Realizacija budžeta klase 2019
Datum:09/04/2019
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2019
Do datuma:31/03/2019

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 950,000,000.00 149,640,785.88 15.75% 800,359,214.12
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 230,000,000.00 24,087,757.01 10.47% 205,912,242.99
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 10,000,000.00 306,857.39 3.07% 9,693,142.61
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 6,000,000.00 616,206.15 10.27% 5,383,793.85
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 150,000,000.00 12,243,606.48 8.16% 137,756,393.52
  1,347,000,000.00 186,895,212.91 13.87% 1,160,104,787.09
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 480,000,000.00 81,576,166.41 17.00% 398,423,833.59
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 15,000,000.00 3,512,852.19 23.42% 11,487,147.81
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 180,000,000.00 18,239,901.78 10.13% 161,760,098.22
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 1,060.00 1.06% 98,940.00
  675,100,000.00 103,329,980.38 15.31% 571,770,019.62
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71442 KOMUNALNA TAKSA ZA PRIREĐIVANJE MUZIČKOG PROGRAMA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA 150,000.00 5,145.00 3.43% 144,855.00
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 5,000,000.00 566,252.05 11.33% 4,433,747.95
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 90,000,000.00 5,523,463.40 6.14% 84,476,536.60
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 10,000,000.00 210,298.00 2.10% 9,789,702.00
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 1,000,000.00 83,650.00 8.37% 916,350.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 80,000,000.00 5,400,207.74 6.75% 74,599,792.26
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 1,000,000.00 53,873.05 5.39% 946,126.95
  187,150,000.00 11,842,889.24 6.33% 175,307,110.76
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 90,000,000.00 9,795,928.67 10.88% 80,204,071.33
  90,000,000.00 9,795,928.67 10.88% 80,204,071.33
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 5,724,886.32 0.00 0.00% 5,724,886.32
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 36,760,000.00 0.00 0.00% 36,760,000.00
  42,484,886.32 0.00 0.00% 42,484,886.32
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 516,069,750.00 37,542,293.00 7.27% 478,527,457.00
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 805,068,364.80 0.00 0.00% 805,068,364.80
  1,321,138,114.80 37,542,293.00 2.84% 1,283,595,821.80
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  74151 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 220,000,000.00 2,878,210.84 1.31% 217,121,789.16
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 220,000,000.00 3,799,538.96 1.73% 216,200,461.04
  441,150,000.00 6,677,749.80 1.51% 434,472,250.20
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74212 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA REPUBLIKE 11,500,000.00 0.00 0.00% 11,500,000.00
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 95,000,000.00 9,492,841.38 9.99% 85,507,158.62
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 200,000,000.00 4,134,259.30 2.07% 195,865,740.70
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  306,600,000.00 13,627,100.68 4.44% 292,972,899.32
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 10,000,000.00 3,363,221.89 33.63% 6,636,778.11
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 6,450,000.00 1,118,750.00 17.34% 5,331,250.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,500,000.00 52,042.34 3.47% 1,447,957.66
  17,950,000.00 4,534,014.23 25.26% 13,415,985.77
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 71,340,597.78 11,425,244.31 16.02% 59,915,353.47
  71,340,597.78 11,425,244.31 16.02% 59,915,353.47
811 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
  81115 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 3,400,000.00 0.00 0.00% 3,400,000.00
  3,400,000.00 0.00 0.00% 3,400,000.00
812 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE
  81215 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNIH STVARI U KORIST NIVOA OPŠTINA 831,000.00 0.00 0.00% 831,000.00
  831,000.00 0.00 0.00% 831,000.00
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 758,000,000.00 14,590,981.50 1.92% 743,409,018.50
  758,000,000.00 14,590,981.50 1.92% 743,409,018.50
911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
  91145 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST NIVOA OPŠTINA 588,126,351.10 117,397,498.13 19.96% 470,728,852.97
  588,126,351.10 117,397,498.13 19.96% 470,728,852.97
 
Stanje: 5,850,270,950.00 517,658,892.85 8.85% 5,332,612,057.15

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 252,043,792.62 48,065,912.25 19.07% 203,977,880.37
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 43,230,000.00 8,247,095.02 19.08% 34,982,904.98
  413 NAKNADE U NATURI 4,820,000.00 307,668.97 6.38% 4,512,331.03
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,436,200.00 866,034.53 6.96% 11,570,165.47
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 11,704,400.00 1,748,629.97 14.94% 9,955,770.03
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 18,891,000.00 2,299,014.86 12.17% 16,591,985.14
  343,125,392.62 61,534,355.60 17.93% 281,591,037.02
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 153,988,731.58 23,639,307.89 15.35% 130,349,423.69
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 7,034,000.00 1,492,392.88 21.22% 5,541,607.12
  423 USLUGE PO UGOVORU 210,188,316.44 22,695,074.35 10.80% 187,493,242.09
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 681,171,930.00 64,077,492.57 9.41% 617,094,437.43
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 47,692,233.00 1,984,803.79 4.16% 45,707,429.21
  426 MATERIJAL 93,776,200.00 8,714,392.78 9.29% 85,061,807.22
  1,193,851,411.02 122,603,464.26 10.27% 1,071,247,946.76
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  200,000.00 0.00 0% 200,000.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 9,770,000.00 384,183.70 3.93% 9,385,816.30
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,200,000.00 7,597.49 0.63% 1,192,402.51
  10,970,000.00 391,781.19 3.57% 10,578,218.81
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 285,318,028.00 25,966,653.42 9.10% 259,351,374.58
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 22,370,000.00 0.00 0.00% 22,370,000.00
  307,688,028.00 25,966,653.42 8.44% 281,721,374.58
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 268,572,651.05 35,806,752.89 13.33% 232,765,898.16
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 136,300,000.00 14,036,814.63 10.30% 122,263,185.37
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 29,728,750.00 5,239,530.81 17.62% 24,489,219.19
  434,601,401.05 55,083,098.33 12.67% 379,518,302.72
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 380,422,000.00 33,784,379.28 8.88% 346,637,620.72
  380,422,000.00 33,784,379.28 8.88% 346,637,620.72
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 189,550,000.00 26,714,035.68 14.09% 162,835,964.32
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,288,200.00 2,756,357.11 13.59% 17,531,842.89
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 104,143,000.00 4,837,059.50 4.64% 99,305,940.50
  485 NAKNADA ŠTETE 20,000,000.00 232,050.00 1.16% 19,767,950.00
  333,981,200.00 34,539,502.29 10.34% 299,441,697.71
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 35,840,000.00 0.00 0.00% 35,840,000.00
  35,840,000.00 0.00 0% 35,840,000.00
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,504,637,795.11 158,189,221.27 6.32% 2,346,448,573.84
  512 MAŠINE I OPREMA 156,702,722.20 36,722,285.61 23.43% 119,980,436.59
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 9,300,000.00 1,249,800.00 13.44% 8,050,200.00
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 11,201,000.00 55,069.92 0.49% 11,145,930.08
  2,681,841,517.31 196,216,376.80 7.32% 2,485,625,140.51
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 127,650,000.00 0.00 0.00% 127,650,000.00
  127,650,000.00 0.00 0% 127,650,000.00
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 5,850,270,950.00 530,119,611.17 9.06% 5,320,151,338.83

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 2,672,500.00 530,265.62 19.84% 2,142,234.38
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 459,000.00 90,940.53 19.81% 368,059.47
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 5,217.00 5.22% 94,783.00
  6  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,910,000.00 307,695.61 16.11% 1,602,304.39
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 6,212.11 3.11% 193,787.89
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 5,009,869.20 25.05% 14,990,130.80
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 49,600.00 16.53% 250,400.00
  10  426  MATERIJAL 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 315,300.00 73,946.93 23.45% 241,353.07
  12  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -POLITIČKE STRANKE 2,500,000.00 220,999.28 8.84% 2,279,000.72
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,856,800.00 6,294,746.28 21.81% 22,562,053.72
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 28,856,800.00 6,294,746.28 21.81% 22,562,053.72
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,856,800.00 6,294,746.28 21.81% 22,562,053.72
  Ukupno Funkcija 110 28,856,800.00 6,294,746.28 21.81% 22,562,053.72
 
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  13  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTLI POSEBNI RASHODI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  14  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  15  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  16  426  MATERIJAL 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Ukupno Funkcija 160 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,860,800.00 6,294,746.28 21.81% 22,566,053.72
  Ukupno Program 2101 28,860,800.00 6,294,746.28 21.81% 22,566,053.72
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,860,800.00 6,294,746.28 21.81% 22,566,053.72
  Ukupno Razdeo 1 28,860,800.00 6,294,746.28 21.81% 22,566,053.72
 
2   PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE INĐIJA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0004   Programska aktivnost: Opstinsko/gradsko pravobranilistvo  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  17  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPSOLENIH( ZARADE) 2,936,000.00 590,653.74 20.12% 2,345,346.26
  18  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 504,000.00 101,561.46 20.15% 402,438.54
  19  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 11,100.00 11.10% 88,900.00
  20  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  21  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 10,112.00 12.64% 69,888.00
  22  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  23  421  STALNI TROŠKOVI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  25  423  USLUGE PO UGOVORU 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  26  426  MATERIJAL 350,000.00 9,300.00 2.66% 340,700.00
  27  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 346,500.00 82,238.53 23.73% 264,261.47
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 804,965.73 17.36% 3,831,534.27
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 4,636,500.00 804,965.73 17.36% 3,831,534.27
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 804,965.73 17.36% 3,831,534.27
  Ukupno Funkcija 110 4,636,500.00 804,965.73 17.36% 3,831,534.27
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 804,965.73 17.36% 3,831,534.27
  Ukupno Program 0602 4,636,500.00 804,965.73 17.36% 3,831,534.27
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 804,965.73 17.36% 3,831,534.27
  Ukupno Razdeo 2 4,636,500.00 804,965.73 17.36% 3,831,534.27
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  28  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 5,694,500.00 1,001,872.25 17.59% 4,692,627.75
  29  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 977,000.00 161,760.72 16.56% 815,239.28
  30  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  31  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  32  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 15,649.00 15.65% 84,351.00
  33  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 8,650,000.00 1,275,345.01 14.74% 7,374,654.99
  34  421  STALNI TRIŠKOVI 4,000,000.00 96,027.01 2.40% 3,903,972.99
  35  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 2,700,000.00 963,009.99 35.67% 1,736,990.01
  36  423  USLUGE PO UGOVORU 30,000,000.00 5,585,773.89 18.62% 24,414,226.11
  37  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 540,000.00 45.00% 660,000.00
  38  426  MATERIJAL 1,500,000.00 79,301.00 5.29% 1,420,699.00
  39  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 671,400.00 139,745.36 20.81% 531,654.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 9,858,484.23 18.01% 44,884,415.77
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 55,742,900.00 9,858,484.23 17.69% 45,884,415.77
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 9,858,484.23 18.01% 44,884,415.77
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 110 55,742,900.00 9,858,484.23 17.69% 45,884,415.77
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 9,858,484.23 18.01% 44,884,415.77
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Program 2101 55,742,900.00 9,858,484.23 17.69% 45,884,415.77
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 9,858,484.23 18.01% 44,884,415.77
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Razdeo 3 55,742,900.00 9,858,484.23 17.69% 45,884,415.77
 
4   OPŠTINSKO VEĆE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  40  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,600,000.00 221,702.45 13.86% 1,378,297.55
  41  423  USLUGE PO UGOVORU 6,000,000.00 1,205,032.75 20.08% 4,794,967.25
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 1,426,735.20 18.77% 6,173,264.80
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 7,600,000.00 1,426,735.20 18.77% 6,173,264.80
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 1,426,735.20 18.77% 6,173,264.80
  Ukupno Funkcija 110 7,600,000.00 1,426,735.20 18.77% 6,173,264.80
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 1,426,735.20 18.77% 6,173,264.80
  Ukupno Program 2101 7,600,000.00 1,426,735.20 18.77% 6,173,264.80
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 1,426,735.20 18.77% 6,173,264.80
  Ukupno Razdeo 4 7,600,000.00 1,426,735.20 18.77% 6,173,264.80
 
5   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opstina  
  130   OPŠTE USLUGE  
  42  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIMA (ZARADE) 95,593,000.00 17,842,569.35 18.67% 77,750,430.65
  43  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 16,395,000.00 3,073,587.98 18.75% 13,321,412.02
  44  413  NAKNADE U NATURI 1,500,000.00 121,139.20 8.08% 1,378,860.80
  45  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,600,000.00 618,237.89 13.44% 3,981,762.11
  46  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 3,200,000.00 662,146.81 20.69% 2,537,853.19
  47  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00 138,259.22 6.91% 1,861,740.78
  48  421  STALNI TROŠKOVI 36,492,791.58 3,792,550.71 10.39% 32,700,240.87
  49  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 2,000,000.00 296,597.78 14.83% 1,703,402.22
  50  423  USLUGE PO UGOVORU 31,100,000.00 5,672,843.74 18.24% 25,427,156.26
  51  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 25,800,000.00 1,622,404.29 6.29% 24,177,595.71
  52  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 21,200,000.00 1,164,900.00 5.49% 20,035,100.00
  53  426  MATERIJAL 33,300,000.00 4,710,907.93 14.15% 28,589,092.07
  54  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 161,069.28 16.11% 838,930.72
  55  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 500,000.00 7,597.49 1.52% 492,402.51
  56  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 11,237,500.00 2,505,682.64 22.30% 8,731,817.36
  57  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1,200,000.00 36,245.00 3.02% 1,163,755.00
  58  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 98,800,000.00 4,818,244.97 4.88% 93,981,755.03
  59  485  NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 20,000,000.00 232,050.00 1.16% 19,767,950.00
  60  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 32,130,000.00 0.00 0.00% 32,130,000.00
  61  512  MAŠINE I OPREMA 25,020,000.00 896,934.95 3.58% 24,123,065.05
  62  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  63  541  ZEMLJIŠTE 72,000,000.00 0.00 0.00% 72,000,000.00
  64  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 535,267,291.58 48,373,969.23 9.04% 486,893,322.35
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 535,268,291.58 48,373,969.23 9.04% 486,894,322.35
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 535,267,291.58 48,373,969.23 9.04% 486,893,322.35
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Funkcija 130 535,268,291.58 48,373,969.23 9.04% 486,894,322.35
 
  0602-0003   Programska aktivnost: Servisiranje javnog duga  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  65  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 6,500,000.00 8,800.45 0.14% 6,491,199.55
  66  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,550,000.00 8,800.45 0.13% 6,541,199.55
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 6,550,000.00 8,800.45 0.13% 6,541,199.55
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,550,000.00 8,800.45 0.13% 6,541,199.55
  Ukupno Funkcija 170 6,550,000.00 8,800.45 0.13% 6,541,199.55
 
  67   Projekat: PROJEKAT -MODERNIZACIJA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE INĐIJA  
  130   OPŠTE USLUGE  
  67  512  MAŠINE I OPREMA 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 67
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,215,970.56 0.00 0.00% 1,215,970.56
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,837,264.64 0.00 0.00% 2,837,264.64
  Ukupno Projekat 67: 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,215,970.56 0.00 0.00% 1,215,970.56
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,837,264.64 0.00 0.00% 2,837,264.64
  Ukupno Funkcija 130 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
 
  68   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA ZGRADE MESNE ZAJEDNICE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  67/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  68  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,130,000.00 0.00 0.00% 2,130,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 68
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,330,000.00 0.00 0.00% 2,330,000.00
  Ukupno Projekat 68: 2,330,000.00 0.00 0.00% 2,330,000.00
 
  69   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA VILE LJUBICA U SUTOMORU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  69  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,750,000.00 0.00 0.00% 19,750,000.00
  70  512  MAŠINE I OPREMA 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 69
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
  Ukupno Projekat 69: 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
 
  71   Projekat: PROJEKAT - BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA UREĐENJU FASADA ZGRADA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  71  423  USLUGE PO UGOVORU 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 71
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 71: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  72   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJE KROVA FASADE NA OBJEKTU MZ NOVI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  71/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  72  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 72
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,640,000.00 0.00 0.00% 7,640,000.00
  Ukupno Projekat 72: 7,640,000.00 0.00 0.00% 7,640,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,270,000.00 0.00 0.00% 45,270,000.00
  Ukupno Funkcija 620 45,270,000.00 0.00 0.00% 45,270,000.00
 
  73   Projekat: PROJEKAT - POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  73  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
  74  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTIT. IZ BUDŽETA- PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 73
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 73: 20,500,000.00 0.00 0.00% 20,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 940 20,500,000.00 0.00 0.00% 20,500,000.00
 
  75   Projekat: PROJEKAT - POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  75  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA VUKOVCE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 75
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 75: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  76   Projekat: PROJEKAT - POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  76  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 76
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 76: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  77   Projekat: PROJEKAT - STIPENDIJE ZA SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  77  472  SPORTSKE STIPENDIJE 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 77
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
  Ukupno Projekat 77: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  78   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA PANIK TASTERA  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  78  423  USLUGE PO UGOVORU- NABAVKA PANIK TASTERA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 78
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 78: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  79   Projekat: PROJEKAT - USPOSTAVLJANJE ISTRAŽIVAČKOG CENTRA MILUTIN MILANKOVIĆ U STAROM SLANKAMENU  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  79  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,800,000.00 0.00 0.00% 14,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 79
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,800,000.00 0.00 0.00%% 4,800,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00%% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 79: 14,800,000.00 0.00 0.00% 14,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,700,000.00 0.00 0.00%% 20,700,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00%% 10,000,000.00
  Ukupno Funkcija 950 30,700,000.00 0.00 0.00% 30,700,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 628,503,262.14 48,382,769.68 7.70% 580,120,492.46
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,838,264.64 0.00 0.00% 3,838,264.64
  Ukupno Program 0602 642,341,526.78 48,382,769.68 7.53% 593,958,757.10
 
  1101   Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje  
  1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i urbanisticko planiranje  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  80  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PLANSKA DOKUMENTACIJA 18,948,000.00 1,136,640.00 6.00% 17,811,360.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,448,000.00 1,136,640.00 6.51% 16,311,360.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 18,948,000.00 1,136,640.00 6.00% 17,811,360.00
 
  1101-0004   Programska aktivnost: Stambena podrska  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  81  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0004: 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
 
  82   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I RUŠENJE STANOVA U BR. 6,8 I 10 U ŽELEZNIČKOJ ULICI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  82  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,800,000.00 157,436.71 4.14% 3,642,563.29
   
  Izvori finansiranja za projekat 82
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,800,000.00 157,436.71 4.14%% 3,642,563.29
  Ukupno Projekat 82: 3,800,000.00 157,436.71 4.14% 3,642,563.29
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 189,862,000.00 1,294,076.71 0.68%% 188,567,923.29
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00%% 1,500,000.00
  Ukupno Funkcija 620 191,362,000.00 1,294,076.71 0.68% 190,067,923.29
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 189,862,000.00 1,294,076.71 0.68% 188,567,923.29
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Program 1101 191,362,000.00 1,294,076.71 0.68% 190,067,923.29
 
  1102   Komunalne delatnosti  
  1102-0002   Programska aktivnost: Odrzavanje javnih zelenih povrsina  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  83  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 134,000,000.00 19,644,471.92 14.66% 114,355,528.08
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 134,000,000.00 19,644,471.92 14.66% 114,355,528.08
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0002: 134,000,000.00 19,644,471.92 14.66% 114,355,528.08
 
  1102-0004   Programska aktivnost: ZOOHIGIJENA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  84  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 10,000,000.00 1,021,440.00 10.21% 8,978,560.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 1,021,440.00 10.21% 8,978,560.00
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0004: 10,000,000.00 1,021,440.00 10.21% 8,978,560.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 144,000,000.00 20,665,911.92 14.35% 123,334,088.08
  Ukupno Funkcija 560 144,000,000.00 20,665,911.92 14.35% 123,334,088.08
 
  84/A   Projekat: PROJEKAT IZGRADNJA KAPELE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  84/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  84/Б  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 84/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Ukupno Projekat 84/A: 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
 
  84/A1   Projekat: PROJEKAT IZGRADNJA KAPELE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  84/A1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  84/Б1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 84/A1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Ukupno Projekat 84/A1: 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,400,000.00 0.00 0.00% 12,400,000.00
  Ukupno Funkcija 620 12,400,000.00 0.00 0.00% 12,400,000.00
 
  85   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA PROTE RADOSLAVA MARKOVIĆA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  85  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 85
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 85: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  86   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA SA LEVE STRANE NOVOSADSKE ULICE U SMERU KA NOVOM SADU  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  86  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 86
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 86: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  87   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA SA DESNE STRANE NOVOSADSKE ULICE U SMERU KA NOVOM SADU  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  87  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 87
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 87: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  88   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA KOD ŽELEZNIČKE STANICE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  88  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 88
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 88: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  89   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI UREĐENJA PARKOVA PO PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  89  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 89
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Ukupno Projekat 89: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  90   Projekat: PROJEKAT - ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  90  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 90
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 90: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  91   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  91  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 91
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 91: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,900,000.00 0.00 0.00% 27,900,000.00
  Ukupno Funkcija 560 27,900,000.00 0.00 0.00% 27,900,000.00
 
  92   Projekat: PROJEKAT - POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  92  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 92
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00 0.00% 7,550,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Projekat 92: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00 0.00% 7,550,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Funkcija 630 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  94   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA VODOVODA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  93/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 94
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 94: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Funkcija 620 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  93   Projekat: PROJEKAT - PROJEKAT JKP VODOVOD I KANALIZACIJA POVEZANI CEVOVOD INĐIJA - BEŠKA - FAZA I OD FABRIKE GRUNDFOS DO ŠAHTA Š6 KOD CS BEŠKA JUG  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  93  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,389,007.00 7,769,632.60 30.60% 17,619,374.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 93
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,171,163.08 2,330,889.78 20.87% 8,840,273.30
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,217,843.92 5,438,742.82 38.25% 8,779,101.10
  Ukupno Projekat 93: 25,389,007.00 7,769,632.60 30.60% 17,619,374.40
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,171,163.08 2,330,889.78 20.87% 8,840,273.30
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,217,843.92 5,438,742.82 38.25% 8,779,101.10
  Ukupno Funkcija 630 25,389,007.00 7,769,632.60 30.60% 17,619,374.40
 
  94   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA VODOVODA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  94  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,275,000.00 0.00 0.00% 3,275,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 94
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,775,000.00 0.00 0.00% 1,775,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 94: 3,275,000.00 0.00 0.00% 3,275,000.00
 
  95   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ULICI ZMAJ JOVINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  95  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 95
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
  Ukupno Projekat 95: 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
 
  96   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ULICI MIKE ANTIĆA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  96  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 96
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
  Ukupno Projekat 96: 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
 
  97   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE I POLICIJE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  96/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  97  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,054,000.00 48,000.00 2.34% 2,006,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 97
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,254,000.00 48,000.00 2.13% 2,206,000.00
  Ukupno Projekat 97: 2,254,000.00 48,000.00 2.13% 2,206,000.00
 
  98   Projekat: PROJEKAT - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE NA UREĐENJU PROSTORIJA MESNE ZAJEDNICE STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  98  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 98
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 98: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  99   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA FEKALNE KANALIZACIJE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  99  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
  Ukupno Projekat 99: 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
 
  100   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE KRČEDIN, MARADIK, NOVI KARLOVCI, NOVI SLANKAMEN I STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  100  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 100
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 100: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  101   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA KOLKETORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  101  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  Ukupno Projekat 101: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  102   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA - PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  101/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  102  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,060,000.00 0.00 0.00% 22,060,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,260,000.00 0.00 0.00% 22,260,000.00
  Ukupno Projekat 102: 22,260,000.00 0.00 0.00% 22,260,000.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT - UČEŠĆE U IZGRADNJI PRODUŽETAKA NN MREŽE U KALAKAČI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  103  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
  Ukupno Projekat 103: 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
 
  104   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  104  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Ukupno Projekat 104: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  105   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  104/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  105  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240,400,000.00 0.00 0.00% 240,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 105
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 120,800,000.00 0.00 0.00% 120,800,000.00
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00% 120,000,000.00
  Ukupno Projekat 105: 240,800,000.00 0.00 0.00% 240,800,000.00
 
  106   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA - BEŠKA TREĆA FAZA, NOVI KARLOVCI, NOVI SLANKAMEN I STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  106  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 106: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  107   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE LOKLACIJA 15 DRUGA FAZA-PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S-2 -FAZA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ DESNOG KRAKA SAOBRAĆAJNICE S2 OD ŠAHTA F3-19 DO ŠAHTA F2-27  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  106/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  107  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,600,000.00 0.00 0.00% 22,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 107
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,219,583.73 0.00 0.00% 17,219,583.73
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,580,416.27 0.00 0.00% 5,580,416.27
  Ukupno Projekat 107: 22,800,000.00 0.00 0.00% 22,800,000.00
 
  108   Projekat: PROJEKAT - STRUČNI NADOZOR NAD IZGRADNJOM VODOVODNE MREŽE I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  108  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 108
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  Ukupno Projekat 108: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  109   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  109  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 109
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 109: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  110   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE KOMPLEKSA PIJACE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  110  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 110: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/odrzavanje javnim osvetljenjem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  111  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 19,073,856.00 67,200.00 0.35% 19,006,656.00
  112  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZACIJAMA 6,453,600.00 0.00 0.00% 6,453,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,527,456.00 67,200.00 0.26% 25,460,256.00
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 25,527,456.00 67,200.00 0.26% 25,460,256.00
 
  113   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA KAMIONA KIPERA I KAMIONA SMEĆARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  113  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 850,000.00 214,313.97 25.21% 635,686.03
  114  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  115  512  MAŠINE I OPREMA 4,200,000.00 1,000,317.34 23.82% 3,199,682.66
   
  Izvori finansiranja za projekat 113
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,060,000.00 1,214,631.31 24.00% 3,845,368.69
  Ukupno Projekat 113: 5,060,000.00 1,214,631.31 24.00% 3,845,368.69
 
  116   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VOZILA PAUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  116  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  117  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  118  512  MAŠINE I OPREMA 16,000,000.00 15,960,000.00 99.75% 40,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 116
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,200,000.00 15,960,000.00 92.79% 1,240,000.00
  Ukupno Projekat 116: 17,200,000.00 15,960,000.00 92.79% 1,240,000.00
 
  118/A   Projekat: PROJEKAT- Izgradnja fekalne kanalizacije duž saobraćajnice S1 u radnoj zoni Lokacija 15 KO Inđija u dužini 600m  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  118/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 118/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 118/A: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  119   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  119  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 8,340,000.00 0.00 0.00% 8,340,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 119
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,340,000.00 0.00 0.00% 4,340,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 119: 8,340,000.00 0.00 0.00% 8,340,000.00
 
  120   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU INSTALACIJA I OPREME U CS FEKALNE KANALIZACIJE U S3 LOKACIJA 15 KO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  120  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 120
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 240,000.00 0.00 0.00%% 240,000.00
  Ukupno Projekat 120: 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 246,904,039.73 21,036,531.32 8.52%% 225,867,508.41
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,080,416.27 0.00 0.00%% 11,080,416.27
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00%% 120,000,000.00
  Ukupno Funkcija 620 377,984,456.00 21,036,531.32 5.57% 356,947,924.68
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,125,202.81 44,033,333.02 9.78% 406,091,869.79
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 37,748,260.19 5,438,742.82 14.41% 32,309,517.37
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00% 120,000,000.00
  Ukupno Program 1102 607,873,463.00 49,472,075.84 8.14% 558,401,387.16
 
  1501   Lokalni ekonomski razvoj  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  121  423  USLUGE PO UGOVORU- REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Ukupno Funkcija 160 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
 
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  122  451  SUBVENC. JAVNIM NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ. - AGENCIJ Z IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA 12,700,000.00 2,776,629.42 21.86% 9,923,370.58
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 2,776,629.42 21.86% 9,923,370.58
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 12,700,000.00 2,776,629.42 21.86% 9,923,370.58
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 2,776,629.42 21.86% 9,923,370.58
  Ukupno Funkcija 487 12,700,000.00 2,776,629.42 21.86% 9,923,370.58
 
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  123  451  SUBVENC. JAVNIM. NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ. - POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR INĐIJA 8,115,000.00 1,028,216.74 12.67% 7,086,783.26
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,115,000.00 1,028,216.74 12.67% 7,086,783.26
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 8,115,000.00 1,028,216.74 12.67% 7,086,783.26
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,115,000.00 1,028,216.74 12.67% 7,086,783.26
  Ukupno Funkcija 950 8,115,000.00 1,028,216.74 12.67% 7,086,783.26
 
  1501-0003   Programska aktivnost: Podrska ekonomskom razvoju i promociji preduzetnistva  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  124  451  SUBVENC. JAVNIM. NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ- AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 9,461,603.00 1,593,967.11 16.85% 7,867,635.89
  124/A  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,461,603.00 1,593,967.11 15.24% 8,867,635.89
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 11,461,603.00 1,593,967.11 13.91% 9,867,635.89
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,461,603.00 1,593,967.11 15.24% 8,867,635.89
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 490 11,461,603.00 1,593,967.11 13.91% 9,867,635.89
 
  125   Projekat: PROJEKAT -KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  125  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 125
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
  Ukupno Projekat 125: 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
  Ukupno Funkcija 160 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
 
  126   Projekat: PROJEKAT -IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI 15 U INĐIJI  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  126  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 126
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 126: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  127   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  127  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 13,370,000.00 0.00 0.00% 13,370,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 127
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,370,000.00 0.00 0.00% 13,370,000.00
  Ukupno Projekat 127: 13,370,000.00 0.00 0.00% 13,370,000.00
 
  128   Projekat: PROJEKAT- SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNIH STOPA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  128  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 128
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 128: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  129   Projekat: PROJEKAT -PROMOCIJA OPŠTINE INĐIJA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  129  423  USLUGE PO UGOVORU- TORBE ZA ĐAKE PRVAKE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  130  423  USLUGE PO UGOVORU- IZRAD SOFTVERA, PROGRAMSKA PREZENTACIJA OPŠTINE INĐIJA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  131  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 11,300,000.00 621,291.00 5.50% 10,678,709.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 129
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,500,000.00 621,291.00 4.97% 11,878,709.00
  Ukupno Projekat 129: 12,500,000.00 621,291.00 4.97% 11,878,709.00
 
  132   Projekat: PROJEKAT -DUNAVSKO SELO RIVERLEND  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  132  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 132
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 132: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,970,000.00 621,291.00 1.94% 31,348,709.00
  Ukupno Funkcija 490 31,970,000.00 621,291.00 1.94% 31,348,709.00
 
  133   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  133  472  NAKNADE ZA SOCIJAL. ZAŠTITU IZ BUDŽETA - ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 133
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
  Ukupno Projekat 133: 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
 
  134   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZA RAD INKUBATORA ZA INOVATIVNE START-UP KOMANIJE  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  134  472  NAKNADE ZA SOCIJAL. ZAŠTITU IZ BUDŽETA -ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 134
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 134: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  135   Projekat: PROJEKAT -RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  135  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROJEKTI 21,900,000.00 0.00 0.00% 21,900,000.00
  136  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,294,000.00 0.00 0.00% 6,294,000.00
  137  512  MAŠINE I OPREMA 1,707,000.00 0.00 0.00% 1,707,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 135
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,901,000.00 0.00 0.00% 11,901,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
  Ukupno Projekat 135: 29,901,000.00 0.00 0.00% 29,901,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 474
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,401,000.00 0.00 0.00% 21,401,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
  Ukupno Funkcija 474 40,901,000.00 0.00 0.00% 40,901,000.00
 
  138   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA CARINSKOG SKLADIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  137/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  138  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI -PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  139  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI -PRVA FAZA 45,000,000.00 0.00 0.00% 45,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 138
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 0.00 0.00% 51,400,000.00
  Ukupno Projekat 138: 51,400,000.00 0.00 0.00% 51,400,000.00
 
  140   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE SUDA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  139/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  140  423  USLUGE PO UGOVORU 12,000,000.00 120,000.00 1.00% 11,880,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 140
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,200,000.00 120,000.00 0.98% 12,080,000.00
  Ukupno Projekat 140: 12,200,000.00 120,000.00 0.98% 12,080,000.00
 
  141   Projekat: PROJEKAT -IZRADA 3D MODELA REKLAMNIH PLAKATA I BROŠURA ZA POTREBE INVESTICIJA PREDVIĐENIH PROGRAMOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  141  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 141
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 141: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,100,000.00 120,000.00 0.18% 65,980,000.00
  Ukupno Funkcija 620 66,100,000.00 120,000.00 0.18% 65,980,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,297,603.00 6,223,437.27 3.76% 159,074,165.73
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,500,000.00 0.00 0.00% 20,500,000.00
  Ukupno Program 1501 185,797,603.00 6,223,437.27 3.35% 179,574,165.73
 
  1502   Razvoj turizma  
  1502-0001   Programska aktivnost: Upravljanje razvojem turizma  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
   2    TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE INĐIJA  
  142  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 3,000,000.00 618,862.40 20.63% 2,381,137.60
  143  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 515,000.00 106,134.90 20.61% 408,865.10
  144  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  145  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  146  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 140,000.00 31,754.02 22.68% 108,245.98
  147  421  STALNI TROŠKOVI 185,000.00 30,523.45 16.50% 154,476.55
  148  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 70,769.60 35.38% 129,230.40
  149  423  USLUGE PO UGOVORU 1,470,000.00 89,797.52 6.11% 1,380,202.48
  150  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  151  426  MATERIJAL 45,000.00 0.00 0.00% 45,000.00
  152  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 398,300.00 42,216.47 10.60% 356,083.53
  153  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 35,000.00 0.00 0.00% 35,000.00
  154  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  155  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  156  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,798,300.00 990,058.36 14.56% 5,808,241.64
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,798,300.00 990,058.36 14.56% 5,808,241.64
 
  1502-0002   Programska aktivnost: Promacija turisticke ponude  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  157  421  STALNI TROŠKOVI 850,000.00 0.00 0.00% 850,000.00
  158  423  USLUGE PO UGOVORU 3,300,000.00 436,297.80 13.22% 2,863,702.20
  159  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000,000.00 1,800.00 0.05% 3,998,200.00
  160  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  161  426  MATERIJAL 320,000.00 2,879.04 0.90% 317,120.96
  162  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  163  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,520,000.00 440,976.84 5.86% 7,079,023.16
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 8,770,000.00 440,976.84 5.03% 8,329,023.16
 
  164   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  164  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  165  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  166  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 5,300,000.00 0.00 0.00% 5,300,000.00
   
  Ukupno 21,118,300.00 1,431,035.20 6.78% 19,687,264.80
  Izvori finansiranja za projekat 164
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Ukupno Projekat 164: 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 1,431,035.20 7.20% 18,437,264.80
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Funkcija 473 21,118,300.00 1,431,035.20 6.78% 19,687,264.80
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 1,431,035.20 7.20% 18,437,264.80
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Program 1502 21,118,300.00 1,431,035.20 6.78% 19,687,264.80
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 1,431,035.20 7.20%% 18,437,264.80
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00%% 1,250,000.00
  Ukupno Glava 2 21,118,300.00 1,431,035.20 6.78% 19,687,264.80
 
  0101   Poljoprivreda i ruralni razvoj  
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  421   POLJOPRIVREDA  
  167  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
  168  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  169  426  MATERIJAL 2,700,000.00 0.00 0.00% 2,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,750,000.00 0.00 0.00% 3,750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 4,750,000.00 0.00 0.00% 4,750,000.00
 
  0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrske ruralnom razvoju  
  421   POLJOPRIVREDA  
  170  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORG. - BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 34,000,000.00 879,751.82 2.59% 33,120,248.18
  171  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGNECIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 8,742,825.00 1,484,961.17 16.98% 7,257,863.83
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,742,825.00 2,364,712.99 5.53% 40,378,112.01
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 42,742,825.00 2,364,712.99 5.53% 40,378,112.01
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,492,825.00 2,364,712.99 5.09% 44,128,112.01
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 421 47,492,825.00 2,364,712.99 4.98% 45,128,112.01
 
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  172  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Ukupno Funkcija 560 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
 
  173   Projekat: PROJEKAT -UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  173  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - UREĐENJE KANALSKE MREŽE 66,168,000.00 0.00 0.00% 66,168,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 173
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,168,000.00 0.00 0.00% 56,168,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 173: 66,168,000.00 0.00 0.00% 66,168,000.00
 
  174   Projekat: PROJEKAT -UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE -ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  173/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  174  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,100,000.00 0.00 0.00% 1,100,000.00
  174/A  541  ZEMLJIŠTE 53,150,000.00 0.00 0.00% 53,150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 174
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,150,000.00 0.00 0.00% 40,150,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,500,000.00 0.00 0.00% 14,500,000.00
  Ukupno Projekat 174: 54,650,000.00 0.00 0.00% 54,650,000.00
 
  175   Projekat: PROJEKAT -ORGANIZOVANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE  
  421   POLJOPRIVREDA  
  175  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  176  512  MAŠINE I OPREMA 10,332,000.00 10,332,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 175
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,332,000.00 10,332,000.00 77.50% 3,000,000.00
  Ukupno Projekat 175: 13,332,000.00 10,332,000.00 77.50% 3,000,000.00
 
  177   Projekat: PROJEKAT -USLUGE PREMERA I IDENTIFIKACIJE KATASTARSKIH PARCELA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  177  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 177
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 177: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  178   Projekat: PROJEKAT -UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  178  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 178
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
  Ukupno Projekat 178: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  179   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - GLAVNOG PROJEKTA ZA NAVODNJAVAJE NOVI SLANKAMEN, STARI SLANKAMEN  
  421   POLJOPRIVREDA  
  179  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 179
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00 0.00%% 2,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00 0.00%% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 179: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 121,850,000.00 10,332,000.00 8.48%% 111,518,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,000,000.00 0.00 0.00%% 27,000,000.00
  Ukupno Funkcija 421 148,850,000.00 10,332,000.00 6.94% 138,518,000.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 186,342,825.00 15,416,825.10 8.27% 170,925,999.90
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Ukupno Program 0101 214,342,825.00 15,416,825.10 7.19% 198,925,999.90
 
  0401   Zastita zivotne sredine  
  0401-0004   Programska aktivnost: Upravljanje otpadnim vodama  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  180  424  SPCIJALIZOVANE USLUGE -FAKTURISANJE 8,484,240.00 2,509,211.00 29.57% 5,975,029.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,484,240.00 2,509,211.00 29.57% 5,975,029.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0004: 8,484,240.00 2,509,211.00 29.57% 5,975,029.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,484,240.00 2,509,211.00 29.57% 5,975,029.00
  Ukupno Funkcija 620 8,484,240.00 2,509,211.00 29.57% 5,975,029.00
 
  0401-0003   Programska aktivnost: Zastita prirode  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  181  423  USLUGE PO UGOVORU - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  182  424  SPEC. USLUGE - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE(DERATIZACIJA, ZAPRAŠIVANJE KOMARACA, ZAŠTITA OD AMBROZIJE I DR.) 40,000,000.00 3,662,400.00 9.16% 36,337,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 3,662,400.00 8.72% 38,337,600.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 42,000,000.00 3,662,400.00 8.72% 38,337,600.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 3,662,400.00 8.72% 38,337,600.00
  Ukupno Funkcija 560 42,000,000.00 3,662,400.00 8.72% 38,337,600.00
 
  0401-0005   Programska aktivnost: Upravljanje komunalnim otpadom  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  183  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJE INGRIN 8,707,750.00 1,235,742.00 14.19% 7,472,008.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,707,750.00 1,235,742.00 14.19% 7,472,008.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0005: 8,707,750.00 1,235,742.00 14.19% 7,472,008.00
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,707,750.00 1,235,742.00 14.19% 7,472,008.00
  Ukupno Funkcija 510 8,707,750.00 1,235,742.00 14.19% 7,472,008.00
 
  184   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTA SANACIJE, ZATVARANJA I REKULTIVACIJE POSTOJEĆE NESANITARNE OPŠTINSKE DEPONIJE - SMETLIŠTA U INĐIJI  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  184  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 184
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 0.00 0.00% 2,460,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,300,000.00 0.00 0.00% 3,300,000.00
  Ukupno Projekat 184: 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 0.00 0.00% 2,460,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,300,000.00 0.00 0.00% 3,300,000.00
  Ukupno Funkcija 560 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
 
  185   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICAMA IVE ANDRIĆA I RASADNIČKA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  184/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  185  511  ZGRADE I GRAĐEVNSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 185
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 185: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  186   Projekat: PROJEKAT -IZRADA IDEJNOG REŠENJA ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA NASELJENIH MESTA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  186  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 186
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 186: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  187   Projekat: PROJEKAT -IZGADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U VOJVOĐANSKOJ I ULICI SONJE MARINKOVIĆ  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  186/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  187  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,329,840.00 0.00 0.00% 22,329,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 187
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,780,920.00 0.00 0.00% 11,780,920.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00 0.00% 10,948,920.00
  Ukupno Projekat 187: 22,729,840.00 0.00 0.00% 22,729,840.00
 
  188   Projekat: PROJEKAT -IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA - SLIV 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  188  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 188
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 188: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  189   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI ZANATLIJSKA TREĆI DEO U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  189  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 189
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 189: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  190   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI MIHAILA PUPINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  190  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 190
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 190: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  191   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  191  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 191
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00 0.00%% 3,000,000.00
  Ukupno Projekat 191: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,480,920.00 0.00 0.00%% 19,480,920.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00 0.00%% 10,948,920.00
  Ukupno Funkcija 620 30,429,840.00 0.00 0.00% 30,429,840.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 81,132,910.00 7,407,353.00 9.13% 73,725,557.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,248,920.00 0.00 0.00% 14,248,920.00
  Ukupno Program 0401 95,381,830.00 7,407,353.00 7.77% 87,974,477.00
 
  0701   Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura  
  191/A   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA BULDOŽERA ZA POTREBE JP INGRIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  191/A  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 191/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 191/A: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  192   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR NA RASKRSNICI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  192  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -VIDEO NADZOR 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 192
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,015,001.62 0.00 0.00% 2,015,001.62
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,484,998.38 0.00 0.00% 1,484,998.38
  Ukupno Projekat 192: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  193   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR U OBRAZOVNIM USTANOVAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  193  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 193
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 470,000.00 0.00 0.00% 470,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,230,000.00 0.00 0.00% 4,230,000.00
  Ukupno Projekat 193: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
 
  194   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  194  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
  195  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 194
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,119,000.00 0.00 0.00% 6,119,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 194: 6,120,000.00 0.00 0.00% 6,120,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  196  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - FAKTURISANJE 177,197,984.00 23,837,203.43 13.45% 153,360,780.57
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 177,197,984.00 23,837,203.43 13.45% 153,360,780.57
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 177,197,984.00 23,837,203.43 13.45% 153,360,780.57
 
  198   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U REKONSTRUKCIJA TRGA SLOBODE U CENTRU INĐIJE - FONTANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  197/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 198
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  Ukupno Projekat 198: 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  197  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
 
  198   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U REKONSTRUKCIJA TRGA SLOBODE U CENTRU INĐIJE - FONTANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  198  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 198
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
  Ukupno Projekat 198: 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
 
  199   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE DO LESNOG PROFILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  199  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 199
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,590,000.00 0.00 0.00% 2,590,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 230,000.00 0.00 0.00% 230,000.00
  Ukupno Projekat 199: 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
 
  200   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U INĐIJI, U ULICI CARA DUŠANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  200  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJKETI 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
   
  Izvori finansiranja za projekat 200
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
  Ukupno Projekat 200: 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
 
  201   Projekat: PROJEKAT -IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICA ZA AUTOBUSKA STAJALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  201  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
  Ukupno Projekat 201: 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
 
  202   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI OD GUMAPLASTA DO OUTLETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  202  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 202
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
  Ukupno Projekat 202: 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
 
  203   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA DRŽAVNOG PUTA II REDA 126 LEVO SKRETANJE ZA GUMAPLAST  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  203  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 203
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
  Ukupno Projekat 203: 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
 
  204   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA PUTA L18 NOVI SLANKAMEN - SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  204  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 204
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 204: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  205   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENJA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  205  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 205
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 205: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  206   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA O POVREMENIM I PRIVREMENIM GRADILIŠTIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  206  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 180,000.00 30.00% 420,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 206
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 180,000.00 30.00% 420,000.00
  Ukupno Projekat 206: 600,000.00 180,000.00 30.00% 420,000.00
 
  207   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  207  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 207
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 207: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  208   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BEŠKE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  208  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 208
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 208: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  209   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJKETNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADENJU KRUŽNOG TOKA U NOVOM SLANKAMENU RASKRSNICA ULICA CARA DUŠANA, FRUŠKOGORSKA I DUNAVSKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  209  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 209
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 209: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  210   Projekat: PROJEKAT -REHABILITACIJA ULICE KRALJA PETRA PRVOG U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  209/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  210  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54,638,924.40 0.00 0.00% 54,638,924.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 210
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,999,462.20 0.00 0.00% 27,999,462.20
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 26,839,462.20 0.00 0.00% 26,839,462.20
  Ukupno Projekat 210: 54,838,924.40 0.00 0.00% 54,838,924.40
 
  211   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SAOBRAĆAJNICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  211  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
  Ukupno Projekat 211: 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
 
  212   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I UREĐENJE UŽEG DELA CENTRA GRADA NASELJA KRČEDIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  211/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  212  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,250,000.00 0.00 0.00% 12,250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 212
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Projekat 212: 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
 
  213   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  213  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 213
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
  Ukupno Projekat 213: 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
 
  214   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTUKCIJU RASKRSNICE ULICA LUKAČEVA DP DRUGOG REDA, GLAVNE I ČELENSKE U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  214  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 214
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
  Ukupno Projekat 214: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  215   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMNETACIJE I REKONSTRUKCIJA PUTA OD VILE STANKOVIĆ U ČORTANOVCIMA DO DUNAVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  214/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  215  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,300,000.00 6,305,000.00 41.21% 8,995,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 215
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 6,305,000.00 40.68% 9,195,000.00
  Ukupno Projekat 215: 15,500,000.00 6,305,000.00 40.68% 9,195,000.00
 
  216   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SLOBODNOG PROFILA ULICE CARA DUŠANA U POSTOJEĆOJ REGULACIJI U NASELJU NOVI SLANKAMEN NA DEONICI RASKRSNICE SA ULICOM VUKA KARADŽIĆA DO RASKRSNICE SA ULICOM SVETOSAVSKOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  216  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,757,364.88 77,760.00 0.25% 30,679,604.88
   
  Izvori finansiranja za projekat 216
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,757,364.88 77,760.00 0.25% 30,679,604.88
  Ukupno Projekat 216: 30,757,364.88 77,760.00 0.25% 30,679,604.88
 
  217   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJKETNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU LEVA STANA IZ PRAVCA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  217  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
  Ukupno Projekat 217: 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
 
  218   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U ULICI CARA DUŠANA U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  218  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 218
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
  Ukupno Projekat 218: 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
 
  219   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMETNACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI SONJE MARINKOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  219  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 219
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 219: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  220   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI FRUŠKOGORSKA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  220  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 220: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE MARINE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  221  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 221: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  222   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU II A 100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  222  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 222
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 222: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  223   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKATA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  223  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 223
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 223: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  224   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD INĐIJE DO JARKOVACA DUŽ PUTA L22 SA JAVNOM RASVETOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  224  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 224
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 224: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA OPREME ZA POSEBNA PARKIRALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  225  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 225: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SERVISNE SAOBRAĆAJNICE U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  Ukupno Projekat 226: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U CELOJ DUŽINI U ULICI NIKOLE TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
  Ukupno Projekat 227: 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U ULICI 1.NOVEMBRA DO N.TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
  Ukupno Projekat 228: 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT -REKONSTURKCIJA I ASFALTIRANJE ULICE 1.NOVEMBRA U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  229  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 47,464,050.00 0.00 0.00% 47,464,050.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,664,050.00 0.00 0.00% 23,664,050.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 24,000,000.00 0.00 0.00% 24,000,000.00
  Ukupno Projekat 229: 47,664,050.00 0.00 0.00% 47,664,050.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 230: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT -IZRADNJA PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  231  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
  Ukupno Projekat 231: 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  232  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 232: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI - LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 233: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  234   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICE SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM I JAVNOM RASVETOM U ULICI NOVA 2 INĐIJA PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  234  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,500,000.00 489,600.00 8.90% 5,010,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 234
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,700,000.00 489,600.00 8.59% 5,210,400.00
  Ukupno Projekat 234: 5,700,000.00 489,600.00 8.59% 5,210,400.00
 
  235   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U ULICI NOVA 3 BLOK 44 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  235  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 235: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  236   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA ULICE NOVE 3 NA DRŽAVNI PUT DRUGOG REDA BR.100 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 236
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
  Ukupno Projekat 236: 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
 
  237   Projekat: PROJEKAT -POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 OD KM 10+662,15 DO KM 10+861,64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI OBILIĆEV VENAC  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  237  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 35,700,000.00 0.00 0.00% 35,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 237
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,600,000.00 0.00 0.00% 18,600,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 17,500,000.00 0.00 0.00% 17,500,000.00
  Ukupno Projekat 237: 36,100,000.00 0.00 0.00% 36,100,000.00
 
  238   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE OD GRADSKOG BAZENA DO BRAZDE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  238  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,230,000.00 0.00 0.00% 6,230,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 238
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,230,000.00 0.00 0.00% 6,230,000.00
  Ukupno Projekat 238: 6,230,000.00 0.00 0.00% 6,230,000.00
 
  239   Projekat: PROJEKAT -SANACIJA, POPRAVKA I IZVOĐENJE RADOVA N APEŠAČKIM STAZAMA -TROTOARIMA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  239  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 239
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
  Ukupno Projekat 239: 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
 
  240   Projekat: PROJEKAT -ASFALTIRANJE ULICA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  239/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  240  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 474,150,301.10 117,397,498.13 24.76% 356,752,802.97
   
  Izvori finansiranja za projekat 240
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,623,950.00 0.00 0.00% 6,623,950.00
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 117,397,498.13 25.08% 350,728,852.97
  Ukupno Projekat 240: 474,750,301.10 117,397,498.13 24.73% 357,352,802.97
 
  241   Projekat: PROJEKAT -POJAČANO ODRŽAVANJE REHABILITACIJA GOLUBINAČKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  240/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  241  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,960,050.00 6,641,014.87 25.58% 19,319,035.13
   
  Izvori finansiranja za projekat 241
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,160,050.00 6,641,014.87 25.39% 19,519,035.13
  Ukupno Projekat 241: 26,160,050.00 6,641,014.87 25.39% 19,519,035.13
 
  242   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PUTA NOVI KARLOVCI-KRČEDIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  242  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 242
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 242: 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
 
  243   Projekat: PROJEKAT -TERENSKA I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA KOD IZGRADNJE I ASFALTIRANJA PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  243  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 243
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 243: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  244   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VIBRO PLOČA SA ALATOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  244  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 244
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 244: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  245   Projekat: PROJEKAT -REKONSTURKCIJA PUTA NA DEONICI BANSTOL - HOTEL NORCEV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  245  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 154,857,247.87 14,426,347.66 9.32% 140,430,900.21
   
  Izvori finansiranja za projekat 245
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,149,597.10 0.00 0.00% 16,149,597.10
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 138,707,650.77 14,426,347.66 10.40% 124,281,303.11
  Ukupno Projekat 245: 154,857,247.87 14,426,347.66 9.32% 140,430,900.21
 
  246   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE S2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  245/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  246  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 56,707,774.72 151,200.00 0.27% 56,556,574.72
   
  Izvori finansiranja za projekat 246
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 37,865,607.81 151,200.00 0.40% 37,714,407.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,042,166.91 0.00 0.00% 19,042,166.91
  Ukupno Projekat 246: 56,907,774.72 151,200.00 0.27% 56,756,574.72
 
  247   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SAOBRAĆAJNICE S2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 247
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Ukupno Projekat 247: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  248   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SOBRAĆAJNICE S1 I S2 ( II FAZA) U RADNOJ ZONI BR. 15 U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM -PROJEKAT VODOVODNE MREŽE ( II FAZA -S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  248  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17,308,994.71 0.00 0.00% 17,308,994.71
   
  Izvori finansiranja za projekat 248
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,777,619.97 0.00 0.00% 8,777,619.97
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,731,374.74 0.00 0.00% 8,731,374.74
  Ukupno Projekat 248: 17,508,994.71 0.00 0.00% 17,508,994.71
 
  249   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA VN KABLA U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 U KORIDORU SOBRAĆAJNICE S3 U DUŽINI OD 1300M ( DO RASKRSNICE S2 I S3) U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM -PROJEKAT VODOVODNE MREŽE ( II FAZA-S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  248/A  424  SPECIJALIZOVANE USUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  249  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 249
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,484,000.00 0.00 0.00% 4,484,000.00
  Ukupno Projekat 249: 4,484,000.00 0.00 0.00% 4,484,000.00
 
  250   Projekat: PROJEKAT- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKE STAZE OD ULICE KAMENOVA DO MONUSA SA LEVE STRANE DO A 126  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  250  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 250
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 250: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  251   Projekat: PROJEKAT-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU II A-100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  251  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 251
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 251: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  252   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRSNICE LUKAČEVA( DP DRUGOG REDA) , GLAVNE I ČELENSKE U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 252
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 252: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  253   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČ.DOKUMENT. I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DVOSTRUKOG KABLOVSKOG VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI NA LOKACIJI 15 OD MBTS INDOFUD DO PLANIRANE MBTS 2x1,1 KM U ZONI RASKRSNICE SAOBRAĆAJNICA S1 I S3 I IZGRADNJU PLANIRANE TRAFO STANICE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  253  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 253
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,200,000.00 0.00 0.00% 8,200,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
  Ukupno Projekat 253: 16,200,000.00 0.00 0.00% 16,200,000.00
 
  254   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČ. DOKUM. I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KABLOVSKOG VODA 20KV SA POSTOJEĆEG 20KV BEŠKA -KRČEDIN DALEKOVODA U DUŽINI OD CCA 500M KAO I IZGRADNJU MBTS 20/0 , 4 KV U RADNOJ ZONI BEŠKA LOKACIJA 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  253/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  254  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 254
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  Ukupno Projekat 254: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  255   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA /ZAMENA POSTOJEĆE STS KRČEVINA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  255  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 255
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 255: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  256   Projekat: PROJEKAT- IZMEŠTANJE POSTOJEĆE KTC DOM KULTURE U CENTRU BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  256  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 256
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  Ukupno Projekat 256: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  257   Projekat: PROJEKAT- REKONSTRUKCIJA STS DUNAVSKA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  257  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 257
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 257: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  258   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA STS KAMENOVA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
  Ukupno Projekat 258: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PRIKLJUČNOG VODA 20KV KAMENOVA ULICA 500M U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
  Ukupno Projekat 259: 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA NN MREŽE KAMENOVA ULICA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  Ukupno Projekat 260: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA STS NOVOSADSKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
  Ukupno Projekat 261: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  262   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA PRIKLJUČNOG VODA 20KV NOVOSADSKA 100M U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 262
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
  Ukupno Projekat 262: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT-IZGRADNJA NN MREŽE NOVOSADSKA ULICA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  Ukupno Projekat 263: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNOG OSVETLJENJA NA MESNOM STADIONU U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,040,000.00 0.00 0.00% 4,040,000.00
  Ukupno Projekat 264: 4,040,000.00 0.00 0.00% 4,040,000.00
 
  265   Projekat: PROJEKAT- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRODUŽETAKA JAVNE RASVETE U ULICI SREMSKA KRATKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
  Ukupno Projekat 265: 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U RADNOJ ZONI BEŠKA LOKACIJA 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 266: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT - UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD NOVOG SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 267: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT - PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVETE NA LOKACIJI ČARNOK U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  268  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 268: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  269  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 17,300,000.00 3,096,729.04 17.90% 14,203,270.96
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,300,000.00 3,096,729.04 17.90% 14,203,270.96
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 17,300,000.00 3,096,729.04 17.90% 14,203,270.96
 
  0701-0004   Programska aktivnost: Javni gradski i prigradski prevoz putnika  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  270  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - JAVNI PREVOZ 144,000,000.00 17,744,683.49 12.32% 126,255,316.51
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 144,000,000.00 17,744,683.49 12.32% 126,255,316.51
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0004: 144,000,000.00 17,744,683.49 12.32% 126,255,316.51
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 856,668,294.42 58,575,030.83 6.84% 798,093,263.59
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 261,207,653.00 14,426,347.66 5.52% 246,781,305.34
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 117,397,498.13 25.08% 350,728,852.97
  Ukupno Funkcija 620 1,586,002,298.52 190,398,876.62 12.00% 1,395,603,421.90
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  271  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  272  426  MATERIJAL 9,300,000.00 0.00 0.00% 9,300,000.00
  273  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 0.00 0.00% 19,300,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 19,300,000.00 0.00 0.00% 19,300,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT -JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  274  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTLI POSEBNI RASHODI 1,500,000.00 237,341.70 15.82% 1,262,658.30
  275  421  STALNI TROŠKOVI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  276  423  USLUGE PO UGOVORU 1,300,000.00 221,443.14 17.03% 1,078,556.86
  277  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  278  426  MATERIJAL 3,400,000.00 95,044.80 2.80% 3,304,955.20
  279  512  MAŠINE I OPREMA 10,000,000.00 5,569,254.00 55.69% 4,430,746.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 6,123,083.64 31.73% 13,176,916.36
  Ukupno Projekat 274: 19,300,000.00 6,123,083.64 31.73% 13,176,916.36
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,600,000.00 6,123,083.64 15.86% 32,476,916.36
  Ukupno Funkcija 360 38,600,000.00 6,123,083.64 15.86% 32,476,916.36
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 895,268,294.42 64,698,114.47 7.23% 830,570,179.95
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 261,207,653.00 14,426,347.66 5.52% 246,781,305.34
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 117,397,498.13 25.08% 350,728,852.97
  Ukupno Program 0701 1,624,602,298.52 196,521,960.26 12.10% 1,428,080,338.26
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje i ostvarivanje predskolskom vaspitanja i obrazovanja  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  280  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 117,694,000.00 23,221,082.69 19.73% 94,472,917.31
  281  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 20,185,000.00 3,982,415.51 19.73% 16,202,584.49
  282  413  NAGRADE U NATURI 2,840,000.00 175,429.77 6.18% 2,664,570.23
  283  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 247,796.64 5.47% 4,282,203.36
  284  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 7,000,000.00 894,123.65 12.77% 6,105,876.35
  285  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
  286  421  STALNI TROŠKOVI 25,160,000.00 1,806,025.33 7.18% 23,353,974.67
  287  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 750,000.00 58,200.00 7.76% 691,800.00
  288  423  USLUGE PO UGOVORU 5,497,600.00 348,536.42 6.34% 5,149,063.58
  289  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,500,000.00 521,786.00 14.91% 2,978,214.00
  290  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 12,000,000.00 160,244.99 1.34% 11,839,755.01
  291  426  MATERIJAL 35,650,000.00 3,349,206.65 9.39% 32,300,793.35
  292  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  293  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  294  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  295  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 13,876,500.00 1,965,570.82 14.16% 11,910,929.18
  296  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  297  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
  298  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  299  512  MAŠINE I OPREMA 20,200,000.00 0.00 0.00% 20,200,000.00
  300  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Ukupno 275,983,100.00 36,730,418.47 13.31% 239,252,681.53
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 34,902,238.18 13.27% 228,080,861.82
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 1,828,180.29 14.06% 11,171,819.71
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 275,983,100.00 36,730,418.47 13.31% 239,252,681.53
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 34,902,238.18 13.27% 228,080,861.82
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 1,828,180.29 14.06% 11,171,819.71
  Ukupno Funkcija 911 275,983,100.00 36,730,418.47 13.31% 239,252,681.53
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 34,902,238.18 13.27% 228,080,861.82
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 1,828,180.29 14.06% 11,171,819.71
  Ukupno Program 2001 275,983,100.00 36,730,418.47 13.31% 239,252,681.53
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 34,902,238.18 13.27%% 228,080,861.82
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 1,828,180.29 14.06%% 11,171,819.71
  Ukupno Glava 3 275,983,100.00 36,730,418.47 13.31% 239,252,681.53
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  302   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 302: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Funkcija 620 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Program 2001 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje i ostvarivanje predskolskom vaspitanja i obrazovanja  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  301  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Ukupno 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Ukupno Funkcija 911 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Ukupno Program 2001 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00 0.00%% 800,000.00
  Ukupno Glava 3 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  302   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
  Ukupno Projekat 302: 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
 
  303   Projekat: PROJEKAT - DOGRADNJA VRTIĆA NA OBJEKTU NEVEN U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,200,000.00 0.00 0.00% 7,200,000.00
  Ukupno Projekat 303: 7,200,000.00 0.00 0.00% 7,200,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT - ŠKOLICA ŽIVOTA -ZAJEDNO ZA DETINJSTVO -VRTIĆ LJUKOVO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 304: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  305   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE , DOGRADNJA I SANACIJA OBJEKTA PREDŠKOLSKE USTANOVE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  305  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,740,000.00 0.00 0.00% 10,740,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 305
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,940,000.00 0.00 0.00% 10,940,000.00
  Ukupno Projekat 305: 10,940,000.00 0.00 0.00% 10,940,000.00
 
  306   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU VRTIĆA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 306
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00%% 300,000.00
  Ukupno Projekat 306: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 153,040,000.00 0.00 0.00%% 153,040,000.00
  Ukupno Funkcija 620 153,040,000.00 0.00 0.00% 153,040,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 153,040,000.00 0.00 0.00% 153,040,000.00
  Ukupno Program 2001 153,040,000.00 0.00 0.00% 153,040,000.00
 
  2002   Osnovno obrazovanje i vaspitanje  
  2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje osnovnih skola  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  307  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 190,424,000.00 25,813,041.74 13.56% 164,610,958.26
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 190,424,000.00 25,813,041.74 13.56% 164,610,958.26
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 190,424,000.00 25,813,041.74 13.56% 164,610,958.26
  Izvori finansiranja za funkciju 912
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 190,424,000.00 25,813,041.74 13.56% 164,610,958.26
  Ukupno Funkcija 912 190,424,000.00 25,813,041.74 13.56% 164,610,958.26
 
  308   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA OŠ DUŠAN JERKOVIĆ ( DVORAC PEAČEVIĆ)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  308  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  309  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 308
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 701,000.00 0.00 0.00%% 701,000.00
  Ukupno Projekat 308: 701,000.00 0.00 0.00% 701,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 701,000.00 0.00 0.00%% 701,000.00
  Ukupno Funkcija 620 701,000.00 0.00 0.00% 701,000.00
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 191,125,000.00 25,813,041.74 13.51% 165,311,958.26
  Ukupno Program 2002 191,125,000.00 25,813,041.74 13.51% 165,311,958.26
 
  2003   Srednje obrazovanje i vaspitanje  
  2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje srednjih skola  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  310  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 60,120,000.00 8,144,458.20 13.55% 51,975,541.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,120,000.00 8,144,458.20 13.55% 51,975,541.80
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 60,120,000.00 8,144,458.20 13.55% 51,975,541.80
 
  311   Projekat: PROJEKAT - TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA- INVESTICIONO ODRŽAVANJE FISKULTURNE SALE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  311  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 4,883,651.05 0.00 0.00% 4,883,651.05
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,883,651.05 0.00 0.00%% 4,883,651.05
  Ukupno Projekat 311: 4,883,651.05 0.00 0.00% 4,883,651.05
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,003,651.05 8,144,458.20 12.53%% 56,859,192.85
  Ukupno Funkcija 920 65,003,651.05 8,144,458.20 12.53% 56,859,192.85
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,003,651.05 8,144,458.20 12.53% 56,859,192.85
  Ukupno Program 2003 65,003,651.05 8,144,458.20 12.53% 56,859,192.85
 
  0901   Socijalna i decija zastita  
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  312  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 16,200,000.00 73,940.58 0.46% 16,126,059.42
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,200,000.00 73,940.58 0.46% 16,126,059.42
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 16,200,000.00 73,940.58 0.46% 16,126,059.42
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  313  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - CRVENI KRST 4,850,000.00 742,468.25 15.31% 4,107,531.75
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,850,000.00 742,468.25 15.31% 4,107,531.75
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,850,000.00 742,468.25 15.31% 4,107,531.75
 
  314   Projekat: PROJEKAT - DOMSKI SMEŠTAJ UČENIKA I STUDENATA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  314  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 314: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,050,000.00 816,408.83 3.70% 21,233,591.17
  Ukupno Funkcija 160 22,050,000.00 816,408.83 3.70% 21,233,591.17
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  315  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 12,545,000.00 1,849,252.95 14.74% 10,695,747.05
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,545,000.00 1,849,252.95 14.74% 10,695,747.05
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 12,545,000.00 1,849,252.95 14.74% 10,695,747.05
 
  316/A   Projekat: PROJEKAT -PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  316/A  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 16,370,000.00 747,317.61 4.57% 15,622,682.39
   
  Izvori finansiranja za projekat 316/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,370,000.00 747,317.61 4.57% 15,622,682.39
  Ukupno Projekat 316/A: 16,370,000.00 747,317.61 4.57% 15,622,682.39
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  316  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 31,750,000.00 5,501,107.68 17.33% 26,248,892.32
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,750,000.00 5,501,107.68 17.33% 26,248,892.32
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 31,750,000.00 5,501,107.68 17.33% 26,248,892.32
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,665,000.00 8,097,678.24 13.35% 52,567,321.76
  Ukupno Funkcija 090 60,665,000.00 8,097,678.24 13.35% 52,567,321.76
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  317  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CIR 200,000.00 37,609.27 18.80% 162,390.73
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 37,609.27 18.80% 162,390.73
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 200,000.00 37,609.27 18.80% 162,390.73
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 37,609.27 18.80% 162,390.73
  Ukupno Funkcija 010 200,000.00 37,609.27 18.80% 162,390.73
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  318  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA POMOĆ 1,300,000.00 182,024.22 14.00% 1,117,975.78
  319  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 49,760,000.00 33,820.00 0.07% 49,726,180.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 182,024.22 14.00% 1,117,975.78
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 26,760,000.00 0.00 0.00% 26,760,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 23,000,000.00 33,820.00 0.15% 22,966,180.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 51,060,000.00 215,844.22 0.42% 50,844,155.78
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 182,024.22 14.00% 1,117,975.78
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 26,760,000.00 0.00 0.00% 26,760,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 23,000,000.00 33,820.00 0.15% 22,966,180.00
  Ukupno Funkcija 070 51,060,000.00 215,844.22 0.42% 50,844,155.78
 
  0901-0002   Programska aktivnost: Porodicni i domski smestaj, prihvatilista i druge vrste smestaja  
  060   STANOVANJE  
  320  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT - DOMSKI SMEŠTAJ 500,000.00 29,647.00 5.93% 470,353.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 29,647.00 5.93% 470,353.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 29,647.00 5.93% 470,353.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 29,647.00 5.93% 470,353.00
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 29,647.00 5.93% 470,353.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  321  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NARODNA KUHINJA 5,000,000.00 637,870.53 12.76% 4,362,129.47
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 637,870.53 12.76% 4,362,129.47
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 5,000,000.00 637,870.53 12.76% 4,362,129.47
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 637,870.53 12.76% 4,362,129.47
  Ukupno Funkcija 070 5,000,000.00 637,870.53 12.76% 4,362,129.47
 
  0901-0006   Programska aktivnost: Podrska deci i porodici sa decom  
  040   PORODICA I DECA  
  322  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. OŠ 1,500,000.00 336,516.40 22.43% 1,163,483.60
  323  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. SŠ 17,000,000.00 3,251,290.00 19.13% 13,748,710.00
  324  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 14,300,000.00 1,428,571.50 9.99% 12,871,428.50
  325  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - TREĆE DETE 7,200,000.00 476,190.50 6.61% 6,723,809.50
  326  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 1,564,397.74 11.94% 11,535,602.26
  327  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - DODATNA OBRAZOVNA, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA PODRŠKA 3,200,000.00 0.00 0.00% 3,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,200,000.00 7,056,966.14 13.02% 47,143,033.86
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00 0.00% 2,100,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 56,300,000.00 7,056,966.14 12.53% 49,243,033.86
 
  328   Projekat: PROJEKAT -BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  328  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 4,000,000.00 414,769.99 10.37% 3,585,230.01
   
  Izvori finansiranja za projekat 328
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 414,769.99 10.37% 3,585,230.01
  Ukupno Projekat 328: 4,000,000.00 414,769.99 10.37% 3,585,230.01
 
  329   Projekat: PROJEKAT - FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE  
  040   PORODICA I DECA  
  329  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Ukupno Projekat 329: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,700,000.00 7,471,736.13 11.92% 55,228,263.87
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00 0.00% 2,100,000.00
  Ukupno Funkcija 040 64,800,000.00 7,471,736.13 11.53% 57,328,263.87
 
  330   Projekat: PROJEKAT- FINANSIRANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  330  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 9,842,000.00 1,398,563.35 14.21% 8,443,436.65
   
  Izvori finansiranja za projekat 330
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,842,000.00 1,398,563.35 14.21% 8,443,436.65
  Ukupno Projekat 330: 9,842,000.00 1,398,563.35 14.21% 8,443,436.65
 
  331   Projekat: PROJEKAT - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU -INO PROJEKAT  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  331  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  332  423  USLUGE PO UGOVORU 4,705,000.00 2,187,138.71 46.49% 2,517,861.29
  333  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,068,000.00 504,300.00 47.22% 563,700.00
  333/A  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 245,412.50 49.08% 254,587.50
   
  Izvori finansiranja za projekat 331
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,108,248.32 2,936,851.21 94.49% 171,397.11
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 3,107,000.00 0.00 0.00% 3,107,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,751.68 0.00 0.00% 58,751.68
  Ukupno Projekat 331: 6,274,000.00 2,936,851.21 46.81% 3,337,148.79
 
  334   Projekat: PROJEKAT - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  334  421  STALNI TROŠKOVI 200.00 0.00 0.00% 200.00
  335  423  USLUGE PO UGOVORU 200.00 0.00 0.00% 200.00
  336  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200.00 0.00 0.00% 200.00
  337  426  MATERIJAL 200.00 0.00 0.00% 200.00
  338  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 200.00 0.00 0.00% 200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 334
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00 0.00%% 1,000.00
  Ukupno Projekat 334: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 090:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,109,248.32 2,936,851.21 94.46%% 172,397.11
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 3,107,000.00 0.00 0.00%% 3,107,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,900,751.68 1,398,563.35 14.13%% 8,502,188.33
  Ukupno Funkcija 090 16,117,000.00 4,335,414.56 26.90% 11,781,585.44
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,524,248.32 20,209,825.43 12.99% 135,314,422.89
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 29,867,000.00 0.00 0.00% 29,867,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,000,751.68 1,432,383.35 4.09% 33,568,368.33
  Ukupno Program 0901 220,392,000.00 21,642,208.78 9.82% 198,749,791.22
 
  1801   Zdravstvena zastita  
  1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zastite  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  339  464  DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - ZDRAVSTVO 136,300,000.00 14,036,814.63 10.30% 122,263,185.37
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 136,300,000.00 14,036,814.63 10.30% 122,263,185.37
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 136,300,000.00 14,036,814.63 10.30% 122,263,185.37
 
  1801-0003   Programska aktivnost: Sprovodjenje aktivnosti iz oblasti drustvene brige za javno zdravlje  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  340  423  USLUGE PO UGOVORU 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0003: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 136,600,000.00 14,036,814.63 10.28% 122,563,185.37
  Ukupno Funkcija 721 136,600,000.00 14,036,814.63 10.28% 122,563,185.37
 
  342   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA AMBULANTE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  341/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 342
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 342: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Funkcija 620 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  341   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VOZILA ZA DOM ZDRAVLJA  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  341  512  MAŠINE I OPREMA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 341
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Ukupno Projekat 341: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Ukupno Funkcija 721 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
 
  342   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA AMBULANTE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  342  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 58,561,000.00 200,000.00 0.34% 58,361,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 342
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 201,000.00 200,000.00 99.50% 1,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,360,000.00 0.00 0.00% 58,360,000.00
  Ukupno Projekat 342: 58,561,000.00 200,000.00 0.34% 58,361,000.00
 
  343   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA ZDRAVSTVENE STANICE U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  342/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  343  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 343
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
  Ukupno Projekat 343: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,901,000.00 200,000.00 4.08% 4,701,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,360,000.00 0.00 0.00% 58,360,000.00
  Ukupno Funkcija 620 63,261,000.00 200,000.00 0.32% 63,061,000.00
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 171,701,000.00 14,236,814.63 8.29% 157,464,185.37
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,360,000.00 0.00 0.00% 58,360,000.00
  Ukupno Program 1801 230,061,000.00 14,236,814.63 6.19% 215,824,185.37
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4    NARODNA BIBLIOTEKA DR. ĐORĐE NATOŠEVIĆ  
  344  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 11,969,000.00 2,286,236.38 19.10% 9,682,763.62
  345  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,053,000.00 392,089.51 19.10% 1,660,910.49
  346  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  347  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  348  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 80,761.00 13.46% 519,239.00
  349  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 950,000.00 71,202.51 7.50% 878,797.49
  350  421  STALNI TROŠKOVI 1,270,000.00 230,010.89 18.11% 1,039,989.11
  351  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 740.00 0.30% 249,260.00
  352  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  353  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,150,000.00 3,840.00 0.33% 1,146,160.00
  354  426  MATERIJAL 1,000,000.00 178,637.80 17.86% 821,362.20
  355  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  356  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  357  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,411,200.00 233,526.30 16.55% 1,177,673.70
  358  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  359  512  MAŠINE I OPREMA 900,000.00 343,787.22 38.20% 556,212.78
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,673,200.00 3,820,831.61 16.14% 19,852,368.39
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 23,673,200.00 3,820,831.61 16.14% 19,852,368.39
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  360  423  USLUGE PO UGOVORU 1,550,000.00 191,346.43 12.34% 1,358,653.57
  361  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 100,800.00 33.60% 199,200.00
  362  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 55,069.92 5.51% 944,930.08
   
  Ukupno 26,523,200.00 4,168,047.96 15.71% 22,355,152.04
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,550,000.00 347,216.35 13.62% 2,202,783.65
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 2,850,000.00 347,216.35 12.18% 2,502,783.65
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 4,168,047.96 15.89% 22,055,152.04
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Funkcija 820 26,523,200.00 4,168,047.96 15.71% 22,355,152.04
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 4,168,047.96 15.89% 22,055,152.04
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Program 1201 26,523,200.00 4,168,047.96 15.71% 22,355,152.04
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 4,168,047.96 15.89%% 22,055,152.04
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00%% 300,000.00
  Ukupno Glava 4 26,523,200.00 4,168,047.96 15.71% 22,355,152.04
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5    USTANOVA KULTURNI CENTAR  
  363  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 8,539,500.00 1,435,931.08 16.82% 7,103,568.92
  364  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,465,000.00 246,262.15 16.81% 1,218,737.85
  365  413  NAKNADE U NATURI 130,000.00 0.00 0.00% 130,000.00
  366  414  SOCIJLNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 970,000.00 0.00 0.00% 970,000.00
  367  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 31,247.00 9.19% 308,753.00
  368  416  NAGRADE ZPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 670,000.00 47,468.36 7.08% 622,531.64
  369  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 695,156.02 13.12% 4,604,843.98
  370  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 440,000.00 43,500.00 9.89% 396,500.00
  371  423  USLUGE PO UGOVORU 2,960,000.00 61,809.00 2.09% 2,898,191.00
  372  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,100,000.00 509,306.02 16.43% 2,590,693.98
  373  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,050,000.00 57,818.80 1.90% 2,992,181.20
  374  426  MATERIJAL 810,000.00 152,178.56 18.79% 657,821.44
  375  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  376  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 1,006,900.00 134,285.95 13.34% 872,614.05
  377  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  378  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  379  512  MAŠINE I OPREMA 1,100,000.00 51,249.00 4.66% 1,048,751.00
  380  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  381  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,481,400.00 3,466,211.94 10.35% 30,015,188.06
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 33,481,400.00 3,466,211.94 10.35% 30,015,188.06
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  382  423  USLUGE PO UGOVORU 1,070,000.00 38,860.00 3.63% 1,031,140.00
  383  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 12,110,000.00 624,080.28 5.15% 11,485,919.72
  384  426  MATERIJAL 200,000.00 10,080.00 5.04% 189,920.00
   
  Ukupno 46,861,400.00 4,139,232.22 8.83% 42,722,167.78
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,380,000.00 673,020.28 5.44% 11,706,979.72
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 13,380,000.00 673,020.28 5.03% 12,706,979.72
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,861,400.00 4,139,232.22 9.03% 41,722,167.78
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 820 46,861,400.00 4,139,232.22 8.83% 42,722,167.78
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,861,400.00 4,139,232.22 9.03% 41,722,167.78
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Program 1201 46,861,400.00 4,139,232.22 8.83% 42,722,167.78
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,861,400.00 4,139,232.22 9.03%% 41,722,167.78
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00%% 1,000,000.00
  Ukupno Glava 5 46,861,400.00 4,139,232.22 8.83% 42,722,167.78
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  385   Projekat: PROJEKAT - SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  385  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 385
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 385: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  386   Projekat: PROJEKAT -IZRADA SPOMEN OBELEŽJA  
  820   USLUGE KULTURE  
  386  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,500,000.00 598,000.00 39.87% 902,000.00
  387  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 501,000.00 0.00 0.00% 501,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 386
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,001,000.00 598,000.00 29.89% 1,403,000.00
  Ukupno Projekat 386: 2,001,000.00 598,000.00 29.89% 1,403,000.00
 
  388   Projekat: PROJEKAT- IZRADA SPOMEN OBELEŽJA 2  
  820   USLUGE KULTURE  
  388  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 388
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
  Ukupno Projekat 388: 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,801,000.00 598,000.00 4.33% 13,203,000.00
  Ukupno Funkcija 820 13,801,000.00 598,000.00 4.33% 13,203,000.00
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  389  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Ukupno Funkcija 860 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
 
  1201-0003   Programska aktivnost: Unapredjenje sistema ocuvanja i predtsvljanja kulturno-istoriskog nasledja  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  390  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -VERSKE ZAJEDNICE 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0003: 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Ukupno Funkcija 840 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
 
  1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i unapredjivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  391  423  USLUGE PO UGOVORU -INFORMISANJE 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0004: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
 
  392   Projekat: PROJEKAT - OPŠTINSKE KULTURNE MANIFESTACIJE  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  392  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA INĐIJE 1,000,000.00 10,980.00 1.10% 989,020.00
  393  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA U PRVOM SVETSKOM RATU 1,000,000.00 66,000.00 6.60% 934,000.00
  394  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -GRADSKA SLAVA OPŠTINE INĐJA -DUHOVI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  395  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - IGRE BEZ GRANICA 1,350,000.00 0.00 0.00% 1,350,000.00
  396  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - LETNJI MUZIČKI FESTIVAL 9,000,000.00 0.00 0.00% 9,000,000.00
  397  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - OSTALE MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU INĐIJA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 392
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,350,000.00 76,980.00 0.44%% 17,273,020.00
  Ukupno Projekat 392: 17,350,000.00 76,980.00 0.44% 17,273,020.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,350,000.00 76,980.00 0.17%% 45,273,020.00
  Ukupno Funkcija 860 45,350,000.00 76,980.00 0.17% 45,273,020.00
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 90,151,000.00 674,980.00 0.75% 89,476,020.00
  Ukupno Program 1201 90,151,000.00 674,980.00 0.75% 89,476,020.00
 
  1301   Razvoj sporta i omladine  
  1301-0001   Programska aktivnost: Podrska lokalnim sportskim organizacijama, udruzenjima i savezima  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  398  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 90,000,000.00 25,241,335.27 28.05% 64,758,664.73
  399  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-INVESTICIJE 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  400  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-PREVOZ SPORTISTA 5,000,000.00 351,959.30 7.04% 4,648,040.70
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 125,000,000.00 25,593,294.57 20.47% 99,406,705.43
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 125,000,000.00 25,593,294.57 20.47% 99,406,705.43
 
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  401  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA-USTANOVA SPORTSKI CENTAR 13,000,000.00 3,203,127.16 24.64% 9,796,872.84
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 3,203,127.16 24.64% 9,796,872.84
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 13,000,000.00 3,203,127.16 24.64% 9,796,872.84
 
  1301-0005   Programska aktivnost: Sprovojenje omladinske politike  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  402  423  USLUGE PO UGOVORU 280,316.44 124,749.20 44.50% 155,567.24
  403  426  MATERIJAL 45,000.00 11,400.00 25.33% 33,600.00
  404  512  MAŠINE I OPREMA 148,487.00 63,850.00 43.00% 84,637.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 473,803.44 199,999.20 42.21% 273,804.24
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0005: 473,803.44 199,999.20 42.21% 273,804.24
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 138,000,000.00 28,796,421.73 20.87% 109,203,578.27
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 473,803.44 199,999.20 42.21% 273,804.24
  Ukupno Funkcija 810 138,473,803.44 28,996,420.93 20.94% 109,477,382.51
 
  405   Projekat: PROJEKAT - USLUGA ZAKUPA KLIZALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  405  421  STALNI TROŠKOVI 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 405
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
  Ukupno Projekat 405: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
 
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  406  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 6,078,400.00 2,355,684.00 38.76% 3,722,716.00
  407  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 177,000,000.00 15,000,000.00 8.47% 162,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 183,078,400.00 17,355,684.00 9.48% 165,722,716.00
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 183,078,400.00 17,355,684.00 9.48% 165,722,716.00
 
  408   Projekat: PROJEKAT- PRIPREMA, DOPUNA DOKUMENT. I ISHODOVANJE DOKUM. ZA ZAVRŠETAK RADOVA NA SPORTSKOJ HALI U INĐIJI DO DOBIJANJA UPOTREBNE DOZVOLE I IZVOĐENJE RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  408  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 408
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 408: 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
 
  409   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA BLOKA 9 U NASELJU BEŠKA NAMENJENOM ZA SPORTSKO REKREATIV. SADRŽAJE I IZGRADNJU SPORTSKE SALE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  409  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 409
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 409: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  410   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA SPORTSKE HALE U BEŠKI PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  409/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  410  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,201,000.00 0.00 0.00% 10,201,000.00
  411  541  ZEMLJIŠTE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 410
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,100,000.00 0.00 0.00% 13,100,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 410: 13,101,000.00 0.00 0.00% 13,101,000.00
 
  412   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STADIONA HAJDUK U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  412  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 412
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 412: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  413   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA ZA HIDROMASAŽNI BAZEN I PLATO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  413  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 413
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
  Ukupno Projekat 413: 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
 
  414   Projekat: PROJEKAT - UREĐENJE GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  414  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 414
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
  Ukupno Projekat 414: 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
 
  415   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  415  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 415
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
  Ukupno Projekat 415: 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
 
  416   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA NA SPORTSKIM TERENIMA U LEJAMA -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  416  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,280,000.00 0.00 0.00% 14,280,000.00
  417  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 416
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,281,000.00 0.00 0.00% 14,281,000.00
  Ukupno Projekat 416: 14,281,000.00 0.00 0.00% 14,281,000.00
 
  418   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA TRIM STAZE SA JAVNIM OSVETLJENJEM U LEJAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  418  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,852,000.00 0.00 0.00% 12,852,000.00
  419  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 418
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 853,000.00 0.00 0.00% 853,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
  Ukupno Projekat 418: 12,853,000.00 0.00 0.00% 12,853,000.00
 
  420   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SPORTSKE SALE U INĐIJI -IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  419/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  420  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
   
  Izvori finansiranja za projekat 420
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,400,000.00 0.00 0.00% 10,400,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00 0.00% 76,449,329.59
  Ukupno Projekat 420: 86,849,329.59 0.00 0.00% 86,849,329.59
 
  421   Projekat: PROJEKAT - ZAVRŠETAK IZGRADNJE SPORTSKE HALE U INĐIJI- PARTERNO UREĐENJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  420/А  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  421  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 130,000,000.00 0.00 0.00% 130,000,000.00
  Ukupno Projekat 421: 133,000,000.00 0.00 0.00% 133,000,000.00
 
  422   Projekat: PROJEKAT -SANACIJA OTVORENOG ŠKOLSKOG TERENA U OŠ BRANKO RADIČEVIĆ U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  422  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,800,000.00 0.00 0.00% 3,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 422
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 422: 3,800,000.00 0.00 0.00% 3,800,000.00
 
  423   Projekat: PROJEKAT - INVESTICIJE U SPORTU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  422/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  423  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  424  512  MAŠINE I OPREMA 3,500,000.00 1,697,400.00 48.50% 1,802,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 423
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 1,697,400.00 8.79% 17,602,600.00
  Ukupno Projekat 423: 19,300,000.00 1,697,400.00 8.79% 17,602,600.00
 
  424/A   Projekat: PROJEKAT - SOCIJALNA INTEGRACIJA KROZ PARASPORT -PARAINSPIRED  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  424/A  423  USLUGE PO UGOVORU 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
  424/Б  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  424/В  512  MAŠINE I OPREMA 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 424/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00%% 100,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00%% 2,900,000.00
  Ukupno Projekat 424/A: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 290,896,400.00 19,877,712.00 6.83%% 271,018,688.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00%% 2,900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 220,451,329.59 0.00 0.00%% 220,451,329.59
  Ukupno Funkcija 620 514,247,729.59 19,877,712.00 3.87% 494,370,017.59
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 428,896,400.00 48,674,133.73 11.35% 380,222,266.27
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00% 2,900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 220,925,133.03 199,999.20 0.09% 220,725,133.83
  Ukupno Program 1301 652,721,533.03 48,874,132.93 7.49% 603,847,400.10
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0009   Programska aktivnost: Tekuca budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  425  499  TEKUĆA REZERVA 34,040,000.00 0.00 0.00% 34,040,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,040,000.00 0.00 0.00% 34,040,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0009: 34,040,000.00 0.00 0.00% 34,040,000.00
 
  0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  426  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  427   Projekat: PROJEKAT - LAP - ZA UNAPREĐENJE OBRZOVANJA, ZAPOŠLJAVNJA, ZDRAVLJA I STANOVANJA ROMA U OPŠTINI INĐIJA 2016-2020. GOD  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  427  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 427
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
  Ukupno Projekat 427: 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
 
  428   Projekat: PROJEKAT - SANACIJA KROVA NA OBJEKTU DOMA KULTURE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  428  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 428
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
  Ukupno Projekat 428: 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
 
  429   Projekat: PROJEKAT - TEKUĆE ODRŽAVANJE FASADE I PROSTORIJA AMBULANTE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  429  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 429
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
  Ukupno Projekat 429: 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
 
  430   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GASIFIKACIJU OBJEKTA DOMA KULTURE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  430  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 430
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
  Ukupno Projekat 430: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  431   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU LOVAČKOG DOMA U LJUKOVU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  431  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 431
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Projekat 431: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,000,000.00 60,000.00 0.09% 65,940,000.00
  Ukupno Funkcija 160 66,000,000.00 60,000.00 0.09% 65,940,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,000,000.00 60,000.00 0.09% 65,940,000.00
  Ukupno Program 0602 66,000,000.00 60,000.00 0.09% 65,940,000.00
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje mesnih zajednica  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1    MESNE ZAJEDNICE  
  432  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,945,292.62 538,438.74 13.65% 3,406,853.88
  433  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 677,000.00 92,342.26 13.64% 584,657.74
  434  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 686,200.00 0.00 0.00% 686,200.00
  435  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 144,400.00 17,619.49 12.20% 126,780.51
  436  421  STALNI TROŠKOVI 4,218,740.00 888,305.00 21.06% 3,330,435.00
  437  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 444,000.00 53,363.40 12.02% 390,636.60
  438  423  USLUGE PO UGOVORU 8,303,200.00 1,401,576.55 16.88% 6,901,623.45
  439  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 765,500.00 986.88 0.13% 764,513.12
  440  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 8,232,233.00 0.00 0.00% 8,232,233.00
  441  426  MATERIJAL 2,005,000.00 115,457.00 5.76% 1,889,543.00
  442  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  443  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 40,000.00 0.00 0.00% 40,000.00
  444  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 465,150.00 62,317.81 13.40% 402,832.19
  445  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 333,000.00 0.00 0.00% 333,000.00
  446  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 93,000.00 18,814.53 20.23% 74,185.47
  447  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  448  512  MAŠINE I OPREMA 2,159,000.00 88,890.00 4.12% 2,070,110.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,691,715.62 3,278,111.66 10.03% 29,413,603.96
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 32,691,715.62 3,278,111.66 10.03% 29,413,603.96
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,691,715.62 3,278,111.66 10.03% 29,413,603.96
  Ukupno Funkcija 160 32,691,715.62 3,278,111.66 10.03% 29,413,603.96
 
  449   Projekat: PROJEKAT -OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  449  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
  450  512  MAŠINE I OPREMA 481,000.00 473,190.60 98.38% 7,809.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 449
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,081,000.00 473,190.60 11.59% 3,607,809.40
  Ukupno Projekat 449: 4,081,000.00 473,190.60 11.59% 3,607,809.40
 
  451   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA DOMA KULTURE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  451  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 451
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 451: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,581,000.00 473,190.60 8.48% 5,107,809.40
  Ukupno Funkcija 620 5,581,000.00 473,190.60 8.48% 5,107,809.40
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,272,715.62 3,751,302.26 9.80% 34,521,413.36
  Ukupno Program 0602 38,272,715.62 3,751,302.26 9.80% 34,521,413.36
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,272,715.62 3,751,302.26 9.80%% 34,521,413.36
  Ukupno Glava 1 38,272,715.62 3,751,302.26 9.80% 34,521,413.36
 
  0501   Energetska efikasnost i obnavljivi izvori energije  
  0501-0001   Programska aktivnost: Energetski menadzment  
  640   ULIČNA RASVETA  
  452  421  STALNI TROŠKOVI 70,400,000.00 16,100,709.48 22.87% 54,299,290.52
  453  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  454  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 2,500,000.00 1,249,800.00 49.99% 1,250,200.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 73,900,000.00 17,350,509.48 23.48% 56,549,490.52
  Ukupno Programska aktivnost 0501-0001: 73,900,000.00 17,350,509.48 23.48% 56,549,490.52
  Izvori finansiranja za funkciju 640
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 73,900,000.00 17,350,509.48 23.48% 56,549,490.52
  Ukupno Funkcija 640 73,900,000.00 17,350,509.48 23.48% 56,549,490.52
 
  455   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I IZVOĐENJE RADOVA INVEST. ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA ENERG. EFIKAS. I PROTIVPOŽAR. ZAŠTITE NA OBJEKTU TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE U INĐIJI  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  455  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 455
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 455: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Funkcija 920 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  456   Projekat: PROJEKAT - ELABORAT ENERTGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD DUNAV U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  456  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 456
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,000.00 0.00 0.00% 46,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 62,000.00 0.00 0.00% 62,000.00
  Ukupno Projekat 456: 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
 
  457   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA PRODUŽETAKA MREŽE JAVNE RASVETE U ULICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  457  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 457
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
  Ukupno Projekat 457: 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
 
  458   Projekat: PROJEKAT-SANACIJA JAVNOG OSVETLJENJA U NASELJENOM MESTU JARKOVCI U OPŠTINI INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  458  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 458
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,184.00 0.00 0.00% 61,184.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,998,016.00 0.00 0.00% 2,998,016.00
  Ukupno Projekat 458: 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
 
  459   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI INĐIJA-LOKACIJA 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  459  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 459
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 150,000.34 0.00 0.00% 150,000.34
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 849,999.66 0.00 0.00% 849,999.66
  Ukupno Projekat 459: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  460   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA JAVNE RASVETE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S2 I S3 ( deo) -lokacija 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  460  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 23,435,104.00 0.00 0.00% 23,435,104.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 460
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,862,136.00 0.00 0.00% 13,862,136.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,572,968.00 0.00 0.00% 9,572,968.00
  Ukupno Projekat 460: 23,435,104.00 0.00 0.00% 23,435,104.00
 
  461   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  461  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 461
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 461: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  462   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OSVETLJENJE PEŠAČKIH PRELAZA U ZONI ŠKOLA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  462  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 462
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 462: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  463   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE( STS) KAMENOVA ULICA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  463  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 463
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
  Ukupno Projekat 463: 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
 
  464   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE ( STS) NOVOSADSKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  464  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 464
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
  Ukupno Projekat 464: 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
 
  465   Projekat: PROJEKAT -UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD N. SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  465  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 465
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0501-465: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,493,320.34 0.00 0.00% 25,493,320.34
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,482,983.66 0.00 0.00% 13,482,983.66
  Ukupno Funkcija 620 38,976,304.00 0.00 0.00% 38,976,304.00
  Izvori finansiranja za program 0501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 99,993,320.34 17,350,509.48 17.35% 82,642,810.86
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,482,983.66 0.00 0.00% 13,482,983.66
  Ukupno Program 0501 113,476,304.00 17,350,509.48 15.29% 96,125,794.52
  Izvori finansiranja za razdeo 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,412,175,432.70 371,011,528.28 8.41% 4,041,163,904.42
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 42,767,000.00 0.00 0.00% 42,767,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 710,361,966.20 23,325,653.32 3.28% 687,036,312.88
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 588,126,351.10 117,397,498.13 19.96% 470,728,852.97
  Ukupno Razdeo 5 5,753,430,750.00 511,734,679.73 8.89% 5,241,696,070.27
   
Stanje: 5,850,270,950.00 530,119,611.17   9.06% 5,320,151,338.83

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2019) Ciljana vrednost (2020) Ciljana vrednost (2021) Ciljana vrednost (2022) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno