Realizacija budžeta 2017
Datum:02/11/2017
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2017
Do datuma:31/10/2017

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 720,000,000.00 453,139,911.20 62.94% 266,860,088.80
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 85,000,000.00 53,695,041.20 63.17% 31,304,958.80
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 9,000,000.00 1,141,209.61 12.68% 7,858,790.39
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 4,000,000.00 3,709,790.16 92.74% 290,209.84
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 71,000,000.00 40,805,325.28 57.47% 30,194,674.72
  889,500,000.00 552,491,277.45 62.11% 337,008,722.55
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 330,000,000.00 214,859,675.95 65.11% 115,140,324.05
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 13,000,000.00 5,317,597.84 40.90% 7,682,402.16
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 99,000,000.00 65,608,792.49 66.27% 33,391,207.51
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 8,456.00 8.46% 91,544.00
  442,100,000.00 285,794,522.28 64.64% 156,305,477.72
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 1,500,000.00 1,613,401.48 107.56% -113,401.48
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 36,000,000.00 21,058,715.00 58.50% 14,941,285.00
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 6,000,000.00 1,833,504.27 30.56% 4,166,495.73
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 500,000.00 358,780.00 71.76% 141,220.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 28,000,000.00 15,231,383.28 54.40% 12,768,616.72
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 300,000.00 335,720.28 111.91% -35,720.28
  72,300,000.00 40,431,504.31 55.92% 31,868,495.69
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 50,000,000.00 37,870,431.56 75.74% 12,129,568.44
  50,000,000.00 37,870,431.56 75.74% 12,129,568.44
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 17,000,000.00 0.00 0.00% 17,000,000.00
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 4,850,000.00 0.00 0.00% 4,850,000.00
  21,850,000.00 0.00 0.00% 21,850,000.00
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 250,000,000.00 126,742,280.50 50.70% 123,257,719.50
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 655,110,329.59 15,639,110.76 2.39% 639,471,218.83
  905,110,329.59 142,381,391.26 15.73% 762,728,938.33
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 11,500,000.00 0.00 0.00% 11,500,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 110,000,000.00 44,615,163.68 40.56% 65,384,836.32
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 58,000,000.00 21,652,531.16 37.33% 36,347,468.84
  179,500,000.00 66,267,694.84 36.92% 113,232,305.16
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 50,000,000.00 30,364,885.90 60.73% 19,635,114.10
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000,000.00 23,391,245.37 23.39% 76,608,754.63
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  150,100,000.00 53,756,131.27 35.81% 96,343,868.73
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 11,000,000.00 8,649,654.24 78.63% 2,350,345.76
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 4,000,000.00 1,909,400.00 47.74% 2,090,600.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,500,000.00 368,302.79 24.55% 1,131,697.21
  16,500,000.00 10,927,357.03 66.23% 5,572,642.97
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 41,000,000.00 10,695,569.48 26.09% 30,304,430.52
  41,000,000.00 10,695,569.48 26.09% 30,304,430.52
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 830,348,000.00 21,884,941.11 2.64% 808,463,058.89
  830,348,000.00 21,884,941.11 2.64% 808,463,058.89
911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
  91145 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST NIVOA OPŠTINA 300,000,000.00 0.00 0.00% 300,000,000.00
  300,000,000.00 0.00 0.00% 300,000,000.00
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
  92195 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
Stanje: 3,898,408,329.59 1,222,500,820.59 31.36% 2,675,907,509.00

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 213,190,000.00 155,322,709.92 72.86% 57,867,290.08
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 38,503,950.00 27,789,994.37 72.17% 10,713,955.63
  413 NAKNADE U NATURI 4,870,000.00 943,996.50 19.38% 3,926,003.50
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,936,200.00 2,847,291.60 22.01% 10,088,908.40
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 12,415,000.00 5,328,877.91 42.92% 7,086,122.09
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 19,592,000.00 8,733,917.25 44.58% 10,858,082.75
  301,507,150.00 200,966,787.55 66.65% 100,540,362.45
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 155,485,478.39 54,490,386.21 35.05% 100,995,092.18
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 4,997,800.00 1,671,087.22 33.44% 3,326,712.78
  423 USLUGE PO UGOVORU 165,139,741.00 71,767,456.90 43.46% 93,372,284.10
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 609,468,044.20 139,580,145.93 22.90% 469,887,898.27
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 78,446,605.00 32,116,800.16 40.94% 46,329,804.84
  426 MATERIJAL 77,905,700.00 31,289,107.52 40.16% 46,616,592.48
  1,091,443,368.59 330,914,983.94 30.32% 760,528,384.65
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  200,000.00 0.00 0% 200,000.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 12,126,000.00 113,570.80 0.94% 12,012,429.20
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 6,874,000.00 40,571.04 0.59% 6,833,428.96
  19,000,000.00 154,141.84 0.81% 18,845,858.16
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 67,301,000.00 37,526,437.04 55.76% 29,774,562.96
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 13,000,000.00 4,197,362.06 32.29% 8,802,637.94
  80,301,000.00 41,723,799.10 51.96% 38,577,200.90
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 262,407,000.00 111,868,886.16 42.63% 150,538,113.84
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 155,000,000.00 111,390,570.74 71.86% 43,609,429.26
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 25,146,500.00 16,773,516.77 66.70% 8,372,983.23
  442,553,500.00 240,032,973.67 54.24% 202,520,526.33
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 297,172,625.40 100,485,364.14 33.81% 196,687,261.26
  297,172,625.40 100,485,364.14 33.81% 196,687,261.26
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 105,400,000.00 70,564,109.86 66.95% 34,835,890.14
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 10,915,000.00 8,046,497.15 73.72% 2,868,502.85
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 101,647,000.00 4,043,680.57 3.98% 97,603,319.43
  217,962,000.00 82,654,287.58 37.92% 135,307,712.42
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 25,530,200.00 0.00 0.00% 25,530,200.00
  25,530,200.00 0.00 0% 25,530,200.00
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,231,757,853.88 144,864,051.54 11.76% 1,086,893,802.34
  512 MAŠINE I OPREMA 124,932,900.00 23,218,439.72 18.58% 101,714,460.28
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 15,197,731.72 0.00 0.00% 15,197,731.72
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 6,650,000.00 1,609,466.29 24.20% 5,040,533.71
  1,378,538,485.60 169,691,957.55 12.31% 1,208,846,528.05
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 44,000,000.00 414,000.00 0.94% 43,586,000.00
  44,000,000.00 414,000.00 0.94% 43,586,000.00
  61 OTPLATA GLAVNICE  
  611 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0% 100,000.00
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 80,042.71 80.04% 19,957.29
 
 
Ukupno 3,898,408,329.59 1,167,118,338.08 29.94% 2,731,289,991.51

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  2101   POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE  
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje skupštine  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 3,300,000.00 1,794,053.68 54.37% 1,505,946.32
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 591,000.00 321,135.60 54.34% 269,864.40
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 15,054.00 15.05% 84,946.00
  6  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,060,000.00 697,301.11 65.78% 362,698.89
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 33,950.84 16.98% 166,049.16
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 14,021,170.68 70.11% 5,978,829.32
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 270,000.00 191,000.00 70.74% 79,000.00
  10  426  MATERIJAL 150,000.00 17,350.00 11.57% 132,650.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 389,000.00 211,467.57 54.36% 177,532.43
  12  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - POLITIČKE STRANKE 2,500,000.00 694,066.92 27.76% 1,805,933.08
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,810,000.00 17,996,550.40    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 28,810,000.00 17,996,550.40 62.47% 10,813,449.60
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,810,000.00 17,996,550.40    
  Ukupno Funkcija 110 28,810,000.00 17,996,550.40 62.47% 10,813,449.60
 
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje skupštine  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  13  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 950,000.00 949,367.08 99.93% 632.92
  14  421  STALNI TROŠKOVI 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  15  423  USLUGE PO UGOVORU 1,206,000.00 414,341.77 34.36% 791,658.23
  16  426  MATERIJAL 60,000.00 15,000.00 25.00% 45,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,236,000.00 1,378,708.85    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 2,236,000.00 1,378,708.85 61.66% 857,291.15
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,236,000.00 1,378,708.85    
  Ukupno Funkcija 160 2,236,000.00 1,378,708.85 61.66% 857,291.15
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,046,000.00 19,375,259.25    
  Ukupno Program 2101 31,046,000.00 19,375,259.25 62.41% 11,670,740.75
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,046,000.00 19,375,259.25    
  Ukupno Razdeo 1 31,046,000.00 19,375,259.25 62.41% 11,670,740.75
 
2   OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO INĐIJA  
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0004   Programska aktivnost: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  17  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,550,000.00 1,907,348.67 74.80% 642,651.33
  18  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 460,000.00 341,998.70 74.35% 118,001.30
  19  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 40,700.00 40.70% 59,300.00
  20  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  21  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 25,045.50 31.31% 54,954.50
  22  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  23  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  24  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  25  423  USLUGE PO UGOVORU 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  26  426  MATERIJAL 350,000.00 163,061.60 46.59% 186,938.40
  27  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,000.00 202,108.15 67.37% 97,891.85
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 2,680,262.62    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 4,161,000.00 2,680,262.62 64.41% 1,480,737.38
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 2,680,262.62    
  Ukupno Funkcija 110 4,161,000.00 2,680,262.62 64.41% 1,480,737.38
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 2,680,262.62    
  Ukupno Program 0602 4,161,000.00 2,680,262.62 64.41% 1,480,737.38
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 2,680,262.62    
  Ukupno Razdeo 2 4,161,000.00 2,680,262.62 64.41% 1,480,737.38
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE  
  2101   POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvršnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  28  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 5,300,000.00 4,056,794.82 76.54% 1,243,205.18
  29  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 950,000.00 687,315.23 72.35% 262,684.77
  30  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  31  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  32  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 150,000.00 46,769.44 31.18% 103,230.56
  33  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 11,610,000.00 4,349,701.70 37.47% 7,260,298.30
  34  421  STALNI TROŠKOVI 3,600,000.00 25,311.04 0.70% 3,574,688.96
  35  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,200,000.00 559,893.22 46.66% 640,106.78
  36  423  USLUGE PO UGOVORU 33,400,000.00 14,677,939.07 43.95% 18,722,060.93
  37  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,600,000.00 330,248.54 20.64% 1,269,751.46
  38  426  MATERIJAL 1,600,000.00 806,749.40 50.42% 793,250.60
  39  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 700,000.00 478,673.29 68.38% 221,326.71
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,360,000.00 26,019,395.75    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 60,360,000.00 26,019,395.75 43.11% 34,340,604.25
  Izvori finansiranja za funkciju 110:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,360,000.00 26,019,395.75    
  Ukupno Funkcija 110 60,360,000.00 26,019,395.75 43.11% 34,340,604.25
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,360,000.00 26,019,395.75    
  Ukupno Program 2101 60,360,000.00 26,019,395.75 43.11% 34,340,604.25
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0009   Programska aktivnost: Tekuća budžetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  40  499  TEKUĆA REZERVA 23,730,200.00 0.00 0.00% 23,730,200.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,730,200.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0009: 23,730,200.00 0.00 0.00% 23,730,200.00
 
  0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budžetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  41  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,530,200.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 25,530,200.00 0.00 0.00% 25,530,200.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,530,200.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 25,530,200.00 0.00 0.00% 25,530,200.00
 
  0901   SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA  
  0901-0003   Programska aktivnost: Podrška socio-humanitarnim organizacijama  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  42  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 12,500,000.00 7,103,732.16 56.83% 5,396,267.84
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 7,103,732.16    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0003: 12,500,000.00 7,103,732.16 56.83% 5,396,267.84
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Aktivnosti Crvenog krsta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  43  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - CRVENI KRST 1,750,000.00 970,361.14 55.45% 779,638.86
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,750,000.00 970,361.14    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 1,750,000.00 970,361.14 55.45% 779,638.86
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,750,000.00 8,074,093.30    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 14,250,000.00 8,074,093.30 56.66% 6,175,906.70
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,750,000.00 8,074,093.30    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0901 14,250,000.00 8,074,093.30 56.66% 6,175,906.70
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0007   Programska aktivnost: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  44  423  USLUGE PO UGOVORU - KANCELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0007
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 400,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0007: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  45   Projekat: PROJEKAT 1 PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ROMSKE POPULACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  45  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU POMOĆ IZ BUDZETA 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 45
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,400,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 45: 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  46  423  USLUGE PO UGOVORU - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
 
  47   Projekat: PROJEKAT 1 KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 7,850,000.00 3,767,880.70 48.00% 4,082,119.30
   
  Izvori finansiranja za projekat 47
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,850,000.00 3,767,880.70    
  Ukupno Projekat 47: 7,850,000.00 3,767,880.70 48.00% 4,082,119.30
 
  47/1   Projekat: PROJEKAT 2 OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE - UDRUŽENJE PENZIONERA INĐIJA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47/100  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - UDRUŽENJE PENZIONERA INĐIJA 3,000,000.00 2,660,933.40 88.70% 339,066.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 47/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,660,933.40    
  Ukupno Projekat 47/1: 3,000,000.00 2,660,933.40 88.70% 339,066.60
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,400,000.00 6,428,814.10    
  Ukupno Funkcija 160 15,400,000.00 6,428,814.10 41.75% 8,971,185.90
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,400,000.00 6,428,814.10    
  Ukupno Program 1501 15,400,000.00 6,428,814.10 41.75% 8,971,185.90
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0003   Programska aktivnost: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  48  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - VERSKE ZAJEDNICE 10,100,000.00 7,050,000.00 69.80% 3,050,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,100,000.00 7,050,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0003: 10,100,000.00 7,050,000.00 69.80% 3,050,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,100,000.00 7,050,000.00    
  Ukupno Funkcija 840 10,100,000.00 7,050,000.00 69.80% 3,050,000.00
 
  1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnoginformisanja  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  49  423  USLUGE PO UGOVORU - INFORMISANJE 26,000,000.00 13,127,899.86 50.49% 12,872,100.14
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,000,000.00 13,127,899.86    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0004: 26,000,000.00 13,127,899.86 50.49% 12,872,100.14
 
  1201-0002   Programska aktivnost: JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  50  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI IZ OBLASTI KULTURE 8,700,000.00 3,441,758.18 39.56% 5,258,241.82
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 3,441,758.18    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 8,700,000.00 3,441,758.18 39.56% 5,258,241.82
 
  51   Projekat: PROJEKAT 1 OPŠTINSKE KULTURNE MANIFESTACIJE  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  51  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE KULTURE 10,000,000.00 65,000.00 0.65% 9,935,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 51
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 65,000.00    
  Ukupno Projekat 51: 10,000,000.00 65,000.00 0.65% 9,935,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 44,700,000.00 16,634,658.04    
  Ukupno Funkcija 860 44,700,000.00 16,634,658.04 37.21% 28,065,341.96
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,800,000.00 23,684,658.04    
  Ukupno Program 1201 54,800,000.00 23,684,658.04 43.22% 31,115,341.96
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0001   Programska aktivnost: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  52  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 52,000,000.00 40,392,782.27 77.68% 11,607,217.73
  53  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PREVOZ SPORTISTA 5,000,000.00 3,898,025.17 77.96% 1,101,974.83
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,000,000.00 44,290,807.44    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 57,000,000.00 44,290,807.44 77.70% 12,709,192.56
 
  1301-0003   Programska aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  54  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI - INVESTICIJE 2,000,000.00 584,569.92 29.23% 1,415,430.08
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 584,569.92    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 2,000,000.00 584,569.92 29.23% 1,415,430.08
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 59,000,000.00 44,875,377.36    
  Ukupno Funkcija 810 59,000,000.00 44,875,377.36 76.06% 14,124,622.64
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 59,000,000.00 44,875,377.36    
  Ukupno Program 1301 59,000,000.00 44,875,377.36 76.06% 14,124,622.64
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 228,640,200.00 109,082,338.55    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,300,000.00 0.00    
  Ukupno Razdeo 3 232,940,200.00 109,082,338.55 46.83% 123,857,861.45
 
4   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština  
  130   OPŠTE USLUGE  
  55  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 84,177,700.00 57,560,595.48 68.38% 26,617,104.52
  56  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 15,104,950.00 10,328,849.76 68.38% 4,776,100.24
  57  413  NAKNADE U NATURI 1,500,000.00 311,384.82 20.76% 1,188,615.18
  58  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 5,000,000.00 1,875,822.35 37.52% 3,124,177.65
  59  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 4,000,000.00 2,070,101.85 51.75% 1,929,898.15
  60  416  NAKNADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00 1,137,266.42 56.86% 862,733.58
  61  421  STALNI TROŠKOVI 85,411,480.39 23,103,191.14 27.05% 62,308,289.25
  62  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,200,000.00 556,728.57 46.39% 643,271.43
  63  423  USLUGE PO UGOVORU 26,200,000.00 14,713,391.30 56.16% 11,486,608.70
  64  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 17,600,000.00 3,600,781.60 20.46% 13,999,218.40
  65  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 11,000,000.00 4,052,819.33 36.84% 6,947,180.67
  66  426  MATERIJAL 22,000,000.00 11,421,570.05 51.92% 10,578,429.95
  67  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 101,976.07 10.20% 898,023.93
  68  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,200,000.00 40,571.04 3.38% 1,159,428.96
  69  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 9,800,000.00 5,745,835.62 58.63% 4,054,164.38
  70  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 900,000.00 417,507.88 46.39% 482,492.12
  71  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 98,800,000.00 3,827,104.85 3.87% 94,972,895.15
  72  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 38,000,000.00 19,481,692.21 51.27% 18,518,307.79
  73  512  MAŠINE I OPREMA 22,240,000.00 7,106,066.12 31.95% 15,133,933.88
  74  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  75  541  ZEMLJIŠTE 40,000,000.00 414,000.00 1.04% 39,586,000.00
  76  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 80,042.71 80.04% 19,957.29
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 458,934,130.39 167,947,299.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 28,400,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 487,334,130.39 167,947,299.17 34.46% 319,386,831.22
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 458,934,130.39 167,947,299.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 28,400,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 130 487,334,130.39 167,947,299.17 34.46% 319,386,831.22
 
  0602-0003   Programska aktivnost: Servisiranje javnog duga  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  77  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  78  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADZŽIVANJA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  79  611  OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,100,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 15,100,000.00 0.00 0.00% 15,100,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 170 15,100,000.00 0.00 0.00% 15,100,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 474,034,130.39 167,947,299.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 28,400,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 502,434,130.39 167,947,299.17 33.43% 334,486,831.22
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje mesnih zajednica  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1    MESNE ZAJEDNICE  
  80  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,653,400.00 2,602,753.65 55.93% 2,050,646.35
  81  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 821,000.00 465,887.11 56.75% 355,112.89
  82  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 686,200.00 64,162.00 9.35% 622,038.00
  83  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 25,000.00 16,456.00 65.82% 8,544.00
  84  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 32,000.00 31,091.00 97.16% 909.00
  85  421  STALNI TROŠKOVI 3,806,700.00 1,928,669.16 50.67% 1,878,030.84
  86  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 394,800.00 216,254.66 54.78% 178,545.34
  87  423  USLUGE PO UGOVORU 5,511,139.00 3,718,294.87 67.47% 1,792,844.13
  88  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 594,000.00 39,865.85 6.71% 554,134.15
  89  425  TEKUĆE POPORAVKE I ODRŽAVANJE 8,474,739.00 463,493.00 5.47% 8,011,246.00
  90  426  MATERIJAL 2,426,800.00 431,172.44 17.77% 1,995,627.56
  91  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 76,000.00 8,889.28 11.70% 67,110.72
  92  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 124,000.00 0.00 0.00% 124,000.00
  93  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 542,500.00 209,213.29 38.56% 333,286.71
  94  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 325,000.00 151,698.91 46.68% 173,301.09
  95  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 47,000.00 0.00 0.00% 47,000.00
  96  511  ZGRTADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  97  512  MAŠINE I OPREMA 1,724,500.00 166,869.76 9.68% 1,557,630.24
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,299,778.00 10,514,770.98    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 30,424,778.00 10,514,770.98 34.56% 19,910,007.02
 
  98   Projekat: PROJEKAT 1 OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  98  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  98/1  512  MAŠINE I OPREMA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 98
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 98: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,299,778.00 10,514,770.98    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 34,424,778.00 10,514,770.98 30.54% 23,910,007.02
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,299,778.00 10,514,770.98    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 34,424,778.00 10,514,770.98 30.54% 23,910,007.02
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,299,778.00 10,514,770.98    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 1 34,424,778.00 10,514,770.98 30.54% 23,910,007.02
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  99   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  99  472  STUDENTSKE STIPENDOIJE 13,000,000.00 6,400,000.00 49.23% 6,600,000.00
  100  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 241,578.00 24.16% 758,422.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 6,400,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 241,578.00    
  Ukupno Projekat 99: 14,000,000.00 6,641,578.00 47.44% 7,358,422.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 6,400,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 241,578.00    
  Ukupno Funkcija 940 14,000,000.00 6,641,578.00 47.44% 7,358,422.00
 
  101   Projekat: PROJEKAT 2 POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  101  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA VUKOVCE 4,084,800.00 4,084,800.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,084,800.00 4,084,800.00    
  Ukupno Projekat 101: 4,084,800.00 4,084,800.00 100.00% 0.00
 
  102   Projekat: PROJEKAT 3POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  102  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE 1,320,000.00 577,200.00 43.73% 742,800.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,320,000.00 577,200.00    
  Ukupno Projekat 102: 1,320,000.00 577,200.00 43.73% 742,800.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT 4 NABAVKA PANIK TASTERA  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  103  423  USLUGE PO UGOVORU - NABAVKA PANIK TASTERA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 103: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  104   Projekat: PROJEKAT 5 IZRADA NAUČNO ISTRAŽIVAČKE STANICE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  104  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 104: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,904,800.00 4,662,000.00    
  Ukupno Funkcija 950 13,904,800.00 4,662,000.00 33.53% 9,242,800.00
 
  104/1   Projekat: PROJEKAT 6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I IZVOĐENJE RADOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA OBJEKTU TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE U INĐIJI  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  104/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 104/1: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 920 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,904,800.00 11,062,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 241,578.00    
  Ukupno Program 0602 28,904,800.00 11,303,578.00 39.11% 17,601,222.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  105   Projekat: PROJEKAT 1 VIDEO NADZOR NA RASKRSNICI  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  105  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 1,649,998.20 22,300.00 1.35% 1,627,698.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 105
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 164,999.82 22,300.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,484,998.38 0.00    
  Ukupno Projekat 105: 1,649,998.20 22,300.00 1.35% 1,627,698.20
 
  106   Projekat: PROJEKAT 2 VIDEO NADZOR U OBRAZOVNIM USTANOVAMA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  106  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 4,700,000.00 22,300.00 0.47% 4,677,700.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 470,000.00 22,300.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,230,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 106: 4,700,000.00 22,300.00 0.47% 4,677,700.00
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 634,999.82 44,600.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,714,998.38 0.00    
  Ukupno Funkcija 360 6,349,998.20 44,600.00 0.70% 6,305,398.20
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 634,999.82 44,600.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,714,998.38 0.00    
  Ukupno Program 0701 6,349,998.20 44,600.00 0.70% 6,305,398.20
 
  1502   RAZVOJ TURIZMA  
  1502-0001   Programska aktivnost: Upravljanje razvojem turizma  
  473   TURIZAM  
   2    TURISTIČKA ORGANIZACIJA  
  107  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 3,518,000.00 2,128,304.01 60.50% 1,389,695.99
  108  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 633,000.00 380,966.40 60.18% 252,033.60
  109  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 18,500.00 18.50% 81,500.00
  110  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  111  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 120,000.00 87,542.39 72.95% 32,457.61
  112  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 50,000.00 46,990.00 93.98% 3,010.00
  113  421  STALNI TROŠKOVI 170,000.00 108,567.56 63.86% 61,432.44
  114  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 18,000.00 9.00% 182,000.00
  115  423  USLUGE PO UGOVORU 900,000.00 484,764.20 53.86% 415,235.80
  116  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 80,000.00 20,550.00 25.69% 59,450.00
  117  426  MATERIJAL 120,000.00 9,710.00 8.09% 110,290.00
  118  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 460,000.00 278,806.85 60.61% 181,193.15
  119  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 50,000.00 720.00 1.44% 49,280.00
  120  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  121  512  MAŠINE I OPREMA 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,651,000.00 3,583,421.41    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,651,000.00 3,583,421.41 53.88% 3,067,578.59
 
  1502-0002   Programska aktivnost: Promocija turističke ponude  
  473   TURIZAM  
  122  421  STALNI TROŠKOVI 650,000.00 151,425.00 23.30% 498,575.00
  123  423  USLUGE PO UGOVORU 5,030,000.00 1,380,505.02 27.45% 3,649,494.98
  124  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,050,000.00 182,416.78 17.37% 867,583.22
  125  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 250,000.00 29,140.00 11.66% 220,860.00
  126  426  MATERIJAL 330,000.00 80,550.75 24.41% 249,449.25
  127  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  128  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,950,000.00 1,424,037.55    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,460,000.00 400,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 7,410,000.00 1,824,037.55 24.62% 5,585,962.45
 
  129   Projekat: PROJEKAT 1 REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  129  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  130  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  131  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 5,300,000.00 0.00 0.00% 5,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 129
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 129: 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,151,000.00 5,007,458.96    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,460,000.00 400,000.00    
  Ukupno Funkcija 473 19,611,000.00 5,407,458.96 27.57% 14,203,541.04
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,151,000.00 5,007,458.96    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,460,000.00 400,000.00    
  Ukupno Program 1502 19,611,000.00 5,407,458.96 27.57% 14,203,541.04
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,151,000.00 5,007,458.96    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,460,000.00 400,000.00    
  Ukupno Glava 2 19,611,000.00 5,407,458.96 27.57% 14,203,541.04
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje predškolskih ustanova  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  132  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 91,920,900.00 71,933,235.80 78.26% 19,987,664.20
  133  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 16,551,000.00 12,876,049.10 77.80% 3,674,950.90
  134  413  NAKNADE U NATURI 2,840,000.00 573,411.68 20.19% 2,266,588.32
  135  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 718,101.01 15.85% 3,811,898.99
  136  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 7,000,000.00 2,640,612.17 37.72% 4,359,387.83
  137  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,300,000.00 416,241.96 32.02% 883,758.04
  138  421  STALNI TROŠKOVI 25,000,000.00 7,210,598.93 28.84% 17,789,401.07
  139  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 700,000.00 56,908.00 8.13% 643,092.00
  140  423  USLUGE PO UGOVORU 2,300,000.00 1,282,963.89 55.78% 1,017,036.11
  141  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,200,000.00 1,254,696.00 39.21% 1,945,304.00
  142  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 6,000,000.00 1,853,984.66 30.90% 4,146,015.34
  143  426  MATERIJAL 30,420,000.00 12,608,528.16 41.45% 17,811,471.84
  144  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  145  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 550,000.00 2,705.45 0.49% 547,294.55
  146  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  147  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 10,950,000.00 8,177,508.42 74.68% 2,772,491.58
  148  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 4,600,000.00 3,960,632.20 86.10% 639,367.80
  149  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,200,000.00 216,575.72 9.84% 1,983,424.28
  150  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 13,000,000.00 11,696,814.96 89.98% 1,303,185.04
  151  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 5,808,706.84 96.81% 191,293.16
  151/1  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  152  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 300,000.00 96,298.00 32.10% 203,702.00
   
  Ukupno 230,411,900.00 143,384,572.95 62.23% 87,027,327.05
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 230,411,900.00 143,384,572.95    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 230,411,900.00 143,384,572.95 62.23% 87,027,327.05
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 230,411,900.00 143,384,572.95    
  Ukupno Funkcija 911 230,411,900.00 143,384,572.95 62.23% 87,027,327.05
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 230,411,900.00 143,384,572.95    
  Ukupno Program 2001 230,411,900.00 143,384,572.95 62.23% 87,027,327.05
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 230,411,900.00 143,384,572.95    
  Ukupno Glava 3 230,411,900.00 143,384,572.95 62.23% 87,027,327.05
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE  
  153   Projekat: PROJEKAT 1 IZRADA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  153  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 153
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 153: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  153/1   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VRTIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  153/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 153/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 153/1: 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,001,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 7,001,000.00 0.00 0.00% 7,001,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,001,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2001 7,001,000.00 0.00 0.00% 7,001,000.00
 
  2002   OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE  
  2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje osnovnih škola  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  154  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 157,918,000.00 64,255,912.65 40.69% 93,662,087.35
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 157,918,000.00 64,255,912.65    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 157,918,000.00 64,255,912.65 40.69% 93,662,087.35
  Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 157,918,000.00 64,255,912.65    
  Ukupno Funkcija 912 157,918,000.00 64,255,912.65 40.69% 93,662,087.35
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 157,918,000.00 64,255,912.65    
  Ukupno Program 2002 157,918,000.00 64,255,912.65 40.69% 93,662,087.35
 
  2003   SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE  
  2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje srednjih škola  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  155  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 58,486,000.00 27,331,689.29 46.73% 31,154,310.71
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 58,486,000.00 27,331,689.29    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 58,486,000.00 27,331,689.29 46.73% 31,154,310.71
 
  156   Projekat: PROJEKAT 1 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA - ADAPTACIJA ŠKOLSKIH RADIONICA  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  156  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 3,151,000.00 0.00 0.00% 3,151,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 156
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,150,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 156: 3,151,000.00 0.00 0.00% 3,151,000.00
 
  157   Projekat: PROJEKAT 2 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA - ADAPTACIJA FISKULTURNE SALE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  157  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 157
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 157: 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
 
  158   Projekat: PROJEKAT 3 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA -ADAPTACIJA KOTLARNICE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  158  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 3,701,000.00 0.00 0.00% 3,701,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 158
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,700,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 158: 3,701,000.00 0.00 0.00% 3,701,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,336,000.00 27,331,689.29    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 920 66,339,000.00 27,331,689.29 41.20% 39,007,310.71
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,336,000.00 27,331,689.29    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2003 66,339,000.00 27,331,689.29 41.20% 39,007,310.71
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  159  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 6,468,000.00 2,434,682.69 37.64% 4,033,317.31
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 2,434,682.69    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 6,468,000.00 2,434,682.69 37.64% 4,033,317.31
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 2,434,682.69    
  Ukupno Funkcija 950 6,468,000.00 2,434,682.69 37.64% 4,033,317.31
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 2,434,682.69    
  Ukupno Program 1501 6,468,000.00 2,434,682.69 37.64% 4,033,317.31
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4    NARODNA BIBLIOTEKA DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ  
  160  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 10,770,000.00 7,893,990.93 73.30% 2,876,009.07
  161  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,140,000.00 1,413,024.32 66.03% 726,975.68
  162  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  163  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 700,000.00 189,206.24 27.03% 510,793.76
  164  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 257,241.00 42.87% 342,759.00
  165  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,200,000.00 412,920.22 34.41% 787,079.78
  166  421  STALNI TROŠKOVI 1,500,000.00 582,977.02 38.87% 917,022.98
  167  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 60,000.00 41,112.00 68.52% 18,888.00
  168  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 70,754.80 35.38% 129,245.20
  169  426  MATERIJAL 500,000.00 122,056.70 24.41% 377,943.30
  170  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  171  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  172  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,335,000.00 974,365.90 72.99% 360,634.10
  173  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  174  512  MAŠINE I OPREMA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,175,000.00 11,957,649.13    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 20,175,000.00 11,957,649.13 59.27% 8,217,350.87
 
  1201-0002   Programska aktivnost: JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  175  423  USLUGE PO UGOVORU 2,200,000.00 822,764.30 37.40% 1,377,235.70
  176  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 137,424.91 45.81% 162,575.09
  177  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 145,423.89 14.54% 854,576.11
   
  Ukupno 23,675,000.00 13,063,262.23 55.18% 10,611,737.77
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,890,000.00 1,019,365.10    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 610,000.00 86,248.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 3,500,000.00 1,105,613.10 31.59% 2,394,386.90
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,065,000.00 12,977,014.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 610,000.00 86,248.00    
  Ukupno Funkcija 820 23,675,000.00 13,063,262.23 55.18% 10,611,737.77
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,065,000.00 12,977,014.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 610,000.00 86,248.00    
  Ukupno Program 1201 23,675,000.00 13,063,262.23 55.18% 10,611,737.77
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,065,000.00 12,977,014.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 610,000.00 86,248.00    
  Ukupno Glava 4 23,675,000.00 13,063,262.23 55.18% 10,611,737.77
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5    USTANOVA KULTURNI CENTAR  
  178  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 7,000,000.00 5,445,632.88 77.79% 1,554,367.12
  179  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,253,000.00 974,768.15 77.79% 278,231.85
  180  413  NAKNADE U NATURI 130,000.00 0.00 0.00% 130,000.00
  181  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,370,000.00 0.00 0.00% 1,370,000.00
  182  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 170,055.56 50.02% 169,944.44
  183  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 230,000.00 0.00 0.00% 230,000.00
  184  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 2,601,068.27 49.08% 2,698,931.73
  185  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 188,239.93 62.75% 111,760.07
  186  423  USLUGE PO UGOVORU 1,800,000.00 1,252,270.58 69.57% 547,729.42
  187  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 1,678,007.77 83.90% 321,992.23
  188  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,000,000.00 176,139.90 5.87% 2,823,860.10
  189  426  MATERIJAL 1,000,000.00 663,307.34 66.33% 336,692.66
  190  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  191  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 670,000.00 495,537.68 73.96% 174,462.32
  192  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  193  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
  194  512  MAŠINE I OPREMA 800,000.00 259,999.00 32.50% 540,001.00
  195  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,763,000.00 13,905,027.06    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 25,763,000.00 13,905,027.06 53.97% 11,857,972.94
 
  1201-0002   Programska aktivnost: JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  196  423  USLUGE PO UGOVORU 700,000.00 493,682.30 70.53% 206,317.70
  197  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 3,951,625.34 65.86% 2,048,374.66
  198  426  MATERIJAL 250,000.00 45,750.00 18.30% 204,250.00
   
  Ukupno 32,713,000.00 18,396,084.70 56.23% 14,316,915.30
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,950,000.00 4,491,057.64    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 6,950,000.00 4,491,057.64 64.62% 2,458,942.36
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,713,000.00 18,396,084.70    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 32,713,000.00 18,396,084.70 56.23% 14,316,915.30
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,713,000.00 18,396,084.70    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 32,713,000.00 18,396,084.70 56.23% 14,316,915.30
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,713,000.00 18,396,084.70    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 5 32,713,000.00 18,396,084.70 56.23% 14,316,915.30
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  199   Projekat: PROJEKAT 1 SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  199  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 2,409,669.89 80.32% 590,330.11
   
  Izvori finansiranja za projekat 199
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,409,669.89    
  Ukupno Projekat 199: 3,000,000.00 2,409,669.89 80.32% 590,330.11
 
  200   Projekat: PROJEKAT -IZRADA SPOMEN OBELEŽJA  
  820   USLUGE KULTURE  
  200  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  200/1  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 200
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,750,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 200: 3,750,000.00 0.00 0.00% 3,750,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,750,000.00 2,409,669.89    
  Ukupno Funkcija 820 6,750,000.00 2,409,669.89 35.70% 4,340,330.11
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,750,000.00 2,409,669.89    
  Ukupno Program 1201 6,750,000.00 2,409,669.89 35.70% 4,340,330.11
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  201  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA USTANOVA SPORTSKI CENTAR 10,000,000.00 7,012,419.63 70.12% 2,987,580.37
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 7,012,419.63    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 10,000,000.00 7,012,419.63 70.12% 2,987,580.37
 
  202   Projekat: PROJEKAT 1 USLUGE ZAKUPA KLIZALIŠTA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  202  421  STALNI TROŠKOVI 5,500,000.00 2,400,000.00 43.64% 3,100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 202
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 2,400,000.00    
  Ukupno Projekat 202: 5,500,000.00 2,400,000.00 43.64% 3,100,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 9,412,419.63    
  Ukupno Funkcija 810 15,500,000.00 9,412,419.63 60.73% 6,087,580.37
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 9,412,419.63    
  Ukupno Program 1301 15,500,000.00 9,412,419.63 60.73% 6,087,580.37
 
  0901   SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA  
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  203  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI-CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 38,150,000.00 20,281,284.22 53.16% 17,868,715.78
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,150,000.00 20,281,284.22    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 38,150,000.00 20,281,284.22 53.16% 17,868,715.78
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,150,000.00 20,281,284.22    
  Ukupno Funkcija 090 38,150,000.00 20,281,284.22 53.16% 17,868,715.78
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  204  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -CIR 210,000.00 123,865.36 58.98% 86,134.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000.00 123,865.36    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 210,000.00 123,865.36 58.98% 86,134.64
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000.00 123,865.36    
  Ukupno Funkcija 010 210,000.00 123,865.36 58.98% 86,134.64
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  205  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -NOR I KADROVAČKA POMOĆ 1,780,000.00 1,049,335.08 58.95% 730,664.92
  206  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PROJEKTI IZ OBLSTI SOCIJALNE ZAŠTITE 59,400,000.00 6,653,826.51 11.20% 52,746,173.49
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,980,000.00 1,069,335.08    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,200,000.00 6,633,826.51    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 61,180,000.00 7,703,161.59 12.59% 53,476,838.41
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,980,000.00 1,069,335.08    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,200,000.00 6,633,826.51    
  Ukupno Funkcija 070 61,180,000.00 7,703,161.59 12.59% 53,476,838.41
 
  0901-0006   Programska aktivnost: Podrška deci i porodicama sa decom  
  040   PORODICA I DECA  
  207  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PUT.TR. OŠ 1,500,000.00 906,347.39 60.42% 593,652.61
  208  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PUT.TR. SŠ 22,000,000.00 11,968,277.00 54.40% 10,031,723.00
  209  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PRVO DETE 12,000,000.00 6,396,552.82 53.30% 5,603,447.18
  210  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 6,107,780.72 46.62% 6,992,219.28
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,500,000.00 23,774,236.93    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 1,604,721.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 48,600,000.00 25,378,957.93 52.22% 23,221,042.07
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,500,000.00 23,774,236.93    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 1,604,721.00    
  Ukupno Funkcija 040 48,600,000.00 25,378,957.93 52.22% 23,221,042.07
 
  0901-0002   Programska aktivnost: Prihvatilišta i druge vrste smeštaja  
  060   STANOVANJE  
  211  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE ZA ŽIVOT-DOMSKI SMEŠTAJ 500,000.00 266,823.00 53.36% 233,177.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 266,823.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 266,823.00 53.36% 233,177.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 266,823.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 266,823.00 53.36% 233,177.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Aktivnosti Crvenog krsta  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  212  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -NARODNA KUHINJA 4,000,000.00 2,956,240.52 73.91% 1,043,759.48
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 2,956,240.52    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,000,000.00 2,956,240.52 73.91% 1,043,759.48
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 2,956,240.52    
  Ukupno Funkcija 070 4,000,000.00 2,956,240.52 73.91% 1,043,759.48
 
  213   Projekat: PROJEKAT 1 BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  213  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA-BESPLATNE UŽINE 6,000,000.00 2,011,990.67 33.53% 3,988,009.33
   
  Izvori finansiranja za projekat 213
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 2,011,990.67    
  Ukupno Projekat 213: 6,000,000.00 2,011,990.67 33.53% 3,988,009.33
 
  214   Projekat: PROJEKAT 2 FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE  
  040   PORODICA I DECA  
  214  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 214
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 214: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,500,000.00 2,011,990.67    
  Ukupno Funkcija 040 9,500,000.00 2,011,990.67 21.18% 7,488,009.33
 
  214/1   Projekat: PROJEKAT 3 FINASIRANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  214/1  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 2,982,625.40 0.00 0.00% 2,982,625.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 214/1
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,982,625.40 0.00    
  Ukupno Projekat 214/1: 2,982,625.40 0.00 0.00% 2,982,625.40
 
  214/2   Projekat: PROJEKAT 4 - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU - INO PROJEKAT  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  214/2  421  STALNI TROŠKOVI 657,000.00 0.00 0.00% 657,000.00
  214/3  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 643,000.00 0.00 0.00% 643,000.00
  214/4  423  USLUGE PO UGOVORU 15,350,000.00 0.00 0.00% 15,350,000.00
  214/5  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
  214/6  512  MAŠINE I OPREMA 2,750,000.00 0.00 0.00% 2,750,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 214/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,060,000.00 0.00    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 18,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,290,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 214/2: 22,900,000.00 0.00 0.00% 22,900,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 090:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,060,000.00 0.00    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 18,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,272,625.40 0.00    
  Ukupno Funkcija 090 25,882,625.40 0.00 0.00% 25,882,625.40
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 103,900,000.00 50,483,775.78    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 18,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 65,572,625.40 8,238,547.51    
  Ukupno Program 0901 188,022,625.40 58,722,323.29 31.23% 129,300,302.11
 
  1801   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvne zaštite  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  215  464  TEKUĆE DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA -ZDRAVSTVO 155,000,000.00 111,390,570.74 71.86% 43,609,429.26
  216  424  OSTALE MEDICINSKE USLUGE- MRTVOZORSTVO 900,000.00 643,547.37 71.51% 256,452.63
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,900,000.00 112,034,118.11    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 155,900,000.00 112,034,118.11 71.86% 43,865,881.89
 
  217   Projekat: PROJEKAT 1 IZRADA ISTRAŽNO EKSPLOATACIONE BUŠOTINE ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE DR. BORIVOJ GNJATIĆ U S. SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  217  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 827,680.00 827,680.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 827,680.00    
  Ukupno Projekat 217: 827,680.00 827,680.00 100.00% 0.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,900,000.00 112,034,118.11    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 827,680.00    
  Ukupno Funkcija 721 156,727,680.00 112,861,798.11 72.01% 43,865,881.89
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,900,000.00 112,034,118.11    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 827,680.00    
  Ukupno Program 1801 156,727,680.00 112,861,798.11 72.01% 43,865,881.89
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  218  421  STALNI TROŠKOVI 23,035,000.00 16,239,921.24 70.50% 6,795,078.76
  219  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 11,480,000.00 0.00 0.00% 11,480,000.00
  220  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,503,952.00 1,162,094.40 46.41% 1,341,857.60
  221  426  MATERIJAL 2,736,698.00 1,076,523.50 39.34% 1,660,174.50
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,755,650.00 18,478,539.14    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 39,755,650.00 18,478,539.14 46.48% 21,277,110.86
 
  1102-0009   Programska aktivnost: Ostale komunalne usluge  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  222  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 39,848,640.00 30,263,312.30 75.95% 9,585,327.70
  223  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 14,665,000.00 2,290,425.00 15.62% 12,374,575.00
  224  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5,665,864.00 3,357,256.49 59.25% 2,308,607.51
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,179,504.00 35,910,993.79    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0009: 60,179,504.00 35,910,993.79 59.67% 24,268,510.21
 
  225   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  225  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 453,600.00 0.00 0.00% 453,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 453,600.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 453,600.00 0.00 0.00% 453,600.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 276,000.00 276,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 276,000.00 276,000.00    
  Ukupno Projekat 226: 276,000.00 276,000.00 100.00% 0.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,512,000.00 911,636.40 60.29% 600,363.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,512,000.00 911,636.40    
  Ukupno Projekat 227: 1,512,000.00 911,636.40 60.29% 600,363.60
 
  228   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE NA DRŽAVNOM PUTU IIA-126, OD GRANICE NASELJENOG MESTA S.SLANKAMEN U DUŽINI 1100M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 590,400.00 590,400.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 590,400.00 590,400.00    
  Ukupno Projekat 228: 590,400.00 590,400.00 100.00% 0.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  229  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 49,000.00 0.00 0.00% 49,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 49,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 229: 49,000.00 0.00 0.00% 49,000.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZGRADNJA NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 2,663,148.00 69.35% 1,176,852.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,663,148.00    
  Ukupno Projekat 230: 3,840,000.00 2,663,148.00 69.35% 1,176,852.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE POVRŠINE BR. 3 U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  231  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 114,000.00 0.00 0.00% 114,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 114,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 231: 114,000.00 0.00 0.00% 114,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT 1.9 NABAVKA RAČUNARSKOG SOFTVERA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  232  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,750,000.00 1,367,744.40 78.16% 382,255.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,750,000.00 1,367,744.40    
  Ukupno Projekat 232: 1,750,000.00 1,367,744.40 78.16% 382,255.60
 
  233   Projekat: PROJEKAT 1.10 USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA U CILJU ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 462,240.00 0.00 0.00% 462,240.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 462,240.00 0.00    
  Ukupno Projekat 233: 462,240.00 0.00 0.00% 462,240.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 108,982,394.00 60,198,461.73    
  Ukupno Funkcija 620 108,982,394.00 60,198,461.73 55.24% 48,783,932.27
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 108,982,394.00 60,198,461.73    
  Ukupno Program 1102 108,982,394.00 60,198,461.73 55.24% 48,783,932.27
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0004   Programska aktivnost: Upravljanje otpadnim vodama  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  234  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
  235  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 501,600.00 0.00 0.00% 501,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,501,600.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0004: 18,501,600.00 0.00 0.00% 18,501,600.00
 
  236   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA TREĆU FAZU FEKALNE KANALIZACIJE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 236
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 504,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 236: 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
 
  237   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE RADNE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  237  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 590,520.00 0.00 0.00% 590,520.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 237
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 590,520.00 0.00    
  Ukupno Projekat 237: 590,520.00 0.00 0.00% 590,520.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,596,120.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 19,596,120.00 0.00 0.00% 19,596,120.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,596,120.00 0.00    
  Ukupno Program 0401 19,596,120.00 0.00 0.00% 19,596,120.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: Upravljanje saobraćajem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  238  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,665,276.00 382,122.00 22.95% 1,283,154.00
  239  426  MATERIJAL 1,289,642.00 730,602.94 56.65% 559,039.06
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,954,918.00 1,112,724.94    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 2,954,918.00 1,112,724.94 37.66% 1,842,193.06
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  240  421  STALNI TROŠKOVI 834,298.00 138,656.85 16.62% 695,641.15
  241  423  USLUGE PO UGOVORU 827,802.00 316,735.00 38.26% 511,067.00
  242  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -FAKTURISANJE 25,871,040.00 24,119,255.30 93.23% 1,751,784.70
  243  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 91,273,431.00 8,639,957.82 9.47% 82,633,473.18
  244  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 23,965,174.00 20,170,325.58 84.17% 3,794,848.42
  245  426  MATERIJAL 7,133,432.00 1,774,462.64 24.88% 5,358,969.36
  246  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,198,652.00 4,389,600.00 60.98% 2,809,052.00
  246/1  512  MAŠINE I OPREMA 4,389,600.00 0.00 0.00% 4,389,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 161,493,429.00 59,548,993.19    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 161,493,429.00 59,548,993.19 36.87% 101,944,435.81
 
  247   Projekat: PROJEKAT 1.1 NABAVKA I MONTAŽA USPORIVAČA SAOBRAĆAJA I VIBRO ZVUČNIH TRAKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247  426  MATERIJAL 739,128.00 685,692.00 92.77% 53,436.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 247
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 739,128.00 685,692.00    
  Ukupno Projekat 247: 739,128.00 685,692.00 92.77% 53,436.00
 
  248   Projekat: PROJEKAT 1.2 POJAČANO ODRŽAVANJE PUTA II-124 U NASELJU INĐIJA( ILICA ZANATLIJSKA I DUNAVSKA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  248  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,100,000.00 16,659,481.73 87.22% 2,440,518.27
   
  Izvori finansiranja za projekat 248
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,100,000.00 16,659,481.73    
  Ukupno Projekat 248: 19,100,000.00 16,659,481.73 87.22% 2,440,518.27
 
  249   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA I INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  249  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 249
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 249: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  250   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  250  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 395,000.00 0.00 0.00% 395,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 250
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 395,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 250: 395,000.00 0.00 0.00% 395,000.00
 
  251   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U N.SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  251  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 462,000.00 0.00 0.00% 462,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 251
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 462,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 251: 462,000.00 0.00 0.00% 462,000.00
 
  252   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR. 15 U K.O. INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,708,800.00 4,708,800.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 252
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,923,800.00 3,923,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 785,000.00 785,000.00    
  Ukupno Projekat 252: 4,708,800.00 4,708,800.00 100.00% 0.00
 
  253   Projekat: PROJEKAT 1.7 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  253  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 253
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 253: 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
 
  254   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU PORED OBJEKTA MZ N.SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  254  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 330,000.00 330,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 254
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 330,000.00 330,000.00    
  Ukupno Projekat 254: 330,000.00 330,000.00 100.00% 0.00
 
  255   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA GLAVBNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUTA L18 NOVI SLANKAMEN-SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  255  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,014,680.00 1,000,000.00 49.64% 1,014,680.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 255
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,014,680.00 1,000,000.00    
  Ukupno Projekat 255: 2,014,680.00 1,000,000.00 49.64% 1,014,680.00
 
  256   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OPŠTINSKOG PUTA L7 ČORTANOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  256  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,068,000.00 0.00 0.00% 1,068,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 256
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,068,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 256: 1,068,000.00 0.00 0.00% 1,068,000.00
 
  257   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU OPŠTINSKOG PUTA L9 INĐIJA-JARKOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  257  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 467,760.00 467,760.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 257
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 467,760.00 467,760.00    
  Ukupno Projekat 257: 467,760.00 467,760.00 100.00% 0.00
 
  258   Projekat: PROJEKAT 2.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU JUGOISTOČNOG KRAKA OBILAZNICE SA KRUŽNOM RASKRSNICOM NA DRŽAVNOM PUTU II A-100  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,440,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZGRADNJA INDUSTRIJSKIH SAOBRAĆAJNICA U RADNIM ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 48,370,000.00 23,538,875.95 48.66% 24,831,124.05
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,370,000.00 23,538,875.95    
  Ukupno Projekat 259: 48,370,000.00 23,538,875.95 48.66% 24,831,124.05
 
  260   Projekat: PROJEKAT 3.5 IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU PORED OBJEKTA MZ N.SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,620,000.00 2,034,396.00 77.65% 585,604.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,620,000.00 2,034,396.00    
  Ukupno Projekat 260: 2,620,000.00 2,034,396.00 77.65% 585,604.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT 3.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA LOKALNIH PUTEVA I ULICA U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA KOJI NISU ASFALTIRANI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 280,558,715.00 109,301,723.81    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 785,000.00 785,000.00    
  Ukupno Funkcija 620 281,343,715.00 110,086,723.81 39.13% 171,256,991.19
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 280,558,715.00 109,301,723.81    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 785,000.00 785,000.00    
  Ukupno Program 0701 281,343,715.00 110,086,723.81 39.13% 171,256,991.19
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0003   Programska aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  262  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 91,200,000.00 0.00 0.00% 91,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 91,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 91,200,000.00 0.00 0.00% 91,200,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT 1.2 ZAVRŠETAK PRVE FAZE SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,813,163.00 4,414,249.43 91.71% 398,913.57
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,813,163.00 4,414,249.43    
  Ukupno Projekat 264: 4,813,163.00 4,414,249.43 91.71% 398,913.57
 
  265   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -DRUGA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,263,280.00 5,263,279.79 100.00% 0.21
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,263,280.00 5,263,279.79    
  Ukupno Projekat 265: 5,263,280.00 5,263,279.79 100.00% 0.21
 
  266   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -TREĆA FAZA I ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,070,216.00 12,018,237.10 99.57% 51,978.90
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,070,216.00 12,018,237.10    
  Ukupno Projekat 266: 12,070,216.00 12,018,237.10 99.57% 51,978.90
 
  267   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,188,000.00 0.00 0.00% 1,188,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,188,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 1,188,000.00 0.00 0.00% 1,188,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT 1.6 VEŠTAČENJE O STANJU ZAVRŠENOSTI OBJEKTA SPORTSKE HALE U INĐIJI I IZRADA PREDMERA I PREDRAČUNA ZA ZAVRŠETAK SVIH POTREBNIH RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  268  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,770,432.00 4,770,432.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,770,432.00 4,770,432.00    
  Ukupno Projekat 268: 4,770,432.00 4,770,432.00 100.00% 0.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 111,728,648.00 16,788,669.10    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,076,443.00 9,677,529.22    
  Ukupno Funkcija 620 121,805,091.00 26,466,198.32 21.73% 95,338,892.68
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 111,728,648.00 16,788,669.10    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,076,443.00 9,677,529.22    
  Ukupno Program 1301 121,805,091.00 26,466,198.32 21.73% 95,338,892.68
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  269   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LOKACIJA 15 PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  269  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  270   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  270  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 270
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 270: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  271   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA ( PUT, VODA I FK)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  271  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 271
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 271: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  272   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA NASELJENIH MESTA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  272  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 272
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 272: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  273   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA SLIV 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  273  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 273
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 273: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI ZANATLIJSKA TREĆI DEO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  274  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 274: 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
 
  275   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI MIHAILA PUPINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  275  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 275
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 275: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  276   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI INĐIJA LOKACIJA 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  276  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 276
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 276: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  277   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  277  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 277
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 277: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  278   Projekat: PROJEKAT 1.11 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OSVETLJENJE PEŠAČKIH PRELAZA U ZONI ŠKOLA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  278  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 278
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 278: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  279   Projekat: PROJEKAT 1.12 UČEŠĆE U IZGRADNJI PRODUŽETAKA NN MREŽE U KALAKAČI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  279  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,800,000.00 1,932,527.50 33.32% 3,867,472.50
   
  Izvori finansiranja za projekat 279
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,800,000.00 1,932,527.50    
  Ukupno Projekat 279: 5,800,000.00 1,932,527.50 33.32% 3,867,472.50
 
  280   Projekat: PROJEKAT 1.13 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU SERVISNE SAOBRAĆAJNICE ( L=300M) U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  280  541  ZEMLJIŠTE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 280
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 280: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  281   Projekat: PROJEKAT 1.14 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  281  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 281
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 281: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  282   Projekat: PROJEKAT 1.15 IZGRADNJA PRODUŽETAKA MREŽE JAVNE RASVETE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA( ULICE SREMSKA, Đ.VOJNOVIĆA, KRČEVINE U INĐIJI I V.STEPE U BEŠKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  282  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 282
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 282: 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
 
  283   Projekat: PROJEKAT 1.16 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA ( BEŠKA TREĆA FAZA, NOVI KARLOVCI, N.SLANKAMEN I S.SLANKAMEN)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  283  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 283
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 283: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  284   Projekat: PROJEKAT 1.17 IZRADA 3D MODELA REKLAMNIH PLAKATA I BROŠURA ZA POTREBE INVESTICIJA PREDVIĐENIH PROGRAMOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  284  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 284
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 284: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  285   Projekat: PROJEKAT 1.18 ANGAŽOVANJE STRUČNOG NADZORA NA IZGRADNJI OBJEKTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  285  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 285
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 285: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  286   Projekat: PROJEKAT 1.21 IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE LOKACIJA 15-DRUGA FAZA ( PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  286  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 50,000,000.00 0.00 0.00% 50,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 286
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 25,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 286: 50,000,000.00 0.00 0.00% 50,000,000.00
 
  287   Projekat: PROJEKAT 1.23 UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD N.SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  287  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 287
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 287: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  288   Projekat: PROJEKAT 1.24 IZGRADNJA ULIČNOG VODOVODA U DELU ULICE DESANKE MAKSIMOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  288  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,898,837.00 0.00 0.00% 1,898,837.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 288
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 379,767.40 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,519,069.60 0.00    
  Ukupno Projekat 288: 1,898,837.00 0.00 0.00% 1,898,837.00
 
  289   Projekat: PROJEKAT 1.25 NABAVKA KAMIONA SA KORPOM ZA POTREBE ODRŽAVANJA JAVNE RASVETE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289  512  MAŠINE I OPREMA 9,526,800.00 9,526,800.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,526,800.00 9,526,800.00    
  Ukupno Projekat 289: 9,526,800.00 9,526,800.00 100.00% 0.00
 
  289/1   Projekat: PROJEKAT 1.26 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOVODNE MREŽE I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE c2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/1: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  289/2   Projekat: PROJEKAT 1.27 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/2: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  289/3   Projekat: PROJEKAT 1.28 SANACIJA JAVNOG OSVETLJENJA U NASELJENOM MESTU JARKOVCI I OPŠTINI INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/3  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,184.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,998,016.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/3: 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
 
  289/4   Projekat: PROJEKAT 1.29 NABAVKA KAMIONA KIPERA I KAMIONA SMEĆARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/4  512  MAŠINE I OPREMA 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/4: 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 112,320,751.40 11,459,327.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 29,517,085.60 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 141,837,837.00 11,459,327.50 8.08% 130,378,509.50
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 112,320,751.40 11,459,327.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 29,517,085.60 0.00    
  Ukupno Program 1102 141,837,837.00 11,459,327.50 8.08% 130,378,509.50
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  290   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI OUTLET  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  290  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 290
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 290: 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
 
  291   Projekat: PROJEKAT 1.2 REKONSTRUKCIJA PUTA L18 NOVI SLANKAMEN-SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  291  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 291
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 47,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 47,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 291: 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
 
  292   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  292  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 292
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 292: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  293   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  293  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 293
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 293: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  294   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  294  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 294
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 294: 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
 
  295   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA NA OPŠTINSKOM PUTU BR.1 U ULICI CARA DUŠANA U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  295  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 295
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  296   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI SONJE MARINKOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 296
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 296: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  269/1   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI FRUŠKOGORSKA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269/1: 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
 
  297   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE MARINE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  297  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 297
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 297: 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
 
  298   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU IIA-100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  298  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 298
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 298: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  299   Projekat: PROJEKAT 1.11 IZRADA PROJEKATA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  299/1   Projekat: PROJEKAT 1.12 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD INĐIJE DO JARKOVACA DUŽ PUTA L-22 SA JAVNOM RASVETOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299/1: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  299/2   Projekat: PROJEKAT 1.13 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA ISPRED MESNE ZAJEDNICE MARADIK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299/2  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299/2: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  299/3   Projekat: PROJEKAT 1.14 NABAVKA OPREME ZA POSEBNA PARKIRALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299/3  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299/3: 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
 
  300   Projekat: PROJEKAT 1.15 IZGRADNJA SERVISNE SAOBRAĆAJNICE ( L=300M) U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  300  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 300
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 300: 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
 
  300/1   Projekat: PROJEKAT 1.15.1 STRUČNI NADZOR NAD OIZGRADNJOM SERVISNE SAOBRAĆAJNICE U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  300/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 300/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 300/1: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  301   Projekat: PROJEKAT 1.16 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKE STAZE U ULICI N.TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 800,000.00 480,900.00 60.11% 319,100.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 480,900.00    
  Ukupno Projekat 301: 800,000.00 480,900.00 60.11% 319,100.00
 
  301/1   Projekat: PROJEKAT 1.17 IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 301/1: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  301/2   Projekat: PROJEKAT 1.18 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U ULUICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/2  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 301/2: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  301/3   Projekat: PROJEKAT 1.18.1 IZGRADNJA PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/3  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 301/3: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  302   Projekat: PROJEKAT 1.19 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 302: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  303   Projekat: PROJEKAT 1.20 IZGRADNJA PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 303: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT 1.22 POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 KM 10+662,15 DO KM 10+861,64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI( OBILIĆEV VENAC)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 29,624,055.00 0.00 0.00% 29,624,055.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,812,028.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,812,027.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 29,624,055.00 0.00 0.00% 29,624,055.00
 
  305   Projekat: PROJEKAT 1.26 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PEŠAČKO BICIKLISTIČKU STAZU OD GRADSKOG BAZENA DO BRAZDE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  305  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 305
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 305: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  306   Projekat: PROJEKAT 1.27 IZGRADNJA DVA UPARENA AUTOBUSKA STAJALIŠTA SA NIŠAMA , U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-REDA BROJ 126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 2,297,731.72 0.00 0.00% 2,297,731.72
   
  Izvori finansiranja za projekat 306
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,297,731.72 0.00    
  Ukupno Projekat 306: 2,297,731.72 0.00 0.00% 2,297,731.72
 
  306/1   Projekat: PROJEKAT 1.27.1 IZRADA I UGRADNJA DVE AUTOBUSKE NADSTREŠNICE NA LOKACIJAMA LJUKOVO I BANSTOL  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 477,600.00 95.52% 22,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 306/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 477,600.00    
  Ukupno Projekat 306/1: 500,000.00 477,600.00 95.52% 22,400.00
 
  307   Projekat: PROJEKAT 1.28 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ASFALTIRANJE ULICA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  307  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 307
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 307: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  308   Projekat: PROJEKAT 1.29 NABAVKA KOMBINOVANE MAŠINE ROVOKOPAČ-BAGER  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  308  512  MAŠINE I OPREMA 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 308
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 308: 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
 
  309   Projekat: PROJEKAT 1.30 NABAVKA VIBRO PLOČA SA ALATOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  309  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 309
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 309: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  310   Projekat: PROJEKAT 1.31 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PUTA NA DEONICI BANSTOL-HOTEL NORCEV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  310/A   Projekat: PROJEKAT 1.31 A - REKONSTRUKCIJA PUTA NA DEONICI BANSTOL - HOTEL NORCEV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310/A  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 310,000,000.00 0.00 0.00% 310,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310/A
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 310,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310/A: 310,000,000.00 0.00 0.00% 310,000,000.00
 
  310/1   Projekat: PROJEKAT 1.32. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE C2 I I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE C3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 72,138,118.73 15,404,762.47 21.35% 56,733,356.26
   
  Izvori finansiranja za projekat 310/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,974,563.32 15,404,762.47    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 33,163,555.41 0.00    
  Ukupno Projekat 310/1: 72,138,118.73 15,404,762.47 21.35% 56,733,356.26
 
  310/2   Projekat: PROJEKAT 1.33 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SAOBRAĆANICE C2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE C3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310/2: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  310/3   Projekat: PROJEKAT 1.34 - IZGRADNJA SOBRAĆAJNICE C1 I C2 (II FAZA) U RADNOJ ZONI BR. 15 U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM - PROJEKAT VODOVODNE MREŽE (II FAZA - C2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310/3  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,103,864.90 0.00 0.00% 20,103,864.90
   
  Izvori finansiranja za projekat 310/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,051,932.45 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,051,932.45 0.00    
  Ukupno Projekat 310/3: 20,103,864.90 0.00 0.00% 20,103,864.90
 
  310/4   Projekat: PROJEKAT 1.35 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PEŠAČKU STAZU OD ZOO VRTA DO BENZINSKE PUMPE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310/4  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310/4: 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
 
  310/5   Projekat: PROJEKAT 1.36 - IZGRADNJA PEŠAĆKE STAZE OD ZOO VRTA DO BENZINSKE PUMPE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310/5  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310/5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310/5: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 218,019,523.77 16,363,262.47    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 417,825,246.58 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 635,844,770.35 16,363,262.47 2.57% 619,481,507.88
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 218,019,523.77 16,363,262.47    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 417,825,246.58 0.00    
  Ukupno Program 0701 635,844,770.35 16,363,262.47 2.57% 619,481,507.88
 
  1801   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  311   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE AMBULANTE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  311  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1801 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  312   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  312  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 312
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 312: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  313   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STADIONA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  313  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 313
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 313: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  314   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  314  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 350,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 314: 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
 
  315   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  315  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,315,000.00 12,271,890.00 99.65% 43,110.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 315
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,315,000.00 12,271,890.00    
  Ukupno Projekat 315: 12,315,000.00 12,271,890.00 99.65% 43,110.00
 
  315/1   Projekat:  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  315/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 296,400.00 236,400.00 79.76% 60,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 315/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 296,400.00 236,400.00    
  Ukupno Projekat 315/1: 296,400.00 236,400.00 79.76% 60,000.00
 
  316   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  316  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 316
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 316: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  317   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZGRADNJA TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  317  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 317
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 317: 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
 
  318   Projekat: PROJEKAT 1.8 OPREMANJE SPORTSKOG TERENA U LEJAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  317/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
  318  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,001,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318: 8,001,000.00 0.00 0.00% 8,001,000.00
 
  318/1   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZGRADNJA SPORTSKE SALE U INĐIJI - IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Projekat 318/1: 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
 
  318/2   Projekat: PROJEKAT 1.10 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SPORTSKE SALE U INĐIJI - IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318/2: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,663,400.00 12,508,290.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 112,112,729.59 12,508,290.00 11.16% 99,604,439.59
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,663,400.00 12,508,290.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Program 1301 112,112,729.59 12,508,290.00 11.16% 99,604,439.59
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  318/3   Projekat: PROJEKAT 1.11 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU SPORTSKE HALE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/3  541  ZEMLJIŠTE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318/3: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  318/4   Projekat: PROJEKAT 1.12 IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI 15 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/4  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 600,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 600,000.00    
  Ukupno Projekat 318/4: 600,000.00 600,000.00 100.00% 0.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,600,000.00 600,000.00    
  Ukupno Funkcija 620 2,600,000.00 600,000.00 23.08% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,600,000.00 600,000.00    
  Ukupno Program 1501 2,600,000.00 600,000.00 23.08% 2,000,000.00
 
  1101   URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE  
  1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i urbanističko planiranje  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  319  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PLANSKA DOKUMENTACIJA 17,300,000.00 324,000.00 1.87% 16,976,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,300,000.00 324,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 17,300,000.00 324,000.00 1.87% 16,976,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,300,000.00 324,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 17,300,000.00 324,000.00 1.87% 16,976,000.00
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,300,000.00 324,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1101 17,300,000.00 324,000.00 1.87% 16,976,000.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  320  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  0701-0004   Programska aktivnost: JAVNI GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  321  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -JAVNI PREVOZ 142,400,000.00 48,617,375.70 34.14% 93,782,624.30
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 142,400,000.00 48,617,375.70    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0004: 142,400,000.00 48,617,375.70 34.14% 93,782,624.30
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 152,400,000.00 48,617,375.70    
  Ukupno Funkcija 620 152,400,000.00 48,617,375.70 31.90% 103,782,624.30
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 152,400,000.00 48,617,375.70    
  Ukupno Program 0701 152,400,000.00 48,617,375.70 31.90% 103,782,624.30
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  322   Projekat: PROJEKAT 1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA BUNARA B-7/2 BEŠKA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  322  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,516,000.00 3,516,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 322
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 703,200.00 703,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,812,800.00 2,812,800.00    
  Ukupno Projekat 322: 3,516,000.00 3,516,000.00 100.00% 0.00
 
  323   Projekat: PROJEKAT 2 POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  323  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 323
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 323: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,253,200.00 703,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,262,800.00 2,812,800.00    
  Ukupno Funkcija 630 23,516,000.00 3,516,000.00 14.95% 20,000,000.00
 
  323/1   Projekat: PROJEKAT 3 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23, B24 I B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA7510/16, 7510/20, 7510/24 I 7710/14, SVE K.O. INĐIJA - FAZA I / IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BUŠENJE BUNARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  323/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 24,432,831.34 0.00 0.00% 24,432,831.34
   
  Izvori finansiranja za projekat 323/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,886,566.27 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,546,265.07 0.00    
  Ukupno Projekat 323/1: 24,432,831.34 0.00 0.00% 24,432,831.34
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,886,566.27 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,546,265.07 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 24,432,831.34 0.00 0.00% 24,432,831.34
 
  323/2   Projekat: PROJEKAT 4 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU ZA IZGRADNJU SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23, B24 I B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA7510/16, 7510/20, 7510/24 I 7710/14, SVE K.O. INĐIJA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  323/2  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 441,840.00 0.00 0.00% 441,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 323/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 88,368.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 353,472.00 0.00    
  Ukupno Projekat 323/2: 441,840.00 0.00 0.00% 441,840.00
 
  323/3   Projekat: PROJEKAT 5 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23, B24 I B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA 7510/16, 7510/24 I 7710/14 SVE KO INĐIJA - FAZA 4 IZGRADNJE SABIRNOG CEVOVODA, NAPOJNOG VODA I BUŠENJE I  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  323/3  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 33,964,466.32 0.00 0.00% 33,964,466.32
   
  Izvori finansiranja za projekat 323/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,792,893.27 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,171,573.05 0.00    
  Ukupno Projekat 323/3: 33,964,466.32 0.00 0.00% 33,964,466.32
  Izvori finansiranja za funkciju 630:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,881,261.27 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,525,045.05 0.00    
  Ukupno Funkcija 630 34,406,306.32 0.00 0.00% 34,406,306.32
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,021,027.54 703,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 62,334,110.12 2,812,800.00    
  Ukupno Program 1102 82,355,137.66 3,516,000.00 4.27% 78,839,137.66
 
  0101   POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ  
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  421   POLJOPRIVREDA  
  324  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,410,000.00 408,620.36 28.98% 1,001,379.64
  324/1  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  324/2  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,410,000.00 408,620.36    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 8,410,000.00 408,620.36 4.86% 8,001,379.64
 
  0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrške ruralnom razvoju  
  421   POLJOPRIVREDA  
  325  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐI 24,000,000.00 7,142,959.22 29.76% 16,857,040.78
  326  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 7,930,000.00 5,703,471.40 71.92% 2,226,528.60
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,930,000.00 12,846,430.62    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 31,930,000.00 12,846,430.62 40.23% 19,083,569.38
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,340,000.00 13,255,050.98    
  Ukupno Funkcija 421 40,340,000.00 13,255,050.98 32.86% 27,084,949.02
 
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  327  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI-NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 5,000,000.00 3,515,938.16 70.32% 1,484,061.84
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 3,515,938.16    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 5,000,000.00 3,515,938.16 70.32% 1,484,061.84
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 3,515,938.16    
  Ukupno Funkcija 560 5,000,000.00 3,515,938.16 70.32% 1,484,061.84
 
  328   Projekat: PROJEKAT 1 UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  328  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE- UREĐENJE KANALSKE MREŽE 26,221,100.00 4,000,000.00 15.25% 22,221,100.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 328
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,000,000.00 4,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,221,100.00 0.00    
  Ukupno Projekat 328: 26,221,100.00 4,000,000.00 15.25% 22,221,100.00
 
  329   Projekat: PROJEKAT 2 UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  329  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,000,000.00 336,000.00 1.12% 29,664,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 336,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329: 30,000,000.00 336,000.00 1.12% 29,664,000.00
 
  329/1   Projekat: ORGANIZOVANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE  
  421   POLJOPRIVREDA  
  329/1  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  329/2  512  MAŠINE I OPREMA 17,000,000.00 0.00 0.00% 17,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329/1: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  329/3   Projekat: PROJEKAT 4 - USLUGE PREDMERA I IDENTIFIKACIJE KATASTARSKIH PARCELA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  329/3  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329/3: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 55,000,000.00 4,336,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,221,100.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 82,221,100.00 4,336,000.00 5.27% 77,885,100.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,340,000.00 21,106,989.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,221,100.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 127,561,100.00 21,106,989.14 16.55% 106,454,110.86
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  330  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA 11,000,000.00 9,357,060.42 85.06% 1,642,939.58
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 9,357,060.42    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 11,000,000.00 9,357,060.42 85.06% 1,642,939.58
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 9,357,060.42    
  Ukupno Funkcija 487 11,000,000.00 9,357,060.42 85.06% 1,642,939.58
 
  1501-0003   Programska aktivnost: Podsticaji za razvoj preduzetništva  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  331  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 6,903,000.00 5,438,544.88 78.79% 1,464,455.12
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,903,000.00 5,438,544.88    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 6,903,000.00 5,438,544.88 78.79% 1,464,455.12
 
  332   Projekat: PROJEKAT 1 PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  332  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 332
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 332: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  333   Projekat: PROJEKAT 2 SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNIH STOPA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  333  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 1,787,692.17 35.75% 3,212,307.83
   
  Izvori finansiranja za projekat 333
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 1,787,692.17    
  Ukupno Projekat 333: 5,000,000.00 1,787,692.17 35.75% 3,212,307.83
 
  334   Projekat: PROJEKAT 3 PROMOCIJA OPŠTINE INĐIJA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  334  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 334
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 334: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,903,000.00 7,226,237.05    
  Ukupno Funkcija 490 21,903,000.00 7,226,237.05 32.99% 14,676,762.95
 
  335   Projekat: PROJEKAT 4 PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  335  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 11,000,000.00 6,785,371.37 61.69% 4,214,628.63
   
  Izvori finansiranja za projekat 335
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 6,785,371.37    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 335: 11,000,000.00 6,785,371.37 61.69% 4,214,628.63
 
  336   Projekat: PROJEKAT 5 RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  336  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROJEKTI 11,498,723.00 3,819,629.32 33.22% 7,679,093.68
  336/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
  336/2  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 336
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,001,000.00 333,954.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,498,723.00 3,485,674.92    
  Ukupno Projekat 336: 19,499,723.00 3,819,629.32 19.59% 15,680,093.68
  Izvori finansiranja za funkciju 474
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,001,000.00 7,119,325.77    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,498,723.00 3,485,674.92    
  Ukupno Funkcija 474 30,499,723.00 10,605,000.69 34.77% 19,894,722.31
 
  337   Projekat: PROJEKAT 6 PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA CARINSKOG SKLADIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  337  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 337
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 337: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  337/1   Projekat: PROJEKAT 6.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CARINSKO SKLADIŠTE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  337/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 337/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 337/1: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,001,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 5,001,000.00 0.00 0.00% 5,001,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,905,000.00 23,702,623.24    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,498,723.00 3,485,674.92    
  Ukupno Program 1501 68,403,723.00 27,188,298.16 39.75% 41,215,424.84
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0005   Programska aktivnost: Upravljanje komunalnim otpadom  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  338  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA IN 1,000,000.00 437,298.80 43.73% 562,701.20
  339  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA INGRIN 7,127,600.00 4,391,097.00 61.61% 2,736,503.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,127,600.00 4,828,395.80    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0005: 8,127,600.00 4,828,395.80 59.41% 3,299,204.20
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,127,600.00 4,828,395.80    
  Ukupno Funkcija 510 8,127,600.00 4,828,395.80 59.41% 3,299,204.20
 
  0401-0002   Programska aktivnost: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  340  423  USLUGE PO UGOVORU -BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0002: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 560 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,127,600.00 4,828,395.80    
  Ukupno Program 0401 13,127,600.00 4,828,395.80 36.78% 8,299,204.20
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  1102-0009   Programska aktivnost: Ostale komunalne usluge  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  341  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 51,800,000.00 1,428,141.51 2.76% 50,371,858.49
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,800,000.00 1,428,141.51    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0009: 51,800,000.00 1,428,141.51 2.76% 50,371,858.49
 
  1102-0002   Programska aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  342  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 180,000,000.00 41,341,981.16 22.97% 138,658,018.84
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 163,400,000.00 41,341,981.16    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 16,600,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0002: 180,000,000.00 41,341,981.16 22.97% 138,658,018.84
 
  343   Projekat: PROJEKAT 1 ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  343  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 343
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 343: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  344   Projekat: PROJEKAT 2 NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  344  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 344
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 344: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 216,400,000.00 42,770,122.67    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,600,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 560 237,000,000.00 42,770,122.67 18.05% 194,229,877.33
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 216,400,000.00 42,770,122.67    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,600,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1102 237,000,000.00 42,770,122.67 18.05% 194,229,877.33
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  345  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 11,140,000.00 378,120.00 3.39% 10,761,880.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,140,000.00 378,120.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 11,140,000.00 378,120.00 3.39% 10,761,880.00
 
  346   Projekat: PROJEKAT 1- JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  346  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,150,000.00 693,037.76 60.26% 456,962.24
  347  423  USLUGE PO UGOVORU 1,950,000.00 398,734.06 20.45% 1,551,265.94
  348  426  MATERIJAL 800,000.00 637,020.00 79.63% 162,980.00
  349  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,700,000.00 0.00 0.00% 2,700,000.00
  350  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 349,998.00 5.83% 5,650,002.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 346
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,600,000.00 2,078,789.82    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-346: 12,600,000.00 2,078,789.82 16.50% 10,521,210.18
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,740,000.00 2,456,909.82    
  Ukupno Funkcija 360 23,740,000.00 2,456,909.82 10.35% 21,283,090.18
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,740,000.00 2,456,909.82    
  Ukupno Program 0701 23,740,000.00 2,456,909.82 10.35% 21,283,090.18
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,842,690,787.92 1,009,425,420.01    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 18,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 769,020,341.67 26,555,057.65    
  Ukupno Razdeo 4 3,630,261,129.59 1,035,980,477.66 28.54% 2,594,280,651.93
   
Stanje: 3,898,408,329.59 1,167,118,338.08   29.94% 2,731,289,991.51

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2017) Ciljana vrednost (2018) Ciljana vrednost (2019) Ciljana vrednost (2020) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno