Realizacija budžeta 2017
Datum:17/02/2017
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2017
Do datuma:31/01/2017

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 690,000,000.00 31,881,267.93 4.62% 658,118,732.07
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 85,000,000.00 4,240,299.94 4.99% 80,759,700.06
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 9,000,000.00 171,895.17 1.91% 8,828,104.83
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 2,500,000.00 596,609.60 23.86% 1,903,390.40
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 71,000,000.00 3,488,959.46 4.91% 67,511,040.54
  858,000,000.00 40,379,032.10 4.71% 817,620,967.90
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 310,000,000.00 6,187,734.05 2.00% 303,812,265.95
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 13,000,000.00 605,498.99 4.66% 12,394,501.01
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 95,000,000.00 5,409,805.28 5.69% 89,590,194.72
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  418,100,000.00 12,203,038.32 2.92% 405,896,961.68
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 1,500,000.00 63,819.27 4.25% 1,436,180.73
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 34,000,000.00 1,376,010.00 4.05% 32,623,990.00
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 6,000,000.00 98,578.78 1.64% 5,901,421.22
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 500,000.00 24,690.00 4.94% 475,310.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 28,000,000.00 570,657.99 2.04% 27,429,342.01
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 300,000.00 4,086.00 1.36% 295,914.00
  70,300,000.00 2,137,842.04 3.04% 68,162,157.96
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 50,000,000.00 3,210,108.88 6.42% 46,789,891.12
  50,000,000.00 3,210,108.88 6.42% 46,789,891.12
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 2,100,000.00 0.00 0.00% 2,100,000.00
  3,300,000.00 0.00 0.00% 3,300,000.00
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 400,000,000.00 11,866,867.00 2.97% 388,133,133.00
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 981,000,000.00 0.00 0.00% 981,000,000.00
  1,381,000,000.00 11,866,867.00 0.86% 1,369,133,133.00
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 11,500,000.00 0.00 0.00% 11,500,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 110,000,000.00 2,230,639.28 2.03% 107,769,360.72
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 55,000,000.00 2,157,649.85 3.92% 52,842,350.15
  176,500,000.00 4,388,289.13 2.49% 172,111,710.87
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 50,000,000.00 2,353,403.41 4.71% 47,646,596.59
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000,000.00 2,105,226.59 2.11% 97,894,773.41
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  150,100,000.00 4,458,630.00 2.97% 145,641,370.00
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 11,000,000.00 552,776.20 5.03% 10,447,223.80
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 4,000,000.00 28,500.00 0.71% 3,971,500.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,500,000.00 4,576.93 0.31% 1,495,423.07
  16,500,000.00 585,853.13 3.55% 15,914,146.87
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 38,000,000.00 440,708.20 1.16% 37,559,291.80
  38,000,000.00 440,708.20 1.16% 37,559,291.80
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 290,000,000.00 1,400,000.00 0.48% 288,600,000.00
  290,000,000.00 1,400,000.00 0.48% 288,600,000.00
911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
  91145 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST NIVOA OPŠTINA 450,000,000.00 0.00 0.00% 450,000,000.00
  450,000,000.00 0.00 0.00% 450,000,000.00
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
  92195 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
Stanje: 3,901,900,000.00 81,070,368.80 2.08% 3,820,829,631.20

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 213,190,000.00 7,820,739.35 3.67% 205,369,260.65
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 38,503,950.00 1,421,266.59 3.69% 37,082,683.41
  413 NAKNADE U NATURI 5,380,000.00 50,498.67 0.94% 5,329,501.33
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 9,576,200.00 204,897.62 2.14% 9,371,302.38
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 13,115,000.00 546,360.18 4.17% 12,568,639.82
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 18,137,000.00 370,442.82 2.04% 17,766,557.18
  297,902,150.00 10,414,205.23 3.50% 287,487,944.77
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 144,105,259.08 2,593,087.90 1.80% 141,512,171.18
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 3,654,800.00 72,401.40 1.98% 3,582,398.60
  423 USLUGE PO UGOVORU 152,879,841.00 3,933,768.72 2.57% 148,946,072.28
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 555,305,823.20 15,604,794.86 2.81% 539,701,028.34
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 78,276,605.00 1,398,809.38 1.79% 76,877,795.62
  426 MATERIJAL 65,886,079.00 2,859,678.04 4.34% 63,026,400.96
  1,000,108,407.28 26,462,540.30 2.65% 973,645,866.98
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  200,000.00 0.00 0% 200,000.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 12,126,000.00 12,243.71 0.10% 12,113,756.29
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 6,874,000.00 4,978.33 0.07% 6,869,021.67
  19,000,000.00 17,222.04 0.09% 18,982,777.96
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 67,301,000.00 1,351,256.99 2.01% 65,949,743.01
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
  80,301,000.00 1,351,256.99 1.68% 78,949,743.01
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 256,598,000.00 7,378,295.78 2.88% 249,219,704.22
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 70,000,000.00 4,201,825.76 6.00% 65,798,174.24
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 24,090,000.00 523,511.31 2.17% 23,566,488.69
  350,688,000.00 12,103,632.85 3.45% 338,584,367.15
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 210,890,000.00 7,092,788.13 3.36% 203,797,211.87
  210,890,000.00 7,092,788.13 3.36% 203,797,211.87
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 102,200,000.00 139,038.04 0.14% 102,060,961.96
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 6,845,000.00 72,533.00 1.06% 6,772,467.00
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 101,097,000.00 576,421.49 0.57% 100,520,578.51
  210,142,000.00 787,992.53 0.37% 209,354,007.47
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 36,800,000.00 0.00 0.00% 36,800,000.00
  36,800,000.00 0.00 0% 36,800,000.00
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,585,542,711.00 35,812,319.76 2.26% 1,549,730,391.24
  512 MAŠINE I OPREMA 71,378,000.00 418,490.59 0.59% 70,959,509.41
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 3,597,731.72 0.00 0.00% 3,597,731.72
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 3,150,000.00 0.00 0.00% 3,150,000.00
  1,663,668,442.72 36,230,810.35 2.18% 1,627,437,632.37
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 32,000,000.00 0.00 0.00% 32,000,000.00
  32,000,000.00 0.00 0% 32,000,000.00
  61 OTPLATA GLAVNICE  
  611 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0% 100,000.00
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 3,901,900,000.00 94,460,448.42 2.42% 3,807,439,551.58

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  2101   POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE  
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje skupštine  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 3,300,000.00 93,797.02 2.84% 3,206,202.98
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 591,000.00 16,789.66 2.84% 574,210.34
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 80,000.00 0.00 0.00% 80,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 1,682.00 1.68% 98,318.00
  6  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,060,000.00 85,632.78 8.08% 974,367.22
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 1,217,950.55 6.09% 18,782,049.45
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  10  426  MATERIJAL 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 389,000.00 22,940.10 5.90% 366,059.90
  12  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - POLITIČKE STRANKE 2,500,000.00 139,038.04 5.56% 2,360,961.96
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,570,000.00 1,577,830.15    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 28,570,000.00 1,577,830.15 5.52% 26,992,169.85
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,570,000.00 1,577,830.15    
  Ukupno Funkcija 110 28,570,000.00 1,577,830.15 5.52% 26,992,169.85
 
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje skupštine  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  13  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,085,000.00 0.00 0.00% 1,085,000.00
  14  421  STALNI TROŠKOVI 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  15  423  USLUGE PO UGOVORU 1,620,000.00 0.00 0.00% 1,620,000.00
  16  426  MATERIJAL 75,000.00 0.00 0.00% 75,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,370,000.00 1,577,830.15    
  Ukupno Program 2101 31,370,000.00 1,577,830.15 5.03% 29,792,169.85
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,370,000.00 1,577,830.15    
  Ukupno Razdeo 1 31,370,000.00 1,577,830.15 5.03% 29,792,169.85
 
2   OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0004   Programska aktivnost: Opštinsko/gradsko pravobranilaštvo  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  17  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,550,000.00 84,522.60 3.31% 2,465,477.40
  18  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 460,000.00 15,129.55 3.29% 444,870.45
  19  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  20  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 80,000.00 0.00 0.00% 80,000.00
  21  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 1,766.00 2.21% 78,234.00
  22  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  23  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  24  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  25  423  USLUGE PO UGOVORU 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  26  426  MATERIJAL 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  27  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,991,000.00 101,418.15    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 3,991,000.00 101,418.15 2.54% 3,889,581.85
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,991,000.00 101,418.15    
  Ukupno Funkcija 110 3,991,000.00 101,418.15 2.54% 3,889,581.85
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,991,000.00 101,418.15    
  Ukupno Program 0602 3,991,000.00 101,418.15 2.54% 3,889,581.85
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,991,000.00 101,418.15    
  Ukupno Razdeo 2 3,991,000.00 101,418.15 2.54% 3,889,581.85
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE  
  2101   POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOUPRAVE  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvršnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  28  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 5,300,000.00 213,097.46 4.02% 5,086,902.54
  29  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 950,000.00 36,103.55 3.80% 913,896.45
  30  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  31  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 80,000.00 0.00 0.00% 80,000.00
  32  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 300,000.00 2,399.44 0.80% 297,600.56
  33  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000,000.00 245,253.09 2.45% 9,754,746.91
  34  421  STALNI TROŠKOVI 3,600,000.00 2,422.12 0.07% 3,597,577.88
  35  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 700,000.00 46,258.55 6.61% 653,741.45
  36  423  USLUGE PO UGOVORU 33,000,000.00 1,225,324.18 3.71% 31,774,675.82
  37  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 12,300.00 2.05% 587,700.00
  38  426  MATERIJAL 1,100,000.00 42,710.00 3.88% 1,057,290.00
  39  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,380,000.00 1,825,868.39    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 56,380,000.00 1,825,868.39 3.24% 54,554,131.61
  Izvori finansiranja za funkciju 110:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,380,000.00 1,825,868.39    
  Ukupno Funkcija 110 56,380,000.00 1,825,868.39 3.24% 54,554,131.61
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,380,000.00 1,825,868.39    
  Ukupno Program 2101 56,380,000.00 1,825,868.39 3.24% 54,554,131.61
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0009   Programska aktivnost: Tekuća budžetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  40  499  TEKUĆA REZERVA 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0009: 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
 
  0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budžetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  41  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,800,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 36,800,000.00 0.00 0.00% 36,800,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,800,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 36,800,000.00 0.00 0.00% 36,800,000.00
 
  0901   SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA  
  0901-0003   Programska aktivnost: Podrška socio-humanitarnim organizacijama  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  42  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0003: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Aktivnosti Crvenog krsta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  43  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - CRVENI KRST 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 11,000,000.00 0.00 0.00% 11,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0901 11,000,000.00 0.00 0.00% 11,000,000.00
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0007   Programska aktivnost: Funkcionisanje nacionalnih saveta nacionalnih manjina  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  44  423  USLUGE PO UGOVORU - KANCELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0007
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 400,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0007: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  45   Projekat: PROJEKAT 1 PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ROMSKE POPULACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  45  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU POMOĆ IZ BUDZETA 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 45
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,400,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 45: 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  46  423  USLUGE PO UGOVORU - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
 
  47   Projekat: PROJEKAT 1 KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 7,700,000.00 0.00 0.00% 7,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 47
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 47: 7,700,000.00 0.00 0.00% 7,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,250,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 12,250,000.00 0.00 0.00% 12,250,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,250,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1501 12,250,000.00 0.00 0.00% 12,250,000.00
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0003   Programska aktivnost: Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  48  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - VERSKE ZAJEDNICE 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0003: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 840 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  49  423  USLUGE PO UGOVORU - INFORMISANJE 26,000,000.00 0.00 0.00% 26,000,000.00
  50  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI IZ OBLASTI KULTURE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0004: 32,000,000.00 0.00 0.00% 32,000,000.00
 
  51   Projekat: PROJEKAT 1 OPŠTINSKE KULTURNE MANIFESTACIJE  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  51  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE KULTURE 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 51
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 51: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 860 42,000,000.00 0.00 0.00% 42,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 52,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 52,000,000.00 0.00 0.00% 52,000,000.00
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0001   Programska aktivnost: Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  52  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 52,000,000.00 0.00 0.00% 52,000,000.00
  53  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PREVOZ SPORTISTA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 57,000,000.00 0.00 0.00% 57,000,000.00
 
  1301-0003   Programska aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  54  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI - INVESTICIJE 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 810 65,000,000.00 0.00 0.00% 65,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1301 65,000,000.00 0.00 0.00% 65,000,000.00
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 235,230,000.00 1,825,868.39    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Razdeo 3 237,030,000.00 1,825,868.39 0.77% 235,204,131.61
 
4   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opština  
  130   OPŠTE USLUGE  
  55  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 88,977,600.00 2,986,314.55 3.36% 85,991,285.45
  56  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 16,046,950.00 557,945.33 3.48% 15,489,004.67
  57  413  NAKNADE U NATURI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  58  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  59  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 4,500,000.00 242,429.32 5.39% 4,257,570.68
  60  416  NAKNADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  61  421  STALNI TROŠKOVI 85,403,261.08 1,411,949.54 1.65% 83,991,311.54
  62  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000,000.00 26,142.85 2.61% 973,857.15
  63  423  USLUGE PO UGOVORU 26,200,000.00 999,948.35 3.82% 25,200,051.65
  64  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 16,000,000.00 5,780.00 0.04% 15,994,220.00
  65  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 11,000,000.00 62,998.80 0.57% 10,937,001.20
  66  426  MATERIJAL 22,000,000.00 483,431.24 2.20% 21,516,568.76
  67  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 12,243.71 1.22% 987,756.29
  68  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,200,000.00 4,978.33 0.41% 1,195,021.67
  69  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 9,800,000.00 0.00 0.00% 9,800,000.00
  70  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 900,000.00 46,000.00 5.11% 854,000.00
  71  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 98,800,000.00 576,421.49 0.58% 98,223,578.51
  72  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 40,000,000.00 0.00 0.00% 40,000,000.00
  73  512  MAŠINE I OPREMA 17,000,000.00 68,492.59 0.40% 16,931,507.41
  74  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  75  541  ZEMLJIŠTE 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  76  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 476,027,811.08 7,485,076.10    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 476,027,811.08 7,485,076.10 1.57% 468,542,734.98
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 476,027,811.08 7,485,076.10    
  Ukupno Funkcija 130 476,027,811.08 7,485,076.10 1.57% 468,542,734.98
 
  0602-0003   Programska aktivnost: Servisiranje javnog duga  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  77  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  78  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADZŽIVANJA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  79  611  OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,100,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 15,100,000.00 0.00 0.00% 15,100,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 170 15,100,000.00 0.00 0.00% 15,100,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 491,127,811.08 7,485,076.10    
  Ukupno Program 0602 491,127,811.08 7,485,076.10 1.52% 483,642,734.98
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje mesnih zajednica  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1    MESNE ZAJEDNICE  
  80  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,653,400.00 0.00 0.00% 4,653,400.00
  81  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 821,000.00 0.00 0.00% 821,000.00
  82  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 686,200.00 64,162.00 9.35% 622,038.00
  83  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 25,000.00 1,766.00 7.06% 23,234.00
  84  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 32,000.00 0.00 0.00% 32,000.00
  85  421  STALNI TROŠKOVI 3,576,700.00 222,411.38 6.22% 3,354,288.62
  86  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 394,800.00 0.00 0.00% 394,800.00
  87  423  USLUGE PO UGOVORU 5,504,139.00 208,856.00 3.79% 5,295,283.00
  88  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 594,000.00 14,400.00 2.42% 579,600.00
  89  425  TEKUĆE POPORAVKE I ODRŽAVANJE 8,474,739.00 0.00 0.00% 8,474,739.00
  90  426  MATERIJAL 1,626,800.00 2,000.00 0.12% 1,624,800.00
  91  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 76,000.00 0.00 0.00% 76,000.00
  92  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 124,000.00 0.00 0.00% 124,000.00
  93  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 546,000.00 0.00 0.00% 546,000.00
  94  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 325,000.00 0.00 0.00% 325,000.00
  95  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 47,000.00 0.00 0.00% 47,000.00
  96  511  ZGRTADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  97  512  MAŠINE I OPREMA 1,728,000.00 0.00 0.00% 1,728,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,269,778.00 513,595.38    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 29,394,778.00 513,595.38 1.75% 28,881,182.62
 
  98   Projekat: PROJEKAT 1 OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  98  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  98/1  512  MAŠINE I OPREMA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 98
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 98: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,269,778.00 513,595.38    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 33,394,778.00 513,595.38 1.54% 32,881,182.62
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,269,778.00 513,595.38    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 33,394,778.00 513,595.38 1.54% 32,881,182.62
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,269,778.00 513,595.38    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 125,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 1 33,394,778.00 513,595.38 1.54% 32,881,182.62
 
  0602   OPŠTE USLUGE LOKALNE SAMOUPRAVE  
  99   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  99  472  STUDENTSKE STIPENDOIJE 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
  100  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 99: 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 940 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
 
  101   Projekat: PROJEKAT 2 POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  101  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA VUKOVCE 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 101: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  102   Projekat: PROJEKAT 3POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  102  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE 1,320,000.00 0.00 0.00% 1,320,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,320,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 102: 1,320,000.00 0.00 0.00% 1,320,000.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT 4 NABAVKA PANIK TASTERA  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  103  423  USLUGE PO UGOVORU - NABAVKA PANIK TASTERA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 103: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  104   Projekat: PROJEKAT 5 IZRADA NAUČNO ISTRAŽIVAČKE STANICE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  104  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 104: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,320,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 950 13,320,000.00 0.00 0.00% 13,320,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,320,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 27,320,000.00 0.00 0.00% 27,320,000.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  105   Projekat: PROJEKAT 1 VIDEO NADZOR NA RASKRSNICI  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  105  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 1,649,998.20 0.00 0.00% 1,649,998.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 105
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 164,999.82 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,484,998.38 0.00    
  Ukupno Projekat 105: 1,649,998.20 0.00 0.00% 1,649,998.20
 
  106   Projekat: PROJEKAT 2 VIDEO NADZOR U OBRAZOVNIM USTANOVAMA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  106  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 470,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,230,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 106: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 634,999.82 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,714,998.38 0.00    
  Ukupno Funkcija 360 6,349,998.20 0.00 0.00% 6,349,998.20
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 634,999.82 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,714,998.38 0.00    
  Ukupno Program 0701 6,349,998.20 0.00 0.00% 6,349,998.20
 
  1502   RAZVOJ TURIZMA  
  1502-0001   Programska aktivnost: Upravljanje razvojem turizma  
  473   TURIZAM  
   2    TURISTIČKA ORGANIZACIJA  
  107  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 3,518,000.00 156,531.75 4.45% 3,361,468.25
  108  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 633,000.00 28,019.16 4.43% 604,980.84
  109  413  NAKNADE U NATURI 150,000.00 3,700.00 2.47% 146,300.00
  110  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  111  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 170,000.00 0.00 0.00% 170,000.00
  112  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  113  421  STALNI TROŠKOVI 220,000.00 2,146.84 0.98% 217,853.16
  114  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  115  423  USLUGE PO UGOVORU 1,400,000.00 0.00 0.00% 1,400,000.00
  116  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  117  426  MATERIJAL 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
  118  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 460,000.00 20,505.59 4.46% 439,494.41
  119  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  120  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  121  512  MAŠINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,581,000.00 210,903.34    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 7,581,000.00 210,903.34 2.78% 7,370,096.66
 
  1502-0002   Programska aktivnost: Promocija turističke ponude  
  473   TURIZAM  
  122  421  STALNI TROŠKOVI 850,000.00 0.00 0.00% 850,000.00
  123  423  USLUGE PO UGOVORU 6,600,000.00 0.00 0.00% 6,600,000.00
  124  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 24,000.00 3.00% 776,000.00
  125  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
  126  426  MATERIJAL 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  127  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  128  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,750,000.00 24,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,350,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 9,100,000.00 24,000.00 0.26% 9,076,000.00
 
  129   Projekat: PROJEKAT 1 REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  129  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  130  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  131  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 129
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 129: 1,550,000.00 0.00 0.00% 1,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,881,000.00 234,903.34    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,350,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 473 18,231,000.00 234,903.34 1.29% 17,996,096.66
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,881,000.00 234,903.34    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,350,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1502 18,231,000.00 234,903.34 1.29% 17,996,096.66
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,881,000.00 234,903.34    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,350,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 2 18,231,000.00 234,903.34 1.29% 17,996,096.66
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje predškolskih ustanova  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  132  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 87,121,000.00 3,659,396.46 4.20% 83,461,603.54
  133  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 15,609,000.00 655,032.08 4.20% 14,953,967.92
  134  413  NAKNADE U NATURI 2,840,000.00 46,798.67 1.65% 2,793,201.33
  135  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 64,162.00 1.42% 4,465,838.00
  136  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 7,000,000.00 280,255.42 4.00% 6,719,744.58
  137  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
  138  421  STALNI TROŠKOVI 25,000,000.00 585,768.64 2.34% 24,414,231.36
  139  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
  140  423  USLUGE PO UGOVORU 2,300,000.00 23,773.80 1.03% 2,276,226.20
  141  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,200,000.00 0.00 0.00% 3,200,000.00
  142  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 8,800,000.00 0.00 0.00% 8,800,000.00
  143  426  MATERIJAL 30,420,000.00 0.00 0.00% 30,420,000.00
  144  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  145  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
  146  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  147  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 10,000,000.00 408,137.60 4.08% 9,591,862.40
  148  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 450,000.00 26,533.00 5.90% 423,467.00
  149  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
  150  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
  151  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  152  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Ukupno 221,770,000.00 5,749,857.67 2.59% 216,020,142.33
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 221,770,000.00 5,749,857.67    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 221,770,000.00 5,749,857.67 2.59% 216,020,142.33
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 221,770,000.00 5,749,857.67    
  Ukupno Funkcija 911 221,770,000.00 5,749,857.67 2.59% 216,020,142.33
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 221,770,000.00 5,749,857.67    
  Ukupno Program 2001 221,770,000.00 5,749,857.67 2.59% 216,020,142.33
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 221,770,000.00 5,749,857.67    
  Ukupno Glava 3 221,770,000.00 5,749,857.67 2.59% 216,020,142.33
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE  
  153   Projekat: PROJEKAT 1 IZRADA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  153  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 124,830,000.00 0.00 0.00% 124,830,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 153
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 124,830,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 153: 124,830,000.00 0.00 0.00% 124,830,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 124,830,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 124,830,000.00 0.00 0.00% 124,830,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 124,830,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2001 124,830,000.00 0.00 0.00% 124,830,000.00
 
  2002   OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE  
  2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje osnovnih škola  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  154  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 159,872,000.00 3,387,862.10 2.12% 156,484,137.90
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 159,872,000.00 3,387,862.10    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 159,872,000.00 3,387,862.10 2.12% 156,484,137.90
  Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 159,872,000.00 3,387,862.10    
  Ukupno Funkcija 912 159,872,000.00 3,387,862.10 2.12% 156,484,137.90
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 159,872,000.00 3,387,862.10    
  Ukupno Program 2002 159,872,000.00 3,387,862.10 2.12% 156,484,137.90
 
  2003   SREDNJE OBRAZOVANJE I VASPITANJE  
  2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje srednjih škola  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  155  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 58,576,000.00 2,182,517.70 3.73% 56,393,482.30
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 58,576,000.00 2,182,517.70    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 58,576,000.00 2,182,517.70 3.73% 56,393,482.30
 
  156   Projekat: PROJEKAT 1 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA - ADAPTACIJA ŠKOLSKIH RADIONICA  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  156  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 156
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 156: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  157   Projekat: PROJEKAT 2 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA - ADAPTACIJA FISKULTURNE SALE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  157  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 157
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 157: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  158   Projekat: PROJEKAT 3 TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA -ADAPTACIJA KOTLARNICE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  158  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 158
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 158: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 63,576,000.00 2,182,517.70    
  Ukupno Funkcija 920 63,576,000.00 2,182,517.70 3.43% 61,393,482.30
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 63,576,000.00 2,182,517.70    
  Ukupno Program 2003 63,576,000.00 2,182,517.70 3.43% 61,393,482.30
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  159  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 6,468,000.00 0.00 0.00% 6,468,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 6,468,000.00 0.00 0.00% 6,468,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 950 6,468,000.00 0.00 0.00% 6,468,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,468,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1501 6,468,000.00 0.00 0.00% 6,468,000.00
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4    NARODNA BIBLIOTEKA DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ  
  160  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 10,770,000.00 383,315.16 3.56% 10,386,684.84
  161  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,140,000.00 68,613.42 3.21% 2,071,386.58
  162  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  163  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 700,000.00 76,573.62 10.94% 623,426.38
  164  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 16,062.00 2.68% 583,938.00
  165  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  166  421  STALNI TROŠKOVI 1,500,000.00 51,227.56 3.42% 1,448,772.44
  167  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  168  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  169  426  MATERIJAL 500,000.00 16,900.00 3.38% 483,100.00
  170  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  171  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  172  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,335,000.00 47,763.92 3.58% 1,287,236.08
  173  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  174  512  MAŠINE I OPREMA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,175,000.00 660,455.68    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 20,175,000.00 660,455.68 3.27% 19,514,544.32
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  175  423  USLUGE PO UGOVORU 1,700,000.00 58,516.66 3.44% 1,641,483.34
  176  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  177  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Ukupno 23,175,000.00 718,972.34 3.10% 22,456,027.66
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,890,000.00 58,516.66    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 3,000,000.00 58,516.66 1.95% 2,941,483.34
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,065,000.00 718,972.34    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 23,175,000.00 718,972.34 3.10% 22,456,027.66
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,065,000.00 718,972.34    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 23,175,000.00 718,972.34 3.10% 22,456,027.66
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,065,000.00 718,972.34    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 110,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 4 23,175,000.00 718,972.34 3.10% 22,456,027.66
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5    USTANOVA KULTURNI CENTAR  
  178  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 7,000,000.00 243,764.35 3.48% 6,756,235.65
  179  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,253,000.00 43,633.84 3.48% 1,209,366.16
  180  413  NAKNADE U NATURI 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
  181  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,370,000.00 0.00 0.00% 1,370,000.00
  182  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 0.00 0.00% 340,000.00
  183  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  184  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 184,888.58 3.49% 5,115,111.42
  185  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  186  423  USLUGE PO UGOVORU 1,800,000.00 19,010.00 1.06% 1,780,990.00
  187  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,700,000.00 152,558.41 8.97% 1,547,441.59
  188  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,000,000.00 41,698.00 1.39% 2,958,302.00
  189  426  MATERIJAL 1,000,000.00 6,620.00 0.66% 993,380.00
  190  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  191  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 560,000.00 24,164.10 4.32% 535,835.90
  192  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  193  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 0.00 0.00 / 0.00
  194  512  MAŠINE I OPREMA 1,100,000.00 0.00 0.00% 1,100,000.00
  195  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,063,000.00 716,337.28    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 25,063,000.00 716,337.28 2.86% 24,346,662.72
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jačanje kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  196  423  USLUGE PO UGOVORU 700,000.00 41,560.90 5.94% 658,439.10
  197  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  198  426  MATERIJAL 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
   
  Ukupno 32,013,000.00 757,898.18 2.37% 31,255,101.82
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,950,000.00 41,560.90    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 6,950,000.00 41,560.90 0.60% 6,908,439.10
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,013,000.00 757,898.18    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 32,013,000.00 757,898.18 2.37% 31,255,101.82
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,013,000.00 757,898.18    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 32,013,000.00 757,898.18 2.37% 31,255,101.82
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,013,000.00 757,898.18    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 5 32,013,000.00 757,898.18 2.37% 31,255,101.82
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  199   Projekat: PROJEKAT 1 SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  199  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 199
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 199: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  200   Projekat: PROJEKAT -IZRADA SPOMEN OBELEŽJA  
  820   USLUGE KULTURE  
  200  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 200
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 200: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  201  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA USTANOVA SPORTSKI CENTAR 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  202   Projekat: PROJEKAT 1 USLUGE ZAKUPA KLIZALIŠTA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  202  421  STALNI TROŠKOVI 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 202
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 202: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 810 15,500,000.00 0.00 0.00% 15,500,000.00
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1301 15,500,000.00 0.00 0.00% 15,500,000.00
 
  0901   SOCIJALNA I DEČIJA ZAŠTITA  
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  203  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI-CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 38,150,000.00 1,807,915.98 4.74% 36,342,084.02
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,150,000.00 1,807,915.98    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 38,150,000.00 1,807,915.98 4.74% 36,342,084.02
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,150,000.00 1,807,915.98    
  Ukupno Funkcija 090 38,150,000.00 1,807,915.98 4.74% 36,342,084.02
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  204  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -CIR 210,000.00 11,891.36 5.66% 198,108.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000.00 11,891.36    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 210,000.00 11,891.36 5.66% 198,108.64
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000.00 11,891.36    
  Ukupno Funkcija 010 210,000.00 11,891.36 5.66% 198,108.64
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Socijalne pomoći  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  205  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -NOR I KADROVAČKA POMOĆ 1,780,000.00 112,972.86 6.35% 1,667,027.14
  206  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PROJEKTI IZ OBLSTI SOCIJALNE ZAŠTITE 56,200,000.00 0.00 0.00% 56,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,980,000.00 112,972.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 55,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 57,980,000.00 112,972.86 0.19% 57,867,027.14
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,980,000.00 112,972.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 55,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 070 57,980,000.00 112,972.86 0.19% 57,867,027.14
 
  0901-0006   Programska aktivnost: Podrška deci i porodicama sa decom  
  040   PORODICA I DECA  
  207  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PUT.TR. OŠ 1,400,000.00 1,398,996.41 99.93% 1,003.59
  208  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PUT.TR. SŠ 22,000,000.00 628,577.00 2.86% 21,371,423.00
  209  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PRVO DETE 12,000,000.00 392,857.19 3.27% 11,607,142.81
  210  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 0.00 0.00% 13,100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,400,000.00 2,420,430.60    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 48,500,000.00 2,420,430.60 4.99% 46,079,569.40
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,400,000.00 2,420,430.60    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 040 48,500,000.00 2,420,430.60 4.99% 46,079,569.40
 
  0901-0002   Programska aktivnost: Prihvatilišta i druge vrste smeštaja  
  060   STANOVANJE  
  211  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE ZA ŽIVOT-DOMSKI SMEŠTAJ 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Aktivnosti Crvenog krsta  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  212  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -NARODNA KUHINJA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 070 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  213   Projekat: PROJEKAT 1 BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  213  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA-BESPLATNE UŽINE 6,000,000.00 163,334.71 2.72% 5,836,665.29
   
  Izvori finansiranja za projekat 213
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 163,334.71    
  Ukupno Projekat 213: 6,000,000.00 163,334.71 2.72% 5,836,665.29
 
  214   Projekat: PROJEKAT 2 FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE  
  040   PORODICA I DECA  
  214  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 214
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 214: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 040:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,500,000.00 163,334.71    
  Ukupno Funkcija 040 9,500,000.00 163,334.71 1.72% 9,336,665.29
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 101,740,000.00 4,516,545.51    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 57,100,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0901 158,840,000.00 4,516,545.51 2.84% 154,323,454.49
 
  1801   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvne zaštite  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  215  464  TEKUĆE DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA -ZDRAVSTVO 70,000,000.00 4,201,825.76 6.00% 65,798,174.24
  216  424  OSTALE MEDICINSKE USLUGE- MRTVOZORSTVO 2,100,000.00 163,922.45 7.81% 1,936,077.55
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 72,100,000.00 4,365,748.21    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 72,100,000.00 4,365,748.21 6.06% 67,734,251.79
 
  217   Projekat: PROJEKAT 1 IZRADA ISTRAŽNO EKSPLOATACIONE BUŠOTINE ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE DR. BORIVOJ GNJATIĆ U S. SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  217  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 827,680.00 0.00 0.00% 827,680.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 0.00    
  Ukupno Projekat 217: 827,680.00 0.00 0.00% 827,680.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 72,100,000.00 4,365,748.21    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 721 72,927,680.00 4,365,748.21 5.99% 68,561,931.79
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 72,100,000.00 4,365,748.21    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 827,680.00 0.00    
  Ukupno Program 1801 72,927,680.00 4,365,748.21 5.99% 68,561,931.79
 
  1102   PROGRAM 2  
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/održavanje javnim osvetljenjem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  218  421  STALNI TROŠKOVI 12,300,000.00 0.00 0.00% 12,300,000.00
  219  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 11,835,000.00 0.00 0.00% 11,835,000.00
  220  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,503,952.00 259,310.40 10.36% 2,244,641.60
  221  426  MATERIJAL 2,736,698.00 345,649.66 12.63% 2,391,048.34
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,375,650.00 604,960.06    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 29,375,650.00 604,960.06 2.06% 28,770,689.94
 
  1102-0009   Programska aktivnost: Ostale komunalne usluge  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  222  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 33,207,200.00 1,936,176.00 5.83% 31,271,024.00
  223  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 14,665,000.00 0.00 0.00% 14,665,000.00
  224  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5,665,864.00 0.00 0.00% 5,665,864.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,538,064.00 1,936,176.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0009: 53,538,064.00 1,936,176.00 3.62% 51,601,888.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  225  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 453,600.00 0.00 0.00% 453,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 453,600.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 453,600.00 0.00 0.00% 453,600.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 276,000.00 0.00 0.00% 276,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 276,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 226: 276,000.00 0.00 0.00% 276,000.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,512,000.00 0.00 0.00% 1,512,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,512,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 227: 1,512,000.00 0.00 0.00% 1,512,000.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE NA DRŽAVNOM PUTU IIA-126, OD GRANICE NASELJENOG MESTA S.SLANKAMEN U DUŽINI 1100M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 590,400.00 0.00 0.00% 590,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 590,400.00 0.00    
  Ukupno Projekat 228: 590,400.00 0.00 0.00% 590,400.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  229  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 49,000.00 0.00 0.00% 49,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 49,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 229: 49,000.00 0.00 0.00% 49,000.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZGRADNJA NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 230: 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE POVRŠINE BR. 3 U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  231  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 114,000.00 0.00 0.00% 114,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 114,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 231: 114,000.00 0.00 0.00% 114,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT 1.9 NABAVKA RAČUNARSKOG SOFTVERA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  232  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,750,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 232: 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT 1.10 USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA U CILJU ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 462,240.00 0.00 0.00% 462,240.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 462,240.00 0.00    
  Ukupno Projekat 233: 462,240.00 0.00 0.00% 462,240.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 91,960,954.00 2,541,136.06    
  Ukupno Funkcija 620 91,960,954.00 2,541,136.06 2.76% 89,419,817.94
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 91,960,954.00 2,541,136.06    
  Ukupno Program 1102 91,960,954.00 2,541,136.06 2.76% 89,419,817.94
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0004   Programska aktivnost: Upravljanje otpadnim vodama  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  234  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
  235  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 501,600.00 0.00 0.00% 501,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,501,600.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0004: 18,501,600.00 0.00 0.00% 18,501,600.00
 
  236   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA TREĆU FAZU FEKALNE KANALIZACIJE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 236
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 504,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 236: 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
 
  237   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE RADNE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  237  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 590,520.00 0.00 0.00% 590,520.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 237
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 590,520.00 0.00    
  Ukupno Projekat 237: 590,520.00 0.00 0.00% 590,520.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,596,120.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 19,596,120.00 0.00 0.00% 19,596,120.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,596,120.00 0.00    
  Ukupno Program 0401 19,596,120.00 0.00 0.00% 19,596,120.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: Upravljanje saobraćajem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  238  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,665,276.00 108,000.00 6.49% 1,557,276.00
  239  426  MATERIJAL 1,289,642.00 187,904.50 14.57% 1,101,737.50
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,954,918.00 295,904.50    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 2,954,918.00 295,904.50 10.01% 2,659,013.50
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  240  421  STALNI TROŠKOVI 834,298.00 132,273.24 15.85% 702,024.76
  241  423  USLUGE PO UGOVORU 2,925,702.00 107,182.72 3.66% 2,818,519.28
  242  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -FAKTURISANJE 21,559,200.00 1,094,544.00 5.08% 20,464,656.00
  243  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 77,555,045.00 1,122,095.36 1.45% 76,432,949.64
  244  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 23,965,174.00 926,802.18 3.87% 23,038,371.82
  245  426  MATERIJAL 2,918,811.00 1,774,462.64 60.79% 1,144,348.36
  246  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,588,252.00 4,389,600.00 37.88% 7,198,652.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 141,346,482.00 9,546,960.14    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 141,346,482.00 9,546,960.14 6.75% 131,799,521.86
 
  247   Projekat: PROJEKAT 1.1 NABAVKA I MONTAŽA USPORIVAČA SAOBRAĆAJA I VIBRO ZVUČNIH TRAKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247  426  MATERIJAL 739,128.00 0.00 0.00% 739,128.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 247
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 739,128.00 0.00    
  Ukupno Projekat 247: 739,128.00 0.00 0.00% 739,128.00
 
  248   Projekat: PROJEKAT 1.2 POJAČANO ODRŽAVANJE PUTA II-124 U NASELJU INĐIJA( ILICA ZANATLIJSKA I DUNAVSKA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  248  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,100,000.00 16,659,481.73 87.22% 2,440,518.27
   
  Izvori finansiranja za projekat 248
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,100,000.00 16,659,481.73    
  Ukupno Projekat 248: 19,100,000.00 16,659,481.73 87.22% 2,440,518.27
 
  249   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA I INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  249  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 249
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 249: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  250   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  250  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 395,000.00 0.00 0.00% 395,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 250
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 395,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 250: 395,000.00 0.00 0.00% 395,000.00
 
  251   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U N.SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  251  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 462,000.00 0.00 0.00% 462,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 251
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 462,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 251: 462,000.00 0.00 0.00% 462,000.00
 
  252   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR. 15 U K.O. INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,708,800.00 0.00 0.00% 4,708,800.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 252
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,708,800.00 0.00    
  Ukupno Projekat 252: 4,708,800.00 0.00 0.00% 4,708,800.00
 
  253   Projekat: PROJEKAT 1.7 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  253  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 253
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 253: 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
 
  254   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU PORED OBJEKTA MZ N.SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  254  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 330,000.00 0.00 0.00% 330,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 254
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 330,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 254: 330,000.00 0.00 0.00% 330,000.00
 
  255   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA GLAVBNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUTA L18 NOVI SLANKAMEN-SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  255  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,014,680.00 0.00 0.00% 2,014,680.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 255
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,014,680.00 0.00    
  Ukupno Projekat 255: 2,014,680.00 0.00 0.00% 2,014,680.00
 
  256   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OPŠTINSKOG PUTA L7 ČORTANOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  256  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,068,000.00 0.00 0.00% 1,068,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 256
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,068,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 256: 1,068,000.00 0.00 0.00% 1,068,000.00
 
  257   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU OPŠTINSKOG PUTA L9 INĐIJA-JARKOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  257  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 467,760.00 0.00 0.00% 467,760.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 257
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 467,760.00 0.00    
  Ukupno Projekat 257: 467,760.00 0.00 0.00% 467,760.00
 
  258   Projekat: PROJEKAT 2.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZRADU JUGOISTOČNOG KRAKA OBILAZNICE SA KRUŽNOM RASKRSNICOM NA DRŽAVNOM PUTU II A-100  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,440,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZGRADNJA INDUSTRIJSKIH SAOBRAĆAJNICA U RADNIM ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 48,370,000.00 0.00 0.00% 48,370,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,370,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 259: 48,370,000.00 0.00 0.00% 48,370,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT 3.5 IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU PORED OBJEKTA MZ N.SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,620,000.00 0.00 0.00% 2,620,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,620,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 260: 2,620,000.00 0.00 0.00% 2,620,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT 3.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA LOKALNIH PUTEVA I ULICA U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA KOJI NISU ASFALTIRANI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 261,196,768.00 26,502,346.37    
  Ukupno Funkcija 620 261,196,768.00 26,502,346.37 10.15% 234,694,421.63
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 261,196,768.00 26,502,346.37    
  Ukupno Program 0701 261,196,768.00 26,502,346.37 10.15% 234,694,421.63
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0003   Programska aktivnost: Održavanje sportske infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  262  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 91,200,000.00 0.00 0.00% 91,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 91,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 91,200,000.00 0.00 0.00% 91,200,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT 1.2 ZAVRŠETAK PRVE FAZE SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 44,480,580.00 4,414,249.43 9.92% 40,066,330.57
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 403,280.33    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 34,480,580.00 4,010,969.10    
  Ukupno Projekat 264: 44,480,580.00 4,414,249.43 9.92% 40,066,330.57
 
  265   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -DRUGA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 56,656,771.00 5,263,279.79 9.29% 51,393,491.21
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 877,213.30    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 46,656,771.00 4,386,066.49    
  Ukupno Projekat 265: 56,656,771.00 5,263,279.79 9.29% 51,393,491.21
 
  266   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -TREĆA FAZA I ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,070,216.00 1,959,723.81 16.24% 10,110,492.19
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,070,216.00 1,959,723.81    
  Ukupno Projekat 266: 12,070,216.00 1,959,723.81 16.24% 10,110,492.19
 
  267   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  267  511  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,160,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT 1.6 VEŠTAČENJE O STANJU ZAVRŠENOSTI OBJEKTA SPORTSKE HALE U INĐIJI I IZRADA PREDMERA I PREDRAČUNA ZA ZAVRŠETAK SVIH POTREBNIH RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  268  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 268: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 133,430,216.00 3,240,217.44    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 81,137,351.00 8,397,035.59    
  Ukupno Funkcija 620 214,567,567.00 11,637,253.03 5.42% 202,930,313.97
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 133,430,216.00 3,240,217.44    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 81,137,351.00 8,397,035.59    
  Ukupno Program 1301 214,567,567.00 11,637,253.03 5.42% 202,930,313.97
 
  1102   PROGRAM 2  
  269   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE U INDUSTRIJSKOJ ZONI LOKACIJA 15 PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  269  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 21,500,000.00 0.00 0.00% 21,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269: 21,500,000.00 0.00 0.00% 21,500,000.00
 
  270   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  270  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 21,500,000.00 0.00 0.00% 21,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 270
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 270: 21,500,000.00 0.00 0.00% 21,500,000.00
 
  271   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA ( PUT, VODA I FK)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  271  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 65,000,000.00 0.00 0.00% 65,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 271
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 271: 65,000,000.00 0.00 0.00% 65,000,000.00
 
  272   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA NASELJENIH MESTA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  272  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 272
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 272: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  273   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA SLIV 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  273  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 273
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 273: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI ZANATLIJSKA TREĆI DEO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  274  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 274: 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
 
  275   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI MIHAILA PUPINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  275  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 275
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 275: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  276   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI INĐIJA LOKACIJA 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  276  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 276
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 276: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  277   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  277  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 277
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 277: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  278   Projekat: PROJEKAT 1.11 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OSVETLJENJE PEŠAČKIH PRELAZA U ZONI ŠKOLA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  278  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 278
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 278: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  279   Projekat: PROJEKAT 1.12 UČEŠĆE U IZGRADNJI PRODUŽETAKA NN MREŽE U KALAKAČI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  279  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 279
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 279: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  280   Projekat: PROJEKAT 1.13 OTKUP ZEMLJIŠTA ZA IZGRADNJU SERVISNE SAOBRAĆAJNICE ( L=300M) U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  280  541  ZEMLJIŠTE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 280
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 280: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  281   Projekat: PROJEKAT 1.14 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  281  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 281
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 281: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  282   Projekat: PROJEKAT 1.15 IZGRADNJA PRODUŽETAKA MREŽE JAVNE RASVETE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA( ULICE SREMSKA, Đ.VOJNOVIĆA, KRČEVINE U INĐIJI I V.STEPE U BEŠKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  282  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 282
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 282: 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
 
  283   Projekat: PROJEKAT 1.16 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA ( BEŠKA TREĆA FAZA, NOVI KARLOVCI, N.SLANKAMEN I S.SLANKAMEN)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  283  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 283
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 283: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  284   Projekat: PROJEKAT 1.17 IZRADA 3D MODELA REKLAMNIH PLAKATA I BROŠURA ZA POTREBE INVESTICIJA PREDVIĐENIH PROGRAMOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  284  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 284
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 284: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  285   Projekat: PROJEKAT 1.18 ANGAŽOVANJE STRUČNOG NADZORA NA IZGRADNJI OBJEKTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  285  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 285
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 285: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  286   Projekat: PROJEKAT 1.21 IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE LOKACIJA 15-DRUGA FAZA ( PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  286  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 286
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 286: 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
 
  287   Projekat: PROJEKAT 1.23 UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD N.SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  287  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 287
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 287: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  288   Projekat: PROJEKAT 1.24 IZGRADNJA ULIČNOG VODOVODA U DELU ULICE DESANKE MAKSIMOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  288  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,898,837.00 0.00 0.00% 1,898,837.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 288
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 379,767.40 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,519,069.60 0.00    
  Ukupno Projekat 288: 1,898,837.00 0.00 0.00% 1,898,837.00
 
  289   Projekat: PROJEKAT 1.25 NABAVKA KAMIONA SA KORPOM ZA POTREBE ODRŽAVANJA JAVNE RASVETE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289  512  MAŠINE I OPREMA 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 255,229,767.40 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,519,069.60 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 256,748,837.00 0.00 0.00% 256,748,837.00
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 255,229,767.40 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,519,069.60 0.00    
  Ukupno Program 1102 256,748,837.00 0.00 0.00% 256,748,837.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  290   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI OUTLET  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  290  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 290
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 290: 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
 
  291   Projekat: PROJEKAT 1.2 REKONSTRUKCIJA PUTA L18 NOVI SLANKAMEN-SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  291  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 291
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 95,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 291: 95,000,000.00 0.00 0.00% 95,000,000.00
 
  292   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  292  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 292
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 292: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  293   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  293  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 293
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 293: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  294   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  294  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 294
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 294: 2,800,000.00 0.00 0.00% 2,800,000.00
 
  295   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA NA OPŠTINSKOM PUTU BR.1 U ULICI CARA DUŠANA U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  295  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 295
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  296   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI SONJE MARINKOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 296
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 296: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  297   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE MARINE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  297  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 297
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 297: 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
 
  298   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU IIA-100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  298  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 298
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 298: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  299   Projekat: PROJEKAT 1.11 IZRADA PROJEKATA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  299  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 299
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 299: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  300   Projekat: PROJEKAT 1.15 IZGRADNJA SERVISNE SAOBRAĆAJNICE ( L=300M) U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  300  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 300
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 300: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  301   Projekat: PROJEKAT 1.16 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKE STAZE U ULICI N.TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 301: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  302   Projekat: PROJEKAT 1.19 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 302: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  303   Projekat: PROJEKAT 1.20 IZGRADNJA PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 303: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT 1.22 POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 KM 10+662,15 DO KM 10+861,64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI( OBILIĆEV VENAC)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 29,624,055.00 0.00 0.00% 29,624,055.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,624,055.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 29,624,055.00 0.00 0.00% 29,624,055.00
 
  305   Projekat: PROJEKAT 1.26 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PEŠAČKO BICIKLISTIČKU STAZU OD GRADSKOG BAZENA DO BRAZDE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  305  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 305
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 305: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  306   Projekat: PROJEKAT 1.27 IZGRADNJA DVA UPARENA AUTOBUSKA STAJALIŠTA SA NIŠAMA , U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-REDA BROJ 126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 2,297,731.72 0.00 0.00% 2,297,731.72
   
  Izvori finansiranja za projekat 306
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,297,731.72 0.00    
  Ukupno Projekat 306: 2,297,731.72 0.00 0.00% 2,297,731.72
 
  307   Projekat: PROJEKAT 1.28 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I ASFALTIRANJE ULICA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  307  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 427,500,000.00 0.00 0.00% 427,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 307
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 427,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 307: 427,500,000.00 0.00 0.00% 427,500,000.00
 
  308   Projekat: PROJEKAT 1.29 NABAVKA KOMBINOVANE MAŠINE ROVOKOPAČ-BAGER  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  308  512  MAŠINE I OPREMA 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 308
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 308: 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
 
  309   Projekat: PROJEKAT 1.30 NABAVKA VIBRO PLOČA SA ALATOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  309  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 309
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 309: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  310   Projekat: PROJEKAT 1.31 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PUTA NA DEONICI BANSTOL-HOTEL NORCEV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  310  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 627,324,055.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,297,731.72 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 629,621,786.72 0.00 0.00% 629,621,786.72
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 627,324,055.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,297,731.72 0.00    
  Ukupno Program 0701 629,621,786.72 0.00 0.00% 629,621,786.72
 
  1801   ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  311   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE AMBULANTE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  311  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1801 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  312   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  312  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 59,520,000.00 0.00 0.00% 59,520,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 312
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 59,520,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 312: 59,520,000.00 0.00 0.00% 59,520,000.00
 
  313   Projekat: PROJEKAT 1.2 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STADIONA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  313  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 313
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 313: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  314   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ADAPTACIJU GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  314  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 350,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 314: 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
 
  315   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  315  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 315
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 315: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  316   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  316  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 316
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 316: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  317   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZGRADNJA TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  317  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 317
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 317: 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
 
  318   Projekat: PROJEKAT 1.8 OPREMANJE SPORTSKOG TERENA U LEJAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318  512  MAŠINE I OPREMA 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318: 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 80,370,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 80,370,000.00 0.00 0.00% 80,370,000.00
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 80,370,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1301 80,370,000.00 0.00 0.00% 80,370,000.00
 
  1101   URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE  
  1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i urbanističko planiranje  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  319  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PLANSKA DOKUMENTACIJA 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1101 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  320  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  0701-0004   Programska aktivnost: JAVNI GRADSKI I PRIGRADSKI PREVOZ PUTNIKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  321  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -JAVNI PREVOZ 62,400,000.00 4,384,158.60 7.03% 58,015,841.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,400,000.00 4,384,158.60    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0004: 62,400,000.00 4,384,158.60 7.03% 58,015,841.40
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 72,400,000.00 4,384,158.60    
  Ukupno Funkcija 620 72,400,000.00 4,384,158.60 6.06% 68,015,841.40
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 72,400,000.00 4,384,158.60    
  Ukupno Program 0701 72,400,000.00 4,384,158.60 6.06% 68,015,841.40
 
  1102   PROGRAM 2  
  322   Projekat: PROJEKAT 1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA BUNARA B-7/2 BEŠKA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  322  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,250,000.00 3,125,985.00 59.54% 2,124,015.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 322
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,050,000.00 625,197.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,200,000.00 2,500,788.00    
  Ukupno Projekat 322: 5,250,000.00 3,125,985.00 59.54% 2,124,015.00
 
  323   Projekat: PROJEKAT 2 POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  323  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 323
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 323: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,600,000.00 625,197.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 16,650,000.00 2,500,788.00    
  Ukupno Funkcija 630 20,250,000.00 3,125,985.00 15.44% 17,124,015.00
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,600,000.00 625,197.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 16,650,000.00 2,500,788.00    
  Ukupno Program 1102 20,250,000.00 3,125,985.00 15.44% 17,124,015.00
 
  0101   POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ  
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  421   POLJOPRIVREDA  
  324  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,300,000.00 407,847.36 31.37% 892,152.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 407,847.36    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 1,300,000.00 407,847.36 31.37% 892,152.64
 
  0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrške ruralnom razvoju  
  421   POLJOPRIVREDA  
  325  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐI 24,000,000.00 0.00 0.00% 24,000,000.00
  326  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 7,930,000.00 419,004.43 5.28% 7,510,995.57
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,930,000.00 419,004.43    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 31,930,000.00 419,004.43 1.31% 31,510,995.57
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,230,000.00 826,851.79    
  Ukupno Funkcija 421 33,230,000.00 826,851.79 2.49% 32,403,148.21
 
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  327  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI-NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 560 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  328   Projekat: PROJEKAT 1 UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  328  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE- UREĐENJE KANALSKE MREŽE 22,221,100.00 1,000,000.00 4.50% 21,221,100.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 328
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 1,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,221,100.00 0.00    
  Ukupno Projekat 328: 22,221,100.00 1,000,000.00 4.50% 21,221,100.00
 
  329   Projekat: PROJEKAT 2 UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  329  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 1,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,221,100.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 52,221,100.00 1,000,000.00 1.91% 51,221,100.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 63,230,000.00 1,826,851.79    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,221,100.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 90,451,100.00 1,826,851.79 2.02% 88,624,248.21
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapređenje privrednog i investicionog ambijenta  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  330  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA 11,000,000.00 553,784.16 5.03% 10,446,215.84
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 553,784.16    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 11,000,000.00 553,784.16 5.03% 10,446,215.84
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 553,784.16    
  Ukupno Funkcija 487 11,000,000.00 553,784.16 5.03% 10,446,215.84
 
  1501-0003   Programska aktivnost: Podsticaji za razvoj preduzetništva  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  331  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 6,903,000.00 378,468.40 5.48% 6,524,531.60
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,903,000.00 378,468.40    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 6,903,000.00 378,468.40 5.48% 6,524,531.60
 
  332   Projekat: PROJEKAT 1 PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  332  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 332
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 332: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  333   Projekat: PROJEKAT 2 SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNIH STOPA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  333  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 333
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 333: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  334   Projekat: PROJEKAT 3 PROMOCIJA OPŠTINE INĐIJA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  334  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 334
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 334: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,903,000.00 378,468.40    
  Ukupno Funkcija 490 21,903,000.00 378,468.40 1.73% 21,524,531.60
 
  335   Projekat: PROJEKAT 4 PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  335  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 11,000,000.00 0.00 0.00% 11,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 335
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 335: 11,000,000.00 0.00 0.00% 11,000,000.00
 
  336   Projekat: PROJEKAT 5 RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  336  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROJEKTI 8,000,000.00 3,533,686.12 44.17% 4,466,313.88
   
  Izvori finansiranja za projekat 336
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 333,954.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 3,199,731.72    
  Ukupno Projekat 336: 8,000,000.00 3,533,686.12 44.17% 4,466,313.88
  Izvori finansiranja za funkciju 474
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 333,954.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 3,199,731.72    
  Ukupno Funkcija 474 19,000,000.00 3,533,686.12 18.60% 15,466,313.88
 
  337   Projekat: PROJEKAT 6 PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA CARINSKOG SKLADIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  337  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 93,670,000.00 0.00 0.00% 93,670,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 337
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 93,670,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 337: 93,670,000.00 0.00 0.00% 93,670,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 93,670,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 93,670,000.00 0.00 0.00% 93,670,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 135,573,000.00 1,266,206.96    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 3,199,731.72    
  Ukupno Program 1501 145,573,000.00 4,465,938.68 3.07% 141,107,061.32
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0005   Programska aktivnost: Upravljanje komunalnim otpadom  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  338  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA IN 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  339  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA INGRIN 5,377,600.00 0.00 0.00% 5,377,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,377,600.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0005: 6,377,600.00 0.00 0.00% 6,377,600.00
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,377,600.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 510 6,377,600.00 0.00 0.00% 6,377,600.00
 
  0401-0002   Programska aktivnost: Praćenje kvaliteta elemenata životne sredine  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  340  423  USLUGE PO UGOVORU -BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0002: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 560 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,377,600.00 0.00    
  Ukupno Program 0401 11,377,600.00 0.00 0.00% 11,377,600.00
 
  1102   PROGRAM 2  
  1102-0009   Programska aktivnost: Ostale komunalne usluge  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  341  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 51,800,000.00 223,560.70 0.43% 51,576,439.30
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,800,000.00 223,560.70    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0009: 51,800,000.00 223,560.70 0.43% 51,576,439.30
 
  1102-0002   Programska aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  342  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 180,000,000.00 5,913,924.46 3.29% 174,086,075.54
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000,000.00 5,913,924.46    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0002: 180,000,000.00 5,913,924.46 3.29% 174,086,075.54
 
  343   Projekat: PROJEKAT 1 ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  343  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 343
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 343: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  344   Projekat: PROJEKAT 2 NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  344  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 344
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 344: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 233,000,000.00 6,137,485.16    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 560 237,000,000.00 6,137,485.16 2.59% 230,862,514.84
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 233,000,000.00 6,137,485.16    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1102 237,000,000.00 6,137,485.16 2.59% 230,862,514.84
 
  0701   ORGANIZACIJA SAOBRAĆAJA I SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: Održavanje saobraćajne infrastrukture  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  345  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  346   Projekat: PROJEKAT 1- JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  346  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,150,000.00 39,556.95 3.44% 1,110,443.05
  347  423  USLUGE PO UGOVORU 1,950,000.00 31,645.56 1.62% 1,918,354.44
  348  426  MATERIJAL 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  349  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,700,000.00 0.00 0.00% 2,700,000.00
  350  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 349,998.00 5.83% 5,650,002.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 346
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 421,200.51    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-346: 12,000,000.00 421,200.51 3.51% 11,578,799.49
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,000,000.00 421,200.51    
  Ukupno Funkcija 360 24,000,000.00 421,200.51 1.76% 23,578,799.49
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,000,000.00 421,200.51    
  Ukupno Program 0701 24,000,000.00 421,200.51 1.76% 23,578,799.49
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,416,456,069.30 76,857,776.42    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 213,052,930.70 14,097,555.31    
  Ukupno Razdeo 4 3,629,509,000.00 90,955,331.73 2.51% 3,538,553,668.27
   
Stanje: 3,901,900,000.00 94,460,448.42   2.42% 3,807,439,551.58

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2017) Ciljana vrednost (2018) Ciljana vrednost (2019) Ciljana vrednost (2020) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno