0.00% 30,000.00
  25  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 100,000.00 1,868.57 1.87% 98,131.43
  26  423  USLUGE PO UGOVORU 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  27  426  MATERIJAL 100,000.00 46,840.00 46.84% 53,160.00
  28  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,000.00 209,116.98 69.71% 90,883.02
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,657,591.57    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 3,840,000.00 2,657,591.57 69.21% 1,182,408.43
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,657,591.57    
  Ukupno Funkcija 110 3,840,000.00 2,657,591.57 69.21% 1,182,408.43
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,657,591.57    
  Ukupno Program 0602 3,840,000.00 2,657,591.57 69.21% 1,182,408.43
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,657,591.57    
  Ukupno Razdeo 2 3,840,000.00 2,657,591.57 69.21% 1,182,408.43
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  29  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,714,200.00 3,709,414.91 78.69% 1,004,785.09
  30  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 853,600.00 651,226.48 76.29% 202,373.52
  31  413  NAKNADE U NATURI 30,000.00 8,000.00 26.67% 22,000.00
  32  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  33  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 290,000.00 282,471.01 97.40% 7,528.99
  34  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 3,350,000.00 2,601,160.36 77.65% 748,839.64
  35  421  STALNI TROŠKOVI 220,000.00 1,286.28 0.58% 218,713.72
  36  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 500,000.00 146,984.14 29.40% 353,015.86
  37  423  USLUGE PO UGOVORU 20,652,148.58 15,586,049.00 75.47% 5,066,099.58
  38  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 413,000.00 412,791.76 99.95% 208.24
  39  426  MATERIJAL 1,100,000.00 716,076.95 65.10% 383,923.05
  40  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 562,000.00 452,145.28 80.45% 109,854.72
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,744,948.58 24,567,606.17    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 32,744,948.58 24,567,606.17 75.03% 8,177,342.41
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,744,948.58 24,567,606.17    
  Ukupno Funkcija 110 32,744,948.58 24,567,606.17 75.03% 8,177,342.41
 
  0602-0010   Programska aktivnost: REZERVE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  41  499  TEKUĆA REZERVA 16,166,893.05 0.00 0.00% 16,166,893.05
  42  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,966,893.05 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 17,966,893.05 0.00 0.00% 17,966,893.05
 
  0602-0007   Programska aktivnost: KANCELARIJA ZA MLADE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  43  421  STALNI TROŠKOVI 2,500,000.00 625,879.22 25.04% 1,874,120.78
  44  423  USLUGE PO UGOVORU 1,800,000.00 1,202,536.26 66.81% 597,463.74
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0007
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,300,000.00 1,828,415.48    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0007: 4,300,000.00 1,828,415.48 42.52% 2,471,584.52
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,266,893.05 1,828,415.48    
  Ukupno Funkcija 160 22,266,893.05 1,828,415.48 8.21% 20,438,477.57
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 55,011,841.63 26,396,021.65    
  Ukupno Program 0602 55,011,841.63 26,396,021.65 47.98% 28,615,819.98
 
  0901   SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA  
  0901-0003   Programska aktivnost: PODRŠKA SOCIO-HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  45  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 10,000,000.00 7,028,905.07 70.29% 2,971,094.93
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 7,028,905.07    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0003: 10,000,000.00 7,028,905.07 70.29% 2,971,094.93
 
  0901-0005   Programska aktivnost: AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  46  481  DOTACIJE NAVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRVENI KRST 1,000,000.00 827,489.30 82.75% 172,510.70
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 827,489.30    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 1,000,000.00 827,489.30 82.75% 172,510.70
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 7,856,394.37    
  Ukupno Funkcija 160 11,000,000.00 7,856,394.37 71.42% 3,143,605.63
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 7,856,394.37    
  Ukupno Program 0901 11,000,000.00 7,856,394.37 71.42% 3,143,605.63
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0008   Programska aktivnost: PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47  423  USLUGE PO UGOVORU - KNACELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA 800,000.00 150,000.00 18.75% 650,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0008
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 400,000.00 75,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0008: 800,000.00 150,000.00 18.75% 650,000.00
 
  48   Projekat: PROJEKAT 1 PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ROMSKE POPULACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  48  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 48
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,300,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 48: 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Funkcija 160 4,500,000.00 150,000.00 3.33% 4,350,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Program 0602 4,500,000.00 150,000.00 3.33% 4,350,000.00
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: PODRŠKA POSTOJEĆOJ PRIVREDI  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  49  423  USLUGE PO UGOVORU - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 1,000,000.00 250,000.00 25.00% 750,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 250,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 1,000,000.00 250,000.00 25.00% 750,000.00
 
  50   Projekat: PROJEKAT 1 KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  50  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 7,700,000.00 5,168,360.99 67.12% 2,531,639.01
   
  Izvori finansiranja za projekat 50
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,700,000.00 5,168,360.99    
  Ukupno Projekat 50: 7,700,000.00 5,168,360.99 67.12% 2,531,639.01
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 5,418,360.99    
  Ukupno Funkcija 160 8,700,000.00 5,418,360.99 62.28% 3,281,639.01
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 5,418,360.99    
  Ukupno Program 1501 8,700,000.00 5,418,360.99 62.28% 3,281,639.01
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  51  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA VERSKE ZAJEDNICE 3,300,000.00 3,099,897.57 93.94% 200,102.43
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,099,897.57    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 3,300,000.00 3,099,897.57 93.94% 200,102.43
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,099,897.57    
  Ukupno Funkcija 840 3,300,000.00 3,099,897.57 93.94% 200,102.43
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  52  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE KULTURE - INFORMISANJE 30,000,000.00 23,026,632.44 76.76% 6,973,367.56
  53  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 6,000,000.00 2,498,016.20 41.63% 3,501,983.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,000,000.00 25,524,648.64    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 36,000,000.00 25,524,648.64 70.90% 10,475,351.36
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,000,000.00 25,524,648.64    
  Ukupno Funkcija 860 36,000,000.00 25,524,648.64 70.90% 10,475,351.36
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,300,000.00 28,624,546.21    
  Ukupno Program 1201 39,300,000.00 28,624,546.21 72.84% 10,675,453.79
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0001   Programska aktivnost: PODRŠKA LOKALNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  54  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 47,090,000.00 37,953,779.84 80.60% 9,136,220.16
  55  481  SAVEZ SPORTOVA-PREVOZ LASTA 5,000,000.00 2,481,391.12 49.63% 2,518,608.88
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 52,090,000.00 40,435,170.96    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 52,090,000.00 40,435,170.96 77.63% 11,654,829.04
 
  1301-0003   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  56  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI - INVESTICIJE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,590,000.00 40,435,170.96    
  Ukupno Funkcija 810 53,590,000.00 40,435,170.96 75.45% 13,154,829.04
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,590,000.00 40,435,170.96    
  Ukupno Program 1301 53,590,000.00 40,435,170.96 75.45% 13,154,829.04
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 170,301,841.63 108,805,494.18    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Razdeo 3 172,101,841.63 108,880,494.18 63.27% 63,221,347.45
 
4   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  130   OPŠTE USLUGE  
  57  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 74,000,000.00 57,566,713.70 77.79% 16,433,286.30
  58  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENIH 13,246,000.00 10,336,675.20 78.04% 2,909,324.80
  59  413  NAKNADE U NATURI 2,000,000.00 926,317.70 46.32% 1,073,682.30
  60  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 5,000,000.00 641,279.26 12.83% 4,358,720.74
  61  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 4,200,000.00 2,798,882.11 66.64% 1,401,117.89
  62  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,000,000.00 721,076.01 72.11% 278,923.99
  63  421  STALNI TROŠKOVI 35,000,000.00 20,289,684.64 57.97% 14,710,315.36
  64  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000,000.00 392,279.18 39.23% 607,720.82
  65  423  USLUGE PO UGOVORU 17,000,000.00 9,398,038.25 55.28% 7,601,961.75
  66  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 13,000,000.00 9,128,659.02 70.22% 3,871,340.98
  67  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 10,000,000.00 7,006,467.29 70.06% 2,993,532.71
  68  426  MATERIJAL 17,000,000.00 9,601,833.66 56.48% 7,398,166.34
  69  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 231,872.10 23.19% 768,127.90
  70  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 2,000,000.00 304,379.98 15.22% 1,695,620.02
  71  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 9,000,000.00 5,627,034.87 62.52% 3,372,965.13
  72  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1,200,000.00 388,566.09 32.38% 811,433.91
  73  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 22,580,000.00 21,772,415.47 96.42% 807,584.53
  74  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 26,065,842.76 9,389,849.09 36.02% 16,675,993.67
  75  512  MAŠINE I OPREMA 18,751,501.64 14,961,385.99 79.79% 3,790,115.65
  76  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  77  541  ZEMLJIŠTE 20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  78  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 289,491,756.92 177,965,822.13    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 293,243,344.40 181,717,409.61 61.97% 111,525,934.79
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 289,491,756.92 177,965,822.13    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Funkcija 130 293,243,344.40 181,717,409.61 61.97% 111,525,934.79
 
  0602-0003   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  79  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,400,000.00 1,149,595.39 82.11% 250,404.61
  80  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 13,500,000.00 9,638,938.25 71.40% 3,861,061.75
  81  611  OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 35,600,000.00 31,364,483.62 88.10% 4,235,516.38
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,500,000.00 42,153,017.26    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 50,500,000.00 42,153,017.26 83.47% 8,346,982.74
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,500,000.00 42,153,017.26    
  Ukupno Funkcija 170 50,500,000.00 42,153,017.26 83.47% 8,346,982.74
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 339,991,756.92 220,118,839.39    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Program 0602 343,743,344.40 223,870,426.87 65.13% 119,872,917.53
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0002   Programska aktivnost: MESNE ZAJEDNICE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1     
  82  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,727,400.00 2,607,969.70 55.17% 2,119,430.30
  83  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 831,000.00 466,821.02 56.18% 364,178.98
  84  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 550,000.00 64,162.00 11.67% 485,838.00
  85  415  NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 25,000.00 16,330.00 65.32% 8,670.00
  86  421  STALNI TROŠKOVI 3,213,870.00 1,981,827.56 61.66% 1,232,042.44
  87  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 363,800.00 196,822.15 54.10% 166,977.85
  88  423  USLUGE PO UGOVORU 5,337,750.12 4,036,016.21 75.61% 1,301,733.91
  89  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 732,000.00 98,281.84 13.43% 633,718.16
  90  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 7,276,990.00 2,011,321.04 27.64% 5,265,668.96
  91  426  MATERIJAL 1,576,000.00 555,856.89 35.27% 1,020,143.11
  92  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 135,000.00 4,266.13 3.16% 130,733.87
  93  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 132,000.00 8,684.88 6.58% 123,315.12
  94  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 571,000.00 215,010.27 37.66% 355,989.73
  95  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 296,000.00 17,502.50 5.91% 278,497.50
  96  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 233,000.00 0.00 0.00% 233,000.00
  97  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  98  512  MAŠINE I OPREMA 1,948,000.00 921,792.96 47.32% 1,026,207.04
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,108,810.12 13,202,665.15    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 28,108,810.12 13,202,665.15 46.97% 14,906,144.97
 
  99   Projekat: PROJEKAT 1 KANALIZACIJA INĐIJA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  99  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,000,000.00 461,950.89 46.20% 538,049.11
  100  511  ZGRADE IGRADJEVINSKI OBJEKTI 27,550,000.00 25,985,029.06 94.32% 1,564,970.94
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,550,000.00 26,446,979.95    
  Ukupno Projekat 99: 28,550,000.00 26,446,979.95 92.63% 2,103,020.05
 
  101   Projekat: PROJEKAT 2 ADAPTACIJA DOMA KULTURE BEŠKA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  101  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 3,952,365.60 65.87% 2,047,634.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 3,952,365.60    
  Ukupno Projekat 101: 6,000,000.00 3,952,365.60 65.87% 2,047,634.40
 
  102   Projekat: PROJEKAT 3 IZGRADNJA DOMA KULTURE U KRČEDINU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  102  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 102: 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT 4 OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  103  511  ZGRADE IGRADJEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 103: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 67,958,810.12 43,602,010.70    
  Ukupno Funkcija 160 67,958,810.12 43,602,010.70 64.16% 24,356,799.42
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 67,958,810.12 43,602,010.70    
  Ukupno Program 0602 67,958,810.12 43,602,010.70 64.16% 24,356,799.42
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 67,958,810.12 43,602,010.70    
  Ukupno Glava 1 67,958,810.12 43,602,010.70 64.16% 24,356,799.42
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  104   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  104  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 11,500,000.00 6,540,000.00 56.87% 4,960,000.00
  105  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 156,682.00 15.67% 843,318.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,500,000.00 6,540,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Projekat 104: 12,500,000.00 6,696,682.00 53.57% 5,803,318.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,500,000.00 6,540,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Funkcija 940 12,500,000.00 6,696,682.00 53.57% 5,803,318.00
 
  106   Projekat: PROJEKAT 2 POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  106  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA VUKOVCE 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,281,720.40    
  Ukupno Projekat 106: 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,281,720.40    
  Ukupno Funkcija 950 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,800,000.00 9,821,720.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Program 0602 15,800,000.00 9,978,402.40 63.15% 5,821,597.60
 
  1502   RAZVOJ TURIZMA  
  1502-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
   2     
  107  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,298,000.00 2,799,213.16 84.88% 498,786.84
  108  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 611,100.00 501,059.12 81.99% 110,040.88
  109  413  NAKNADE U NATURI 250,000.00 120,639.96 48.26% 129,360.04
  110  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  111  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 150,000.00 68,944.55 45.96% 81,055.45
  112  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  113  421  STALNI TROŠKOVI 200,000.00 135,465.34 67.73% 64,534.66
  114  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  115  423  USLUGE PO UGOVORU 750,000.00 177,580.02 23.68% 572,419.98
  116  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 150,000.00 90,050.00 60.03% 59,950.00
  117  426  MATERIJAL 250,000.00 107,916.00 43.17% 142,084.00
  118  465  OSTALE DOATCIJE I TRANSFERI 470,000.00 365,763.60 77.82% 104,236.40
  119  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 50,000.00 12,979.00 25.96% 37,021.00
  120  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  121  512  MAŠINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,829,100.00 4,379,610.75    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,829,100.00 4,379,610.75 64.13% 2,449,489.25
 
  1502-0002   Programska aktivnost: TURISTIČKA PROMOCIJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  122  423  USLUGE PO UGOVORU 2,550,000.00 1,772,530.71 69.51% 777,469.29
  123  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 700,000.00 331,983.60 47.43% 368,016.40
  124  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 40,000.00 20.00% 160,000.00
  125  426  MATERIJAL 500,000.00 188,870.18 37.77% 311,129.82
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,350,000.00 2,193,384.49    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 3,950,000.00 2,333,384.49 59.07% 1,616,615.51
 
  126   Projekat: PROJEKAT 1 REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  126  423  USLUGE PO UGOVORU 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  127  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  128  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 11,179,100.00 6,712,995.24 60.05% 4,466,104.76
  Izvori finansiranja za projekat 126
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 126: 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,579,100.00 6,572,995.24    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Funkcija 473 11,179,100.00 6,712,995.24 60.05% 4,466,104.76
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,579,100.00 6,572,995.24    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Program 1502 11,179,100.00 6,712,995.24 60.05% 4,466,104.76
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,579,100.00 6,572,995.24    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Glava 2 11,179,100.00 6,712,995.24 60.05% 4,466,104.76
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE  
  2001-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3     
  129  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 72,200,000.00 59,904,151.43 82.97% 12,295,848.57
  130  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 12,920,000.00 10,722,975.66 83.00% 2,197,024.34
  131  413  NAKNADE U NATURI 2,540,000.00 1,744,004.96 68.66% 795,995.04
  132  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 388,564.02 8.58% 4,141,435.98
  133  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 6,924,694.25 6,261,470.30 90.42% 663,223.95
  134  416  NAKNADE ZAZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 900,000.00 125,979.32 14.00% 774,020.68
  135  421  STALNI TROŠKOVI 26,000,000.00 7,623,366.79 29.32% 18,376,633.21
  136  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 13,042.00 4.35% 286,958.00
  137  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00 406,089.10 40.61% 593,910.90
  138  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,600,000.00 1,585,435.10 99.09% 14,564.90
  139  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 800,000.00 645,874.98 80.73% 154,125.02
  140  426  MATERIJAL 1,300,000.00 1,293,661.56 99.51% 6,338.44
  141  431  AMORTIZACIJE NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  142  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200,000.00 22,722.76 11.36% 177,277.24
  143  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  144  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 8,500,000.00 6,797,576.56 79.97% 1,702,423.44
  145  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 300,000.00 53,865.00 17.96% 246,135.00
  146  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  147  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 270,000.00 13.50% 1,730,000.00
  148  512  MAŠINE I OPREMA 3,000,000.00 914,508.88 30.48% 2,085,491.12
  149  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 146,614,694.25 98,773,288.42 67.37% 47,841,405.83
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,614,694.25 98,773,288.42    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 146,614,694.25 98,773,288.42 67.37% 47,841,405.83
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,614,694.25 98,773,288.42    
  Ukupno Funkcija 911 146,614,694.25 98,773,288.42 67.37% 47,841,405.83
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,614,694.25 98,773,288.42    
  Ukupno Program 2001 146,614,694.25 98,773,288.42 67.37% 47,841,405.83
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,614,694.25 98,773,288.42    
  Ukupno Glava 3 146,614,694.25 98,773,288.42 67.37% 47,841,405.83
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE  
  149/1   Projekat: PROJEKAT 1 -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  149/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 149/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 149/1: 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2001 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
 
  2002   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  2002-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE OSNOVNIH ŠKOLA  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  150  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 197,170,000.00 65,289,677.89 33.11% 131,880,322.11
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 65,289,677.89    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 197,170,000.00 65,289,677.89 33.11% 131,880,322.11
  Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 65,289,677.89    
  Ukupno Funkcija 912 197,170,000.00 65,289,677.89 33.11% 131,880,322.11
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 65,289,677.89    
  Ukupno Program 2002 197,170,000.00 65,289,677.89 33.11% 131,880,322.11
 
  2003   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  2003-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE SREDNJIH ŠKOLA  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  151  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 74,230,000.00 36,235,157.79 48.81% 37,994,842.21
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 36,235,157.79    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 74,230,000.00 36,235,157.79 48.81% 37,994,842.21
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 36,235,157.79    
  Ukupno Funkcija 920 74,230,000.00 36,235,157.79 48.81% 37,994,842.21
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 36,235,157.79    
  Ukupno Program 2003 74,230,000.00 36,235,157.79 48.81% 37,994,842.21
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0005   Programska aktivnost: FINANSIJSKA PODRŠKA LOKALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  152  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR 6,350,000.00 3,198,157.01 50.36% 3,151,842.99
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 3,198,157.01    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0005: 6,350,000.00 3,198,157.01 50.36% 3,151,842.99
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 3,198,157.01    
  Ukupno Funkcija 950 6,350,000.00 3,198,157.01 50.36% 3,151,842.99
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 3,198,157.01    
  Ukupno Program 1501 6,350,000.00 3,198,157.01 50.36% 3,151,842.99
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4     
  153  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 10,301,400.00 7,753,272.98 75.26% 2,548,127.02
  154  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,080,650.00 1,387,834.10 66.70% 692,815.90
  155  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 45,000.00 45.00% 55,000.00
  156  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 600,000.00 203,230.14 33.87% 396,769.86
  157  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 282,383.70 47.06% 317,616.30
  158  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  159  421  STALNI TROŠKOVI 1,500,000.00 524,545.60 34.97% 975,454.40
  160  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 60,000.00 3,180.00 5.30% 56,820.00
  161  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100,000.00 2,160.00 2.16% 97,840.00
  162  426  MATERIJAL 500,000.00 122,995.40 24.60% 377,004.60
  163  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 169,449.24 16.94% 830,550.76
  164  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 8,000,000.00 288,646.96 3.61% 7,711,353.04
  165  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,280,400.00 941,223.11 73.51% 339,176.89
  166  482  POREZI ,OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,342,450.00 11,723,921.23    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 26,342,450.00 11,723,921.23 44.51% 14,618,528.77
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  167  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 767,469.63 47.97% 832,530.37
  168  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 81,560.00 40.78% 118,440.00
  169  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,000,000.00 16,927,385.86 89.09% 2,072,614.14
  170  512  MAŠINE I OPREMA 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  171  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 153,933.66 15.39% 846,066.34
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,940,000.00 17,930,349.15    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 22,200,000.00 17,930,349.15 80.77% 4,269,650.85
 
  172   Projekat: PROJEKAT 1 OBJAVLJIVANJE ZBORNIKA RADOVA IZLOŽENIH NA 20 SUSRETIMA BIBLIOGRAFA U SPOMEN NA DR GEORGIJA MIHAILOVIĆA  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  172  421  STALNI TROŠKOVI 8,000.00 0.00 0.00% 8,000.00
  173  423  USLUGE PO UGOVORU 255,000.00 117,494.30 46.08% 137,505.70
  174  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 88,000.00 0.00 0.00% 88,000.00
  175  426  MATERIJAL 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 48,893,450.00 29,771,764.68 60.89% 19,121,685.32
  Izvori finansiranja za projekat 172
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 351,000.00 117,494.30    
  Ukupno Projekat 172: 351,000.00 117,494.30 33.47% 233,505.70
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 29,771,764.68    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 48,893,450.00 29,771,764.68 60.89% 19,121,685.32
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 29,771,764.68    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 48,893,450.00 29,771,764.68 60.89% 19,121,685.32
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 29,771,764.68    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 4 48,893,450.00 29,771,764.68 60.89% 19,121,685.32
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5     
  176  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 7,469,000.00 4,264,229.03 57.09% 3,204,770.97
  177  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENIH 1,338,600.00 763,296.94 57.02% 575,303.06
  178  413  NAKNADE U NATURI 60,000.00 36,000.00 60.00% 24,000.00
  179  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  180  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 160,613.35 47.24% 179,386.65
  181  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  182  421  STALNI TROŠKOVI 5,400,000.00 1,828,827.39 33.87% 3,571,172.61
  183  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 147,120.00 49.04% 152,880.00
  184  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00 811,138.78 81.11% 188,861.22
  185  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,700,000.00 939,420.41 55.26% 760,579.59
  186  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,000,000.00 362,801.20 12.09% 2,637,198.80
  187  426  MATERIJAL 1,000,000.00 460,729.41 46.07% 539,270.59
  188  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  189  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 580,000.00 345,919.86 59.64% 234,080.14
  190  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  190/1  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 0.00 0.00 / 0.00
  191  512  MAĐINE I OPREMA 1,600,000.00 155,420.00 9.71% 1,444,580.00
  192  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,587,600.00 10,275,516.37    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 200,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 24,787,600.00 10,275,516.37 41.45% 14,512,083.63
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  193  423  USLUGE PO UGOVORU 930,000.00 524,532.50 56.40% 405,467.50
  194  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 2,700,843.74 49.11% 2,799,156.26
  195  426  MATERIJAL 150,000.00 118,082.22 78.72% 31,917.78
   
  Ukupno 31,367,600.00 13,618,974.83 43.42% 17,748,625.17
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,680,000.00 3,343,458.46    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 6,580,000.00 3,343,458.46 50.81% 3,236,541.54
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 13,618,974.83    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 31,367,600.00 13,618,974.83 43.42% 17,748,625.17
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 13,618,974.83    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 31,367,600.00 13,618,974.83 43.42% 17,748,625.17
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 13,618,974.83    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 5 31,367,600.00 13,618,974.83 43.42% 17,748,625.17
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  196   Projekat: PROJEKAT 1 SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  196  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 2,641,997.08 88.07% 358,002.92
   
  Izvori finansiranja za projekat 196
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,641,997.08    
  Ukupno Projekat 196: 3,000,000.00 2,641,997.08 88.07% 358,002.92
  Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,641,997.08    
  Ukupno Funkcija 820 3,000,000.00 2,641,997.08 88.07% 358,002.92
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,641,997.08    
  Ukupno Program 1201 3,000,000.00 2,641,997.08 88.07% 358,002.92
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0003   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  197  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - USTANOVA SPORTSKI CENTAR 6,000,000.00 2,019,299.11 33.65% 3,980,700.89
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 2,019,299.11    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 6,000,000.00 2,019,299.11 33.65% 3,980,700.89
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 2,019,299.11    
  Ukupno Funkcija 810 6,000,000.00 2,019,299.11 33.65% 3,980,700.89
 
  512   Projekat:  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  198  512  MAŠINE I OPREMA 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 512
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 58,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Projekat 512: 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 58,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Funkcija 620 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 2,078,099.11    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Program 1301 23,000,000.00 8,990,459.11 39.09% 14,009,540.89
 
  0901   SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA  
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  199  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 36,555,000.00 20,414,002.63 55.84% 16,140,997.37
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,355,000.00 20,414,002.63    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,200,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 36,555,000.00 20,414,002.63 55.84% 16,140,997.37
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,355,000.00 20,414,002.63    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,200,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 090 36,555,000.00 20,414,002.63 55.84% 16,140,997.37
 
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  200  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - CIR 300,000.00 134,993.69 45.00% 165,006.31
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 134,993.69    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 300,000.00 134,993.69 45.00% 165,006.31
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 134,993.69    
  Ukupno Funkcija 010 300,000.00 134,993.69 45.00% 165,006.31
 
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  201  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA POMOĆ 2,700,000.00 954,449.91 35.35% 1,745,550.09
  202  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 1,030,000.00 1,015,299.42 98.57% 14,700.58
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,400,000.00 1,164,562.33    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 330,000.00 805,187.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 3,730,000.00 1,969,749.33 52.81% 1,760,250.67
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,400,000.00 1,164,562.33    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 330,000.00 805,187.00    
  Ukupno Funkcija 070 3,730,000.00 1,969,749.33 52.81% 1,760,250.67
 
  0901-0006   Programska aktivnost: DEČIJA ZAŠTITA  
  040   PORODICA I DECA  
  203  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. OŠ 1,300,000.00 975,278.04 75.02% 324,721.96
  204  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. SŠ 22,000,000.00 13,287,237.00 60.40% 8,712,763.00
  205  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 6,500,000.00 5,435,630.54 83.63% 1,064,369.46
  206  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 3,960,832.72 30.24% 9,139,167.28
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,800,000.00 23,658,978.30    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 42,900,000.00 23,658,978.30 55.15% 19,241,021.70
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,800,000.00 23,658,978.30    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 040 42,900,000.00 23,658,978.30 55.15% 19,241,021.70
 
  0901-0002   Programska aktivnost: PRIHVATILIŠTA, PRIHVATNE STANICE I DRUGE VRSTE SMEŠTAJA  
  060   STANOVANJE  
  207  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE ZA ŽIVOT 500,000.00 266,823.00 53.36% 233,177.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 266,823.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 266,823.00 53.36% 233,177.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 266,823.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 266,823.00 53.36% 233,177.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  208  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - NARODNA KUHINJA 4,000,000.00 2,575,116.82 64.38% 1,424,883.18
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 2,575,116.82    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,000,000.00 2,575,116.82 64.38% 1,424,883.18
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 2,575,116.82    
  Ukupno Funkcija 070 4,000,000.00 2,575,116.82 64.38% 1,424,883.18
 
  209   Projekat: PROJEKAT 1 BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  209  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 6,000,000.00 1,927,641.96 32.13% 4,072,358.04
   
  Izvori finansiranja za projekat 209
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,927,641.96    
  Ukupno Projekat 209: 6,000,000.00 1,927,641.96 32.13% 4,072,358.04
  Izvori finansiranja za funkciju 040:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,927,641.96    
  Ukupno Funkcija 040 6,000,000.00 1,927,641.96 32.13% 4,072,358.04
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 88,355,000.00 50,142,118.73    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,630,000.00 805,187.00    
  Ukupno Program 0901 93,985,000.00 50,947,305.73 54.21% 43,037,694.27
 
  1801   PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  1801-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  210  464  TEKUĆE DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - ZDRAVSTVO 50,000,000.00 21,692,043.01 43.38% 28,307,956.99
  211  424  OSTALE MEDICINSKE USLUGE - MRTVOZORSTVO 1,400,000.00 562,677.20 40.19% 837,322.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 22,254,720.21    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 51,400,000.00 22,254,720.21 43.30% 29,145,279.79
 
  211/1   Projekat: IZRADAS ISTRAŽNO-EKPLOATACIONE BUŠOTINE ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE DR BORIVOJE GNJATIĆ I STAROM SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  211/1  424  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211/1
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 211/1: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  211/2   Projekat: IZRADA TERAPIJSKOG BLOKA (PELOID) U SPECIJALNOJ BOLNICI DR BORIVOJE GNJATIĆ U STAROM SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  211/2  424  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211/2
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 211/2: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 22,254,720.21    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 721 60,400,000.00 22,254,720.21 36.85% 38,145,279.79
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 22,254,720.21    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1801 60,400,000.00 22,254,720.21 36.85% 38,145,279.79
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0010   Programska aktivnost: JAVNA RASVETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
   6     
  212  421  STALNI TROŠKOVI 35,000,000.00 30,654,402.42 87.58% 4,345,597.58
  213  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5,380,000.00 1,595,155.20 29.65% 3,784,844.80
  214  426  MATERIJAL 4,000,000.00 518,085.98 12.95% 3,481,914.02
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 44,380,000.00 32,767,643.60    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0010: 44,380,000.00 32,767,643.60 73.83% 11,612,356.40
 
  0601-0002   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  215  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,680,000.00 48,000.00 2.86% 1,632,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,680,000.00 48,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0002: 1,680,000.00 48,000.00 2.86% 1,632,000.00
 
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  216  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 18,000,000.00 3,889,918.12 21.61% 14,110,081.88
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 3,889,918.12    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 18,000,000.00 3,889,918.12 21.61% 14,110,081.88
 
  217   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BEŠKA TREĆA FAZA ETAPA 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  217  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 217: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  218   Projekat: PROJEKAT 1.4 NABAVKA I UGRADNJA TEPIH TRAVE ( TRAVNI BUSEN)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  218  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 550,000.00 516,000.00 93.82% 34,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 218
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 516,000.00    
  Ukupno Projekat 218: 550,000.00 516,000.00 93.82% 34,000.00
 
  219   Projekat: PROJEKAT 1.5 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BEŠKA TREĆA FAZA ETAPA 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  219  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 219
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 219: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  220   Projekat: PROJEKAT 1.6 NABAVKA SISTEMA ZA ZAKLJUČIVANJE SLIVNIH REŠETKI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  220  426  MATERIJAL 180,000.00 174,000.00 96.67% 6,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 174,000.00    
  Ukupno Projekat 220: 180,000.00 174,000.00 96.67% 6,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PARKA VAŠARIŠTE U INĐIJI I GLAVNOG PROJEKTA PARKA KOD OŠ JOVAN POPOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  221  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 441,600.00 98.13% 8,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 441,600.00    
  Ukupno Projekat 221: 450,000.00 441,600.00 98.13% 8,400.00
 
  222   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA SLIV 2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  222  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 222
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 222: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  223   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA PRODUŽETAKA NN MREŽA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA( 4 ULICE)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  223  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 223
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 223: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  224   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA( 6 ULICA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  224  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 224
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 224: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZGRADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ZONI RASKRSNICE ULICE IVE ANDRIĆ I RASADNIČKE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  225  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZGRADNJA PRODUŽETKA NN MREŽA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 226: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT 2.4 IZGRADNJA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA ( 6 ULICA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 227: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT 2.5 NABAVKA DEKORATIVNE NOVOGODIŠNJE RASVETE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  228  426  MATERIJAL 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 228: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT 2.6 NABAVKA RAČUNARSKOG SOFTVERA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  229  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,750,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 229: 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT 2.7 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U DELOVIMA ULICA S. MARINKOVIĆ I VOJVOĐANSKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,450,000.00 0.00 0.00% 14,450,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 230: 14,450,000.00 0.00 0.00% 14,450,000.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT 2.8 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVETE U ULICAMA B. BUHEM I.MILUTINOVIĆA, S. SINĐELIĆA, H. STANKA, C. MILICE I M. TEPIĆA U INĐIJI( UGRADNJA LED SVETILJKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  231  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 231: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT 2.9 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE U SEVEROISTOČNOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  232  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 232: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT 2.10 IZGRADNJA JAVNE RASVETE U DELU SEVEROISTOČNE INDUSTRIJSKE ZONE U INĐIJI 1 FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 233: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  234   Projekat: PROJEKAT 3.1 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE JAVNE RASVETE U DELU SEVEROISTOČNE INDUSTRIJSKE ZONE U INĐIJI 1 FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  234  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 234
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 234: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  235   Projekat: PROJEKAT 3.2 STRUČNI NADZOR U TOKU REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVETE U ULICAMA B. BUHA, I. MILUTINOVIĆA, H. STANKA, S. SINĐELIĆA, C. MILICE I MILANA TEPIĆA U INĐIJI( UGRADNJA LED SVETILJKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  235/1   Projekat: PROJEKAT 3.3 IZRAD GLAVNOG PROJEKTAKUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA TREĆU FAZU FEKALNE KANALIZACIJE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 504,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/1: 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
 
  235/2   Projekat: PROJEKAT 3.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA N. KARLOVCI, N. SLANKAMEN I S. SLANKAMEN SA POVEZANIM KOLEKTOROM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/2  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 10,674,000.00 0.00 0.00% 10,674,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,674,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/2: 10,674,000.00 0.00 0.00% 10,674,000.00
 
  235/3   Projekat: PROJEKAT 3.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/3  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/3: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  235/4   Projekat: PROJEKAT 3.6 IRZRADA JEVNE RASVETE DUŽSTEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/4  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,260,000.00 0.00 0.00% 1,260,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,260,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/4: 1,260,000.00 0.00 0.00% 1,260,000.00
 
  235/5   Projekat: PROJEKAT 3.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE NA DRŽAVNOM PUTU IIA-126 OD GRANICE NASELJENOG MESTA S. SLANKAMEN U DUŽINI 1100 M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/5  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/5: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  235/6   Projekat: PROJEKAT 3.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTANAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTASPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/6  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/6: 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
 
  235/7   Projekat: PROJEKAT 3.9 IZGRADNJE NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/7  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/7
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/7: 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
 
  235/8   Projekat: PROJEKAT 3.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE OD DRŽAVNOG PUTA IIA-126, DO ULICA DR BORIVOJA GNJATIĆA U S. SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/8  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/8
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 150,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/8: 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
 
  235/9   Projekat: PROJEKAT 4.1 IZGRADNJA JAVNE RASVETE OD DRŽAVNOG PUTA IIA-126, DO ULICE DR BORIVOJA GNJATIĆA U S. SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/9  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/9
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 580,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/9: 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
 
  235/10   Projekat: PROJEKAT 4.2 IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE OVRŠINE BR. 3 U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/10  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 588,000.00 0.00 0.00% 588,000.00
   
  Ukupno 101,097,011.00 37,837,161.72 37.43% 63,259,849.28
  Izvori finansiranja za projekat 235/10
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 588,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/10: 588,000.00 0.00 0.00% 588,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 101,097,011.00 37,837,161.72    
  Ukupno Funkcija 620 101,097,011.00 37,837,161.72 37.43% 63,259,849.28
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 101,097,011.00 37,837,161.72    
  Ukupno Program 0601 101,097,011.00 37,837,161.72 37.43% 63,259,849.28
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJNOM INFRASTRUKTUROM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  236  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,700,000.00 749,934.00 27.78% 1,950,066.00
  237  426  MATERIJAL 1,600,000.00 9,504.00 0.59% 1,590,496.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,300,000.00 759,438.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 4,300,000.00 759,438.00 17.66% 3,540,562.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  238  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 25,780,000.00 18,920,533.76 73.39% 6,859,466.24
  239  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 4,700,000.00 3,386,678.83 72.06% 1,313,321.17
  240  413  NAKNADE U NATURI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  241  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,070,000.00 0.00 0.00% 4,070,000.00
  242  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 660,000.00 430,621.49 65.25% 229,378.51
  243  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 610,000.00 447,694.10 73.39% 162,305.90
  244  421  STALNI TOŠKOVI 9,320,000.00 3,454,932.88 37.07% 5,865,067.12
  245  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 670,000.00 84,560.00 12.62% 585,440.00
  246  423  USLUGE PO UGOVORU 8,632,970.00 3,703,144.48 42.90% 4,929,825.52
  247  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 26,416,000.00 6,718,203.95 25.43% 19,697,796.05
  248  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 76,615,000.00 38,976,606.70 50.87% 37,638,393.30
  249  426  MATERIJAL 12,175,000.00 4,265,471.88 35.03% 7,909,528.12
  250  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 19,960,000.00 3,314,832.58 16.61% 16,645,167.42
  251  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 3,450,000.00 2,211,959.72 64.11% 1,238,040.28
  252  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 4,475,000.00 1,482,184.07 33.12% 2,992,815.93
  253  483  NOVĆANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,000,000.00 388,486.00 19.42% 1,611,514.00
  254  485  NAKNADA ŠTETE 1,000,000.00 247,755.69 24.78% 752,244.31
  255  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 29,650,000.00 8,830,562.29 29.78% 20,819,437.71
  256  512  MAŠINE I OPREMA 1,355,000.00 368,378.01 27.19% 986,621.99
  257  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 232,038,970.00 97,232,606.43    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 232,038,970.00 97,232,606.43 41.90% 134,806,363.57
 
  258   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČNIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 259: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČKH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-100 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 580,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 260: 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT 1.9 USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA U CILJU ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
 
  262   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTA POJAČANOG ODRŽAVANJA DELA DRŽAVNOG PUTA IIA-126( OD PODVOŽNJAKA DO KRUŽNOG TOKA)U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 262
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 262: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DELOVA ULICA J. POPOVIĆ, 4. JULA I S. PENEZIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT 2.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 264: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  265   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZRADA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG REŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULICE VOJVODE STEPE 1.DEO , TRGA SLOBODE I CENTRALNOG GRADSKOG PARKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 265: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT 2.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR. 15 U K.O. INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 266: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT 2.5 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT 2.6 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  268  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 268: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  269   Projekat: PROJEKAT 2.7 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  269  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  270   Projekat: PROJEKAT 2.8 NABAVKA INFORMATIČKE OPREME ZA PARKING SLUŽBU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  270  512  MAŠINE I OPREMA 474,000.00 392,596.80 82.83% 81,403.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 270
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 474,000.00 392,596.80    
  Ukupno Projekat 270: 474,000.00 392,596.80 82.83% 81,403.20
 
  271   Projekat: PROJEKAT 2.9 NABAVKA PUTNIČKIH AUTOMOBILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  271  512  MAŠINE I OPREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 271
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 271: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  272   Projekat: PROJEKAT 2.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MONTAŽE USPORIVAČA SAOBRAĆAJA NA VIŠE LOKACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  272  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 444,000.00 98.67% 6,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 272
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 444,000.00    
  Ukupno Projekat 272: 450,000.00 444,000.00 98.67% 6,000.00
 
  273   Projekat: PROJEKAT 3.1 NABAVKA I MONTAŽA USPORIVAČA SAOBRAĆAJA I VIBRO ZVUČNIH TRAKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  273  426  MATERIJALA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 273
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 273: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT 3.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIB-313, U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  274  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 274: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  275   Projekat: PROJEKAT 3.3 REKONSTRUKCIJA ULICE S.KOVAČEVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  275  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 275
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 275: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  276   Projekat: PROJEKAT 3.4 STRUČNI NADZOR U TOKU REKONSTRUKCIJE ULICE S. KOVAČEVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  276  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 276
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 276: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  277   Projekat: PROJEKAT 3.5 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  277  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 277
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 277: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  278   Projekat: PROJEKAT 3.6 IZRADA I MONTAŽA AUTOBUSKIH NADSTREŠNICA ZA POTREBE JPI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  278  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,100,000.00 540,000.00 49.09% 560,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 278
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,100,000.00 540,000.00    
  Ukupno Projekat 278: 1,100,000.00 540,000.00 49.09% 560,000.00
 
  279   Projekat: PROJEKAT 3.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE KOJA POVEZUJE PUT L22 I ULICU M. STOJIĆA GORČILA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  279  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 279
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 279: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  280   Projekat: PROJEKAT 3.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SRPSKOCRKVENE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  280  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 280
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 280: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  281   Projekat: PROJEKAT 3.9 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI -1.FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  281  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 281
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 281: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  282   Projekat: PROJEKAT 3.10 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIB-313, U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  282  513  OSTALE NEKRETNINE I OREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 282
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 282: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  283   Projekat: PROJEKAT 4.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE RASKRSNICE ULICA ZMAJ JOVINA, GORČILOVA I DUŠKA RADOVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  283  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 283
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 283: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  284   Projekat: PROJEKAT 4.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PRVOMAJSKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  284  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 284
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 284: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  285   Projekat: PROJEKAT 4.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VIDOVDANSKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  285  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 285
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 285: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  286   Projekat: PROJEKAT 4.4 IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  286  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 286
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 286: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  287   Projekat: PROJEKAT 4.5 POJAČANO ODRŽAVANJE PUTA II-124 U NASELJU INĐIJA ( ULICA ZANATLIJSKA I DUNAVSKA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  287  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 211,504,000.00 132,654,182.02 62.72% 78,849,817.98
   
  Izvori finansiranja za projekat 287
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 86,150,000.00 55,493,051.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,354,000.00 77,161,130.11    
  Ukupno Projekat 287: 211,504,000.00 132,654,182.02 62.72% 78,849,817.98
 
  288   Projekat: PROJEKAT 4.6 POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 OD KM 10+662, 15 DO KM 10+861, 64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI ( OBILIĆEV VENAC)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  288  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 62,379,000.00 0.00 0.00% 62,379,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 288
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,379,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 288: 62,379,000.00 0.00 0.00% 62,379,000.00
 
  289   Projekat: PROJEKAT 4.7 POJAČANO ODRŽAVANJE RASKRSNICE DRŽAVNOG PUTA PRVOG REDA M22.1 I ULICA MILANA RAKIĆA, FILIPA VIŠNJIĆA I ĐORĐA VOJINOVIĆA U INĐIJI- 1. FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 66,510,000.00 17,078,611.75 25.68% 49,431,388.25
   
  Izvori finansiranja za projekat 289
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,911,000.00 5,745,637.97    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,599,000.00 11,332,973.78    
  Ukupno Projekat 289: 66,510,000.00 17,078,611.75 25.68% 49,431,388.25
 
  289/1   Projekat: PROJEKAT 4.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU, PORED OBJEKTA MZ N. SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 360,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/1: 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
 
  289/2   Projekat: PROJEKAT 4.9 IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U N. SLANKAMENU, PORED OBJEKTA MZ N. SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/2  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 2,620,000.00 0.00 0.00% 2,620,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,620,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/2: 2,620,000.00 0.00 0.00% 2,620,000.00
 
  289/3   Projekat: PROJEKAT 4.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA LOKALNIH PUTEVA I ULICA U NASELJIMA OPŠTINE INDJIJA KOJI NISU ASFALTIRANI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/3  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/3: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
 
  289/4   Projekat: PROJEKAT 5.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUTAL18 NOVI SLANKAMEN - SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/4  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 5,560,000.00 0.00 0.00% 5,560,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,560,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/4: 5,560,000.00 0.00 0.00% 5,560,000.00
 
  289/5   Projekat: PROJEKAT 5.2 IZGRADNJA GLAVNOG PROJKTA SAOBRAĆAJNICA UKUPNE DUŽINE OKO 1020 M U RADNOJ ZONI U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/5  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/5: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  289/6   Projekat: PROJEKAT 5.3 URBANA ANALIZA RADNE ZONE U BEŠKI I RADNE POVRŠINE BR. 3 SA SEVERNE STRANE POSTOJEĆE RADNE ZONE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/6  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 420,000.00 0.00 0.00% 420,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 420,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/6: 420,000.00 0.00 0.00% 420,000.00
 
  289/7   Projekat: PROJEKAT 5.4 ANALIZA IZMENE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS SOKO AGRAR NA LOKALITETIMA TIDIJA, PILICARA EKONOMIJA ELANU OPŠTINI INDJIJA U DELU KOJI SE ODNOSI NA EKONOMIJU ELAN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/7  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 420,000.00 0.00 0.00% 420,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/7
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 420,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/7: 420,000.00 0.00 0.00% 420,000.00
 
  289/8   Projekat: PROJEKAT 5.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OPŠTINSKOG PUTA L7 ČORTANOVCI-DUNAV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/8  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/8
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/8: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  289/9   Projekat: PROJEKAT 5.6 IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSLOVNIH PROSTORIJA SAVEZA SPORTOVA OPŠTINE INDJIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/9  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 540,000.00 0.00 0.00% 540,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/9
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 540,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/9: 540,000.00 0.00 0.00% 540,000.00
 
  289/10   Projekat: PROJEKAT 5.7 NABAVKA MOTORNIH VOZILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/10  512  MAŠINE I OPŠREMA 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/10
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/10: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  289/11   Projekat: PROJEKAT 5.8 IZGRADNJA INDUSTRIJSKIH SAOBRAĆAJNICA U RADNIM ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INDJIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/11  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 37,800,000.00 0.00 0.00% 37,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/11
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 37,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/11: 37,800,000.00 0.00 0.00% 37,800,000.00
 
  289/12   Projekat: PROJEKAT 5.9 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE INDUSTIJSKIH SAOBRAĆAJNICA U RADNIM ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INDJIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/12  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/12
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/12: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  289/13   Projekat: PROJEKAT 5.10 IZRADA PROJEKTA POJAČANOG ODRŽAVANJA DRŽAVNOG PUTA IIA - 126 U DUŽINI OKO 10,5 KM OD AUTO PUTA DO ULASKA U ST. SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/13  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
   
  Ukupno 683,765,989.00 249,101,435.00 36.43% 434,664,554.00
  Izvori finansiranja za projekat 289/13
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/13: 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 477,812,989.00 160,607,331.11    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 205,953,000.00 88,494,103.89    
  Ukupno Funkcija 620 683,765,989.00 249,101,435.00 36.43% 434,664,554.00
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 477,812,989.00 160,607,331.11    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 205,953,000.00 88,494,103.89    
  Ukupno Program 0701 683,765,989.00 249,101,435.00 36.43% 434,664,554.00
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  290   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  290  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 60,000,000.00 19,980,586.52 33.30% 40,019,413.48
   
  Izvori finansiranja za projekat 290
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,000,000.00 19,980,586.52    
  Ukupno Projekat 290: 60,000,000.00 19,980,586.52 33.30% 40,019,413.48
 
  291   Projekat: PROJEKAT 1.2 ZAVRŠETAK PRVE FAZE SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  291  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31,240,000.00 1,145,304.00 3.67% 30,094,696.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 291
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 31,240,000.00 1,145,304.00    
  Ukupno Projekat 291: 31,240,000.00 1,145,304.00 3.67% 30,094,696.00
 
  292   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI- DRUGA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  292  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 76,976,000.00 0.00 0.00% 76,976,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 292
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,976,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 292: 76,976,000.00 0.00 0.00% 76,976,000.00
 
  293   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -TREĆA FAZA I ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  293  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 63,976,000.00 46,942,606.17 73.38% 17,033,393.83
   
  Izvori finansiranja za projekat 293
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,582,000.00 22,866,011.88    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 29,394,000.00 24,076,594.29    
  Ukupno Projekat 293: 63,976,000.00 46,942,606.17 73.38% 17,033,393.83
 
  294   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI - TREĆA FAZA II ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  294  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 96,655,000.00 0.00 0.00% 96,655,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 294
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 96,655,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 294: 96,655,000.00 0.00 0.00% 96,655,000.00
 
  295   Projekat: PROJEKAT 1.6 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SPORTSKE HALE U INĐIJI - TREĆA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 482,867.04 24.14% 1,517,132.96
   
  Izvori finansiranja za projekat 295
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 482,867.04    
  Ukupno Projekat 295: 2,000,000.00 482,867.04 24.14% 1,517,132.96
 
  295/1   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 295/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,160,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295/1: 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
 
  295/2   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA EKSPERTIZE O STANJU ZAVRŠENOSTI OBJEKTA SPORTSKE HALE U INDJIJI I IZRADA PREDMERA I PREDRAČUNA ZA ZAVRŠETAK SVIH POTREBNIH RADOVA NAKON ČIJEG BI IZVODJENJA OBJEKAT SPORTSKE HALE MOGAO DOBITI UPOTREBNU DOZVOLU I BIO STAVLJEN U FUNKCIJU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Ukupno 338,507,000.00 68,551,363.73 20.25% 269,955,636.27
  Izvori finansiranja za projekat 295/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295/2: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 104,242,000.00 43,329,465.44    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 234,265,000.00 25,221,898.29    
  Ukupno Funkcija 620 338,507,000.00 68,551,363.73 20.25% 269,955,636.27
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 104,242,000.00 43,329,465.44    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 234,265,000.00 25,221,898.29    
  Ukupno Program 1301 338,507,000.00 68,551,363.73 20.25% 269,955,636.27
  Izvori finansiranja za glavu 6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 683,152,000.00 241,773,958.27    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 440,218,000.00 113,716,002.18    
  Ukupno Glava 6 1,123,370,000.00 355,489,960.45 31.64% 767,880,039.55
 
  1101   LOKALNI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE  
  1101-0001   Programska aktivnost: STRATEŠKO, PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PLANSKA DOKUMENTACIJA 12,000,000.00 1,415,200.00 11.79% 10,584,800.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 1,415,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 12,000,000.00 1,415,200.00 11.79% 10,584,800.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 1,415,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 12,000,000.00 1,415,200.00 11.79% 10,584,800.00
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 1,415,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1101 12,000,000.00 1,415,200.00 11.79% 10,584,800.00
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  297  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0701 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0005   Programska aktivnost: JAVNI PREVOZ  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  298  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 62,000,000.00 31,427,218.10 50.69% 30,572,781.90
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,000,000.00 31,427,218.10    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0005: 62,000,000.00 31,427,218.10 50.69% 30,572,781.90
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,000,000.00 31,427,218.10    
  Ukupno Funkcija 620 62,000,000.00 31,427,218.10 50.69% 30,572,781.90
 
  299   Projekat: PROJEKAT 1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B-20 PRVA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  299  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,353,626.57 6,353,626.56 100.00% 0.01
   
  Izvori finansiranja za projekat 299
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,866,005.05 1,866,005.04    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,487,621.52 4,487,621.52    
  Ukupno Projekat 299: 6,353,626.57 6,353,626.56 100.00% 0.01
 
  300   Projekat: PROJEKAT 2 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI PRVA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  300  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,660,040.82 4,151,084.71 38.94% 6,508,956.11
   
  Izvori finansiranja za projekat 300
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,849,811.04 830,806.20    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,810,229.78 3,320,278.51    
  Ukupno Projekat 300: 10,660,040.82 4,151,084.71 38.94% 6,508,956.11
 
  301   Projekat: PROJEKAT 3 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B-20 DRUGA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  301  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,637,374.85 12,637,374.85 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,895,606.23 1,895,606.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,741,768.62 10,741,768.62    
  Ukupno Projekat 301: 12,637,374.85 12,637,374.85 100.00% 0.00
 
  302   Projekat: PROJEKAT 4 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI DRUGA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,266,789.95 2,432,652.96 33.48% 4,834,136.99
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,904,582.72 1,179,462.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,362,207.23 1,253,190.79    
  Ukupno Projekat 302: 7,266,789.95 2,432,652.96 33.48% 4,834,136.99
 
  303   Projekat: PROJEKAT 5 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI TREĆA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 9,979,253.41 9,950,710.98 99.71% 28,542.43
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,979,253.41 9,950,710.98    
  Ukupno Projekat 303: 9,979,253.41 9,950,710.98 99.71% 28,542.43
 
  303/1   Projekat: PROJEKAT 5-1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA BUNARA B-7/2 BEŠKA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  303/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 7,500,000.00 2,250,000.00 30.00% 5,250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 450,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 6,000,000.00 1,800,000.00    
  Ukupno Projekat 303/1: 7,500,000.00 2,250,000.00 30.00% 5,250,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT 6 POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,016,005.04 6,221,879.64    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 59,381,080.56 31,553,570.42    
  Ukupno Funkcija 630 69,397,085.60 37,775,450.06 54.43% 31,621,635.54
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 72,016,005.04 37,649,097.74    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 59,381,080.56 31,553,570.42    
  Ukupno Program 0601 131,397,085.60 69,202,668.16 52.67% 62,194,417.44
 
  0101   RAZVOJ POLJOPRIVREDE  
  0101-0001   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE USLOVA ZA POLJOPRIVREDNU DELATNOST  
  421   POLJOPRIVREDA  
  305  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,000,000.00 182,551.40 18.26% 817,448.60
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 182,551.40    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 1,000,000.00 182,551.40 18.26% 817,448.60
 
  0101-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  306  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INDJ 20,000,000.00 8,019,244.46 40.10% 11,980,755.54
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 8,019,244.46    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 20,000,000.00 8,019,244.46 40.10% 11,980,755.54
 
  0101-0003   Programska aktivnost: RURALNI RAZVOJ  
  421   POLJOPRIVREDA  
  307  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INDJIJA 7,930,000.00 5,324,983.85 67.15% 2,605,016.15
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,930,000.00 5,324,983.85    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0003: 7,930,000.00 5,324,983.85 67.15% 2,605,016.15
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,930,000.00 13,526,779.71    
  Ukupno Funkcija 421 28,930,000.00 13,526,779.71 46.76% 15,403,220.29
 
  0101-0001   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE USLOVA ZA POLJOPRIVREDNU DELATNOST  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  308  482  POKRAJINSKA TAKSA - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 8,000,000.00 5,818,790.15 72.73% 2,181,209.85
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 5,818,790.15    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 8,000,000.00 5,818,790.15 72.73% 2,181,209.85
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 5,818,790.15    
  Ukupno Funkcija 560 8,000,000.00 5,818,790.15 72.73% 2,181,209.85
 
  309   Projekat: PROJEKAT 1 IZGRADNJA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - PODSISTEM NOVI SLANKAMEN I PODSISTEM STARI SLANKAMEN  
  421   POLJOPRIVREDA  
  309  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 309
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 309: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
 
  310   Projekat: PROJEKAT 2 UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  310  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - UREĐENJE KANALSKE MREŽE 30,000,000.00 2,000,000.00 6.67% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 2,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310: 30,000,000.00 2,000,000.00 6.67% 28,000,000.00
 
  311   Projekat: PROJEKAT 3 UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE -ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  311  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,000,000.00 2,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 75,000,000.00 2,000,000.00 2.67% 73,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 81,930,000.00 21,345,569.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 111,930,000.00 21,345,569.86 19.07% 90,584,430.14
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0002   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE PRIVREDNOG AMBIJENTA  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  312  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INDJIJA 9,000,000.00 7,619,561.32 84.66% 1,380,438.68
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 7,619,561.32    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0002: 9,000,000.00 7,619,561.32 84.66% 1,380,438.68
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 7,619,561.32    
  Ukupno Funkcija 487 9,000,000.00 7,619,561.32 84.66% 1,380,438.68
 
  1501-0003   Programska aktivnost: PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  313  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INDJIJA 6,917,500.00 5,321,998.75 76.94% 1,595,501.25
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,917,500.00 5,321,998.75    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 6,917,500.00 5,321,998.75 76.94% 1,595,501.25
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,917,500.00 5,321,998.75    
  Ukupno Funkcija 490 6,917,500.00 5,321,998.75 76.94% 1,595,501.25
 
  314   Projekat: PROJEKAT 1 PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  314  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 9,000,000.00 3,737,172.69 41.52% 5,262,827.31
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 3,719,274.43    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Projekat 314: 9,000,000.00 3,737,172.69 41.52% 5,262,827.31
 
  315   Projekat: PROJEKAT 2 RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  315  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROJEKTI 10,000,000.00 2,771.67 0.03% 9,997,228.33
   
  Izvori finansiranja za projekat 315
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,771.67    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 315: 10,000,000.00 2,771.67 0.03% 9,997,228.33
  Izvori finansiranja za funkciju 474:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 3,722,046.10    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Funkcija 474 19,000,000.00 3,739,944.36 19.68% 15,260,055.64
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,917,500.00 16,663,606.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Program 1501 34,917,500.00 16,681,504.43 47.77% 18,235,995.57
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0002   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  316  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI - DEPONIJA 12,500,000.00 11,034,433.67 88.28% 1,465,566.33
  317  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA IN 9,995,090.00 7,115,952.41 71.19% 2,879,137.59
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,695,090.00 18,150,386.08    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,800,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0002: 22,495,090.00 18,150,386.08 80.69% 4,344,703.92
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,695,090.00 18,150,386.08    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,800,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 510 22,495,090.00 18,150,386.08 80.69% 4,344,703.92
 
  0401-0003   Programska aktivnost: PRAĆENJE KVALITETA ELEMENATA ŽIVOTNE SREDINE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  318  423  USLUGE PO UGOVORU - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 3,451,458.32    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 3,451,458.32    
  Ukupno Funkcija 560 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,195,090.00 21,601,844.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,800,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0401 25,995,090.00 21,601,844.40 83.10% 4,393,245.60
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  319  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 39,800,000.00 4,651,949.70 11.69% 35,148,050.30
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,800,000.00 4,651,949.70    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 39,800,000.00 4,651,949.70 11.69% 35,148,050.30
 
  0601-0009   Programska aktivnost: UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENILA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  320  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 110,000,000.00 28,817,949.71 26.20% 81,182,050.29
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 110,000,000.00 28,817,949.71    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0009: 110,000,000.00 28,817,949.71 26.20% 81,182,050.29
 
  321   Projekat: PROJEKAT 1 ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  321  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 321
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 321: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  322   Projekat: PROJEKAT 2 NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  322  512  MAŠINE I OPREMA 5,000,000.00 4,992,000.00 99.84% 8,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 322
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Projekat 322: 5,000,000.00 4,992,000.00 99.84% 8,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 154,800,000.00 33,469,899.41    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Funkcija 560 159,800,000.00 38,461,899.41 24.07% 121,338,100.59
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 154,800,000.00 33,469,899.41    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Program 0601 159,800,000.00 38,461,899.41 24.07% 121,338,100.59
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  323  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 6,850,000.00 0.00 0.00% 6,850,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,850,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 6,850,000.00 0.00 0.00% 6,850,000.00
 
  324   Projekat: PROJEKAT 1 JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  324  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,000.00 18,213.61 18.21% 81,786.39
  325  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 52,617.09 3.29% 1,547,382.91
  326  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,150,000.00 0.00 0.00% 3,150,000.00
  327  426  MATERIJAL 2,300,000.00 0.00 0.00% 2,300,000.00
  328  512  MAŠINE I OPREMA 2,000,000.00 449,100.00 22.46% 1,550,900.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 324
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,150,000.00 519,930.70    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-324: 9,150,000.00 519,930.70 5.68% 8,630,069.30
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 519,930.70    
  Ukupno Funkcija 360 16,000,000.00 519,930.70 3.25% 15,480,069.30
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 519,930.70    
  Ukupno Program 0701 16,000,000.00 519,930.70 3.25% 15,480,069.30
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,167,981,006.33 978,558,628.03    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 586,740,668.04 162,045,287.34    
  Ukupno Razdeo 4 2,754,721,674.37 1,140,603,915.37 41.41% 1,614,117,759.00
   
Stanje: 2,967,000,000.00 1,274,157,253.46   42.94% 1,692,842,746.54

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2016) Ciljana vrednost (2017) Ciljana vrednost (2018) Ciljana vrednost (2019) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno