Realizacija budžeta 2017
Datum:06/07/2017
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2017
Do datuma:30/06/2017

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 710,000,000.00 268,395,323.17 37.80% 441,604,676.83
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 85,000,000.00 34,407,299.11 40.48% 50,592,700.89
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 9,000,000.00 884,865.89 9.83% 8,115,134.11
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 2,500,000.00 2,215,721.67 88.63% 284,278.33
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 71,000,000.00 24,021,241.28 33.83% 46,978,758.72
  878,000,000.00 329,924,451.12 37.58% 548,075,548.88
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 330,000,000.00 127,762,846.27 38.72% 202,237,153.73
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 13,000,000.00 2,868,016.11 22.06% 10,131,983.89
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 99,000,000.00 47,799,474.25 48.28% 51,200,525.75
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 6,596.00 6.60% 93,404.00
  442,100,000.00 178,436,932.63 40.36% 263,663,067.37
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 1,500,000.00 726,910.66 48.46% 773,089.34
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 36,000,000.00 11,858,351.00 32.94% 24,141,649.00
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 6,000,000.00 163,934.81 2.73% 5,836,065.19
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 500,000.00 224,150.00 44.83% 275,850.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 28,000,000.00 6,896,399.10 24.63% 21,103,600.90
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 300,000.00 206,431.57 68.81% 93,568.43
  72,300,000.00 20,076,177.14 27.77% 52,223,822.86
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 50,000,000.00 22,305,610.44 44.61% 27,694,389.56
  50,000,000.00 22,305,610.44 44.61% 27,694,389.56
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 2,100,000.00 0.00 0.00% 2,100,000.00
  3,300,000.00 0.00 0.00% 3,300,000.00
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 400,000,000.00 75,876,116.70 18.97% 324,123,883.30
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 981,000,000.00 340,012.00 0.03% 980,659,988.00
  1,381,000,000.00 76,216,128.70 5.52% 1,304,783,871.30
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 11,500,000.00 0.00 0.00% 11,500,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 110,000,000.00 7,190,993.31 6.54% 102,809,006.69
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 58,000,000.00 12,378,269.47 21.34% 45,621,730.53
  179,500,000.00 19,569,262.78 10.90% 159,930,737.22
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 50,000,000.00 19,949,510.58 39.90% 30,050,489.42
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000,000.00 14,615,555.72 14.62% 85,384,444.28
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  150,100,000.00 34,565,066.30 23.03% 115,534,933.70
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 11,000,000.00 4,917,291.27 44.70% 6,082,708.73
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 4,000,000.00 1,253,900.00 31.35% 2,746,100.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,500,000.00 234,824.99 15.65% 1,265,175.01
  16,500,000.00 6,406,016.26 38.82% 10,093,983.74
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 41,000,000.00 2,913,924.12 7.11% 38,086,075.88
  41,000,000.00 2,913,924.12 7.11% 38,086,075.88
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 830,348,000.00 4,339,835.70 0.52% 826,008,164.30
  830,348,000.00 4,339,835.70 0.52% 826,008,164.30
911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
  91145 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST NIVOA OPŠTINA 300,000,000.00 0.00 0.00% 300,000,000.00
  300,000,000.00 0.00 0.00% 300,000,000.00
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
  92195 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
Stanje: 4,344,248,000.00 694,753,405.19 15.99% 3,649,494,594.81

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 213,190,000.00 100,682,480.54 47.23% 112,507,519.46
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 38,503,950.00 17,996,845.72 46.74% 20,507,104.28
  413 NAKNADE U NATURI 4,880,000.00 689,688.15 14.13% 4,190,311.85
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,936,200.00 2,739,329.38 21.18% 10,196,870.62
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 12,465,000.00 3,478,186.27 27.90% 8,986,813.73
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 18,137,000.00 5,669,308.19 31.26% 12,467,691.81
  300,112,150.00 131,255,838.25 43.74% 168,856,311.75
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 148,260,532.02 34,781,035.65 23.46% 113,479,496.37
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 4,154,800.00 1,073,697.16 25.84% 3,081,102.84
  423 USLUGE PO UGOVORU 151,866,741.00 45,168,887.63 29.74% 106,697,853.37
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 576,877,223.20 80,741,151.09 14.00% 496,136,072.11
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 82,276,605.00 28,522,441.43 34.67% 53,754,163.57
  426 MATERIJAL 73,436,079.00 21,494,837.21 29.27% 51,941,241.79
  1,036,871,980.22 211,782,050.17 20.43% 825,089,930.05
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  200,000.00 0.00 0% 200,000.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 12,126,000.00 69,602.45 0.57% 12,056,397.55
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 6,874,000.00 28,771.40 0.42% 6,845,228.60
  19,000,000.00 98,373.85 0.52% 18,901,626.15
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 67,301,000.00 19,147,916.50 28.45% 48,153,083.50
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 13,000,000.00 1,775,778.40 13.66% 11,224,221.60
  80,301,000.00 20,923,694.90 26.06% 59,377,305.10
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 264,968,000.00 70,774,019.31 26.71% 194,193,980.69
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 155,000,000.00 63,694,666.67 41.09% 91,305,333.33
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 24,090,000.00 10,548,099.24 43.79% 13,541,900.76
  444,058,000.00 145,016,785.22 32.66% 299,041,214.78
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 289,672,625.40 59,037,281.35 20.38% 230,635,344.05
  289,672,625.40 59,037,281.35 20.38% 230,635,344.05
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 105,700,000.00 35,306,089.89 33.40% 70,393,910.11
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 10,995,000.00 5,681,341.24 51.67% 5,313,658.76
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 101,097,000.00 3,327,356.90 3.29% 97,769,643.10
  217,792,000.00 44,314,788.03 20.35% 173,477,211.97
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 34,150,200.00 0.00 0.00% 34,150,200.00
  34,150,200.00 0.00 0% 34,150,200.00
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,736,374,712.66 83,357,486.18 4.80% 1,653,017,226.48
  512 MAŠINE I OPREMA 127,767,600.00 3,042,215.37 2.38% 124,725,384.63
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 10,597,731.72 0.00 0.00% 10,597,731.72
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 3,150,000.00 97,801.14 3.10% 3,052,198.86
  1,877,890,044.38 86,497,502.69 4.61% 1,791,392,541.69
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 44,000,000.00 0.00 0.00% 44,000,000.00
  44,000,000.00 0.00 0% 44,000,000.00
  61 OTPLATA GLAVNICE  
  611 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0% 100,000.00
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 80,042.71 80.04% 19,957.29
 
 
Ukupno 4,344,248,000.00 699,006,357.17 16.09% 3,645,241,642.83

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  2101   POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE  
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje skupštine  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 3,300,000.00 1,130,186.46 34.25% 2,169,813.54
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 591,000.00 202,303.38 34.23% 388,696.62
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 9,478.00 9.48% 90,522.00
  6  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,060,000.00 458,839.85 43.29% 601,160.15
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 13,292.12 6.65% 186,707.88
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 8,854,196.00 44.27% 11,145,804.00
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 49,000.00 32.67% 101,000.00
  10  426  MATERIJAL 150,000.00 12,800.00 8.53% 137,200.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 389,000.00 132,821.04 34.14% 256,178.96
  12  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - POLITIČKE STRANKE 2,500,000.00 367,195.76 14.69% 2,132,804.24
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,690,000.00 11,230,112.61    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 28,690,000.00 11,230,112.61 39.14% 17,459,887.39
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,690,000.00 11,230,112.61    
  Ukupno Funkcija 110 28,690,000.00 11,230,112.61 39.14% 17,459,887.39
 
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje skupštine  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  13  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,085,000.00 949,367.08 87.50% 135,632.92
  14  421  STALNI TROŠKOVI 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  15  423  USLUGE PO UGOVORU 1,620,000.00 411,341.77 25.39% 1,208,658.23
  16  426  MATERIJAL 75,000.00 15,000.00 20.00% 60,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 1,375,708.85    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 2,800,000.00 1,375,708.85 49.13% 1,424,291.15
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 1,375,708.85    
  Ukupno Funkcija 160 2,800,000.00 1,375,708.85 49.13% 1,424,291.15
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,490,000.00 12,605,821.46    
  Ukupno Program 2101 31,490,000.00 12,605,821.46 40.03% 18,884,178.54
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,490,000.00 12,605,821.46    
  Ukupno Razdeo 1 31,490,000.00 12,605,821.46 40.03% 18,884,178.54
 
2   OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0004   Programska aktivnost: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  17  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,550,000.00 1,173,172.36 46.01% 1,376,827.64
  18  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 460,000.00 209,997.87 45.65% 250,002.13
  19  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 22,200.00 22.20% 77,800.00
  20  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  21  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 14,325.50 17.91% 65,674.50
  22  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  23  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  24  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  25  423  USLUGE PO UGOVORU 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  26  426  MATERIJAL 350,000.00 148,673.60 42.48% 201,326.40
  27  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,000.00 123,089.38 41.03% 176,910.62
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 1,691,458.71    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 4,161,000.00 1,691,458.71 40.65% 2,469,541.29
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 1,691,458.71    
  Ukupno Funkcija 110 4,161,000.00 1,691,458.71 40.65% 2,469,541.29
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 1,691,458.71    
  Ukupno Program 0602 4,161,000.00 1,691,458.71 40.65% 2,469,541.29
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,161,000.00 1,691,458.71    
  Ukupno Razdeo 2 4,161,000.00 1,691,458.71 40.65% 2,469,541.29
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE  
  2101   POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvršnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  28  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 5,300,000.00 2,560,158.05 48.30% 2,739,841.95
  29  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 950,000.00 433,760.85 45.66% 516,239.15
  30  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  31  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  32  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 150,000.00 28,053.44 18.70% 121,946.56
  33  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000,000.00 2,771,553.63 27.72% 7,228,446.37
  34  421  STALNI TROŠKOVI 3,600,000.00 10,444.14 0.29% 3,589,555.86
  35  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000,000.00 339,183.24 33.92% 660,816.76
  36  423  USLUGE PO UGOVORU 33,000,000.00 8,381,910.02 25.40% 24,618,089.98
  37  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 312,248.54 52.04% 287,751.46
  38  426  MATERIJAL 1,800,000.00 637,720.80 35.43% 1,162,279.20
  39  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 700,000.00 273,525.43 39.08% 426,474.57
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,350,000.00 15,748,558.14    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 57,350,000.00 15,748,558.14 27.46% 41,601,441.86
  Izvori finansiranja za funkciju 110:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,350,000.00 15,748,558.14    
  Ukupno Funkcija 110 57,350,000.00 15,748,558.14 27.46% 41,601,441.86
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,350,000.00 15,748,558.14    
  Ukupno Program 2101 57,350,000.00 15,748,558.14 27.46% 41,601,441.86
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0009   Programska aktivnost: Tekuća budžetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  40  499  TEKUĆA REZERVA 32,350,200.00 0.00 0.00% 32,350,200.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,350,200.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0009: 32,350,200.00 0.00 0.00% 32,350,200.00
 
  0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budžetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  41  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,150,200.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 34,150,200.00 0.00 0.00% 34,150,200.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,150,200.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 34,150,200.00 0.00 0.00% 34,150,200.00
 
  0901   SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA  
  0901-0003   Programska aktivnost: Podrška socio-humanitarnim organizacijama  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  42  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 10,000,000.00 2,858,271.33 28.58% 7,141,728.67
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 2,858,271.33    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0003: 10,000,000.00 2,858,271.33 28.58% 7,141,728.67
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Aktivnosti Crvenog krsta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  43  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - CRVENI KRST 1,250,000.00 656,155.83 52.49% 593,844.17
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,250,000.00 656,155.83    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 1,250,000.00 656,155.83 52.49% 593,844.17
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,250,000.00 3,514,427.16    
  Ukupno Funkcija 160 11,250,000.00 3,514,427.16 31.24% 7,735,572.84
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,250,000.00 3,514,427.16    
  Ukupno Program 0901 11,250,000.00 3,514,427.16 31.24% 7,735,572.84
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0007   Programska aktivnost: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  44  423  USLUGE PO UGOVORU - KANCELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0007
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 400,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0007: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  45   Projekat: PROJEKAT 1 PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ROMSKE POPULACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  45  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU POMOĆ IZ BUDZETA 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 45
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,400,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 45: 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  46  423  USLUGE PO UGOVORU - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
 
  47   Projekat: PROJEKAT 1 KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 7,850,000.00 600,000.00 7.64% 7,250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 47
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,850,000.00 600,000.00    
  Ukupno Projekat 47: 7,850,000.00 600,000.00 7.64% 7,250,000.00
 
  47/1   Projekat: PROJEKAT 2 OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE - UDRUŽENJE PENZIONERA INĐIJA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47/1  481  Udruženje ZOO park KOKI 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 47/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 47/1: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,400,000.00 600,000.00    
  Ukupno Funkcija 160 15,400,000.00 600,000.00 3.90% 14,800,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,400,000.00 600,000.00    
  Ukupno Program 1501 15,400,000.00 600,000.00 3.90% 14,800,000.00
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0003   Programska aktivnost: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  48  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - VERSKE ZAJEDNICE 10,100,000.00 100,000.00 0.99% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,100,000.00 100,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0003: 10,100,000.00 100,000.00 0.99% 10,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,100,000.00 100,000.00    
  Ukupno Funkcija 840 10,100,000.00 100,000.00 0.99% 10,000,000.00
 
  1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnoginformisanja  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  49  423  USLUGE PO UGOVORU - INFORMISANJE 26,000,000.00 8,473,735.92 32.59% 17,526,264.08
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,000,000.00 8,473,735.92    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0004: 26,000,000.00 8,473,735.92 32.59% 17,526,264.08
 
  1201-0002   Programska aktivnost: JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  50  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI IZ OBLASTI KULTURE 6,000,000.00 48,191.41 0.80% 5,951,808.59
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 48,191.41    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 6,000,000.00 48,191.41 0.80% 5,951,808.59
 
  51   Projekat: PROJEKAT 1 OPŠTINSKE KULTURNE MANIFESTACIJE  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  51  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE KULTURE 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 51
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 51: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 8,521,927.33    
  Ukupno Funkcija 860 42,000,000.00 8,521,927.33 20.29% 33,478,072.67
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 52,100,000.00 8,621,927.33    
  Ukupno Program 1201 52,100,000.00 8,621,927.33 16.55% 43,478,072.67
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0001   Programska aktivnost: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  52  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 52,000,000.00 27,776,215.71 53.42% 24,223,784.29
  53  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PREVOZ SPORTISTA 5,000,000.00 2,315,489.93 46.31% 2,684,510.07
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,000,000.00 30,091,705.64    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 57,000,000.00 30,091,705.64 52.79% 26,908,294.36
 
  1301-0003   Programska aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  54  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI - INVESTICIJE 8,000,000.00 584,569.92 7.31% 7,415,430.08
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 584,569.92    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 8,000,000.00 584,569.92 7.31% 7,415,430.08
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,000,000.00 30,676,275.56    
  Ukupno Funkcija 810 65,000,000.00 30,676,275.56 47.19% 34,323,724.44
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,000,000.00 30,676,275.56    
  Ukupno Program 1301 65,000,000.00 30,676,275.56 47.19% 34,323,724.44
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 237,050,200.00 59,161,188.19    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Razdeo 3 238,850,200.00 59,161,188.19 24.77% 179,689,011.81
 
4   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština  
  130   OPŠTE USLUGE  
  55  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 88,977,600.00 36,777,239.74 41.33% 52,200,360.26
  56  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 16,046,950.00 6,582,317.87 41.02% 9,464,632.13
  57  413  NAKNADE U NATURI 1,500,000.00 220,584.82 14.71% 1,279,415.18
  58  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 5,000,000.00 1,936,277.89 38.73% 3,063,722.11
  59  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 4,000,000.00 1,388,448.02 34.71% 2,611,551.98
  60  416  NAKNADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00 434,916.65 21.75% 1,565,083.35
  61  421  STALNI TROŠKOVI 85,403,534.02 7,594,788.33 8.89% 77,808,745.69
  62  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,200,000.00 442,352.35 36.86% 757,647.65
  63  423  USLUGE PO UGOVORU 26,200,000.00 9,142,774.51 34.90% 17,057,225.49
  64  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 17,600,000.00 3,285,541.60 18.67% 14,314,458.40
  65  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 11,000,000.00 3,622,107.45 32.93% 7,377,892.55
  66  426  MATERIJAL 22,000,000.00 7,567,564.31 34.40% 14,432,435.69
  67  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 66,897.00 6.69% 933,103.00
  68  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,200,000.00 28,771.40 2.40% 1,171,228.60
  69  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 9,800,000.00 3,371,890.66 34.41% 6,428,109.34
  70  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 900,000.00 169,835.88 18.87% 730,164.12
  71  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 98,800,000.00 3,178,032.68 3.22% 95,621,967.32
  72  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 40,000,000.00 0.00 0.00% 40,000,000.00
  73  512  MAŠINE I OPREMA 17,000,000.00 2,530,937.53 14.89% 14,469,062.47
  74  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  75  541  ZEMLJIŠTE 40,000,000.00 0.00 0.00% 40,000,000.00
  76  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 80,042.71 80.04% 19,957.29
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 489,828,084.02 88,421,321.40    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 489,828,084.02 88,421,321.40 18.05% 401,406,762.62
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 489,828,084.02 88,421,321.40    
  Ukupno Funkcija 130 489,828,084.02 88,421,321.40 18.05% 401,406,762.62
 
  0602-0003   Programska aktivnost: Servisiranje javnog duga  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  77  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  78  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADZŽIVANJA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  79  611  OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,100,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 15,100,000.00 0.00 0.00% 15,100,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 170 15,100,000.00 0.00 0.00% 15,100,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 504,928,084.02 88,421,321.40    
  Ukupno Program 0602 504,928,084.02 88,421,321.40 17.51% 416,506,762.62
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje mesnih zajednica  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1    MESNE ZAJEDNICE  
  80  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,653,400.00 1,525,650.15 32.79% 3,127,749.85
  81  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 821,000.00 273,088.57 33.26% 547,911.43
  82  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 686,200.00 64,162.00 9.35% 622,038.00
  83  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 25,000.00 10,317.00 41.27% 14,683.00
  84  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 32,000.00 31,091.00 97.16% 909.00
  85  421  STALNI TROŠKOVI 3,776,700.00 1,281,749.90 33.94% 2,494,950.10
  86  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 394,800.00 132,562.52 33.58% 262,237.48
  87  423  USLUGE PO UGOVORU 5,504,139.00 2,195,885.86 39.90% 3,308,253.14
  88  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 594,000.00 14,400.00 2.42% 579,600.00
  89  425  TEKUĆE POPORAVKE I ODRŽAVANJE 8,474,739.00 343,322.60 4.05% 8,131,416.40
  90  426  MATERIJAL 2,426,800.00 219,196.75 9.03% 2,207,603.25
  91  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 76,000.00 0.00 0.00% 76,000.00
  92  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 124,000.00 0.00 0.00% 124,000.00
  93  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 546,000.00 119,521.79 21.89% 426,478.21
  94  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 325,000.00 1,000.00 0.31% 324,000.00
  95  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 47,000.00 0.00 0.00% 47,000.00
  96  511  ZGRTADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  97  512  MAŠINE I OPREMA 1,728,000.00 0.00 0.00% 1,728,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,269,778.00 6,211,948.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 30,394,778.00 6,211,948.14 20.44% 24,182,829.86
 
  98   Projekat: PROJEKAT 1 OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  98  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  98/1  512  MAŠINE I OPREMA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 98
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 98: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,269,778.00 6,211,948.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 34,394,778.00 6,211,948.14 18.06% 28,182,829.86
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,269,778.00 6,211,948.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 34,394,778.00 6,211,948.14 18.06% 28,182,829.86
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,269,778.00 6,211,948.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 1 34,394,778.00 6,211,948.14 18.06% 28,182,829.86
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  99   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  99  472  STUDENTSKE STIPENDOIJE 13,000,000.00 800,000.00 6.15% 12,200,000.00
  100  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 241,578.00 24.16% 758,422.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 800,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 241,578.00    
  Ukupno Projekat 99: 14,000,000.00 1,041,578.00 7.44% 12,958,422.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 800,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 241,578.00    
  Ukupno Funkcija 940 14,000,000.00 1,041,578.00 7.44% 12,958,422.00
 
  101   Projekat: PROJEKAT 2 POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  101  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA VUKOVCE 4,084,800.00 4,084,800.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,084,800.00 4,084,800.00    
  Ukupno Projekat 101: 4,084,800.00 4,084,800.00 100.00% 0.00
 
  102   Projekat: PROJEKAT 3POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  102  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE 1,320,000.00 577,200.00 43.73% 742,800.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,320,000.00 577,200.00    
  Ukupno Projekat 102: 1,320,000.00 577,200.00 43.73% 742,800.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT 4 NABAVKA PANIK TASTERA  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  103  423  USLUGE PO UGOVORU - NABAVKA PANIK TASTERA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 103: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  104   Projekat: PROJEKAT 5 IZRADA NAUČNO ISTRAŽIVAČKE STANICE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  104  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 104: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,904,800.00 4,662,000.00    
  Ukupno Funkcija 950 13,904,800.00 4,662,000.00 33.53% 9,242,800.00
 
  104/1   Projekat: PROJEKAT 6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I IZVOĐENJE RADOVA INVESTICIONOG ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA ENERGETSKE EFIKASNOSTI I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE NA OBJEKTU TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE U INĐIJI  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  104/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 104/1: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 920 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,904,800.00 5,462,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 241,578.00    
  Ukupno Program 0602 28,904,800.00 5,703,578.00 19.73% 23,201,222.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  105   Projekat: PROJEKAT 1 VIDEO NADZOR NA RASKRSNICI  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  105  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 1,649,998.20 22,300.00 1.35% 1,627,698.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 105
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 164,999.82 22,300.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,484,998.38 0.00    
  Ukupno Projekat 105: 1,649,998.20 22,300.00 1.35% 1,627,698.20
 
  106   Projekat: PROJEKAT 2 VIDEO NADZOR U OBRAZOVNIM USTANOVAMA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  106  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 4,700,000.00 22,300.00 0.47% 4,677,700.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 470,000.00 22,300.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,230,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 106: 4,700,000.00 22,300.00 0.47% 4,677,700.00
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 634,999.82 44,600.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,714,998.38 0.00    
  Ukupno Funkcija 360 6,349,998.20 44,600.00 0.70% 6,305,398.20
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 634,999.82 44,600.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,714,998.38 0.00    
  Ukupno Program 0701 6,349,998.20 44,600.00 0.70% 6,305,398.20
 
  1502   RAZVOJ TURIZMA  
  1502-0001   Programska aktivnost: Upravljanje razvojem turizma  
  473   TURIZAM  
   2    TURISTIČKA ORGANIZACIJA  
  107  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 3,518,000.00 1,251,168.01 35.56% 2,266,831.99
  108  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 633,000.00 223,959.04 35.38% 409,040.96
  109  413  NAKNADE U NATURI 150,000.00 18,500.00 12.33% 131,500.00
  110  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  111  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 170,000.00 45,773.64 26.93% 124,226.36
  112  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 46,990.00 31.33% 103,010.00
  113  421  STALNI TROŠKOVI 220,000.00 34,479.17 15.67% 185,520.83
  114  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 18,000.00 9.00% 182,000.00
  115  423  USLUGE PO UGOVORU 1,400,000.00 317,169.16 22.65% 1,082,830.84
  116  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 150,000.00 18,750.00 12.50% 131,250.00
  117  426  MATERIJAL 180,000.00 7,220.00 4.01% 172,780.00
  118  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 460,000.00 163,902.45 35.63% 296,097.55
  119  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  120  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  121  512  MAŠINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,581,000.00 2,145,911.47    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 7,581,000.00 2,145,911.47 28.31% 5,435,088.53
 
  1502-0002   Programska aktivnost: Promocija turističke ponude  
  473   TURIZAM  
  122  421  STALNI TROŠKOVI 850,000.00 33,000.00 3.88% 817,000.00
  123  423  USLUGE PO UGOVORU 6,600,000.00 587,425.87 8.90% 6,012,574.13
  124  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 61,266.78 7.66% 738,733.22
  125  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 350,000.00 6,640.00 1.90% 343,360.00
  126  426  MATERIJAL 400,000.00 21,150.16 5.29% 378,849.84
  127  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  128  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,750,000.00 709,482.81    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,350,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 9,100,000.00 709,482.81 7.80% 8,390,517.19
 
  129   Projekat: PROJEKAT 1 REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  129  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  130  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  131  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 129
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 129: 1,550,000.00 0.00 0.00% 1,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,881,000.00 2,855,394.28    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,350,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 473 18,231,000.00 2,855,394.28 15.66% 15,375,605.72
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,881,000.00 2,855,394.28    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,350,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1502 18,231,000.00 2,855,394.28 15.66% 15,375,605.72
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,881,000.00 2,855,394.28    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,350,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 2 18,231,000.00 2,855,394.28 15.66% 15,375,605.72
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje predškolskih ustanova  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  132  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 87,121,000.00 47,900,163.08 54.98% 39,220,836.92
  133  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 15,609,000.00 8,574,129.26 54.93% 7,034,870.74
  134  413  NAKNADE U NATURI 2,840,000.00 428,403.33 15.08% 2,411,596.67
  135  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 549,683.25 12.13% 3,980,316.75
  136  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 7,000,000.00 1,719,474.29 24.56% 5,280,525.71
  137  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,300,000.00 168,060.26 12.93% 1,131,939.74
  138  421  STALNI TROŠKOVI 25,000,000.00 4,985,452.60 19.94% 20,014,547.40
  139  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 700,000.00 24,340.00 3.48% 675,660.00
  140  423  USLUGE PO UGOVORU 2,300,000.00 364,015.07 15.83% 1,935,984.93
  141  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,200,000.00 674,654.00 21.08% 2,525,346.00
  142  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 8,800,000.00 317,126.55 3.60% 8,482,873.45
  143  426  MATERIJAL 30,420,000.00 8,432,993.80 27.72% 21,987,006.20
  144  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  145  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 550,000.00 2,705.45 0.49% 547,294.55
  146  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  147  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 10,000,000.00 5,443,730.63 54.44% 4,556,269.37
  148  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 4,600,000.00 3,505,740.60 76.21% 1,094,259.40
  149  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,200,000.00 149,324.22 6.79% 2,050,675.78
  150  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 13,000,000.00 11,696,814.96 89.98% 1,303,185.04
  151  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 121,280.84 2.02% 5,878,719.16
  152  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Ukupno 225,920,000.00 95,058,092.19 42.08% 130,861,907.81
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 225,920,000.00 95,058,092.19    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 225,920,000.00 95,058,092.19 42.08% 130,861,907.81
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 225,920,000.00 95,058,092.19    
  Ukupno Funkcija 911 225,920,000.00 95,058,092.19 42.08% 130,861,907.81
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 225,920,000.00 95,058,092.19    
  Ukupno Program 2001 225,920,000.00 95,058,092.19 42.08% 130,861,907.81
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 225,920,000.00 95,058,092.19    
  Ukupno Glava 3 225,920,000.00 95,058,092.19 42.08% 130,861,907.81
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE  
  153   Projekat: PROJEKAT 1 IZRADA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  153  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 124,830,000.00 0.00 0.00% 124,830,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 153
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 124,830,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 153: 124,830,000.00 0.00 0.00% 124,830,000.00
 
  153/1   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU VRTIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  153/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 153/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 153/1: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 129,830,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 129,830,000.00 0.00 0.00% 129,830,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 129,830,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2001 129,830,000.00 0.00 0.00% 129,830,000.00
 
  2002   OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE  
  2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje osnovnih škola  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  154  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 165,242,000.00 39,504,187.53 23.91% 125,737,812.47
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,242,000.00 39,504,187.53    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 165,242,000.00 39,504,187.53 23.91% 125,737,812.47
  Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,242,000.00 39,504,187.53    
  Ukupno Funkcija 912 165,242,000.00 39,504,187.53 23.91% 125,737,812.47
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,242,000.00 39,504,187.53    
  Ukupno Program 2002 165,242,000.00 39,504,187.53 23.91% 125,737,812.47
 
  2003   SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE  
  2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje srednjih škola  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  155  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 61,576,000.00 18,602,826.48 30.21% 42,973,173.52
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,576,000.00 18,602,826.48    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 61,576,000.00 18,602,826.48 30.21% 42,973,173.52
 
  156   Projekat: PROJEKAT 1 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA - ADAPTACIJA ŠKOLSKIH RADIONICA  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  156  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,150,000.00 0.00 0.00% 3,150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 156
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,150,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 156: 3,150,000.00 0.00 0.00% 3,150,000.00
 
  157   Projekat: PROJEKAT 2 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA - ADAPTACIJA FISKULTURNE SALE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  157  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 157
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 157: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  158   Projekat: PROJEKAT 3 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA -ADAPTACIJA KOTLARNICE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  158  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 158
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 158: 3,700,000.00 0.00 0.00% 3,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 69,426,000.00 18,602,826.48    
  Ukupno Funkcija 920 69,426,000.00 18,602,826.48 26.80% 50,823,173.52
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 69,426,000.00 18,602,826.48    
  Ukupno Program 2003 69,426,000.00 18,602,826.48 26.80% 50,823,173.52
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  159  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 6,468,000.00 1,364,482.69 21.10% 5,103,517.31
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 1,364,482.69    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 6,468,000.00 1,364,482.69 21.10% 5,103,517.31
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 1,364,482.69    
  Ukupno Funkcija 950 6,468,000.00 1,364,482.69 21.10% 5,103,517.31
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 1,364,482.69    
  Ukupno Program 1501 6,468,000.00 1,364,482.69 21.10% 5,103,517.31
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4    NARODNA BIBLIOTEKA DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ  
  160  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 10,770,000.00 4,935,949.98 45.83% 5,834,050.02
  161  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,140,000.00 883,535.04 41.29% 1,256,464.96
  162  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  163  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 700,000.00 189,206.24 27.03% 510,793.76
  164  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 152,429.00 25.40% 447,571.00
  165  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,200,000.00 412,920.22 34.41% 787,079.78
  166  421  STALNI TROŠKOVI 1,500,000.00 393,446.95 26.23% 1,106,553.05
  167  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 60,000.00 13,727.00 22.88% 46,273.00
  168  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 59,340.00 29.67% 140,660.00
  169  426  MATERIJAL 500,000.00 55,929.00 11.19% 444,071.00
  170  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  171  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  172  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,335,000.00 600,467.18 44.98% 734,532.82
  173  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  174  512  MAŠINE I OPREMA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,175,000.00 7,696,950.61    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 20,175,000.00 7,696,950.61 38.15% 12,478,049.39
 
  1201-0002   Programska aktivnost: JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  175  423  USLUGE PO UGOVORU 2,200,000.00 600,061.20 27.28% 1,599,938.80
  176  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 79,176.91 26.39% 220,823.09
  177  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 97,801.14 9.78% 902,198.86
   
  Ukupno 23,675,000.00 8,473,989.86 35.79% 15,201,010.14
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,390,000.00 777,039.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 3,500,000.00 777,039.25 22.20% 2,722,960.75
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,565,000.00 8,473,989.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 23,675,000.00 8,473,989.86 35.79% 15,201,010.14
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,565,000.00 8,473,989.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 23,675,000.00 8,473,989.86 35.79% 15,201,010.14
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,565,000.00 8,473,989.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 4 23,675,000.00 8,473,989.86 35.79% 15,201,010.14
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5    USTANOVA KULTURNI CENTAR  
  178  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 7,000,000.00 3,428,792.71 48.98% 3,571,207.29
  179  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,253,000.00 613,753.84 48.98% 639,246.16
  180  413  NAKNADE U NATURI 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
  181  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,370,000.00 0.00 0.00% 1,370,000.00
  182  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 109,887.38 32.32% 230,112.62
  183  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  184  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 1,669,096.47 31.49% 3,630,903.53
  185  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 90,239.93 30.08% 209,760.07
  186  423  USLUGE PO UGOVORU 1,800,000.00 291,636.03 16.20% 1,508,363.97
  187  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,700,000.00 824,539.23 48.50% 875,460.77
  188  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,000,000.00 95,184.80 3.17% 2,904,815.20
  189  426  MATERIJAL 1,000,000.00 259,733.71 25.97% 740,266.29
  190  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  191  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 560,000.00 319,150.68 56.99% 240,849.32
  192  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  193  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 0.00 0.00 / 0.00
  194  512  MAŠINE I OPREMA 1,100,000.00 39,999.00 3.64% 1,060,001.00
  195  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,063,000.00 7,742,013.78    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 25,063,000.00 7,742,013.78 30.89% 17,320,986.22
 
  1201-0002   Programska aktivnost: JAČANJE KULTURNE PRODUKCIJE I UMETNIČKOG STVARALAŠTVA  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  196  423  USLUGE PO UGOVORU 700,000.00 348,482.30 49.78% 351,517.70
  197  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 967,177.83 16.12% 5,032,822.17
  198  426  MATERIJAL 250,000.00 45,750.00 18.30% 204,250.00
   
  Ukupno 32,013,000.00 9,103,423.91 28.44% 22,909,576.09
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,950,000.00 1,361,410.13    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 6,950,000.00 1,361,410.13 19.59% 5,588,589.87
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,013,000.00 9,103,423.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 32,013,000.00 9,103,423.91 28.44% 22,909,576.09
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,013,000.00 9,103,423.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 32,013,000.00 9,103,423.91 28.44% 22,909,576.09
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,013,000.00 9,103,423.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 5 32,013,000.00 9,103,423.91 28.44% 22,909,576.09
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  199   Projekat: PROJEKAT 1 SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  199  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 1,101,501.45 36.72% 1,898,498.55
   
  Izvori finansiranja za projekat 199
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 1,101,501.45    
  Ukupno Projekat 199: 3,000,000.00 1,101,501.45 36.72% 1,898,498.55
 
  200   Projekat: PROJEKAT -IZRADA SPOMEN OBELEŽJA  
  820   USLUGE KULTURE  
  200  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 200
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 200: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,101,501.45    
  Ukupno Funkcija 820 6,000,000.00 1,101,501.45 18.36% 4,898,498.55
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,101,501.45    
  Ukupno Program 1201 6,000,000.00 1,101,501.45 18.36% 4,898,498.55
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  201  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA USTANOVA SPORTSKI CENTAR 10,000,000.00 4,651,813.07 46.52% 5,348,186.93
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 4,651,813.07    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 10,000,000.00 4,651,813.07 46.52% 5,348,186.93
 
  202   Projekat: PROJEKAT 1 USLUGE ZAKUPA KLIZALIŠTA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  202  421  STALNI TROŠKOVI 5,500,000.00 2,400,000.00 43.64% 3,100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 202
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 2,400,000.00    
  Ukupno Projekat 202: 5,500,000.00 2,400,000.00 43.64% 3,100,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 7,051,813.07    
  Ukupno Funkcija 810 15,500,000.00 7,051,813.07 45.50% 8,448,186.93
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 7,051,813.07    
  Ukupno Program 1301 15,500,000.00 7,051,813.07 45.50% 8,448,186.93
 
  0901   SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA  
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  203  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI-CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 38,150,000.00 12,667,005.30 33.20% 25,482,994.70
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,150,000.00 12,667,005.30    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 38,150,000.00 12,667,005.30 33.20% 25,482,994.70
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,150,000.00 12,667,005.30    
  Ukupno Funkcija 090 38,150,000.00 12,667,005.30 33.20% 25,482,994.70
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  204  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -CIR 210,000.00 61,184.94 29.14% 148,815.06
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000.00 61,184.94    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 210,000.00 61,184.94 29.14% 148,815.06
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000.00 61,184.94    
  Ukupno Funkcija 010 210,000.00 61,184.94 29.14% 148,815.06
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  205  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -NOR I KADROVAČKA POMOĆ 1,780,000.00 600,800.52 33.75% 1,179,199.48
  206  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PROJEKTI IZ OBLSTI SOCIJALNE ZAŠTITE 59,400,000.00 3,203,826.51 5.39% 56,196,173.49
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,980,000.00 620,800.52    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,200,000.00 3,183,826.51    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 61,180,000.00 3,804,627.03 6.22% 57,375,372.97
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,980,000.00 620,800.52    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,200,000.00 3,183,826.51    
  Ukupno Funkcija 070 61,180,000.00 3,804,627.03 6.22% 57,375,372.97
 
  0901-0006   Programska aktivnost: Podrška deci i porodicama sa decom  
  040   PORODICA I DECA  
  207  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PUT.TR. OŠ 1,500,000.00 664,095.47 44.27% 835,904.53
  208  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PUT.TR. SŠ 22,000,000.00 9,023,752.00 41.02% 12,976,248.00
  209  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PRVO DETE 12,000,000.00 3,523,809.82 29.37% 8,476,190.18
  210  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 3,591,930.15 27.42% 9,508,069.85
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,500,000.00 16,803,587.44    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 48,600,000.00 16,803,587.44 34.58% 31,796,412.56
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,500,000.00 16,803,587.44    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 040 48,600,000.00 16,803,587.44 34.58% 31,796,412.56
 
  0901-0002   Programska aktivnost: Prihvatilišta i druge vrste smeštaja  
  060   STANOVANJE  
  211  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE ZA ŽIVOT-DOMSKI SMEŠTAJ 500,000.00 148,235.00 29.65% 351,765.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 148,235.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 148,235.00 29.65% 351,765.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 148,235.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 148,235.00 29.65% 351,765.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Aktivnosti Crvenog krsta  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  212  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -NARODNA KUHINJA 4,000,000.00 1,115,765.10 27.89% 2,884,234.90
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 1,115,765.10    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,000,000.00 1,115,765.10 27.89% 2,884,234.90
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 1,115,765.10    
  Ukupno Funkcija 070 4,000,000.00 1,115,765.10 27.89% 2,884,234.90
 
  213   Projekat: PROJEKAT 1 BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  213  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA-BESPLATNE UŽINE 6,000,000.00 1,354,968.57 22.58% 4,645,031.43
   
  Izvori finansiranja za projekat 213
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,354,968.57    
  Ukupno Projekat 213: 6,000,000.00 1,354,968.57 22.58% 4,645,031.43
 
  214   Projekat: PROJEKAT 2 FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE  
  040   PORODICA I DECA  
  214  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 214
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 214: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,500,000.00 1,354,968.57    
  Ukupno Funkcija 040 9,500,000.00 1,354,968.57 14.26% 8,145,031.43
 
  214/1   Projekat: PROJEKAT 3 FINASIRANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  214/1  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 5,482,625.40 0.00 0.00% 5,482,625.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 214/1
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,482,625.40 0.00    
  Ukupno Projekat 214/1: 5,482,625.40 0.00 0.00% 5,482,625.40
  Izvori finansiranja za funkciju 090:
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,482,625.40 0.00    
  Ukupno Funkcija 090 5,482,625.40 0.00 0.00% 5,482,625.40
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 101,840,000.00 32,771,546.87    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 65,782,625.40 3,183,826.51    
  Ukupno Program 0901 167,622,625.40 35,955,373.38 21.45% 131,667,252.02
 
  1801   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvne zaštite  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  215  464  TEKUĆE DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA -ZDRAVSTVO 155,000,000.00 63,694,666.67 41.09% 91,305,333.33
  216  424  OSTALE MEDICINSKE USLUGE- MRTVOZORSTVO 900,000.00 643,547.37 71.51% 256,452.63
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,900,000.00 64,338,214.04    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 155,900,000.00 64,338,214.04 41.27% 91,561,785.96
 
  217   Projekat: PROJEKAT 1 IZRADA ISTRAŽNO EKSPLOATACIONE BUŠOTINE ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE DR. BORIVOJ GNJATIĆ U S. SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  217  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 827,680.00 0.00 0.00% 827,680.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 0.00    
  Ukupno Projekat 217: 827,680.00 0.00 0.00% 827,680.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,900,000.00 64,338,214.04    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 721 156,727,680.00 64,338,214.04 41.05% 92,389,465.96
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,900,000.00 64,338,214.04    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 0.00    
  Ukupno Program 1801 156,727,680.00 64,338,214.04 41.05% 92,389,465.96
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  218  421  STALNI TROŠKOVI 16,255,000.00 16,239,921.24 99.91% 15,078.76
  219  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 11,480,000.00 0.00 0.00% 11,480,000.00
  220  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,503,952.00 1,162,094.40 46.41% 1,341,857.60
  221  426  MATERIJAL 2,736,698.00 1,076,523.50 39.34% 1,660,174.50
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,975,650.00 18,478,539.14    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 32,975,650.00 18,478,539.14 56.04% 14,497,110.86
 
  1102-0009   Programska aktivnost: Ostale komunalne usluge  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  222  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 33,207,200.00 16,434,480.00 49.49% 16,772,720.00
  223  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 14,665,000.00 0.00 0.00% 14,665,000.00
  224  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5,665,864.00 2,345,428.05 41.40% 3,320,435.95
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,538,064.00 18,779,908.05    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0009: 53,538,064.00 18,779,908.05 35.08% 34,758,155.95
 
  225   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  225  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 453,600.00 0.00 0.00% 453,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 453,600.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 453,600.00 0.00 0.00% 453,600.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 276,000.00 276,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 276,000.00 276,000.00    
  Ukupno Projekat 226: 276,000.00 276,000.00 100.00% 0.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,512,000.00 911,636.40 60.29% 600,363.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,512,000.00 911,636.40    
  Ukupno Projekat 227: 1,512,000.00 911,636.40 60.29% 600,363.60
 
  228   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE NA DRŽAVNOM PUTU IIA-126, OD GRANICE NASELJENOG MESTA S.SLANKAMEN U DUŽINI 1100M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 590,400.00 590,400.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 590,400.00 590,400.00    
  Ukupno Projekat 228: 590,400.00 590,400.00 100.00% 0.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  229  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 49,000.00 0.00 0.00% 49,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 49,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 229: 49,000.00 0.00 0.00% 49,000.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZGRADNJA NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 2,663,148.00 69.35% 1,176,852.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 2,663,148.00    
  Ukupno Projekat 230: 3,840,000.00 2,663,148.00 69.35% 1,176,852.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE POVRŠINE BR. 3 U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  231  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 114,000.00 0.00 0.00% 114,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 114,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 231: 114,000.00 0.00 0.00% 114,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT 1.9 NABAVKA RAČUNARSKOG SOFTVERA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  232  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,750,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 232: 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT 1.10 USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA U CILJU ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 462,240.00 0.00 0.00% 462,240.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 462,240.00 0.00    
  Ukupno Projekat 233: 462,240.00 0.00 0.00% 462,240.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,560,954.00 41,699,631.59    
  Ukupno Funkcija 620 95,560,954.00 41,699,631.59 43.64% 53,861,322.41
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,560,954.00 41,699,631.59    
  Ukupno Program 1102 95,560,954.00 41,699,631.59 43.64% 53,861,322.41
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0004   Programska aktivnost: Upravljanje otpadnim vodama  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  234  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
  235  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 501,600.00 0.00 0.00% 501,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,501,600.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0004: 18,501,600.00 0.00 0.00% 18,501,600.00
 
  236   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA TREĆU FAZU FEKALNE KANALIZACIJE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 236
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 504,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 236: 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
 
  237   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE RADNE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  237  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 590,520.00 0.00 0.00% 590,520.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 237
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 590,520.00 0.00    
  Ukupno Projekat 237: 590,520.00 0.00 0.00% 590,520.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,596,120.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 19,596,120.00 0.00 0.00% 19,596,120.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,596,120.00 0.00    
  Ukupno Program 0401 19,596,120.00 0.00 0.00% 19,596,120.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: Upravljanje saobraćajem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  238  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,665,276.00 382,122.00 22.95% 1,283,154.00
  239  426  MATERIJAL 1,289,642.00 334,926.94 25.97% 954,715.06
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,954,918.00 717,048.94    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 2,954,918.00 717,048.94 24.27% 2,237,869.06
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  240  421  STALNI TROŠKOVI 834,298.00 138,656.85 16.62% 695,641.15
  241  423  USLUGE PO UGOVORU 827,802.00 316,735.00 38.26% 511,067.00
  242  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -FAKTURISANJE 21,559,200.00 9,862,164.00 45.74% 11,697,036.00
  243  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 77,555,045.00 7,997,764.14 10.31% 69,557,280.86
  244  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 23,965,174.00 20,170,325.58 84.17% 3,794,848.42
  245  426  MATERIJAL 2,918,811.00 1,774,462.64 60.79% 1,144,348.36
  246  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,198,650.00 4,389,600.00 60.98% 2,809,050.00
  246/1  512  MAŠINE I OPREMA 4,389,600.00 0.00 0.00% 4,389,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 139,248,580.00 44,649,708.21    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 139,248,580.00 44,649,708.21 32.06% 94,598,871.79
 
  247   Projekat: PROJEKAT 1.1 NABAVKA I MONTAŽA USPORIVAČA SAOBRAĆAJA I VIBRO ZVUČNIH TRAKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247  426  MATERIJAL 739,128.00 685,692.00 92.77% 53,436.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 247
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 739,128.00 685,692.00    
  Ukupno Projekat 247: 739,128.00 685,692.00 92.77% 53,436.00
 
  248   Projekat: PROJEKAT 1.2 POJAČANO ODRŽAVANJE PUTA II-124 U NASELJU INĐIJA( ILICA ZANATLIJSKA I DUNAVSKA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  248  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,100,000.00 16,659,481.73 87.22% 2,440,518.27
   
  Izvori finansiranja za projekat 248
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,100,000.00 16,659,481.73    
  Ukupno Projekat 248: 19,100,000.00 16,659,481.73 87.22% 2,440,518.27
 
  249   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA I INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  249  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 249
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 249: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  250   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  250  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 395,000.00 0.00 0.00% 395,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 250
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 395,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 250: 395,000.00 0.00 0.00% 395,000.00
 
  251   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U N.SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  251  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 462,000.00 0.00 0.00% 462,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 251
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 462,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 251: 462,000.00 0.00 0.00% 462,000.00
 
  252   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR. 15 U K.O. INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,708,800.00 4,708,800.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 252
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,708,800.00 4,708,800.00    
  Ukupno Projekat 252: 4,708,800.00 4,708,800.00 100.00% 0.00
 
  253   Projekat: PROJEKAT 1.7 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  253  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 253
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 253: 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
 
  254   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU PORED OBJEKTA MZ N.SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  254  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 330,000.00 330,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 254
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 330,000.00 330,000.00    
  Ukupno Projekat 254: 330,000.00 330,000.00 100.00% 0.00
 
  255   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA GLAVBNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUTA L18 NOVI SLANKAMEN-SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  255  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,014,680.00 0.00 0.00% 2,014,680.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 255
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,014,680.00 0.00    
  Ukupno Projekat 255: 2,014,680.00 0.00 0.00% 2,014,680.00
 
  256   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OPŠTINSKOG PUTA L7 ČORTANOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  256  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,068,000.00 0.00 0.00% 1,068,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 256
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,068,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 256: 1,068,000.00 0.00 0.00% 1,068,000.00
 
  257   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU OPŠTINSKOG PUTA L9 INĐIJA-JARKOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  257  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 467,760.00 0.00 0.00% 467,760.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 257
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 467,760.00 0.00    
  Ukupno Projekat 257: 467,760.00 0.00 0.00% 467,760.00
 
  258   Projekat: PROJEKAT 2.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU JUGOISTOČNOG KRAKA OBILAZNICE SA KRUŽNOM RASKRSNICOM NA DRŽAVNOM PUTU II A-100  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,440,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZGRADNJA INDUSTRIJSKIH SAOBRAĆAJNICA U RADNIM ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 48,370,000.00 6,540,315.87 13.52% 41,829,684.13
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,370,000.00 6,540,315.87    
  Ukupno Projekat 259: 48,370,000.00 6,540,315.87 13.52% 41,829,684.13
 
  260   Projekat: PROJEKAT 3.5 IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU PORED OBJEKTA MZ N.SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,620,000.00 2,034,396.00 77.65% 585,604.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,620,000.00 2,034,396.00    
  Ukupno Projekat 260: 2,620,000.00 2,034,396.00 77.65% 585,604.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT 3.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA LOKALNIH PUTEVA I ULICA U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA KOJI NISU ASFALTIRANI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 259,098,866.00 76,325,442.75    
  Ukupno Funkcija 620 259,098,866.00 76,325,442.75 29.46% 182,773,423.25
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 259,098,866.00 76,325,442.75    
  Ukupno Program 0701 259,098,866.00 76,325,442.75 29.46% 182,773,423.25
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0003   Programska aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  262  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 91,200,000.00 0.00 0.00% 91,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 91,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 91,200,000.00 0.00 0.00% 91,200,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT 1.2 ZAVRŠETAK PRVE FAZE SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,813,163.00 4,414,249.43 91.71% 398,913.57
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,813,163.00 4,414,249.43    
  Ukupno Projekat 264: 4,813,163.00 4,414,249.43 91.71% 398,913.57
 
  265   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -DRUGA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,263,280.00 5,263,279.79 100.00% 0.21
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,263,280.00 5,263,279.79    
  Ukupno Projekat 265: 5,263,280.00 5,263,279.79 100.00% 0.21
 
  266   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -TREĆA FAZA I ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,070,216.00 10,018,237.10 83.00% 2,051,978.90
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,070,216.00 10,018,237.10    
  Ukupno Projekat 266: 12,070,216.00 10,018,237.10 83.00% 2,051,978.90
 
  267   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  267  511  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,160,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT 1.6 VEŠTAČENJE O STANJU ZAVRŠENOSTI OBJEKTA SPORTSKE HALE U INĐIJI I IZRADA PREDMERA I PREDRAČUNA ZA ZAVRŠETAK SVIH POTREBNIH RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  268  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 4,770,432.00 86.74% 729,568.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 4,770,432.00    
  Ukupno Projekat 268: 5,500,000.00 4,770,432.00 86.74% 729,568.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 113,430,216.00 14,788,669.10    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,076,443.00 9,677,529.22    
  Ukupno Funkcija 620 123,506,659.00 24,466,198.32 19.81% 99,040,460.68
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 113,430,216.00 14,788,669.10    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,076,443.00 9,677,529.22    
  Ukupno Program 1301 123,506,659.00 24,466,198.32 19.81% 99,040,460.68
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  269   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LOKACIJA 15 PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  269  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  270   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  270  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 49,435,124.00 0.00 0.00% 49,435,124.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 270
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 49,435,124.00 0.00    
  Ukupno Projekat 270: 49,435,124.00 0.00 0.00% 49,435,124.00
 
  271   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA ( PUT, VODA I FK)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  271  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 81,314,068.00 0.00 0.00% 81,314,068.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 271
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 81,314,068.00 0.00    
  Ukupno Projekat 271: 81,314,068.00 0.00 0.00% 81,314,068.00
 
  272   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA NASELJENIH MESTA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  272  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 272
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 272: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  273   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA SLIV 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  273  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 273
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 273: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI ZANATLIJSKA TREĆI DEO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  274  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 274: 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
 
  275   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI MIHAILA PUPINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  275  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 275
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 275: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  276   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI INĐIJA LOKACIJA 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  276  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 276
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 276: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  277   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  277  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 277
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 277: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  278   Projekat: PROJEKAT 1.11 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OSVETLJENJE PEŠAČKIH PRELAZA U ZONI ŠKOLA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  278  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 278
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 278: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  279   Projekat: PROJEKAT 1.12 UČEŠĆE U IZGRADNJI PRODUŽETAKA NN MREŽE U KALAKAČI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  279  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,800,000.00 1,932,527.50 33.32% 3,867,472.50
   
  Izvori finansiranja za projekat 279
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,800,000.00 1,932,527.50    
  Ukupno Projekat 279: 5,800,000.00 1,932,527.50 33.32% 3,867,472.50
 
  280   Projekat: PROJEKAT 1.13 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU SERVISNE SAOBRAĆAJNICE ( L=300M) U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  280  541  ZEMLJIŠTE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 280
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 280: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  281   Projekat: PROJEKAT 1.14 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  281  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 281
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 281: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  282   Projekat: PROJEKAT 1.15 IZGRADNJA PRODUŽETAKA MREŽE JAVNE RASVETE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA( ULICE SREMSKA, Đ.VOJNOVIĆA, KRČEVINE U INĐIJI I V.STEPE U BEŠKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  282  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 282
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 282: 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
 
  283   Projekat: PROJEKAT 1.16 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA ( BEŠKA TREĆA FAZA, NOVI KARLOVCI, N.SLANKAMEN I S.SLANKAMEN)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  283  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 283
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 283: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  284   Projekat: PROJEKAT 1.17 IZRADA 3D MODELA REKLAMNIH PLAKATA I BROŠURA ZA POTREBE INVESTICIJA PREDVIĐENIH PROGRAMOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  284  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 284
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 284: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  285   Projekat: PROJEKAT 1.18 ANGAŽOVANJE STRUČNOG NADZORA NA IZGRADNJI OBJEKTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  285  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 285
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 285: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  286   Projekat: PROJEKAT 1.21 IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE LOKACIJA 15-DRUGA FAZA ( PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  286  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 286
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 286: 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
 
  287   Projekat: PROJEKAT 1.23 UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD N.SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  287  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 287
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 287: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  288   Projekat: PROJEKAT 1.24 IZGRADNJA ULIČNOG VODOVODA U DELU ULICE DESANKE MAKSIMOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  288  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,898,837.00 0.00 0.00% 1,898,837.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 288
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 379,767.40 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,519,069.60 0.00    
  Ukupno Projekat 288: 1,898,837.00 0.00 0.00% 1,898,837.00
 
  289   Projekat: PROJEKAT 1.25 NABAVKA KAMIONA SA KORPOM ZA POTREBE ODRŽAVANJA JAVNE RASVETE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289  512  MAŠINE I OPREMA 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  289/1   Projekat: PROJEKAT 1.26 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM VODOVODNE MREŽE I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE c2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/1: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  289/2   Projekat: PROJEKAT 1.27 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/2: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  289/3   Projekat: PROJEKAT 1.28 SANACIJA JAVNOG OSVETLJENJA U NASELJENOM MESTU JARKOVCI I OPŠTINI INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/3  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,184.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,998,016.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/3: 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
 
  289/4   Projekat: PROJEKAT 1.29 NABAVKA KAMIONA KIPERA I KAMIONA SMEĆARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289/4  512  MAŠINE I OPREMA 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/4: 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 315,541,143.40 1,932,527.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,517,085.60 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 320,058,229.00 1,932,527.50 0.60% 318,125,701.50
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 315,541,143.40 1,932,527.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,517,085.60 0.00    
  Ukupno Program 1102 320,058,229.00 1,932,527.50 0.60% 318,125,701.50
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  290   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI OUTLET  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  290  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 290
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 290: 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
 
  291   Projekat: PROJEKAT 1.2 REKONSTRUKCIJA PUTA L18 NOVI SLANKAMEN-SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  291  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 291
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 291: 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
 
  292   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  292  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 292
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 292: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  293   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  293  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 293
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 293: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  294   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  294  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 294
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 294: 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
 
  295   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA NA OPŠTINSKOM PUTU BR.1 U ULICI CARA DUŠANA U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  295  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 295
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  296   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI SONJE MARINKOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 296
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 296: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  269/1   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI FRUŠKOGORSKA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269/1: 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
 
  297   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE MARINE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  297  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 297
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 297: 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
 
  298   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU IIA-100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  298  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 298
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 298: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  299   Projekat: PROJEKAT 1.11 IZRADA PROJEKATA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  299/1   Projekat: PROJEKAT 1.12 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD INĐIJE DO JARKOVACA DUŽ PUTA L-22 SA JAVNOM RASVETOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299/1: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  299/2   Projekat: PROJEKAT 1.13 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA ISPRED MESNE ZAJEDNICE MARADIK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299/2  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299/2: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  299/3   Projekat: PROJEKAT 1.14 NABAVKA OPREME ZA POSEBNA PARKIRALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299/3  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299/3: 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
 
  300   Projekat: PROJEKAT 1.15 IZGRADNJA SERVISNE SAOBRAĆAJNICE ( L=300M) U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  300  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 300
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 300: 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
 
  300/1   Projekat: PROJEKAT 1.15.1 STRUČNI NADZOR NAD OIZGRADNJOM SERVISNE SAOBRAĆAJNICE U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  300/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 300/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 300/1: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  301   Projekat: PROJEKAT 1.16 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKE STAZE U ULICI N.TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 800,000.00 480,900.00 60.11% 319,100.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 480,900.00    
  Ukupno Projekat 301: 800,000.00 480,900.00 60.11% 319,100.00
 
  301/1   Projekat: PROJEKAT 1.17 IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 301/1: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  301/2   Projekat: PROJEKAT 1.18 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U ULUICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/2  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 301/2: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  301/3   Projekat: PROJEKAT 1.18.1 IZGRADNJA PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/3  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 301/3: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  302   Projekat: PROJEKAT 1.19 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 302: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  303   Projekat: PROJEKAT 1.20 IZGRADNJA PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 303: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT 1.22 POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 KM 10+662,15 DO KM 10+861,64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI( OBILIĆEV VENAC)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 29,624,055.00 0.00 0.00% 29,624,055.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,624,055.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 29,624,055.00 0.00 0.00% 29,624,055.00
 
  305   Projekat: PROJEKAT 1.26 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PEŠAČKO BICIKLISTIČKU STAZU OD GRADSKOG BAZENA DO BRAZDE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  305  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 305
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 305: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  306   Projekat: PROJEKAT 1.27 IZGRADNJA DVA UPARENA AUTOBUSKA STAJALIŠTA SA NIŠAMA , U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-REDA BROJ 126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 2,297,731.72 0.00 0.00% 2,297,731.72
   
  Izvori finansiranja za projekat 306
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,297,731.72 0.00    
  Ukupno Projekat 306: 2,297,731.72 0.00 0.00% 2,297,731.72
 
  306/1   Projekat: PROJEKAT 1.27.1 IZRADA I UGRADNJA DVE AUTOBUSKE NADSTREŠNICE NA LOKACIJAMA LJUKOVO I BANSTOL  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 477,600.00 95.52% 22,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 306/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 477,600.00    
  Ukupno Projekat 306/1: 500,000.00 477,600.00 95.52% 22,400.00
 
  307   Projekat: PROJEKAT 1.28 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ASFALTIRANJE ULICA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  307  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 427,500,000.00 0.00 0.00% 427,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 307
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 427,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 307: 427,500,000.00 0.00 0.00% 427,500,000.00
 
  308   Projekat: PROJEKAT 1.29 NABAVKA KOMBINOVANE MAŠINE ROVOKOPAČ-BAGER  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  308  512  MAŠINE I OPREMA 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 308
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 308: 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
 
  309   Projekat: PROJEKAT 1.30 NABAVKA VIBRO PLOČA SA ALATOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  309  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 309
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 309: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  310   Projekat: PROJEKAT 1.31 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PUTA NA DEONICI BANSTOL-HOTEL NORCEV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  310/1   Projekat: PROJEKAT 1.32. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE C2 I I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE C3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 72,138,118.73 0.00 0.00% 72,138,118.73
   
  Izvori finansiranja za projekat 310/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,974,563.32 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 33,163,555.41 0.00    
  Ukupno Projekat 310/1: 72,138,118.73 0.00 0.00% 72,138,118.73
 
  310/2   Projekat: PROJEKAT 1.33 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SAOBRAĆANICE C2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE C3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310/2: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 692,878,618.32 958,500.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,461,287.13 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 728,339,905.45 958,500.00 0.13% 727,381,405.45
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 692,878,618.32 958,500.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,461,287.13 0.00    
  Ukupno Program 0701 728,339,905.45 958,500.00 0.13% 727,381,405.45
 
  1801   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  311   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE AMBULANTE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  311  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1801 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  312   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  312  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 59,520,000.00 0.00 0.00% 59,520,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 312
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 59,520,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 312: 59,520,000.00 0.00 0.00% 59,520,000.00
 
  313   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STADIONA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  313  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 313
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 313: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  314   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  314  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 350,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 314: 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
 
  315   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  315  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,815,000.00 6,118,099.40 51.78% 5,696,900.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 315
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,815,000.00 6,118,099.40    
  Ukupno Projekat 315: 11,815,000.00 6,118,099.40 51.78% 5,696,900.60
 
  315/1   Projekat:  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  315/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 116,400.00 0.00 0.00% 116,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 315/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 116,400.00 0.00    
  Ukupno Projekat 315/1: 116,400.00 0.00 0.00% 116,400.00
 
  316   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  316  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 316
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 316: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  317   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZGRADNJA TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  317  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 317
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 317: 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
 
  318   Projekat: PROJEKAT 1.8 OPREMANJE SPORTSKOG TERENA U LEJAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318  512  MAŠINE I OPREMA 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318: 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
 
  318/1   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZGRADNJA SPORTSKE SALE U INĐIJI - IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Projekat 318/1: 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
 
  318/2   Projekat: PROJEKAT 1.10 STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SPORTSKE SALE U INĐIJI - IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318/2: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 94,501,400.00 6,118,099.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 170,950,729.59 6,118,099.40 3.58% 164,832,630.19
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 94,501,400.00 6,118,099.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Program 1301 170,950,729.59 6,118,099.40 3.58% 164,832,630.19
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  318/3   Projekat: PROJEKAT 1.11 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU SPORTSKE HALE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/3  541  ZEMLJIŠTE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318/3: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  318/4   Projekat: PROJEKAT 1.12 IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI 15 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318/4  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 600,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 600,000.00    
  Ukupno Projekat 318/4: 600,000.00 600,000.00 100.00% 0.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,600,000.00 600,000.00    
  Ukupno Funkcija 620 2,600,000.00 600,000.00 23.08% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,600,000.00 600,000.00    
  Ukupno Program 1501 2,600,000.00 600,000.00 23.08% 2,000,000.00
 
  1101   URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE  
  1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i urbanističko planiranje  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  319  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PLANSKA DOKUMENTACIJA 16,500,000.00 0.00 0.00% 16,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 16,500,000.00 0.00 0.00% 16,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 16,500,000.00 0.00 0.00% 16,500,000.00
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1101 16,500,000.00 0.00 0.00% 16,500,000.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  320  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  0701-0004   Programska aktivnost: JAVNI GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  321  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -JAVNI PREVOZ 132,400,000.00 27,949,202.00 21.11% 104,450,798.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 132,400,000.00 27,949,202.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0004: 132,400,000.00 27,949,202.00 21.11% 104,450,798.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 142,400,000.00 27,949,202.00    
  Ukupno Funkcija 620 142,400,000.00 27,949,202.00 19.63% 114,450,798.00
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 142,400,000.00 27,949,202.00    
  Ukupno Program 0701 142,400,000.00 27,949,202.00 19.63% 114,450,798.00
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  322   Projekat: PROJEKAT 1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA BUNARA B-7/2 BEŠKA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  322  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,516,000.00 3,516,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 322
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 703,200.00 703,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,812,800.00 2,812,800.00    
  Ukupno Projekat 322: 3,516,000.00 3,516,000.00 100.00% 0.00
 
  323   Projekat: PROJEKAT 2 POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  323  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 323
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 323: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,253,200.00 703,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,262,800.00 2,812,800.00    
  Ukupno Funkcija 630 23,516,000.00 3,516,000.00 14.95% 20,000,000.00
 
  323/1   Projekat: PROJEKAT 3 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23, B24 I B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA7510/16, 7510/20, 7510/24 I 7710/14, SVE K.O. INĐIJA - FAZA I / IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BUŠENJE BUNARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  323/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 24,432,831.34 0.00 0.00% 24,432,831.34
   
  Izvori finansiranja za projekat 323/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,886,566.27 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,546,265.07 0.00    
  Ukupno Projekat 323/1: 24,432,831.34 0.00 0.00% 24,432,831.34
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,886,566.27 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,546,265.07 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 24,432,831.34 0.00 0.00% 24,432,831.34
 
  323/2   Projekat: PROJEKAT 4 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA PROJEKAT ZA GRAĐEVINSKU DOZVOLU ZA IZGRADNJU SABIRNIH CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B23, B24 I B25 NA INĐIJSKOM IZVORIŠTU NA KATASTARSKIM PARCELAMA7510/16, 7510/20, 7510/24 I 7710/14, SVE K.O. INĐIJA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  323/2  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 441,840.00 0.00 0.00% 441,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 323/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 88,368.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 353,472.00 0.00    
  Ukupno Projekat 323/2: 441,840.00 0.00 0.00% 441,840.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 88,368.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 353,472.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 630 441,840.00 0.00 0.00% 441,840.00
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,228,134.27 703,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,162,537.07 2,812,800.00    
  Ukupno Program 1102 48,390,671.34 3,516,000.00 7.27% 44,874,671.34
 
  0101   POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ  
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  421   POLJOPRIVREDA  
  324  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,410,000.00 438,620.36 31.11% 971,379.64
  324/1  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  324/2  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,410,000.00 438,620.36    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 8,410,000.00 438,620.36 5.22% 7,971,379.64
 
  0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrške ruralnom razvoju  
  421   POLJOPRIVREDA  
  325  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐI 24,000,000.00 420,616.72 1.75% 23,579,383.28
  326  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 7,930,000.00 3,392,491.87 42.78% 4,537,508.13
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,930,000.00 3,813,108.59    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 31,930,000.00 3,813,108.59 11.94% 28,116,891.41
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,340,000.00 4,251,728.95    
  Ukupno Funkcija 421 40,340,000.00 4,251,728.95 10.54% 36,088,271.05
 
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  327  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI-NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 5,000,000.00 2,004,764.76 40.10% 2,995,235.24
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 2,004,764.76    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 5,000,000.00 2,004,764.76 40.10% 2,995,235.24
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 2,004,764.76    
  Ukupno Funkcija 560 5,000,000.00 2,004,764.76 40.10% 2,995,235.24
 
  328   Projekat: PROJEKAT 1 UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  328  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE- UREĐENJE KANALSKE MREŽE 22,221,100.00 4,000,000.00 18.00% 18,221,100.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 328
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 4,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,221,100.00 0.00    
  Ukupno Projekat 328: 22,221,100.00 4,000,000.00 18.00% 18,221,100.00
 
  329   Projekat: PROJEKAT 2 UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  329  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,000,000.00 336,000.00 1.12% 29,664,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 336,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329: 30,000,000.00 336,000.00 1.12% 29,664,000.00
 
  329/1   Projekat: ORGANIZOVANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE  
  421   POLJOPRIVREDA  
  329/1  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  329/2  512  MAŠINE I OPREMA 17,000,000.00 0.00 0.00% 17,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329/1: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  329/3   Projekat: PROJEKAT 4 - USLUGE PREDMERA I IDENTIFIKACIJE KATASTARSKIH PARCELA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  329/3  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329/3: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,000,000.00 4,336,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,221,100.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 78,221,100.00 4,336,000.00 5.54% 73,885,100.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 96,340,000.00 10,592,493.71    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,221,100.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 123,561,100.00 10,592,493.71 8.57% 112,968,606.29
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  330  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA 11,000,000.00 5,507,930.63 50.07% 5,492,069.37
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 5,507,930.63    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 11,000,000.00 5,507,930.63 50.07% 5,492,069.37
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 5,507,930.63    
  Ukupno Funkcija 487 11,000,000.00 5,507,930.63 50.07% 5,492,069.37
 
  1501-0003   Programska aktivnost: Podsticaji za razvoj preduzetništva  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  331  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 6,903,000.00 3,373,282.72 48.87% 3,529,717.28
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,903,000.00 3,373,282.72    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 6,903,000.00 3,373,282.72 48.87% 3,529,717.28
 
  332   Projekat: PROJEKAT 1 PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  332  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 332
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 332: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  333   Projekat: PROJEKAT 2 SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNIH STOPA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  333  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 674,276.95 13.49% 4,325,723.05
   
  Izvori finansiranja za projekat 333
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 674,276.95    
  Ukupno Projekat 333: 5,000,000.00 674,276.95 13.49% 4,325,723.05
 
  334   Projekat: PROJEKAT 3 PROMOCIJA OPŠTINE INĐIJA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  334  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 334
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 334: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,903,000.00 4,047,559.67    
  Ukupno Funkcija 490 21,903,000.00 4,047,559.67 18.48% 17,855,440.33
 
  335   Projekat: PROJEKAT 4 PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  335  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 11,000,000.00 6,758,133.27 61.44% 4,241,866.73
   
  Izvori finansiranja za projekat 335
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 6,758,133.27    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 335: 11,000,000.00 6,758,133.27 61.44% 4,241,866.73
 
  336   Projekat: PROJEKAT 5 RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  336  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROJEKTI 12,000,000.00 3,819,629.32 31.83% 8,180,370.68
   
  Izvori finansiranja za projekat 336
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 333,954.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,000,000.00 3,485,674.92    
  Ukupno Projekat 336: 12,000,000.00 3,819,629.32 31.83% 8,180,370.68
  Izvori finansiranja za funkciju 474
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 7,092,087.67    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,000,000.00 3,485,674.92    
  Ukupno Funkcija 474 23,000,000.00 10,577,762.59 45.99% 12,422,237.41
 
  337   Projekat: PROJEKAT 6 PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA CARINSKOG SKLADIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  337  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 93,670,000.00 0.00 0.00% 93,670,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 337
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 93,670,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 337: 93,670,000.00 0.00 0.00% 93,670,000.00
 
  337/1   Projekat: PROJEKAT 6.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA CARINSKO SKLADIŠTE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  337/1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 337/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 337/1: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 98,670,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 98,670,000.00 0.00 0.00% 98,670,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 140,573,000.00 16,647,577.97    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,000,000.00 3,485,674.92    
  Ukupno Program 1501 154,573,000.00 20,133,252.89 13.03% 134,439,747.11
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0005   Programska aktivnost: Upravljanje komunalnim otpadom  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  338  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA IN 1,000,000.00 437,298.80 43.73% 562,701.20
  339  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA INGRIN 5,377,600.00 3,112,629.00 57.88% 2,264,971.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,377,600.00 3,549,927.80    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0005: 6,377,600.00 3,549,927.80 55.66% 2,827,672.20
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,377,600.00 3,549,927.80    
  Ukupno Funkcija 510 6,377,600.00 3,549,927.80 55.66% 2,827,672.20
 
  0401-0002   Programska aktivnost: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  340  423  USLUGE PO UGOVORU -BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0002: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 560 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,377,600.00 3,549,927.80    
  Ukupno Program 0401 11,377,600.00 3,549,927.80 31.20% 7,827,672.20
 
  1102   KOMUNALNE DELATNOSTI  
  1102-0009   Programska aktivnost: Ostale komunalne usluge  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  341  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 51,800,000.00 465,447.30 0.90% 51,334,552.70
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,800,000.00 465,447.30    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0009: 51,800,000.00 465,447.30 0.90% 51,334,552.70
 
  1102-0002   Programska aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  342  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 180,000,000.00 22,283,832.71 12.38% 157,716,167.29
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 163,400,000.00 22,283,832.71    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 16,600,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0002: 180,000,000.00 22,283,832.71 12.38% 157,716,167.29
 
  343   Projekat: PROJEKAT 1 ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  343  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 343
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 343: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  344   Projekat: PROJEKAT 2 NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  344  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 344
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 344: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 216,400,000.00 22,749,280.01    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,600,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 560 237,000,000.00 22,749,280.01 9.60% 214,250,719.99
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 216,400,000.00 22,749,280.01    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,600,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1102 237,000,000.00 22,749,280.01 9.60% 214,250,719.99
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  345  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  346   Projekat: PROJEKAT 1- JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  346  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,150,000.00 395,569.50 34.40% 754,430.50
  347  423  USLUGE PO UGOVORU 1,950,000.00 221,518.92 11.36% 1,728,481.08
  348  426  MATERIJAL 200,000.00 199,500.00 99.75% 500.00
  349  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,700,000.00 0.00 0.00% 2,700,000.00
  350  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 349,998.00 5.83% 5,650,002.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 346
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 1,166,586.42    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-346: 12,000,000.00 1,166,586.42 9.72% 10,833,413.58
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,000,000.00 1,166,586.42    
  Ukupno Funkcija 360 24,000,000.00 1,166,586.42 4.86% 22,833,413.58
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,000,000.00 1,166,586.42    
  Ukupno Program 0701 24,000,000.00 1,166,586.42 4.86% 22,833,413.58
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,767,348,713.83 606,146,480.16    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 302,398,086.17 19,401,408.65    
  Ukupno Razdeo 4 4,069,746,800.00 625,547,888.81 15.37% 3,444,198,911.19
   
Stanje: 4,344,248,000.00 699,006,357.17   16.09% 3,645,241,642.83

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2017) Ciljana vrednost (2018) Ciljana vrednost (2019) Ciljana vrednost (2020) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno