Realizacija budžeta klase 2019
Datum:13/06/2019
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2019
Do datuma:31/05/2019

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 950,000,000.00 261,439,386.08 27.52% 688,560,613.92
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 230,000,000.00 35,744,665.43 15.54% 194,255,334.57
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 10,000,000.00 571,604.11 5.72% 9,428,395.89
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 6,000,000.00 1,101,401.75 18.36% 4,898,598.25
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 150,000,000.00 21,820,713.13 14.55% 128,179,286.87
  1,347,000,000.00 320,677,770.50 23.81% 1,026,322,229.50
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 480,000,000.00 146,793,613.87 30.58% 333,206,386.13
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 15,000,000.00 5,812,406.37 38.75% 9,187,593.63
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 180,000,000.00 36,909,384.92 20.51% 143,090,615.08
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 9,011.00 9.01% 90,989.00
  675,100,000.00 189,524,416.16 28.07% 485,575,583.84
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71442 KOMUNALNA TAKSA ZA PRIREĐIVANJE MUZIČKOG PROGRAMA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA 150,000.00 8,575.00 5.72% 141,425.00
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 5,000,000.00 876,474.90 17.53% 4,123,525.10
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 90,000,000.00 10,345,953.40 11.50% 79,654,046.60
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 10,000,000.00 387,396.00 3.87% 9,612,604.00
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 1,000,000.00 162,300.00 16.23% 837,700.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 80,000,000.00 7,146,790.14 8.93% 72,853,209.86
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 1,000,000.00 70,877.39 7.09% 929,122.61
  187,150,000.00 18,998,366.83 10.15% 168,151,633.17
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 90,000,000.00 16,102,577.15 17.89% 73,897,422.85
  90,000,000.00 16,102,577.15 17.89% 73,897,422.85
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 5,724,886.32 0.00 0.00% 5,724,886.32
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 36,760,000.00 0.00 0.00% 36,760,000.00
  42,484,886.32 0.00 0.00% 42,484,886.32
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 516,069,750.00 73,321,029.47 14.21% 442,748,720.53
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 805,068,364.80 67,140,465.83 8.34% 737,927,898.97
  1,321,138,114.80 140,461,495.30 10.63% 1,180,676,619.50
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 150,000.00 104,961.14 69.97% 45,038.86
  74151 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 220,000,000.00 3,971,491.97 1.81% 216,028,508.03
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 220,000,000.00 6,181,709.15 2.81% 213,818,290.85
  441,150,000.00 10,258,162.26 2.33% 430,891,837.74
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74212 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA REPUBLIKE 11,500,000.00 0.00 0.00% 11,500,000.00
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 95,000,000.00 16,036,472.45 16.88% 78,963,527.55
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 200,000,000.00 7,426,410.63 3.71% 192,573,589.37
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  306,600,000.00 23,462,883.08 7.65% 283,137,116.92
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 10,000,000.00 5,942,879.35 59.43% 4,057,120.65
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 6,450,000.00 1,831,500.00 28.40% 4,618,500.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,500,000.00 140,216.98 9.35% 1,359,783.02
  17,950,000.00 7,914,596.33 44.09% 10,035,403.67
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 71,340,597.78 12,356,309.36 17.32% 58,984,288.42
  71,340,597.78 12,356,309.36 17.32% 58,984,288.42
811 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
  81115 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 3,400,000.00 12,000.00 0.35% 3,388,000.00
  3,400,000.00 12,000.00 0.35% 3,388,000.00
812 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE
  81215 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNIH STVARI U KORIST NIVOA OPŠTINA 831,000.00 0.00 0.00% 831,000.00
  831,000.00 0.00 0.00% 831,000.00
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 758,000,000.00 14,772,781.50 1.95% 743,227,218.50
  758,000,000.00 14,772,781.50 1.95% 743,227,218.50
911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
  91145 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST NIVOA OPŠTINA 588,126,351.10 244,407,482.84 41.56% 343,718,868.26
  588,126,351.10 244,407,482.84 41.56% 343,718,868.26
 
Stanje: 5,850,270,950.00 998,948,841.31 17.08% 4,851,322,108.69

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 252,043,792.62 86,821,076.06 34.45% 165,222,716.56
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 43,230,000.00 14,887,067.29 34.44% 28,342,932.71
  413 NAKNADE U NATURI 4,820,000.00 470,140.73 9.75% 4,349,859.27
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,436,200.00 1,584,597.17 12.74% 10,851,602.83
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 11,704,400.00 2,979,629.09 25.46% 8,724,770.91
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 18,891,000.00 3,984,844.97 21.09% 14,906,155.03
  343,125,392.62 110,727,355.31 32.27% 232,398,037.31
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 153,988,731.58 40,968,293.98 26.60% 113,020,437.60
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 7,034,000.00 1,984,195.52 28.21% 5,049,804.48
  423 USLUGE PO UGOVORU 210,188,316.44 39,703,537.11 18.89% 170,484,779.33
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 681,171,930.00 111,784,788.21 16.41% 569,387,141.79
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 47,692,233.00 4,320,478.23 9.06% 43,371,754.77
  426 MATERIJAL 93,776,200.00 17,125,811.85 18.26% 76,650,388.15
  1,193,851,411.02 215,887,104.90 18.08% 977,964,306.12
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  200,000.00 0.00 0% 200,000.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 9,770,000.00 863,033.61 8.83% 8,906,966.39
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,200,000.00 7,597.49 0.63% 1,192,402.51
  10,970,000.00 870,631.10 7.94% 10,099,368.90
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 285,318,028.00 44,091,384.33 15.45% 241,226,643.67
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 22,370,000.00 1,670,716.75 7.47% 20,699,283.25
  307,688,028.00 45,762,101.08 14.87% 261,925,926.92
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 268,572,651.05 61,285,250.27 22.82% 207,287,400.78
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 136,300,000.00 29,796,042.53 21.86% 106,503,957.47
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 29,728,750.00 8,968,042.59 30.17% 20,760,707.41
  434,601,401.05 100,049,335.39 23.02% 334,552,065.66
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 380,422,000.00 63,839,509.65 16.78% 316,582,490.35
  380,422,000.00 63,839,509.65 16.78% 316,582,490.35
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 189,780,000.00 46,925,789.99 24.73% 142,854,210.01
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,288,200.00 2,789,530.71 13.75% 17,498,669.29
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 104,143,000.00 5,571,225.49 5.35% 98,571,774.51
  485 NAKNADA ŠTETE 20,000,000.00 288,050.00 1.44% 19,711,950.00
  334,211,200.00 55,574,596.19 16.63% 278,636,603.81
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 35,355,952.40 0.00 0.00% 35,355,952.40
  35,355,952.40 0.00 0% 35,355,952.40
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,504,891,842.71 376,175,642.59 15.02% 2,128,716,200.12
  512 MAŠINE I OPREMA 156,702,722.20 46,368,918.27 29.59% 110,333,803.93
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 9,300,000.00 1,249,800.00 13.44% 8,050,200.00
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 11,201,000.00 64,561.92 0.58% 11,136,438.08
  2,682,095,564.91 423,858,922.78 15.80% 2,258,236,642.13
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 127,650,000.00 0.00 0.00% 127,650,000.00
  127,650,000.00 0.00 0% 127,650,000.00
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 5,850,270,950.00 1,016,569,556.40 17.38% 4,833,701,393.60

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 2,672,500.00 955,732.43 35.76% 1,716,767.57
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 459,000.00 163,908.09 35.71% 295,091.91
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 8,581.00 8.58% 91,419.00
  6  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,910,000.00 490,379.08 25.67% 1,419,620.92
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 6,212.11 3.11% 193,787.89
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 7,775,147.05 38.88% 12,224,852.95
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 77,600.00 25.87% 222,400.00
  10  426  MATERIJAL 150,000.00 9,410.00 6.27% 140,590.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 315,300.00 123,206.27 39.08% 192,093.73
  12  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -POLITIČKE STRANKE 2,500,000.00 341,714.36 13.67% 2,158,285.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,856,800.00 9,951,890.39 34.49% 18,904,909.61
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 28,856,800.00 9,951,890.39 34.49% 18,904,909.61
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,856,800.00 9,951,890.39 34.49% 18,904,909.61
  Ukupno Funkcija 110 28,856,800.00 9,951,890.39 34.49% 18,904,909.61
 
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  13  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTLI POSEBNI RASHODI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  14  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  15  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  16  426  MATERIJAL 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Ukupno Funkcija 160 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,860,800.00 9,951,890.39 34.48% 18,908,909.61
  Ukupno Program 2101 28,860,800.00 9,951,890.39 34.48% 18,908,909.61
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,860,800.00 9,951,890.39 34.48% 18,908,909.61
  Ukupno Razdeo 1 28,860,800.00 9,951,890.39 34.48% 18,908,909.61
 
2   PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE INĐIJA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0004   Programska aktivnost: Opstinsko/gradsko pravobranilistvo  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  17  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPSOLENIH( ZARADE) 2,936,000.00 1,063,633.13 36.23% 1,872,366.87
  18  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 504,000.00 182,643.43 36.24% 321,356.57
  19  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 18,500.00 18.50% 81,500.00
  20  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  21  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 17,008.00 21.26% 62,992.00
  22  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  23  421  STALNI TROŠKOVI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  25  423  USLUGE PO UGOVORU 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  26  426  MATERIJAL 350,000.00 9,300.00 2.66% 340,700.00
  27  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 346,500.00 136,981.29 39.53% 209,518.71
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,428,065.85 30.80% 3,208,434.15
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 4,636,500.00 1,428,065.85 30.80% 3,208,434.15
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,428,065.85 30.80% 3,208,434.15
  Ukupno Funkcija 110 4,636,500.00 1,428,065.85 30.80% 3,208,434.15
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,428,065.85 30.80% 3,208,434.15
  Ukupno Program 0602 4,636,500.00 1,428,065.85 30.80% 3,208,434.15
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,428,065.85 30.80% 3,208,434.15
  Ukupno Razdeo 2 4,636,500.00 1,428,065.85 30.80% 3,208,434.15
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  28  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 5,694,500.00 1,805,579.79 31.71% 3,888,920.21
  29  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 977,000.00 293,553.36 30.05% 683,446.64
  30  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  31  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  32  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 26,245.00 26.25% 73,755.00
  33  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 8,650,000.00 2,123,446.36 24.55% 6,526,553.64
  34  421  STALNI TRIŠKOVI 4,000,000.00 164,769.03 4.12% 3,835,230.97
  35  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 2,700,000.00 1,377,303.95 51.01% 1,322,696.05
  36  423  USLUGE PO UGOVORU 30,000,000.00 9,276,735.49 30.92% 20,723,264.51
  37  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 725,000.00 60.42% 475,000.00
  38  426  MATERIJAL 1,500,000.00 166,877.00 11.13% 1,333,123.00
  39  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 671,400.00 232,810.21 34.68% 438,589.79
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 16,192,320.19 29.58% 38,550,579.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 55,742,900.00 16,192,320.19 29.05% 39,550,579.81
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 16,192,320.19 29.58% 38,550,579.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 110 55,742,900.00 16,192,320.19 29.05% 39,550,579.81
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 16,192,320.19 29.58% 38,550,579.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Program 2101 55,742,900.00 16,192,320.19 29.05% 39,550,579.81
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 16,192,320.19 29.58% 38,550,579.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Razdeo 3 55,742,900.00 16,192,320.19 29.05% 39,550,579.81
 
4   OPŠTINSKO VEĆE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  40  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,600,000.00 434,930.25 27.18% 1,165,069.75
  41  423  USLUGE PO UGOVORU 6,000,000.00 2,077,198.82 34.62% 3,922,801.18
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 2,512,129.07 33.05% 5,087,870.93
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 7,600,000.00 2,512,129.07 33.05% 5,087,870.93
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 2,512,129.07 33.05% 5,087,870.93
  Ukupno Funkcija 110 7,600,000.00 2,512,129.07 33.05% 5,087,870.93
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 2,512,129.07 33.05% 5,087,870.93
  Ukupno Program 2101 7,600,000.00 2,512,129.07 33.05% 5,087,870.93
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 2,512,129.07 33.05% 5,087,870.93
  Ukupno Razdeo 4 7,600,000.00 2,512,129.07 33.05% 5,087,870.93
 
5   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opstina  
  130   OPŠTE USLUGE  
  42  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIMA (ZARADE) 95,593,000.00 32,225,710.31 33.71% 63,367,289.69
  43  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 16,395,000.00 5,539,835.30 33.79% 10,855,164.70
  44  413  NAKNADE U NATURI 1,500,000.00 153,339.20 10.22% 1,346,660.80
  45  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,600,000.00 1,196,132.53 26.00% 3,403,867.47
  46  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 3,200,000.00 1,116,791.81 34.90% 2,083,208.19
  47  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00 250,293.22 12.51% 1,749,706.78
  48  421  STALNI TROŠKOVI 36,492,791.58 7,060,627.34 19.35% 29,432,164.24
  49  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 2,000,000.00 297,197.78 14.86% 1,702,802.22
  50  423  USLUGE PO UGOVORU 31,100,000.00 9,590,660.97 30.84% 21,509,339.03
  51  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 25,800,000.00 3,827,669.51 14.84% 21,972,330.49
  52  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 21,200,000.00 1,872,092.40 8.83% 19,327,907.60
  53  426  MATERIJAL 33,300,000.00 7,531,618.16 22.62% 25,768,381.84
  54  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 222,203.96 22.22% 777,796.04
  55  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 500,000.00 7,597.49 1.52% 492,402.51
  56  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 11,237,500.00 4,128,369.48 36.74% 7,109,130.52
  57  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1,200,000.00 69,418.60 5.78% 1,130,581.40
  58  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 98,800,000.00 5,552,410.96 5.62% 93,247,589.04
  59  485  NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 20,000,000.00 288,050.00 1.44% 19,711,950.00
  60  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 32,130,000.00 594,000.00 1.85% 31,536,000.00
  61  512  MAŠINE I OPREMA 25,020,000.00 6,338,568.43 25.33% 18,681,431.57
  62  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  63  541  ZEMLJIŠTE 72,000,000.00 0.00 0.00% 72,000,000.00
  64  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 535,267,291.58 87,862,587.45 16.41% 447,404,704.13
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 535,268,291.58 87,862,587.45 16.41% 447,405,704.13
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 535,267,291.58 87,862,587.45 16.41% 447,404,704.13
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Funkcija 130 535,268,291.58 87,862,587.45 16.41% 447,405,704.13
 
  0602-0003   Programska aktivnost: Servisiranje javnog duga  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  65  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 6,500,000.00 290,709.23 4.47% 6,209,290.77
  66  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,550,000.00 290,709.23 4.44% 6,259,290.77
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 6,550,000.00 290,709.23 4.44% 6,259,290.77
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,550,000.00 290,709.23 4.44% 6,259,290.77
  Ukupno Funkcija 170 6,550,000.00 290,709.23 4.44% 6,259,290.77
 
  67   Projekat: PROJEKAT -MODERNIZACIJA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE INĐIJA  
  130   OPŠTE USLUGE  
  67  512  MAŠINE I OPREMA 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 67
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,215,970.56 0.00 0.00% 1,215,970.56
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,837,264.64 0.00 0.00% 2,837,264.64
  Ukupno Projekat 67: 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,215,970.56 0.00 0.00% 1,215,970.56
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,837,264.64 0.00 0.00% 2,837,264.64
  Ukupno Funkcija 130 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
 
  68   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA ZGRADE MESNE ZAJEDNICE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  67/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  68  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,130,000.00 0.00 0.00% 2,130,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 68
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,330,000.00 0.00 0.00% 2,330,000.00
  Ukupno Projekat 68: 2,330,000.00 0.00 0.00% 2,330,000.00
 
  69   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA VILE LJUBICA U SUTOMORU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  69  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,750,000.00 0.00 0.00% 19,750,000.00
  70  512  MAŠINE I OPREMA 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 69
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
  Ukupno Projekat 69: 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
 
  71   Projekat: PROJEKAT - BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA UREĐENJU FASADA ZGRADA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  71  423  USLUGE PO UGOVORU 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 71
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 71: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  72   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJE KROVA FASADE NA OBJEKTU MZ NOVI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  71/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  72  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 72
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,640,000.00 0.00 0.00% 7,640,000.00
  Ukupno Projekat 72: 7,640,000.00 0.00 0.00% 7,640,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,270,000.00 0.00 0.00% 45,270,000.00
  Ukupno Funkcija 620 45,270,000.00 0.00 0.00% 45,270,000.00
 
  73   Projekat: PROJEKAT - POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  73  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
  74  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTIT. IZ BUDŽETA- PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 212,603.00 21.26% 787,397.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 73
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 212,603.00 21.26% 787,397.00
  Ukupno Projekat 73: 20,500,000.00 212,603.00 1.04% 20,287,397.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 212,603.00 21.26% 787,397.00
  Ukupno Funkcija 940 20,500,000.00 212,603.00 1.04% 20,287,397.00
 
  75   Projekat: PROJEKAT - POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  75  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA VUKOVCE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 75
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 75: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  76   Projekat: PROJEKAT - POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  76  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 76
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 76: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  77   Projekat: PROJEKAT - STIPENDIJE ZA SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  77  472  SPORTSKE STIPENDIJE 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 77
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
  Ukupno Projekat 77: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  78   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA PANIK TASTERA  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  78  423  USLUGE PO UGOVORU- NABAVKA PANIK TASTERA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 78
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 78: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  79   Projekat: PROJEKAT - USPOSTAVLJANJE ISTRAŽIVAČKOG CENTRA MILUTIN MILANKOVIĆ U STAROM SLANKAMENU  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  79  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,800,000.00 0.00 0.00% 14,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 79
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,800,000.00 0.00 0.00%% 4,800,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00%% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 79: 14,800,000.00 0.00 0.00% 14,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,700,000.00 0.00 0.00%% 20,700,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00%% 10,000,000.00
  Ukupno Funkcija 950 30,700,000.00 0.00 0.00% 30,700,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 628,503,262.14 88,153,296.68 14.03% 540,349,965.46
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,838,264.64 212,603.00 5.54% 3,625,661.64
  Ukupno Program 0602 642,341,526.78 88,365,899.68 13.76% 553,975,627.10
 
  1101   Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje  
  1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i urbanisticko planiranje  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  80  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PLANSKA DOKUMENTACIJA 18,948,000.00 1,349,640.00 7.12% 17,598,360.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,448,000.00 1,349,640.00 7.74% 16,098,360.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 18,948,000.00 1,349,640.00 7.12% 17,598,360.00
 
  1101-0004   Programska aktivnost: Stambena podrska  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  81  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0004: 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
 
  82   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I RUŠENJE STANOVA U BR. 6,8 I 10 U ŽELEZNIČKOJ ULICI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  82  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,800,000.00 2,767,548.31 72.83% 1,032,451.69
   
  Izvori finansiranja za projekat 82
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,800,000.00 2,767,548.31 72.83%% 1,032,451.69
  Ukupno Projekat 82: 3,800,000.00 2,767,548.31 72.83% 1,032,451.69
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 189,862,000.00 4,117,188.31 2.17%% 185,744,811.69
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00%% 1,500,000.00
  Ukupno Funkcija 620 191,362,000.00 4,117,188.31 2.15% 187,244,811.69
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 189,862,000.00 4,117,188.31 2.17% 185,744,811.69
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Program 1101 191,362,000.00 4,117,188.31 2.15% 187,244,811.69
 
  1102   Komunalne delatnosti  
  1102-0002   Programska aktivnost: Odrzavanje javnih zelenih povrsina  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  83  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 134,000,000.00 31,541,697.45 23.54% 102,458,302.55
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 134,000,000.00 31,541,697.45 23.54% 102,458,302.55
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0002: 134,000,000.00 31,541,697.45 23.54% 102,458,302.55
 
  1102-0004   Programska aktivnost: ZOOHIGIJENA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  84  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 10,000,000.00 1,021,440.00 10.21% 8,978,560.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 1,021,440.00 10.21% 8,978,560.00
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0004: 10,000,000.00 1,021,440.00 10.21% 8,978,560.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 144,000,000.00 32,563,137.45 22.61% 111,436,862.55
  Ukupno Funkcija 560 144,000,000.00 32,563,137.45 22.61% 111,436,862.55
 
  84/A   Projekat: PROJEKAT IZGRADNJA KAPELE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  84/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  84/Б  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 84/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Ukupno Projekat 84/A: 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
 
  84/A1   Projekat: PROJEKAT IZGRADNJA KAPELE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  84/A1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  84/Б1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 84/A1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Ukupno Projekat 84/A1: 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,400,000.00 0.00 0.00% 12,400,000.00
  Ukupno Funkcija 620 12,400,000.00 0.00 0.00% 12,400,000.00
 
  85   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA PROTE RADOSLAVA MARKOVIĆA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  85  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 85
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 85: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  86   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA SA LEVE STRANE NOVOSADSKE ULICE U SMERU KA NOVOM SADU  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  86  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 86
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 86: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  87   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA SA DESNE STRANE NOVOSADSKE ULICE U SMERU KA NOVOM SADU  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  87  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 87
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 87: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  88   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA KOD ŽELEZNIČKE STANICE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  88  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 88
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 88: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  89   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI UREĐENJA PARKOVA PO PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  89  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 89
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Ukupno Projekat 89: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  90   Projekat: PROJEKAT - ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  90  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 90
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 90: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  91   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  91  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 91
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 91: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,900,000.00 0.00 0.00% 27,900,000.00
  Ukupno Funkcija 560 27,900,000.00 0.00 0.00% 27,900,000.00
 
  92   Projekat: PROJEKAT - POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  92  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 92
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00 0.00% 7,550,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Projekat 92: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00 0.00% 7,550,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Funkcija 630 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  94   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA VODOVODA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  93/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 94
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 94: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Funkcija 620 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  93   Projekat: PROJEKAT - PROJEKAT JKP VODOVOD I KANALIZACIJA POVEZANI CEVOVOD INĐIJA - BEŠKA - FAZA I OD FABRIKE GRUNDFOS DO ŠAHTA Š6 KOD CS BEŠKA JUG  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  93  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,389,007.00 15,730,227.63 61.96% 9,658,779.37
   
  Izvori finansiranja za projekat 93
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,171,163.08 4,732,821.19 42.37% 6,438,341.89
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,217,843.92 10,997,406.44 77.35% 3,220,437.48
  Ukupno Projekat 93: 25,389,007.00 15,730,227.63 61.96% 9,658,779.37
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,171,163.08 4,732,821.19 42.37% 6,438,341.89
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,217,843.92 10,997,406.44 77.35% 3,220,437.48
  Ukupno Funkcija 630 25,389,007.00 15,730,227.63 61.96% 9,658,779.37
 
  94   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA VODOVODA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  94  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,275,000.00 0.00 0.00% 3,275,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 94
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,775,000.00 0.00 0.00% 1,775,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 94: 3,275,000.00 0.00 0.00% 3,275,000.00
 
  95   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ULICI ZMAJ JOVINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  95  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 95
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
  Ukupno Projekat 95: 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
 
  96   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ULICI MIKE ANTIĆA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  96  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 96
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
  Ukupno Projekat 96: 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
 
  97   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE I POLICIJE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  96/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  97  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,054,000.00 230,228.00 11.21% 1,823,772.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 97
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,254,000.00 230,228.00 10.21% 2,023,772.00
  Ukupno Projekat 97: 2,254,000.00 230,228.00 10.21% 2,023,772.00
 
  98   Projekat: PROJEKAT - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE NA UREĐENJU PROSTORIJA MESNE ZAJEDNICE STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  98  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 98
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 98: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  99   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA FEKALNE KANALIZACIJE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  99  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
  Ukupno Projekat 99: 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
 
  100   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE KRČEDIN, MARADIK, NOVI KARLOVCI, NOVI SLANKAMEN I STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  100  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 100
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 100: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  101   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA KOLKETORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  101  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  Ukupno Projekat 101: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  102   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA - PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  101/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  102  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,060,000.00 0.00 0.00% 22,060,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,260,000.00 0.00 0.00% 22,260,000.00
  Ukupno Projekat 102: 22,260,000.00 0.00 0.00% 22,260,000.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT - UČEŠĆE U IZGRADNJI PRODUŽETAKA NN MREŽE U KALAKAČI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  103  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
  Ukupno Projekat 103: 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
 
  104   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  104  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Ukupno Projekat 104: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  105   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  104/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  105  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240,400,000.00 0.00 0.00% 240,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 105
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 120,800,000.00 0.00 0.00% 120,800,000.00
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00% 120,000,000.00
  Ukupno Projekat 105: 240,800,000.00 0.00 0.00% 240,800,000.00
 
  106   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA - BEŠKA TREĆA FAZA, NOVI KARLOVCI, NOVI SLANKAMEN I STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  106  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 106: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  107   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE LOKLACIJA 15 DRUGA FAZA-PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S-2 -FAZA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ DESNOG KRAKA SAOBRAĆAJNICE S2 OD ŠAHTA F3-19 DO ŠAHTA F2-27  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  106/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 82,000.00 41.00% 118,000.00
  107  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,600,000.00 1,781,988.09 7.88% 20,818,011.91
   
  Izvori finansiranja za projekat 107
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,219,583.73 1,017,543.75 5.91% 16,202,039.98
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,580,416.27 846,444.34 15.17% 4,733,971.93
  Ukupno Projekat 107: 22,800,000.00 1,863,988.09 8.18% 20,936,011.91
 
  108   Projekat: PROJEKAT - STRUČNI NADOZOR NAD IZGRADNJOM VODOVODNE MREŽE I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  108  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 108
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  Ukupno Projekat 108: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  109   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  109  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 109
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 109: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  110   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE KOMPLEKSA PIJACE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  110  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 110: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/odrzavanje javnim osvetljenjem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  111  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 19,073,856.00 4,413,198.72 23.14% 14,660,657.28
  112  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZACIJAMA 6,453,600.00 0.00 0.00% 6,453,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,527,456.00 4,413,198.72 17.29% 21,114,257.28
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 25,527,456.00 4,413,198.72 17.29% 21,114,257.28
 
  113   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA KAMIONA KIPERA I KAMIONA SMEĆARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  113  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 850,000.00 350,120.42 41.19% 499,879.58
  114  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  115  512  MAŠINE I OPREMA 4,200,000.00 1,672,654.52 39.83% 2,527,345.48
   
  Izvori finansiranja za projekat 113
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,060,000.00 2,022,774.94 39.98% 3,037,225.06
  Ukupno Projekat 113: 5,060,000.00 2,022,774.94 39.98% 3,037,225.06
 
  116   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VOZILA PAUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  116  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  117  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  118  512  MAŠINE I OPREMA 16,000,000.00 15,960,000.00 99.75% 40,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 116
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,200,000.00 15,960,000.00 92.79% 1,240,000.00
  Ukupno Projekat 116: 17,200,000.00 15,960,000.00 92.79% 1,240,000.00
 
  118/A   Projekat: PROJEKAT- Izgradnja fekalne kanalizacije duž saobraćajnice S1 u radnoj zoni Lokacija 15 KO Inđija u dužini 600m  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  118/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 118/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 118/A: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  119   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  119  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 8,340,000.00 0.00 0.00% 8,340,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 119
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,340,000.00 0.00 0.00% 4,340,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 119: 8,340,000.00 0.00 0.00% 8,340,000.00
 
  120   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU INSTALACIJA I OPREME U CS FEKALNE KANALIZACIJE U S3 LOKACIJA 15 KO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  120  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 120
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 240,000.00 0.00 0.00%% 240,000.00
  Ukupno Projekat 120: 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 246,904,039.73 27,390,445.42 11.09%% 219,513,594.31
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,080,416.27 846,444.34 7.64%% 10,233,971.93
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00%% 120,000,000.00
  Ukupno Funkcija 620 377,984,456.00 28,236,889.76 7.47% 349,747,566.24
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,125,202.81 64,686,404.06 14.37% 385,438,798.75
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 37,748,260.19 11,843,850.78 31.38% 25,904,409.41
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00% 120,000,000.00
  Ukupno Program 1102 607,873,463.00 76,530,254.84 12.59% 531,343,208.16
 
  1501   Lokalni ekonomski razvoj  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  121  423  USLUGE PO UGOVORU- REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Ukupno Funkcija 160 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
 
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  122  451  SUBVENC. JAVNIM NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ. - AGENCIJ Z IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA 12,700,000.00 4,989,241.94 39.29% 7,710,758.06
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 4,989,241.94 39.29% 7,710,758.06
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 12,700,000.00 4,989,241.94 39.29% 7,710,758.06
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 4,989,241.94 39.29% 7,710,758.06
  Ukupno Funkcija 487 12,700,000.00 4,989,241.94 39.29% 7,710,758.06
 
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  123  451  SUBVENC. JAVNIM. NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ. - POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR INĐIJA 8,115,000.00 2,009,625.97 24.76% 6,105,374.03
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,115,000.00 2,009,625.97 24.76% 6,105,374.03
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 8,115,000.00 2,009,625.97 24.76% 6,105,374.03
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,115,000.00 2,009,625.97 24.76% 6,105,374.03
  Ukupno Funkcija 950 8,115,000.00 2,009,625.97 24.76% 6,105,374.03
 
  1501-0003   Programska aktivnost: Podrska ekonomskom razvoju i promociji preduzetnistva  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  124  451  SUBVENC. JAVNIM. NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ- AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 9,461,603.00 2,961,686.87 31.30% 6,499,916.13
  124/A  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,461,603.00 2,961,686.87 28.31% 7,499,916.13
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 11,461,603.00 2,961,686.87 25.84% 8,499,916.13
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,461,603.00 2,961,686.87 28.31% 7,499,916.13
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 490 11,461,603.00 2,961,686.87 25.84% 8,499,916.13
 
  125   Projekat: PROJEKAT -KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  125  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 10,230,000.00 313,333.00 3.06% 9,916,667.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 125
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,230,000.00 313,333.00 3.06% 9,916,667.00
  Ukupno Projekat 125: 10,230,000.00 313,333.00 3.06% 9,916,667.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,230,000.00 313,333.00 3.06% 9,916,667.00
  Ukupno Funkcija 160 10,230,000.00 313,333.00 3.06% 9,916,667.00
 
  126   Projekat: PROJEKAT -IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI 15 U INĐIJI  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  126  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 126
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 126: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  127   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  127  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 13,370,000.00 1,670,716.75 12.50% 11,699,283.25
   
  Izvori finansiranja za projekat 127
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,370,000.00 1,670,716.75 12.50% 11,699,283.25
  Ukupno Projekat 127: 13,370,000.00 1,670,716.75 12.50% 11,699,283.25
 
  128   Projekat: PROJEKAT- SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNIH STOPA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  128  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 128
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 128: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  129   Projekat: PROJEKAT -PROMOCIJA OPŠTINE INĐIJA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  129  423  USLUGE PO UGOVORU- TORBE ZA ĐAKE PRVAKE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  130  423  USLUGE PO UGOVORU- IZRAD SOFTVERA, PROGRAMSKA PREZENTACIJA OPŠTINE INĐIJA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  131  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 11,300,000.00 684,881.00 6.06% 10,615,119.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 129
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,500,000.00 684,881.00 5.48% 11,815,119.00
  Ukupno Projekat 129: 12,500,000.00 684,881.00 5.48% 11,815,119.00
 
  132   Projekat: PROJEKAT -DUNAVSKO SELO RIVERLEND  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  132  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 132
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 132: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,970,000.00 2,355,597.75 7.37% 29,614,402.25
  Ukupno Funkcija 490 31,970,000.00 2,355,597.75 7.37% 29,614,402.25
 
  133   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  133  472  NAKNADE ZA SOCIJAL. ZAŠTITU IZ BUDŽETA - ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 8,000,000.00 1,000,000.00 12.50% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 133
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 1,000,000.00 12.50% 7,000,000.00
  Ukupno Projekat 133: 8,000,000.00 1,000,000.00 12.50% 7,000,000.00
 
  134   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZA RAD INKUBATORA ZA INOVATIVNE START-UP KOMANIJE  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  134  472  NAKNADE ZA SOCIJAL. ZAŠTITU IZ BUDŽETA -ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 134
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 134: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  135   Projekat: PROJEKAT -RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  135  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROJEKTI 21,900,000.00 0.00 0.00% 21,900,000.00
  136  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,294,000.00 0.00 0.00% 6,294,000.00
  137  512  MAŠINE I OPREMA 1,707,000.00 0.00 0.00% 1,707,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 135
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,901,000.00 0.00 0.00% 11,901,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
  Ukupno Projekat 135: 29,901,000.00 0.00 0.00% 29,901,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 474
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,401,000.00 1,000,000.00 4.67% 20,401,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
  Ukupno Funkcija 474 40,901,000.00 1,000,000.00 2.44% 39,901,000.00
 
  138   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA CARINSKOG SKLADIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  137/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  138  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI -PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  139  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI -PRVA FAZA 45,000,000.00 0.00 0.00% 45,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 138
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 0.00 0.00% 51,400,000.00
  Ukupno Projekat 138: 51,400,000.00 0.00 0.00% 51,400,000.00
 
  140   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE SUDA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  139/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  140  423  USLUGE PO UGOVORU 12,000,000.00 3,878,592.00 32.32% 8,121,408.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 140
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,200,000.00 3,878,592.00 31.79% 8,321,408.00
  Ukupno Projekat 140: 12,200,000.00 3,878,592.00 31.79% 8,321,408.00
 
  141   Projekat: PROJEKAT -IZRADA 3D MODELA REKLAMNIH PLAKATA I BROŠURA ZA POTREBE INVESTICIJA PREDVIĐENIH PROGRAMOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  141  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 141
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 141: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,100,000.00 3,878,592.00 5.87% 62,221,408.00
  Ukupno Funkcija 620 66,100,000.00 3,878,592.00 5.87% 62,221,408.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,527,603.00 17,508,077.53 10.58% 148,019,525.47
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,500,000.00 0.00 0.00% 20,500,000.00
  Ukupno Program 1501 186,027,603.00 17,508,077.53 9.41% 168,519,525.47
 
  1502   Razvoj turizma  
  1502-0001   Programska aktivnost: Upravljanje razvojem turizma  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
   2    TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE INĐIJA  
  142  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 3,000,000.00 1,114,875.85 37.16% 1,885,124.15
  143  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 515,000.00 191,201.22 37.13% 323,798.78
  144  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  145  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  146  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 140,000.00 53,245.84 38.03% 86,754.16
  147  421  STALNI TROŠKOVI 185,000.00 45,758.74 24.73% 139,241.26
  148  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 70,769.60 35.38% 129,230.40
  149  423  USLUGE PO UGOVORU 1,470,000.00 182,868.47 12.44% 1,287,131.53
  150  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 60,000.00 1,440.00 2.40% 58,560.00
  151  426  MATERIJAL 45,000.00 0.00 0.00% 45,000.00
  152  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 398,300.00 76,036.45 19.09% 322,263.55
  153  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 35,000.00 0.00 0.00% 35,000.00
  154  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  155  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  156  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,798,300.00 1,736,196.17 25.54% 5,062,103.83
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,798,300.00 1,736,196.17 25.54% 5,062,103.83
 
  1502-0002   Programska aktivnost: Promacija turisticke ponude  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  157  421  STALNI TROŠKOVI 850,000.00 0.00 0.00% 850,000.00
  158  423  USLUGE PO UGOVORU 3,300,000.00 631,465.80 19.14% 2,668,534.20
  159  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000,000.00 3,000.00 0.08% 3,997,000.00
  160  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  161  426  MATERIJAL 320,000.00 14,879.04 4.65% 305,120.96
  162  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  163  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,520,000.00 649,344.84 8.63% 6,870,655.16
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 8,770,000.00 649,344.84 7.40% 8,120,655.16
 
  164   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  164  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  165  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  166  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 5,300,000.00 0.00 0.00% 5,300,000.00
   
  Ukupno 21,118,300.00 2,385,541.01 11.30% 18,732,758.99
  Izvori finansiranja za projekat 164
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Ukupno Projekat 164: 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 2,385,541.01 12.01% 17,482,758.99
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Funkcija 473 21,118,300.00 2,385,541.01 11.30% 18,732,758.99
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 2,385,541.01 12.01% 17,482,758.99
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Program 1502 21,118,300.00 2,385,541.01 11.30% 18,732,758.99
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 2,385,541.01 12.01%% 17,482,758.99
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00%% 1,250,000.00
  Ukupno Glava 2 21,118,300.00 2,385,541.01 11.30% 18,732,758.99
 
  0101   Poljoprivreda i ruralni razvoj  
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  421   POLJOPRIVREDA  
  167  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
  168  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  169  426  MATERIJAL 2,700,000.00 0.00 0.00% 2,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,750,000.00 0.00 0.00% 3,750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 4,750,000.00 0.00 0.00% 4,750,000.00
 
  0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrske ruralnom razvoju  
  421   POLJOPRIVREDA  
  170  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORG. - BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 34,000,000.00 879,751.82 2.59% 33,120,248.18
  171  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGNECIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 8,742,825.00 2,736,598.73 31.30% 6,006,226.27
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,742,825.00 3,616,350.55 8.46% 39,126,474.45
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 42,742,825.00 3,616,350.55 8.46% 39,126,474.45
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,492,825.00 3,616,350.55 7.78% 42,876,474.45
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 421 47,492,825.00 3,616,350.55 7.61% 43,876,474.45
 
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  172  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Ukupno Funkcija 560 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
 
  173   Projekat: PROJEKAT -UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  173  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - UREĐENJE KANALSKE MREŽE 66,168,000.00 0.00 0.00% 66,168,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 173
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,168,000.00 0.00 0.00% 56,168,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 173: 66,168,000.00 0.00 0.00% 66,168,000.00
 
  174   Projekat: PROJEKAT -UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE -ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  173/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  174  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,100,000.00 0.00 0.00% 1,100,000.00
  174/A  541  ZEMLJIŠTE 53,150,000.00 0.00 0.00% 53,150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 174
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,150,000.00 0.00 0.00% 40,150,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,500,000.00 0.00 0.00% 14,500,000.00
  Ukupno Projekat 174: 54,650,000.00 0.00 0.00% 54,650,000.00
 
  175   Projekat: PROJEKAT -ORGANIZOVANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE  
  421   POLJOPRIVREDA  
  175  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  176  512  MAŠINE I OPREMA 10,332,000.00 10,332,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 175
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,332,000.00 10,332,000.00 77.50% 3,000,000.00
  Ukupno Projekat 175: 13,332,000.00 10,332,000.00 77.50% 3,000,000.00
 
  177   Projekat: PROJEKAT -USLUGE PREMERA I IDENTIFIKACIJE KATASTARSKIH PARCELA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  177  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 177
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 177: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  178   Projekat: PROJEKAT -UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  178  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 178
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
  Ukupno Projekat 178: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  179   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - GLAVNOG PROJEKTA ZA NAVODNJAVAJE NOVI SLANKAMEN, STARI SLANKAMEN  
  421   POLJOPRIVREDA  
  179  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 179
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00 0.00%% 2,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00 0.00%% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 179: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 121,850,000.00 10,332,000.00 8.48%% 111,518,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,000,000.00 0.00 0.00%% 27,000,000.00
  Ukupno Funkcija 421 148,850,000.00 10,332,000.00 6.94% 138,518,000.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 186,342,825.00 16,668,462.66 8.95% 169,674,362.34
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Ukupno Program 0101 214,342,825.00 16,668,462.66 7.78% 197,674,362.34
 
  0401   Zastita zivotne sredine  
  0401-0004   Programska aktivnost: Upravljanje otpadnim vodama  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  180  424  SPCIJALIZOVANE USLUGE -FAKTURISANJE 8,484,240.00 2,712,961.00 31.98% 5,771,279.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,484,240.00 2,712,961.00 31.98% 5,771,279.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0004: 8,484,240.00 2,712,961.00 31.98% 5,771,279.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,484,240.00 2,712,961.00 31.98% 5,771,279.00
  Ukupno Funkcija 620 8,484,240.00 2,712,961.00 31.98% 5,771,279.00
 
  0401-0003   Programska aktivnost: Zastita prirode  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  181  423  USLUGE PO UGOVORU - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  182  424  SPEC. USLUGE - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE(DERATIZACIJA, ZAPRAŠIVANJE KOMARACA, ZAŠTITA OD AMBROZIJE I DR.) 40,000,000.00 3,902,400.00 9.76% 36,097,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 3,902,400.00 9.29% 38,097,600.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 42,000,000.00 3,902,400.00 9.29% 38,097,600.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 3,902,400.00 9.29% 38,097,600.00
  Ukupno Funkcija 560 42,000,000.00 3,902,400.00 9.29% 38,097,600.00
 
  0401-0005   Programska aktivnost: Upravljanje komunalnim otpadom  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  183  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJE INGRIN 8,707,750.00 3,589,090.00 41.22% 5,118,660.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,707,750.00 3,589,090.00 41.22% 5,118,660.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0005: 8,707,750.00 3,589,090.00 41.22% 5,118,660.00
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,707,750.00 3,589,090.00 41.22% 5,118,660.00
  Ukupno Funkcija 510 8,707,750.00 3,589,090.00 41.22% 5,118,660.00
 
  184   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTA SANACIJE, ZATVARANJA I REKULTIVACIJE POSTOJEĆE NESANITARNE OPŠTINSKE DEPONIJE - SMETLIŠTA U INĐIJI  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  184  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 184
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 0.00 0.00% 2,460,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,300,000.00 0.00 0.00% 3,300,000.00
  Ukupno Projekat 184: 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 0.00 0.00% 2,460,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,300,000.00 0.00 0.00% 3,300,000.00
  Ukupno Funkcija 560 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
 
  185   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICAMA IVE ANDRIĆA I RASADNIČKA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  184/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  185  511  ZGRADE I GRAĐEVNSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 185
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 185: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  186   Projekat: PROJEKAT -IZRADA IDEJNOG REŠENJA ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA NASELJENIH MESTA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  186  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 186
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 186: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  187   Projekat: PROJEKAT -IZGADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U VOJVOĐANSKOJ I ULICI SONJE MARINKOVIĆ  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  186/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  187  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,329,840.00 0.00 0.00% 22,329,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 187
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,780,920.00 0.00 0.00% 11,780,920.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00 0.00% 10,948,920.00
  Ukupno Projekat 187: 22,729,840.00 0.00 0.00% 22,729,840.00
 
  188   Projekat: PROJEKAT -IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA - SLIV 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  188  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 188
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 188: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  189   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI ZANATLIJSKA TREĆI DEO U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  189  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 189
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 189: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  190   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI MIHAILA PUPINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  190  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 190
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 190: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  191   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  191  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 191
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00 0.00%% 3,000,000.00
  Ukupno Projekat 191: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,480,920.00 0.00 0.00%% 19,480,920.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00 0.00%% 10,948,920.00
  Ukupno Funkcija 620 30,429,840.00 0.00 0.00% 30,429,840.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 81,132,910.00 10,204,451.00 12.58% 70,928,459.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,248,920.00 0.00 0.00% 14,248,920.00
  Ukupno Program 0401 95,381,830.00 10,204,451.00 10.70% 85,177,379.00
 
  0701   Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura  
  191/A   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA BULDOŽERA ZA POTREBE JP INGRIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  191/A  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 191/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 191/A: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  192   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR NA RASKRSNICI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  192  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -VIDEO NADZOR 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 192
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,015,001.62 0.00 0.00% 2,015,001.62
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,484,998.38 0.00 0.00% 1,484,998.38
  Ukupno Projekat 192: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  193   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR U OBRAZOVNIM USTANOVAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  193  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 193
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 470,000.00 0.00 0.00% 470,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,230,000.00 0.00 0.00% 4,230,000.00
  Ukupno Projekat 193: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
 
  194   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  194  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
  195  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 194
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,119,000.00 0.00 0.00% 6,119,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 194: 6,120,000.00 0.00 0.00% 6,120,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  196  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - FAKTURISANJE 177,197,984.00 42,733,334.33 24.12% 134,464,649.67
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 177,197,984.00 42,733,334.33 24.12% 134,464,649.67
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 177,197,984.00 42,733,334.33 24.12% 134,464,649.67
 
  198   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U REKONSTRUKCIJA TRGA SLOBODE U CENTRU INĐIJE - FONTANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  197/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 198
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  Ukupno Projekat 198: 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  197  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
 
  198   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U REKONSTRUKCIJA TRGA SLOBODE U CENTRU INĐIJE - FONTANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  198  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 198
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
  Ukupno Projekat 198: 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
 
  199   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE DO LESNOG PROFILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  199  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 199
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,590,000.00 0.00 0.00% 2,590,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 230,000.00 0.00 0.00% 230,000.00
  Ukupno Projekat 199: 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
 
  200   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U INĐIJI, U ULICI CARA DUŠANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  200  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJKETI 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
   
  Izvori finansiranja za projekat 200
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
  Ukupno Projekat 200: 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
 
  201   Projekat: PROJEKAT -IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICA ZA AUTOBUSKA STAJALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  201  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
  Ukupno Projekat 201: 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
 
  202   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI OD GUMAPLASTA DO OUTLETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  202  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 202
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
  Ukupno Projekat 202: 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
 
  203   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA DRŽAVNOG PUTA II REDA 126 LEVO SKRETANJE ZA GUMAPLAST  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  203  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 203
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
  Ukupno Projekat 203: 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
 
  204   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA PUTA L18 NOVI SLANKAMEN - SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  204  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 204
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 204: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  205   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENJA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  205  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 205
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 205: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  206   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA O POVREMENIM I PRIVREMENIM GRADILIŠTIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  206  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 468,000.00 78.00% 132,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 206
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 468,000.00 78.00% 132,000.00
  Ukupno Projekat 206: 600,000.00 468,000.00 78.00% 132,000.00
 
  207   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  207  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 207
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 207: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  208   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BEŠKE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  208  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 208
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 208: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  209   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJKETNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADENJU KRUŽNOG TOKA U NOVOM SLANKAMENU RASKRSNICA ULICA CARA DUŠANA, FRUŠKOGORSKA I DUNAVSKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  209  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 209
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 209: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  210   Projekat: PROJEKAT -REHABILITACIJA ULICE KRALJA PETRA PRVOG U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  209/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  210  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54,638,924.40 0.00 0.00% 54,638,924.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 210
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,999,462.20 0.00 0.00% 27,999,462.20
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 26,839,462.20 0.00 0.00% 26,839,462.20
  Ukupno Projekat 210: 54,838,924.40 0.00 0.00% 54,838,924.40
 
  211   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SAOBRAĆAJNICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  211  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
  Ukupno Projekat 211: 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
 
  212   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I UREĐENJE UŽEG DELA CENTRA GRADA NASELJA KRČEDIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  211/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  212  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,250,000.00 0.00 0.00% 12,250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 212
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Projekat 212: 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
 
  213   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  213  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 213
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
  Ukupno Projekat 213: 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
 
  214   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTUKCIJU RASKRSNICE ULICA LUKAČEVA DP DRUGOG REDA, GLAVNE I ČELENSKE U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  214  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 214
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
  Ukupno Projekat 214: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  215   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMNETACIJE I REKONSTRUKCIJA PUTA OD VILE STANKOVIĆ U ČORTANOVCIMA DO DUNAVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  214/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 82,000.00 41.00% 118,000.00
  215  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,300,000.00 6,305,000.00 41.21% 8,995,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 215
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 6,387,000.00 41.21% 9,113,000.00
  Ukupno Projekat 215: 15,500,000.00 6,387,000.00 41.21% 9,113,000.00
 
  216   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SLOBODNOG PROFILA ULICE CARA DUŠANA U POSTOJEĆOJ REGULACIJI U NASELJU NOVI SLANKAMEN NA DEONICI RASKRSNICE SA ULICOM VUKA KARADŽIĆA DO RASKRSNICE SA ULICOM SVETOSAVSKOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  216  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,757,364.88 77,760.00 0.25% 30,679,604.88
   
  Izvori finansiranja za projekat 216
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,757,364.88 77,760.00 0.25% 30,679,604.88
  Ukupno Projekat 216: 30,757,364.88 77,760.00 0.25% 30,679,604.88
 
  217   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJKETNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU LEVA STANA IZ PRAVCA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  217  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
  Ukupno Projekat 217: 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
 
  218   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U ULICI CARA DUŠANA U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  218  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 218
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
  Ukupno Projekat 218: 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
 
  219   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMETNACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI SONJE MARINKOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  219  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 219
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 219: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  220   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI FRUŠKOGORSKA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  220  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 220: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE MARINE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  221  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 221: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  222   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU II A 100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  222  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 222
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 222: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  223   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKATA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  223  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 223
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 223: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  224   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD INĐIJE DO JARKOVACA DUŽ PUTA L22 SA JAVNOM RASVETOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  224  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 224
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 224: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA OPREME ZA POSEBNA PARKIRALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  225  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 225: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SERVISNE SAOBRAĆAJNICE U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  Ukupno Projekat 226: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U CELOJ DUŽINI U ULICI NIKOLE TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
  Ukupno Projekat 227: 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U ULICI 1.NOVEMBRA DO N.TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
  Ukupno Projekat 228: 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT -REKONSTURKCIJA I ASFALTIRANJE ULICE 1.NOVEMBRA U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  229  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 47,464,050.00 0.00 0.00% 47,464,050.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,664,050.00 0.00 0.00% 23,664,050.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 24,000,000.00 0.00 0.00% 24,000,000.00
  Ukupno Projekat 229: 47,664,050.00 0.00 0.00% 47,664,050.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 230: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT -IZRADNJA PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  231  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
  Ukupno Projekat 231: 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  232  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 232: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI - LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 233: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  234   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICE SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM I JAVNOM RASVETOM U ULICI NOVA 2 INĐIJA PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  234  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,500,000.00 489,600.00 8.90% 5,010,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 234
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,700,000.00 489,600.00 8.59% 5,210,400.00
  Ukupno Projekat 234: 5,700,000.00 489,600.00 8.59% 5,210,400.00
 
  235   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U ULICI NOVA 3 BLOK 44 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  235  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 235: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  236   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA ULICE NOVE 3 NA DRŽAVNI PUT DRUGOG REDA BR.100 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 236
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
  Ukupno Projekat 236: 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
 
  237   Projekat: PROJEKAT -POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 OD KM 10+662,15 DO KM 10+861,64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI OBILIĆEV VENAC  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  237  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 35,700,000.00 0.00 0.00% 35,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 237
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,600,000.00 0.00 0.00% 18,600,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 17,500,000.00 0.00 0.00% 17,500,000.00
  Ukupno Projekat 237: 36,100,000.00 0.00 0.00% 36,100,000.00
 
  238   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE OD GRADSKOG BAZENA DO BRAZDE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  238  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,484,047.60 0.00 0.00% 6,484,047.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 238
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,484,047.60 0.00 0.00% 6,484,047.60
  Ukupno Projekat 238: 6,484,047.60 0.00 0.00% 6,484,047.60
 
  239   Projekat: PROJEKAT -SANACIJA, POPRAVKA I IZVOĐENJE RADOVA N APEŠAČKIM STAZAMA -TROTOARIMA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  239  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 239
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
  Ukupno Projekat 239: 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
 
  240   Projekat: PROJEKAT -ASFALTIRANJE ULICA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  239/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 100,000.00 16.67% 500,000.00
  240  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 474,150,301.10 244,407,473.84 51.55% 229,742,827.26
   
  Izvori finansiranja za projekat 240
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,623,950.00 100,000.00 1.51% 6,523,950.00
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 244,407,473.84 52.21% 223,718,877.26
  Ukupno Projekat 240: 474,750,301.10 244,507,473.84 51.50% 230,242,827.26
 
  241   Projekat: PROJEKAT -POJAČANO ODRŽAVANJE REHABILITACIJA GOLUBINAČKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  240/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 82,000.00 41.00% 118,000.00
  241  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,960,050.00 18,893,927.63 72.78% 7,066,122.37
   
  Izvori finansiranja za projekat 241
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,160,050.00 18,975,927.63 72.54% 7,184,122.37
  Ukupno Projekat 241: 26,160,050.00 18,975,927.63 72.54% 7,184,122.37
 
  242   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PUTA NOVI KARLOVCI-KRČEDIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  242  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 242
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 242: 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
 
  243   Projekat: PROJEKAT -TERENSKA I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA KOD IZGRADNJE I ASFALTIRANJA PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  243  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 711,516.00 11.86% 5,288,484.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 243
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 711,516.00 11.86% 5,288,484.00
  Ukupno Projekat 243: 6,000,000.00 711,516.00 11.86% 5,288,484.00
 
  244   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VIBRO PLOČA SA ALATOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  244  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 244
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 244: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  245   Projekat: PROJEKAT -REKONSTURKCIJA PUTA NA DEONICI BANSTOL - HOTEL NORCEV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  245  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 154,857,247.87 76,955,972.62 49.69% 77,901,275.25
   
  Izvori finansiranja za projekat 245
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,149,597.10 0.00 0.00% 16,149,597.10
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 138,707,650.77 76,955,972.62 55.48% 61,751,678.15
  Ukupno Projekat 245: 154,857,247.87 76,955,972.62 49.69% 77,901,275.25
 
  246   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE S2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  245/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  246  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 56,707,774.72 151,200.00 0.27% 56,556,574.72
   
  Izvori finansiranja za projekat 246
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 37,865,607.81 151,200.00 0.40% 37,714,407.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,042,166.91 0.00 0.00% 19,042,166.91
  Ukupno Projekat 246: 56,907,774.72 151,200.00 0.27% 56,756,574.72
 
  247   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SAOBRAĆAJNICE S2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 247
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Ukupno Projekat 247: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  248   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SOBRAĆAJNICE S1 I S2 ( II FAZA) U RADNOJ ZONI BR. 15 U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM -PROJEKAT VODOVODNE MREŽE ( II FAZA -S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  248  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17,308,994.71 3,706,584.11 21.41% 13,602,410.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 248
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,777,619.97 1,175.60 0.01% 8,776,444.37
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,731,374.74 3,705,408.51 42.44% 5,025,966.23
  Ukupno Projekat 248: 17,508,994.71 3,706,584.11 21.17% 13,802,410.60
 
  249   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA VN KABLA U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 U KORIDORU SOBRAĆAJNICE S3 U DUŽINI OD 1300M ( DO RASKRSNICE S2 I S3) U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM -PROJEKAT VODOVODNE MREŽE ( II FAZA-S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  248/A  424  SPECIJALIZOVANE USUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  249  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 249
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,484,000.00 0.00 0.00% 4,484,000.00
  Ukupno Projekat 249: 4,484,000.00 0.00 0.00% 4,484,000.00
 
  250   Projekat: PROJEKAT- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKE STAZE OD ULICE KAMENOVA DO MONUSA SA LEVE STRANE DO A 126  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  250  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 250
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 250: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  251   Projekat: PROJEKAT-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU II A-100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  251  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 251
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 251: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  252   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRSNICE LUKAČEVA( DP DRUGOG REDA) , GLAVNE I ČELENSKE U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 252
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 252: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  253   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČ.DOKUMENT. I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DVOSTRUKOG KABLOVSKOG VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI NA LOKACIJI 15 OD MBTS INDOFUD DO PLANIRANE MBTS 2x1,1 KM U ZONI RASKRSNICE SAOBRAĆAJNICA S1 I S3 I IZGRADNJU PLANIRANE TRAFO STANICE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  253  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 253
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,200,000.00 0.00 0.00% 8,200,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
  Ukupno Projekat 253: 16,200,000.00 0.00 0.00% 16,200,000.00
 
  254   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČ. DOKUM. I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KABLOVSKOG VODA 20KV SA POSTOJEĆEG 20KV BEŠKA -KRČEDIN DALEKOVODA U DUŽINI OD CCA 500M KAO I IZGRADNJU MBTS 20/0 , 4 KV U RADNOJ ZONI BEŠKA LOKACIJA 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  253/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  254  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 254
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  Ukupno Projekat 254: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  255   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA /ZAMENA POSTOJEĆE STS KRČEVINA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  255  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 255
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 255: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  256   Projekat: PROJEKAT- IZMEŠTANJE POSTOJEĆE KTC DOM KULTURE U CENTRU BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  256  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 256
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  Ukupno Projekat 256: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  257   Projekat: PROJEKAT- REKONSTRUKCIJA STS DUNAVSKA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  257  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 257
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 257: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  258   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA STS KAMENOVA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
  Ukupno Projekat 258: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PRIKLJUČNOG VODA 20KV KAMENOVA ULICA 500M U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
  Ukupno Projekat 259: 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA NN MREŽE KAMENOVA ULICA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  Ukupno Projekat 260: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA STS NOVOSADSKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
  Ukupno Projekat 261: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  262   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA PRIKLJUČNOG VODA 20KV NOVOSADSKA 100M U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 262
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
  Ukupno Projekat 262: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT-IZGRADNJA NN MREŽE NOVOSADSKA ULICA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  Ukupno Projekat 263: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNOG OSVETLJENJA NA MESNOM STADIONU U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,040,000.00 0.00 0.00% 4,040,000.00
  Ukupno Projekat 264: 4,040,000.00 0.00 0.00% 4,040,000.00
 
  265   Projekat: PROJEKAT- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRODUŽETAKA JAVNE RASVETE U ULICI SREMSKA KRATKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
  Ukupno Projekat 265: 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U RADNOJ ZONI BEŠKA LOKACIJA 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 266: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT - UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD NOVOG SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 267: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT - PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVETE NA LOKACIJI ČARNOK U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  268  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 268: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  269  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 17,300,000.00 4,339,893.60 25.09% 12,960,106.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,300,000.00 4,339,893.60 25.09% 12,960,106.40
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 17,300,000.00 4,339,893.60 25.09% 12,960,106.40
 
  0701-0004   Programska aktivnost: Javni gradski i prigradski prevoz putnika  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  270  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - JAVNI PREVOZ 144,000,000.00 30,153,252.78 20.94% 113,846,747.22
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 144,000,000.00 30,153,252.78 20.94% 113,846,747.22
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0004: 144,000,000.00 30,153,252.78 20.94% 113,846,747.22
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 856,922,342.02 104,640,499.94 12.21% 752,281,842.08
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 261,207,653.00 80,661,381.13 30.88% 180,546,271.87
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 244,407,473.84 52.21% 223,718,877.26
  Ukupno Funkcija 620 1,586,256,346.12 429,709,354.91 27.09% 1,156,546,991.21
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  271  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  272  426  MATERIJAL 9,300,000.00 1,176,500.00 12.65% 8,123,500.00
  273  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 1,176,500.00 6.10% 18,123,500.00
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 19,300,000.00 1,176,500.00 6.10% 18,123,500.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT -JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  274  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTLI POSEBNI RASHODI 1,500,000.00 395,569.50 26.37% 1,104,430.50
  275  421  STALNI TROŠKOVI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  276  423  USLUGE PO UGOVORU 1,300,000.00 300,557.04 23.12% 999,442.96
  277  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  278  426  MATERIJAL 3,400,000.00 95,044.80 2.80% 3,304,955.20
  279  512  MAŠINE I OPREMA 10,000,000.00 8,965,926.00 89.66% 1,034,074.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 9,757,097.34 50.55% 9,542,902.66
  Ukupno Projekat 274: 19,300,000.00 9,757,097.34 50.55% 9,542,902.66
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,600,000.00 10,933,597.34 28.33% 27,666,402.66
  Ukupno Funkcija 360 38,600,000.00 10,933,597.34 28.33% 27,666,402.66
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 895,522,342.02 115,574,097.28 12.91% 779,948,244.74
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 261,207,653.00 80,661,381.13 30.88% 180,546,271.87
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 244,407,473.84 52.21% 223,718,877.26
  Ukupno Program 0701 1,624,856,346.12 440,642,952.25 27.12% 1,184,213,393.87
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje i ostvarivanje predskolskom vaspitanja i obrazovanja  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  280  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 117,694,000.00 41,806,945.97 35.52% 75,887,054.03
  281  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 20,185,000.00 7,169,891.28 35.52% 13,015,108.72
  282  413  NAGRADE U NATURI 2,840,000.00 298,301.53 10.50% 2,541,698.47
  283  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 388,464.64 8.58% 4,141,535.36
  284  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 7,000,000.00 1,522,321.49 21.75% 5,477,678.51
  285  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,600,000.00 76,618.99 4.79% 1,523,381.01
  286  421  STALNI TROŠKOVI 25,160,000.00 3,369,358.60 13.39% 21,790,641.40
  287  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 750,000.00 58,200.00 7.76% 691,800.00
  288  423  USLUGE PO UGOVORU 5,497,600.00 535,550.20 9.74% 4,962,049.80
  289  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,500,000.00 800,913.60 22.88% 2,699,086.40
  290  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 12,000,000.00 1,277,015.29 10.64% 10,722,984.71
  291  426  MATERIJAL 35,650,000.00 7,451,298.95 20.90% 28,198,701.05
  292  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  293  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  294  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  295  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 13,876,500.00 3,473,863.51 25.03% 10,402,636.49
  296  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  297  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
  298  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  299  512  MAŠINE I OPREMA 20,200,000.00 0.00 0.00% 20,200,000.00
  300  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Ukupno 275,983,100.00 68,228,744.05 24.72% 207,754,355.95
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 64,522,512.07 24.53% 198,460,587.93
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 3,706,231.98 28.51% 9,293,768.02
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 275,983,100.00 68,228,744.05 24.72% 207,754,355.95
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 64,522,512.07 24.53% 198,460,587.93
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 3,706,231.98 28.51% 9,293,768.02
  Ukupno Funkcija 911 275,983,100.00 68,228,744.05 24.72% 207,754,355.95
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 64,522,512.07 24.53% 198,460,587.93
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 3,706,231.98 28.51% 9,293,768.02
  Ukupno Program 2001 275,983,100.00 68,228,744.05 24.72% 207,754,355.95
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 64,522,512.07 24.53%% 198,460,587.93
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 3,706,231.98 28.51%% 9,293,768.02
  Ukupno Glava 3 275,983,100.00 68,228,744.05 24.72% 207,754,355.95
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  302   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 302: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Funkcija 620 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Program 2001 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje i ostvarivanje predskolskom vaspitanja i obrazovanja  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  301  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 800,000.00 9,492.00 1.19% 790,508.00
   
  Ukupno 800,000.00 9,492.00 1.19% 790,508.00
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 9,492.00 1.19% 790,508.00
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 800,000.00 9,492.00 1.19% 790,508.00
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 9,492.00 1.19% 790,508.00
  Ukupno Funkcija 911 800,000.00 9,492.00 1.19% 790,508.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 9,492.00 1.19% 790,508.00
  Ukupno Program 2001 800,000.00 9,492.00 1.19% 790,508.00
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 9,492.00 1.19%% 790,508.00
  Ukupno Glava 3 800,000.00 9,492.00 1.19% 790,508.00
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  302   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
  Ukupno Projekat 302: 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
 
  303   Projekat: PROJEKAT - DOGRADNJA VRTIĆA NA OBJEKTU NEVEN U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,200,000.00 0.00 0.00% 7,200,000.00
  Ukupno Projekat 303: 7,200,000.00 0.00 0.00% 7,200,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT - ŠKOLICA ŽIVOTA -ZAJEDNO ZA DETINJSTVO -VRTIĆ LJUKOVO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 498,960.00 24.95% 1,501,040.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 498,960.00 24.95% 1,501,040.00
  Ukupno Projekat 304: 2,000,000.00 498,960.00 24.95% 1,501,040.00
 
  305   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE , DOGRADNJA I SANACIJA OBJEKTA PREDŠKOLSKE USTANOVE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  305  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,740,000.00 0.00 0.00% 10,740,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 305
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,940,000.00 0.00 0.00% 10,940,000.00
  Ukupno Projekat 305: 10,940,000.00 0.00 0.00% 10,940,000.00
 
  306   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU VRTIĆA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 306
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00%% 300,000.00
  Ukupno Projekat 306: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 153,040,000.00 498,960.00 0.33%% 152,541,040.00
  Ukupno Funkcija 620 153,040,000.00 498,960.00 0.33% 152,541,040.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 153,040,000.00 498,960.00 0.33% 152,541,040.00
  Ukupno Program 2001 153,040,000.00 498,960.00 0.33% 152,541,040.00
 
  2002   Osnovno obrazovanje i vaspitanje  
  2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje osnovnih skola  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  307  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 190,424,000.00 42,230,894.09 22.18% 148,193,105.91
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 190,424,000.00 42,230,894.09 22.18% 148,193,105.91
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 190,424,000.00 42,230,894.09 22.18% 148,193,105.91
  Izvori finansiranja za funkciju 912
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 190,424,000.00 42,230,894.09 22.18% 148,193,105.91
  Ukupno Funkcija 912 190,424,000.00 42,230,894.09 22.18% 148,193,105.91
 
  308   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA OŠ DUŠAN JERKOVIĆ ( DVORAC PEAČEVIĆ)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  308  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  309  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 308
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 701,000.00 0.00 0.00%% 701,000.00
  Ukupno Projekat 308: 701,000.00 0.00 0.00% 701,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 701,000.00 0.00 0.00%% 701,000.00
  Ukupno Funkcija 620 701,000.00 0.00 0.00% 701,000.00
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 191,125,000.00 42,230,894.09 22.10% 148,894,105.91
  Ukupno Program 2002 191,125,000.00 42,230,894.09 22.10% 148,894,105.91
 
  2003   Srednje obrazovanje i vaspitanje  
  2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje srednjih skola  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  310  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 60,120,000.00 15,758,413.82 26.21% 44,361,586.18
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,120,000.00 15,758,413.82 26.21% 44,361,586.18
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 60,120,000.00 15,758,413.82 26.21% 44,361,586.18
 
  311   Projekat: PROJEKAT - TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA- INVESTICIONO ODRŽAVANJE FISKULTURNE SALE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  311  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 4,883,651.05 0.00 0.00% 4,883,651.05
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,883,651.05 0.00 0.00%% 4,883,651.05
  Ukupno Projekat 311: 4,883,651.05 0.00 0.00% 4,883,651.05
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,003,651.05 15,758,413.82 24.24%% 49,245,237.23
  Ukupno Funkcija 920 65,003,651.05 15,758,413.82 24.24% 49,245,237.23
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,003,651.05 15,758,413.82 24.24% 49,245,237.23
  Ukupno Program 2003 65,003,651.05 15,758,413.82 24.24% 49,245,237.23
 
  0901   Socijalna i decija zastita  
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  312  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 16,200,000.00 73,940.58 0.46% 16,126,059.42
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,200,000.00 73,940.58 0.46% 16,126,059.42
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 16,200,000.00 73,940.58 0.46% 16,126,059.42
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  313  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - CRVENI KRST 4,850,000.00 1,714,914.17 35.36% 3,135,085.83
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,850,000.00 1,714,914.17 35.36% 3,135,085.83
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,850,000.00 1,714,914.17 35.36% 3,135,085.83
 
  314   Projekat: PROJEKAT - DOMSKI SMEŠTAJ UČENIKA I STUDENATA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  314  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 314: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,050,000.00 1,788,854.75 8.11% 20,261,145.25
  Ukupno Funkcija 160 22,050,000.00 1,788,854.75 8.11% 20,261,145.25
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  315  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 12,545,000.00 3,295,942.36 26.27% 9,249,057.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,545,000.00 3,295,942.36 26.27% 9,249,057.64
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 12,545,000.00 3,295,942.36 26.27% 9,249,057.64
 
  316/A   Projekat: PROJEKAT -PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  316/A  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 16,370,000.00 2,904,991.05 17.75% 13,465,008.95
   
  Izvori finansiranja za projekat 316/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,370,000.00 2,904,991.05 17.75% 13,465,008.95
  Ukupno Projekat 316/A: 16,370,000.00 2,904,991.05 17.75% 13,465,008.95
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  316  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 31,750,000.00 8,422,001.09 26.53% 23,327,998.91
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,750,000.00 8,422,001.09 26.53% 23,327,998.91
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 31,750,000.00 8,422,001.09 26.53% 23,327,998.91
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,665,000.00 14,622,934.50 24.10% 46,042,065.50
  Ukupno Funkcija 090 60,665,000.00 14,622,934.50 24.10% 46,042,065.50
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  317  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CIR 200,000.00 63,396.89 31.70% 136,603.11
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 63,396.89 31.70% 136,603.11
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 200,000.00 63,396.89 31.70% 136,603.11
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 63,396.89 31.70% 136,603.11
  Ukupno Funkcija 010 200,000.00 63,396.89 31.70% 136,603.11
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  318  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA POMOĆ 1,300,000.00 307,505.14 23.65% 992,494.86
  319  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 49,760,000.00 112,802.00 0.23% 49,647,198.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 132,627.14 10.20% 1,167,372.86
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 26,760,000.00 174,878.00 0.65% 26,585,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 23,000,000.00 112,802.00 0.49% 22,887,198.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 51,060,000.00 420,307.14 0.82% 50,639,692.86
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 132,627.14 10.20% 1,167,372.86
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 26,760,000.00 174,878.00 0.65% 26,585,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 23,000,000.00 112,802.00 0.49% 22,887,198.00
  Ukupno Funkcija 070 51,060,000.00 420,307.14 0.82% 50,639,692.86
 
  0901-0002   Programska aktivnost: Porodicni i domski smestaj, prihvatilista i druge vrste smestaja  
  060   STANOVANJE  
  320  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT - DOMSKI SMEŠTAJ 500,000.00 154,843.00 30.97% 345,157.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 154,843.00 30.97% 345,157.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 154,843.00 30.97% 345,157.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 154,843.00 30.97% 345,157.00
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 154,843.00 30.97% 345,157.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  321  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NARODNA KUHINJA 5,000,000.00 1,459,785.82 29.20% 3,540,214.18
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 1,459,785.82 29.20% 3,540,214.18
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 5,000,000.00 1,459,785.82 29.20% 3,540,214.18
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 1,459,785.82 29.20% 3,540,214.18
  Ukupno Funkcija 070 5,000,000.00 1,459,785.82 29.20% 3,540,214.18
 
  0901-0006   Programska aktivnost: Podrska deci i porodici sa decom  
  040   PORODICA I DECA  
  322  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. OŠ 1,500,000.00 673,032.80 44.87% 826,967.20
  323  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. SŠ 17,000,000.00 5,532,505.00 32.54% 11,467,495.00
  324  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 14,300,000.00 4,107,142.95 28.72% 10,192,857.05
  325  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - TREĆE DETE 7,200,000.00 2,020,087.75 28.06% 5,179,912.25
  326  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 2,744,737.30 20.95% 10,355,262.70
  327  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - DODATNA OBRAZOVNA, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA PODRŠKA 3,200,000.00 0.00 0.00% 3,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,200,000.00 14,059,813.80 25.94% 40,140,186.20
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 1,017,692.00 48.46% 1,082,308.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 56,300,000.00 15,077,505.80 26.78% 41,222,494.20
 
  328   Projekat: PROJEKAT -BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  328  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 4,000,000.00 919,462.95 22.99% 3,080,537.05
   
  Izvori finansiranja za projekat 328
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 919,462.95 22.99% 3,080,537.05
  Ukupno Projekat 328: 4,000,000.00 919,462.95 22.99% 3,080,537.05
 
  329   Projekat: PROJEKAT - FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE  
  040   PORODICA I DECA  
  329  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE 4,500,000.00 250,000.00 5.56% 4,250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 250,000.00 5.56% 4,250,000.00
  Ukupno Projekat 329: 4,500,000.00 250,000.00 5.56% 4,250,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,700,000.00 15,229,276.75 24.29% 47,470,723.25
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 1,017,692.00 48.46% 1,082,308.00
  Ukupno Funkcija 040 64,800,000.00 16,246,968.75 25.07% 48,553,031.25
 
  330   Projekat: PROJEKAT- FINANSIRANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  330  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 9,842,000.00 2,801,360.13 28.46% 7,040,639.87
   
  Izvori finansiranja za projekat 330
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,842,000.00 2,801,360.13 28.46% 7,040,639.87
  Ukupno Projekat 330: 9,842,000.00 2,801,360.13 28.46% 7,040,639.87
 
  331   Projekat: PROJEKAT - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU -INO PROJEKAT  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  331  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  332  423  USLUGE PO UGOVORU 4,705,000.00 2,348,283.73 49.91% 2,356,716.27
  333  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,068,000.00 504,300.00 47.22% 563,700.00
  333/A  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 245,412.50 49.08% 254,587.50
   
  Izvori finansiranja za projekat 331
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,108,248.32 3,097,996.23 99.67% 10,252.09
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 3,107,000.00 0.00 0.00% 3,107,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,751.68 0.00 0.00% 58,751.68
  Ukupno Projekat 331: 6,274,000.00 3,097,996.23 49.38% 3,176,003.77
 
  334   Projekat: PROJEKAT - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  334  421  STALNI TROŠKOVI 200.00 0.00 0.00% 200.00
  335  423  USLUGE PO UGOVORU 200.00 0.00 0.00% 200.00
  336  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200.00 0.00 0.00% 200.00
  337  426  MATERIJAL 200.00 0.00 0.00% 200.00
  338  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 200.00 0.00 0.00% 200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 334
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00 0.00%% 1,000.00
  Ukupno Projekat 334: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 090:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,109,248.32 3,097,996.23 99.64%% 11,252.09
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 3,107,000.00 0.00 0.00%% 3,107,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,900,751.68 2,801,360.13 28.29%% 7,099,391.55
  Ukupno Funkcija 090 16,117,000.00 5,899,356.36 36.60% 10,217,643.64
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,524,248.32 36,549,715.08 23.50% 118,974,533.24
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 29,867,000.00 174,878.00 0.59% 29,692,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,000,751.68 3,931,854.13 11.23% 31,068,897.55
  Ukupno Program 0901 220,392,000.00 40,656,447.21 18.45% 179,735,552.79
 
  1801   Zdravstvena zastita  
  1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zastite  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  339  464  DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - ZDRAVSTVO 136,300,000.00 29,796,042.53 21.86% 106,503,957.47
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 136,300,000.00 29,796,042.53 21.86% 106,503,957.47
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 136,300,000.00 29,796,042.53 21.86% 106,503,957.47
 
  1801-0003   Programska aktivnost: Sprovodjenje aktivnosti iz oblasti drustvene brige za javno zdravlje  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  340  423  USLUGE PO UGOVORU 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0003: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 136,600,000.00 29,796,042.53 21.81% 106,803,957.47
  Ukupno Funkcija 721 136,600,000.00 29,796,042.53 21.81% 106,803,957.47
 
  341   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VOZILA ZA DOM ZDRAVLJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  341  512  MAŠINE I OPREMA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 341
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Ukupno Projekat 341: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
 
  342   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA AMBULANTE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  341/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  342  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 58,561,000.00 200,000.00 0.34% 58,361,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 342
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 401,000.00 200,000.00 49.88% 201,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,360,000.00 0.00 0.00% 58,360,000.00
  Ukupno Projekat 342: 58,761,000.00 200,000.00 0.34% 58,561,000.00
 
  343   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA ZDRAVSTVENE STANICE U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  342/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  343  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 343
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
  Ukupno Projekat 343: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,101,000.00 200,000.00 0.57% 34,901,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,360,000.00 0.00 0.00% 58,360,000.00
  Ukupno Funkcija 620 93,461,000.00 200,000.00 0.21% 93,261,000.00
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 171,701,000.00 29,996,042.53 17.47% 141,704,957.47
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,360,000.00 0.00 0.00% 58,360,000.00
  Ukupno Program 1801 230,061,000.00 29,996,042.53 13.04% 200,064,957.47
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4    NARODNA BIBLIOTEKA DR. ĐORĐE NATOŠEVIĆ  
  344  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 11,969,000.00 4,136,688.37 34.56% 7,832,311.63
  345  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,053,000.00 709,442.03 34.56% 1,343,557.97
  346  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  347  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  348  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 132,905.00 22.15% 467,095.00
  349  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 950,000.00 118,670.85 12.49% 831,329.15
  350  421  STALNI TROŠKOVI 1,270,000.00 288,701.39 22.73% 981,298.61
  351  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 740.00 0.30% 249,260.00
  352  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  353  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,150,000.00 3,840.00 0.33% 1,146,160.00
  354  426  MATERIJAL 1,000,000.00 200,715.37 20.07% 799,284.63
  355  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  356  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  357  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,411,200.00 424,442.98 30.08% 986,757.02
  358  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  359  512  MAŠINE I OPREMA 900,000.00 343,787.22 38.20% 556,212.78
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,673,200.00 6,359,933.21 26.87% 17,313,266.79
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 23,673,200.00 6,359,933.21 26.87% 17,313,266.79
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  360  423  USLUGE PO UGOVORU 1,550,000.00 238,485.69 15.39% 1,311,514.31
  361  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 100,800.00 33.60% 199,200.00
  362  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 55,069.92 5.51% 944,930.08
   
  Ukupno 26,523,200.00 6,754,288.82 25.47% 19,768,911.18
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,550,000.00 394,355.61 15.46% 2,155,644.39
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 2,850,000.00 394,355.61 13.84% 2,455,644.39
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 6,754,288.82 25.76% 19,468,911.18
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Funkcija 820 26,523,200.00 6,754,288.82 25.47% 19,768,911.18
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 6,754,288.82 25.76% 19,468,911.18
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Program 1201 26,523,200.00 6,754,288.82 25.47% 19,768,911.18
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 6,754,288.82 25.76%% 19,468,911.18
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00%% 300,000.00
  Ukupno Glava 4 26,523,200.00 6,754,288.82 25.47% 19,768,911.18
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5    USTANOVA KULTURNI CENTAR  
  363  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 8,539,500.00 2,634,835.37 30.85% 5,904,664.63
  364  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,465,000.00 451,874.21 30.84% 1,013,125.79
  365  413  NAKNADE U NATURI 130,000.00 0.00 0.00% 130,000.00
  366  414  SOCIJLNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 970,000.00 0.00 0.00% 970,000.00
  367  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 64,564.86 18.99% 275,435.14
  368  416  NAGRADE ZPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 670,000.00 94,936.72 14.17% 575,063.28
  369  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 1,273,020.74 24.02% 4,026,979.26
  370  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 440,000.00 83,500.00 18.98% 356,500.00
  371  423  USLUGE PO UGOVORU 2,960,000.00 223,456.60 7.55% 2,736,543.40
  372  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,100,000.00 952,662.04 30.73% 2,147,337.96
  373  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,050,000.00 91,128.80 2.99% 2,958,871.20
  374  426  MATERIJAL 810,000.00 229,622.49 28.35% 580,377.51
  375  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  376  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 1,006,900.00 247,674.04 24.60% 759,225.96
  377  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  378  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  379  512  MAŠINE I OPREMA 1,100,000.00 147,249.00 13.39% 952,751.00
  380  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  381  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,481,400.00 6,494,524.87 19.40% 26,986,875.13
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 33,481,400.00 6,494,524.87 19.40% 26,986,875.13
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  382  423  USLUGE PO UGOVORU 1,070,000.00 254,740.00 23.81% 815,260.00
  383  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 12,110,000.00 953,431.77 7.87% 11,156,568.23
  384  426  MATERIJAL 200,000.00 10,080.00 5.04% 189,920.00
   
  Ukupno 46,861,400.00 7,712,776.64 16.46% 39,148,623.36
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,380,000.00 1,218,251.77 9.84% 11,161,748.23
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 13,380,000.00 1,218,251.77 9.11% 12,161,748.23
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,861,400.00 7,712,776.64 16.82% 38,148,623.36
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 820 46,861,400.00 7,712,776.64 16.46% 39,148,623.36
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,861,400.00 7,712,776.64 16.82% 38,148,623.36
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Program 1201 46,861,400.00 7,712,776.64 16.46% 39,148,623.36
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,861,400.00 7,712,776.64 16.82%% 38,148,623.36
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00%% 1,000,000.00
  Ukupno Glava 5 46,861,400.00 7,712,776.64 16.46% 39,148,623.36
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  385   Projekat: PROJEKAT - SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  385  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 385
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 385: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  386   Projekat: PROJEKAT -IZRADA SPOMEN OBELEŽJA  
  820   USLUGE KULTURE  
  386  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,500,000.00 598,000.00 39.87% 902,000.00
  387  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 501,000.00 0.00 0.00% 501,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 386
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,001,000.00 598,000.00 29.89% 1,403,000.00
  Ukupno Projekat 386: 2,001,000.00 598,000.00 29.89% 1,403,000.00
 
  388   Projekat: PROJEKAT- IZRADA SPOMEN OBELEŽJA 2  
  820   USLUGE KULTURE  
  388  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 388
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
  Ukupno Projekat 388: 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,801,000.00 598,000.00 4.33% 13,203,000.00
  Ukupno Funkcija 820 13,801,000.00 598,000.00 4.33% 13,203,000.00
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  389  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Ukupno Funkcija 860 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
 
  1201-0003   Programska aktivnost: Unapredjenje sistema ocuvanja i predtsvljanja kulturno-istoriskog nasledja  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  390  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -VERSKE ZAJEDNICE 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0003: 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Ukupno Funkcija 840 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
 
  1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i unapredjivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  391  423  USLUGE PO UGOVORU -INFORMISANJE 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0004: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
 
  392   Projekat: PROJEKAT - OPŠTINSKE KULTURNE MANIFESTACIJE  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  392  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA INĐIJE 1,000,000.00 10,980.00 1.10% 989,020.00
  393  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA U PRVOM SVETSKOM RATU 1,000,000.00 66,000.00 6.60% 934,000.00
  394  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -GRADSKA SLAVA OPŠTINE INĐJA -DUHOVI 1,164,000.00 0.00 0.00% 1,164,000.00
  395  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - IGRE BEZ GRANICA 1,350,000.00 0.00 0.00% 1,350,000.00
  396  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - LETNJI MUZIČKI FESTIVAL 9,000,000.00 0.00 0.00% 9,000,000.00
  397  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - OSTALE MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU INĐIJA 3,836,000.00 0.00 0.00% 3,836,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 392
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,350,000.00 76,980.00 0.44%% 17,273,020.00
  Ukupno Projekat 392: 17,350,000.00 76,980.00 0.44% 17,273,020.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,350,000.00 76,980.00 0.17%% 45,273,020.00
  Ukupno Funkcija 860 45,350,000.00 76,980.00 0.17% 45,273,020.00
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 90,151,000.00 674,980.00 0.75% 89,476,020.00
  Ukupno Program 1201 90,151,000.00 674,980.00 0.75% 89,476,020.00
 
  1301   Razvoj sporta i omladine  
  1301-0001   Programska aktivnost: Podrska lokalnim sportskim organizacijama, udruzenjima i savezima  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  398  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 90,000,000.00 42,808,308.28 47.56% 47,191,691.72
  399  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-INVESTICIJE 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  400  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-PREVOZ SPORTISTA 5,000,000.00 1,673,579.60 33.47% 3,326,420.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 125,000,000.00 44,481,887.88 35.59% 80,518,112.12
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 125,000,000.00 44,481,887.88 35.59% 80,518,112.12
 
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  401  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA-USTANOVA SPORTSKI CENTAR 13,000,000.00 5,514,479.00 42.42% 7,485,521.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 5,514,479.00 42.42% 7,485,521.00
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 13,000,000.00 5,514,479.00 42.42% 7,485,521.00
 
  1301-0005   Programska aktivnost: Sprovojenje omladinske politike  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  402  423  USLUGE PO UGOVORU 280,316.44 124,749.20 44.50% 155,567.24
  403  426  MATERIJAL 45,000.00 11,400.00 25.33% 33,600.00
  404  512  MAŠINE I OPREMA 148,487.00 63,850.00 43.00% 84,637.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 473,803.44 199,999.20 42.21% 273,804.24
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0005: 473,803.44 199,999.20 42.21% 273,804.24
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 138,000,000.00 49,996,366.88 36.23% 88,003,633.12
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 473,803.44 199,999.20 42.21% 273,804.24
  Ukupno Funkcija 810 138,473,803.44 50,196,366.08 36.25% 88,277,437.36
 
  405   Projekat: PROJEKAT - USLUGA ZAKUPA KLIZALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  405  421  STALNI TROŠKOVI 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 405
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
  Ukupno Projekat 405: 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
 
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  406  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 6,078,400.00 2,951,844.00 48.56% 3,126,556.00
  407  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 177,000,000.00 25,000,000.00 14.12% 152,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 183,078,400.00 27,951,844.00 15.27% 155,126,556.00
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 183,078,400.00 27,951,844.00 15.27% 155,126,556.00
 
  408   Projekat: PROJEKAT- PRIPREMA, DOPUNA DOKUMENT. I ISHODOVANJE DOKUM. ZA ZAVRŠETAK RADOVA NA SPORTSKOJ HALI U INĐIJI DO DOBIJANJA UPOTREBNE DOZVOLE I IZVOĐENJE RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  408  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 408
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 408: 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
 
  409   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA BLOKA 9 U NASELJU BEŠKA NAMENJENOM ZA SPORTSKO REKREATIV. SADRŽAJE I IZGRADNJU SPORTSKE SALE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  409  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 216,000.00 36.00% 384,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 409
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 216,000.00 36.00% 384,000.00
  Ukupno Projekat 409: 600,000.00 216,000.00 36.00% 384,000.00
 
  410   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA SPORTSKE HALE U BEŠKI PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  409/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  410  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,201,000.00 0.00 0.00% 10,201,000.00
  411  541  ZEMLJIŠTE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 410
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,100,000.00 0.00 0.00% 13,100,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 410: 13,101,000.00 0.00 0.00% 13,101,000.00
 
  412   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STADIONA HAJDUK U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  412  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 412
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 412: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  413   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA ZA HIDROMASAŽNI BAZEN I PLATO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  413  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 413
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
  Ukupno Projekat 413: 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
 
  414   Projekat: PROJEKAT - UREĐENJE GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  414  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 414
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
  Ukupno Projekat 414: 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
 
  415   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  415  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 415
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
  Ukupno Projekat 415: 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
 
  416   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA NA SPORTSKIM TERENIMA U LEJAMA -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  416  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,280,000.00 0.00 0.00% 14,280,000.00
  417  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 416
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,281,000.00 0.00 0.00% 14,281,000.00
  Ukupno Projekat 416: 14,281,000.00 0.00 0.00% 14,281,000.00
 
  418   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA TRIM STAZE SA JAVNIM OSVETLJENJEM U LEJAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  418  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,852,000.00 0.00 0.00% 12,852,000.00
  419  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 418
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 853,000.00 0.00 0.00% 853,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
  Ukupno Projekat 418: 12,853,000.00 0.00 0.00% 12,853,000.00
 
  420   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SPORTSKE SALE U INĐIJI -IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  419/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  420  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
   
  Izvori finansiranja za projekat 420
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,400,000.00 0.00 0.00% 10,400,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00 0.00% 76,449,329.59
  Ukupno Projekat 420: 86,849,329.59 0.00 0.00% 86,849,329.59
 
  421   Projekat: PROJEKAT - ZAVRŠETAK IZGRADNJE SPORTSKE HALE U INĐIJI- PARTERNO UREĐENJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  420/А  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  421  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 130,000,000.00 0.00 0.00% 130,000,000.00
  Ukupno Projekat 421: 133,000,000.00 0.00 0.00% 133,000,000.00
 
  422   Projekat: PROJEKAT -SANACIJA OTVORENOG ŠKOLSKOG TERENA U OŠ BRANKO RADIČEVIĆ U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  422  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,800,000.00 619,553.00 16.30% 3,180,447.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 422
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 619,553.00 34.42% 1,180,447.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 422: 3,800,000.00 619,553.00 16.30% 3,180,447.00
 
  423   Projekat: PROJEKAT - INVESTICIJE U SPORTU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  422/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  423  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  424  512  MAŠINE I OPREMA 3,500,000.00 1,697,400.00 48.50% 1,802,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 423
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 1,697,400.00 8.79% 17,602,600.00
  Ukupno Projekat 423: 19,300,000.00 1,697,400.00 8.79% 17,602,600.00
 
  424/A   Projekat: PROJEKAT - SOCIJALNA INTEGRACIJA KROZ PARASPORT -PARAINSPIRED  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  424/A  423  USLUGE PO UGOVORU 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
  424/Б  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  424/В  512  MAŠINE I OPREMA 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 424/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00%% 100,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00%% 2,900,000.00
  Ukupno Projekat 424/A: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 290,896,400.00 32,797,425.00 11.27%% 258,098,975.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00%% 2,900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 220,451,329.59 0.00 0.00%% 220,451,329.59
  Ukupno Funkcija 620 514,247,729.59 32,797,425.00 6.38% 481,450,304.59
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 428,896,400.00 82,793,791.88 19.30% 346,102,608.12
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00% 2,900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 220,925,133.03 199,999.20 0.09% 220,725,133.83
  Ukupno Program 1301 652,721,533.03 82,993,791.08 12.72% 569,727,741.95
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0009   Programska aktivnost: Tekuca budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  425  499  TEKUĆA REZERVA 33,555,952.40 0.00 0.00% 33,555,952.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,555,952.40 0.00 0.00% 33,555,952.40
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0009: 33,555,952.40 0.00 0.00% 33,555,952.40
 
  0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  426  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  427   Projekat: PROJEKAT - LAP - ZA UNAPREĐENJE OBRZOVANJA, ZAPOŠLJAVNJA, ZDRAVLJA I STANOVANJA ROMA U OPŠTINI INĐIJA 2016-2020. GOD  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  427  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 427
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
  Ukupno Projekat 427: 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
 
  428   Projekat: PROJEKAT - SANACIJA KROVA NA OBJEKTU DOMA KULTURE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  428  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 428
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
  Ukupno Projekat 428: 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
 
  429   Projekat: PROJEKAT - TEKUĆE ODRŽAVANJE FASADE I PROSTORIJA AMBULANTE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  429  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 429
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
  Ukupno Projekat 429: 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
 
  430   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GASIFIKACIJU OBJEKTA DOMA KULTURE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  430  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 430
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
  Ukupno Projekat 430: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  431   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU LOVAČKOG DOMA U LJUKOVU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  431  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 431
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Projekat 431: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,515,952.40 60,000.00 0.09% 65,455,952.40
  Ukupno Funkcija 160 65,515,952.40 60,000.00 0.09% 65,455,952.40
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,515,952.40 60,000.00 0.09% 65,455,952.40
  Ukupno Program 0602 65,515,952.40 60,000.00 0.09% 65,455,952.40
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje mesnih zajednica  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1    MESNE ZAJEDNICE  
  432  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,945,292.62 1,077,074.84 27.30% 2,868,217.78
  433  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 677,000.00 184,718.37 27.28% 492,281.63
  434  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 686,200.00 0.00 0.00% 686,200.00
  435  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 144,400.00 37,966.09 26.29% 106,433.91
  436  421  STALNI TROŠKOVI 4,218,740.00 1,228,562.05 29.12% 2,990,177.95
  437  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 444,000.00 90,272.08 20.33% 353,727.92
  438  423  USLUGE PO UGOVORU 8,303,200.00 2,265,046.05 27.28% 6,038,153.95
  439  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 765,500.00 12,986.88 1.70% 752,513.12
  440  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 8,232,233.00 476,961.74 5.79% 7,755,271.26
  441  426  MATERIJAL 2,005,000.00 219,066.04 10.93% 1,785,933.96
  442  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  443  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 40,000.00 0.00 0.00% 40,000.00
  444  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 465,150.00 124,658.36 26.80% 340,491.64
  445  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 333,000.00 0.00 0.00% 333,000.00
  446  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 93,000.00 18,814.53 20.23% 74,185.47
  447  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  448  512  MAŠINE I OPREMA 2,159,000.00 128,880.00 5.97% 2,030,120.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,691,715.62 5,865,007.03 17.94% 26,826,708.59
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 32,691,715.62 5,865,007.03 17.94% 26,826,708.59
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,691,715.62 5,865,007.03 17.94% 26,826,708.59
  Ukupno Funkcija 160 32,691,715.62 5,865,007.03 17.94% 26,826,708.59
 
  449   Projekat: PROJEKAT -OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  449  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
  450  512  MAŠINE I OPREMA 481,000.00 473,190.60 98.38% 7,809.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 449
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,081,000.00 473,190.60 11.59% 3,607,809.40
  Ukupno Projekat 449: 4,081,000.00 473,190.60 11.59% 3,607,809.40
 
  451   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA DOMA KULTURE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  451  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 451
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 451: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,581,000.00 473,190.60 8.48% 5,107,809.40
  Ukupno Funkcija 620 5,581,000.00 473,190.60 8.48% 5,107,809.40
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,272,715.62 6,338,197.63 16.56% 31,934,517.99
  Ukupno Program 0602 38,272,715.62 6,338,197.63 16.56% 31,934,517.99
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,272,715.62 6,338,197.63 16.56%% 31,934,517.99
  Ukupno Glava 1 38,272,715.62 6,338,197.63 16.56% 31,934,517.99
 
  0501   Energetska efikasnost i obnavljivi izvori energije  
  0501-0001   Programska aktivnost: Energetski menadzment  
  640   ULIČNA RASVETA  
  452  421  STALNI TROŠKOVI 70,400,000.00 26,049,496.09 37.00% 44,350,503.91
  453  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  454  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 2,500,000.00 1,249,800.00 49.99% 1,250,200.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 73,900,000.00 27,299,296.09 36.94% 46,600,703.91
  Ukupno Programska aktivnost 0501-0001: 73,900,000.00 27,299,296.09 36.94% 46,600,703.91
  Izvori finansiranja za funkciju 640
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 73,900,000.00 27,299,296.09 36.94% 46,600,703.91
  Ukupno Funkcija 640 73,900,000.00 27,299,296.09 36.94% 46,600,703.91
 
  455   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I IZVOĐENJE RADOVA INVEST. ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA ENERG. EFIKAS. I PROTIVPOŽAR. ZAŠTITE NA OBJEKTU TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE U INĐIJI  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  455  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 455
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 455: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Funkcija 920 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  456   Projekat: PROJEKAT - ELABORAT ENERTGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD DUNAV U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  456  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 456
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,000.00 0.00 0.00% 46,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 62,000.00 0.00 0.00% 62,000.00
  Ukupno Projekat 456: 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
 
  457   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA PRODUŽETAKA MREŽE JAVNE RASVETE U ULICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  457  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 457
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
  Ukupno Projekat 457: 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
 
  458   Projekat: PROJEKAT-SANACIJA JAVNOG OSVETLJENJA U NASELJENOM MESTU JARKOVCI U OPŠTINI INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  458  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 458
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,184.00 0.00 0.00% 61,184.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,998,016.00 0.00 0.00% 2,998,016.00
  Ukupno Projekat 458: 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
 
  459   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI INĐIJA-LOKACIJA 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  459  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 459
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 150,000.34 0.00 0.00% 150,000.34
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 849,999.66 0.00 0.00% 849,999.66
  Ukupno Projekat 459: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  460   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA JAVNE RASVETE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S2 I S3 ( deo) -lokacija 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  460  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 23,435,104.00 849,999.66 3.63% 22,585,104.34
   
  Izvori finansiranja za projekat 460
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,862,136.00 0.00 0.00% 13,862,136.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,572,968.00 849,999.66 8.88% 8,722,968.34
  Ukupno Projekat 460: 23,435,104.00 849,999.66 3.63% 22,585,104.34
 
  461   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  461  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 461
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 461: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  462   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OSVETLJENJE PEŠAČKIH PRELAZA U ZONI ŠKOLA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  462  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 462
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 462: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  463   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE( STS) KAMENOVA ULICA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  463  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 463
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
  Ukupno Projekat 463: 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
 
  464   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE ( STS) NOVOSADSKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  464  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 464
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
  Ukupno Projekat 464: 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
 
  465   Projekat: PROJEKAT -UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD N. SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  465  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 465
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0501-465: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,493,320.34 0.00 0.00% 25,493,320.34
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,482,983.66 849,999.66 6.30% 12,632,984.00
  Ukupno Funkcija 620 38,976,304.00 849,999.66 2.18% 38,126,304.34
  Izvori finansiranja za program 0501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 99,993,320.34 27,299,296.09 27.30% 72,694,024.25
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,482,983.66 849,999.66 6.30% 12,632,984.00
  Ukupno Program 0501 113,476,304.00 28,149,295.75 24.81% 85,327,008.25
  Izvori finansiranja za razdeo 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,412,175,432.70 640,496,879.18 14.52% 3,771,678,553.52
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 42,767,000.00 174,878.00 0.41% 42,592,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 710,361,966.20 101,405,919.88 14.28% 608,956,046.32
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 588,126,351.10 244,407,473.84 41.56% 343,718,877.26
  Ukupno Razdeo 5 5,753,430,750.00 986,485,150.90 17.15% 4,766,945,599.10
   
Stanje: 5,850,270,950.00 1,016,569,556.40   17.38% 4,833,701,393.60

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2019) Ciljana vrednost (2020) Ciljana vrednost (2021) Ciljana vrednost (2022) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno