Realizacija budžeta 2016
Datum:05/12/2016
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2016
Do datuma:30/11/2016

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 668,800,000.00 471,054,885.23 70.43% 197,745,114.77
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 80,000,000.00 43,106,111.41 53.88% 36,893,888.59
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 9,000,000.00 684,248.86 7.60% 8,315,751.14
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 2,000,000.00 2,257,765.49 112.89% -257,765.49
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 64,700,000.00 32,915,158.51 50.87% 31,784,841.49
  825,000,000.00 550,018,169.50 66.67% 274,981,830.50
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 286,000,000.00 242,681,358.37 84.85% 43,318,641.63
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 13,000,000.00 6,811,463.12 52.40% 6,188,536.88
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 90,000,000.00 51,718,773.36 57.47% 38,281,226.64
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 24,543.00 24.54% 75,457.00
  389,100,000.00 301,236,137.85 77.42% 87,863,862.15
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 1,500,000.00 1,095,696.65 73.05% 404,303.35
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 29,000,000.00 21,426,325.00 73.88% 7,573,675.00
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 3,000,000.00 4,019,909.60 134.00% -1,019,909.60
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 600,000.00 243,550.00 40.59% 356,450.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 22,000,000.00 15,147,739.36 68.85% 6,852,260.64
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 600,000.00 29,207.00 4.87% 570,793.00
  56,700,000.00 41,962,427.61 74.01% 14,737,572.39
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 50,000,000.00 32,819,705.99 65.64% 17,180,294.01
  50,000,000.00 32,819,705.99 65.64% 17,180,294.01
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 198,000,000.00 143,657,444.85 72.55% 54,342,555.15
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 776,000,000.00 178,955,462.66 23.06% 597,044,537.34
  974,000,000.00 322,612,907.51 33.12% 651,387,092.49
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 100,000,000.00 81,676,497.60 81.68% 18,323,502.40
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 49,000,000.00 36,990,974.37 75.49% 12,009,025.63
  154,000,000.00 118,667,471.97 77.06% 35,332,528.03
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 50,000,000.00 18,170,057.47 36.34% 31,829,942.53
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 186,000,000.00 27,679,936.60 14.88% 158,320,063.40
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  236,100,000.00 45,849,994.07 19.42% 190,250,005.93
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 9,000,000.00 9,474,886.21 105.28% -474,886.21
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 3,000,000.00 2,159,955.00 72.00% 840,045.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,000,000.00 593,378.14 59.34% 406,621.86
  13,000,000.00 12,228,219.35 94.06% 771,780.65
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 40,000,000.00 6,817,919.04 17.04% 33,182,080.96
  40,000,000.00 6,817,919.04 17.04% 33,182,080.96
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 226,000,000.00 29,840,632.22 13.20% 196,159,367.78
  226,000,000.00 29,840,632.22 13.20% 196,159,367.78
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
  92195 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
Stanje: 2,967,000,000.00 1,462,053,585.11 49.28% 1,504,946,414.89

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 208,340,000.00 178,413,756.66 85.64% 29,926,243.34
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 37,631,950.00 31,954,389.25 84.91% 5,677,560.75
  413 NAKNADE U NATURI 5,380,000.00 3,003,263.18 55.82% 2,376,736.82
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 15,730,000.00 1,965,610.55 12.50% 13,764,389.45
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 13,369,694.25 11,048,342.56 82.64% 2,321,351.69
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 9,495,000.00 7,936,912.25 83.59% 1,558,087.75
  289,946,644.25 234,322,274.45 80.82% 55,624,369.80
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 119,415,870.00 76,557,219.16 64.11% 42,858,650.84
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 3,743,800.00 1,055,987.54 28.21% 2,687,812.46
  423 USLUGE PO UGOVORU 97,527,868.70 66,345,328.13 68.03% 31,182,540.57
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 317,887,004.00 104,575,193.99 32.90% 213,311,810.01
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 133,771,924.00 62,113,282.11 46.43% 71,658,641.89
  426 MATERIJAL 45,142,000.00 22,366,545.89 49.55% 22,775,454.11
  717,488,466.70 333,013,556.82 46.41% 384,474,909.88
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 3,735,000.00 1,601,796.99 42.89% 2,133,203.01
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 44,287,000.00 14,889,782.20 33.62% 29,397,217.80
  48,022,000.00 16,491,579.19 34.34% 31,530,420.81
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 66,192,590.00 42,843,908.28 64.73% 23,348,681.72
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 2,641,997.08 88.07% 358,002.92
  69,192,590.00 45,485,905.36 65.74% 23,706,684.64
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 307,955,000.00 138,481,538.28 44.97% 169,473,461.72
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 50,000,000.00 23,094,510.14 46.19% 26,905,489.86
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 25,102,400.00 19,455,123.23 77.50% 5,647,276.77
  383,057,400.00 181,031,171.65 47.26% 202,026,228.35
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 144,640,000.00 85,309,459.31 58.98% 59,330,540.69
  144,640,000.00 85,309,459.31 58.98% 59,330,540.69
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 84,326,484.00 65,459,423.31 77.63% 18,867,060.69
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 14,441,000.00 10,145,263.21 70.25% 4,295,736.79
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 26,363,000.00 22,507,290.77 85.37% 3,855,709.23
  485 NAKNADA ŠTETE 1,000,000.00 308,404.33 30.84% 691,595.67
  126,130,484.00 98,420,381.62 78.03% 27,710,102.38
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 16,416,959.05 0.00 0.00% 16,416,959.05
  16,416,959.05 0.00 0% 16,416,959.05
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,055,621,950.36 357,521,644.04 33.87% 698,100,306.32
  512 MAŠINE I OPREMA 56,228,502.64 31,073,824.58 55.26% 25,154,678.06
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,300,003.00 681,155.00 52.40% 618,848.00
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 2,850,000.00 235,118.46 8.25% 2,614,881.54
  1,116,000,456.00 389,511,742.08 34.90% 726,488,713.92
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  61 OTPLATA GLAVNICE  
  611 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 36,005,000.00 35,932,991.41 99.80% 72,008.59
  36,005,000.00 35,932,991.41 99.80% 72,008.59
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 2,967,000,000.00 1,419,753,061.89 47.85% 1,547,246,938.11

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,300,000.00 1,650,955.53 50.03% 1,649,044.47
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 591,000.00 296,736.14 50.21% 294,263.86
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 16,000.00 32.00% 34,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 22,940.00 22.94% 77,060.00
  6  416  NAKNADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 600,000.00 318,297.81 53.05% 281,702.19
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 16,498.20 8.25% 183,501.80
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 21,000,000.00 13,421,047.53 63.91% 7,578,952.47
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 84,000.00 56.00% 66,000.00
  10  426  MATERIJAL 100,000.00 8,608.00 8.61% 91,392.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 389,000.00 196,098.09 50.41% 192,901.91
  12  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  13  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - POLITIČKE STRANKE 2,736,484.00 1,823,489.10 66.64% 912,994.90
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,286,484.00 17,854,670.40    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 29,286,484.00 17,854,670.40 60.97% 11,431,813.60
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,286,484.00 17,854,670.40    
  Ukupno Funkcija 110 29,286,484.00 17,854,670.40 60.97% 11,431,813.60
 
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  14  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,450,000.00 2,325,281.63 94.91% 124,718.37
  15  421  STALNI TROŠKOVI 30,000.00 0.00 0.00% 30,000.00
  16  423  USLUGE PO UGOVORU 4,520,000.00 4,510,449.58 99.79% 9,550.42
  17  426  MATERIJAL 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,050,000.00 6,835,731.21    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 7,050,000.00 6,835,731.21 96.96% 214,268.79
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,050,000.00 6,835,731.21    
  Ukupno Funkcija 160 7,050,000.00 6,835,731.21 96.96% 214,268.79
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,336,484.00 24,690,401.61    
  Ukupno Program 0602 36,336,484.00 24,690,401.61 67.95% 11,646,082.39
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,336,484.00 24,690,401.61    
  Ukupno Razdeo 1 36,336,484.00 24,690,401.61 67.95% 11,646,082.39
 
2   OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0004   Programska aktivnost: OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  18  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,550,000.00 2,159,214.42 84.68% 390,785.58
  19  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 460,000.00 388,828.58 84.53% 71,171.42
  20  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 32,000.00 64.00% 18,000.00
  21  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  22  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 44,286.00 55.36% 35,714.00
  23  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  421  STALNI TROŠKOVI 30,000.00 0.00 0.00% 30,000.00
  25  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 100,000.00 1,868.57 1.87% 98,131.43
  26  423  USLUGE PO UGOVORU 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  27  426  MATERIJAL 100,000.00 46,840.00 46.84% 53,160.00
  28  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,000.00 235,579.29 78.53% 64,420.71
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,908,616.86    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 3,840,000.00 2,908,616.86 75.75% 931,383.14
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,908,616.86    
  Ukupno Funkcija 110 3,840,000.00 2,908,616.86 75.75% 931,383.14
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,908,616.86    
  Ukupno Program 0602 3,840,000.00 2,908,616.86 75.75% 931,383.14
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,908,616.86    
  Ukupno Razdeo 2 3,840,000.00 2,908,616.86 75.75% 931,383.14
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  29  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,714,200.00 4,135,609.79 87.73% 578,590.21
  30  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 853,600.00 723,433.54 84.75% 130,166.46
  31  413  NAKNADE U NATURI 30,000.00 8,000.00 26.67% 22,000.00
  32  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  33  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 290,000.00 288,024.79 99.32% 1,975.21
  34  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 3,375,000.00 3,374,146.19 99.97% 853.81
  35  421  STALNI TROŠKOVI 220,000.00 1,286.28 0.58% 218,713.72
  36  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 500,000.00 146,984.14 29.40% 353,015.86
  37  423  USLUGE PO UGOVORU 20,652,148.58 16,474,078.76 79.77% 4,178,069.82
  38  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 427,000.00 426,791.76 99.95% 208.24
  39  426  MATERIJAL 1,061,000.00 734,639.35 69.24% 326,360.65
  40  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 562,000.00 507,977.20 90.39% 54,022.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,744,948.58 26,820,971.80    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 32,744,948.58 26,820,971.80 81.91% 5,923,976.78
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,744,948.58 26,820,971.80    
  Ukupno Funkcija 110 32,744,948.58 26,820,971.80 81.91% 5,923,976.78
 
  0602-0010   Programska aktivnost: REZERVE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  41  499  TEKUĆA REZERVA 14,616,959.05 0.00 0.00% 14,616,959.05
  42  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,416,959.05 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 16,416,959.05 0.00 0.00% 16,416,959.05
 
  0602-0007   Programska aktivnost: KANCELARIJA ZA MLADE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  43  421  STALNI TROŠKOVI 2,500,000.00 630,454.82 25.22% 1,869,545.18
  44  423  USLUGE PO UGOVORU 1,800,000.00 1,284,413.99 71.36% 515,586.01
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0007
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,300,000.00 1,914,868.81    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0007: 4,300,000.00 1,914,868.81 44.53% 2,385,131.19
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,716,959.05 1,914,868.81    
  Ukupno Funkcija 160 20,716,959.05 1,914,868.81 9.24% 18,802,090.24
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,461,907.63 28,735,840.61    
  Ukupno Program 0602 53,461,907.63 28,735,840.61 53.75% 24,726,067.02
 
  0901   SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA  
  0901-0003   Programska aktivnost: PODRŠKA SOCIO-HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  45  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 10,000,000.00 7,885,504.14 78.86% 2,114,495.86
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 7,885,504.14    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0003: 10,000,000.00 7,885,504.14 78.86% 2,114,495.86
 
  0901-0005   Programska aktivnost: AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  46  481  DOTACIJE NAVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRVENI KRST 1,000,000.00 827,489.30 82.75% 172,510.70
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 827,489.30    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 1,000,000.00 827,489.30 82.75% 172,510.70
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 8,712,993.44    
  Ukupno Funkcija 160 11,000,000.00 8,712,993.44 79.21% 2,287,006.56
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 8,712,993.44    
  Ukupno Program 0901 11,000,000.00 8,712,993.44 79.21% 2,287,006.56
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0008   Programska aktivnost: PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47  423  USLUGE PO UGOVORU - KNACELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA 800,000.00 150,000.00 18.75% 650,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0008
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 400,000.00 75,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0008: 800,000.00 150,000.00 18.75% 650,000.00
 
  48   Projekat: PROJEKAT 1 PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ROMSKE POPULACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  48  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 48
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,300,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 48: 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Funkcija 160 4,500,000.00 150,000.00 3.33% 4,350,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Program 0602 4,500,000.00 150,000.00 3.33% 4,350,000.00
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: PODRŠKA POSTOJEĆOJ PRIVREDI  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  49  423  USLUGE PO UGOVORU - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 1,000,000.00 250,000.00 25.00% 750,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 250,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 1,000,000.00 250,000.00 25.00% 750,000.00
 
  50   Projekat: PROJEKAT 1 KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  50  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 7,700,000.00 5,734,670.99 74.48% 1,965,329.01
   
  Izvori finansiranja za projekat 50
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,700,000.00 5,734,670.99    
  Ukupno Projekat 50: 7,700,000.00 5,734,670.99 74.48% 1,965,329.01
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 5,984,670.99    
  Ukupno Funkcija 160 8,700,000.00 5,984,670.99 68.79% 2,715,329.01
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 5,984,670.99    
  Ukupno Program 1501 8,700,000.00 5,984,670.99 68.79% 2,715,329.01
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  51  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA VERSKE ZAJEDNICE 3,300,000.00 3,099,897.57 93.94% 200,102.43
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,099,897.57    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 3,300,000.00 3,099,897.57 93.94% 200,102.43
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,099,897.57    
  Ukupno Funkcija 840 3,300,000.00 3,099,897.57 93.94% 200,102.43
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  52  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE KULTURE - INFORMISANJE 30,000,000.00 24,761,632.44 82.54% 5,238,367.56
  53  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 6,000,000.00 2,553,816.20 42.56% 3,446,183.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,000,000.00 27,315,448.64    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 36,000,000.00 27,315,448.64 75.88% 8,684,551.36
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,000,000.00 27,315,448.64    
  Ukupno Funkcija 860 36,000,000.00 27,315,448.64 75.88% 8,684,551.36
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,300,000.00 30,415,346.21    
  Ukupno Program 1201 39,300,000.00 30,415,346.21 77.39% 8,884,653.79
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0001   Programska aktivnost: PODRŠKA LOKALNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  54  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 47,090,000.00 41,053,164.89 87.18% 6,036,835.11
  55  481  SAVEZ SPORTOVA-PREVOZ LASTA 5,000,000.00 2,481,391.12 49.63% 2,518,608.88
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 52,090,000.00 43,534,556.01    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 52,090,000.00 43,534,556.01 83.58% 8,555,443.99
 
  1301-0003   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  56  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI - INVESTICIJE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,590,000.00 43,534,556.01    
  Ukupno Funkcija 810 53,590,000.00 43,534,556.01 81.24% 10,055,443.99
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,590,000.00 43,534,556.01    
  Ukupno Program 1301 53,590,000.00 43,534,556.01 81.24% 10,055,443.99
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 168,751,907.63 117,458,407.26    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 75,000.00    
  Ukupno Razdeo 3 170,551,907.63 117,533,407.26 68.91% 53,018,500.37
 
4   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  130   OPŠTE USLUGE  
  57  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 74,000,000.00 63,387,724.05 85.66% 10,612,275.95
  58  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENIH 13,246,000.00 11,378,105.37 85.90% 1,867,894.63
  59  413  NAKNADE U NATURI 2,000,000.00 955,317.70 47.77% 1,044,682.30
  60  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 5,000,000.00 641,279.26 12.83% 4,358,720.74
  61  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 4,200,000.00 3,032,656.34 72.21% 1,167,343.66
  62  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,000,000.00 878,662.19 87.87% 121,337.81
  63  421  STALNI TROŠKOVI 36,020,000.00 21,431,217.17 59.50% 14,588,782.83
  64  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000,000.00 409,279.18 40.93% 590,720.82
  65  423  USLUGE PO UGOVORU 17,000,000.00 10,056,141.12 59.15% 6,943,858.88
  66  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 13,000,000.00 9,172,281.02 70.56% 3,827,718.98
  67  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 10,000,000.00 7,162,893.09 71.63% 2,837,106.91
  68  426  MATERIJAL 17,000,000.00 11,424,066.57 67.20% 5,575,933.43
  69  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 244,882.23 24.49% 755,117.77
  70  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 2,000,000.00 308,923.27 15.45% 1,691,076.73
  71  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 9,000,000.00 6,236,522.19 69.29% 2,763,477.81
  72  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1,200,000.00 444,564.09 37.05% 755,435.91
  73  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 22,580,000.00 22,118,804.77 97.96% 461,195.23
  74  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 26,065,842.76 9,965,489.09 38.23% 16,100,353.67
  75  512  MAŠINE I OPREMA 18,251,501.64 15,175,875.55 83.15% 3,075,626.09
  76  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  77  541  ZEMLJIŠTE 20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  78  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 290,011,756.92 190,907,096.77    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 293,763,344.40 194,658,684.25 66.26% 99,104,660.15
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 290,011,756.92 190,907,096.77    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Funkcija 130 293,763,344.40 194,658,684.25 66.26% 99,104,660.15
 
  0602-0003   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  79  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,400,000.00 1,159,267.25 82.80% 240,732.75
  80  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 13,095,000.00 11,035,738.03 84.27% 2,059,261.97
  81  611  OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 36,005,000.00 35,932,991.41 99.80% 72,008.59
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,500,000.00 48,127,996.69    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 50,500,000.00 48,127,996.69 95.30% 2,372,003.31
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,500,000.00 48,127,996.69    
  Ukupno Funkcija 170 50,500,000.00 48,127,996.69 95.30% 2,372,003.31
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 340,511,756.92 239,035,093.46    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Program 0602 344,263,344.40 242,786,680.94 70.52% 101,476,663.46
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0002   Programska aktivnost: MESNE ZAJEDNICE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1     
  82  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,727,400.00 2,900,459.86 61.35% 1,826,940.14
  83  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 831,000.00 519,176.47 62.48% 311,823.53
  84  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 550,000.00 64,162.00 11.67% 485,838.00
  85  415  NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 25,000.00 18,180.00 72.72% 6,820.00
  86  421  STALNI TROŠKOVI 3,213,870.00 2,027,312.63 63.08% 1,186,557.37
  87  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 363,800.00 218,258.45 59.99% 145,541.55
  88  423  USLUGE PO UGOVORU 5,337,750.12 4,270,385.21 80.00% 1,067,364.91
  89  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,032,000.00 104,502.32 10.13% 927,497.68
  90  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 7,756,924.00 2,491,255.04 32.12% 5,265,668.96
  91  426  MATERIJAL 1,576,000.00 634,139.65 40.24% 941,860.35
  92  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 135,000.00 4,266.13 3.16% 130,733.87
  93  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 132,000.00 8,684.88 6.58% 123,315.12
  94  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 571,000.00 238,630.64 41.79% 332,369.36
  95  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 296,000.00 32,419.14 10.95% 263,580.86
  96  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 233,000.00 0.00 0.00% 233,000.00
  97  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  98  512  MAŠINE I OPREMA 2,448,000.00 1,165,087.96 47.59% 1,282,912.04
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,388,744.12 14,696,920.38    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 29,388,744.12 14,696,920.38 50.01% 14,691,823.74
 
  99   Projekat: PROJEKAT 1 KANALIZACIJA INĐIJA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  99  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,000,000.00 461,950.89 46.20% 538,049.11
  100  511  ZGRADE IGRADJEVINSKI OBJEKTI 27,300,000.00 25,985,029.06 95.18% 1,314,970.94
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,300,000.00 26,446,979.95    
  Ukupno Projekat 99: 28,300,000.00 26,446,979.95 93.45% 1,853,020.05
 
  101   Projekat: PROJEKAT 2 ADAPTACIJA DOMA KULTURE BEŠKA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  101  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 3,952,365.60 65.87% 2,047,634.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 3,952,365.60    
  Ukupno Projekat 101: 6,000,000.00 3,952,365.60 65.87% 2,047,634.40
 
  102   Projekat: PROJEKAT 3 IZGRADNJA DOMA KULTURE U KRČEDINU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  102  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,300,000.00 87,876.91 6.76% 1,212,123.09
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 87,876.91    
  Ukupno Projekat 102: 1,300,000.00 87,876.91 6.76% 1,212,123.09
 
  103   Projekat: PROJEKAT 4 OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  103  511  ZGRADE IGRADJEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 103: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 68,988,744.12 45,184,142.84    
  Ukupno Funkcija 160 68,988,744.12 45,184,142.84 65.49% 23,804,601.28
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 68,988,744.12 45,184,142.84    
  Ukupno Program 0602 68,988,744.12 45,184,142.84 65.49% 23,804,601.28
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 68,988,744.12 45,184,142.84    
  Ukupno Glava 1 68,988,744.12 45,184,142.84 65.49% 23,804,601.28
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  104   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  104  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 11,500,000.00 7,875,000.00 68.48% 3,625,000.00
  105  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 156,682.00 15.67% 843,318.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,500,000.00 7,875,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Projekat 104: 12,500,000.00 8,031,682.00 64.25% 4,468,318.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,500,000.00 7,875,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Funkcija 940 12,500,000.00 8,031,682.00 64.25% 4,468,318.00
 
  106   Projekat: PROJEKAT 2 POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  106  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA VUKOVCE 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,281,720.40    
  Ukupno Projekat 106: 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,281,720.40    
  Ukupno Funkcija 950 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,800,000.00 11,156,720.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 156,682.00    
  Ukupno Program 0602 15,800,000.00 11,313,402.40 71.60% 4,486,597.60
 
  1502   RAZVOJ TURIZMA  
  1502-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
   2     
  107  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,298,000.00 3,017,649.88 91.50% 280,350.12
  108  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 611,100.00 540,159.30 88.39% 70,940.70
  109  413  NAKNADE U NATURI 250,000.00 124,339.96 49.74% 125,660.04
  110  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  111  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 150,000.00 76,074.55 50.72% 73,925.45
  112  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  113  421  STALNI TROŠKOVI 200,000.00 147,152.05 73.58% 52,847.95
  114  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  115  423  USLUGE PO UGOVORU 750,000.00 192,580.02 25.68% 557,419.98
  116  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 150,000.00 95,550.00 63.70% 54,450.00
  117  426  MATERIJAL 250,000.00 112,216.00 44.89% 137,784.00
  118  465  OSTALE DOATCIJE I TRANSFERI 470,000.00 394,378.72 83.91% 75,621.28
  119  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 50,000.00 12,979.00 25.96% 37,021.00
  120  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  121  512  MAŠINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,829,100.00 4,713,079.48    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,829,100.00 4,713,079.48 69.01% 2,116,020.52
 
  1502-0002   Programska aktivnost: TURISTIČKA PROMOCIJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  122  423  USLUGE PO UGOVORU 2,550,000.00 1,970,781.71 77.29% 579,218.29
  123  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 700,000.00 337,983.60 48.28% 362,016.40
  124  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 40,000.00 20.00% 160,000.00
  125  426  MATERIJAL 500,000.00 188,870.18 37.77% 311,129.82
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,350,000.00 2,397,635.49    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 3,950,000.00 2,537,635.49 64.24% 1,412,364.51
 
  126   Projekat: PROJEKAT 1 REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  126  423  USLUGE PO UGOVORU 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  127  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  128  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 11,179,100.00 7,250,714.97 64.86% 3,928,385.03
  Izvori finansiranja za projekat 126
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 126: 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,579,100.00 7,110,714.97    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Funkcija 473 11,179,100.00 7,250,714.97 64.86% 3,928,385.03
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,579,100.00 7,110,714.97    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Program 1502 11,179,100.00 7,250,714.97 64.86% 3,928,385.03
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,579,100.00 7,110,714.97    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Glava 2 11,179,100.00 7,250,714.97 64.86% 3,928,385.03
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE  
  2001-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3     
  129  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 72,200,000.00 66,136,522.74 91.60% 6,063,477.26
  130  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 12,920,000.00 11,838,570.23 91.63% 1,081,429.77
  131  413  NAKNADE U NATURI 2,540,000.00 1,786,605.52 70.34% 753,394.48
  132  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 669,952.40 14.79% 3,860,047.60
  133  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 6,924,694.25 6,578,147.01 95.00% 346,547.24
  134  416  NAKNADE ZAZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 900,000.00 551,056.60 61.23% 348,943.40
  135  421  STALNI TROŠKOVI 25,974,000.00 9,124,845.85 35.13% 16,849,154.15
  136  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 13,042.00 4.35% 286,958.00
  137  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00 453,663.24 45.37% 546,336.76
  138  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,626,000.00 1,619,813.10 99.62% 6,186.90
  139  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 800,000.00 694,498.98 86.81% 105,501.02
  140  426  MATERIJAL 1,300,000.00 1,293,661.56 99.51% 6,338.44
  141  431  AMORTIZACIJE NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  142  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 200,000.00 23,932.14 11.97% 176,067.86
  143  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  144  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 8,500,000.00 7,495,956.81 88.19% 1,004,043.19
  145  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 300,000.00 53,865.00 17.96% 246,135.00
  146  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  147  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 270,000.00 13.50% 1,730,000.00
  148  512  MAŠINE I OPREMA 3,000,000.00 1,032,820.24 34.43% 1,967,179.76
  149  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 146,614,694.25 109,636,953.42 74.78% 36,977,740.83
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,614,694.25 109,636,953.42    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 146,614,694.25 109,636,953.42 74.78% 36,977,740.83
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,614,694.25 109,636,953.42    
  Ukupno Funkcija 911 146,614,694.25 109,636,953.42 74.78% 36,977,740.83
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,614,694.25 109,636,953.42    
  Ukupno Program 2001 146,614,694.25 109,636,953.42 74.78% 36,977,740.83
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 146,614,694.25 109,636,953.42    
  Ukupno Glava 3 146,614,694.25 109,636,953.42 74.78% 36,977,740.83
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE  
  149/1   Projekat: PROJEKAT 1 -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  149/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 149/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 149/1: 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2001 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
 
  2002   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  2002-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE OSNOVNIH ŠKOLA  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  150  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 197,170,000.00 75,026,768.71 38.05% 122,143,231.29
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 75,026,768.71    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 197,170,000.00 75,026,768.71 38.05% 122,143,231.29
  Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 75,026,768.71    
  Ukupno Funkcija 912 197,170,000.00 75,026,768.71 38.05% 122,143,231.29
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 197,170,000.00 75,026,768.71    
  Ukupno Program 2002 197,170,000.00 75,026,768.71 38.05% 122,143,231.29
 
  2003   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  2003-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE SREDNJIH ŠKOLA  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  151  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 74,230,000.00 40,214,186.07 54.18% 34,015,813.93
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 40,214,186.07    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 74,230,000.00 40,214,186.07 54.18% 34,015,813.93
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 40,214,186.07    
  Ukupno Funkcija 920 74,230,000.00 40,214,186.07 54.18% 34,015,813.93
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 74,230,000.00 40,214,186.07    
  Ukupno Program 2003 74,230,000.00 40,214,186.07 54.18% 34,015,813.93
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0005   Programska aktivnost: FINANSIJSKA PODRŠKA LOKALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  152  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR 6,350,000.00 3,324,469.01 52.35% 3,025,530.99
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 3,324,469.01    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0005: 6,350,000.00 3,324,469.01 52.35% 3,025,530.99
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 3,324,469.01    
  Ukupno Funkcija 950 6,350,000.00 3,324,469.01 52.35% 3,025,530.99
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 3,324,469.01    
  Ukupno Program 1501 6,350,000.00 3,324,469.01 52.35% 3,025,530.99
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4     
  153  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 10,301,400.00 8,524,563.88 82.75% 1,776,836.12
  154  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,080,650.00 1,525,895.17 73.34% 554,754.83
  155  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 45,000.00 45.00% 55,000.00
  156  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 600,000.00 203,230.14 33.87% 396,769.86
  157  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 303,888.26 50.65% 296,111.74
  158  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  159  421  STALNI TROŠKOVI 1,500,000.00 604,082.96 40.27% 895,917.04
  160  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 60,000.00 5,065.00 8.44% 54,935.00
  161  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100,000.00 95,100.00 95.10% 4,900.00
  162  426  MATERIJAL 500,000.00 127,120.40 25.42% 372,879.60
  163  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 169,449.24 16.94% 830,550.76
  164  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 8,000,000.00 288,646.96 3.61% 7,711,353.04
  165  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,280,400.00 1,037,891.90 81.06% 242,508.10
  166  482  POREZI ,OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,342,450.00 12,929,933.91    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 26,342,450.00 12,929,933.91 49.08% 13,412,516.09
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  167  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 788,788.44 49.30% 811,211.56
  168  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 81,560.00 40.78% 118,440.00
  169  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,000,000.00 16,927,385.86 89.09% 2,072,614.14
  170  512  MAŠINE I OPREMA 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  171  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 235,118.46 23.51% 764,881.54
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,940,000.00 18,032,852.76    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 22,200,000.00 18,032,852.76 81.23% 4,167,147.24
 
  172   Projekat: PROJEKAT 1 OBJAVLJIVANJE ZBORNIKA RADOVA IZLOŽENIH NA 20 SUSRETIMA BIBLIOGRAFA U SPOMEN NA DR GEORGIJA MIHAILOVIĆA  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  172  421  STALNI TROŠKOVI 8,000.00 0.00 0.00% 8,000.00
  173  423  USLUGE PO UGOVORU 255,000.00 117,494.30 46.08% 137,505.70
  174  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 88,000.00 59,523.81 67.64% 28,476.19
  175  426  MATERIJAL 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 48,893,450.00 31,139,804.78 63.69% 17,753,645.22
  Izvori finansiranja za projekat 172
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 351,000.00 177,018.11    
  Ukupno Projekat 172: 351,000.00 177,018.11 50.43% 173,981.89
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 31,139,804.78    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 48,893,450.00 31,139,804.78 63.69% 17,753,645.22
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 31,139,804.78    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 48,893,450.00 31,139,804.78 63.69% 17,753,645.22
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,633,450.00 31,139,804.78    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 4 48,893,450.00 31,139,804.78 63.69% 17,753,645.22
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5     
  176  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 7,469,000.00 4,725,461.59 63.27% 2,743,538.41
  177  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENIH 1,338,600.00 845,857.56 63.19% 492,742.44
  178  413  NAKNADE U NATURI 60,000.00 36,000.00 60.00% 24,000.00
  179  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  180  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 160,613.35 47.24% 179,386.65
  181  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  182  421  STALNI TROŠKOVI 5,400,000.00 2,001,755.69 37.07% 3,398,244.31
  183  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 147,120.00 49.04% 152,880.00
  184  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000,000.00 811,138.78 81.11% 188,861.22
  185  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,700,000.00 1,029,751.61 60.57% 670,248.39
  186  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,000,000.00 455,647.20 15.19% 2,544,352.80
  187  426  MATERIJAL 1,000,000.00 484,607.01 48.46% 515,392.99
  188  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  189  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 580,000.00 390,692.80 67.36% 189,307.20
  190  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  190/1  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 0.00 0.00 / 0.00
  191  512  MAĐINE I OPREMA 1,600,000.00 155,420.00 9.71% 1,444,580.00
  192  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,587,600.00 11,244,065.59    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 200,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 24,787,600.00 11,244,065.59 45.36% 13,543,534.41
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  193  423  USLUGE PO UGOVORU 930,000.00 534,132.50 57.43% 395,867.50
  194  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 2,730,164.94 49.64% 2,769,835.06
  195  426  MATERIJAL 150,000.00 118,082.22 78.72% 31,917.78
   
  Ukupno 31,367,600.00 14,626,445.25 46.63% 16,741,154.75
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,680,000.00 3,382,379.66    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 6,580,000.00 3,382,379.66 51.40% 3,197,620.34
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 14,626,445.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 31,367,600.00 14,626,445.25 46.63% 16,741,154.75
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 14,626,445.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 31,367,600.00 14,626,445.25 46.63% 16,741,154.75
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,267,600.00 14,626,445.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,100,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 5 31,367,600.00 14,626,445.25 46.63% 16,741,154.75
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  196   Projekat: PROJEKAT 1 SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  196  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 2,641,997.08 88.07% 358,002.92
   
  Izvori finansiranja za projekat 196
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,641,997.08    
  Ukupno Projekat 196: 3,000,000.00 2,641,997.08 88.07% 358,002.92
  Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,641,997.08    
  Ukupno Funkcija 820 3,000,000.00 2,641,997.08 88.07% 358,002.92
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,641,997.08    
  Ukupno Program 1201 3,000,000.00 2,641,997.08 88.07% 358,002.92
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0003   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  197  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - USTANOVA SPORTSKI CENTAR 6,000,000.00 3,416,710.19 56.95% 2,583,289.81
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 3,416,710.19    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 6,000,000.00 3,416,710.19 56.95% 2,583,289.81
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 3,416,710.19    
  Ukupno Funkcija 810 6,000,000.00 3,416,710.19 56.95% 2,583,289.81
 
  512   Projekat:  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  198  512  MAŠINE I OPREMA 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 512
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 58,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Projekat 512: 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 58,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Funkcija 620 17,000,000.00 6,971,160.00 41.01% 10,028,840.00
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 3,475,510.19    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Program 1301 23,000,000.00 10,387,870.19 45.16% 12,612,129.81
 
  0901   SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA  
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  199  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 36,555,000.00 23,240,583.50 63.58% 13,314,416.50
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,355,000.00 23,240,583.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,200,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 36,555,000.00 23,240,583.50 63.58% 13,314,416.50
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,355,000.00 23,240,583.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,200,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 090 36,555,000.00 23,240,583.50 63.58% 13,314,416.50
 
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  200  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - CIR 300,000.00 152,609.10 50.87% 147,390.90
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 152,609.10    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 300,000.00 152,609.10 50.87% 147,390.90
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 152,609.10    
  Ukupno Funkcija 010 300,000.00 152,609.10 50.87% 147,390.90
 
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  201  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA POMOĆ 2,700,000.00 1,270,897.41 47.07% 1,429,102.59
  202  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 1,030,000.00 805,187.00 78.17% 224,813.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,400,000.00 1,270,897.41    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 330,000.00 805,187.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 3,730,000.00 2,076,084.41 55.66% 1,653,915.59
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,400,000.00 1,270,897.41    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 330,000.00 805,187.00    
  Ukupno Funkcija 070 3,730,000.00 2,076,084.41 55.66% 1,653,915.59
 
  0901-0006   Programska aktivnost: DEČIJA ZAŠTITA  
  040   PORODICA I DECA  
  203  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. OŠ 1,300,000.00 1,106,988.55 85.15% 193,011.45
  204  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. SŠ 22,000,000.00 14,905,312.00 67.75% 7,094,688.00
  205  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 6,500,000.00 6,257,059.21 96.26% 242,940.79
  206  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 7,495,206.70 57.22% 5,604,793.30
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,800,000.00 29,764,566.46    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 42,900,000.00 29,764,566.46 69.38% 13,135,433.54
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,800,000.00 29,764,566.46    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 040 42,900,000.00 29,764,566.46 69.38% 13,135,433.54
 
  0901-0002   Programska aktivnost: PRIHVATILIŠTA, PRIHVATNE STANICE I DRUGE VRSTE SMEŠTAJA  
  060   STANOVANJE  
  207  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE ZA ŽIVOT 500,000.00 326,117.00 65.22% 173,883.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 326,117.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 326,117.00 65.22% 173,883.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 326,117.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 326,117.00 65.22% 173,883.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  208  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - NARODNA KUHINJA 4,000,000.00 2,575,116.82 64.38% 1,424,883.18
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 2,575,116.82    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,000,000.00 2,575,116.82 64.38% 1,424,883.18
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 2,575,116.82    
  Ukupno Funkcija 070 4,000,000.00 2,575,116.82 64.38% 1,424,883.18
 
  209   Projekat: PROJEKAT 1 BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  209  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 6,000,000.00 2,142,804.46 35.71% 3,857,195.54
   
  Izvori finansiranja za projekat 209
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 2,142,804.46    
  Ukupno Projekat 209: 6,000,000.00 2,142,804.46 35.71% 3,857,195.54
  Izvori finansiranja za funkciju 040:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 2,142,804.46    
  Ukupno Funkcija 040 6,000,000.00 2,142,804.46 35.71% 3,857,195.54
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 88,355,000.00 59,472,694.75    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,630,000.00 805,187.00    
  Ukupno Program 0901 93,985,000.00 60,277,881.75 64.14% 33,707,118.25
 
  1801   PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  1801-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  210  464  TEKUĆE DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - ZDRAVSTVO 50,000,000.00 23,094,510.14 46.19% 26,905,489.86
  211  424  OSTALE MEDICINSKE USLUGE - MRTVOZORSTVO 1,400,000.00 562,677.20 40.19% 837,322.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 23,657,187.34    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 51,400,000.00 23,657,187.34 46.03% 27,742,812.66
 
  211/1   Projekat: IZRADAS ISTRAŽNO-EKPLOATACIONE BUŠOTINE ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE DR BORIVOJE GNJATIĆ I STAROM SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  211/1  424  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 3,172,320.00 79.31% 827,680.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211/1
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 3,172,320.00    
  Ukupno Projekat 211/1: 4,000,000.00 3,172,320.00 79.31% 827,680.00
 
  211/2   Projekat: IZRADA TERAPIJSKOG BLOKA (PELOID) U SPECIJALNOJ BOLNICI DR BORIVOJE GNJATIĆ U STAROM SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  211/2  424  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211/2
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 5,000,000.00    
  Ukupno Projekat 211/2: 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 0.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 23,657,187.34    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,000,000.00 8,172,320.00    
  Ukupno Funkcija 721 60,400,000.00 31,829,507.34 52.70% 28,570,492.66
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 23,657,187.34    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,000,000.00 8,172,320.00    
  Ukupno Program 1801 60,400,000.00 31,829,507.34 52.70% 28,570,492.66
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0010   Programska aktivnost: JAVNA RASVETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
   6     
  212  421  STALNI TROŠKOVI 35,000,000.00 33,482,540.88 95.66% 1,517,459.12
  213  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5,380,000.00 2,316,807.60 43.06% 3,063,192.40
  214  426  MATERIJAL 4,000,000.00 720,868.05 18.02% 3,279,131.95
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 44,380,000.00 36,520,216.53    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0010: 44,380,000.00 36,520,216.53 82.29% 7,859,783.47
 
  0601-0002   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  215  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,680,000.00 48,000.00 2.86% 1,632,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,680,000.00 48,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0002: 1,680,000.00 48,000.00 2.86% 1,632,000.00
 
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  216  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 18,000,000.00 6,374,522.50 35.41% 11,625,477.50
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 6,374,522.50    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 18,000,000.00 6,374,522.50 35.41% 11,625,477.50
 
  217   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BEŠKA TREĆA FAZA ETAPA 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  217  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 217: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  218   Projekat: PROJEKAT 1.4 NABAVKA I UGRADNJA TEPIH TRAVE ( TRAVNI BUSEN)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  218  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 550,000.00 516,000.00 93.82% 34,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 218
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 516,000.00    
  Ukupno Projekat 218: 550,000.00 516,000.00 93.82% 34,000.00
 
  219   Projekat: PROJEKAT 1.5 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BEŠKA TREĆA FAZA ETAPA 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  219  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 219
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 219: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  220   Projekat: PROJEKAT 1.6 NABAVKA SISTEMA ZA ZAKLJUČIVANJE SLIVNIH REŠETKI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  220  426  MATERIJAL 180,000.00 174,000.00 96.67% 6,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 174,000.00    
  Ukupno Projekat 220: 180,000.00 174,000.00 96.67% 6,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PARKA VAŠARIŠTE U INĐIJI I GLAVNOG PROJEKTA PARKA KOD OŠ JOVAN POPOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  221  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 441,600.00 98.13% 8,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 441,600.00    
  Ukupno Projekat 221: 450,000.00 441,600.00 98.13% 8,400.00
 
  222   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA SLIV 2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  222  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 222
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 222: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  223   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA PRODUŽETAKA NN MREŽA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA( 4 ULICE)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  223  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 223
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 223: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  224   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA( 6 ULICA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  224  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 224
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 224: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZGRADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ZONI RASKRSNICE ULICE IVE ANDRIĆ I RASADNIČKE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  225  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZGRADNJA PRODUŽETKA NN MREŽA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 226: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT 2.4 IZGRADNJA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA ( 6 ULICA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 227: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT 2.5 NABAVKA DEKORATIVNE NOVOGODIŠNJE RASVETE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  228  426  MATERIJAL 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 228: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT 2.6 NABAVKA RAČUNARSKOG SOFTVERA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  229  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,750,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 229: 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT 2.7 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U DELOVIMA ULICA S. MARINKOVIĆ I VOJVOĐANSKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,450,000.00 0.00 0.00% 14,450,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 230: 14,450,000.00 0.00 0.00% 14,450,000.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT 2.8 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVETE U ULICAMA B. BUHEM I.MILUTINOVIĆA, S. SINĐELIĆA, H. STANKA, C. MILICE I M. TEPIĆA U INĐIJI( UGRADNJA LED SVETILJKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  231  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 231: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT 2.9 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE U SEVEROISTOČNOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  232  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 232: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT 2.10 IZGRADNJA JAVNE RASVETE U DELU SEVEROISTOČNE INDUSTRIJSKE ZONE U INĐIJI 1 FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 233: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  234   Projekat: PROJEKAT 3.1 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE JAVNE RASVETE U DELU SEVEROISTOČNE INDUSTRIJSKE ZONE U INĐIJI 1 FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  234  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 234
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 234: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  235   Projekat: PROJEKAT 3.2 STRUČNI NADZOR U TOKU REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVETE U ULICAMA B. BUHA, I. MILUTINOVIĆA, H. STANKA, S. SINĐELIĆA, C. MILICE I MILANA TEPIĆA U INĐIJI( UGRADNJA LED SVETILJKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  235/1   Projekat: PROJEKAT 3.3 IZRAD GLAVNOG PROJEKTAKUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA TREĆU FAZU FEKALNE KANALIZACIJE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 504,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/1: 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
 
  235/2   Projekat: PROJEKAT 3.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA N. KARLOVCI, N. SLANKAMEN I S. SLANKAMEN SA POVEZANIM KOLEKTOROM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/2  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 10,674,000.00 0.00 0.00% 10,674,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,674,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/2: 10,674,000.00 0.00 0.00% 10,674,000.00
 
  235/3   Projekat: PROJEKAT 3.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/3  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/3: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  235/4   Projekat: PROJEKAT 3.6 IRZRADA JEVNE RASVETE DUŽSTEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/4  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,260,000.00 0.00 0.00% 1,260,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,260,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/4: 1,260,000.00 0.00 0.00% 1,260,000.00
 
  235/5   Projekat: PROJEKAT 3.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE NA DRŽAVNOM PUTU IIA-126 OD GRANICE NASELJENOG MESTA S. SLANKAMEN U DUŽINI 1100 M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/5  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/5: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  235/6   Projekat: PROJEKAT 3.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTANAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTASPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/6  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/6: 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
 
  235/7   Projekat: PROJEKAT 3.9 IZGRADNJE NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/7  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/7
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/7: 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
 
  235/8   Projekat: PROJEKAT 3.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE OD DRŽAVNOG PUTA IIA-126, DO ULICA DR BORIVOJA GNJATIĆA U S. SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/8  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/8
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 150,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/8: 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
 
  235/9   Projekat: PROJEKAT 4.1 IZGRADNJA JAVNE RASVETE OD DRŽAVNOG PUTA IIA-126, DO ULICE DR BORIVOJA GNJATIĆA U S. SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/9  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/9
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 580,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/9: 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
 
  235/10   Projekat: PROJEKAT 4.2 IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE OVRŠINE BR. 3 U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/10  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 588,000.00 228,000.00 38.78% 360,000.00
   
  Ukupno 101,097,011.00 44,302,339.03 43.82% 56,794,671.97
  Izvori finansiranja za projekat 235/10
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 588,000.00 228,000.00    
  Ukupno Projekat 235/10: 588,000.00 228,000.00 38.78% 360,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 101,097,011.00 44,302,339.03    
  Ukupno Funkcija 620 101,097,011.00 44,302,339.03 43.82% 56,794,671.97
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 101,097,011.00 44,302,339.03    
  Ukupno Program 0601 101,097,011.00 44,302,339.03 43.82% 56,794,671.97
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJNOM INFRASTRUKTUROM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  236  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,700,000.00 861,078.00 31.89% 1,838,922.00
  237  426  MATERIJAL 1,600,000.00 217,689.78 13.61% 1,382,310.22
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,300,000.00 1,078,767.78    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 4,300,000.00 1,078,767.78 25.09% 3,221,232.22
 
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  238  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 25,780,000.00 21,775,594.92 84.47% 4,004,405.08
  239  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 4,700,000.00 3,897,626.89 82.93% 802,373.11
  240  413  NAKNADE U NATURI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  241  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,070,000.00 386,986.75 9.51% 3,683,013.25
  242  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 660,000.00 523,532.26 79.32% 136,467.74
  243  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 610,000.00 471,254.22 77.25% 138,745.78
  244  421  STALNI TOŠKOVI 9,320,000.00 7,106,570.83 76.25% 2,213,429.17
  245  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 670,000.00 97,872.00 14.61% 572,128.00
  246  423  USLUGE PO UGOVORU 8,632,970.00 4,274,437.14 49.51% 4,358,532.86
  247  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 26,416,000.00 7,351,932.35 27.83% 19,064,067.65
  248  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 76,615,000.00 40,943,329.70 53.44% 35,671,670.30
  249  426  MATERIJAL 12,175,000.00 6,081,137.12 49.95% 6,093,862.88
  250  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 19,960,000.00 2,785,838.17 13.96% 17,174,161.83
  251  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 3,450,000.00 2,721,395.59 78.88% 728,604.41
  252  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 4,475,000.00 1,667,003.07 37.25% 2,807,996.93
  253  483  NOVĆANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,000,000.00 388,486.00 19.42% 1,611,514.00
  254  485  NAKNADA ŠTETE 1,000,000.00 308,404.33 30.84% 691,595.67
  255  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 29,650,000.00 11,126,024.02 37.52% 18,523,975.98
  256  512  MAŠINE I OPREMA 1,355,000.00 739,764.03 54.60% 615,235.97
  257  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 200,000.00 141,155.00 70.58% 58,845.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 232,038,970.00 112,788,344.39    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 232,038,970.00 112,788,344.39 48.61% 119,250,625.61
 
  258   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČNIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 259: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČKH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-100 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 580,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 260: 580,000.00 0.00 0.00% 580,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT 1.9 USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA U CILJU ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
 
  262   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTA POJAČANOG ODRŽAVANJA DELA DRŽAVNOG PUTA IIA-126( OD PODVOŽNJAKA DO KRUŽNOG TOKA)U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 262
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 262: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DELOVA ULICA J. POPOVIĆ, 4. JULA I S. PENEZIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT 2.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 264: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  265   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZRADA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG REŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULICE VOJVODE STEPE 1.DEO , TRGA SLOBODE I CENTRALNOG GRADSKOG PARKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 265: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT 2.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR. 15 U K.O. INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 266: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT 2.5 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT 2.6 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  268  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 268: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  269   Projekat: PROJEKAT 2.7 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  269  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  270   Projekat: PROJEKAT 2.8 NABAVKA INFORMATIČKE OPREME ZA PARKING SLUŽBU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  270  512  MAŠINE I OPREMA 474,000.00 392,596.80 82.83% 81,403.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 270
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 474,000.00 392,596.80    
  Ukupno Projekat 270: 474,000.00 392,596.80 82.83% 81,403.20
 
  271   Projekat: PROJEKAT 2.9 NABAVKA PUTNIČKIH AUTOMOBILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  271  512  MAŠINE I OPREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 271
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 271: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  272   Projekat: PROJEKAT 2.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MONTAŽE USPORIVAČA SAOBRAĆAJA NA VIŠE LOKACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  272  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 444,000.00 98.67% 6,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 272
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 444,000.00    
  Ukupno Projekat 272: 450,000.00 444,000.00 98.67% 6,000.00
 
  273   Projekat: PROJEKAT 3.1 NABAVKA I MONTAŽA USPORIVAČA SAOBRAĆAJA I VIBRO ZVUČNIH TRAKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  273  426  MATERIJALA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 273
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 273: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT 3.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIB-313, U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  274  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 274: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  275   Projekat: PROJEKAT 3.3 REKONSTRUKCIJA ULICE S.KOVAČEVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  275  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 275
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 275: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  276   Projekat: PROJEKAT 3.4 STRUČNI NADZOR U TOKU REKONSTRUKCIJE ULICE S. KOVAČEVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  276  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 276
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 276: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  277   Projekat: PROJEKAT 3.5 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  277  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 277
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 277: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  278   Projekat: PROJEKAT 3.6 IZRADA I MONTAŽA AUTOBUSKIH NADSTREŠNICA ZA POTREBE JPI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  278  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,100,000.00 540,000.00 49.09% 560,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 278
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,100,000.00 540,000.00    
  Ukupno Projekat 278: 1,100,000.00 540,000.00 49.09% 560,000.00
 
  279   Projekat: PROJEKAT 3.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE KOJA POVEZUJE PUT L22 I ULICU M. STOJIĆA GORČILA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  279  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 279
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 279: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  280   Projekat: PROJEKAT 3.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SRPSKOCRKVENE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  280  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 280
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 280: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  281   Projekat: PROJEKAT 3.9 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI -1.FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  281  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 281
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 281: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  282   Projekat: PROJEKAT 3.10 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIB-313, U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  282  513  OSTALE NEKRETNINE I OREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 282
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 282: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  283   Projekat: PROJEKAT 4.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE RASKRSNICE ULICA ZMAJ JOVINA, GORČILOVA I DUŠKA RADOVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  283  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 283
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 283: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  284   Projekat: PROJEKAT 4.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PRVOMAJSKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  284  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 284
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 284: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  285   Projekat: PROJEKAT 4.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VIDOVDANSKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  285  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 285
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 285: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  286   Projekat: PROJEKAT 4.4 IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  286  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 286
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 286: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  287   Projekat: PROJEKAT 4.5 POJAČANO ODRŽAVANJE PUTA II-124 U NASELJU INĐIJA ( ULICA ZANATLIJSKA I DUNAVSKA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  287  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200,934,000.00 132,654,182.02 66.02% 68,279,817.98
   
  Izvori finansiranja za projekat 287
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 75,580,000.00 55,493,051.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,354,000.00 77,161,130.11    
  Ukupno Projekat 287: 200,934,000.00 132,654,182.02 66.02% 68,279,817.98
 
  288   Projekat: PROJEKAT 4.6 POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 OD KM 10+662, 15 DO KM 10+861, 64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI ( OBILIĆEV VENAC)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  288  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 62,379,000.00 0.00 0.00% 62,379,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 288
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,379,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 288: 62,379,000.00 0.00 0.00% 62,379,000.00
 
  289   Projekat: PROJEKAT 4.7 POJAČANO ODRŽAVANJE RASKRSNICE DRŽAVNOG PUTA PRVOG REDA M22.1 I ULICA MILANA RAKIĆA, FILIPA VIŠNJIĆA I ĐORĐA VOJINOVIĆA U INĐIJI- 1. FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 66,510,000.00 17,078,611.75 25.68% 49,431,388.25
   
  Izvori finansiranja za projekat 289
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,911,000.00 5,745,637.97    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,599,000.00 11,332,973.78    
  Ukupno Projekat 289: 66,510,000.00 17,078,611.75 25.68% 49,431,388.25
 
  289/1   Projekat: PROJEKAT 4.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU, PORED OBJEKTA MZ N. SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 360,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/1: 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
 
  289/2   Projekat: PROJEKAT 4.9 IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U N. SLANKAMENU, PORED OBJEKTA MZ N. SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/2  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 2,620,000.00 0.00 0.00% 2,620,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,620,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/2: 2,620,000.00 0.00 0.00% 2,620,000.00
 
  289/3   Projekat: PROJEKAT 4.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA LOKALNIH PUTEVA I ULICA U NASELJIMA OPŠTINE INDJIJA KOJI NISU ASFALTIRANI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/3  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/3: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
 
  289/4   Projekat: PROJEKAT 5.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUTAL18 NOVI SLANKAMEN - SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/4  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 5,560,000.00 0.00 0.00% 5,560,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,560,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/4: 5,560,000.00 0.00 0.00% 5,560,000.00
 
  289/5   Projekat: PROJEKAT 5.2 IZGRADNJA GLAVNOG PROJKTA SAOBRAĆAJNICA UKUPNE DUŽINE OKO 1020 M U RADNOJ ZONI U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/5  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/5: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  289/6   Projekat: PROJEKAT 5.3 URBANA ANALIZA RADNE ZONE U BEŠKI I RADNE POVRŠINE BR. 3 SA SEVERNE STRANE POSTOJEĆE RADNE ZONE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/6  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 420,000.00 404,400.00 96.29% 15,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 420,000.00 404,400.00    
  Ukupno Projekat 289/6: 420,000.00 404,400.00 96.29% 15,600.00
 
  289/7   Projekat: PROJEKAT 5.4 ANALIZA IZMENE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS SOKO AGRAR NA LOKALITETIMA TIDIJA, PILICARA EKONOMIJA ELANU OPŠTINI INDJIJA U DELU KOJI SE ODNOSI NA EKONOMIJU ELAN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/7  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 420,000.00 405,600.00 96.57% 14,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/7
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 420,000.00 405,600.00    
  Ukupno Projekat 289/7: 420,000.00 405,600.00 96.57% 14,400.00
 
  289/8   Projekat: PROJEKAT 5.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OPŠTINSKOG PUTA L7 ČORTANOVCI-DUNAV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/8  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/8
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/8: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  289/9   Projekat: PROJEKAT 5.6 IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSLOVNIH PROSTORIJA SAVEZA SPORTOVA OPŠTINE INDJIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/9  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 540,000.00 534,600.00 99.00% 5,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/9
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 540,000.00 534,600.00    
  Ukupno Projekat 289/9: 540,000.00 534,600.00 99.00% 5,400.00
 
  289/10   Projekat: PROJEKAT 5.7 NABAVKA MOTORNIH VOZILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/10  512  MAŠINE I OPŠREMA 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/10
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/10: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  289/11   Projekat: PROJEKAT 5.8 IZGRADNJA INDUSTRIJSKIH SAOBRAĆAJNICA U RADNIM ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INDJIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/11  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 48,370,000.00 0.00 0.00% 48,370,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/11
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,370,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/11: 48,370,000.00 0.00 0.00% 48,370,000.00
 
  289/12   Projekat: PROJEKAT 5.9 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE INDUSTIJSKIH SAOBRAĆAJNICA U RADNIM ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INDJIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/12  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/12
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/12: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  289/13   Projekat: PROJEKAT 5.10 IZRADA PROJEKTA POJAČANOG ODRŽAVANJA DRŽAVNOG PUTA IIA - 126 U DUŽINI OKO 10,5 KM OD AUTO PUTA DO ULASKA U ST. SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/13  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
   
  Ukupno 683,765,989.00 266,321,102.74 38.95% 417,444,886.26
  Izvori finansiranja za projekat 289/13
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/13: 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 477,812,989.00 177,826,998.85    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 205,953,000.00 88,494,103.89    
  Ukupno Funkcija 620 683,765,989.00 266,321,102.74 38.95% 417,444,886.26
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 477,812,989.00 177,826,998.85    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 205,953,000.00 88,494,103.89    
  Ukupno Program 0701 683,765,989.00 266,321,102.74 38.95% 417,444,886.26
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  290   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  290  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 60,000,000.00 15,020,915.73 25.03% 44,979,084.27
   
  Izvori finansiranja za projekat 290
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,000,000.00 15,020,915.73    
  Ukupno Projekat 290: 60,000,000.00 15,020,915.73 25.03% 44,979,084.27
 
  291   Projekat: PROJEKAT 1.2 ZAVRŠETAK PRVE FAZE SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  291  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31,240,000.00 1,145,304.00 3.67% 30,094,696.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 291
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 31,240,000.00 1,145,304.00    
  Ukupno Projekat 291: 31,240,000.00 1,145,304.00 3.67% 30,094,696.00
 
  292   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI- DRUGA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  292  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 76,976,000.00 26,670,370.10 34.65% 50,305,629.90
   
  Izvori finansiranja za projekat 292
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,976,000.00 26,670,370.10    
  Ukupno Projekat 292: 76,976,000.00 26,670,370.10 34.65% 50,305,629.90
 
  293   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -TREĆA FAZA I ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  293  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 63,976,000.00 46,942,606.17 73.38% 17,033,393.83
   
  Izvori finansiranja za projekat 293
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,582,000.00 22,866,011.88    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 29,394,000.00 24,076,594.29    
  Ukupno Projekat 293: 63,976,000.00 46,942,606.17 73.38% 17,033,393.83
 
  294   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI - TREĆA FAZA II ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  294  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 96,655,000.00 0.00 0.00% 96,655,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 294
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 96,655,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 294: 96,655,000.00 0.00 0.00% 96,655,000.00
 
  295   Projekat: PROJEKAT 1.6 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SPORTSKE HALE U INĐIJI - TREĆA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 482,867.04 24.14% 1,517,132.96
   
  Izvori finansiranja za projekat 295
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 482,867.04    
  Ukupno Projekat 295: 2,000,000.00 482,867.04 24.14% 1,517,132.96
 
  295/1   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 295/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,160,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295/1: 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
 
  295/2   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA EKSPERTIZE O STANJU ZAVRŠENOSTI OBJEKTA SPORTSKE HALE U INDJIJI I IZRADA PREDMERA I PREDRAČUNA ZA ZAVRŠETAK SVIH POTREBNIH RADOVA NAKON ČIJEG BI IZVODJENJA OBJEKAT SPORTSKE HALE MOGAO DOBITI UPOTREBNU DOZVOLU I BIO STAVLJEN U FUNKCIJU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Ukupno 338,507,000.00 90,262,063.04 26.66% 248,244,936.96
  Izvori finansiranja za projekat 295/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295/2: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 104,242,000.00 38,369,794.65    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 234,265,000.00 51,892,268.39    
  Ukupno Funkcija 620 338,507,000.00 90,262,063.04 26.66% 248,244,936.96
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 104,242,000.00 38,369,794.65    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 234,265,000.00 51,892,268.39    
  Ukupno Program 1301 338,507,000.00 90,262,063.04 26.66% 248,244,936.96
  Izvori finansiranja za glavu 6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 683,152,000.00 260,499,132.53    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 440,218,000.00 140,386,372.28    
  Ukupno Glava 6 1,123,370,000.00 400,885,504.81 35.69% 722,484,495.19
 
  1101   LOKALNI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE  
  1101-0001   Programska aktivnost: STRATEŠKO, PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PLANSKA DOKUMENTACIJA 12,000,000.00 2,113,200.00 17.61% 9,886,800.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 2,113,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 12,000,000.00 2,113,200.00 17.61% 9,886,800.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 2,113,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 12,000,000.00 2,113,200.00 17.61% 9,886,800.00
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 2,113,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1101 12,000,000.00 2,113,200.00 17.61% 9,886,800.00
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  297  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0701 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0005   Programska aktivnost: JAVNI PREVOZ  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  298  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 62,000,000.00 36,333,518.30 58.60% 25,666,481.70
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,000,000.00 36,333,518.30    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0005: 62,000,000.00 36,333,518.30 58.60% 25,666,481.70
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,000,000.00 36,333,518.30    
  Ukupno Funkcija 620 62,000,000.00 36,333,518.30 58.60% 25,666,481.70
 
  299   Projekat: PROJEKAT 1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B-20 PRVA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  299  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,353,626.57 6,353,626.56 100.00% 0.01
   
  Izvori finansiranja za projekat 299
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,866,005.05 1,866,005.04    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,487,621.52 4,487,621.52    
  Ukupno Projekat 299: 6,353,626.57 6,353,626.56 100.00% 0.01
 
  300   Projekat: PROJEKAT 2 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI PRVA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  300  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,660,040.82 4,151,084.71 38.94% 6,508,956.11
   
  Izvori finansiranja za projekat 300
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,849,811.04 830,806.20    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,810,229.78 3,320,278.51    
  Ukupno Projekat 300: 10,660,040.82 4,151,084.71 38.94% 6,508,956.11
 
  301   Projekat: PROJEKAT 3 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B-20 DRUGA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  301  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,637,374.85 12,637,374.85 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,895,606.23 1,895,606.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,741,768.62 10,741,768.62    
  Ukupno Projekat 301: 12,637,374.85 12,637,374.85 100.00% 0.00
 
  302   Projekat: PROJEKAT 4 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI DRUGA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,266,789.95 2,432,652.96 33.48% 4,834,136.99
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,904,582.72 1,179,462.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,362,207.23 1,253,190.79    
  Ukupno Projekat 302: 7,266,789.95 2,432,652.96 33.48% 4,834,136.99
 
  303   Projekat: PROJEKAT 5 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI TREĆA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 9,979,253.41 9,950,710.98 99.71% 28,542.43
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,979,253.41 9,950,710.98    
  Ukupno Projekat 303: 9,979,253.41 9,950,710.98 99.71% 28,542.43
 
  303/1   Projekat: PROJEKAT 5-1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA BUNARA B-7/2 BEŠKA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  303/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 7,500,000.00 2,250,000.00 30.00% 5,250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 450,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 6,000,000.00 1,800,000.00    
  Ukupno Projekat 303/1: 7,500,000.00 2,250,000.00 30.00% 5,250,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT 6 POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,016,005.04 6,221,879.64    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 59,381,080.56 31,553,570.42    
  Ukupno Funkcija 630 69,397,085.60 37,775,450.06 54.43% 31,621,635.54
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 72,016,005.04 42,555,397.94    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 59,381,080.56 31,553,570.42    
  Ukupno Program 0601 131,397,085.60 74,108,968.36 56.40% 57,288,117.24
 
  0101   RAZVOJ POLJOPRIVREDE  
  0101-0001   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE USLOVA ZA POLJOPRIVREDNU DELATNOST  
  421   POLJOPRIVREDA  
  305  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,000,000.00 182,551.40 18.26% 817,448.60
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 182,551.40    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 1,000,000.00 182,551.40 18.26% 817,448.60
 
  0101-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  306  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INDJ 20,000,000.00 8,019,244.46 40.10% 11,980,755.54
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 8,019,244.46    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 20,000,000.00 8,019,244.46 40.10% 11,980,755.54
 
  0101-0003   Programska aktivnost: RURALNI RAZVOJ  
  421   POLJOPRIVREDA  
  307  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INDJIJA 7,930,000.00 5,903,217.34 74.44% 2,026,782.66
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,930,000.00 5,903,217.34    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0003: 7,930,000.00 5,903,217.34 74.44% 2,026,782.66
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,930,000.00 14,105,013.20    
  Ukupno Funkcija 421 28,930,000.00 14,105,013.20 48.76% 14,824,986.80
 
  0101-0001   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE USLOVA ZA POLJOPRIVREDNU DELATNOST  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  308  482  POKRAJINSKA TAKSA - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 8,000,000.00 7,934,432.91 99.18% 65,567.09
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 7,934,432.91    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 8,000,000.00 7,934,432.91 99.18% 65,567.09
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 7,934,432.91    
  Ukupno Funkcija 560 8,000,000.00 7,934,432.91 99.18% 65,567.09
 
  309   Projekat: PROJEKAT 1 IZGRADNJA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - PODSISTEM NOVI SLANKAMEN I PODSISTEM STARI SLANKAMEN  
  421   POLJOPRIVREDA  
  309  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 309
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 309: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
 
  310   Projekat: PROJEKAT 2 UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  310  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - UREĐENJE KANALSKE MREŽE 30,000,000.00 6,000,000.00 20.00% 24,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 6,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310: 30,000,000.00 6,000,000.00 20.00% 24,000,000.00
 
  311   Projekat: PROJEKAT 3 UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE -ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  311  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,000,000.00 6,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 75,000,000.00 6,000,000.00 8.00% 69,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 81,930,000.00 28,039,446.11    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 111,930,000.00 28,039,446.11 25.05% 83,890,553.89
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0002   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE PRIVREDNOG AMBIJENTA  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  312  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INDJIJA 9,000,000.00 8,311,027.76 92.34% 688,972.24
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 8,311,027.76    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0002: 9,000,000.00 8,311,027.76 92.34% 688,972.24
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 8,311,027.76    
  Ukupno Funkcija 487 9,000,000.00 8,311,027.76 92.34% 688,972.24
 
  1501-0003   Programska aktivnost: PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  313  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INDJIJA 6,917,500.00 5,892,025.53 85.18% 1,025,474.47
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,917,500.00 5,892,025.53    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 6,917,500.00 5,892,025.53 85.18% 1,025,474.47
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,917,500.00 5,892,025.53    
  Ukupno Funkcija 490 6,917,500.00 5,892,025.53 85.18% 1,025,474.47
 
  314   Projekat: PROJEKAT 1 PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  314  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 9,000,000.00 3,906,960.76 43.41% 5,093,039.24
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 3,889,062.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Projekat 314: 9,000,000.00 3,906,960.76 43.41% 5,093,039.24
 
  315   Projekat: PROJEKAT 2 RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  315  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROJEKTI 10,000,000.00 2,771.67 0.03% 9,997,228.33
   
  Izvori finansiranja za projekat 315
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,771.67    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 315: 10,000,000.00 2,771.67 0.03% 9,997,228.33
  Izvori finansiranja za funkciju 474:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 3,891,834.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Funkcija 474 19,000,000.00 3,909,732.43 20.58% 15,090,267.57
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,917,500.00 18,094,887.46    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Program 1501 34,917,500.00 18,112,785.72 51.87% 16,804,714.28
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0002   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  316  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI - DEPONIJA 12,500,000.00 11,034,433.67 88.28% 1,465,566.33
  317  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA IN 9,995,090.00 7,977,213.99 79.81% 2,017,876.01
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,695,090.00 19,011,647.66    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,800,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0002: 22,495,090.00 19,011,647.66 84.51% 3,483,442.34
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,695,090.00 19,011,647.66    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,800,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 510 22,495,090.00 19,011,647.66 84.51% 3,483,442.34
 
  0401-0003   Programska aktivnost: PRAĆENJE KVALITETA ELEMENATA ŽIVOTNE SREDINE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  318  423  USLUGE PO UGOVORU - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 3,451,458.32    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 3,451,458.32    
  Ukupno Funkcija 560 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,195,090.00 22,463,105.98    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,800,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0401 25,995,090.00 22,463,105.98 86.41% 3,531,984.02
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  319  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 39,800,000.00 5,099,071.10 12.81% 34,700,928.90
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,800,000.00 5,099,071.10    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 39,800,000.00 5,099,071.10 12.81% 34,700,928.90
 
  0601-0009   Programska aktivnost: UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENILA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  320  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 110,000,000.00 32,645,798.63 29.68% 77,354,201.37
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 110,000,000.00 32,645,798.63    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0009: 110,000,000.00 32,645,798.63 29.68% 77,354,201.37
 
  321   Projekat: PROJEKAT 1 ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  321  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 321
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 321: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  322   Projekat: PROJEKAT 2 NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  322  512  MAŠINE I OPREMA 5,000,000.00 4,992,000.00 99.84% 8,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 322
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Projekat 322: 5,000,000.00 4,992,000.00 99.84% 8,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 154,800,000.00 37,744,869.73    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Funkcija 560 159,800,000.00 42,736,869.73 26.74% 117,063,130.27
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 154,800,000.00 37,744,869.73    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Program 0601 159,800,000.00 42,736,869.73 26.74% 117,063,130.27
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  323  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 6,850,000.00 0.00 0.00% 6,850,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,850,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 6,850,000.00 0.00 0.00% 6,850,000.00
 
  324   Projekat: PROJEKAT 1 JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  324  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,000.00 18,213.61 18.21% 81,786.39
  325  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 52,617.09 3.29% 1,547,382.91
  326  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,150,000.00 0.00 0.00% 3,150,000.00
  327  426  MATERIJAL 2,300,000.00 0.00 0.00% 2,300,000.00
  328  512  MAŠINE I OPREMA 2,000,000.00 449,100.00 22.46% 1,550,900.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 324
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,150,000.00 519,930.70    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-324: 9,150,000.00 519,930.70 5.68% 8,630,069.30
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 519,930.70    
  Ukupno Funkcija 360 16,000,000.00 519,930.70 3.25% 15,480,069.30
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 519,930.70    
  Ukupno Program 0701 16,000,000.00 519,930.70 3.25% 15,480,069.30
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,169,530,940.33 1,077,732,658.72    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 586,740,668.04 196,887,977.44    
  Ukupno Razdeo 4 2,756,271,608.37 1,274,620,636.16 46.24% 1,481,650,972.21
   
Stanje: 2,967,000,000.00 1,419,753,061.89   47.85% 1,547,246,938.11

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2016) Ciljana vrednost (2017) Ciljana vrednost (2018) Ciljana vrednost (2019) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno