Realizacija budžeta 2017
Datum:06/09/2017
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2017
Do datuma:31/08/2017

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 710,000,000.00 360,905,781.40 50.83% 349,094,218.60
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 85,000,000.00 43,346,363.30 51.00% 41,653,636.70
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 9,000,000.00 1,031,849.07 11.46% 7,968,150.93
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 2,500,000.00 3,052,917.65 122.12% -552,917.65
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 71,000,000.00 31,532,972.42 44.41% 39,467,027.58
  878,000,000.00 439,869,883.84 50.10% 438,130,116.16
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 330,000,000.00 198,185,534.91 60.06% 131,814,465.09
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 13,000,000.00 3,935,918.43 30.28% 9,064,081.57
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 99,000,000.00 55,237,484.16 55.80% 43,762,515.84
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 7,216.00 7.22% 92,784.00
  442,100,000.00 257,366,153.50 58.21% 184,733,846.50
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 1,500,000.00 890,240.24 59.35% 609,759.76
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 36,000,000.00 16,604,310.00 46.12% 19,395,690.00
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 6,000,000.00 1,681,275.23 28.02% 4,318,724.77
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 500,000.00 311,860.00 62.37% 188,140.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 28,000,000.00 13,470,190.29 48.11% 14,529,809.71
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 300,000.00 271,344.54 90.45% 28,655.46
  72,300,000.00 33,229,220.30 45.96% 39,070,779.70
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 50,000,000.00 28,591,025.60 57.18% 21,408,974.40
  50,000,000.00 28,591,025.60 57.18% 21,408,974.40
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 2,100,000.00 0.00 0.00% 2,100,000.00
  3,300,000.00 0.00 0.00% 3,300,000.00
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 400,000,000.00 101,354,618.60 25.34% 298,645,381.40
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 981,000,000.00 15,639,110.76 1.59% 965,360,889.24
  1,381,000,000.00 116,993,729.36 8.47% 1,264,006,270.64
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 11,500,000.00 0.00 0.00% 11,500,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 110,000,000.00 14,157,290.18 12.87% 95,842,709.82
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 58,000,000.00 18,471,270.73 31.85% 39,528,729.27
  179,500,000.00 32,628,560.91 18.18% 146,871,439.09
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 50,000,000.00 23,892,141.09 47.78% 26,107,858.91
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000,000.00 18,941,608.52 18.94% 81,058,391.48
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  150,100,000.00 42,833,749.61 28.54% 107,266,250.39
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 11,000,000.00 6,898,944.55 62.72% 4,101,055.45
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 4,000,000.00 1,587,900.00 39.70% 2,412,100.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,500,000.00 313,117.98 20.87% 1,186,882.02
  16,500,000.00 8,799,962.53 53.33% 7,700,037.47
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 41,000,000.00 9,801,160.34 23.91% 31,198,839.66
  41,000,000.00 9,801,160.34 23.91% 31,198,839.66
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 830,348,000.00 18,972,776.55 2.28% 811,375,223.45
  830,348,000.00 18,972,776.55 2.28% 811,375,223.45
911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
  91145 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST NIVOA OPŠTINA 300,000,000.00 0.00 0.00% 300,000,000.00
  300,000,000.00 0.00 0.00% 300,000,000.00
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
  92195 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
Stanje: 4,344,248,000.00 989,086,222.54 22.77% 3,355,161,777.46

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 213,190,000.00 123,739,063.33 58.04% 89,450,936.67
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 38,503,950.00 22,144,679.41 57.51% 16,359,270.59
  413 NAKNADE U NATURI 4,880,000.00 844,215.94 17.30% 4,035,784.06
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,936,200.00 2,691,426.16 20.81% 10,244,773.84
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 12,465,000.00 4,465,460.21 35.82% 7,999,539.79
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 18,137,000.00 7,366,055.35 40.61% 10,770,944.65
  300,112,150.00 161,250,900.40 53.73% 138,861,249.60
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 148,260,532.02 39,447,314.87 26.61% 108,813,217.15
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 4,154,800.00 1,216,186.59 29.27% 2,938,613.41
  423 USLUGE PO UGOVORU 151,832,741.00 60,756,872.14 40.02% 91,075,868.86
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 581,098,223.20 109,351,182.61 18.82% 471,747,040.59
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 81,676,605.00 30,477,092.04 37.31% 51,199,512.96
  426 MATERIJAL 74,036,079.00 28,154,347.18 38.03% 45,881,731.82
  1,041,058,980.22 269,402,995.43 25.88% 771,655,984.79
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  200,000.00 0.00 0% 200,000.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 12,126,000.00 97,048.81 0.80% 12,028,951.19
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 6,874,000.00 36,030.39 0.52% 6,837,969.61
  19,000,000.00 133,079.20 0.70% 18,866,920.80
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 67,301,000.00 24,506,568.19 36.41% 42,794,431.81
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 13,000,000.00 3,416,299.81 26.28% 9,583,700.19
  80,301,000.00 27,922,868.00 34.77% 52,378,132.00
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 264,968,000.00 93,104,335.37 35.14% 171,863,664.63
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 155,000,000.00 98,454,305.28 63.52% 56,545,694.72
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 24,086,500.00 13,371,391.76 55.51% 10,715,108.24
  444,054,500.00 204,930,032.41 46.15% 239,124,467.59
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 289,672,625.40 74,018,234.57 25.55% 215,654,390.83
  289,672,625.40 74,018,234.57 25.55% 215,654,390.83
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 106,400,000.00 51,795,480.99 48.68% 54,604,519.01
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 10,995,000.00 6,310,934.84 57.40% 4,684,065.16
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 101,097,000.00 3,195,590.15 3.16% 97,901,409.85
  218,492,000.00 61,302,005.98 28.06% 157,189,994.02
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 25,530,200.00 0.00 0.00% 25,530,200.00
  25,530,200.00 0.00 0% 25,530,200.00
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,736,874,712.66 116,226,139.96 6.69% 1,620,648,572.70
  512 MAŠINE I OPREMA 131,004,100.00 5,705,669.05 4.36% 125,298,430.95
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 10,597,731.72 0.00 0.00% 10,597,731.72
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 3,150,000.00 1,528,474.29 48.52% 1,621,525.71
  1,881,626,544.38 123,460,283.30 6.56% 1,758,166,261.08
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 44,000,000.00 414,000.00 0.94% 43,586,000.00
  44,000,000.00 414,000.00 0.94% 43,586,000.00
  61 OTPLATA GLAVNICE  
  611 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0% 100,000.00
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 80,042.71 80.04% 19,957.29
 
 
Ukupno 4,344,248,000.00 922,914,442.00 21.24% 3,421,333,558.00

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  2101   POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE  
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje skupštine  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 3,300,000.00 1,412,181.88 42.79% 1,887,818.12
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 591,000.00 252,780.56 42.77% 338,219.44
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 11,917.00 11.92% 88,083.00
  6  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,060,000.00 536,040.07 50.57% 523,959.93
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 13,292.12 6.65% 186,707.88
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 19,959,000.00 11,730,086.32 58.77% 8,228,913.68
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 191,000.00 191,000.00 100.00% 0.00
  10  426  MATERIJAL 150,000.00 17,350.00 11.57% 132,650.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 389,000.00 174,314.29 44.81% 214,685.71
  12  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - POLITIČKE STRANKE 2,500,000.00 502,050.90 20.08% 1,997,949.10
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,690,000.00 14,841,013.14    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 28,690,000.00 14,841,013.14 51.73% 13,848,986.86
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,690,000.00 14,841,013.14    
  Ukupno Funkcija 110 28,690,000.00 14,841,013.14 51.73% 13,848,986.86
 
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje skupštine  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  13  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,085,000.00 949,367.08 87.50% 135,632.92
  14  421  STALNI TROŠKOVI 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  15  423  USLUGE PO UGOVORU 1,620,000.00 414,341.77 25.58% 1,205,658.23
  16  426  MATERIJAL 75,000.00 15,000.00 20.00% 60,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 1,378,708.85    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 2,800,000.00 1,378,708.85 49.24% 1,421,291.15
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 1,378,708.85    
  Ukupno Funkcija 160 2,800,000.00 1,378,708.85 49.24% 1,421,291.15
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,490,000.00 16,219,721.99    
  Ukupno Program 2101 31,490,000.00 16,219,721.99 51.51% 15,270,278.01
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,490,000.00 16,219,721.99    
  Ukupno Razdeo 1 31,490,000.00 16,219,721.99 51.51% 15,270,278.01
 
2   OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO INĐIJA  
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0004   Programska aktivnost: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  17  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,550,000.00 1,485,082.38 58.24% 1,064,917.62
  18  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 460,000.00 266,413.06 57.92% 193,586.94
  19  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 33,300.00 33.30% 66,700.00
  20  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  21  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 19,919.50 24.90% 60,080.50
  22  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  23  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  24  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  25  423  USLUGE PO UGOVORU 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  26  426  MATERIJAL 350,000.00 148,673.60 42.48% 201,326.40
  27  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,000.00 159,689.04 53.23% 140,310.96
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 2,113,077.58    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 4,161,000.00 2,113,077.58 50.78% 2,047,922.42
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 2,113,077.58    
  Ukupno Funkcija 110 4,161,000.00 2,113,077.58 50.78% 2,047,922.42
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 2,113,077.58    
  Ukupno Program 0602 4,161,000.00 2,113,077.58 50.78% 2,047,922.42
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 2,113,077.58    
  Ukupno Razdeo 2 4,161,000.00 2,113,077.58 50.78% 2,047,922.42
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE  
  2101   POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvršnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  28  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 5,300,000.00 3,202,007.27 60.42% 2,097,992.73
  29  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 950,000.00 542,504.59 57.11% 407,495.41
  30  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  31  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  32  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 150,000.00 38,312.44 25.54% 111,687.56
  33  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000,000.00 3,391,047.35 33.91% 6,608,952.65
  34  421  STALNI TROŠKOVI 3,600,000.00 22,189.33 0.62% 3,577,810.67
  35  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000,000.00 398,052.83 39.81% 601,947.17
  36  423  USLUGE PO UGOVORU 33,000,000.00 12,713,962.91 38.53% 20,286,037.09
  37  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 330,248.54 55.04% 269,751.46
  38  426  MATERIJAL 1,800,000.00 779,684.40 43.32% 1,020,315.60
  39  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 700,000.00 380,711.75 54.39% 319,288.25
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,350,000.00 21,798,721.41    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 57,350,000.00 21,798,721.41 38.01% 35,551,278.59
  Izvori finansiranja za funkciju 110:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,350,000.00 21,798,721.41    
  Ukupno Funkcija 110 57,350,000.00 21,798,721.41 38.01% 35,551,278.59
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,350,000.00 21,798,721.41    
  Ukupno Program 2101 57,350,000.00 21,798,721.41 38.01% 35,551,278.59
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0009   Programska aktivnost: Tekuća budžetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  40  499  TEKUĆA REZERVA 23,730,200.00 0.00 0.00% 23,730,200.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,730,200.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0009: 23,730,200.00 0.00 0.00% 23,730,200.00
 
  0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budžetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  41  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,530,200.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 25,530,200.00 0.00 0.00% 25,530,200.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,530,200.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 25,530,200.00 0.00 0.00% 25,530,200.00
 
  0901   SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA  
  0901-0003   Programska aktivnost: Podrška socio-humanitarnim organizacijama  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  42  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 10,000,000.00 5,525,902.23 55.26% 4,474,097.77
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 5,525,902.23    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0003: 10,000,000.00 5,525,902.23 55.26% 4,474,097.77
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Aktivnosti Crvenog krsta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  43  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - CRVENI KRST 1,250,000.00 775,326.38 62.03% 474,673.62
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,250,000.00 775,326.38    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 1,250,000.00 775,326.38 62.03% 474,673.62
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,250,000.00 6,301,228.61    
  Ukupno Funkcija 160 11,250,000.00 6,301,228.61 56.01% 4,948,771.39
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,250,000.00 6,301,228.61    
  Ukupno Program 0901 11,250,000.00 6,301,228.61 56.01% 4,948,771.39
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0007   Programska aktivnost: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  44  423  USLUGE PO UGOVORU - KANCELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0007
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 400,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0007: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  45   Projekat: PROJEKAT 1 PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ROMSKE POPULACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  45  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU POMOĆ IZ BUDZETA 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 45
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,400,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 45: 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  46  423  USLUGE PO UGOVORU - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
 
  47   Projekat: PROJEKAT 1 KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 7,850,000.00 2,606,977.44 33.21% 5,243,022.56
   
  Izvori finansiranja za projekat 47
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,850,000.00 2,606,977.44    
  Ukupno Projekat 47: 7,850,000.00 2,606,977.44 33.21% 5,243,022.56
 
  47/1   Projekat: PROJEKAT 2 OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE - UDRUŽENJE PENZIONERA INĐIJA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47/100  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - UDRUŽENJE PENZIONERA INĐIJA 3,000,000.00 2,660,933.40 88.70% 339,066.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 47/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,660,933.40    
  Ukupno Projekat 47/1: 3,000,000.00 2,660,933.40 88.70% 339,066.60
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,400,000.00 5,267,910.84    
  Ukupno Funkcija 160 15,400,000.00 5,267,910.84 34.21% 10,132,089.16
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,400,000.00 5,267,910.84    
  Ukupno Program 1501 15,400,000.00 5,267,910.84 34.21% 10,132,089.16
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0003   Programska aktivnost: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  48  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - VERSKE ZAJEDNICE 10,100,000.00 100,000.00 0.99% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,100,000.00 100,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0003: 10,100,000.00 100,000.00 0.99% 10,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,100,000.00 100,000.00    
  Ukupno Funkcija 840 10,100,000.00 100,000.00 0.99% 10,000,000.00
 
  1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnoginformisanja  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  49  423  USLUGE PO UGOVORU - INFORMISANJE 26,000,000.00 11,344,776.36 43.63% 14,655,223.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,000,000.00 11,344,776.36    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0004: 26,000,000.00 11,344,776.36 43.63% 14,655,223.64
 
  1201-0002   Programska aktivnost: JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  50  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI IZ OBLASTI KULTURE 6,700,000.00 1,919,558.21 28.65% 4,780,441.79
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,700,000.00 1,919,558.21    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 6,700,000.00 1,919,558.21 28.65% 4,780,441.79
 
  51   Projekat: PROJEKAT 1 OPŠTINSKE KULTURNE MANIFESTACIJE  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  51  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE KULTURE 10,000,000.00 65,000.00 0.65% 9,935,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 51
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 65,000.00    
  Ukupno Projekat 51: 10,000,000.00 65,000.00 0.65% 9,935,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,700,000.00 13,329,334.57    
  Ukupno Funkcija 860 42,700,000.00 13,329,334.57 31.22% 29,370,665.43
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 52,800,000.00 13,429,334.57    
  Ukupno Program 1201 52,800,000.00 13,429,334.57 25.43% 39,370,665.43
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0001   Programska aktivnost: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  52  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 52,000,000.00 34,217,651.86 65.80% 17,782,348.14
  53  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PREVOZ SPORTISTA 5,000,000.00 2,902,510.65 58.05% 2,097,489.35
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,000,000.00 37,120,162.51    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 57,000,000.00 37,120,162.51 65.12% 19,879,837.49
 
  1301-0003   Programska aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  54  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI - INVESTICIJE 8,000,000.00 584,569.92 7.31% 7,415,430.08
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 584,569.92    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 8,000,000.00 584,569.92 7.31% 7,415,430.08
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,000,000.00 37,704,732.43    
  Ukupno Funkcija 810 65,000,000.00 37,704,732.43 58.01% 27,295,267.57
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,000,000.00 37,704,732.43    
  Ukupno Program 1301 65,000,000.00 37,704,732.43 58.01% 27,295,267.57
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 229,130,200.00 84,501,927.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Razdeo 3 230,930,200.00 84,501,927.86 36.59% 146,428,272.14
 
4   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština  
  130   OPŠTE USLUGE  
  55  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 88,977,600.00 45,613,214.08 51.26% 43,364,385.92
  56  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 16,046,950.00 8,190,227.67 51.04% 7,856,722.33
  57  413  NAKNADE U NATURI 1,500,000.00 276,784.82 18.45% 1,223,215.18
  58  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 5,000,000.00 1,761,326.91 35.23% 3,238,673.09
  59  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 4,000,000.00 1,793,858.91 44.85% 2,206,141.09
  60  416  NAKNADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00 1,036,471.76 51.82% 963,528.24
  61  421  STALNI TROŠKOVI 85,403,534.02 9,805,274.74 11.48% 75,598,259.28
  62  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,200,000.00 456,563.37 38.05% 743,436.63
  63  423  USLUGE PO UGOVORU 26,200,000.00 12,208,066.69 46.60% 13,991,933.31
  64  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 17,600,000.00 3,387,519.60 19.25% 14,212,480.40
  65  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 11,000,000.00 3,736,575.45 33.97% 7,263,424.55
  66  426  MATERIJAL 22,000,000.00 9,949,731.61 45.23% 12,050,268.39
  67  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 85,454.08 8.55% 914,545.92
  68  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,200,000.00 36,030.39 3.00% 1,163,969.61
  69  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 9,800,000.00 4,541,218.47 46.34% 5,258,781.53
  70  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 900,000.00 239,208.88 26.58% 660,791.12
  71  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 98,800,000.00 2,979,014.43 3.02% 95,820,985.57
  72  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 40,000,000.00 6,716,303.10 16.79% 33,283,696.90
  73  512  MAŠINE I OPREMA 20,240,000.00 4,626,571.21 22.86% 15,613,428.79
  74  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  75  541  ZEMLJIŠTE 40,000,000.00 414,000.00 1.04% 39,586,000.00
  76  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 80,042.71 80.04% 19,957.29
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 493,068,084.02 117,933,458.88    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 493,068,084.02 117,933,458.88 23.92% 375,134,625.14
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 493,068,084.02 117,933,458.88    
  Ukupno Funkcija 130 493,068,084.02 117,933,458.88 23.92% 375,134,625.14
 
  0602-0003   Programska aktivnost: Servisiranje javnog duga  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  77  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  78  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADZŽIVANJA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  79  611  OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,100,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 15,100,000.00 0.00 0.00% 15,100,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 170 15,100,000.00 0.00 0.00% 15,100,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 508,168,084.02 117,933,458.88    
  Ukupno Program 0602 508,168,084.02 117,933,458.88 23.21% 390,234,625.14
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje mesnih zajednica  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1    MESNE ZAJEDNICE  
  80  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,653,400.00 2,024,252.84 43.50% 2,629,147.16
  81  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 821,000.00 362,337.46 44.13% 458,662.54
  82  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 686,200.00 64,162.00 9.35% 622,038.00
  83  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 25,000.00 12,756.00 51.02% 12,244.00
  84  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 32,000.00 31,091.00 97.16% 909.00
  85  421  STALNI TROŠKOVI 3,776,700.00 1,676,803.54 44.40% 2,099,896.46
  86  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 394,800.00 177,296.34 44.91% 217,503.66
  87  423  USLUGE PO UGOVORU 5,511,139.00 2,842,338.93 51.57% 2,668,800.07
  88  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 594,000.00 14,400.00 2.42% 579,600.00
  89  425  TEKUĆE POPORAVKE I ODRŽAVANJE 8,474,739.00 381,163.00 4.50% 8,093,576.00
  90  426  MATERIJAL 2,426,800.00 373,410.94 15.39% 2,053,389.06
  91  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 76,000.00 8,889.28 11.70% 67,110.72
  92  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 124,000.00 0.00 0.00% 124,000.00
  93  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 542,500.00 161,574.50 29.78% 380,925.50
  94  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 325,000.00 125,320.00 38.56% 199,680.00
  95  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 47,000.00 0.00 0.00% 47,000.00
  96  511  ZGRTADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  97  512  MAŠINE I OPREMA 1,724,500.00 0.00 0.00% 1,724,500.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,269,778.00 8,255,795.83    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 30,394,778.00 8,255,795.83 27.16% 22,138,982.17
 
  98   Projekat: PROJEKAT 1 OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  98  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  98/1  512  MAŠINE I OPREMA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 98
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 98: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,269,778.00 8,255,795.83    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 34,394,778.00 8,255,795.83 24.00% 26,138,982.17
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,269,778.00 8,255,795.83    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 34,394,778.00 8,255,795.83 24.00% 26,138,982.17
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,269,778.00 8,255,795.83    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 1 34,394,778.00 8,255,795.83 24.00% 26,138,982.17
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  99   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  99  472  STUDENTSKE STIPENDOIJE 13,000,000.00 3,230,000.00 24.85% 9,770,000.00
  100  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 241,578.00 24.16% 758,422.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 3,230,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 241,578.00    
  Ukupno Projekat 99: 14,000,000.00 3,471,578.00 24.80% 10,528,422.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 3,230,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 241,578.00    
  Ukupno Funkcija 940 14,000,000.00 3,471,578.00 24.80% 10,528,422.00
 
  101   Projekat: PROJEKAT 2 POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  101  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA VUKOVCE 4,084,800.00 4,084,800.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,084,800.00 4,084,800.00    
  Ukupno Projekat 101: 4,084,800.00 4,084,800.00 100.00% 0.00
 
  102   Projekat: PROJEKAT 3POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  102  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE 1,320,000.00 577,200.00 43.73% 742,800.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,320,000.00 577,200.00    
  Ukupno Projekat 102: 1,320,000.00 577,200.00 43.73% 742,800.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT 4 NABAVKA PANIK TASTERA  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  103  423  USLUGE PO UGOVORU - NABAVKA PANIK TASTERA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 103: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  104   Projekat: PROJEKAT 5 IZRADA NAUČNO ISTRAŽIVAČKE STANICE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  104  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 104: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,904,800.00 4,662,000.00    
  Ukupno Funkcija 950 13,904,800.00 4,662,000.00 33.53% 9,242,800.00
 
  104/1   Projekat: PROJEKAT 6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I IZVOĐENJE RADOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA OBJEKTU TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE U INĐIJI  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  104/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 104/1: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 920 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,904,800.00 7,892,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 241,578.00    
  Ukupno Program 0602 28,904,800.00 8,133,578.00 28.14% 20,771,222.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  105   Projekat: PROJEKAT 1 VIDEO NADZOR NA RASKRSNICI  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  105  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 1,649,998.20 22,300.00 1.35% 1,627,698.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 105
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 164,999.82 22,300.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,484,998.38 0.00    
  Ukupno Projekat 105: 1,649,998.20 22,300.00 1.35% 1,627,698.20
 
  106   Projekat: PROJEKAT 2 VIDEO NADZOR U OBRAZOVNIM USTANOVAMA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  106  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 4,700,000.00 22,300.00 0.47% 4,677,700.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 470,000.00 22,300.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,230,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 106: 4,700,000.00 22,300.00 0.47% 4,677,700.00
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 634,999.82 44,600.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,714,998.38 0.00    
  Ukupno Funkcija 360 6,349,998.20 44,600.00 0.70% 6,305,398.20
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 634,999.82 44,600.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,714,998.38 0.00    
  Ukupno Program 0701 6,349,998.20 44,600.00 0.70% 6,305,398.20
 
  1502   RAZVOJ TURIZMA  
  1502-0001   Programska aktivnost: Upravljanje razvojem turizma  
  473   TURIZAM  
   2    TURISTIČKA ORGANIZACIJA  
  107  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 3,518,000.00 1,689,736.01 48.03% 1,828,263.99
  108  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 633,000.00 302,462.72 47.78% 330,537.28
  109  413  NAKNADE U NATURI 150,000.00 18,500.00 12.33% 131,500.00
  110  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  111  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 170,000.00 67,169.35 39.51% 102,830.65
  112  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 46,990.00 31.33% 103,010.00
  113  421  STALNI TROŠKOVI 220,000.00 98,809.51 44.91% 121,190.49
  114  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 18,000.00 9.00% 182,000.00
  115  423  USLUGE PO UGOVORU 1,400,000.00 400,966.68 28.64% 999,033.32
  116  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 150,000.00 18,750.00 12.50% 131,250.00
  117  426  MATERIJAL 180,000.00 9,710.00 5.39% 170,290.00
  118  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 460,000.00 221,354.65 48.12% 238,645.35
  119  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  120  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  121  512  MAŠINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,581,000.00 2,892,448.92    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 7,581,000.00 2,892,448.92 38.15% 4,688,551.08
 
  1502-0002   Programska aktivnost: Promocija turističke ponude  
  473   TURIZAM  
  122  421  STALNI TROŠKOVI 850,000.00 91,425.00 10.76% 758,575.00
  123  423  USLUGE PO UGOVORU 6,600,000.00 831,499.45 12.60% 5,768,500.55
  124  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 102,016.78 12.75% 697,983.22
  125  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 350,000.00 6,640.00 1.90% 343,360.00
  126  426  MATERIJAL 400,000.00 31,147.24 7.79% 368,852.76
  127  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  128  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,750,000.00 1,062,728.47    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,350,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 9,100,000.00 1,062,728.47 11.68% 8,037,271.53
 
  129   Projekat: PROJEKAT 1 REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  129  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  130  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  131  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 129
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 129: 1,550,000.00 0.00 0.00% 1,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,881,000.00 3,955,177.39    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,350,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 473 18,231,000.00 3,955,177.39 21.69% 14,275,822.61
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,881,000.00 3,955,177.39    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,350,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1502 18,231,000.00 3,955,177.39 21.69% 14,275,822.61
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,881,000.00 3,955,177.39    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,350,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 2 18,231,000.00 3,955,177.39 21.69% 14,275,822.61
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje predškolskih ustanova  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  132  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 87,121,000.00 57,779,086.02 66.32% 29,341,913.98
  133  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 15,609,000.00 10,342,456.45 66.26% 5,266,543.55
  134  413  NAKNADE U NATURI 2,840,000.00 515,631.12 18.16% 2,324,368.88
  135  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 676,731.01 14.94% 3,853,268.99
  136  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 7,000,000.00 2,176,528.78 31.09% 4,823,471.22
  137  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,300,000.00 416,241.96 32.02% 883,758.04
  138  421  STALNI TROŠKOVI 25,000,000.00 6,250,182.11 25.00% 18,749,817.89
  139  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 700,000.00 24,340.00 3.48% 675,660.00
  140  423  USLUGE PO UGOVORU 2,300,000.00 682,373.15 29.67% 1,617,626.85
  141  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,200,000.00 996,876.00 31.15% 2,203,124.00
  142  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 8,800,000.00 1,503,597.46 17.09% 7,296,402.54
  143  426  MATERIJAL 30,420,000.00 11,193,085.25 36.80% 19,226,914.75
  144  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  145  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 550,000.00 2,705.45 0.49% 547,294.55
  146  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  147  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 10,000,000.00 6,579,604.20 65.80% 3,420,395.80
  148  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 4,600,000.00 3,941,641.20 85.69% 658,358.80
  149  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,200,000.00 216,575.72 9.84% 1,983,424.28
  150  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 13,000,000.00 11,696,814.96 89.98% 1,303,185.04
  151  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 469,100.84 7.82% 5,530,899.16
  152  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 300,000.00 15,306.00 5.10% 284,694.00
   
  Ukupno 225,920,000.00 115,478,877.68 51.11% 110,441,122.32
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 225,920,000.00 115,478,877.68    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 225,920,000.00 115,478,877.68 51.11% 110,441,122.32
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 225,920,000.00 115,478,877.68    
  Ukupno Funkcija 911 225,920,000.00 115,478,877.68 51.11% 110,441,122.32
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 225,920,000.00 115,478,877.68    
  Ukupno Program 2001 225,920,000.00 115,478,877.68 51.11% 110,441,122.32
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 225,920,000.00 115,478,877.68    
  Ukupno Glava 3 225,920,000.00 115,478,877.68 51.11% 110,441,122.32
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE  
  153   Projekat: PROJEKAT 1 IZRADA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  153  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 124,830,000.00 0.00 0.00% 124,830,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 153
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 124,830,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 153: 124,830,000.00 0.00 0.00% 124,830,000.00
 
  153/1   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VRTIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  153/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 153/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 153/1: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 129,830,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 129,830,000.00 0.00 0.00% 129,830,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 129,830,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2001 129,830,000.00 0.00 0.00% 129,830,000.00
 
  2002   OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE  
  2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje osnovnih škola  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  154  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 165,242,000.00 52,460,017.99 31.75% 112,781,982.01
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,242,000.00 52,460,017.99    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 165,242,000.00 52,460,017.99 31.75% 112,781,982.01
  Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,242,000.00 52,460,017.99    
  Ukupno Funkcija 912 165,242,000.00 52,460,017.99 31.75% 112,781,982.01
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,242,000.00 52,460,017.99    
  Ukupno Program 2002 165,242,000.00 52,460,017.99 31.75% 112,781,982.01
 
  2003   SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE  
  2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje srednjih škola  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  155  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 61,576,000.00 24,137,857.34 39.20% 37,438,142.66
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,576,000.00 24,137,857.34    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 61,576,000.00 24,137,857.34 39.20% 37,438,142.66
 
  156   Projekat: PROJEKAT 1 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA - ADAPTACIJA ŠKOLSKIH RADIONICA  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  156  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,150,000.00 0.00 0.00% 3,150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 156
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,150,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 156: 3,150,000.00 0.00 0.00% 3,150,000.00
 
  157   Projekat: PROJEKAT 2 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA - ADAPTACIJA FISKULTURNE SALE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  157  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 157
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 157: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  158   Projekat: PROJEKAT 3 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA -ADAPTACIJA KOTLARNICE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  158  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 158
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 158: 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 69,426,000.00 24,137,857.34    
  Ukupno Funkcija 920 69,426,000.00 24,137,857.34 34.77% 45,288,142.66
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 69,426,000.00 24,137,857.34    
  Ukupno Program 2003 69,426,000.00 24,137,857.34 34.77% 45,288,142.66
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  159  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 6,468,000.00 1,925,891.69 29.78% 4,542,108.31
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 1,925,891.69    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 6,468,000.00 1,925,891.69 29.78% 4,542,108.31
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 1,925,891.69    
  Ukupno Funkcija 950 6,468,000.00 1,925,891.69 29.78% 4,542,108.31
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 1,925,891.69    
  Ukupno Program 1501 6,468,000.00 1,925,891.69 29.78% 4,542,108.31
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4    NARODNA BIBLIOTEKA DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ  
  160  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 10,770,000.00 6,211,014.80 57.67% 4,558,985.20
  161  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,140,000.00 1,111,771.59 51.95% 1,028,228.41
  162  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  163  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 700,000.00 189,206.24 27.03% 510,793.76
  164  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 204,247.00 34.04% 395,753.00
  165  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,200,000.00 412,920.22 34.41% 787,079.78
  166  421  STALNI TROŠKOVI 1,500,000.00 521,031.45 34.74% 978,968.55
  167  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 60,000.00 16,402.00 27.34% 43,598.00
  168  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 67,214.80 33.61% 132,785.20
  169  426  MATERIJAL 500,000.00 91,319.00 18.26% 408,681.00
  170  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  171  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  172  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,335,000.00 758,638.76 56.83% 576,361.24
  173  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  174  512  MAŠINE I OPREMA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,175,000.00 9,583,765.86    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 20,175,000.00 9,583,765.86 47.50% 10,591,234.14
 
  1201-0002   Programska aktivnost: JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  175  423  USLUGE PO UGOVORU 2,200,000.00 776,094.08 35.28% 1,423,905.92
  176  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 79,176.91 26.39% 220,823.09
  177  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 145,423.89 14.54% 854,576.11
   
  Ukupno 23,675,000.00 10,584,460.74 44.71% 13,090,539.26
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,390,000.00 972,694.88    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 28,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 3,500,000.00 1,000,694.88 28.59% 2,499,305.12
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,565,000.00 10,556,460.74    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 28,000.00    
  Ukupno Funkcija 820 23,675,000.00 10,584,460.74 44.71% 13,090,539.26
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,565,000.00 10,556,460.74    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 28,000.00    
  Ukupno Program 1201 23,675,000.00 10,584,460.74 44.71% 13,090,539.26
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,565,000.00 10,556,460.74    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 28,000.00    
  Ukupno Glava 4 23,675,000.00 10,584,460.74 44.71% 13,090,539.26
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5    USTANOVA KULTURNI CENTAR  
  178  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 7,000,000.00 4,322,488.05 61.75% 2,677,511.95
  179  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,253,000.00 773,725.31 61.75% 479,274.69
  180  413  NAKNADE U NATURI 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
  181  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,370,000.00 0.00 0.00% 1,370,000.00
  182  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 140,751.23 41.40% 199,248.77
  183  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  184  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 2,203,021.10 41.57% 3,096,978.90
  185  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 112,239.93 37.41% 187,760.07
  186  423  USLUGE PO UGOVORU 1,800,000.00 1,051,154.29 58.40% 748,845.71
  187  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,700,000.00 1,202,981.82 70.76% 497,018.18
  188  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,000,000.00 144,581.30 4.82% 2,855,418.70
  189  426  MATERIJAL 1,000,000.00 595,184.06 59.52% 404,815.94
  190  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  191  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 560,000.00 394,286.10 70.41% 165,713.90
  192  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  193  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 0.00 0.00 / 0.00
  194  512  MAŠINE I OPREMA 1,100,000.00 259,999.00 23.64% 840,001.00
  195  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,063,000.00 11,200,412.19    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 25,063,000.00 11,200,412.19 44.69% 13,862,587.81
 
  1201-0002   Programska aktivnost: JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  196  423  USLUGE PO UGOVORU 700,000.00 473,932.30 67.70% 226,067.70
  197  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 3,810,861.74 63.51% 2,189,138.26
  198  426  MATERIJAL 250,000.00 45,750.00 18.30% 204,250.00
   
  Ukupno 32,013,000.00 15,530,956.23 48.51% 16,482,043.77
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,950,000.00 4,330,544.04    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 6,950,000.00 4,330,544.04 62.31% 2,619,455.96
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,013,000.00 15,530,956.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 32,013,000.00 15,530,956.23 48.51% 16,482,043.77
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,013,000.00 15,530,956.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 32,013,000.00 15,530,956.23 48.51% 16,482,043.77
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,013,000.00 15,530,956.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 5 32,013,000.00 15,530,956.23 48.51% 16,482,043.77
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  199   Projekat: PROJEKAT 1 SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  199  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 1,944,884.76 64.83% 1,055,115.24
   
  Izvori finansiranja za projekat 199
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 1,944,884.76    
  Ukupno Projekat 199: 3,000,000.00 1,944,884.76 64.83% 1,055,115.24
 
  200   Projekat: PROJEKAT -IZRADA SPOMEN OBELEŽJA  
  820   USLUGE KULTURE  
  200  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 200
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 200: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,944,884.76    
  Ukupno Funkcija 820 6,000,000.00 1,944,884.76 32.41% 4,055,115.24
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,944,884.76    
  Ukupno Program 1201 6,000,000.00 1,944,884.76 32.41% 4,055,115.24
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  201  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA USTANOVA SPORTSKI CENTAR 10,000,000.00 5,630,881.85 56.31% 4,369,118.15
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 5,630,881.85    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 10,000,000.00 5,630,881.85 56.31% 4,369,118.15
 
  202   Projekat: PROJEKAT 1 USLUGE ZAKUPA KLIZALIŠTA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  202  421  STALNI TROŠKOVI 5,500,000.00 2,400,000.00 43.64% 3,100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 202
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 2,400,000.00    
  Ukupno Projekat 202: 5,500,000.00 2,400,000.00 43.64% 3,100,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 8,030,881.85    
  Ukupno Funkcija 810 15,500,000.00 8,030,881.85 51.81% 7,469,118.15
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 8,030,881.85    
  Ukupno Program 1301 15,500,000.00 8,030,881.85 51.81% 7,469,118.15
 
  0901   SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA  
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  203  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI-CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 38,150,000.00 16,506,460.04 43.27% 21,643,539.96
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,150,000.00 16,506,460.04    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 38,150,000.00 16,506,460.04 43.27% 21,643,539.96
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,150,000.00 16,506,460.04    
  Ukupno Funkcija 090 38,150,000.00 16,506,460.04 43.27% 21,643,539.96
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  204  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -CIR 210,000.00 86,318.61 41.10% 123,681.39
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000.00 86,318.61    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 210,000.00 86,318.61 41.10% 123,681.39
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000.00 86,318.61    
  Ukupno Funkcija 010 210,000.00 86,318.61 41.10% 123,681.39
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  205  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -NOR I KADROVAČKA POMOĆ 1,780,000.00 818,840.66 46.00% 961,159.34
  206  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PROJEKTI IZ OBLSTI SOCIJALNE ZAŠTITE 59,400,000.00 6,653,826.51 11.20% 52,746,173.49
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,980,000.00 838,840.66    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,200,000.00 6,633,826.51    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 61,180,000.00 7,472,667.17 12.21% 53,707,332.83
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,980,000.00 838,840.66    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,200,000.00 6,633,826.51    
  Ukupno Funkcija 070 61,180,000.00 7,472,667.17 12.21% 53,707,332.83
 
  0901-0006   Programska aktivnost: Podrška deci i porodicama sa decom  
  040   PORODICA I DECA  
  207  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PUT.TR. OŠ 1,500,000.00 822,114.52 54.81% 677,885.48
  208  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PUT.TR. SŠ 22,000,000.00 10,561,472.00 48.01% 11,438,528.00
  209  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PRVO DETE 12,000,000.00 4,920,362.27 41.00% 7,079,637.73
  210  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 3,591,930.15 27.42% 9,508,069.85
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,500,000.00 18,822,154.94    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 1,073,724.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 48,600,000.00 19,895,878.94 40.94% 28,704,121.06
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,500,000.00 18,822,154.94    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 1,073,724.00    
  Ukupno Funkcija 040 48,600,000.00 19,895,878.94 40.94% 28,704,121.06
 
  0901-0002   Programska aktivnost: Prihvatilišta i druge vrste smeštaja  
  060   STANOVANJE  
  211  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE ZA ŽIVOT-DOMSKI SMEŠTAJ 500,000.00 237,176.00 47.44% 262,824.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 237,176.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 237,176.00 47.44% 262,824.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 237,176.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 237,176.00 47.44% 262,824.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Aktivnosti Crvenog krsta  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  212  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -NARODNA KUHINJA 4,000,000.00 1,792,548.35 44.81% 2,207,451.65
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 1,792,548.35    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,000,000.00 1,792,548.35 44.81% 2,207,451.65
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 1,792,548.35    
  Ukupno Funkcija 070 4,000,000.00 1,792,548.35 44.81% 2,207,451.65
 
  213   Projekat: PROJEKAT 1 BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  213  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA-BESPLATNE UŽINE 6,000,000.00 1,986,615.93 33.11% 4,013,384.07
   
  Izvori finansiranja za projekat 213
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,986,615.93    
  Ukupno Projekat 213: 6,000,000.00 1,986,615.93 33.11% 4,013,384.07
 
  214   Projekat: PROJEKAT 2 FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE  
  040   PORODICA I DECA  
  214  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 214
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 214: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,500,000.00 1,986,615.93    
  Ukupno Funkcija 040 9,500,000.00 1,986,615.93 20.91% 7,513,384.07
 
  214/1   Projekat: PROJEKAT 3 FINASIRANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  214/1  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 5,482,625.40 0.00 0.00% 5,482,625.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 214/1
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,482,625.40 0.00    
  Ukupno Projekat 214/1: 5,482,625.40 0.00 0.00% 5,482,625.40
  Izvori finansiranja za funkciju 090:
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,482,625.40 0.00    
  Ukupno Funkcija 090 5,482,625.40 0.00 0.00% 5,482,625.40
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 101,840,000.00 40,270,114.53    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 65,782,625.40 7,707,550.51    
  Ukupno Program 0901 167,622,625.40 47,977,665.04 28.62% 119,644,960.36
 
  1801   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvne zaštite  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  215  464  TEKUĆE DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA -ZDRAVSTVO 155,000,000.00 98,454,305.28 63.52% 56,545,694.72
  216  424  OSTALE MEDICINSKE USLUGE- MRTVOZORSTVO 900,000.00 643,547.37 71.51% 256,452.63
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,900,000.00 99,097,852.65    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 155,900,000.00 99,097,852.65 63.57% 56,802,147.35
 
  217   Projekat: PROJEKAT 1 IZRADA ISTRAŽNO EKSPLOATACIONE BUŠOTINE ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE DR. BORIVOJ GNJATIĆ U S. SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  217  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 827,680.00 501,463.68 60.59% 326,216.32
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 501,463.68    
  Ukupno Projekat 217: 827,680.00 501,463.68 60.59% 326,216.32
  Izvori finansiranja za funkciju 721:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,900,000.00 99,097,852.65    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 501,463.68    
  Ukupno Funkcija 721 156,727,680.00 99,599,316.33 63.55% 57,128,363.67
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,900,000.00 99,097,852.65    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 501,463.68    
  Ukupno Program 1801 156,727,680.00 99,599,316.33 63.55% 57,128,363.67
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  218  421  STALNI TROŠKOVI 16,255,000.00 16,239,921.24 99.91% 15,078.76
  219  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 11,480,000.00 0.00 0.00% 11,480,000.00
  220  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,503,952.00 1,162,094.40 46.41% 1,341,857.60
  221  426  MATERIJAL 2,736,698.00 1,076,523.50 39.34% 1,660,174.50
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,975,650.00 18,478,539.14    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 32,975,650.00 18,478,539.14 56.04% 14,497,110.86
 
  1102-0009   Programska aktivnost: Ostale komunalne usluge  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  222  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 33,207,200.00 22,973,742.38 69.18% 10,233,457.62
  223  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 14,665,000.00 0.00 0.00% 14,665,000.00
  224  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5,665,864.00 2,525,908.05 44.58% 3,139,955.95
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,538,064.00 25,499,650.43    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0009: 53,538,064.00 25,499,650.43 47.63% 28,038,413.57
 
  225   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  225  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 453,600.00 0.00 0.00% 453,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 453,600.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 453,600.00 0.00 0.00% 453,600.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 276,000.00 276,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 276,000.00 276,000.00    
  Ukupno Projekat 226: 276,000.00 276,000.00 100.00% 0.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,512,000.00 911,636.40 60.29% 600,363.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,512,000.00 911,636.40    
  Ukupno Projekat 227: 1,512,000.00 911,636.40 60.29% 600,363.60
 
  228   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE NA DRŽAVNOM PUTU IIA-126, OD GRANICE NASELJENOG MESTA S.SLANKAMEN U DUŽINI 1100M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 590,400.00 590,400.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 590,400.00 590,400.00    
  Ukupno Projekat 228: 590,400.00 590,400.00 100.00% 0.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  229  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 49,000.00 0.00 0.00% 49,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 49,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 229: 49,000.00 0.00 0.00% 49,000.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZGRADNJA NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 2,663,148.00 69.35% 1,176,852.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,663,148.00    
  Ukupno Projekat 230: 3,840,000.00 2,663,148.00 69.35% 1,176,852.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE POVRŠINE BR. 3 U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  231  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 114,000.00 0.00 0.00% 114,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 114,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 231: 114,000.00 0.00 0.00% 114,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT 1.9 NABAVKA RAČUNARSKOG SOFTVERA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  232  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,750,000.00 1,367,744.40 78.16% 382,255.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,750,000.00 1,367,744.40    
  Ukupno Projekat 232: 1,750,000.00 1,367,744.40 78.16% 382,255.60
 
  233   Projekat: PROJEKAT 1.10 USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA U CILJU ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 462,240.00 0.00 0.00% 462,240.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 462,240.00 0.00    
  Ukupno Projekat 233: 462,240.00 0.00 0.00% 462,240.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,560,954.00 49,787,118.37    
  Ukupno Funkcija 620 95,560,954.00 49,787,118.37 52.10% 45,773,835.63
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,560,954.00 49,787,118.37    
  Ukupno Program 1102 95,560,954.00 49,787,118.37 52.10% 45,773,835.63
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0004   Programska aktivnost: Upravljanje otpadnim vodama  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  234  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
  235  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 501,600.00 0.00 0.00% 501,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,501,600.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0004: 18,501,600.00 0.00 0.00% 18,501,600.00
 
  236   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA TREĆU FAZU FEKALNE KANALIZACIJE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 236
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 504,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 236: 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
 
  237   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE RADNE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  237  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 590,520.00 0.00 0.00% 590,520.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 237
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 590,520.00 0.00    
  Ukupno Projekat 237: 590,520.00 0.00 0.00% 590,520.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,596,120.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 19,596,120.00 0.00 0.00% 19,596,120.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,596,120.00 0.00    
  Ukupno Program 0401 19,596,120.00 0.00 0.00% 19,596,120.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: Upravljanje saobraćajem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  238  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,665,276.00 382,122.00 22.95% 1,283,154.00
  239  426  MATERIJAL 1,289,642.00 730,602.94 56.65% 559,039.06
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,954,918.00 1,112,724.94    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 2,954,918.00 1,112,724.94 37.66% 1,842,193.06
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  240  421  STALNI TROŠKOVI 834,298.00 138,656.85 16.62% 695,641.15
  241  423  USLUGE PO UGOVORU 827,802.00 316,735.00 38.26% 511,067.00
  242  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -FAKTURISANJE 21,559,200.00 13,360,182.00 61.97% 8,199,018.00
  243  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 77,555,045.00 8,639,957.82 11.14% 68,915,087.18
  244  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 23,965,174.00 20,170,325.58 84.17% 3,794,848.42
  245  426  MATERIJAL 2,918,811.00 1,774,462.64 60.79% 1,144,348.36
  246  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,198,650.00 4,389,600.00 60.98% 2,809,050.00
  246/1  512  MAŠINE I OPREMA 4,389,600.00 0.00 0.00% 4,389,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 139,248,580.00 48,789,919.89    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 139,248,580.00 48,789,919.89 35.04% 90,458,660.11
 
  247   Projekat: PROJEKAT 1.1 NABAVKA I MONTAŽA USPORIVAČA SAOBRAĆAJA I VIBRO ZVUČNIH TRAKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247  426  MATERIJAL 739,128.00 685,692.00 92.77% 53,436.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 247
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 739,128.00 685,692.00    
  Ukupno Projekat 247: 739,128.00 685,692.00 92.77% 53,436.00
 
  248   Projekat: PROJEKAT 1.2 POJAČANO ODRŽAVANJE PUTA II-124 U NASELJU INĐIJA( ILICA ZANATLIJSKA I DUNAVSKA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  248  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,100,000.00 16,659,481.73 87.22% 2,440,518.27
   
  Izvori finansiranja za projekat 248
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,100,000.00 16,659,481.73    
  Ukupno Projekat 248: 19,100,000.00 16,659,481.73 87.22% 2,440,518.27
 
  249   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA I INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  249  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 249
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 249: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  250   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  250  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 395,000.00 0.00 0.00% 395,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 250
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 395,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 250: 395,000.00 0.00 0.00% 395,000.00
 
  251   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U N.SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  251  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 462,000.00 0.00 0.00% 462,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 251
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 462,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 251: 462,000.00 0.00 0.00% 462,000.00
 
  252   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR. 15 U K.O. INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,708,800.00 4,708,800.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 252
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,708,800.00 4,708,800.00    
  Ukupno Projekat 252: 4,708,800.00 4,708,800.00 100.00% 0.00
 
  253   Projekat: PROJEKAT 1.7 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  253  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 253
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 253: 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
 
  254   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU PORED OBJEKTA MZ N.SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  254  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 330,000.00 330,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 254
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 330,000.00 330,000.00    
  Ukupno Projekat 254: 330,000.00 330,000.00 100.00% 0.00
 
  255   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA GLAVBNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUTA L18 NOVI SLANKAMEN-SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  255  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,014,680.00 1,000,000.00 49.64% 1,014,680.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 255
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,014,680.00 1,000,000.00    
  Ukupno Projekat 255: 2,014,680.00 1,000,000.00 49.64% 1,014,680.00
 
  256   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OPŠTINSKOG PUTA L7 ČORTANOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  256  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,068,000.00 0.00 0.00% 1,068,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 256
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,068,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 256: 1,068,000.00 0.00 0.00% 1,068,000.00
 
  257   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU OPŠTINSKOG PUTA L9 INĐIJA-JARKOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  257  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 467,760.00 0.00 0.00% 467,760.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 257
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 467,760.00 0.00    
  Ukupno Projekat 257: 467,760.00 0.00 0.00% 467,760.00
 
  258   Projekat: PROJEKAT 2.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU JUGOISTOČNOG KRAKA OBILAZNICE SA KRUŽNOM RASKRSNICOM NA DRŽAVNOM PUTU II A-100  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,440,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZGRADNJA INDUSTRIJSKIH SAOBRAĆAJNICA U RADNIM ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 48,370,000.00 23,538,875.95 48.66% 24,831,124.05
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,370,000.00 23,538,875.95    
  Ukupno Projekat 259: 48,370,000.00 23,538,875.95 48.66% 24,831,124.05
 
  260   Projekat: PROJEKAT 3.5 IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU PORED OBJEKTA MZ N.SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,620,000.00 2,034,396.00 77.65% 585,604.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,620,000.00 2,034,396.00    
  Ukupno Projekat 260: 2,620,000.00 2,034,396.00 77.65% 585,604.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT 3.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA LOKALNIH PUTEVA I ULICA U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA KOJI NISU ASFALTIRANI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 259,098,866.00 98,859,890.51    
  Ukupno Funkcija 620 259,098,866.00 98,859,890.51 38.16% 160,238,975.49
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 259,098,866.00 98,859,890.51    
  Ukupno Program 0701 259,098,866.00 98,859,890.51 38.16% 160,238,975.49
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0003   Programska aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  262  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 91,200,000.00 0.00 0.00% 91,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 91,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 91,200,000.00 0.00 0.00% 91,200,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT 1.2 ZAVRŠETAK PRVE FAZE SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,813,163.00 4,414,249.43 91.71% 398,913.57
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,813,163.00 4,414,249.43    
  Ukupno Projekat 264: 4,813,163.00 4,414,249.43 91.71% 398,913.57
 
  265   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -DRUGA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,263,280.00 5,263,279.79 100.00% 0.21
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,263,280.00 5,263,279.79    
  Ukupno Projekat 265: 5,263,280.00 5,263,279.79 100.00% 0.21
 
  266   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -TREĆA FAZA I ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,070,216.00 12,018,237.10 99.57% 51,978.90
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,070,216.00 12,018,237.10    
  Ukupno Projekat 266: 12,070,216.00 12,018,237.10 99.57% 51,978.90
 
  267   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  267  511  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,160,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT 1.6 VEŠTAČENJE O STANJU ZAVRŠENOSTI OBJEKTA SPORTSKE HALE U INĐIJI I IZRADA PREDMERA I PREDRAČUNA ZA ZAVRŠETAK SVIH POTREBNIH RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  268  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 4,770,432.00 86.74% 729,568.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 4,770,432.00    
  Ukupno Projekat 268: 5,500,000.00 4,770,432.00 86.74% 729,568.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 113,430,216.00 16,788,669.10    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,076,443.00 9,677,529.22    
  Ukupno Funkcija 620 123,506,659.00 26,466,198.32 21.43% 97,040,460.68
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 113,430,216.00 16,788,669.10    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,076,443.00 9,677,529.22    
  Ukupno Program 1301 123,506,659.00 26,466,198.32 21.43% 97,040,460.68
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  269   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LOKACIJA 15 PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  269  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  270   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  270  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 49,435,124.00 0.00 0.00% 49,435,124.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 270
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 49,435,124.00 0.00    
  Ukupno Projekat 270: 49,435,124.00 0.00 0.00% 49,435,124.00
 
  271   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA ( PUT, VODA I FK)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  271  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 81,314,068.00 0.00 0.00% 81,314,068.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 271
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 81,314,068.00 0.00    
  Ukupno Projekat 271: 81,314,068.00 0.00 0.00% 81,314,068.00
 
  272   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA NASELJENIH MESTA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  272  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 272
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 272: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  273   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA SLIV 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  273  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 273
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 273: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI ZANATLIJSKA TREĆI DEO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  274  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 274: 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
 
  275   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI MIHAILA PUPINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  275  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 275
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 275: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  276   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI INĐIJA LOKACIJA 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  276  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 276
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 276: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  277   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  277  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 277
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 277: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  278   Projekat: PROJEKAT 1.11 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OSVETLJENJE PEŠAČKIH PRELAZA U ZONI ŠKOLA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  278  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 278
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 278: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  279   Projekat: PROJEKAT 1.12 UČEŠĆE U IZGRADNJI PRODUŽETAKA NN MREŽE U KALAKAČI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  279  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,800,000.00 1,932,527.50 33.32% 3,867,472.50
   
  Izvori finansiranja za projekat 279
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,800,000.00 1,932,527.50    
  Ukupno Projekat 279: 5,800,000.00 1,932,527.50 33.32% 3,867,472.50
 
  280   Projekat: PROJEKAT 1.13 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU SERVISNE SAOBRAĆAJNICE ( L=300M) U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  280  541  ZEMLJIŠTE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 280
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 280: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  281   Projekat: PROJEKAT 1.14 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  281  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 281
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 281: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  282   Projekat: PROJEKAT 1.15 IZGRADNJA PRODUŽETAKA MREŽE JAVNE RASVETE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA( ULICE SREMSKA, Đ.VOJNOVIĆA, KRČEVINE U INĐIJI I V.STEPE U BEŠKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  282  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 282
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 282: 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
 
  283   Projekat: PROJEKAT 1.16 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA ( BEŠKA TREĆA FAZA, NOVI KARLOVCI, N.SLANKAMEN I S.SLANKAMEN)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  283  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 283
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 283: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  284   Projekat: PROJEKAT 1.17 IZRADA 3D MODELA REKLAMNIH PLAKATA I BROŠURA ZA POTREBE INVESTICIJA PREDVIĐENIH PROGRAMOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  284  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 284
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 284: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  285   Projekat: PROJEKAT 1.18 ANGAŽOVANJE STRUČNOG NADZORA NA IZGRADNJI OBJEKTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  285  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 285
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 285: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  286   Projekat: PROJEKAT 1.21 IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE LOKACIJA 15-DRUGA FAZA ( PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  286  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 286
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 286: 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
 
  287   Projekat: PROJEKAT 1.23 UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD N.SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  287  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 287
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 287: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  288   Projekat: PROJEKAT 1.24 IZGRADNJA ULIČNOG VODOVODA U DELU ULICE DESANKE MAKSIMOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  288  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,898,837.00 0.00 0.00% 1,898,837.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 288
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 379,767.40 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,519,069.60 0.00    
  Ukupno Projekat 288: 1,898,837.00 0.00 0.00% 1,898,837.00
 
  289   Projekat: PROJEKAT 1.25 NABAVKA KAMIONA SA KORPOM ZA POTREBE ODRŽAVANJA JAVNE RASVETE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289  512  MAŠINE I OPREMA 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  289/1   Projekat: PROJEKAT 1.26 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOVODNE MREŽE I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE c2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/1: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  289/2   Projekat: PROJEKAT 1.27 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/2: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  289/3   Projekat: PROJEKAT 1.28 SANACIJA JAVNOG OSVETLJENJA U NASELJENOM MESTU JARKOVCI I OPŠTINI INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/3  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,184.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,998,016.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/3: 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
 
  289/4   Projekat: PROJEKAT 1.29 NABAVKA KAMIONA KIPERA I KAMIONA SMEĆARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/4  512  MAŠINE I OPREMA 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/4: 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 315,541,143.40 1,932,527.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,517,085.60 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 320,058,229.00 1,932,527.50 0.60% 318,125,701.50
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 315,541,143.40 1,932,527.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,517,085.60 0.00    
  Ukupno Program 1102 320,058,229.00 1,932,527.50 0.60% 318,125,701.50
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  290   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI OUTLET  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  290  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 290
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 290: 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
 
  291   Projekat: PROJEKAT 1.2 REKONSTRUKCIJA PUTA L18 NOVI SLANKAMEN-SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  291  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 291
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 291: 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
 
  292   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  292  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 292
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 292: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  293   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  293  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 293
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 293: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  294   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  294  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 294
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 294: 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
 
  295   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA NA OPŠTINSKOM PUTU BR.1 U ULICI CARA DUŠANA U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  295  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 295
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  296   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI SONJE MARINKOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 296
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 296: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  269/1   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI FRUŠKOGORSKA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269/1: 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
 
  297   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE MARINE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  297  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 297
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 297: 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
 
  298   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU IIA-100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  298  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 298
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 298: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  299   Projekat: PROJEKAT 1.11 IZRADA PROJEKATA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  299/1   Projekat: PROJEKAT 1.12 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD INĐIJE DO JARKOVACA DUŽ PUTA L-22 SA JAVNOM RASVETOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299/1: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  299/2   Projekat: PROJEKAT 1.13 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA ISPRED MESNE ZAJEDNICE MARADIK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299/2  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299/2: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  299/3   Projekat: PROJEKAT 1.14 NABAVKA OPREME ZA POSEBNA PARKIRALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299/3  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299/3: 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
 
  300   Projekat: PROJEKAT 1.15 IZGRADNJA SERVISNE SAOBRAĆAJNICE ( L=300M) U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  300  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 300
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 300: 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
 
  300/1   Projekat: PROJEKAT 1.15.1 STRUČNI NADZOR NAD OIZGRADNJOM SERVISNE SAOBRAĆAJNICE U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  300/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 300/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 300/1: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  301   Projekat: PROJEKAT 1.16 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKE STAZE U ULICI N.TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 800,000.00 480,900.00 60.11% 319,100.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 480,900.00    
  Ukupno Projekat 301: 800,000.00 480,900.00 60.11% 319,100.00
 
  301/1   Projekat: PROJEKAT 1.17 IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 301/1: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  301/2   Projekat: PROJEKAT 1.18 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U ULUICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/2  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 301/2: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  301/3   Projekat: PROJEKAT 1.18.1 IZGRADNJA PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/3  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 301/3: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  302   Projekat: PROJEKAT 1.19 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 302: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  303   Projekat: PROJEKAT 1.20 IZGRADNJA PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 303: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT 1.22 POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 KM 10+662,15 DO KM 10+861,64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI( OBILIĆEV VENAC)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 29,624,055.00 0.00 0.00% 29,624,055.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,624,055.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 29,624,055.00 0.00 0.00% 29,624,055.00
 
  305   Projekat: PROJEKAT 1.26 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PEŠAČKO BICIKLISTIČKU STAZU OD GRADSKOG BAZENA DO BRAZDE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  305  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 305
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 305: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  306   Projekat: PROJEKAT 1.27 IZGRADNJA DVA UPARENA AUTOBUSKA STAJALIŠTA SA NIŠAMA , U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-REDA BROJ 126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 2,297,731.72 0.00 0.00% 2,297,731.72
   
  Izvori finansiranja za projekat 306
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,297,731.72 0.00    
  Ukupno Projekat 306: 2,297,731.72 0.00 0.00% 2,297,731.72
 
  306/1   Projekat: PROJEKAT 1.27.1 IZRADA I UGRADNJA DVE AUTOBUSKE NADSTREŠNICE NA LOKACIJAMA LJUKOVO I BANSTOL  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 477,600.00 95.52% 22,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 306/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 477,600.00    
  Ukupno Projekat 306/1: 500,000.00 477,600.00 95.52% 22,400.00
 
  307   Projekat: PROJEKAT 1.28 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ASFALTIRANJE ULICA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  307  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 427,500,000.00 0.00 0.00% 427,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 307
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 427,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 307: 427,500,000.00 0.00 0.00% 427,500,000.00
 
  308   Projekat: PROJEKAT 1.29 NABAVKA KOMBINOVANE MAŠINE ROVOKOPAČ-BAGER  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  308  512  MAŠINE I OPREMA 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 308
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 308: 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
 
  309   Projekat: PROJEKAT 1.30 NABAVKA VIBRO PLOČA SA ALATOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  309  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 309
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 309: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  310   Projekat: PROJEKAT 1.31 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PUTA NA DEONICI BANSTOL-HOTEL NORCEV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  310/1   Projekat: PROJEKAT 1.32. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE C2 I I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE C3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 72,138,118.73 0.00 0.00% 72,138,118.73
   
  Izvori finansiranja za projekat 310/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,974,563.32 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 33,163,555.41 0.00    
  Ukupno Projekat 310/1: 72,138,118.73 0.00 0.00% 72,138,118.73
 
  310/2   Projekat: PROJEKAT 1.33 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SAOBRAĆANICE C2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE C3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310/2: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 692,878,618.32 958,500.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,461,287.13 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 728,339,905.45 958,500.00 0.13% 727,381,405.45
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 692,878,618.32 958,500.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,461,287.13 0.00    
  Ukupno Program 0701 728,339,905.45 958,500.00 0.13% 727,381,405.45
 
  1801   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  311   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE AMBULANTE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  311  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1801 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  312   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  312  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 59,520,000.00 0.00 0.00% 59,520,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 312
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 59,520,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 312: 59,520,000.00 0.00 0.00% 59,520,000.00
 
  313   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STADIONA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  313  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 313
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 313: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  314   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  314  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 350,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 314: 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
 
  315   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  315  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,315,000.00 12,271,890.00 99.65% 43,110.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 315
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,315,000.00 12,271,890.00    
  Ukupno Projekat 315: 12,315,000.00 12,271,890.00 99.65% 43,110.00
 
  315/1   Projekat:  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  315/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 296,400.00 116,400.00 39.27% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 315/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 296,400.00 116,400.00    
  Ukupno Projekat 315/1: 296,400.00 116,400.00 39.27% 180,000.00
 
  316   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  316  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 316
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 316: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  317   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZGRADNJA TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  317  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 317
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 317: 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
 
  318   Projekat: PROJEKAT 1.8 OPREMANJE SPORTSKOG TERENA U LEJAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318  512  MAŠINE I OPREMA 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318: 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
 
  318/1   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZGRADNJA SPORTSKE SALE U INĐIJI - IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Projekat 318/1: 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
 
  318/2   Projekat: PROJEKAT 1.10 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SPORTSKE SALE U INĐIJI - IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318/2: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,181,400.00 12,388,290.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 171,630,729.59 12,388,290.00 7.22% 159,242,439.59
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,181,400.00 12,388,290.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Program 1301 171,630,729.59 12,388,290.00 7.22% 159,242,439.59
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  318/3   Projekat: PROJEKAT 1.11 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU SPORTSKE HALE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/3  541  ZEMLJIŠTE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318/3: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  318/4   Projekat: PROJEKAT 1.12 IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI 15 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/4  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 600,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 600,000.00    
  Ukupno Projekat 318/4: 600,000.00 600,000.00 100.00% 0.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,600,000.00 600,000.00    
  Ukupno Funkcija 620 2,600,000.00 600,000.00 23.08% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,600,000.00 600,000.00    
  Ukupno Program 1501 2,600,000.00 600,000.00 23.08% 2,000,000.00
 
  1101   URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE  
  1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i urbanističko planiranje  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  319  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PLANSKA DOKUMENTACIJA 16,500,000.00 0.00 0.00% 16,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 16,500,000.00 0.00 0.00% 16,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 16,500,000.00 0.00 0.00% 16,500,000.00
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1101 16,500,000.00 0.00 0.00% 16,500,000.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  320  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  0701-0004   Programska aktivnost: JAVNI GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  321  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -JAVNI PREVOZ 132,400,000.00 32,290,080.20 24.39% 100,109,919.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 132,400,000.00 32,290,080.20    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0004: 132,400,000.00 32,290,080.20 24.39% 100,109,919.80
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 142,400,000.00 32,290,080.20    
  Ukupno Funkcija 620 142,400,000.00 32,290,080.20 22.68% 110,109,919.80
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 142,400,000.00 32,290,080.20    
  Ukupno Program 0701 142,400,000.00 32,290,080.20 22.68% 110,109,919.80
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  322   Projekat: PROJEKAT 1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA BUNARA B-7/2 BEŠKA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  322  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,516,000.00 3,516,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 322
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 703,200.00 703,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,812,800.00 2,812,800.00    
  Ukupno Projekat 322: 3,516,000.00 3,516,000.00 100.00% 0.00
 
  323   Projekat: PROJEKAT 2 POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  323  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 323
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 323: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,253,200.00 703,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,262,800.00 2,812,800.00    
  Ukupno Funkcija 630 23,516,000.00 3,516,000.00 14.95% 20,000,000.00
 
  323/1   Projekat: PROJEKAT 3 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23, B24 I B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA7510/16, 7510/20, 7510/24 I 7710/14, SVE K.O. INĐIJA - FAZA I / IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BUŠENJE BUNARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  323/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 24,432,831.34 0.00 0.00% 24,432,831.34
   
  Izvori finansiranja za projekat 323/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,886,566.27 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,546,265.07 0.00    
  Ukupno Projekat 323/1: 24,432,831.34 0.00 0.00% 24,432,831.34
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,886,566.27 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,546,265.07 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 24,432,831.34 0.00 0.00% 24,432,831.34
 
  323/2   Projekat: PROJEKAT 4 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU ZA IZGRADNJU SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23, B24 I B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA7510/16, 7510/20, 7510/24 I 7710/14, SVE K.O. INĐIJA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  323/2  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 441,840.00 0.00 0.00% 441,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 323/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 88,368.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 353,472.00 0.00    
  Ukupno Projekat 323/2: 441,840.00 0.00 0.00% 441,840.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 88,368.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 353,472.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 630 441,840.00 0.00 0.00% 441,840.00
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,228,134.27 703,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,162,537.07 2,812,800.00    
  Ukupno Program 1102 48,390,671.34 3,516,000.00 7.27% 44,874,671.34
 
  0101   POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ  
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  421   POLJOPRIVREDA  
  324  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,410,000.00 408,620.36 28.98% 1,001,379.64
  324/1  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  324/2  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,410,000.00 408,620.36    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 8,410,000.00 408,620.36 4.86% 8,001,379.64
 
  0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrške ruralnom razvoju  
  421   POLJOPRIVREDA  
  325  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐI 24,000,000.00 420,616.72 1.75% 23,579,383.28
  326  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 7,930,000.00 4,667,113.89 58.85% 3,262,886.11
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,930,000.00 5,087,730.61    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 31,930,000.00 5,087,730.61 15.93% 26,842,269.39
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,340,000.00 5,496,350.97    
  Ukupno Funkcija 421 40,340,000.00 5,496,350.97 13.63% 34,843,649.03
 
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  327  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI-NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 5,000,000.00 2,004,764.76 40.10% 2,995,235.24
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 2,004,764.76    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 5,000,000.00 2,004,764.76 40.10% 2,995,235.24
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 2,004,764.76    
  Ukupno Funkcija 560 5,000,000.00 2,004,764.76 40.10% 2,995,235.24
 
  328   Projekat: PROJEKAT 1 UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  328  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE- UREĐENJE KANALSKE MREŽE 26,221,100.00 4,000,000.00 15.25% 22,221,100.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 328
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,000,000.00 4,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,221,100.00 0.00    
  Ukupno Projekat 328: 26,221,100.00 4,000,000.00 15.25% 22,221,100.00
 
  329   Projekat: PROJEKAT 2 UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  329  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,000,000.00 336,000.00 1.12% 29,664,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 336,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329: 30,000,000.00 336,000.00 1.12% 29,664,000.00
 
  329/1   Projekat: ORGANIZOVANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE  
  421   POLJOPRIVREDA  
  329/1  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  329/2  512  MAŠINE I OPREMA 17,000,000.00 0.00 0.00% 17,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329/1: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  329/3   Projekat: PROJEKAT 4 - USLUGE PREDMERA I IDENTIFIKACIJE KATASTARSKIH PARCELA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  329/3  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329/3: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 55,000,000.00 4,336,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,221,100.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 82,221,100.00 4,336,000.00 5.27% 77,885,100.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,340,000.00 11,837,115.73    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,221,100.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 127,561,100.00 11,837,115.73 9.28% 115,723,984.27
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  330  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA 11,000,000.00 7,123,057.81 64.76% 3,876,942.19
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 7,123,057.81    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 11,000,000.00 7,123,057.81 64.76% 3,876,942.19
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 7,123,057.81    
  Ukupno Funkcija 487 11,000,000.00 7,123,057.81 64.76% 3,876,942.19
 
  1501-0003   Programska aktivnost: Podsticaji za razvoj preduzetništva  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  331  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 6,903,000.00 4,301,707.43 62.32% 2,601,292.57
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,903,000.00 4,301,707.43    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 6,903,000.00 4,301,707.43 62.32% 2,601,292.57
 
  332   Projekat: PROJEKAT 1 PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  332  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 332
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 332: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  333   Projekat: PROJEKAT 2 SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNIH STOPA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  333  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 1,471,415.05 29.43% 3,528,584.95
   
  Izvori finansiranja za projekat 333
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 1,471,415.05    
  Ukupno Projekat 333: 5,000,000.00 1,471,415.05 29.43% 3,528,584.95
 
  334   Projekat: PROJEKAT 3 PROMOCIJA OPŠTINE INĐIJA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  334  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 334
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 334: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,903,000.00 5,773,122.48    
  Ukupno Funkcija 490 21,903,000.00 5,773,122.48 26.36% 16,129,877.52
 
  335   Projekat: PROJEKAT 4 PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  335  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 11,000,000.00 6,785,371.37 61.69% 4,214,628.63
   
  Izvori finansiranja za projekat 335
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 6,785,371.37    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 335: 11,000,000.00 6,785,371.37 61.69% 4,214,628.63
 
  336   Projekat: PROJEKAT 5 RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  336  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROJEKTI 12,000,000.00 3,819,629.32 31.83% 8,180,370.68
   
  Izvori finansiranja za projekat 336
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 333,954.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,000,000.00 3,485,674.92    
  Ukupno Projekat 336: 12,000,000.00 3,819,629.32 31.83% 8,180,370.68
  Izvori finansiranja za funkciju 474
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 7,119,325.77    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,000,000.00 3,485,674.92    
  Ukupno Funkcija 474 23,000,000.00 10,605,000.69 46.11% 12,394,999.31
 
  337   Projekat: PROJEKAT 6 PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA CARINSKOG SKLADIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  337  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 93,670,000.00 0.00 0.00% 93,670,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 337
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 93,670,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 337: 93,670,000.00 0.00 0.00% 93,670,000.00
 
  337/1   Projekat: PROJEKAT 6.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CARINSKO SKLADIŠTE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  337/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 337/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 337/1: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 98,670,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 98,670,000.00 0.00 0.00% 98,670,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 140,573,000.00 20,015,506.06    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,000,000.00 3,485,674.92    
  Ukupno Program 1501 154,573,000.00 23,501,180.98 15.20% 131,071,819.02
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0005   Programska aktivnost: Upravljanje komunalnim otpadom  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  338  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA IN 1,000,000.00 437,298.80 43.73% 562,701.20
  339  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA INGRIN 5,377,600.00 4,391,097.00 81.66% 986,503.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,377,600.00 4,828,395.80    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0005: 6,377,600.00 4,828,395.80 75.71% 1,549,204.20
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,377,600.00 4,828,395.80    
  Ukupno Funkcija 510 6,377,600.00 4,828,395.80 75.71% 1,549,204.20
 
  0401-0002   Programska aktivnost: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  340  423  USLUGE PO UGOVORU -BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0002: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 560 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,377,600.00 4,828,395.80    
  Ukupno Program 0401 11,377,600.00 4,828,395.80 42.44% 6,549,204.20
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  1102-0009   Programska aktivnost: Ostale komunalne usluge  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  341  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 51,800,000.00 1,428,141.51 2.76% 50,371,858.49
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,800,000.00 1,428,141.51    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0009: 51,800,000.00 1,428,141.51 2.76% 50,371,858.49
 
  1102-0002   Programska aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  342  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 180,000,000.00 33,473,287.78 18.60% 146,526,712.22
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 163,400,000.00 33,473,287.78    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 16,600,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0002: 180,000,000.00 33,473,287.78 18.60% 146,526,712.22
 
  343   Projekat: PROJEKAT 1 ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  343  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 343
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 343: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  344   Projekat: PROJEKAT 2 NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  344  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 344
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 344: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 216,400,000.00 34,901,429.29    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,600,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 560 237,000,000.00 34,901,429.29 14.73% 202,098,570.71
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 216,400,000.00 34,901,429.29    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,600,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1102 237,000,000.00 34,901,429.29 14.73% 202,098,570.71
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  345  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 11,400,000.00 378,120.00 3.32% 11,021,880.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 378,120.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 11,400,000.00 378,120.00 3.32% 11,021,880.00
 
  346   Projekat: PROJEKAT 1- JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  346  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,150,000.00 545,885.91 47.47% 604,114.09
  347  423  USLUGE PO UGOVORU 1,950,000.00 308,544.21 15.82% 1,641,455.79
  348  426  MATERIJAL 800,000.00 637,020.00 79.63% 162,980.00
  349  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,700,000.00 0.00 0.00% 2,700,000.00
  350  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 349,998.00 5.83% 5,650,002.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 346
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,600,000.00 1,841,448.12    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-346: 12,600,000.00 1,841,448.12 14.61% 10,758,551.88
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,000,000.00 2,219,568.12    
  Ukupno Funkcija 360 24,000,000.00 2,219,568.12 9.25% 21,780,431.88
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,000,000.00 2,219,568.12    
  Ukupno Program 0701 24,000,000.00 2,219,568.12 9.25% 21,780,431.88
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,775,268,713.83 795,625,118.24    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 302,398,086.17 24,454,596.33    
  Ukupno Razdeo 4 4,077,666,800.00 820,079,714.57 20.11% 3,257,587,085.43
   
Stanje: 4,344,248,000.00 922,914,442.00   21.24% 3,421,333,558.00

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2017) Ciljana vrednost (2018) Ciljana vrednost (2019) Ciljana vrednost (2020) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno