Realizacija budžeta 2016
Datum:13/01/2017
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2016
Do datuma:31/12/2016

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 650,000,000.00 532,235,646.02 81.88% 117,764,353.98
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 65,000,000.00 47,265,463.34 72.72% 17,734,536.66
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 4,500,000.00 924,994.73 20.56% 3,575,005.27
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 2,400,000.00 2,690,546.44 112.11% -290,546.44
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 61,000,000.00 41,195,383.53 67.53% 19,804,616.47
  783,400,000.00 624,312,034.06 79.69% 159,087,965.94
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 286,000,000.00 251,213,229.91 87.84% 34,786,770.09
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 12,000,000.00 7,173,013.26 59.78% 4,826,986.74
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 85,000,000.00 56,765,893.38 66.78% 28,234,106.62
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 24,543.00 24.54% 75,457.00
  383,100,000.00 315,176,679.55 82.27% 67,923,320.45
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 1,500,000.00 1,197,075.15 79.81% 302,924.85
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 29,000,000.00 23,251,065.00 80.18% 5,748,935.00
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 4,800,000.00 4,050,914.49 84.39% 749,085.51
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 600,000.00 261,660.00 43.61% 338,340.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 22,000,000.00 16,047,790.07 72.94% 5,952,209.93
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 300,000.00 48,073.00 16.02% 251,927.00
  58,200,000.00 44,856,577.71 77.07% 13,343,422.29
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 45,000,000.00 37,405,184.62 83.12% 7,594,815.38
  45,000,000.00 37,405,184.62 83.12% 7,594,815.38
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 198,978,263.00 201,819,457.50 101.43% -2,841,194.50
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 607,936,000.00 192,368,779.88 31.64% 415,567,220.12
  806,914,263.00 394,188,237.38 48.85% 412,726,025.62
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 100,000,000.00 85,629,464.75 85.63% 14,370,535.25
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 49,000,000.00 43,379,085.70 88.53% 5,620,914.30
  154,000,000.00 129,008,550.45 83.77% 24,991,449.55
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 35,000,000.00 18,538,183.75 52.97% 16,461,816.25
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 110,000,000.00 29,601,122.26 26.91% 80,398,877.74
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  145,100,000.00 48,139,306.01 33.18% 96,960,693.99
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 9,500,000.00 10,479,859.06 110.31% -979,859.06
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 3,000,000.00 2,267,455.00 75.58% 732,545.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,000,000.00 604,137.21 60.41% 395,862.79
  13,500,000.00 13,351,451.27 98.90% 148,548.73
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 40,000,000.00 7,277,793.50 18.19% 32,722,206.50
  40,000,000.00 7,277,793.50 18.19% 32,722,206.50
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 150,000,000.00 29,840,632.22 19.89% 120,159,367.78
  150,000,000.00 29,840,632.22 19.89% 120,159,367.78
921 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE
  92195 PRIMANJA OD PRODAJE DOMAĆIH AKCIJA I OSTALOG KAPITALA U KORIST NIVOA OPŠTINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
Stanje: 2,582,314,263.00 1,643,556,446.77 63.65% 938,757,816.23

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 208,340,000.00 200,342,482.65 96.16% 7,997,517.35
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 37,631,950.00 35,850,128.20 95.27% 1,781,821.80
  413 NAKNADE U NATURI 6,369,200.00 5,616,754.19 88.19% 752,445.81
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 15,666,200.00 2,401,325.44 15.33% 13,264,874.56
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 14,479,694.25 12,756,180.83 88.10% 1,723,513.42
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 9,658,500.00 8,524,850.94 88.26% 1,133,649.06
  292,145,544.25 265,491,722.25 90.88% 26,653,822.00
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 129,090,703.00 84,401,099.75 65.38% 44,689,603.25
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 3,748,800.00 1,109,758.64 29.60% 2,639,041.36
  423 USLUGE PO UGOVORU 97,151,590.70 74,171,234.99 76.35% 22,980,355.71
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 316,532,828.00 115,250,312.59 36.41% 201,282,515.41
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 132,068,225.00 63,912,170.80 48.39% 68,156,054.20
  426 MATERIJAL 46,041,173.00 24,210,587.02 52.58% 21,830,585.98
  724,633,319.70 363,055,163.79 50.10% 361,578,155.91
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 3,235,000.00 1,619,719.70 50.07% 1,615,280.30
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 30,752,000.00 14,977,009.43 48.70% 15,774,990.57
  33,987,000.00 16,596,729.13 48.83% 17,390,270.87
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 60,450,590.00 47,305,433.40 78.25% 13,145,156.60
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 2,672,825.73 89.09% 327,174.27
  63,450,590.00 49,978,259.13 78.77% 13,472,330.87
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 261,169,000.00 159,618,769.49 61.12% 101,550,230.51
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 50,000,000.00 28,556,374.56 57.11% 21,443,625.44
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 24,883,400.00 22,235,866.70 89.36% 2,647,533.30
  336,052,400.00 210,411,010.75 62.61% 125,641,389.25
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 141,544,263.00 101,112,708.92 71.44% 40,431,554.08
  141,544,263.00 101,112,708.92 71.44% 40,431,554.08
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 84,326,484.00 73,446,874.25 87.10% 10,879,609.75
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 14,826,000.00 10,451,673.30 70.50% 4,374,326.70
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 28,783,000.00 24,437,728.14 84.90% 4,345,271.86
  485 NAKNADA ŠTETE 1,514,794.00 819,578.87 54.10% 695,215.13
  129,450,278.00 109,155,854.56 84.32% 20,294,423.44
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 12,198,959.05 0.00 0.00% 12,198,959.05
  12,198,959.05 0.00 0% 12,198,959.05
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 739,811,403.36 360,176,052.57 48.68% 379,635,350.79
  512 MAŠINE I OPREMA 48,610,502.64 32,151,719.69 66.14% 16,458,782.95
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,585,003.00 681,155.00 42.97% 903,848.00
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 2,740,000.00 235,118.46 8.58% 2,504,881.54
  792,746,909.00 393,244,045.72 49.61% 399,502,863.28
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  61 OTPLATA GLAVNICE  
  611 OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 36,005,000.00 35,932,991.41 99.80% 72,008.59
  36,005,000.00 35,932,991.41 99.80% 72,008.59
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 2,582,314,263.00 1,545,212,485.66 59.84% 1,037,101,777.34

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,300,000.00 1,933,046.90 58.58% 1,366,953.10
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 591,000.00 347,230.50 58.75% 243,769.50
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 16,000.00 32.00% 34,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 24,622.00 24.62% 75,378.00
  6  416  NAKNADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 750,000.00 459,684.25 61.29% 290,315.75
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 16,498.20 8.25% 183,501.80
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 18,996,000.00 16,670,026.81 87.76% 2,325,973.19
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 154,000.00 154,000.00 100.00% 0.00
  10  426  MATERIJAL 100,000.00 8,608.00 8.61% 91,392.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 389,000.00 220,155.22 56.60% 168,844.78
  12  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  13  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - POLITIČKE STRANKE 2,736,484.00 1,823,489.10 66.64% 912,994.90
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,436,484.00 21,673,360.98    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 27,436,484.00 21,673,360.98 78.99% 5,763,123.02
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,436,484.00 21,673,360.98    
  Ukupno Funkcija 110 27,436,484.00 21,673,360.98 78.99% 5,763,123.02
 
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  14  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,450,000.00 2,325,281.63 94.91% 124,718.37
  15  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  16  423  USLUGE PO UGOVORU 4,520,000.00 4,510,449.58 99.79% 9,550.42
  17  426  MATERIJAL 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,972,000.00 6,835,731.21    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 6,972,000.00 6,835,731.21 98.05% 136,268.79
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,972,000.00 6,835,731.21    
  Ukupno Funkcija 160 6,972,000.00 6,835,731.21 98.05% 136,268.79
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,408,484.00 28,509,092.19    
  Ukupno Program 0602 34,408,484.00 28,509,092.19 82.85% 5,899,391.81
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,408,484.00 28,509,092.19    
  Ukupno Razdeo 1 34,408,484.00 28,509,092.19 82.85% 5,899,391.81
 
2   OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0004   Programska aktivnost: OPŠTINSKO JAVNO PRAVOBRANILAŠTVO  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  18  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2,550,000.00 2,411,747.80 94.58% 138,252.20
  19  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 460,000.00 434,032.04 94.35% 25,967.96
  20  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 45,455.06 90.91% 4,544.94
  21  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  22  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 45,968.00 57.46% 34,032.00
  23  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  25  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 100,000.00 1,868.57 1.87% 98,131.43
  26  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  27  426  MATERIJAL 100,000.00 50,806.00 50.81% 49,194.00
  28  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,000.00 276,695.65 92.23% 23,304.35
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,712,000.00 3,266,573.12    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 3,712,000.00 3,266,573.12 88.00% 445,426.88
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,712,000.00 3,266,573.12    
  Ukupno Funkcija 110 3,712,000.00 3,266,573.12 88.00% 445,426.88
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,712,000.00 3,266,573.12    
  Ukupno Program 0602 3,712,000.00 3,266,573.12 88.00% 445,426.88
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,712,000.00 3,266,573.12    
  Ukupno Razdeo 2 3,712,000.00 3,266,573.12 88.00% 445,426.88
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  29  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,776,000.00 4,775,998.20 100.00% 1.80
  30  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 853,600.00 831,938.80 97.46% 21,661.20
  31  413  NAKNADE U NATURI 35,000.00 34,910.13 99.74% 89.87
  32  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  33  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 1,400,000.00 1,391,409.84 99.39% 8,590.16
  34  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 3,464,500.00 3,298,216.23 95.20% 166,283.77
  35  421  STALNI TROŠKOVI 2,740,000.00 1,286.28 0.05% 2,738,713.72
  36  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 500,000.00 156,521.17 31.30% 343,478.83
  37  423  USLUGE PO UGOVORU 22,155,248.58 18,394,674.32 83.03% 3,760,574.26
  38  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 495,091.76 82.52% 104,908.24
  39  426  MATERIJAL 1,176,800.00 1,077,771.75 91.58% 99,028.25
  40  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 601,800.00 601,797.25 100.00% 2.75
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,362,948.58 31,059,615.73    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 38,362,948.58 31,059,615.73 80.96% 7,303,332.85
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,362,948.58 31,059,615.73    
  Ukupno Funkcija 110 38,362,948.58 31,059,615.73 80.96% 7,303,332.85
 
  0602-0010   Programska aktivnost: REZERVE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  41  499  TEKUĆA REZERVA 10,398,959.05 0.00 0.00% 10,398,959.05
  42  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,198,959.05 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 12,198,959.05 0.00 0.00% 12,198,959.05
 
  0602-0007   Programska aktivnost: KANCELARIJA ZA MLADE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  43  421  STALNI TROŠKOVI 900,000.00 630,454.82 70.05% 269,545.18
  44  423  USLUGE PO UGOVORU 1,800,000.00 1,465,401.24 81.41% 334,598.76
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0007
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 2,095,856.06    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0007: 2,700,000.00 2,095,856.06 77.62% 604,143.94
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,898,959.05 2,095,856.06    
  Ukupno Funkcija 160 14,898,959.05 2,095,856.06 14.07% 12,803,102.99
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,261,907.63 33,155,471.79    
  Ukupno Program 0602 53,261,907.63 33,155,471.79 62.25% 20,106,435.84
 
  0901   SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA  
  0901-0003   Programska aktivnost: PODRŠKA SOCIO-HUMANITARNIM ORGANIZACIJAMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  45  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 10,000,000.00 9,206,974.71 92.07% 793,025.29
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 9,206,974.71    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0003: 10,000,000.00 9,206,974.71 92.07% 793,025.29
 
  0901-0005   Programska aktivnost: AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  46  481  DOTACIJE NAVLADINIM ORGANIZACIJAMA CRVENI KRST 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 1,000,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00% 0.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 10,206,974.71    
  Ukupno Funkcija 160 11,000,000.00 10,206,974.71 92.79% 793,025.29
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 10,206,974.71    
  Ukupno Program 0901 11,000,000.00 10,206,974.71 92.79% 793,025.29
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0008   Programska aktivnost: PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47  423  USLUGE PO UGOVORU - KNACELARIJA ZA INKLUZIJU ROMA 800,000.00 150,000.00 18.75% 650,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0008
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 75,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 400,000.00 75,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0008: 800,000.00 150,000.00 18.75% 650,000.00
 
  48   Projekat: PROJEKAT 1 PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ROMSKE POPULACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  48  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 3,700,000.00 2,189,403.00 59.17% 1,510,597.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 48
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,300,000.00 1,094,701.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,400,000.00 1,094,701.50    
  Ukupno Projekat 48: 3,700,000.00 2,189,403.00 59.17% 1,510,597.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 1,169,701.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 1,169,701.50    
  Ukupno Funkcija 160 4,500,000.00 2,339,403.00 51.99% 2,160,597.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 1,169,701.50    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 1,169,701.50    
  Ukupno Program 0602 4,500,000.00 2,339,403.00 51.99% 2,160,597.00
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0001   Programska aktivnost: PODRŠKA POSTOJEĆOJ PRIVREDI  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  49  423  USLUGE PO UGOVORU - REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 1,000,000.00 250,000.00 25.00% 750,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 250,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 1,000,000.00 250,000.00 25.00% 750,000.00
 
  50   Projekat: PROJEKAT 1 KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  50  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 7,700,000.00 5,734,670.99 74.48% 1,965,329.01
   
  Izvori finansiranja za projekat 50
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,700,000.00 5,734,670.99    
  Ukupno Projekat 50: 7,700,000.00 5,734,670.99 74.48% 1,965,329.01
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 5,984,670.99    
  Ukupno Funkcija 160 8,700,000.00 5,984,670.99 68.79% 2,715,329.01
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,700,000.00 5,984,670.99    
  Ukupno Program 1501 8,700,000.00 5,984,670.99 68.79% 2,715,329.01
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  51  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA VERSKE ZAJEDNICE 3,300,000.00 3,099,897.57 93.94% 200,102.43
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,099,897.57    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 3,300,000.00 3,099,897.57 93.94% 200,102.43
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,099,897.57    
  Ukupno Funkcija 840 3,300,000.00 3,099,897.57 93.94% 200,102.43
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  52  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE KULTURE - INFORMISANJE 30,000,000.00 26,856,632.44 89.52% 3,143,367.56
  53  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 6,000,000.00 3,298,700.61 54.98% 2,701,299.39
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,000,000.00 30,155,333.05    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 36,000,000.00 30,155,333.05 83.76% 5,844,666.95
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,000,000.00 30,155,333.05    
  Ukupno Funkcija 860 36,000,000.00 30,155,333.05 83.76% 5,844,666.95
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,300,000.00 33,255,230.62    
  Ukupno Program 1201 39,300,000.00 33,255,230.62 84.62% 6,044,769.38
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0001   Programska aktivnost: PODRŠKA LOKALNIM SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, UDRUŽENJIMA I SAVEZIMA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  54  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 47,090,000.00 44,367,546.07 94.22% 2,722,453.93
  55  481  SAVEZ SPORTOVA-PREVOZ LASTA 5,000,000.00 4,915,595.20 98.31% 84,404.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 52,090,000.00 49,283,141.27    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 52,090,000.00 49,283,141.27 94.61% 2,806,858.73
 
  1301-0003   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  56  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI - INVESTICIJE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,590,000.00 49,283,141.27    
  Ukupno Funkcija 810 53,590,000.00 49,283,141.27 91.96% 4,306,858.73
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,590,000.00 49,283,141.27    
  Ukupno Program 1301 53,590,000.00 49,283,141.27 91.96% 4,306,858.73
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 168,551,907.63 133,055,190.88    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,800,000.00 1,169,701.50    
  Ukupno Razdeo 3 170,351,907.63 134,224,892.38 78.79% 36,127,015.25
 
4   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNE SAMOUPRAVE I GRADSKIH OPŠTINA  
  130   OPŠTE USLUGE  
  57  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 73,938,200.00 72,794,192.32 98.45% 1,144,007.68
  58  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENIH 13,246,000.00 13,038,175.09 98.43% 207,824.91
  59  413  NAKNADE U NATURI 2,000,000.00 1,749,166.42 87.46% 250,833.58
  60  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 5,000,000.00 951,459.53 19.03% 4,048,540.47
  61  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 4,200,000.00 3,269,263.55 77.84% 930,736.45
  62  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,000,000.00 878,662.19 87.87% 121,337.81
  63  421  STALNI TROŠKOVI 30,121,419.00 23,196,289.30 77.01% 6,925,129.70
  64  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000,000.00 426,793.87 42.68% 573,206.13
  65  423  USLUGE PO UGOVORU 17,000,000.00 11,135,943.74 65.51% 5,864,056.26
  66  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 13,000,000.00 9,329,843.02 71.77% 3,670,156.98
  67  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 10,050,000.00 7,698,904.75 76.61% 2,351,095.25
  68  426  MATERIJAL 17,000,000.00 12,372,085.02 72.78% 4,627,914.98
  69  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 600,000.00 257,505.44 42.92% 342,494.56
  70  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,000,000.00 313,648.10 31.36% 686,351.90
  71  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 8,960,200.00 7,585,611.80 84.66% 1,374,588.20
  72  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 900,000.00 447,546.09 49.73% 452,453.91
  73  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 25,000,000.00 23,873,977.71 95.50% 1,126,022.29
  74  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 26,065,842.76 9,965,685.09 38.23% 16,100,157.67
  75  512  MAŠINE I OPREMA 18,251,501.64 15,243,977.97 83.52% 3,007,523.67
  76  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  77  541  ZEMLJIŠTE 20,000,000.00 234,000.00 1.17% 19,766,000.00
  78  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 284,781,575.92 211,011,143.52    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 288,533,163.40 214,762,731.00 74.43% 73,770,432.40
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 284,781,575.92 211,011,143.52    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Funkcija 130 288,533,163.40 214,762,731.00 74.43% 73,770,432.40
 
  0602-0003   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  79  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,400,000.00 1,159,267.25 82.80% 240,732.75
  80  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 13,095,000.00 11,044,487.19 84.34% 2,050,512.81
  81  611  OTPLATA GLAVNICE DOMAĆIM KREDITORIMA 36,005,000.00 35,932,991.41 99.80% 72,008.59
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,500,000.00 48,136,745.85    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 50,500,000.00 48,136,745.85 95.32% 2,363,254.15
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,500,000.00 48,136,745.85    
  Ukupno Funkcija 170 50,500,000.00 48,136,745.85 95.32% 2,363,254.15
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 335,281,575.92 259,147,889.37    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,751,587.48 3,751,587.48    
  Ukupno Program 0602 339,033,163.40 262,899,476.85 77.54% 76,133,686.55
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  0602-0002   Programska aktivnost: MESNE ZAJEDNICE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1     
  82  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 4,727,400.00 3,486,604.35 73.75% 1,240,795.65
  83  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 831,000.00 624,095.29 75.10% 206,904.71
  84  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 486,200.00 64,162.00 13.20% 422,038.00
  85  415  NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 25,000.00 19,105.00 76.42% 5,895.00
  86  421  STALNI TROŠKOVI 3,218,870.00 2,197,504.81 68.27% 1,021,365.19
  87  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 368,800.00 244,977.83 66.43% 123,822.17
  88  423  USLUGE PO UGOVORU 5,441,550.12 4,879,744.67 89.68% 561,805.45
  89  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 992,000.00 389,888.91 39.30% 602,111.09
  90  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 7,886,969.00 3,608,703.04 45.76% 4,278,265.96
  91  426  MATERIJAL 1,568,000.00 935,038.51 59.63% 632,961.49
  92  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 135,000.00 8,554.38 6.34% 126,445.62
  93  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 132,000.00 82,438.12 62.45% 49,561.88
  94  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 561,000.00 283,928.64 50.61% 277,071.36
  95  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 337,000.00 33,466.52 9.93% 303,533.48
  96  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 233,000.00 0.00 0.00% 233,000.00
  97  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  98  512  MAŠINE I OPREMA 2,455,000.00 1,821,702.96 74.20% 633,297.04
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,558,789.12 18,679,915.03    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 29,558,789.12 18,679,915.03 63.20% 10,878,874.09
 
  99   Projekat: PROJEKAT 1 KANALIZACIJA INĐIJA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  99  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 500,000.00 461,950.89 92.39% 38,049.11
  100  511  ZGRADE IGRADJEVINSKI OBJEKTI 26,450,000.00 25,985,029.06 98.24% 464,970.94
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,950,000.00 26,446,979.95    
  Ukupno Projekat 99: 26,950,000.00 26,446,979.95 98.13% 503,020.05
 
  101   Projekat: PROJEKAT 2 ADAPTACIJA DOMA KULTURE BEŠKA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  101  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 3,960,000.00 3,952,365.60 99.81% 7,634.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,960,000.00 3,952,365.60    
  Ukupno Projekat 101: 3,960,000.00 3,952,365.60 99.81% 7,634.40
 
  102   Projekat: PROJEKAT 3 IZGRADNJA DOMA KULTURE U KRČEDINU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  102  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,300,000.00 1,242,089.44 95.55% 57,910.56
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 1,242,089.44    
  Ukupno Projekat 102: 1,300,000.00 1,242,089.44 95.55% 57,910.56
 
  103   Projekat: PROJEKAT 4 OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  103  511  ZGRADE IGRADJEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 103: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,768,789.12 50,321,350.02    
  Ukupno Funkcija 160 65,768,789.12 50,321,350.02 76.51% 15,447,439.10
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,768,789.12 50,321,350.02    
  Ukupno Program 0602 65,768,789.12 50,321,350.02 76.51% 15,447,439.10
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,768,789.12 50,321,350.02    
  Ukupno Glava 1 65,768,789.12 50,321,350.02 76.51% 15,447,439.10
 
  0602   LOKALNA SAMOUPRAVA  
  104   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  104  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 11,000,000.00 10,545,000.00 95.86% 455,000.00
  105  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 311,365.00 31.14% 688,635.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 10,545,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 311,365.00    
  Ukupno Projekat 104: 12,000,000.00 10,856,365.00 90.47% 1,143,635.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,000,000.00 10,545,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 311,365.00    
  Ukupno Funkcija 940 12,000,000.00 10,856,365.00 90.47% 1,143,635.00
 
  106   Projekat: PROJEKAT 2 POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  106  423  USLUGE PO UGOVORU - POKLONI ZA VUKOVCE 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,281,720.40    
  Ukupno Projekat 106: 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,300,000.00 3,281,720.40    
  Ukupno Funkcija 950 3,300,000.00 3,281,720.40 99.45% 18,279.60
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,300,000.00 13,826,720.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 311,365.00    
  Ukupno Program 0602 15,300,000.00 14,138,085.40 92.41% 1,161,914.60
 
  1502   RAZVOJ TURIZMA  
  1502-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE RAZVOJEM TURIZMA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
   2     
  107  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,298,000.00 3,297,991.56 100.00% 8.44
  108  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 611,100.00 590,340.48 96.60% 20,759.52
  109  413  NAKNADE U NATURI 250,000.00 186,524.22 74.61% 63,475.78
  110  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  111  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 150,000.00 83,204.55 55.47% 66,795.45
  112  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,000.00 46,280.00 46.28% 53,720.00
  113  421  STALNI TROŠKOVI 200,000.00 163,687.76 81.84% 36,312.24
  114  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  115  423  USLUGE PO UGOVORU 750,000.00 270,377.52 36.05% 479,622.48
  116  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 150,000.00 102,350.00 68.23% 47,650.00
  117  426  MATERIJAL 250,000.00 113,616.00 45.45% 136,384.00
  118  465  OSTALE DOATCIJE I TRANSFERI 470,000.00 431,103.37 91.72% 38,896.63
  119  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 50,000.00 12,979.00 25.96% 37,021.00
  120  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  121  512  MAŠINE I OPREMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,829,100.00 5,298,454.46    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,829,100.00 5,298,454.46 77.59% 1,530,645.54
 
  1502-0002   Programska aktivnost: TURISTIČKA PROMOCIJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  122  423  USLUGE PO UGOVORU 2,550,000.00 2,045,037.90 80.20% 504,962.10
  123  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 700,000.00 337,983.60 48.28% 362,016.40
  124  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 40,000.00 20.00% 160,000.00
  125  426  MATERIJAL 500,000.00 249,510.18 49.90% 250,489.82
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,350,000.00 2,532,531.68    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 3,950,000.00 2,672,531.68 67.66% 1,277,468.32
 
  126   Projekat: PROJEKAT 1 REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  126  423  USLUGE PO UGOVORU 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  127  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 75,000.00 37.50% 125,000.00
  128  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 11,179,100.00 8,045,986.14 71.97% 3,133,113.86
  Izvori finansiranja za projekat 126
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 75,000.00    
  Ukupno Projekat 126: 400,000.00 75,000.00 18.75% 325,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,579,100.00 7,905,986.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Funkcija 473 11,179,100.00 8,045,986.14 71.97% 3,133,113.86
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,579,100.00 7,905,986.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Program 1502 11,179,100.00 8,045,986.14 71.97% 3,133,113.86
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,579,100.00 7,905,986.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 600,000.00 140,000.00    
  Ukupno Glava 2 11,179,100.00 8,045,986.14 71.97% 3,133,113.86
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE  
  2001-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3     
  129  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 74,840,340.00 74,760,558.83 99.89% 79,781.17
  130  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 13,395,600.00 13,382,583.10 99.90% 13,016.90
  131  413  NAKNADE U NATURI 3,429,200.00 3,341,207.21 97.43% 87,992.79
  132  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 795,487.02 17.56% 3,734,512.98
  133  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 6,924,694.25 6,872,779.32 99.25% 51,914.93
  134  416  NAKNADE ZAZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 900,000.00 714,379.88 79.38% 185,620.12
  135  421  STALNI TROŠKOVI 23,810,800.00 10,437,720.65 43.84% 13,373,079.35
  136  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 13,042.00 4.35% 286,958.00
  137  423  USLUGE PO UGOVORU 800,000.00 528,430.08 66.05% 271,569.92
  138  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,900,000.00 1,619,813.10 85.25% 280,186.90
  139  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 800,000.00 703,688.98 87.96% 96,311.02
  140  426  MATERIJAL 1,900,000.00 1,293,661.56 68.09% 606,338.44
  141  431  AMORTIZACIJE NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  142  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100,000.00 24,943.39 24.94% 75,056.61
  143  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  144  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 8,561,000.00 8,482,233.04 99.08% 78,766.96
  145  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 200,000.00 54,011.03 27.01% 145,988.97
  146  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 1,500,000.00 175,264.43 11.68% 1,324,735.57
  147  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,300,000.00 270,000.00 11.74% 2,030,000.00
  148  512  MAŠINE I OPREMA 3,000,000.00 1,385,997.93 46.20% 1,614,002.07
  149  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 149,291,634.25 124,855,801.55 83.63% 24,435,832.70
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 149,291,634.25 124,855,801.55    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 149,291,634.25 124,855,801.55 83.63% 24,435,832.70
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 149,291,634.25 124,855,801.55    
  Ukupno Funkcija 911 149,291,634.25 124,855,801.55 83.63% 24,435,832.70
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 149,291,634.25 124,855,801.55    
  Ukupno Program 2001 149,291,634.25 124,855,801.55 83.63% 24,435,832.70
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 149,291,634.25 124,855,801.55    
  Ukupno Glava 3 149,291,634.25 124,855,801.55 83.63% 24,435,832.70
 
  2001   PREDŠKOLSKO VASPITANJE  
  149/1   Projekat: PROJEKAT 1 -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  149/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 149/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 149/1: 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,400,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2001 11,400,000.00 0.00 0.00% 11,400,000.00
 
  2002   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  2002-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE OSNOVNIH ŠKOLA  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  150  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 161,814,000.00 86,727,618.06 53.60% 75,086,381.94
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 161,814,000.00 86,727,618.06    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 161,814,000.00 86,727,618.06 53.60% 75,086,381.94
  Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 161,814,000.00 86,727,618.06    
  Ukupno Funkcija 912 161,814,000.00 86,727,618.06 53.60% 75,086,381.94
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 161,814,000.00 86,727,618.06    
  Ukupno Program 2002 161,814,000.00 86,727,618.06 53.60% 75,086,381.94
 
  2003   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  2003-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE SREDNJIH ŠKOLA  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  151  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 66,000,000.00 44,849,321.75 67.95% 21,150,678.25
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,000,000.00 44,849,321.75    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 66,000,000.00 44,849,321.75 67.95% 21,150,678.25
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,000,000.00 44,849,321.75    
  Ukupno Funkcija 920 66,000,000.00 44,849,321.75 67.95% 21,150,678.25
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,000,000.00 44,849,321.75    
  Ukupno Program 2003 66,000,000.00 44,849,321.75 67.95% 21,150,678.25
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0005   Programska aktivnost: FINANSIJSKA PODRŠKA LOKALNOM EKONOMSKOM RAZVOJU  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  152  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR 6,350,000.00 3,611,611.65 56.88% 2,738,388.35
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 3,611,611.65    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0005: 6,350,000.00 3,611,611.65 56.88% 2,738,388.35
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 3,611,611.65    
  Ukupno Funkcija 950 6,350,000.00 3,611,611.65 56.88% 2,738,388.35
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,350,000.00 3,611,611.65    
  Ukupno Program 1501 6,350,000.00 3,611,611.65 56.88% 2,738,388.35
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4     
  153  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 10,301,400.00 9,671,053.26 93.88% 630,346.74
  154  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,080,650.00 1,731,116.79 83.20% 349,533.21
  155  413  NAKNADE U NATURI 135,000.00 130,680.75 96.80% 4,319.25
  156  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 600,000.00 203,230.14 33.87% 396,769.86
  157  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 330,805.82 55.13% 269,194.18
  158  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 200,000.00 136,661.00 68.33% 63,339.00
  159  421  STALNI TROŠKOVI 1,500,000.00 1,007,282.67 67.15% 492,717.33
  160  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 60,000.00 5,065.00 8.44% 54,935.00
  161  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100,000.00 98,520.00 98.52% 1,480.00
  162  426  MATERIJAL 500,000.00 127,120.40 25.42% 372,879.60
  163  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 169,449.24 16.94% 830,550.76
  164  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 965,000.00 288,646.96 29.91% 676,353.04
  165  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,280,400.00 1,180,924.54 92.23% 99,475.46
  166  482  POREZI ,OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,342,450.00 15,080,556.57    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 19,342,450.00 15,080,556.57 77.97% 4,261,893.43
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  167  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 862,538.24 53.91% 737,461.76
  168  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 81,560.00 40.78% 118,440.00
  169  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17,000,000.00 16,927,385.86 99.57% 72,614.14
  170  512  MAŠINE I OPREMA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  171  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 890,000.00 235,118.46 26.42% 654,881.54
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,680,000.00 18,106,602.56    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 19,940,000.00 18,106,602.56 90.81% 1,833,397.44
 
  172   Projekat: PROJEKAT 1 OBJAVLJIVANJE ZBORNIKA RADOVA IZLOŽENIH NA 20 SUSRETIMA BIBLIOGRAFA U SPOMEN NA DR GEORGIJA MIHAILOVIĆA  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  172  421  STALNI TROŠKOVI 8,000.00 6,000.00 75.00% 2,000.00
  173  423  USLUGE PO UGOVORU 255,000.00 242,414.30 95.06% 12,585.70
  174  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 88,000.00 59,523.81 67.64% 28,476.19
  175  426  MATERIJAL 0.00 0.00 / 0.00
   
  Ukupno 39,633,450.00 33,495,097.24 84.51% 6,138,352.76
  Izvori finansiranja za projekat 172
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 351,000.00 307,938.11    
  Ukupno Projekat 172: 351,000.00 307,938.11 87.73% 43,061.89
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,373,450.00 33,495,097.24    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 39,633,450.00 33,495,097.24 84.51% 6,138,352.76
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,373,450.00 33,495,097.24    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 39,633,450.00 33,495,097.24 84.51% 6,138,352.76
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,373,450.00 33,495,097.24    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 260,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 4 39,633,450.00 33,495,097.24 84.51% 6,138,352.76
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  1201-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE LOKALNIH USTANOVA KULTURE  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5     
  176  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 7,000,000.00 5,435,694.51 77.65% 1,564,305.49
  177  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENIH 1,253,000.00 972,989.22 77.65% 280,010.78
  178  413  NAKNADE U NATURI 120,000.00 112,810.40 94.01% 7,189.60
  179  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  180  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 195,490.49 57.50% 144,509.51
  181  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 150,000.00 136,660.98 91.11% 13,339.02
  182  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 2,481,934.53 46.83% 2,818,065.47
  183  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 300,000.00 147,120.00 49.04% 152,880.00
  184  423  USLUGE PO UGOVORU 1,500,000.00 1,131,855.58 75.46% 368,144.42
  185  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,700,000.00 1,116,148.29 65.66% 583,851.71
  186  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,970,000.00 581,666.23 19.58% 2,388,333.77
  187  426  MATERIJAL 1,000,000.00 584,904.16 58.49% 415,095.84
  188  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  189  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 560,000.00 452,021.60 80.72% 107,978.40
  190  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  190/1  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 0.00 0.00 / 0.00
  191  512  MAĐINE I OPREMA 900,000.00 155,420.00 17.27% 744,580.00
  192  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,943,000.00 13,504,715.99    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 23,943,000.00 13,504,715.99 56.40% 10,438,284.01
 
  1201-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI KULTURNOM I UMETNIČKOM STVARALAŠTVU  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  193  423  USLUGE PO UGOVORU 700,000.00 534,132.50 76.30% 165,867.50
  194  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,730,000.00 2,799,723.19 59.19% 1,930,276.81
  195  426  MATERIJAL 250,000.00 118,082.22 47.23% 131,917.78
   
  Ukupno 29,623,000.00 16,956,653.90 57.24% 12,666,346.10
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,680,000.00 3,451,937.91    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 5,680,000.00 3,451,937.91 60.77% 2,228,062.09
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,623,000.00 16,956,653.90    
  Ukupno Funkcija 820 29,623,000.00 16,956,653.90 57.24% 12,666,346.10
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,623,000.00 16,956,653.90    
  Ukupno Program 1201 29,623,000.00 16,956,653.90 57.24% 12,666,346.10
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,623,000.00 16,956,653.90    
  Ukupno Glava 5 29,623,000.00 16,956,653.90 57.24% 12,666,346.10
 
  1201   RAZVOJ KULTURE  
  196   Projekat: PROJEKAT 1 SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  196  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 2,672,825.73 89.09% 327,174.27
   
  Izvori finansiranja za projekat 196
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,672,825.73    
  Ukupno Projekat 196: 3,000,000.00 2,672,825.73 89.09% 327,174.27
  Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,672,825.73    
  Ukupno Funkcija 820 3,000,000.00 2,672,825.73 89.09% 327,174.27
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,672,825.73    
  Ukupno Program 1201 3,000,000.00 2,672,825.73 89.09% 327,174.27
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  1301-0003   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  197  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - USTANOVA SPORTSKI CENTAR 6,000,000.00 3,806,859.96 63.45% 2,193,140.04
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 3,806,859.96    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0003: 6,000,000.00 3,806,859.96 63.45% 2,193,140.04
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 3,806,859.96    
  Ukupno Funkcija 810 6,000,000.00 3,806,859.96 63.45% 2,193,140.04
 
  512   Projekat:  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  198  512  MAŠINE I OPREMA 10,000,000.00 6,971,160.00 69.71% 3,028,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 512
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 58,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Projekat 512: 10,000,000.00 6,971,160.00 69.71% 3,028,840.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 58,800.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Funkcija 620 10,000,000.00 6,971,160.00 69.71% 3,028,840.00
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 3,865,659.96    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,000,000.00 6,912,360.00    
  Ukupno Program 1301 16,000,000.00 10,778,019.96 67.36% 5,221,980.04
 
  0901   SOCIJALNA I DEČJA ZAŠTITA  
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  199  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 33,355,000.00 28,041,829.68 84.07% 5,313,170.32
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,355,000.00 28,041,829.68    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 33,355,000.00 28,041,829.68 84.07% 5,313,170.32
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,355,000.00 28,041,829.68    
  Ukupno Funkcija 090 33,355,000.00 28,041,829.68 84.07% 5,313,170.32
 
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  200  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - CIR 300,000.00 164,704.43 54.90% 135,295.57
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 164,704.43    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 300,000.00 164,704.43 54.90% 135,295.57
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 164,704.43    
  Ukupno Funkcija 010 300,000.00 164,704.43 54.90% 135,295.57
 
  0901-0001   Programska aktivnost: SOCIJALNE POMOĆI  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  201  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA POMOĆ 1,500,000.00 1,381,011.55 92.07% 118,988.45
  202  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 1,200,000.00 805,187.00 67.10% 394,813.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 1,381,011.55    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 805,187.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 2,700,000.00 2,186,198.55 80.97% 513,801.45
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 1,381,011.55    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 805,187.00    
  Ukupno Funkcija 070 2,700,000.00 2,186,198.55 80.97% 513,801.45
 
  0901-0006   Programska aktivnost: DEČIJA ZAŠTITA  
  040   PORODICA I DECA  
  203  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. OŠ 1,300,000.00 1,251,413.82 96.26% 48,586.18
  204  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. SŠ 22,978,263.00 16,270,050.00 70.81% 6,708,213.00
  205  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 7,500,000.00 6,971,345.01 92.95% 528,654.99
  206  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 10,391,992.32 79.33% 2,708,007.68
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 41,800,000.00 32,365,126.15    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,078,263.00 2,519,675.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 44,878,263.00 34,884,801.15 77.73% 9,993,461.85
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 41,800,000.00 32,365,126.15    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,078,263.00 2,519,675.00    
  Ukupno Funkcija 040 44,878,263.00 34,884,801.15 77.73% 9,993,461.85
 
  0901-0002   Programska aktivnost: PRIHVATILIŠTA, PRIHVATNE STANICE I DRUGE VRSTE SMEŠTAJA  
  060   STANOVANJE  
  207  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE ZA ŽIVOT 500,000.00 355,764.00 71.15% 144,236.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 355,764.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 355,764.00 71.15% 144,236.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 355,764.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 355,764.00 71.15% 144,236.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: AKTIVNOSTI CRVENOG KRSTA  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  208  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - NARODNA KUHINJA 4,000,000.00 3,579,325.60 89.48% 420,674.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 3,579,325.60    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,000,000.00 3,579,325.60 89.48% 420,674.40
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 3,579,325.60    
  Ukupno Funkcija 070 4,000,000.00 3,579,325.60 89.48% 420,674.40
 
  209   Projekat: PROJEKAT 1 BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  209  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAĐTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 5,000,000.00 2,513,969.76 50.28% 2,486,030.24
   
  Izvori finansiranja za projekat 209
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 2,513,969.76    
  Ukupno Projekat 209: 5,000,000.00 2,513,969.76 50.28% 2,486,030.24
  Izvori finansiranja za funkciju 040:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 2,513,969.76    
  Ukupno Funkcija 040 5,000,000.00 2,513,969.76 50.28% 2,486,030.24
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 86,755,000.00 68,401,731.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,978,263.00 3,324,862.00    
  Ukupno Program 0901 90,733,263.00 71,726,593.17 79.05% 19,006,669.83
 
  1801   PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA  
  1801-0001   Programska aktivnost: FUNKCIONISANJE USTANOVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  210  464  TEKUĆE DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - ZDRAVSTVO 50,000,000.00 28,556,374.56 57.11% 21,443,625.44
  211  424  OSTALE MEDICINSKE USLUGE - MRTVOZORSTVO 1,440,000.00 981,590.05 68.17% 458,409.95
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,440,000.00 29,537,964.61    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 51,440,000.00 29,537,964.61 57.42% 21,902,035.39
 
  211/1   Projekat: IZRADAS ISTRAŽNO-EKPLOATACIONE BUŠOTINE ZA POTREBE SPECIJALNE BOLNICE DR BORIVOJE GNJATIĆ I STAROM SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  211/1  424  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 3,172,320.00 79.31% 827,680.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211/1
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 3,172,320.00    
  Ukupno Projekat 211/1: 4,000,000.00 3,172,320.00 79.31% 827,680.00
 
  211/2   Projekat: IZRADA TERAPIJSKOG BLOKA (PELOID) U SPECIJALNOJ BOLNICI DR BORIVOJE GNJATIĆ U STAROM SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  211/2  424  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211/2
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 5,000,000.00    
  Ukupno Projekat 211/2: 5,000,000.00 5,000,000.00 100.00% 0.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,440,000.00 29,537,964.61    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,000,000.00 8,172,320.00    
  Ukupno Funkcija 721 60,440,000.00 37,710,284.61 62.39% 22,729,715.39
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,440,000.00 29,537,964.61    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,000,000.00 8,172,320.00    
  Ukupno Program 1801 60,440,000.00 37,710,284.61 62.39% 22,729,715.39
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0010   Programska aktivnost: JAVNA RASVETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
   6     
  212  421  STALNI TROŠKOVI 45,000,000.00 33,482,540.88 74.41% 11,517,459.12
  213  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 5,390,000.00 2,316,807.60 42.98% 3,073,192.40
  214  426  MATERIJAL 3,500,000.00 720,868.05 20.60% 2,779,131.95
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 53,890,000.00 36,520,216.53    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0010: 53,890,000.00 36,520,216.53 67.77% 17,369,783.47
 
  0601-0002   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  215  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 480,000.00 48,000.00 10.00% 432,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 48,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0002: 480,000.00 48,000.00 10.00% 432,000.00
 
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  216  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 13,382,000.00 6,374,522.50 47.64% 7,007,477.50
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,382,000.00 6,374,522.50    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 13,382,000.00 6,374,522.50 47.64% 7,007,477.50
 
  217   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BEŠKA TREĆA FAZA ETAPA 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  217  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 217: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  218   Projekat: PROJEKAT 1.4 NABAVKA I UGRADNJA TEPIH TRAVE ( TRAVNI BUSEN)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  218  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 550,000.00 516,000.00 93.82% 34,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 218
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 516,000.00    
  Ukupno Projekat 218: 550,000.00 516,000.00 93.82% 34,000.00
 
  219   Projekat: PROJEKAT 1.5 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE NASELJA BEŠKA TREĆA FAZA ETAPA 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  219  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 219
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 219: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  220   Projekat: PROJEKAT 1.6 NABAVKA SISTEMA ZA ZAKLJUČIVANJE SLIVNIH REŠETKI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  220  426  MATERIJAL 180,000.00 174,000.00 96.67% 6,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 174,000.00    
  Ukupno Projekat 220: 180,000.00 174,000.00 96.67% 6,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PARKA VAŠARIŠTE U INĐIJI I GLAVNOG PROJEKTA PARKA KOD OŠ JOVAN POPOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  221  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 441,600.00 98.13% 8,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 441,600.00    
  Ukupno Projekat 221: 450,000.00 441,600.00 98.13% 8,400.00
 
  222   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA SLIV 2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  222  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 222
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 222: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  223   Projekat: PROJEKAT 1.9 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA PRODUŽETAKA NN MREŽA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA( 4 ULICE)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  223  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 223
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 223: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  224   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA( 6 ULICA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  224  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 224
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 224: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZGRADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ZONI RASKRSNICE ULICE IVE ANDRIĆ I RASADNIČKE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  225  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZGRADNJA PRODUŽETKA NN MREŽA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 226: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT 2.4 IZGRADNJA ČVORIŠTA I PRODUŽETAKA VODOVODNIH MREŽA U NASELJENIM MESTIMA ( 6 ULICA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 227: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT 2.5 NABAVKA DEKORATIVNE NOVOGODIŠNJE RASVETE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  228  426  MATERIJAL 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 228: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT 2.6 NABAVKA RAČUNARSKOG SOFTVERA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  229  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,750,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 229: 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT 2.7 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U DELOVIMA ULICA S. MARINKOVIĆ I VOJVOĐANSKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 230: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT 2.8 REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVETE U ULICAMA B. BUHEM I.MILUTINOVIĆA, S. SINĐELIĆA, H. STANKA, C. MILICE I M. TEPIĆA U INĐIJI( UGRADNJA LED SVETILJKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  231  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 231: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT 2.9 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE U SEVEROISTOČNOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  232  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 232: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT 2.10 IZGRADNJA JAVNE RASVETE U DELU SEVEROISTOČNE INDUSTRIJSKE ZONE U INĐIJI 1 FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 233: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  234   Projekat: PROJEKAT 3.1 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE JAVNE RASVETE U DELU SEVEROISTOČNE INDUSTRIJSKE ZONE U INĐIJI 1 FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  234  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 234
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 234: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  235   Projekat: PROJEKAT 3.2 STRUČNI NADZOR U TOKU REKONSTRUKCIJE JAVNE RASVETE U ULICAMA B. BUHA, I. MILUTINOVIĆA, H. STANKA, S. SINĐELIĆA, C. MILICE I MILANA TEPIĆA U INĐIJI( UGRADNJA LED SVETILJKI)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  235/1   Projekat: PROJEKAT 3.3 IZRAD GLAVNOG PROJEKTAKUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA TREĆU FAZU FEKALNE KANALIZACIJE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 504,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/1: 504,000.00 0.00 0.00% 504,000.00
 
  235/2   Projekat: PROJEKAT 3.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA N. KARLOVCI, N. SLANKAMEN I S. SLANKAMEN SA POVEZANIM KOLEKTOROM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/2  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 10,674,000.00 0.00 0.00% 10,674,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,674,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/2: 10,674,000.00 0.00 0.00% 10,674,000.00
 
  235/3   Projekat: PROJEKAT 3.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE DUŽ STEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/3  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/3: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  235/4   Projekat: PROJEKAT 3.6 IRZRADA JEVNE RASVETE DUŽSTEPENICA KOD ŽELEZNIČKE STANICE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/4  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,260,000.00 0.00 0.00% 1,260,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,260,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/4: 1,260,000.00 0.00 0.00% 1,260,000.00
 
  235/5   Projekat: PROJEKAT 3.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE NA DRŽAVNOM PUTU IIA-126 OD GRANICE NASELJENOG MESTA S. SLANKAMEN U DUŽINI 1100 M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/5  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/5: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  235/6   Projekat: PROJEKAT 3.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTANAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTASPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/6  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/6: 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
 
  235/7   Projekat: PROJEKAT 3.9 IZGRADNJE NAPOJNOG KABLA ZA POTREBE OBJEKTA SPORTSKE HALE U BLOKU 4 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/7  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/7
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/7: 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
 
  235/8   Projekat: PROJEKAT 3.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVETE OD DRŽAVNOG PUTA IIA-126, DO ULICA DR BORIVOJA GNJATIĆA U S. SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/8  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/8
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/8: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  235/9   Projekat: PROJEKAT 4.1 IZGRADNJA JAVNE RASVETE OD DRŽAVNOG PUTA IIA-126, DO ULICE DR BORIVOJA GNJATIĆA U S. SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/9  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/9
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/9: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  235/10   Projekat: PROJEKAT 4.2 IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE OVRŠINE BR. 3 U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/10  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 588,000.00 228,000.00 38.78% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/10
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 588,000.00 228,000.00    
  Ukupno Projekat 235/10: 588,000.00 228,000.00 38.78% 360,000.00
 
  235/11   Projekat: PROJEKAT 4.3 - IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INDJIJA - SLIV 1  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/11  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 467,700.00 0.00 0.00% 467,700.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235/11
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 467,700.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/11: 467,700.00 0.00 0.00% 467,700.00
 
  235/12   Projekat: PROJEKAT 4.4 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOLEKTOR FEKALNE KANALIZACIJE RADNE ZONE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  235/12  511  ZGRADE I GRADJEVINSKIOBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Ukupno 89,876,715.00 44,302,339.03 49.29% 45,574,375.97
  Izvori finansiranja za projekat 235/12
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235/12: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 89,876,715.00 44,302,339.03    
  Ukupno Funkcija 620 89,876,715.00 44,302,339.03 49.29% 45,574,375.97
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 89,876,715.00 44,302,339.03    
  Ukupno Program 0601 89,876,715.00 44,302,339.03 49.29% 45,574,375.97
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJNOM INFRASTRUKTUROM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  236  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 2,700,000.00 861,078.00 31.89% 1,838,922.00
  237  426  MATERIJAL 1,500,000.00 217,689.78 14.51% 1,282,310.22
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 1,078,767.78    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 4,200,000.00 1,078,767.78 25.68% 3,121,232.22
 
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  238  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 23,608,660.00 21,775,594.92 92.24% 1,833,065.08
  239  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 4,310,000.00 3,897,626.89 90.43% 412,373.11
  240  413  NAKNADE U NATURI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  241  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,070,000.00 386,986.75 9.51% 3,683,013.25
  242  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 660,000.00 523,532.26 79.32% 136,467.74
  243  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 534,000.00 471,254.22 88.25% 62,745.78
  244  421  STALNI TOŠKOVI 9,320,000.00 6,980,670.45 74.90% 2,339,329.55
  245  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 670,000.00 97,872.00 14.61% 572,128.00
  246  423  USLUGE PO UGOVORU 8,512,970.00 4,274,437.14 50.21% 4,238,532.86
  247  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 26,416,000.00 7,351,932.35 27.83% 19,064,067.65
  248  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 78,115,000.00 40,943,329.70 52.41% 37,171,670.30
  249  426  MATERIJAL 11,235,000.00 6,081,137.12 54.13% 5,153,862.88
  250  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 14,960,000.00 2,785,838.17 18.62% 12,174,161.83
  251  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 3,200,000.00 2,721,395.59 85.04% 478,604.41
  252  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 4,475,000.00 1,667,003.07 37.25% 2,807,996.93
  253  483  NOVĆANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,000,000.00 388,486.00 19.42% 1,611,514.00
  254  485  NAKNADA ŠTETE 1,000,000.00 308,404.33 30.84% 691,595.67
  255  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 29,650,000.00 11,126,024.02 37.52% 18,523,975.98
  256  512  MAŠINE I OPREMA 1,355,000.00 739,764.03 54.60% 615,235.97
  257  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 500,000.00 141,155.00 28.23% 358,845.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 224,891,630.00 112,662,444.01    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 224,891,630.00 112,662,444.01 50.10% 112,229,185.99
 
  258   Projekat: PROJEKAT 1.6 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČNIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 415,000.00 0.00 0.00% 415,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 415,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 259: 415,000.00 0.00 0.00% 415,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA BICIKLISTIČKH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-100 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 260: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT 1.9 USAGLAŠAVANJE POSTOJEĆE PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SA NOVIM ZAKONSKIM PROPISIMA U CILJU ISHODOVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
 
  262   Projekat: PROJEKAT 1.10 IZRADA PROJEKTA POJAČANOG ODRŽAVANJA DELA DRŽAVNOG PUTA IIA-126( OD PODVOŽNJAKA DO KRUŽNOG TOKA)U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 262
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 262: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT 2.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE DELOVA ULICA J. POPOVIĆ, 4. JULA I S. PENEZIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT 2.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 264: 480,000.00 0.00 0.00% 480,000.00
 
  265   Projekat: PROJEKAT 2.3 IZRADA ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKOG REŠENJA I GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ULICE VOJVODE STEPE 1.DEO , TRGA SLOBODE I CENTRALNOG GRADSKOG PARKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 265: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT 2.4 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR. 15 U K.O. INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,710,000.00 0.00 0.00% 4,710,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,710,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 266: 4,710,000.00 0.00 0.00% 4,710,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT 2.5 IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT 2.6 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SAOBRAĆAJNICA U RADNOJ ZONI BR.15 U K.O. INĐIJA-PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  268  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 268: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  269   Projekat: PROJEKAT 2.7 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  269  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  270   Projekat: PROJEKAT 2.8 NABAVKA INFORMATIČKE OPREME ZA PARKING SLUŽBU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  270  512  MAŠINE I OPREMA 474,000.00 392,596.80 82.83% 81,403.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 270
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 474,000.00 392,596.80    
  Ukupno Projekat 270: 474,000.00 392,596.80 82.83% 81,403.20
 
  271   Projekat: PROJEKAT 2.9 NABAVKA PUTNIČKIH AUTOMOBILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  271  512  MAŠINE I OPREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 271
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 271: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  272   Projekat: PROJEKAT 2.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MONTAŽE USPORIVAČA SAOBRAĆAJA NA VIŠE LOKACIJA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  272  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 444,000.00 98.67% 6,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 272
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 444,000.00    
  Ukupno Projekat 272: 450,000.00 444,000.00 98.67% 6,000.00
 
  273   Projekat: PROJEKAT 3.1 NABAVKA I MONTAŽA USPORIVAČA SAOBRAĆAJA I VIBRO ZVUČNIH TRAKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  273  426  MATERIJALA 740,000.00 0.00 0.00% 740,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 273
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 740,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 273: 740,000.00 0.00 0.00% 740,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT 3.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIB-313, U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  274  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 274: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  275   Projekat: PROJEKAT 3.3 REKONSTRUKCIJA ULICE S.KOVAČEVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  275  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 275
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 275: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  276   Projekat: PROJEKAT 3.4 STRUČNI NADZOR U TOKU REKONSTRUKCIJE ULICE S. KOVAČEVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  276  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 276
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 276: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  277   Projekat: PROJEKAT 3.5 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126, U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  277  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 277
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 277: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  278   Projekat: PROJEKAT 3.6 IZRADA I MONTAŽA AUTOBUSKIH NADSTREŠNICA ZA POTREBE JPI NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  278  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 550,000.00 540,000.00 98.18% 10,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 278
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 550,000.00 540,000.00    
  Ukupno Projekat 278: 550,000.00 540,000.00 98.18% 10,000.00
 
  279   Projekat: PROJEKAT 3.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SAOBRAĆAJNICE KOJA POVEZUJE PUT L22 I ULICU M. STOJIĆA GORČILA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  279  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 279
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 279: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  280   Projekat: PROJEKAT 3.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE SRPSKOCRKVENE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  280  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 280
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 280: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  281   Projekat: PROJEKAT 3.9 IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKIH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI -1.FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  281  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 281
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 281: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  282   Projekat: PROJEKAT 3.10 IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIB-313, U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  282  513  OSTALE NEKRETNINE I OREMA 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 282
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 282: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  283   Projekat: PROJEKAT 4.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE RASKRSNICE ULICA ZMAJ JOVINA, GORČILOVA I DUŠKA RADOVIĆA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  283  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 283
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 283: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  284   Projekat: PROJEKAT 4.2 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PRVOMAJSKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  284  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 284
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 284: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  285   Projekat: PROJEKAT 4.3 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VIDOVDANSKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  285  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 285
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 285: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  286   Projekat: PROJEKAT 4.4 IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  286  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 286
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 286: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  287   Projekat: PROJEKAT 4.5 POJAČANO ODRŽAVANJE PUTA II-124 U NASELJU INĐIJA ( ULICA ZANATLIJSKA I DUNAVSKA)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  287  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 153,000,000.00 132,654,182.02 86.70% 20,345,817.98
   
  Izvori finansiranja za projekat 287
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 75,800,000.00 55,493,051.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 77,200,000.00 77,161,130.11    
  Ukupno Projekat 287: 153,000,000.00 132,654,182.02 86.70% 20,345,817.98
 
  288   Projekat: PROJEKAT 4.6 POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 OD KM 10+662, 15 DO KM 10+861, 64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI ( OBILIĆEV VENAC)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  288  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 288
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 288: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  289   Projekat: PROJEKAT 4.7 POJAČANO ODRŽAVANJE RASKRSNICE DRŽAVNOG PUTA PRVOG REDA M22.1 I ULICA MILANA RAKIĆA, FILIPA VIŠNJIĆA I ĐORĐA VOJINOVIĆA U INĐIJI- 1. FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 28,500,000.00 17,078,611.75 59.92% 11,421,388.25
   
  Izvori finansiranja za projekat 289
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,100,000.00 5,745,637.97    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,400,000.00 11,332,973.78    
  Ukupno Projekat 289: 28,500,000.00 17,078,611.75 59.92% 11,421,388.25
 
  289/1   Projekat: PROJEKAT 4.8 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U NOVOM SLANKAMENU, PORED OBJEKTA MZ N. SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 360,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/1: 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
 
  289/2   Projekat: PROJEKAT 4.9 IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE SA JAVNOM RASVETOM U N. SLANKAMENU, PORED OBJEKTA MZ N. SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/2  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 2,620,000.00 0.00 0.00% 2,620,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,620,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/2: 2,620,000.00 0.00 0.00% 2,620,000.00
 
  289/3   Projekat: PROJEKAT 4.10 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA LOKALNIH PUTEVA I ULICA U NASELJIMA OPŠTINE INDJIJA KOJI NISU ASFALTIRANI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/3  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/3: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
 
  289/4   Projekat: PROJEKAT 5.1 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUTAL18 NOVI SLANKAMEN - SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/4  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 5,560,000.00 0.00 0.00% 5,560,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,560,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/4: 5,560,000.00 0.00 0.00% 5,560,000.00
 
  289/5   Projekat: PROJEKAT 5.2 IZGRADNJA GLAVNOG PROJKTA SAOBRAĆAJNICA UKUPNE DUŽINE OKO 1020 M U RADNOJ ZONI U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/5  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/5: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  289/6   Projekat: PROJEKAT 5.3 URBANA ANALIZA RADNE ZONE U BEŠKI I RADNE POVRŠINE BR. 3 SA SEVERNE STRANE POSTOJEĆE RADNE ZONE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/6  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 420,000.00 404,400.00 96.29% 15,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 420,000.00 404,400.00    
  Ukupno Projekat 289/6: 420,000.00 404,400.00 96.29% 15,600.00
 
  289/7   Projekat: PROJEKAT 5.4 ANALIZA IZMENE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS SOKO AGRAR NA LOKALITETIMA TIDIJA, PILICARA EKONOMIJA ELANU OPŠTINI INDJIJA U DELU KOJI SE ODNOSI NA EKONOMIJU ELAN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/7  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 420,000.00 405,600.00 96.57% 14,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/7
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 420,000.00 405,600.00    
  Ukupno Projekat 289/7: 420,000.00 405,600.00 96.57% 14,400.00
 
  289/8   Projekat: PROJEKAT 5.5 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA OPŠTINSKOG PUTA L7 ČORTANOVCI-DUNAV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/8  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/8
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/8: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  289/9   Projekat: PROJEKAT 5.6 IZVODJENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI POSLOVNIH PROSTORIJA SAVEZA SPORTOVA OPŠTINE INDJIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/9  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 540,000.00 534,600.00 99.00% 5,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/9
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 540,000.00 534,600.00    
  Ukupno Projekat 289/9: 540,000.00 534,600.00 99.00% 5,400.00
 
  289/10   Projekat: PROJEKAT 5.7 NABAVKA MOTORNIH VOZILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/10  512  MAŠINE I OPŠREMA 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/10
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/10: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  289/11   Projekat: PROJEKAT 5.8 IZGRADNJA INDUSTRIJSKIH SAOBRAĆAJNICA U RADNIM ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INDJIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/11  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 48,370,000.00 0.00 0.00% 48,370,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/11
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,370,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/11: 48,370,000.00 0.00 0.00% 48,370,000.00
 
  289/12   Projekat: PROJEKAT 5.9 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE INDUSTIJSKIH SAOBRAĆAJNICA U RADNIM ZONAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INDJIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/12  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/12
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/12: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  289/13   Projekat: PROJEKAT 5.10 IZRADA PROJEKTA POJAČANOG ODRŽAVANJA DRŽAVNOG PUTA IIA - 126 U DUŽINI OKO 10,5 KM OD AUTO PUTA DO ULASKA U ST. SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/13  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 1.00 0.00 0.00% 1.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289/13
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/13: 1.00 0.00 0.00% 1.00
 
  289/14   Projekat: PROJEKAT 5.11 - IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INDJIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  289/14  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 535,000.00 0.00 0.00% 535,000.00
   
  Ukupno 513,566,651.00 266,195,202.36 51.83% 247,371,448.64
  Izvori finansiranja za projekat 289/14
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 535,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289/14: 535,000.00 0.00 0.00% 535,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 424,966,651.00 177,701,098.47    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 88,600,000.00 88,494,103.89    
  Ukupno Funkcija 620 513,566,651.00 266,195,202.36 51.83% 247,371,448.64
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 424,966,651.00 177,701,098.47    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 88,600,000.00 88,494,103.89    
  Ukupno Program 0701 513,566,651.00 266,195,202.36 51.83% 247,371,448.64
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  290   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  290  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 60,000,000.00 15,020,915.73 25.03% 44,979,084.27
   
  Izvori finansiranja za projekat 290
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,000,000.00 15,020,915.73    
  Ukupno Projekat 290: 60,000,000.00 15,020,915.73 25.03% 44,979,084.27
 
  291   Projekat: PROJEKAT 1.2 ZAVRŠETAK PRVE FAZE SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  291  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31,240,000.00 1,145,304.00 3.67% 30,094,696.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 291
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 16,240,000.00 1,145,304.00    
  Ukupno Projekat 291: 31,240,000.00 1,145,304.00 3.67% 30,094,696.00
 
  292   Projekat: PROJEKAT 1.3 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI- DRUGA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  292  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 76,976,000.00 26,670,370.10 34.65% 50,305,629.90
   
  Izvori finansiranja za projekat 292
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,976,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 70,000,000.00 26,670,370.10    
  Ukupno Projekat 292: 76,976,000.00 26,670,370.10 34.65% 50,305,629.90
 
  293   Projekat: PROJEKAT 1.4 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI -TREĆA FAZA I ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  293  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 63,976,000.00 46,942,606.17 73.38% 17,033,393.83
   
  Izvori finansiranja za projekat 293
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,582,000.00 22,866,011.88    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 29,394,000.00 24,076,594.29    
  Ukupno Projekat 293: 63,976,000.00 46,942,606.17 73.38% 17,033,393.83
 
  294   Projekat: PROJEKAT 1.5 IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INĐIJI - TREĆA FAZA II ETAPA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  294  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 294
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 294: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  295   Projekat: PROJEKAT 1.6 STRUČNI NADZOR U TOKU IZGRADNJE SPORTSKE HALE U INĐIJI - TREĆA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 482,867.04 24.14% 1,517,132.96
   
  Izvori finansiranja za projekat 295
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 482,867.04    
  Ukupno Projekat 295: 2,000,000.00 482,867.04 24.14% 1,517,132.96
 
  295/1   Projekat: PROJEKAT 1.7 IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SPORTSKE HALE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 295/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,160,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295/1: 2,160,000.00 0.00 0.00% 2,160,000.00
 
  295/2   Projekat: PROJEKAT 1.8 IZRADA EKSPERTIZE O STANJU ZAVRŠENOSTI OBJEKTA SPORTSKE HALE U INDJIJI I IZRADA PREDMERA I PREDRAČUNA ZA ZAVRŠETAK SVIH POTREBNIH RADOVA NAKON ČIJEG BI IZVODJENJA OBJEKAT SPORTSKE HALE MOGAO DOBITI UPOTREBNU DOZVOLU I BIO STAVLJEN U FUNKCIJU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295/2  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 295/2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295/2: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
 
  295/3   Projekat: PROJEKAT 1.9 - STRUČNI NADZOR NA ZAVRŠETKU PRVE FAZE SPORTSKE HALE U INDJIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA INĐIJA  
  295/3  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Ukupno 242,453,000.00 90,262,063.04 37.23% 152,190,936.96
  Izvori finansiranja za projekat 295/3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 295/3: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 126,819,000.00 38,369,794.65    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 115,634,000.00 51,892,268.39    
  Ukupno Funkcija 620 242,453,000.00 90,262,063.04 37.23% 152,190,936.96
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 126,819,000.00 38,369,794.65    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 115,634,000.00 51,892,268.39    
  Ukupno Program 1301 242,453,000.00 90,262,063.04 37.23% 152,190,936.96
  Izvori finansiranja za glavu 6
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 641,662,366.00 260,373,232.15    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 204,234,000.00 140,386,372.28    
  Ukupno Glava 6 845,896,366.00 400,759,604.43 47.38% 445,136,761.57
 
  1101   LOKALNI RAZVOJ I PROSTORNO PLANIRANJE  
  1101-0001   Programska aktivnost: STRATEŠKO, PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PLANSKA DOKUMENTACIJA 10,000,000.00 2,113,200.00 21.13% 7,886,800.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 2,113,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 10,000,000.00 2,113,200.00 21.13% 7,886,800.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 2,113,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 10,000,000.00 2,113,200.00 21.13% 7,886,800.00
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 2,113,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1101 10,000,000.00 2,113,200.00 21.13% 7,886,800.00
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  297  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0701 4,220,000.00 0.00 0.00% 4,220,000.00
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0005   Programska aktivnost: JAVNI PREVOZ  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  298  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 61,456,000.00 40,329,744.80 65.62% 21,126,255.20
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,456,000.00 40,329,744.80    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0005: 61,456,000.00 40,329,744.80 65.62% 21,126,255.20
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,456,000.00 40,329,744.80    
  Ukupno Funkcija 620 61,456,000.00 40,329,744.80 65.62% 21,126,255.20
 
  299   Projekat: PROJEKAT 1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B-20 PRVA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  299  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,353,626.57 6,353,626.56 100.00% 0.01
   
  Izvori finansiranja za projekat 299
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,866,005.05 1,866,005.04    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,487,621.52 4,487,621.52    
  Ukupno Projekat 299: 6,353,626.57 6,353,626.56 100.00% 0.01
 
  300   Projekat: PROJEKAT 2 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI PRVA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  300  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,660,040.82 4,151,084.71 38.94% 6,508,956.11
   
  Izvori finansiranja za projekat 300
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,849,811.04 830,806.20    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,810,229.78 3,320,278.51    
  Ukupno Projekat 300: 10,660,040.82 4,151,084.71 38.94% 6,508,956.11
 
  301   Projekat: PROJEKAT 3 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA SABIRNOG CEVOVODA I BATERIJE BUNARA B-20 DRUGA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  301  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,637,374.85 12,637,374.85 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,895,606.23 1,895,606.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,741,768.62 10,741,768.62    
  Ukupno Projekat 301: 12,637,374.85 12,637,374.85 100.00% 0.00
 
  302   Projekat: PROJEKAT 4 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI DRUGA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,266,789.95 2,432,652.96 33.48% 4,834,136.99
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,904,582.72 1,179,462.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,362,207.23 1,253,190.79    
  Ukupno Projekat 302: 7,266,789.95 2,432,652.96 33.48% 4,834,136.99
 
  303   Projekat: PROJEKAT 5 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE ZA NASELJENO MESTO ČORTANOVCI TREĆA ETAPA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 9,979,253.41 9,950,710.98 99.71% 28,542.43
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,979,253.41 9,950,710.98    
  Ukupno Projekat 303: 9,979,253.41 9,950,710.98 99.71% 28,542.43
 
  303/1   Projekat: PROJEKAT 5-1 JKP VODOVOD I KANALIZACIJA IZGRADNJA BUNARA B-7/2 BEŠKA  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  303/1  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 7,500,000.00 3,750,000.00 50.00% 3,750,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303/1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 750,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 6,000,000.00 3,000,000.00    
  Ukupno Projekat 303/1: 7,500,000.00 3,750,000.00 50.00% 3,750,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT 6 POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,016,005.04 6,521,879.64    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 59,381,080.56 32,753,570.42    
  Ukupno Funkcija 630 69,397,085.60 39,275,450.06 56.60% 30,121,635.54
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 71,472,005.04 46,851,624.44    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 59,381,080.56 32,753,570.42    
  Ukupno Program 0601 130,853,085.60 79,605,194.86 60.84% 51,247,890.74
 
  0101   RAZVOJ POLJOPRIVREDE  
  0101-0001   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE USLOVA ZA POLJOPRIVREDNU DELATNOST  
  421   POLJOPRIVREDA  
  305  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,000,000.00 182,551.40 18.26% 817,448.60
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 182,551.40    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 1,000,000.00 182,551.40 18.26% 817,448.60
 
  0101-0002   Programska aktivnost: PODSTICAJI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  306  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INDJ 15,160,000.00 8,648,050.83 57.05% 6,511,949.17
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,160,000.00 8,648,050.83    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 15,160,000.00 8,648,050.83 57.05% 6,511,949.17
 
  0101-0003   Programska aktivnost: RURALNI RAZVOJ  
  421   POLJOPRIVREDA  
  307  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INDJIJA 7,930,000.00 6,957,944.67 87.74% 972,055.33
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,930,000.00 6,957,944.67    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0003: 7,930,000.00 6,957,944.67 87.74% 972,055.33
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,090,000.00 15,788,546.90    
  Ukupno Funkcija 421 24,090,000.00 15,788,546.90 65.54% 8,301,453.10
 
  0101-0001   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE USLOVA ZA POLJOPRIVREDNU DELATNOST  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  308  482  POKRAJINSKA TAKSA - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 8,744,000.00 8,236,667.59 94.20% 507,332.41
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,744,000.00 8,236,667.59    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 8,744,000.00 8,236,667.59 94.20% 507,332.41
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,744,000.00 8,236,667.59    
  Ukupno Funkcija 560 8,744,000.00 8,236,667.59 94.20% 507,332.41
 
  309   Projekat: PROJEKAT 1 IZGRADNJA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE - PODSISTEM NOVI SLANKAMEN I PODSISTEM STARI SLANKAMEN  
  421   POLJOPRIVREDA  
  309  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 309
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 309: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  310   Projekat: PROJEKAT 2 UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  310  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - UREĐENJE KANALSKE MREŽE 22,221,100.00 6,000,000.00 27.00% 16,221,100.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 310
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 6,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,221,100.00 0.00    
  Ukupno Projekat 310: 22,221,100.00 6,000,000.00 27.00% 16,221,100.00
 
  311   Projekat: PROJEKAT 3 UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE -ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  311  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,002,000.00 6,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,221,100.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 22,223,100.00 6,000,000.00 27.00% 16,223,100.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,836,000.00 30,025,214.49    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,221,100.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 55,057,100.00 30,025,214.49 54.53% 25,031,885.51
 
  1501   LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ  
  1501-0002   Programska aktivnost: UNAPREĐENJE PRIVREDNOG AMBIJENTA  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  312  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INDJIJA 9,000,000.00 8,873,334.47 98.59% 126,665.53
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 8,873,334.47    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0002: 9,000,000.00 8,873,334.47 98.59% 126,665.53
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 8,873,334.47    
  Ukupno Funkcija 487 9,000,000.00 8,873,334.47 98.59% 126,665.53
 
  1501-0003   Programska aktivnost: PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  313  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INDJIJA 6,917,500.00 6,870,541.63 99.32% 46,958.37
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,917,500.00 6,870,541.63    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 6,917,500.00 6,870,541.63 99.32% 46,958.37
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,917,500.00 6,870,541.63    
  Ukupno Funkcija 490 6,917,500.00 6,870,541.63 99.32% 46,958.37
 
  314   Projekat: PROJEKAT 1 PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  314  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 7,000,000.00 4,052,432.63 57.89% 2,947,567.37
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 4,034,534.37    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Projekat 314: 7,000,000.00 4,052,432.63 57.89% 2,947,567.37
 
  315   Projekat: PROJEKAT 2 RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  315  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROJEKTI 8,000,000.00 2,771.67 0.03% 7,997,228.33
   
  Izvori finansiranja za projekat 315
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 2,771.67    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 315: 8,000,000.00 2,771.67 0.03% 7,997,228.33
  Izvori finansiranja za funkciju 474:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 4,037,306.04    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 6,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Funkcija 474 15,000,000.00 4,055,204.30 27.03% 10,944,795.70
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 24,917,500.00 19,781,182.14    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 6,000,000.00 17,898.26    
  Ukupno Program 1501 30,917,500.00 19,799,080.40 64.04% 11,118,419.60
 
  0401   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE  
  0401-0002   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  316  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI - DEPONIJA 11,800,000.00 11,034,433.67 93.51% 765,566.33
  317  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINASIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA IN 9,093,090.00 8,537,090.19 93.89% 555,999.81
  317/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA INGRIN 902,000.00 229,350.00 25.43% 672,650.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,995,090.00 8,766,440.19    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,800,000.00 11,034,433.67    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0002: 21,795,090.00 19,800,873.86 90.85% 1,994,216.14
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,995,090.00 8,766,440.19    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,800,000.00 11,034,433.67    
  Ukupno Funkcija 510 21,795,090.00 19,800,873.86 90.85% 1,994,216.14
 
  0401-0003   Programska aktivnost: PRAĆENJE KVALITETA ELEMENATA ŽIVOTNE SREDINE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  318  423  USLUGE PO UGOVORU - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 3,451,458.32    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 3,451,458.32    
  Ukupno Funkcija 560 3,500,000.00 3,451,458.32 98.61% 48,541.68
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,495,090.00 12,217,898.51    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,800,000.00 11,034,433.67    
  Ukupno Program 0401 25,295,090.00 23,252,332.18 91.92% 2,042,757.82
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  319  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 39,800,000.00 5,210,851.45 13.09% 34,589,148.55
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,800,000.00 5,210,851.45    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 39,800,000.00 5,210,851.45 13.09% 34,589,148.55
 
  0601-0009   Programska aktivnost: UREĐENJE I ODRŽAVANJE ZELENILA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  320  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 110,000,000.00 36,519,201.08 33.20% 73,480,798.92
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 110,000,000.00 36,519,201.08    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0009: 110,000,000.00 36,519,201.08 33.20% 73,480,798.92
 
  321   Projekat: PROJEKAT 1 ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  321  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 321
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 321: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  322   Projekat: PROJEKAT 2 NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  322  512  MAŠINE I OPREMA 5,000,000.00 4,992,000.00 99.84% 8,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 322
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Projekat 322: 5,000,000.00 4,992,000.00 99.84% 8,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 149,801,000.00 41,730,052.53    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Funkcija 560 154,801,000.00 46,722,052.53 30.18% 108,078,947.47
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 149,801,000.00 41,730,052.53    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,000,000.00 4,992,000.00    
  Ukupno Program 0601 154,801,000.00 46,722,052.53 30.18% 108,078,947.47
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  323  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 6,850,000.00 0.00 0.00% 6,850,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,850,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 6,850,000.00 0.00 0.00% 6,850,000.00
 
  324   Projekat: PROJEKAT 1 JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  324  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 100,000.00 57,770.56 57.77% 42,229.44
  325  423  USLUGE PO UGOVORU 1,600,000.00 84,262.65 5.27% 1,515,737.35
  326  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,150,000.00 0.00 0.00% 3,150,000.00
  327  426  MATERIJAL 2,300,000.00 0.00 0.00% 2,300,000.00
  328  512  MAŠINE I OPREMA 2,000,000.00 449,100.00 22.46% 1,550,900.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 324
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,150,000.00 591,133.21    
  Ukupno Projekat 324: 9,150,000.00 591,133.21 6.46% 8,558,866.79
  Izvori finansiranja za funkciju 360:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 591,133.21    
  Ukupno Funkcija 360 16,000,000.00 591,133.21 3.69% 15,408,866.79
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 591,133.21    
  Ukupno Program 0701 16,000,000.00 591,133.21 3.69% 15,408,866.79
 
  0601   KOMUNALNA DELATNOST  
  0601-0010   Programska aktivnost: JAVNA RASVETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  329  421  STALNI TROŠKOVI 6,700,000.00 3,731,422.70 55.69% 2,968,577.30
  330  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 406,920.00 0.00 0.00% 406,920.00
  331  426  MATERIJAL 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,196,920.00 3,731,422.70    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0010: 7,196,920.00 3,731,422.70 51.85% 3,465,497.30
 
  0601-0014   Programska aktivnost: OSTALE KOMUNALNE USLUGE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  332  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,039,463.00 0.00 0.00% 1,039,463.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0014
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,039,463.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0601-0014: 1,039,463.00 0.00 0.00% 1,039,463.00
 
  333   Projekat: PROJEKAT 4.2 - IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE RADNE POVRŠINE BR. 3 U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  333  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 456,000.00 0.00 0.00% 456,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 333
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 456,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 333: 456,000.00 0.00 0.00% 456,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,692,383.00 3,731,422.70    
  Ukupno Funkcija 620 8,692,383.00 3,731,422.70 42.93% 4,960,960.30
  Izvori finansiranja za program 0601
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,692,383.00 3,731,422.70    
  Ukupno Program 0601 8,692,383.00 3,731,422.70 42.93% 4,960,960.30
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJNOM INFRASTRUKTUROM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  334  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 162,294.00 0.00 0.00% 162,294.00
  335  426  MATERIJAL 147,301.00 0.00 0.00% 147,301.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 309,595.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 309,595.00 0.00 0.00% 309,595.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: ODRŽAVANJE PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  336  421  STALNI TROŠKOVI 269,614.00 84,304.90 31.27% 185,309.10
  337  423  USLUGE PO UGOVORU 169,822.00 8,330.00 4.91% 161,492.00
  338  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,350,443.00 20,325.43 0.61% 3,330,117.57
  339  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 845,579.00 0.00 0.00% 845,579.00
  340  426  MATERIJAL 1,703,072.00 85,688.27 5.03% 1,617,383.73
  341  485  NAKNADA ŠTETE 514,794.00 511,174.54 99.30% 3,619.46
  342  511  ZGRADE IGRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,115,748.00 0.00 0.00% 3,115,748.00
  343  512  MAŠINE I OPREMA 225,000.00 0.00 0.00% 225,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,194,072.00 709,823.14    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 10,194,072.00 709,823.14 6.96% 9,484,248.86
 
  344   Projekat: PROJEKAT 5.3 - URBANA ANALIZA RADNE ZONE U BEŠKI I RADNE POVRŠINE BR. 3 SA SEVERNE STRANE POSTOJEĆE RADNE ZONE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  344  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 202,200.00 0.00 0.00% 202,200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 344
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 202,200.00 0.00    
  Ukupno Projekat 344: 202,200.00 0.00 0.00% 202,200.00
 
  345   Projekat: PROJEKAT 5.4 - NALIZA IZMENE PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA KOMPLEKS SOKO AGRAR NA LOKALITETIMA TIDIJA, PILIĆARA I EKONOMIJA ELAN U OPŠTINI INDJIJA U DELU KOJI SE ODNOSI NA EKONOMIJU ELAN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  345  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 202,800.00 0.00 0.00% 202,800.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 345
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 202,800.00 0.00    
  Ukupno Projekat 345: 202,800.00 0.00 0.00% 202,800.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,908,667.00 709,823.14    
  Ukupno Funkcija 620 10,908,667.00 709,823.14 6.51% 10,198,843.86
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,908,667.00 709,823.14    
  Ukupno Program 0701 10,908,667.00 709,823.14 6.51% 10,198,843.86
 
  1301   RAZVOJ SPORTA I OMLADINE  
  346   Projekat: PROJEKAT 1.3 - IZGRADNJA SPORTSKE HALE U INDJIJI - DRUGA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  346  511  ZGRADE I GRADJEVINSKI OBJEKTI 4,805,000.00 0.00 0.00% 4,805,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 346
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,805,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 346: 4,805,000.00 0.00 0.00% 4,805,000.00
 
  347   Projekat: PROJEKAT 1.8 - IZRADA EKSPERTIZE O STANJU ZAVRŠENOSTI OBJEKTA SPORTSKE HALE U INDJIJI I IZRADA PREDMERA I PREDRAČUNA ZA ZAVRŠETAK SVIH POTREBNIH RADOVA, NAKON ČIJEG BI IZVODJENJA OBJEKAT SPORTSKE HALE MOGAO DOBITI UPOTREBNU DOZVOLU I BIO STAVLJEN U FUNKCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  347  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 347
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 347: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,805,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 10,305,000.00 0.00 0.00% 10,305,000.00
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,805,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1301 10,305,000.00 0.00 0.00% 10,305,000.00
 
  0701   PUTNA INFRASTRUKTURA  
  0701-0001   Programska aktivnost: UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJNOM INFRASTRUKTUROM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  348  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,329,280.00 3,114,144.00 58.43% 2,215,136.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,329,280.00 3,114,144.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0001: 5,329,280.00 3,114,144.00 58.43% 2,215,136.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,329,280.00 3,114,144.00    
  Ukupno Funkcija 620 5,329,280.00 3,114,144.00 58.43% 2,215,136.00
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,329,280.00 3,114,144.00    
  Ukupno Program 0701 5,329,280.00 3,114,144.00 58.43% 2,215,136.00
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,044,810,840.33 1,167,415,158.86    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 329,031,031.04 211,796,769.11    
  Ukupno Razdeo 4 2,373,841,871.37 1,379,211,927.97 58.10% 994,629,943.40
   
Stanje: 2,582,314,263.00 1,545,212,485.66   59.84% 1,037,101,777.34

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2016) Ciljana vrednost (2017) Ciljana vrednost (2018) Ciljana vrednost (2019) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno