[empty string] Realizacija budžeta 2018
Datum:07/03/2018
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2018
Do datuma:28/02/2018

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 950,000,000.00 84,984,256.11 8.95% 865,015,743.89
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 150,000,000.00 10,356,632.95 6.90% 139,643,367.05
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 10,000,000.00 65,589.10 0.66% 9,934,410.90
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 6,000,000.00 733,282.36 12.22% 5,266,717.64
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 150,000,000.00 5,852,373.01 3.90% 144,147,626.99
  1,267,000,000.00 101,992,133.53 8.05% 1,165,007,866.47
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 400,000,000.00 58,664,133.53 14.67% 341,335,866.47
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 15,000,000.00 1,473,032.09 9.82% 13,526,967.91
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 180,000,000.00 9,847,640.41 5.47% 170,152,359.59
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 1,270.00 1.27% 98,730.00
  595,100,000.00 69,986,076.03 11.76% 525,113,923.97
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 5,000,000.00 306,116.32 6.12% 4,693,883.68
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 80,000,000.00 3,201,130.00 4.00% 76,798,870.00
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 10,000,000.00 32,678.40 0.33% 9,967,321.60
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 1,000,000.00 41,040.00 4.10% 958,960.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 80,000,000.00 3,671,535.94 4.59% 76,328,464.06
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 1,000,000.00 32,561.37 3.26% 967,438.63
  177,000,000.00 7,285,062.03 4.12% 169,714,937.97
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 80,000,000.00 6,522,937.98 8.15% 73,477,062.02
  80,000,000.00 6,522,937.98 8.15% 73,477,062.02
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 16,112,500.00 842,861.80 5.23% 15,269,638.20
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 2,437,500.00 0.00 0.00% 2,437,500.00
  18,550,000.00 842,861.80 4.54% 17,707,138.20
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 400,000,000.00 24,648,116.00 6.16% 375,351,884.00
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 800,000,000.00 13,668,419.57 1.71% 786,331,580.43
  1,200,000,000.00 38,316,535.57 3.19% 1,161,683,464.43
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 200,000,000.00 1,681,634.85 0.84% 198,318,365.15
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 200,000,000.00 2,559,360.87 1.28% 197,440,639.13
  400,100,000.00 4,240,995.72 1.06% 395,859,004.28
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74212 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA REPUBLIKE 11,500,000.00 18,504.14 0.16% 11,481,495.86
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 95,000,000.00 6,181,336.29 6.51% 88,818,663.71
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 200,000,000.00 3,469,826.87 1.73% 196,530,173.13
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  306,600,000.00 9,669,667.30 3.15% 296,930,332.70
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 10,000,000.00 1,945,700.01 19.46% 8,054,299.99
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 6,450,000.00 440,250.00 6.83% 6,009,750.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,500,000.00 61,343.08 4.09% 1,438,656.92
  17,950,000.00 2,447,293.09 13.63% 15,502,706.91
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 50,735,000.00 1,326,744.82 2.62% 49,408,255.18
  50,735,000.00 1,326,744.82 2.62% 49,408,255.18
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 1,000,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000,000.00
  1,000,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000,000.00
 
Stanje: 5,113,035,000.00 242,630,307.87 4.75% 4,870,404,692.13

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 218,252,970.00 28,479,412.40 13.05% 189,773,557.60
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 39,191,600.00 5,112,534.16 13.04% 34,079,065.84
  413 NAKNADE U NATURI 4,830,000.00 295,934.00 6.13% 4,534,066.00
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,151,200.00 1,556,932.74 12.81% 10,594,267.26
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 11,585,000.00 1,176,902.95 10.16% 10,408,097.05
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 16,745,400.00 1,116,281.80 6.67% 15,629,118.20
  302,756,170.00 37,737,998.05 12.46% 265,018,171.95
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 133,064,162.82 5,025,250.69 3.78% 128,038,912.13
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 4,592,000.00 232,674.05 5.07% 4,359,325.95
  423 USLUGE PO UGOVORU 166,091,100.00 8,061,039.29 4.85% 158,030,060.71
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 716,185,997.26 48,937,773.70 6.83% 667,248,223.56
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 55,349,787.00 3,849,629.59 6.96% 51,500,157.41
  426 MATERIJAL 79,716,000.00 3,044,531.35 3.82% 76,671,468.65
  1,154,999,047.08 69,150,898.67 5.99% 1,085,848,148.41
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  200,000.00 0.00 0% 200,000.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 3,221,000.00 183,529.71 5.70% 3,037,470.29
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,342,000.00 7,230.32 0.54% 1,334,769.68
  4,563,000.00 190,760.03 4.18% 4,372,239.97
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 204,746,788.00 8,804,693.39 4.30% 195,942,094.61
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
  216,746,788.00 8,804,693.39 4.06% 207,942,094.61
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 255,830,773.00 18,219,562.33 7.12% 237,611,210.67
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 125,500,000.00 12,987,967.45 10.35% 112,512,032.55
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 27,650,500.00 2,440,372.56 8.83% 25,210,127.44
  408,981,273.00 33,647,902.34 8.23% 375,333,370.66
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 340,758,222.40 22,920,709.23 6.73% 317,837,513.17
  340,758,222.40 22,920,709.23 6.73% 317,837,513.17
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 146,550,000.00 5,307,243.86 3.62% 141,242,756.14
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 8,805,000.00 766,253.36 8.70% 8,038,746.64
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 102,702,000.00 15,358,277.02 14.95% 87,343,722.98
  485 NAKNADA ŠTETE 20,000,000.00 312,750.00 1.56% 19,687,250.00
  278,057,000.00 21,744,524.24 7.82% 256,312,475.76
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 35,492,000.00 0.00 0.00% 35,492,000.00
  35,492,000.00 0.00 0% 35,492,000.00
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,156,317,999.52 16,146,086.06 0.75% 2,140,171,913.46
  512 MAŠINE I OPREMA 114,368,000.00 838,933.82 0.73% 113,529,066.18
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 8,800,000.00 0.00 0.00% 8,800,000.00
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 8,395,500.00 2,871,912.70 34.21% 5,523,587.30
  2,287,881,499.52 19,856,932.58 0.87% 2,268,024,566.94
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 82,500,000.00 9,850,516.88 11.94% 72,649,483.12
  82,500,000.00 9,850,516.88 11.94% 72,649,483.12
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 5,113,035,000.00 223,904,935.41 4.38% 4,889,130,064.59

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 2,500,000.00 306,653.00 12.27% 2,193,347.00
  2  412  SOCIJANI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 450,000.00 54,890.87 12.20% 395,109.13
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 3,056.00 3.06% 96,944.00
  6  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,060,000.00 192,177.20 18.13% 867,822.80
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 2,103,536.71 10.52% 17,896,463.29
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 14,000.00 4.67% 286,000.00
  10  426  MATERIJAL 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 389,000.00 25,690.00 6.60% 363,310.00
  12  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -POLITIČKE STRANKE 2,500,000.00 76,511.35 3.06% 2,423,488.65
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,899,000.00 2,776,515.13    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 27,899,000.00 2,776,515.13 9.95% 25,122,484.87
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,899,000.00 2,776,515.13    
  Ukupno Funkcija 110 27,899,000.00 2,776,515.13 9.95% 25,122,484.87
 
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  13  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  14  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  15  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  16  426  MATERIJAL 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,903,000.00 2,776,515.13    
  Ukupno Program 2101 27,903,000.00 2,776,515.13 9.95% 25,126,484.87
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,903,000.00 2,776,515.13    
  Ukupno Razdeo 1 27,903,000.00 2,776,515.13 9.95% 25,126,484.87
 
2   OPŠTINSKO PRAVOBRANILAŠTVO INĐIJA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0004   Programska aktivnost: Opstinsko/gradsko pravobranilistvo  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  17  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 2,600,000.00 340,174.88 13.08% 2,259,825.12
  18  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 470,000.00 61,262.65 13.03% 408,737.35
  19  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 3,700.00 3.70% 96,300.00
  20  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  21  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 6,330.00 7.91% 73,670.00
  22  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  23  421  STALNI TROŠKOVI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  25  423  USLUGE PO UGOVORU 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  26  426  MATERIJAL 350,000.00 68,821.00 19.66% 281,179.00
  27  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 300,000.00 28,436.94 9.48% 271,563.06
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 508,725.47    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 4,220,000.00 508,725.47 12.06% 3,711,274.53
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 508,725.47    
  Ukupno Funkcija 110 4,220,000.00 508,725.47 12.06% 3,711,274.53
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 508,725.47    
  Ukupno Program 0602 4,220,000.00 508,725.47 12.06% 3,711,274.53
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,220,000.00 508,725.47    
  Ukupno Razdeo 2 4,220,000.00 508,725.47 12.06% 3,711,274.53
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE I OPŠTINSKO VEĆE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  28  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 5,500,000.00 695,502.82 12.65% 4,804,497.18
  29  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 990,000.00 117,814.97 11.90% 872,185.03
  30  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  31  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  32  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 8,855.09 8.86% 91,144.91
  33  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 9,000,000.00 680,281.70 7.56% 8,319,718.30
  34  421  STALNI TROŠKOVI 4,000,000.00 15,320.72 0.38% 3,984,679.28
  35  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,200,000.00 100,627.37 8.39% 1,099,372.63
  36  423  USLUGE PO UGOVORU 32,000,000.00 2,186,227.31 6.83% 29,813,772.69
  37  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 10,800.00 0.90% 1,189,200.00
  38  426  MATERIJAL 1,500,000.00 16,991.00 1.13% 1,483,009.00
  39  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 700,000.00 58,379.13 8.34% 641,620.87
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,440,000.00 3,890,800.11    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 56,440,000.00 3,890,800.11 6.89% 52,549,199.89
  Izvori finansiranja za funkciju 110:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,440,000.00 3,890,800.11    
  Ukupno Funkcija 110 56,440,000.00 3,890,800.11 6.89% 52,549,199.89
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,440,000.00 3,890,800.11    
  Ukupno Program 2101 56,440,000.00 3,890,800.11 6.89% 52,549,199.89
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0009   Programska aktivnost: Tekuca budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  40  499  TEKUĆA REZERVA 33,692,000.00 0.00 0.00% 33,692,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,692,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0009: 33,692,000.00 0.00 0.00% 33,692,000.00
 
  0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  41  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,492,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 35,492,000.00 0.00 0.00% 35,492,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,492,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 35,492,000.00 0.00 0.00% 35,492,000.00
 
  0901   Socijalna i decija zastita  
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  42  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
 
  43   Projekat: PROJEKAT 1 DOMSKI SMEŠTAJ UČENIKA I STUDENATA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  43  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 43
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 43: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  44  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -CRVENI KRST 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,500,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 18,500,000.00 0.00 0.00% 18,500,000.00
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,500,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0901 18,500,000.00 0.00 0.00% 18,500,000.00
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  45   Projekat: PROJEKAT 1 PROJEKAT ZA POBOLJŠANJE USLOVA ROMSKE POPULACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  45  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 610,597.00 0.00 0.00% 610,597.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 45
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 305,298.50 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 305,298.50 0.00    
  Ukupno Projekat 45: 610,597.00 0.00 0.00% 610,597.00
 
  46   Projekat: PROJEKAT 2 LAP za unapređenje obrazovanja, zapošljavanja, zdravlja i stanovanja Roma u opštini Inđija 2016-2020. godina  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  46  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 46
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 46: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,305,298.50 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 305,298.50 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 10,610,597.00 0.00 0.00% 10,610,597.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,305,298.50 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 305,298.50 0.00    
  Ukupno Program 0602 10,610,597.00 0.00 0.00% 10,610,597.00
 
  1501   Lokalni ekonomski razvoj  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  47  423  USLEGE PO UGOVORU -REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
 
  48   Projekat: PROJEKAT 1 KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  48  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 9,000,000.00 0.00 0.00% 9,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 48
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 48: 9,000,000.00 0.00 0.00% 9,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,550,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 13,550,000.00 0.00 0.00% 13,550,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,550,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1501 13,550,000.00 0.00 0.00% 13,550,000.00
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0003   Programska aktivnost: Unapredjenje sistema ocuvanja i predtsvljanja kulturno-istoriskog nasledja  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  49  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -VERSKE ZAJEDNICE 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0003: 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 840 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
 
  1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i unapredjivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  50  423  USLUGE PO UGOVORU-INFORMISANJE 26,000,000.00 0.00 0.00% 26,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0004: 26,000,000.00 0.00 0.00% 26,000,000.00
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  51  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 7,550,000.00 0.00 0.00% 7,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 7,550,000.00 0.00 0.00% 7,550,000.00
 
  51   Projekat: PROJEKAT 1 OPŠTINSKE KULTURNE MANIFESTACIJE  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  51/1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA INĐIJE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  52  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA U PRVOM SVETSKOM RATU 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  53  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - GRADSKA SLAVA OPŠTINE INĐIJA -DUHOVI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  54  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -OSTALE MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU INĐIJA 9,900,000.00 0.00 0.00% 9,900,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 51
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 51: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,550,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 860 45,550,000.00 0.00 0.00% 45,550,000.00
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 59,550,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 59,550,000.00 0.00 0.00% 59,550,000.00
 
  1301   Razvoj sporta i omladine  
  1301-0001   Programska aktivnost: Podrska lokalnim sportskim organizacijama, udruzenjima i savezima  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  55  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 70,000,000.00 5,230,732.51 7.47% 64,769,267.49
  56  481  KONKURS IZDAVANJE HALE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  57  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -PREVOZ SPORTISTA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 81,000,000.00 5,230,732.51    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 81,000,000.00 5,230,732.51 6.46% 75,769,267.49
 
  58   Projekat: PROJEKAT INVESTICIJE U SPORTU  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  58  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI-INVESTICIJE 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 58
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 58: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 96,000,000.00 5,230,732.51    
  Ukupno Funkcija 810 96,000,000.00 5,230,732.51 5.45% 90,769,267.49
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 96,000,000.00 5,230,732.51    
  Ukupno Program 1301 96,000,000.00 5,230,732.51 5.45% 90,769,267.49
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 289,837,298.50 9,121,532.62    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 305,298.50 0.00    
  Ukupno Razdeo 3 290,142,597.00 9,121,532.62 3.14% 281,021,064.38
 
4   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opstina  
  130   OPŠTE USLUGE  
  59  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 79,800,000.00 9,753,015.78 12.22% 70,046,984.22
  60  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 14,285,000.00 1,766,814.41 12.37% 12,518,185.59
  61  413  NAKNADE U NATURI 1,500,000.00 101,193.00 6.75% 1,398,807.00
  62  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,000,000.00 1,083,761.21 27.09% 2,916,238.79
  63  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 3,200,000.00 412,613.94 12.89% 2,787,386.06
  64  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00 148,886.22 7.44% 1,851,113.78
  65  421  STALNI TROŠKOVI 35,079,862.82 2,749,513.12 7.84% 32,330,349.70
  66  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 1,000,000.00 47,117.34 4.71% 952,882.66
  67  423  USLUGE PO UGOVORU 26,000,000.00 2,163,876.50 8.32% 23,836,123.50
  68  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 25,200,000.00 446,581.17 1.77% 24,753,418.83
  69  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 24,000,000.00 852,246.00 3.55% 23,147,754.00
  70  426  MATERIJAL 32,000,000.00 1,310,900.38 4.10% 30,689,099.62
  71  441  OTPLATA DOMAĆI KAMATA 1,000,000.00 91,230.27 9.12% 908,769.73
  72  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 500,000.00 7,230.32 1.45% 492,769.68
  73  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 9,800,000.00 835,132.00 8.52% 8,964,868.00
  74  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1,200,000.00 28,999.00 2.42% 1,171,001.00
  75  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 98,800,000.00 15,358,277.02 15.54% 83,441,722.98
  76  485  NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 20,000,000.00 312,750.00 1.56% 19,687,250.00
  77  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,800,000.00 492,310.00 1.91% 25,307,690.00
  78  512  MAŠINE I OPREMA 23,000,000.00 483,550.68 2.10% 22,516,449.32
  79  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  80  541  ZAMLJIŠTE 40,000,000.00 0.00 0.00% 40,000,000.00
  81  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE3 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 448,106,179.92 38,445,998.36    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,258,682.90 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 468,364,862.82 38,445,998.36 8.21% 429,918,864.46
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 448,106,179.92 38,445,998.36    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,258,682.90 0.00    
  Ukupno Funkcija 130 468,364,862.82 38,445,998.36 8.21% 429,918,864.46
 
  82   Projekat: PROJEKAT Rekonstrukcija i opremanje Vile Ljubice u Sutomoru  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  82  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  83  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,350,000.00 0.00 0.00% 19,350,000.00
  84  512  MAŠINE I OPREMA 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 82
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 82: 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,300,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 473,406,179.92 38,445,998.36    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,258,682.90 0.00    
  Ukupno Program 0602 493,664,862.82 38,445,998.36 7.79% 455,218,864.46
 
  1102   Komunalne delatnosti  
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/odrzavanje javnim osvetljenjem  
  640   ULIČNA RASVETA  
  85  421  STALNI TROŠKOVI 50,400,000.00 0.00 0.00% 50,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,400,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 50,400,000.00 0.00 0.00% 50,400,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 640
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,400,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 640 50,400,000.00 0.00 0.00% 50,400,000.00
 
  86   Projekat: PROJEKAT NABAVKA KAMIONA KIPERA I KAMIONA SMEĆARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  86  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,600,000.00 92,299.44 5.77% 1,507,700.56
  87  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  88  512  MAŠINE I OPREMA 25,000,000.00 344,483.14 1.38% 24,655,516.86
   
  Izvori finansiranja za projekat 86
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,900,000.00 436,782.58    
  Ukupno Projekat 86: 26,900,000.00 436,782.58 1.62% 26,463,217.42
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,900,000.00 436,782.58    
  Ukupno Funkcija 620 26,900,000.00 436,782.58 1.62% 26,463,217.42
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 77,300,000.00 436,782.58    
  Ukupno Program 1102 77,300,000.00 436,782.58 0.57% 76,863,217.42
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje mesnih zajednica  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1     
  89  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH 4,887,070.00 317,486.33 6.50% 4,569,583.67
  90  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 862,000.00 56,833.26 6.59% 805,166.74
  91  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 801,200.00 0.00 0.00% 801,200.00
  92  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 25,000.00 3,443.80 13.78% 21,556.20
  93  421  STALNI TROŠKOVI 4,061,300.00 423,216.70 10.42% 3,638,083.30
  94  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 420,500.00 48,129.34 11.45% 372,370.66
  95  423  USLUGE PO UGOVORU 6,615,600.00 447,612.15 6.77% 6,167,987.85
  96  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 732,000.00 0.00 0.00% 732,000.00
  97  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 8,049,787.00 0.00 0.00% 8,049,787.00
  98  426  MATERIJAL 1,678,000.00 18,951.00 1.13% 1,659,049.00
  99  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 21,000.00 0.00 0.00% 21,000.00
  100  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 42,000.00 0.00 0.00% 42,000.00
  101  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 546,500.00 24,347.61 4.46% 522,152.39
  102  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 312,500.00 0.00 0.00% 312,500.00
  103  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 52,000.00 0.00 0.00% 52,000.00
  104  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  105  512  MAŠINE I OPREMA 1,910,000.00 0.00 0.00% 1,910,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,176,457.00 1,340,020.19    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 31,176,457.00 1,340,020.19 4.30% 29,836,436.81
 
  106   Projekat: PROJEKAT 1 OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  106  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  107  512  MAŠINE I OPREMA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 106: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  108   Projekat: PROJEKAT 2 OPREMANJE DOMA KULTURE U KRČEDINU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  108  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 108
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 108: 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,476,457.00 1,340,020.19    
  Ukupno Funkcija 160 36,476,457.00 1,340,020.19 3.67% 35,136,436.81
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,476,457.00 1,340,020.19    
  Ukupno Program 0602 36,476,457.00 1,340,020.19 3.67% 35,136,436.81
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,476,457.00 1,340,020.19    
  Ukupno Glava 1 36,476,457.00 1,340,020.19 3.67% 35,136,436.81
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  109   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  109  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 12,200,000.00 0.00 0.00% 12,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 109
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 109: 12,200,000.00 0.00 0.00% 12,200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,200,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 940 12,200,000.00 0.00 0.00% 12,200,000.00
 
  109   Projekat: PROJEKAT 1 POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  110  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA-PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 109
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 109: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  111   Projekat: PROJEKAT 2 POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  111  423  USLUGE PO UGOVORU -POKLONI ZA VUKOVCE 4,600,000.00 0.00 0.00% 4,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 111
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 111: 4,600,000.00 0.00 0.00% 4,600,000.00
 
  112   Projekat: PROJEKAT 3 POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  112  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE 1,400,000.00 0.00 0.00% 1,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 112
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 112: 1,400,000.00 0.00 0.00% 1,400,000.00
 
  113   Projekat: PROJEKAT 4 NABAVKA PANIK TASTERA  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  113  423  USLUGE PO UGOVORU- NABAVKA PANIK TASTERA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 113
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 113: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  114   Projekat: PROJEKAT 5 Uspostavljanje istraživačkog centra Milutin Milanković u Starom Slankamenu  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  114  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 114
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 114: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 950 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,200,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0602 26,200,000.00 0.00 0.00% 26,200,000.00
 
  0501   Energetska efikasnost i obnavljivi izvori energije  
  115   Projekat: PROJEKAT 6 Izrada projektne dokumentacije za sanaciju i izvođenje radova investicionog održavanja i unapređenja energatske efikasnosti i protivpožarne zaštite na objektu Tehničke škole i Gimanzije u Inđiji  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  115  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 115
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 115: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 920 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  116   Projekat: PROJEKAT 6 Elaborat energetske efikasnosti zgrade Centra za socijalni rad Dunav u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  116  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 116
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 62,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 116: 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 62,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
  Izvori finansiranja za program 0501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 646,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 62,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0501 708,000.00 0.00 0.00% 708,000.00
 
  0701   Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura  
  117   Projekat: PROJEKAT 1 VIDEO NADZOR NA RASKRSNICI  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  117  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -VIDEO NADZOR 1,689,998.20 0.00 0.00% 1,689,998.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 117
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 204,999.82 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,484,998.38 0.00    
  Ukupno Projekat 117: 1,689,998.20 0.00 0.00% 1,689,998.20
 
  118   Projekat: PROJEKAT 2 VIDEO NADZOR U OBRAZOVNIM USTANOVAMA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  118  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-VIDEO NADZOR 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 118
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 470,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,230,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 118: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 674,999.82 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,714,998.38 0.00    
  Ukupno Funkcija 360 6,389,998.20 0.00 0.00% 6,389,998.20
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 674,999.82 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,714,998.38 0.00    
  Ukupno Program 0701 6,389,998.20 0.00 0.00% 6,389,998.20
 
  1502   Razvoj turizma  
  1502-0001   Programska aktivnost: Upravljanje razvojem turizma  
  473   TURIZAM  
   2     
  119  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 3,462,900.00 349,358.67 10.09% 3,113,541.33
  120  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 641,600.00 62,535.19 9.75% 579,064.81
  121  413  NAKNADE U NATURI 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  122  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  123  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 140,000.00 21,499.13 15.36% 118,500.87
  124  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 54,400.00 0.00 0.00% 54,400.00
  125  421  STALNI TROŠKOVI 215,000.00 9,442.37 4.39% 205,557.63
  126  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 2,800.00 1.40% 197,200.00
  127  423  USLUGE PO UGOVORU 1,250,000.00 18,000.00 1.44% 1,232,000.00
  128  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 395,600.00 0.00 0.00% 395,600.00
  129  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  130  426  MATERIJAL 55,000.00 5,200.00 9.45% 49,800.00
  131  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 480,000.00 25,009.52 5.21% 454,990.48
  132  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 35,000.00 0.00 0.00% 35,000.00
  133  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  134  512  MAŠINE I OPREMA 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  135  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,839,500.00 493,844.88    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 7,839,500.00 493,844.88 6.30% 7,345,655.12
 
  1502-0002   Programska aktivnost: Promacija turisticke ponude  
  473   TURIZAM  
  136  421  STALNI TROŠKOVI 850,000.00 57,000.00 6.71% 793,000.00
  137  423  USLUGE PO UGOVORU 2,930,000.00 78,907.66 2.69% 2,851,092.34
  138  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,350,000.00 0.00 0.00% 1,350,000.00
  139  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  140  426  MATERIJAL 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
  141  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  142  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,900,000.00 135,907.66    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 980,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 5,880,000.00 135,907.66 2.31% 5,744,092.34
 
  143   Projekat: PROJEKAT 1 REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  143  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  144  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  145  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 5,300,000.00 0.00 0.00% 5,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 143
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 143: 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,289,500.00 629,752.54    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,980,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 473 19,269,500.00 629,752.54 3.27% 18,639,747.46
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,289,500.00 629,752.54    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,980,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1502 19,269,500.00 629,752.54 3.27% 18,639,747.46
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,289,500.00 629,752.54    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,980,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 2 19,269,500.00 629,752.54 3.27% 18,639,747.46
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje i ostvarivanje predskolskom vaspitanja i obrazovanja  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
   3     
  146  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH ( ZARADE) 101,003,000.00 14,306,094.41 14.16% 86,696,905.59
  147  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 18,100,000.00 2,560,791.08 14.15% 15,539,208.92
  148  413  NAKNADE U NATURI 2,840,000.00 191,041.00 6.73% 2,648,959.00
  149  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 473,171.53 10.45% 4,056,828.47
  150  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 7,000,000.00 633,037.95 9.04% 6,366,962.05
  151  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
  152  421  STALNI TROŠKOVI 25,000,000.00 1,294,541.27 5.18% 23,705,458.73
  153  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  154  423  USLUGE PO UGOVORU 5,300,000.00 69,177.00 1.31% 5,230,823.00
  155  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,500,000.00 111,789.60 3.19% 3,388,210.40
  156  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 12,000,000.00 25,183.59 0.21% 11,974,816.41
  157  426  MATERIJAL 30,420,000.00 1,482,203.27 4.87% 28,937,796.73
  158  431  AMOTRIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  159  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  160  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  161  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 13,200,000.00 1,226,497.81 9.29% 11,973,502.19
  162  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 600,000.00 27,785.00 4.63% 572,215.00
  163  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
  164  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  165  512  MAŠINE I OPREMA 18,100,000.00 0.00 0.00% 18,100,000.00
  166  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  167  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 251,643,000.00 22,401,313.51    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 251,643,000.00 22,401,313.51 8.90% 229,241,686.49
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 251,643,000.00 22,401,313.51    
  Ukupno Funkcija 911 251,643,000.00 22,401,313.51 8.90% 229,241,686.49
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 251,643,000.00 22,401,313.51    
  Ukupno Program 2001 251,643,000.00 22,401,313.51 8.90% 229,241,686.49
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 251,643,000.00 22,401,313.51    
  Ukupno Glava 3 251,643,000.00 22,401,313.51 8.90% 229,241,686.49
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  168   Projekat: PROJEKAT 1 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju vrtića u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  168  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 168
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 168: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  169   Projekat: PROJEKAT 1.1 IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU- PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  169  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 60,000,000.00 0.00 0.00% 60,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 169
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 169: 60,000,000.00 0.00 0.00% 60,000,000.00
 
  170   Projekat: PROJEKAT 1.2 ŠKOLICA ŽIVOTA- ZAJEDNO ZA DETINJSTVO -VRTIĆ LJUKOVO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  170  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 170: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  171   Projekat: PROJEKAT 1.3 Izrada projektne dokumentacije , dogradnja i sanacija objekta predškolske ustanove u Beški  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  171  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
  172  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 171
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,240,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 171: 10,240,000.00 0.00 0.00% 10,240,000.00
 
  173   Projekat: PROJEKAT 1.4 Izrada projektne dokumentacije za dogradnju vrtića u Novom Slankamenu  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  173  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 173
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 173: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 77,340,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 77,340,000.00 0.00 0.00% 77,340,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 77,340,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2001 77,340,000.00 0.00 0.00% 77,340,000.00
 
  2002   Osnovno obrazovanje i vaspitanje  
  2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje osnovnih skola  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  174  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 178,827,773.00 13,451,616.84 7.52% 165,376,156.16
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 178,827,773.00 13,451,616.84    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 178,827,773.00 13,451,616.84 7.52% 165,376,156.16
 
  175   Projekat: PROJEKAT 1 Rekonstrukcija objekta OŠ Dušan Jerković ( dvorac Peačević)  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  175  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 175
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 175: 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 912:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,427,773.00 13,451,616.84    
  Ukupno Funkcija 912 180,427,773.00 13,451,616.84 7.46% 166,976,156.16
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,427,773.00 13,451,616.84    
  Ukupno Program 2002 180,427,773.00 13,451,616.84 7.46% 166,976,156.16
 
  2003   Srednje obrazovanje i vaspitanje  
  2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje srednjih skola  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  176  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 57,800,000.00 3,501,138.25 6.06% 54,298,861.75
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 57,800,000.00 3,501,138.25    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 57,800,000.00 3,501,138.25 6.06% 54,298,861.75
 
  177   Projekat: PROJEKAT 1 TŠ Mihajlo Pupin Inđija-Adaptacija fiskulturne sale  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  177  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 3,388,000.00 0.00 0.00% 3,388,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 177
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,388,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 177: 3,388,000.00 0.00 0.00% 3,388,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,188,000.00 3,501,138.25    
  Ukupno Funkcija 920 61,188,000.00 3,501,138.25 5.72% 57,686,861.75
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,188,000.00 3,501,138.25    
  Ukupno Program 2003 61,188,000.00 3,501,138.25 5.72% 57,686,861.75
 
  1501   Lokalni ekonomski razvoj  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  178  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA -POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR INĐIJA 6,670,000.00 631,977.08 9.47% 6,038,022.92
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,670,000.00 631,977.08    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 6,670,000.00 631,977.08 9.47% 6,038,022.92
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,670,000.00 631,977.08    
  Ukupno Funkcija 950 6,670,000.00 631,977.08 9.47% 6,038,022.92
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,670,000.00 631,977.08    
  Ukupno Program 1501 6,670,000.00 631,977.08 9.47% 6,038,022.92
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
   4     
  179  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 11,000,000.00 1,503,250.43 13.67% 9,496,749.57
  180  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,050,000.00 269,081.88 13.13% 1,780,918.12
  181  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  182  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  183  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 50,921.00 8.49% 549,079.00
  184  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,300,000.00 0.00 0.00% 1,300,000.00
  185  421  STALNI TROŠKOVI 1,520,000.00 105,395.50 6.93% 1,414,604.50
  186  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  187  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 102,500.00 20.50% 397,500.00
  188  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  189  426  MATERIJAL 1,000,000.00 45,235.70 4.52% 954,764.30
  190  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  191  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  192  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 1,500,000.00 147,644.43 9.84% 1,352,355.57
  193  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  194  512  MAŠINE I OPREMA 1,600,000.00 10,900.00 0.68% 1,589,100.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,640,000.00 2,234,928.94    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 23,640,000.00 2,234,928.94 9.45% 21,405,071.06
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  195  423  USLUGE PO UGOVORU 1,700,000.00 51,968.23 3.06% 1,648,031.77
  196  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  197  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,700,000.00 51,968.23    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 3,000,000.00 51,968.23 1.73% 2,948,031.77
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,340,000.00 2,286,897.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 26,640,000.00 2,286,897.17 8.58% 24,353,102.83
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,340,000.00 2,286,897.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 26,640,000.00 2,286,897.17 8.58% 24,353,102.83
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,340,000.00 2,286,897.17    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,300,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 4 26,640,000.00 2,286,897.17 8.58% 24,353,102.83
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
   5     
  198  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 7,500,000.00 907,876.08 12.11% 6,592,123.92
  199  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,343,000.00 162,509.85 12.10% 1,180,490.15
  200  413  NAKNADE U NATURI 130,000.00 0.00 0.00% 130,000.00
  201  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,370,000.00 0.00 0.00% 1,370,000.00
  202  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 37,146.04 10.93% 302,853.96
  203  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 550,000.00 0.00 0.00% 550,000.00
  204  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 370,821.01 7.00% 4,929,178.99
  205  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 340,000.00 34,000.00 10.00% 306,000.00
  206  423  USLUGE PO UGOVORU 2,060,000.00 37,130.00 1.80% 2,022,870.00
  207  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,400,000.00 313,059.83 13.04% 2,086,940.17
  208  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,000,000.00 22,360.00 0.75% 2,977,640.00
  209  426  MATERIJAL 1,000,000.00 71,029.00 7.10% 928,971.00
  210  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  211  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 735,000.00 69,235.12 9.42% 665,764.88
  212  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  213  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
  214  512  MAŠINE I OPREMA 1,100,000.00 0.00 0.00% 1,100,000.00
  215  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  216  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,368,000.00 2,025,166.93    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 29,368,000.00 2,025,166.93 6.90% 27,342,833.07
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  217  423  USLUGE PO UGOVORU 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
  218  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 7,500,000.00 76,085.51 1.01% 7,423,914.49
  219  426  MATERIJAL 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,450,000.00 76,085.51    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 8,450,000.00 76,085.51 0.90% 8,373,914.49
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,818,000.00 2,101,252.44    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 37,818,000.00 2,101,252.44 5.56% 35,716,747.56
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,818,000.00 2,101,252.44    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 37,818,000.00 2,101,252.44 5.56% 35,716,747.56
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,818,000.00 2,101,252.44    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 5 37,818,000.00 2,101,252.44 5.56% 35,716,747.56
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  220   Projekat: PROJEKAT 1 SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  220  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 220: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT 2 IZRADA SPOMEN OBELEŽJA  
  820   USLUGE KULTURE  
  221  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  222  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  223  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 4,808,000.00 2,871,912.70 59.73% 1,936,087.30
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,558,000.00 2,871,912.70    
  Ukupno Projekat 221: 6,558,000.00 2,871,912.70 43.79% 3,686,087.30
  Izvori finansiranja za funkciju 820:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,558,000.00 2,871,912.70    
  Ukupno Funkcija 820 10,558,000.00 2,871,912.70 27.20% 7,686,087.30
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,558,000.00 2,871,912.70    
  Ukupno Program 1201 10,558,000.00 2,871,912.70 27.20% 7,686,087.30
 
  1301   Razvoj sporta i omladine  
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  224  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA- USTANOVA SPORTSKI CENTAR 6,000,000.00 1,511,046.40 25.18% 4,488,953.60
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 1,511,046.40    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 6,000,000.00 1,511,046.40 25.18% 4,488,953.60
 
  225   Projekat: PROJEKAT 1 USLUGE ZAKUPA KLIZALIŠTA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  225  421  STALNI TROŠKOVI 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,500,000.00 1,511,046.40    
  Ukupno Funkcija 810 11,500,000.00 1,511,046.40 13.14% 9,988,953.60
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,500,000.00 1,511,046.40    
  Ukupno Program 1301 11,500,000.00 1,511,046.40 13.14% 9,988,953.60
 
  0901   Socijalna i decija zastita  
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  226  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 15,815,000.00 1,266,807.24 8.01% 14,548,192.76
  227  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 29,700,000.00 2,884,108.30 9.71% 26,815,891.70
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,515,000.00 4,150,915.54    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 45,515,000.00 4,150,915.54 9.12% 41,364,084.46
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,515,000.00 4,150,915.54    
  Ukupno Funkcija 090 45,515,000.00 4,150,915.54 9.12% 41,364,084.46
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  228  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -CIR 210,000.00 12,177.34 5.80% 197,822.66
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000.00 12,177.34    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 210,000.00 12,177.34 5.80% 197,822.66
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000.00 12,177.34    
  Ukupno Funkcija 010 210,000.00 12,177.34 5.80% 197,822.66
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  229  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -NOR I KARDOVAČKA POMOĆ 1,780,000.00 76,763.95 4.31% 1,703,236.05
  230  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 59,775,000.00 2,371,608.17 3.97% 57,403,391.83
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,234,826.51 76,763.95    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 49,320,173.49 2,371,608.17    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 61,555,000.00 2,448,372.12 3.98% 59,106,627.88
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,234,826.51 76,763.95    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 49,320,173.49 2,371,608.17    
  Ukupno Funkcija 070 61,555,000.00 2,448,372.12 3.98% 59,106,627.88
 
  0901-0006   Programska aktivnost: Podrska deci i porodici sa decom  
  040   PORODICA I DECA  
  231  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT.TR. OŠ 1,500,000.00 128,872.39 8.59% 1,371,127.61
  232  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT.TR. SŠ 22,000,000.00 2,699,670.00 12.27% 19,300,330.00
  233  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 12,000,000.00 1,476,190.55 12.30% 10,523,809.45
  234  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - TREĆE DETE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  235  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 610,857.13 4.66% 12,489,142.87
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,500,000.00 4,915,590.07    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 50,600,000.00 4,915,590.07 9.71% 45,684,409.93
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,500,000.00 4,915,590.07    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 040 50,600,000.00 4,915,590.07 9.71% 45,684,409.93
 
  0901-0002   Programska aktivnost: Porodicni i domski smestaj, prihvatilista i druge vrste smestaja  
  060   STANOVANJE  
  236  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE ZA ŽIVOT -DOMSKI SMEŠTAJ 500,000.00 59,294.00 11.86% 440,706.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 59,294.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 59,294.00 11.86% 440,706.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 59,294.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 59,294.00 11.86% 440,706.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  237  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -NARODNA KUHINJA 5,000,000.00 140,851.82 2.82% 4,859,148.18
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 140,851.82    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 5,000,000.00 140,851.82 2.82% 4,859,148.18
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 140,851.82    
  Ukupno Funkcija 070 5,000,000.00 140,851.82 2.82% 4,859,148.18
 
  238   Projekat: PROJEKAT 1 BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  238  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 5,000,000.00 401,869.74 8.04% 4,598,130.26
   
  Izvori finansiranja za projekat 238
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 401,869.74    
  Ukupno Projekat 238: 5,000,000.00 401,869.74 8.04% 4,598,130.26
 
  239   Projekat: PROJEKAT 2 FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE  
  040   PORODICA I DECA  
  239  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE 4,500,000.00 250,000.00 5.56% 4,250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 239
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 250,000.00    
  Ukupno Projekat 239: 4,500,000.00 250,000.00 5.56% 4,250,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,500,000.00 651,869.74    
  Ukupno Funkcija 040 9,500,000.00 651,869.74 6.86% 8,848,130.26
 
  240   Projekat: PROJEKAT 3 FINANSIRANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  240  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 5,482,625.40 0.00 0.00% 5,482,625.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 240
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,482,625.40 0.00    
  Ukupno Projekat 240: 5,482,625.40 0.00 0.00% 5,482,625.40
 
  241   Projekat: PROJEKAT 4 PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU -INO PROJEKAT  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  241  421  STALNI TROŠKOVI 527,000.00 0.00 0.00% 527,000.00
  242  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 181,500.00 0.00 0.00% 181,500.00
  243  423  USLUGE PO UGOVORU 16,504,500.00 857,135.39 5.19% 15,647,364.61
  244  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
  245  426  MATERIJAL 462,000.00 0.00 0.00% 462,000.00
  246  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 37,500.00 0.00 0.00% 37,500.00
  247  512  MAŠINE I OPREMA 2,750,000.00 0.00 0.00% 2,750,000.00
  248  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 687,500.00 0.00 0.00% 687,500.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 241
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,060,000.00 14,273.65    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 18,550,000.00 842,861.74    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,290,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 241: 22,900,000.00 857,135.39 3.74% 22,042,864.61
  Izvori finansiranja za funkciju 090:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,060,000.00 14,273.65    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 18,550,000.00 842,861.74    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,772,625.40 0.00    
  Ukupno Funkcija 090 28,382,625.40 857,135.39 3.02% 27,525,490.01
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 123,519,826.51 10,021,736.11    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 18,550,000.00 842,861.74    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 59,192,798.89 2,371,608.17    
  Ukupno Program 0901 201,262,625.40 13,236,206.02 6.58% 188,026,419.38
 
  1801   Zdravstvena zastita  
  1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zastite  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  249  464  DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA -ZDRAVSTVO 125,500,000.00 12,987,967.45 10.35% 112,512,032.55
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 125,500,000.00 12,987,967.45    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 125,500,000.00 12,987,967.45 10.35% 112,512,032.55
  Izvori finansiranja za funkciju 721:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 125,500,000.00 12,987,967.45    
  Ukupno Funkcija 721 125,500,000.00 12,987,967.45 10.35% 112,512,032.55
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 125,500,000.00 12,987,967.45    
  Ukupno Program 1801 125,500,000.00 12,987,967.45 10.35% 112,512,032.55
 
  1102   Komunalne delatnosti  
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/odrzavanje javnim osvetljenjem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  250  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -FAKTURISANJE 23,413,288.00 3,436,158.00 14.68% 19,977,130.00
  251  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 8,328,019.00 191,975.00 2.31% 8,136,044.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,741,307.00 3,628,133.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 31,741,307.00 3,628,133.00 11.43% 28,113,174.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,741,307.00 3,628,133.00    
  Ukupno Funkcija 620 31,741,307.00 3,628,133.00 11.43% 28,113,174.00
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,741,307.00 3,628,133.00    
  Ukupno Program 1102 31,741,307.00 3,628,133.00 11.43% 28,113,174.00
 
  0401   Zastita zivotne sredine  
  0401-0004   Programska aktivnost: Upravljanje otpadnim vodama  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 9,564,240.00 2,437,523.00 25.49% 7,126,717.00
  253  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 590,520.00 0.00 0.00% 590,520.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,154,760.00 2,437,523.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0004: 10,154,760.00 2,437,523.00 24.00% 7,717,237.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,154,760.00 2,437,523.00    
  Ukupno Funkcija 620 10,154,760.00 2,437,523.00 24.00% 7,717,237.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,154,760.00 2,437,523.00    
  Ukupno Program 0401 10,154,760.00 2,437,523.00 24.00% 7,717,237.00
 
  0701   Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura  
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  254  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 211,695,320.00 19,047,163.85 9.00% 192,648,156.15
  255  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 29,981,749.00 0.00 0.00% 29,981,749.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 241,677,069.00 19,047,163.85    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 241,677,069.00 19,047,163.85 7.88% 222,629,905.15
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 241,677,069.00 19,047,163.85    
  Ukupno Funkcija 620 241,677,069.00 19,047,163.85 7.88% 222,629,905.15
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 241,677,069.00 19,047,163.85    
  Ukupno Program 0701 241,677,069.00 19,047,163.85 7.88% 222,629,905.15
 
  1301   Razvoj sporta i omladine  
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  256  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 3,788,000.00 0.00 0.00% 3,788,000.00
  257  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 98,000,000.00 0.00 0.00% 98,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 101,788,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 101,788,000.00 0.00 0.00% 101,788,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 101,788,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 101,788,000.00 0.00 0.00% 101,788,000.00
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 101,788,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1301 101,788,000.00 0.00 0.00% 101,788,000.00
 
  1102   Komunalne delatnosti  
  258   Projekat: PROJEKAT 1.1 Radovi na uređenju objekta mesne zajednice i policije u Beški  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  258  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 54,000.00 0.00 0.00% 54,000.00
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,854,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 1,854,000.00 0.00 0.00% 1,854,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT 1.2 Izrada tehničke dokumentacije na uređenju prostorija mesne zajednice Stari Slankamen  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 260: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT 1.3 Sanacija krova na objektu Doma kulture u Novim Karlovcima  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  261  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,940,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT 1.4 Izgradnja kućnih priključaka fekalne kanalizacije Beška  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,250,591.06 0.00 0.00% 1,250,591.06
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 62,529,553.10 0.00 0.00% 62,529,553.10
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 63,780,144.16 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 63,780,144.16 0.00 0.00% 63,780,144.16
 
  265   Projekat: PROJEKAT 1.5 Izrada tehničke dokumentacije izgradnje fekalne kanalizacije ( Krčedin, Maradik,Novi Kralovci, Novi Slankamen i Stari Slankamen )  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 265: 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT 1.6 Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije za potrebe industrijske zone Beška  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 266: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT 1.7 Izvođenje radova na opremanju industrijske zone Beška( put, voda i FK)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 21,000,000.00 0.00 0.00% 21,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 21,000,000.00 0.00 0.00% 21,000,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT 1.8 Izrada Idejnog rešenja odvođenja atmosferskih voda naseljenih mesta Inđija  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  268  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 268: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  269   Projekat: PROJEKAT 1.9 Izgradnja atmosferske kanalizacije u Vojvođanskoj i ulici Sonje Marinković  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  269  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 432,000.00 0.00 0.00% 432,000.00
  270  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 21,897,840.00 0.00 0.00% 21,897,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 269
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,380,920.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00    
  Ukupno Projekat 269: 22,329,840.00 0.00 0.00% 22,329,840.00
 
  271   Projekat: PROJEKAT 1.10 Izrada idejnog rešenja atmosferske kanalizacije naselja Inđija-sliv 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  271  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 271
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 271: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  272   Projekat: PROJEKAT 1.11 Izrada projektne dokumentacije atmosferske kanalizacije u ulici Zanatlijska treći deo u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  272  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 272
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 272: 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
 
  273   Projekat: PROJEKAT 1.12 Izrada projektne dokumentacije atmosferske kanalizacije u ulici Mihaila Pupina u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  273  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 273
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 273: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT 1.13 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvete u industrijskoj zoni Inđija-Lokacija 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  274  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 274: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  275   Projekat: PROJEKAT 1.14 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvete u industrijskoj zoni Beška  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  275  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 275
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 275 : 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  276   Projekat: PROJEKAT 1.15 Izrada projektne dokumentacije za osvetljenje pešačkih prelaza u zoni škola  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  276  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 276
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 276 : 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  277   Projekat: PROJEKAT 1.16 Izgradnja stubne trafo stanice ( STS) Kamenova ulica  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  277  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 277
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 277: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  278   Projekat: PROJEKAT 1.17 Izgradnja stubne trafo stanice ( STS) Novosadska  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  278  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 278
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 278: 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
 
  279   Projekat: PROJEKAT 1.18 Učešće u izgradnji produžetaka NN mreže u Kalakači Beška  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  279  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,800,000.00 0.00 0.00% 5,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 279
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 279 : 5,800,000.00 0.00 0.00% 5,800,000.00
 
  280   Projekat: PROJEKAT 1.19 Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije gradske pijace u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  280  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 280
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 280: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  281   Projekat: PROJEKAT 1.20 Rekonstrukcija gradske pijace u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  281  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  282  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 93,000,000.00 0.00 0.00% 93,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 281
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 94,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 281: 94,800,000.00 0.00 0.00% 94,800,000.00
 
  283   Projekat: PROJEKAT 1.21 Izgradnja produžetaka mreže javne rasvete ulicama na teritoriji opštine Inđija  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  283  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 283
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 283: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  284   Projekat: PROJEKAT 1.22 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije u naseljima opštine Inđija( Beška treća faza, Novi Karlovci, Novi Slankamen i Stari Slankamen )  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  284  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 284
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 284: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  285   Projekat: PROJEKAT 1.23 Izrada 3D modela reklamnih plakata i brošura za potrebe investicija predviđenih programom  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  285  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 285
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 285: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  286   Projekat: PROJEKAT 1.24 Izvođenje radova na opremanju industrijske zone Lokacija 15 -druga faza ( put, voda i fekalna kanalizacija duž saobraćajnice S-2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  286  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 50,000,000.00 0.00 0.00% 50,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 286
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 25,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 286: 50,000,000.00 0.00 0.00% 50,000,000.00
 
  287   Projekat: PROJEKAT 1.25 Učešće u izgradnji srednjenaponskog dalekovoda od N.Slankamena do Surduka  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  287  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 287
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 287: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  288   Projekat: PROJEKAT 1.26 Izgradnja uličnog vodovoda u delu ulice Desanke Maksimović u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  288  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,898,837.00 297,888.90 15.69% 1,600,948.10
   
  Izvori finansiranja za projekat 288
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 379,767.40 297,888.90    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,519,069.60 0.00    
  Ukupno Projekat 288 : 1,898,837.00 297,888.90 15.69% 1,600,948.10
 
  289   Projekat: PROJEKAT 1.27 Stručni nadzor nad izgradnjom vodovodne mreže i fekalne kanalizacije duž saobraćajnice S2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  289  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 289
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 289: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  290   Projekat: PROJEKAT 1.28 Stručni nadzor nad izgradnjom kolektora fekalne kanalizacije za potrebe industrijske zone Beška  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  290  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 290
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 290: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  291   Projekat: PROJEKAT 1.29 Sanacija javnog osvetljenja u naseljenom mestu Jarkovci u opštini Inđija  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  291  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 291
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,184.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,998,016.00 0.00    
  Ukupno Projekat 291: 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 272,606,015.56 297,888.90    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 40,466,005.60 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 313,072,021.16 297,888.90 0.10% 312,774,132.26
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 272,606,015.56 297,888.90    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 40,466,005.60 0.00    
  Ukupno Program 1102 313,072,021.16 297,888.90 0.10% 312,774,132.26
 
  0701   Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura  
  292   Projekat: PROJEKAT 1.1 PEŠAČKA STAZA DO LESNOG PROFILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  292  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
  293  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,700,000.00 0.00 0.00% 2,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 292
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,590,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 230,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 292: 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
 
  294   Projekat: PROJEKAT 1.2 Izgradnja uparenih autobuskih stajališta u Inđiji u ulici Cara Dušana  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  294  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
  295  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,483,606.84 0.00 0.00% 3,483,606.84
   
  Izvori finansiranja za projekat 294
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,591,606.84 0.00    
  Ukupno Projekat 294: 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
 
  296   Projekat: PROJEKAT 1.3 Izgradnja biciklističkih i pešačkih staza duž državnog puta IIA-126 u Inđiji - Outlet  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  296  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  297  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 60,400,000.00 0.00 0.00% 60,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 296
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 296: 61,000,000.00 0.00 0.00% 61,000,000.00
 
  298   Projekat: PROJEKAT 1.4 Izvođenje radova državnog puta II reda -126 -levo skretanje za Gumaplast  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  298  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
  299  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 298
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,380,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 298: 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
 
  300   Projekat: PROJEKAT 1.5 Rekonstrukcija puta L18 Novi Slankamen-Surduk  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  300  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
  301  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 60,000,000.00 0.00 0.00% 60,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 300
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 300: 63,500,000.00 0.00 0.00% 63,500,000.00
 
  302   Projekat: PROJEKAT 1.6 Izrada Plana tehničke regulacije saobraćaja za naseljena mesta opštine Inđija  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 302: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  303   Projekat: PROJEKAT 1.7 Izrada projektne dokumentacije uparenih autobuskih stajališta sa nišama , u koridoru državnog puta u ulici Cara Dušana u Maradiku  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 303: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT 1.8 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju kružnog toka u centru Beške  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  305   Projekat: PROJEKAT 1.9 Izrada tehničke dokumentacije saobraćajnica u industrijskoj zoni Beška  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  305  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 305
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 360,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 305: 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
 
  306   Projekat: PROJEKAT 1.10 Uređenje užeg dela centra naselja Krčedin  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,960,000.00 0.00 0.00% 6,960,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 306
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,960,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 306: 6,960,000.00 0.00 0.00% 6,960,000.00
 
  307   Projekat: PROJEKAT 1.11 Uređenje užeg dela centra naselja Novi Karlovci  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  307  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
  308  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 307
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,360,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 307: 14,360,000.00 0.00 0.00% 14,360,000.00
 
  309   Projekat: PROJEKAT 1.12 Uređenje užeg dela centra naselja Novog Slankamena  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  309  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  310  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 309
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 309: 16,400,000.00 0.00 0.00% 16,400,000.00
 
  311   Projekat: PROJEKAT 1.13 Rekonstrukcija krova i fasade na objektu MZ Novi Slankamen  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  311  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,440,000.00 0.00 0.00% 2,440,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,440,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 2,440,000.00 0.00 0.00% 2,440,000.00
 
  312   Projekat: PROJEKAT 1.14 Izgradnja autobuskih stajališta u ulici Cara Dušana u Krčedinu  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  312  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
  313  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,360,000.00 0.00 0.00% 2,360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 312
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 312: 2,480,000.00 0.00 0.00% 2,480,000.00
 
  314   Projekat: PROJEKAT 1.15 Izrada projektne dokumentacije proširenja kolovoza u ulici Sonje Marinković u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  314  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 314: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  315   Projekat: PROJEKAT 1.16 Izrada projektne dokumentacije proširenja kolovoza u ulici Fruškogorska u Novom Slankamenu  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  315  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 315
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 315: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  316   Projekat: PROJEKAT 1.17 Izrada projektne dokumentacije marine u Starom Slankamenu  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  316  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 316
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 316: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  317   Projekat: PROJEKAT 1.18 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pešačkih semafora na državnom putu IIA-100kroz naseljeno mesto Inđija  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  317  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 317
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 317: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  318   Projekat: PROJEKAT 1.19 Izrada projekata tehničke regulacije saobraćaja za vreme izvođenja radova  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  318  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 318
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 318: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  319   Projekat: PROJEKAT 1.20 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju pešačko biciklističke staze od Inđije do Jarkovaca duž puta L-22 sa javnom rasvetom  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  319  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 319
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 319: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  320   Projekat: PROJEKAT 1.21 Izgradnja parkinga u centru Maradika  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  320  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,380,000.00 360,000.00 26.09% 1,020,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 320
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,380,000.00 360,000.00    
  Ukupno Projekat 320: 1,380,000.00 360,000.00 26.09% 1,020,000.00
 
  321   Projekat: PROJEKAT 1.22 Nabavka opreme za posebna parkirališta  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  321  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 321
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 321: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  322   Projekat: PROJEKAT 1.23 Stručni nadzor nad izgradnjom servisne saobraćajnice u severoistočnoj radnoj zoni deonica od Monusa do Gumaplasta  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  322  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 322
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 322: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  323   Projekat: PROJEKAT 1.24 Izrada projektne dokumentacije i izgradnju pešačke staze u celoj dužini u ulici N. Tesle u Ljukovu  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  323  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
  324  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,483,000.00 0.00 0.00% 7,483,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 323
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,603,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 323: 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
 
  325   Projekat: PROJEKAT 1.25 Rekonstrukcija krova FK Ljukovo  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  325  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 325
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 325: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  326   Projekat: PROJEKAT 1.26 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkinga u ulici Kralja Petra  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  326  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 326
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 326: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  327   Projekat: PROJEKAT 1.27 Izgradnja parkinga u ulici Kralja Petra  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  327  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 327
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 327: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  328   Projekat: PROJEKAT 1.28 Izrada projektne dokumentacije za izgradnju parkinga u Bloku 44 u Inđiji -Lamela  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  328  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 328
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 328: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  329   Projekat: PROJEKAT 1.29 Izgradnja parkinga u Bloku 44 u Inđiji -Lamela  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  329  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  330   Projekat: PROJEKAT 1.30 Izgradnja saobraćajnice u Ulici Nova 3-Blok 44 u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  330  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 330
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 330: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  331   Projekat: PROJEKAT 1.31 Izgradnja saobraćajnog priključka u Ulici Nova 3 na državni put drugog reda br. 100 u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  331  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 331
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 331: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  332   Projekat: PROJEKAT 1.32 Pojačano održavanje kolovoza DP drugog reda reg. put broj R -109 od km 10+662,15 do km 10+861,64 sa kružnom raskrsnicom u Inđiji ( Obilićev venac)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  332  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  333  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 29,624,055.00 0.00 0.00% 29,624,055.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 332
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,412,027.50 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,812,027.50 0.00    
  Ukupno Projekat 332: 30,224,055.00 0.00 0.00% 30,224,055.00
 
  334   Projekat: PROJEKAT 1.33 Izrada projektne dokumentacije za pešačko biciklističku stazu i izgradnja pešačke staze od gradskog bazena do Brazde u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  334  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,900,000.00 0.00 0.00% 4,900,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 334
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,900,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 334: 4,900,000.00 0.00 0.00% 4,900,000.00
 
  335   Projekat: PROJEKAT 1.34 Asfaltiranje ulica po naseljenim mestima opštine Inđija  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  335  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
  336  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 465,726,351.10 0.00 0.00% 465,726,351.10
   
  Izvori finansiranja za projekat 335
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 469,926,351.10 0.00    
  Ukupno Projekat 335: 469,926,351.10 0.00 0.00% 469,926,351.10
 
  337   Projekat: PROJEKAT 1.35 Nabavka vibro ploča sa alatom  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  337  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 337
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 337: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  338   Projekat: PROJEKAT 1.36 Rekonstrukcija puta na deonici Banstol-Hotel Norcev  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  338  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 304,615,935.60 0.00 0.00% 304,615,935.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 338
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,149,597.10 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 294,466,338.50 0.00    
  Ukupno Projekat 338: 304,615,935.60 0.00 0.00% 304,615,935.60
 
  339   Projekat: PROJEKAT 1.37 Izgradnja saobraćajnice S2 i fekalne kanalizacije duž saobraćajnice S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  339  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 72,138,118.73 14,401,887.16 19.96% 57,736,231.57
   
  Izvori finansiranja za projekat 339
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,974,563.32 733,467.59    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 33,163,555.41 13,668,419.57    
  Ukupno Projekat 339: 72,138,118.73 14,401,887.16 19.96% 57,736,231.57
 
  340   Projekat: PROJEKAT 1.38 Stručni nadzor nad izgradnjom saobraćajnice S2 i feklane kanalizacije duž saobraćajnice S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  340  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 340
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 340: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  341   Projekat: PROJEKAT 1.39 Izgradnja saobraćajnice S1 i S2 ( II faza) u radnoj zoni br. 15 u Inđiji sa hidrotehničkom infrastrukturom -Projekat vodovodne mreže ( II faza -S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  341  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
  342  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,343,864.90 0.00 0.00% 20,343,864.90
   
  Izvori finansiranja za projekat 341
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,651,932.45 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,051,932.45 0.00    
  Ukupno Projekat 341: 20,703,864.90 0.00 0.00% 20,703,864.90
 
  343   Projekat: PROJEKAT 1.40 Izgradnja VN kabla u radnoj zoni Lokacija 15 u koridoru saobraćajnice S3 u dužini od 1300 m( do raskrsnice S2 i S3) u Inđiji sa hidrotehničkom infrastrukturom -Projekat vodovodne mreže ( II faza -S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  343  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 84,000.00 0.00 0.00% 84,000.00
  344  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 343
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,284,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 343 : 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
 
  345   Projekat: PROJEKAT 1.41 Izrada tehničke dokumentacije za uređenje kompleksa pijace u Beški  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  345  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 345
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 345: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 730,903,078.31 1,093,467.59    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 382,723,853.86 13,668,419.57    
  Ukupno Funkcija 620 1,113,626,932.17 14,761,887.16 1.33% 1,098,865,045.01
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 730,903,078.31 1,093,467.59    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 382,723,853.86 13,668,419.57    
  Ukupno Program 0701 1,113,626,932.17 14,761,887.16 1.33% 1,098,865,045.01
 
  1801   Zdravstvena zastita  
  346   Projekat: PROJEKAT 1.1 Izrada projektne dokumentacije i rekonstrukcija ambulante u Beški  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  346  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 520,000.00 0.00 0.00% 520,000.00
  347  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 18,600,000.00 594,000.00 3.19% 18,006,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 346
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,120,000.00 594,000.00    
  Ukupno Projekat 346: 19,120,000.00 594,000.00 3.11% 18,526,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,120,000.00 594,000.00    
  Ukupno Funkcija 620 19,120,000.00 594,000.00 3.11% 18,526,000.00
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,120,000.00 594,000.00    
  Ukupno Program 1801 19,120,000.00 594,000.00 3.11% 18,526,000.00
 
  1301   Razvoj sporta i omladine  
  348   Projekat: PROJEKAT 1.1 Završetak prve faze sportske hale u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  348  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 230,000,000.00 0.00 0.00% 230,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 348
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 230,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 348: 230,000,000.00 0.00 0.00% 230,000,000.00
 
  349   Projekat: PROJEKAT 1.2 Izrada plana detaljne regulacije dela bloka 9 u naselju Beška namenjenom za sportsko rekreativne sadržaje i izgradnju sportske sale  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  349  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 349
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 349: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  350   Projekat: PROJEKAT 1.3 Izgradnja sportske sale u Beški  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  350  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  351  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  352  541  ZEMLJIŠTE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 350
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 350: 23,300,000.00 0.00 0.00% 23,300,000.00
 
  353   Projekat: PROJEKAT 1.4 Izrada projektne dokumentacije rekonstrukcije stadiona Hajduk u Beški  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  353  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 353
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 353: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  354   Projekat: PROJEKAT 1.5 Izrada projektne dokumentacije i izvođenje radova na sanaciji i dogradnji gradskog bazena( mali bazen)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  354  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  355  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,800,000.00 0.00 0.00% 4,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 354
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,900,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 354: 4,900,000.00 0.00 0.00% 4,900,000.00
 
  356   Projekat: PROJEKAT 1.6 Izrada projektne dokumentacije i izgradnja trotoara oko sportske hale u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  356  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 356
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 356: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  357   Projekat: PROJEKAT 1.7 Izrada projekta i izgradnja na sportskim terenima u Lejama -Prva faza  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  357  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
  358  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 357
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,001,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 357: 14,001,000.00 0.00 0.00% 14,001,000.00
 
  359   Projekat: PROJEKAT 1.8 Izgradnja sportske sale u Inđiji -IV faza  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  359  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
   
  Izvori finansiranja za projekat 359
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Projekat 359: 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
 
  360   Projekat: PROJEKAT 1.9 Završetak izgradnje sportske hale u Inđiji -PARTERNO UREĐENJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  360  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  361  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 120,000,000.00 0.00 0.00% 120,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 120,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 360: 126,000,000.00 0.00 0.00% 126,000,000.00
 
  362   Projekat: PROJEKAT 1.10 Stručni nadzor na izgradnji sportske sale u Inđiji -IV faza  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  362  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 362
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 362: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  363   Projekat: PROJEKAT 1.1 Sanacija otvorenog školskog terena u OŠ Branko Radičević u Maradiku  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  363  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 363
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 363: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 64,901,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 426,449,329.59 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 491,350,329.59 0.00 0.00% 491,350,329.59
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 64,901,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 426,449,329.59 0.00    
  Ukupno Program 1301 491,350,329.59 0.00 0.00% 491,350,329.59
 
  1501   Lokalni ekonomski razvoj  
  364   Projekat: PROJEKAT 1 Izrada geomehaničkog elaborata zemljišta na lokaciji 15 u Inđiji  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  364  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 364
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 364: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1501 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  1101   Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje  
  1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i urbanisticko planiranje  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  365  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 20,000,000.00 914,433.60 4.57% 19,085,566.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 414,433.60    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 500,000.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 20,000,000.00 914,433.60 4.57% 19,085,566.40
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 414,433.60    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 500,000.00    
  Ukupno Funkcija 620 20,000,000.00 914,433.60 4.57% 19,085,566.40
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 414,433.60    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 500,000.00    
  Ukupno Program 1101 20,000,000.00 914,433.60 4.57% 19,085,566.40
 
  0701   Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura  
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  366  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
 
  0701-0004   Programska aktivnost: Javni gradski i prigradski prevoz putnika  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  367  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -JAVNI PREVOZ 142,400,000.00 11,808,445.84 8.29% 130,591,554.16
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 142,400,000.00 11,808,445.84    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0004: 142,400,000.00 11,808,445.84 8.29% 130,591,554.16
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,400,000.00 11,808,445.84    
  Ukupno Funkcija 620 155,400,000.00 11,808,445.84 7.60% 143,591,554.16
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,400,000.00 11,808,445.84    
  Ukupno Program 0701 155,400,000.00 11,808,445.84 7.60% 143,591,554.16
 
  1102   Komunalne delatnosti  
  368   Projekat: PROJEKAT 1 Postrojenje za pripremu vode  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  368  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 368
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 368: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  369   Projekat: PROJEKAT 2 JKP Vodovod i kanalizacija izgradnja sabirnih cevovoda i baterije bunara b23,b24 i b25 na inđijskom izvorištu na katastarskim parcelama 7510/16, 7510/20 i 7710/14 sve k.o. Inđija -faza I / izgradnja sabirnog cevovoda i bušenje bunara b24 i b24n  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  369  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17,120,001.34 0.00 0.00% 17,120,001.34
   
  Izvori finansiranja za projekat 369
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,424,000.27 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,696,001.07 0.00    
  Ukupno Projekat 369: 17,120,001.34 0.00 0.00% 17,120,001.34
 
  370   Projekat: PROJEKAT 3 JKP Vodovod i kanalizacija projekat za građevinsku dozvolu za izgradnju sabirnih cevovoda i baterije bunara b23,b24 i b25 na inđijskom izvorištu na katastraskim parcelama 7510/16,7510/20, 7510/24 i 7710/14 sve k.o. Inđija  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  370  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 441,840.00 0.00 0.00% 441,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 370
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 88,368.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 353,472.00 0.00    
  Ukupno Projekat 370: 441,840.00 0.00 0.00% 441,840.00
 
  371   Projekat: PROJEKAT 4 JKP Vodovod i kanalizacija izgradnja sabirnih cevovoda i baterije bunara b23, b24 i b25 na inđijskom izvorištu na katastarskim parcelama 7510/16, 7510/24 i 7710/14 sve k.o. Inđija - faza 4 izgradnja sabirnog cevovoda , napojnog voda i bušenje  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  371  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 33,964,466.32 0.00 0.00% 33,964,466.32
   
  Izvori finansiranja za projekat 371
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,792,893.27 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,171,573.05 0.00    
  Ukupno Projekat 371: 33,964,466.32 0.00 0.00% 33,964,466.32
  Izvori finansiranja za funkciju 630:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,855,261.54 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 53,671,046.12 0.00    
  Ukupno Funkcija 630 71,526,307.66 0.00 0.00% 71,526,307.66
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,855,261.54 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 53,671,046.12 0.00    
  Ukupno Program 1102 71,526,307.66 0.00 0.00% 71,526,307.66
 
  0101   Poljoprivreda i ruralni razvoj  
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  421   POLJOPRIVREDA  
  372  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,410,000.00 437,847.48 31.05% 972,152.52
  373  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 4,000,000.00 2,949,840.00 73.75% 1,050,160.00
  374  426  MATERIJAL 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,410,000.00 3,387,687.48    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 9,410,000.00 3,387,687.48 36.00% 6,022,312.52
 
  0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrske ruralnom razvoju  
  421   POLJOPRIVREDA  
  375  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFIN. PREDUZ. I ORGANIZ. -BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 28,000,000.00 2,958,311.44 10.57% 25,041,688.56
  376  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFIN. PREDUZ. I ORGANIZ-AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 8,326,500.00 704,653.63 8.46% 7,621,846.37
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 36,326,500.00 3,662,965.07    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 36,326,500.00 3,662,965.07 10.08% 32,663,534.93
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,736,500.00 7,050,652.55    
  Ukupno Funkcija 421 45,736,500.00 7,050,652.55 15.42% 38,685,847.45
 
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  377  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI -NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 6,500,000.00 709,469.36 10.91% 5,790,530.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,500,000.00 709,469.36    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 6,500,000.00 709,469.36 10.91% 5,790,530.64
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,500,000.00 709,469.36    
  Ukupno Funkcija 560 6,500,000.00 709,469.36 10.91% 5,790,530.64
 
  378   Projekat: PROJEKAT 1 Uređenje kanalske mreže u funkciji odvodnjavanja na području opštine Inđija  
  421   POLJOPRIVREDA  
  378  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE- UREĐENJE KANALSKE MREŽE 64,000,000.00 10,000,000.00 15.63% 54,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 378
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,000,000.00 10,000,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 25,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 378: 64,000,000.00 10,000,000.00 15.63% 54,000,000.00
 
  379   Projekat: PROJEKAT 2 Uređenje poljoprivredne infrastrukture -atarski putevi  
  421   POLJOPRIVREDA  
  379  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  380  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  381  541  ZEMLJIŠTE 40,000,000.00 9,850,516.88 24.63% 30,149,483.12
   
  Izvori finansiranja za projekat 379
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 41,400,000.00 9,850,516.88    
  Ukupno Projekat 379: 41,400,000.00 9,850,516.88 23.79% 31,549,483.12
 
  382   Projekat: PROJEKAT 2 Uređenje poljoprivredne infrastrukture -atarski putevi  
  421   POLJOPRIVREDA  
  382  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  383  512  MAŠINE I OPREMA 17,000,000.00 0.00 0.00% 17,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 382
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 382: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  384   Projekat: PROJEKAT 4 Usluge premera i identifikacije katastarskih parcela poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini  
  421   POLJOPRIVREDA  
  384  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 24,000.00 0.40% 5,976,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 384
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 24,000.00    
  Ukupno Projekat 384: 6,000,000.00 24,000.00 0.40% 5,976,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 106,400,000.00 19,874,516.88    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 25,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 131,400,000.00 19,874,516.88 15.13% 111,525,483.12
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 158,636,500.00 27,634,638.79    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 25,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 183,636,500.00 27,634,638.79 15.05% 156,001,861.21
 
  1501   Lokalni ekonomski razvoj  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  385  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFIN. PREDUZ. I ORGANIZ AGENCIJA ZA IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA 11,550,000.00 1,824,968.55 15.80% 9,725,031.45
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,550,000.00 1,824,968.55    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 11,550,000.00 1,824,968.55 15.80% 9,725,031.45
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,550,000.00 1,824,968.55    
  Ukupno Funkcija 487 11,550,000.00 1,824,968.55 15.80% 9,725,031.45
 
  1501-0003   Programska aktivnost: Podrska ekonomskom razvoju i promociji preduzetnistva  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  386  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFIN. PREDUZ. I ORGANIZ AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 7,300,000.00 981,761.29 13.45% 6,318,238.71
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,300,000.00 981,761.29    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 7,300,000.00 981,761.29 13.45% 6,318,238.71
 
  387   Projekat: PROJEKAT 1 PODSTICAJI ZA RZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  387  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 387
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 387: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  388   Projekat: PROJEKAT 2 Subvencionisanje dela kamatnih stopa za preduzeća i preduzetnike  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  388  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 388
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 388: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  389   Projekat: PROJEKAT 3 Promocija opštine Inđija  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  389  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 389
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 389: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,300,000.00 981,761.29    
  Ukupno Funkcija 490 25,300,000.00 981,761.29 3.88% 24,318,238.71
 
  390   Projekat: PROJEKAT 4 Podsticaji zapošljavanja nezapsolenih lica  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  390  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 11,000,000.00 0.00 0.00% 11,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 390
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 390: 11,000,000.00 0.00 0.00% 11,000,000.00
 
  391   Projekat: PROJEKAT 5 Razvojni projekti  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  391  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROJEKTI 21,900,000.00 0.00 0.00% 21,900,000.00
  392  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,294,000.00 0.00 0.00% 6,294,000.00
  393  512  MAŠINE I OPREMA 1,707,000.00 0.00 0.00% 1,707,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 391
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,901,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 18,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 391: 29,901,000.00 0.00 0.00% 29,901,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 474
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,901,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 22,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 474 40,901,000.00 0.00 0.00% 40,901,000.00
 
  394   Projekat: PROJEKAT 6 Izgradnja carinskog skladišta  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  394  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  395  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI- PRVA FAZA 45,000,000.00 0.00 0.00% 45,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 394
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 394: 50,000,000.00 0.00 0.00% 50,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 50,000,000.00 0.00 0.00% 50,000,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 105,751,000.00 2,806,729.84    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 22,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1501 127,751,000.00 2,806,729.84 2.20% 124,944,270.16
 
  0401   Zastita zivotne sredine  
  0401-0005   Programska aktivnost: Upravljanje komunalnim otpadom  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  396  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJA INGRIN 7,968,960.00 410,707.20 5.15% 7,558,252.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,968,960.00 410,707.20    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0005: 7,968,960.00 410,707.20 5.15% 7,558,252.80
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,968,960.00 410,707.20    
  Ukupno Funkcija 510 7,968,960.00 410,707.20 5.15% 7,558,252.80
 
  0401-0003   Programska aktivnost: Zastita prirode  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  397  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-DERATIZACIJA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  398  423  USLUGE PO UGOVORU- BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  399  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE- BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 60,000,000.00 6,241,200.00 10.40% 53,758,800.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 70,000,000.00 6,241,200.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 70,000,000.00 6,241,200.00 8.92% 63,758,800.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 70,000,000.00 6,241,200.00    
  Ukupno Funkcija 560 70,000,000.00 6,241,200.00 8.92% 63,758,800.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 77,968,960.00 6,651,907.20    
  Ukupno Program 0401 77,968,960.00 6,651,907.20 8.53% 71,317,052.80
 
  1102   Komunalne delatnosti  
  1102-0002   Programska aktivnost: Odrzavanje javnih zelenih povrsina  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  400  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE- USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 144,000,000.00 4,913,924.46 3.41% 139,086,075.54
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 144,000,000.00 4,913,924.46    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0002: 144,000,000.00 4,913,924.46 3.41% 139,086,075.54
 
  401   Projekat: PROJEKAT 1 Čipovanje i sterilizacija pasa i mačaka  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  401  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 401: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  402   Projekat: PROJEKAT 2 Nabavka posuda za sakupljanje komunalnog otpada  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  402  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 402
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 402: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 150,000,000.00 4,913,924.46    
  Ukupno Funkcija 560 150,000,000.00 4,913,924.46 3.28% 145,086,075.54
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 150,000,000.00 4,913,924.46    
  Ukupno Program 1102 150,000,000.00 4,913,924.46 3.28% 145,086,075.54
 
  0701   Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura  
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  403  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 9,000,000.00 0.00 0.00% 9,000,000.00
  404  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  405  426  MATERIJAL 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  406  512  MAŠINE I OPREMA 3,400,000.00 0.00 0.00% 3,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,400,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 15,400,000.00 0.00 0.00% 15,400,000.00
 
  407   Projekat: PROJEKAT 1 JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  407  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,170,000.00 94,936.68 8.11% 1,075,063.32
  408  421  STALNI TROŠKOVI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  409  423  USLUGE PO UGOVORU 3,430,000.00 47,468.34 1.38% 3,382,531.66
  410  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
  411  426  MATERIJAL 1,500,000.00 25,200.00 1.68% 1,474,800.00
  412  512  MAŠINE I OPREMA 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 407
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,400,000.00 167,605.02    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-407: 15,400,000.00 167,605.02 1.09% 15,232,394.98
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,800,000.00 167,605.02    
  Ukupno Funkcija 360 30,800,000.00 167,605.02 0.54% 30,632,394.98
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,800,000.00 167,605.02    
  Ukupno Program 0701 30,800,000.00 167,605.02 0.54% 30,632,394.98
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,726,400,687.66 194,115,272.71    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 18,550,000.00 842,861.74    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,045,818,715.34 16,540,027.74    
  Ukupno Razdeo 4 4,790,769,403.00 211,498,162.19 4.41% 4,579,271,240.81
   
Stanje: 5,113,035,000.00 223,904,935.41   4.38% 4,889,130,064.59

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2018) Ciljana vrednost (2019) Ciljana vrednost (2020) Ciljana vrednost (2021) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno