Realizacija budžeta klase 2019
Datum:07/02/2019
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2019
Do datuma:31/01/2019

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 900,000,000.00 41,930,232.12 4.66% 858,069,767.88
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 200,000,000.00 5,760,534.00 2.88% 194,239,466.00
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 10,000,000.00 43,003.82 0.43% 9,956,996.18
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 6,000,000.00 177,757.42 2.96% 5,822,242.58
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 150,000,000.00 2,894,016.47 1.93% 147,105,983.53
  1,267,000,000.00 50,805,543.83 4.01% 1,216,194,456.17
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 450,000,000.00 10,737,972.03 2.39% 439,262,027.97
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 15,000,000.00 631,871.47 4.21% 14,368,128.53
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 180,000,000.00 7,952,339.78 4.42% 172,047,660.22
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  645,100,000.00 19,322,183.28 3.00% 625,777,816.72
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71442 KOMUNALNA TAKSA ZA PRIREĐIVANJE MUZIČKOG PROGRAMA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA 150,000.00 1,715.00 1.14% 148,285.00
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 5,000,000.00 201,076.65 4.02% 4,798,923.35
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 80,000,000.00 1,576,130.00 1.97% 78,423,870.00
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 10,000,000.00 20,000.00 0.20% 9,980,000.00
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 1,000,000.00 14,980.00 1.50% 985,020.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 80,000,000.00 2,412,042.64 3.02% 77,587,957.36
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 1,000,000.00 4,442.41 0.44% 995,557.59
  177,150,000.00 4,230,386.70 2.39% 172,919,613.30
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 80,000,000.00 3,255,227.85 4.07% 76,744,772.15
  80,000,000.00 3,255,227.85 4.07% 76,744,772.15
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 2,824,886.32 0.00 0.00% 2,824,886.32
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 36,760,000.00 0.00 0.00% 36,760,000.00
  39,584,886.32 0.00 0.00% 39,584,886.32
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 500,000,000.00 12,781,375.00 2.56% 487,218,625.00
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 925,068,364.80 0.00 0.00% 925,068,364.80
  1,425,068,364.80 12,781,375.00 0.90% 1,412,286,989.80
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  74151 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 220,000,000.00 0.00 0.00% 220,000,000.00
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 220,000,000.00 509,711.00 0.23% 219,490,289.00
  441,150,000.00 509,711.00 0.12% 440,640,289.00
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74212 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA REPUBLIKE 11,500,000.00 0.00 0.00% 11,500,000.00
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 95,000,000.00 2,787,719.83 2.93% 92,212,280.17
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 200,000,000.00 871,084.92 0.44% 199,128,915.08
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  306,600,000.00 3,658,804.75 1.19% 302,941,195.25
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 10,000,000.00 818,810.64 8.19% 9,181,189.36
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 6,450,000.00 394,750.00 6.12% 6,055,250.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,500,000.00 23,570.16 1.57% 1,476,429.84
  17,950,000.00 1,237,130.80 6.89% 16,712,869.20
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 51,340,597.78 238,915.14 0.47% 51,101,682.64
  51,340,597.78 238,915.14 0.47% 51,101,682.64
811 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
  81115 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 3,400,000.00 0.00 0.00% 3,400,000.00
  3,400,000.00 0.00 0.00% 3,400,000.00
812 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE
  81215 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNIH STVARI U KORIST NIVOA OPŠTINA 831,000.00 0.00 0.00% 831,000.00
  831,000.00 0.00 0.00% 831,000.00
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 758,000,000.00 45,609.00 0.06 757,954,391.00
  758,000,000.00 45,609.00 0.06 757,954,391.00
911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
  91145 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST NIVOA OPŠTINA 468,126,351.10 0.00 0.00% 468,126,351.10
  468,126,351.10 0.00 0.00% 468,126,351.10
 
Stanje: 5,681,301,200.00 96,084,887.35 1.69% 5,585,216,312.65

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 252,043,792.62 8,822,780.63 3.50% 243,221,011.99
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 45,117,111.38 1,532,520.71 3.40% 43,584,590.67
  413 NAKNADE U NATURI 4,820,000.00 0.00 0.00% 4,820,000.00
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,436,200.00 51,182.22 0.41% 12,385,017.78
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 11,679,400.00 580,607.32 4.97% 11,098,792.68
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 18,291,000.00 470,923.37 2.57% 17,820,076.63
  344,387,504.00 11,458,014.25 3.33% 332,929,489.75
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 154,737,609.48 6,555,601.31 4.24% 148,182,008.17
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 7,034,000.00 427,575.04 6.08% 6,606,424.96
  423 USLUGE PO UGOVORU 221,053,089.12 8,239,852.17 3.73% 212,813,236.95
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 665,082,057.32 11,416,197.19 1.72% 653,665,860.13
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 47,442,233.00 893,400.00 1.88% 46,548,833.00
  426 MATERIJAL 94,276,000.00 1,861,559.76 1.97% 92,414,440.24
  1,189,624,988.92 29,394,185.47 2.47% 1,160,230,803.45
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  200,000.00 0.00 0% 200,000.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 9,770,000.00 106,934.86 1.09% 9,663,065.14
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,200,000.00 1,972.30 0.16% 1,198,027.70
  10,970,000.00 108,907.16 0.99% 10,861,092.84
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 204,318,028.00 2,029,655.63 0.99% 202,288,372.37
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 22,370,000.00 0.00 0.00% 22,370,000.00
  226,688,028.00 2,029,655.63 0.90% 224,658,372.37
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 264,512,651.05 3,065,528.59 1.16% 261,447,122.46
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 130,300,000.00 3,091,788.25 2.37% 127,208,211.75
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 29,728,750.00 1,431,221.76 4.81% 28,297,528.24
  424,541,401.05 7,588,538.60 1.79% 416,952,862.45
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 364,052,000.00 8,806,945.10 2.42% 355,245,054.90
  364,052,000.00 8,806,945.10 2.42% 355,245,054.90
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 195,500,000.00 305,983.28 0.16% 195,194,016.72
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,368,000.00 2,740,714.11 13.46% 17,627,285.89
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 104,143,000.00 1,565,329.86 1.50% 102,577,670.14
  485 NAKNADA ŠTETE 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  340,011,000.00 4,612,027.25 1.36% 335,398,972.75
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 36,800,000.00 0.00 0.00% 36,800,000.00
  36,800,000.00 0.00 0% 36,800,000.00
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,448,254,555.83 18,419,487.67 0.75% 2,429,835,068.16
  512 MAŠINE I OPREMA 147,520,722.20 23,019,919.57 15.60% 124,500,802.63
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 9,300,000.00 0.00 0.00% 9,300,000.00
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 11,201,000.00 16,271.52 0.15% 11,184,728.48
  2,616,276,278.03 41,455,678.76 1.58% 2,574,820,599.27
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 127,650,000.00 0.00 0.00% 127,650,000.00
  127,650,000.00 0.00 0% 127,650,000.00
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 5,681,301,200.00 105,453,952.22 1.86% 5,575,847,247.78

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 2,672,500.00 100,372.50 3.76% 2,572,127.50
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 480,000.00 17,213.87 3.59% 462,786.13
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 1,850.00 1.85% 98,150.00
  6  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,910,000.00 150,420.26 7.88% 1,759,579.74
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 1,843,069.21 9.22% 18,156,930.79
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 14,000.00 4.67% 286,000.00
  10  426  MATERIJAL 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 315,300.00 24,768.27 7.86% 290,531.73
  12  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -POLITIČKE STRANKE 2,500,000.00 82,412.21 3.30% 2,417,587.79
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,877,800.00 2,234,106.32    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 28,877,800.00 2,234,106.32 7.74% 26,643,693.68
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,877,800.00 2,234,106.32    
  Ukupno Funkcija 110 28,877,800.00 2,234,106.32 7.74% 26,643,693.68
 
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  13  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTLI POSEBNI RASHODI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  14  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  15  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  16  426  MATERIJAL 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,881,800.00 2,234,106.32    
  Ukupno Program 2101 28,881,800.00 2,234,106.32 7.74% 26,647,693.68
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,881,800.00 2,234,106.32    
  Ukupno Razdeo 1 28,881,800.00 2,234,106.32 7.74% 26,647,693.68
 
2   PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE INĐIJA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0004   Programska aktivnost: Opstinsko/gradsko pravobranilistvo  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  17  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPSOLENIH( ZARADE) 2,936,000.00 112,367.35 3.83% 2,823,632.65
  18  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 528,500.00 19,685.51 3.72% 508,814.49
  19  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  20  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  21  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 3,700.00 4.63% 76,300.00
  22  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  23  421  STALNI TROŠKOVI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  25  423  USLUGE PO UGOVORU 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  26  426  MATERIJAL 350,000.00 9,300.00 2.66% 340,700.00
  27  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 346,500.00 27,395.24 7.91% 319,104.76
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,661,000.00 172,448.10    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 4,661,000.00 172,448.10 3.70% 4,488,551.90
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,661,000.00 172,448.10    
  Ukupno Funkcija 110 4,661,000.00 172,448.10 3.70% 4,488,551.90
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,661,000.00 172,448.10    
  Ukupno Program 0602 4,661,000.00 172,448.10 3.70% 4,488,551.90
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,661,000.00 172,448.10    
  Ukupno Razdeo 2 4,661,000.00 172,448.10 3.70% 4,488,551.90
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  28  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 5,694,500.00 189,377.65 3.33% 5,505,122.35
  29  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,019,500.00 30,576.12 3.00% 988,923.88
  30  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  31  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  32  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 5,550.00 5.55% 94,450.00
  33  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 8,650,000.00 197,784.80 2.29% 8,452,215.20
  34  421  STALNI TRIŠKOVI 4,000,000.00 40,091.20 1.00% 3,959,908.80
  35  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 2,700,000.00 240,434.10 8.90% 2,459,565.90
  36  423  USLUGE PO UGOVORU 30,000,000.00 3,008,302.03 10.03% 26,991,697.97
  37  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 360,000.00 30.00% 840,000.00
  38  426  MATERIJAL 1,500,000.00 24,000.00 1.60% 1,476,000.00
  39  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 671,400.00 46,863.01 6.98% 624,536.99
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,785,400.00 4,142,978.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 55,785,400.00 4,142,978.91 7.43% 51,642,421.09
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,785,400.00 4,142,978.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 110 55,785,400.00 4,142,978.91 7.43% 51,642,421.09
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,785,400.00 4,142,978.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2101 55,785,400.00 4,142,978.91 7.43% 51,642,421.09
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,785,400.00 4,142,978.91    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Razdeo 3 55,785,400.00 4,142,978.91 7.43% 51,642,421.09
 
4   OPŠTINSKO VEĆE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  40  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,000,000.00 43,604.41 4.36% 956,395.59
  41  423  USLUGE PO UGOVORU 6,000,000.00 351,047.52 5.85% 5,648,952.48
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,000,000.00 394,651.93    
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 7,000,000.00 394,651.93 5.64% 6,605,348.07
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,000,000.00 394,651.93    
  Ukupno Funkcija 110 7,000,000.00 394,651.93 5.64% 6,605,348.07
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,000,000.00 394,651.93    
  Ukupno Program 2101 7,000,000.00 394,651.93 5.64% 6,605,348.07
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,000,000.00 394,651.93    
  Ukupno Razdeo 4 7,000,000.00 394,651.93 5.64% 6,605,348.07
 
5   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opstina  
  130   OPŠTE USLUGE  
  42  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIMA (ZARADE) 95,593,000.00 3,337,951.83 3.49% 92,255,048.17
  43  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 17,106,904.00 593,360.30 3.47% 16,513,543.70
  44  413  NAKNADE U NATURI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  45  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,600,000.00 51,182.22 1.11% 4,548,817.78
  46  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 3,200,000.00 227,084.79 7.10% 2,972,915.21
  47  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  48  421  STALNI TROŠKOVI 36,492,869.48 1,290,567.25 3.54% 35,202,302.23
  49  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 2,000,000.00 118,400.00 5.92% 1,881,600.00
  50  423  USLUGE PO UGOVORU 31,100,000.00 1,403,406.97 4.51% 29,696,593.03
  51  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 25,200,000.00 217,160.00 0.86% 24,982,840.00
  52  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 21,200,000.00 282,900.00 1.33% 20,917,100.00
  53  426  MATERIJAL 33,300,000.00 1,172,285.61 3.52% 32,127,714.39
  54  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 34,021.92 3.40% 965,978.08
  55  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 500,000.00 1,972.30 0.39% 498,027.70
  56  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 11,237,500.00 876,183.96 7.80% 10,361,316.04
  57  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1,200,000.00 20,602.00 1.72% 1,179,398.00
  58  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 98,800,000.00 1,546,515.33 1.57% 97,253,484.67
  59  485  NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  60  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31,030,000.00 0.00 0.00% 31,030,000.00
  61  512  MAŠINE I OPREMA 25,100,000.00 320,157.89 1.28% 24,779,842.11
  62  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  63  541  ZEMLJIŠTE 72,000,000.00 0.00 0.00% 72,000,000.00
  64  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 534,359,273.48 11,493,752.37    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 534,360,273.48 11,493,752.37 2.15% 522,866,521.11
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 534,359,273.48 11,493,752.37    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 130 534,360,273.48 11,493,752.37 2.15% 522,866,521.11
 
  0602-0003   Programska aktivnost: Servisiranje javnog duga  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  65  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 6,500,000.00 0.00 0.00% 6,500,000.00
  66  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,550,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 6,550,000.00 0.00 0.00% 6,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,550,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 170 6,550,000.00 0.00 0.00% 6,550,000.00
 
  67   Projekat: PROJEKAT -MODERNIZACIJA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE INĐIJA  
  130   OPŠTE USLUGE  
  67  512  MAŠINE I OPREMA 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 67
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,215,970.56 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,837,264.64 0.00    
  Ukupno Projekat 67: 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
 
  68   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA ZGRADE MESNE ZAJEDNICE U STAROM SLANKAMENU  
  130   OPŠTE USLUGE  
  68  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,130,000.00 0.00 0.00% 2,130,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 68
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,130,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 68: 2,130,000.00 0.00 0.00% 2,130,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,345,970.56 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,837,264.64 0.00    
  Ukupno Funkcija 130 6,183,235.20 0.00 0.00% 6,183,235.20
 
  69   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA VILE LJUBICA U SUTOMORU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  69  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,750,000.00 0.00 0.00% 19,750,000.00
  70  512  MAŠINE I OPREMA 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 69
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 69: 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
 
  71   Projekat: PROJEKAT - BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA UREĐENJU FASADA ZGRADA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  71  423  USLUGE PO UGOVORU 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 71
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 71: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  72   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJE KROVA FASADE NA OBJEKTU MZ NOVI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  72  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 72
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,440,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 72: 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,740,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 42,740,000.00 0.00 0.00% 42,740,000.00
 
  73   Projekat: PROJEKAT - POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  73  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
  74  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTIT. IZ BUDŽETA- PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 73
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 73: 20,500,000.00 0.00 0.00% 20,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 940 20,500,000.00 0.00 0.00% 20,500,000.00
 
  75   Projekat: PROJEKAT - POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  75  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA VUKOVCE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 75
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 75: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  76   Projekat: PROJEKAT - POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  76  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 76
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 76: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  77   Projekat: PROJEKAT - STIPENDIJE ZA SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  77  472  SPORTSKE STIPENDIJE 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 77
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 77: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  78   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA PANIK TASTERA  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  78  423  USLUGE PO UGOVORU- NABAVKA PANIK TASTERA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 78
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 78: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  79   Projekat: PROJEKAT - USPOSTAVLJANJE ISTRAŽIVAČKOG CENTRA MILUTIN MILANKOVIĆ U STAROM SLANKAMENU  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  79  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,800,000.00 0.00 0.00% 14,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 79
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,800,000.00 0.00    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 79: 14,800,000.00 0.00 0.00% 14,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,700,000.00 0.00    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 950 30,700,000.00 0.00 0.00% 30,700,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 627,195,244.04 11,493,752.37    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,838,264.64 0.00    
  Ukupno Program 0602 641,033,508.68 11,493,752.37 1.79% 629,539,756.31
 
  1101   Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje  
  1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i urbanisticko planiranje  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  80  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PLANSKA DOKUMENTACIJA 15,600,000.00 85,200.00 0.55% 15,514,800.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,100,000.00 85,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 15,600,000.00 85,200.00 0.55% 15,514,800.00
 
  1101-0004   Programska aktivnost: Stambena podrska  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  81  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 168,614,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0004: 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
 
  82   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I RUŠENJE STANOVA U BR. 6,8 I 10 U ŽELEZNIČKOJ ULICI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  82  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,800,000.00 0.00 0.00% 3,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 82
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 82: 3,800,000.00 0.00 0.00% 3,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 186,514,000.00 85,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 188,014,000.00 85,200.00 0.05% 187,928,800.00
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 186,514,000.00 85,200.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1101 188,014,000.00 85,200.00 0.05% 187,928,800.00
 
  1102   Komunalne delatnosti  
  1102-0002   Programska aktivnost: Odrzavanje javnih zelenih povrsina  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  83  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 134,000,000.00 3,827,848.92 2.86% 130,172,151.08
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 134,000,000.00 3,827,848.92    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0002: 134,000,000.00 3,827,848.92 2.86% 130,172,151.08
 
  1102-0004   Programska aktivnost: ZOOHIGIJENA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  84  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0004: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  85   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA PROTE RADOSLAVA MARKOVIĆA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  85  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 85
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 85: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  86   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA SA LEVE STRANE NOVOSADSKE ULICE U SMERU KA NOVOM SADU  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  86  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 86
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 86: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  87   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA SA DESNE STRANE NOVOSADSKE ULICE U SMERU KA NOVOM SADU  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  87  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 87
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 87: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  88   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA KOD ŽELEZNIČKE STANICE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  88  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 88
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 88: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  89   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI UREĐENJA PARKOVA PO PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  89  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 89
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 89: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  90   Projekat: PROJEKAT - ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  90  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 90
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 90: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  91   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  91  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 91
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 91: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 171,900,000.00 3,827,848.92    
  Ukupno Funkcija 560 171,900,000.00 3,827,848.92 2.23% 168,072,151.08
 
  92   Projekat: PROJEKAT - POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  92  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 92
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 92: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  93   Projekat: PROJEKAT - PROJEKAT JKP VODOVOD I KANALIZACIJA POVEZANI CEVOVOD INĐIJA - BEŠKA - FAZA I OD FABRIKE GRUNDFOS DO ŠAHTA Š6 KOD CS BEŠKA JUG  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  93  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,389,007.00 0.00 0.00% 25,389,007.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 93
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,171,163.08 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,217,843.92 0.00    
  Ukupno Projekat 93: 25,389,007.00 0.00 0.00% 25,389,007.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,721,163.08 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 26,667,843.92 0.00    
  Ukupno Funkcija 630 45,389,007.00 0.00 0.00% 45,389,007.00
 
  94   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA VODOVODA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  94  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,075,000.00 0.00 0.00% 3,075,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 94
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,575,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 94: 3,075,000.00 0.00 0.00% 3,075,000.00
 
  95   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ULICI ZMAJ JOVINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  95  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 95
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,380,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 95: 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
 
  96   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ULICI MIKE ANTIĆA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  96  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 96
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 748,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 96: 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
 
  97   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE I POLICIJE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  97  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,854,000.00 48,000.00 2.59% 1,806,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 97
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,854,000.00 48,000.00    
  Ukupno Projekat 97: 1,854,000.00 48,000.00 2.59% 1,806,000.00
 
  98   Projekat: PROJEKAT - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE NA UREĐENJU PROSTORIJA MESNE ZAJEDNICE STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  98  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 98
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 98: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  99   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA FEKALNE KANALIZACIJE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  99  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,550,000.00 3,555,540.01 30.78% 7,994,459.99
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,550,000.00 3,555,540.01    
  Ukupno Projekat 99: 11,550,000.00 3,555,540.01 30.78% 7,994,459.99
 
  100   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE KRČEDIN, MARADIK, NOVI KARLOVCI, NOVI SLANKAMEN I STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  100  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 100
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 100: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  101   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA KOLKETORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  101  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 101: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  102   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA - PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  102  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 21,860,000.00 0.00 0.00% 21,860,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,860,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 102: 21,860,000.00 0.00 0.00% 21,860,000.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT - UČEŠĆE U IZGRADNJI PRODUŽETAKA NN MREŽE U KALAKAČI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  103  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,950,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 103: 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
 
  104   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  104  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 104: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  105   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  105  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 210,000,000.00 0.00 0.00% 210,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 105
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 210,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 105: 210,000,000.00 0.00 0.00% 210,000,000.00
 
  106   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA - BEŠKA TREĆA FAZA, NOVI KARLOVCI, NOVI SLANKAMEN I STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  106  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 106: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  107   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE LOKLACIJA 15 DRUGA FAZA-PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S-2 -FAZA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ DESNOG KRAKA SAOBRAĆAJNICE S2 OD ŠAHTA F3-19 DO ŠAHTA F2-27  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  107  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,400,000.00 0.00 0.00% 22,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 107
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,819,583.73 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,580,416.27 0.00    
  Ukupno Projekat 107: 22,400,000.00 0.00 0.00% 22,400,000.00
 
  108   Projekat: PROJEKAT - STRUČNI NADOZOR NAD IZGRADNJOM VODOVODNE MREŽE I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  108  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 108
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 108: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  109   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  109  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 109
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 109: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  110   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE KOMPLEKSA PIJACE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  110  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 110: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/odrzavanje javnim osvetljenjem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  111  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 19,073,856.00 0.00 0.00% 19,073,856.00
  112  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZACIJAMA 6,453,600.00 0.00 0.00% 6,453,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,527,456.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 25,527,456.00 0.00 0.00% 25,527,456.00
 
  113   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA KAMIONA KIPERA I KAMIONA SMEĆARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  113  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 850,000.00 72,912.94 8.58% 777,087.06
  114  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  115  512  MAŠINE I OPREMA 4,200,000.00 332,651.68 7.92% 3,867,348.32
   
  Izvori finansiranja za projekat 113
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,060,000.00 405,564.62    
  Ukupno Projekat 113: 5,060,000.00 405,564.62 8.02% 4,654,435.38
 
  116   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VOZILA PAUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  116  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  117  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  118  512  MAŠINE I OPREMA 16,000,000.00 15,960,000.00 99.75% 40,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 116
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,200,000.00 15,960,000.00    
  Ukupno Projekat 116: 17,200,000.00 15,960,000.00 92.79% 1,240,000.00
 
  119   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  119  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 8,140,000.00 0.00 0.00% 8,140,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 119
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,140,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 119: 8,140,000.00 0.00 0.00% 8,140,000.00
 
  120   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU INSTALACIJA I OPREME U CS FEKALNE KANALIZACIJE U S3 LOKACIJA 15 KO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  120  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 120
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 240,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 120: 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 334,304,039.73 19,969,104.63    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,080,416.27 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 345,384,456.00 19,969,104.63 5.78% 325,415,351.37
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 524,925,202.81 23,796,953.55    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 37,748,260.19 0.00    
  Ukupno Program 1102 562,673,463.00 23,796,953.55 4.23% 538,876,509.45
 
  1501   Lokalni ekonomski razvoj  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  121  423  USLUGE PO UGOVORU- REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
 
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  122  451  SUBVENC. JAVNIM NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ. - AGENCIJ Z IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA 12,700,000.00 589,141.71 4.64% 12,110,858.29
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 589,141.71    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 12,700,000.00 589,141.71 4.64% 12,110,858.29
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 589,141.71    
  Ukupno Funkcija 487 12,700,000.00 589,141.71 4.64% 12,110,858.29
 
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  123  451  SUBVENC. JAVNIM. NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ. - POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR INĐIJA 8,115,000.00 0.00 0.00% 8,115,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,115,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 8,115,000.00 0.00 0.00% 8,115,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,115,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 950 8,115,000.00 0.00 0.00% 8,115,000.00
 
  1501-0003   Programska aktivnost: Podrska ekonomskom razvoju i promociji preduzetnistva  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  124  451  SUBVENC. JAVNIM. NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ- AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 9,461,603.00 197,216.77 2.08% 9,264,386.23
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,461,603.00 197,216.77    
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 9,461,603.00 197,216.77 2.08% 9,264,386.23
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,461,603.00 197,216.77    
  Ukupno Funkcija 490 9,461,603.00 197,216.77 2.08% 9,264,386.23
 
  125   Projekat: PROJEKAT -KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  125  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 125
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 83,333.00    
  Ukupno Projekat 125: 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 83,333.00    
  Ukupno Funkcija 160 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
 
  126   Projekat: PROJEKAT -IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI 15 U INĐIJI  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  126  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 126
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 126: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  127   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  127  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 13,370,000.00 0.00 0.00% 13,370,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 127
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,370,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 127: 13,370,000.00 0.00 0.00% 13,370,000.00
 
  128   Projekat: PROJEKAT- SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNIH STOPA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  128  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 128
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 128: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  129   Projekat: PROJEKAT -PROMOCIJA OPŠTINE INĐIJA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  129  423  USLUGE PO UGOVORU- TORBE ZA ĐAKE PRVAKE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  130  423  USLUGE PO UGOVORU- IZRAD SOFTVERA, PROGRAMSKA PREZENTACIJA OPŠTINE INĐIJA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  131  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 11,300,000.00 275,295.00 2.44% 11,024,705.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 129
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,500,000.00 275,295.00    
  Ukupno Projekat 129: 12,500,000.00 275,295.00 2.20% 12,224,705.00
 
  132   Projekat: PROJEKAT -DUNAVSKO SELO RIVERLEND  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  132  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 132
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 132: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,970,000.00 275,295.00    
  Ukupno Funkcija 490 31,970,000.00 275,295.00 0.86% 31,694,705.00
 
  133   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  133  472  NAKNADE ZA SOCIJAL. ZAŠTITU IZ BUDŽETA - ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 133
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 133: 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
 
  134   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZA RAD INKUBATORA ZA INOVATIVNE START-UP KOMANIJE  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  134  472  NAKNADE ZA SOCIJAL. ZAŠTITU IZ BUDŽETA -ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 134
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 134: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  135   Projekat: PROJEKAT -RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  135  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROJEKTI 21,900,000.00 0.00 0.00% 21,900,000.00
  136  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,294,000.00 0.00 0.00% 6,294,000.00
  137  512  MAŠINE I OPREMA 1,707,000.00 0.00 0.00% 1,707,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 135
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,901,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 18,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 135: 29,901,000.00 0.00 0.00% 29,901,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 474
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,401,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,500,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 474 40,901,000.00 0.00 0.00% 40,901,000.00
 
  138   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA CARINSKOG SKLADIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  138  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI -PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  139  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI -PRVA FAZA 45,000,000.00 0.00 0.00% 45,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 138
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 138: 51,000,000.00 0.00 0.00% 51,000,000.00
 
  140   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE SUDA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  140  423  USLUGE PO UGOVORU 11,440,000.00 120,000.00 1.05% 11,320,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 140
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,440,000.00 120,000.00    
  Ukupno Projekat 140: 11,440,000.00 120,000.00 1.05% 11,320,000.00
 
  141   Projekat: PROJEKAT -IZRADA 3D MODELA REKLAMNIH PLAKATA I BROŠURA ZA POTREBE INVESTICIJA PREDVIĐENIH PROGRAMOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  141  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 141
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 141: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 64,940,000.00 120,000.00    
  Ukupno Funkcija 620 64,940,000.00 120,000.00 0.18% 64,820,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 163,137,603.00 1,264,986.48    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,500,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1501 182,637,603.00 1,264,986.48 0.69% 181,372,616.52
 
  1502   Razvoj turizma  
  1502-0001   Programska aktivnost: Upravljanje razvojem turizma  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
   2    TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE INĐIJA  
  142  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 3,000,000.00 115,569.02 3.85% 2,884,430.98
  143  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 537,000.00 19,820.08 3.69% 517,179.92
  144  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  145  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  146  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 140,000.00 10,830.00 7.74% 129,170.00
  147  421  STALNI TROŠKOVI 185,000.00 8,872.94 4.80% 176,127.06
  148  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 40,063.00 20.03% 159,937.00
  149  423  USLUGE PO UGOVORU 1,470,000.00 3,000.00 0.20% 1,467,000.00
  150  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 60,000.00 0.00 0.00% 60,000.00
  151  426  MATERIJAL 45,000.00 0.00 0.00% 45,000.00
  152  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 398,300.00 7,879.81 1.98% 390,420.19
  153  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 35,000.00 0.00 0.00% 35,000.00
  154  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  155  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  156  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,820,300.00 206,034.85    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,820,300.00 206,034.85 3.02% 6,614,265.15
 
  1502-0002   Programska aktivnost: Promacija turisticke ponude  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  157  421  STALNI TROŠKOVI 850,000.00 0.00 0.00% 850,000.00
  158  423  USLUGE PO UGOVORU 3,300,000.00 170,492.40 5.17% 3,129,507.60
  159  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  160  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  161  426  MATERIJAL 320,000.00 0.00 0.00% 320,000.00
  162  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  163  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,520,000.00 170,492.40    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 8,770,000.00 170,492.40 1.94% 8,599,507.60
 
  164   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  164  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  165  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  166  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 5,300,000.00 0.00 0.00% 5,300,000.00
   
  Ukupno 21,140,300.00 376,527.25 1.78% 20,763,772.75
  Izvori finansiranja za projekat 164
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,550,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 164: 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,890,300.00 376,527.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 473 21,140,300.00 376,527.25 1.78% 20,763,772.75
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,890,300.00 376,527.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1502 21,140,300.00 376,527.25 1.78% 20,763,772.75
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,890,300.00 376,527.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 2 21,140,300.00 376,527.25 1.78% 20,763,772.75
 
  0101   Poljoprivreda i ruralni razvoj  
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  421   POLJOPRIVREDA  
  167  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
  168  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  169  426  MATERIJAL 2,700,000.00 0.00 0.00% 2,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,750,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 4,750,000.00 0.00 0.00% 4,750,000.00
 
  0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrske ruralnom razvoju  
  421   POLJOPRIVREDA  
  170  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORG. - BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 34,000,000.00 879,751.82 2.59% 33,120,248.18
  171  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGNECIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 8,742,825.00 363,545.33 4.16% 8,379,279.67
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,742,825.00 1,243,297.15    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 42,742,825.00 1,243,297.15 2.91% 41,499,527.85
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,492,825.00 1,243,297.15    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 47,492,825.00 1,243,297.15 2.62% 46,249,527.85
 
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  172  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 2,720,112.11    
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 2,720,112.11    
  Ukupno Funkcija 560 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
 
  173   Projekat: PROJEKAT -UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  173  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - UREĐENJE KANALSKE MREŽE 66,500,000.00 0.00 0.00% 66,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 173
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 173: 66,500,000.00 0.00 0.00% 66,500,000.00
 
  174   Projekat: PROJEKAT -UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE -ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  174  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,100,000.00 0.00 0.00% 1,100,000.00
  174/1  541  ZEMLJIŠTE 53,150,000.00 0.00 0.00% 53,150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 174
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 39,750,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 174: 54,250,000.00 0.00 0.00% 54,250,000.00
 
  175   Projekat: PROJEKAT -ORGANIZOVANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE  
  421   POLJOPRIVREDA  
  175  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  176  512  MAŠINE I OPREMA 10,000,000.00 2,066,400.00 20.66% 7,933,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 175
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 2,066,400.00    
  Ukupno Projekat 175: 13,000,000.00 2,066,400.00 15.90% 10,933,600.00
 
  177   Projekat: PROJEKAT -USLUGE PREMERA I IDENTIFIKACIJE KATASTARSKIH PARCELA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  177  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 177
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 177: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  178   Projekat: PROJEKAT -UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  178  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 178
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 178: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  179   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - GLAVNOG PROJEKTA ZA NAVODNJAVAJE NOVI SLANKAMEN, STARI SLANKAMEN  
  421   POLJOPRIVREDA  
  179  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 179
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 179: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 131,450,000.00 2,066,400.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 17,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 421 148,450,000.00 2,066,400.00 1.39% 146,383,600.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 195,942,825.00 6,029,809.26    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 18,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 0101 213,942,825.00 6,029,809.26 2.82% 207,913,015.74
 
  0401   Zastita zivotne sredine  
  0401-0004   Programska aktivnost: Upravljanje otpadnim vodama  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  180  424  SPCIJALIZOVANE USLUGE -FAKTURISANJE 8,484,240.00 0.00 0.00% 8,484,240.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,484,240.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0004: 8,484,240.00 0.00 0.00% 8,484,240.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,484,240.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 8,484,240.00 0.00 0.00% 8,484,240.00
 
  0401-0003   Programska aktivnost: Zastita prirode  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  181  423  USLUGE PO UGOVORU - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  182  424  SPEC. USLUGE - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE(DERATIZACIJA, ZAPRAŠIVANJE KOMARACA, ZAŠTITA OD AMBROZIJE I DR.) 40,000,000.00 3,302,400.00 8.26% 36,697,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 3,302,400.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 42,000,000.00 3,302,400.00 7.86% 38,697,600.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 3,302,400.00    
  Ukupno Funkcija 560 42,000,000.00 3,302,400.00 7.86% 38,697,600.00
 
  0401-0005   Programska aktivnost: Upravljanje komunalnim otpadom  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  183  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJE INGRIN 8,707,750.00 0.00 0.00% 8,707,750.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,707,750.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0005: 8,707,750.00 0.00 0.00% 8,707,750.00
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,707,750.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 510 8,707,750.00 0.00 0.00% 8,707,750.00
 
  184   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTA SANACIJE, ZATVARANJA I REKULTIVACIJE POSTOJEĆE NESANITARNE OPŠTINSKE DEPONIJE - SMETLIŠTA U INĐIJI  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  184  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 184
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 184: 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,300,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 560 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
 
  185   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICAMA IVE ANDRIĆA I RASADNIČKA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  185  511  ZGRADE I GRAĐEVNSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 185
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 185: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  186   Projekat: PROJEKAT -IZRADA IDEJNOG REŠENJA ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA NASELJENIH MESTA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  186  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 186
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 186: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  187   Projekat: PROJEKAT -IZGADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U VOJVOĐANSKOJ I ULICI SONJE MARINKOVIĆ  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  187  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,329,840.00 0.00 0.00% 22,329,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 187
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,380,920.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00    
  Ukupno Projekat 187: 22,329,840.00 0.00 0.00% 22,329,840.00
 
  188   Projekat: PROJEKAT -IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA - SLIV 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  188  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 188
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 188: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  189   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI ZANATLIJSKA TREĆI DEO U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  189  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 189
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 189: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  190   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI MIHAILA PUPINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  190  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 190
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 190: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  191   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  191  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 191
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 191: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,680,920.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 29,629,840.00 0.00 0.00% 29,629,840.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 80,332,910.00 3,302,400.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,248,920.00 0.00    
  Ukupno Program 0401 94,581,830.00 3,302,400.00 3.49% 91,279,430.00
 
  0701   Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura  
  192   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR NA RASKRSNICI  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  192  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -VIDEO NADZOR 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 192
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,015,001.62 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,484,998.38 0.00    
  Ukupno Projekat 192: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  193   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR U OBRAZOVNIM USTANOVAMA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  193  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 193
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 470,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,230,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 193: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
 
  194   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU INĐIJA  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  194  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
  195  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 194
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,119,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 194: 6,120,000.00 0.00 0.00% 6,120,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,604,001.62 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,715,998.38 0.00    
  Ukupno Funkcija 360 14,320,000.00 0.00 0.00% 14,320,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  196  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - FAKTURISANJE 177,197,984.00 3,074,500.00 1.74% 174,123,484.00
  197  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 191,042,984.00 3,074,500.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 191,042,984.00 3,074,500.00 1.61% 187,968,484.00
 
  198   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U REKONSTRUKCIJA TRGA SLOBODE U CENTRU INĐIJE - FONTANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  198  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 198
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 77,520,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 198: 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
 
  199   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE DO LESNOG PROFILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  199  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 199
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,590,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 230,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 199: 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
 
  200   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U INĐIJI, U ULICI CARA DUŠANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  200  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJKETI 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
   
  Izvori finansiranja za projekat 200
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,591,606.84 0.00    
  Ukupno Projekat 200: 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
 
  201   Projekat: PROJEKAT -IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICA ZA AUTOBUSKA STAJALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  201  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 201: 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
 
  202   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI OD GUMAPLASTA DO OUTLETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  202  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 202
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 202: 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
 
  203   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA DRŽAVNOG PUTA II REDA 126 LEVO SKRETANJE ZA GUMAPLAST  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  203  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 203
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,380,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 203: 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
 
  204   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA PUTA L18 NOVI SLANKAMEN - SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  204  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 204
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 204: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  205   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENJA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  205  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 205
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 205: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  206   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA O POVREMENIM I PRIVREMENIM GRADILIŠTIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  206  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 60,000.00 10.00% 540,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 206
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 60,000.00    
  Ukupno Projekat 206: 600,000.00 60,000.00 10.00% 540,000.00
 
  207   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  207  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 207
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 207: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  208   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BEŠKE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  208  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 208
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 208: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  209   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJKETNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADENJU KRUŽNOG TOKA U NOVOM SLANKAMENU RASKRSNICA ULICA CARA DUŠANA, FRUŠKOGORSKA I DUNAVSKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  209  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 209
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 209: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  210   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE ULICE KRALJA PETRA PRVOG U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  210  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 47,464,050.00 0.00 0.00% 47,464,050.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 210
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,464,050.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 24,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 210: 47,464,050.00 0.00 0.00% 47,464,050.00
 
  211   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SAOBRAĆAJNICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  211  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 360,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 211: 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
 
  212   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I UREĐENJE UŽEG DELA CENTRA GRADA NASELJA KRČEDIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  212  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,250,000.00 0.00 0.00% 12,250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 212
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,250,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 212: 12,250,000.00 0.00 0.00% 12,250,000.00
 
  213   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  213  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 213
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,340,000.00 51,840.00    
  Ukupno Projekat 213: 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
 
  214   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTUKCIJU RASKRSNICE ULICA LUKAČEVA DP DRUGOG REDA, GLAVNE I ČELENSKE U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  214  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 214
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 214: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  215   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMNETACIJE I REKONSTRUKCIJA PUTA OD VILE STANKOVIĆ U ČORTANOVCIMA DO DUNAVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  215  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,300,000.00 0.00 0.00% 15,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 215
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 215: 15,300,000.00 0.00 0.00% 15,300,000.00
 
  216   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SLOBODNOG PROFILA ULICE CARA DUŠANA U POSTOJEĆOJ REGULACIJI U NASELJU NOVI SLANKAMEN NA DEONICI RASKRSNICE SA ULICOM VUKA KARADŽIĆA DO RASKRSNICE SA ULICOM SVETOSAVSKOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  216  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 27,000,000.00 77,760.00 0.29% 26,922,240.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 216
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,000,000.00 77,760.00    
  Ukupno Projekat 216: 27,000,000.00 77,760.00 0.29% 26,922,240.00
 
  217   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJKETNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU LEVA STANA IZ PRAVCA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  217  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,060,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 217: 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
 
  218   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U ULICI CARA DUŠANA U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  218  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 218
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,480,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 218: 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
 
  219   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMETNACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI SONJE MARINKOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  219  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 219
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 219: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  220   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI FRUŠKOGORSKA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  220  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 220: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE MARINE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  221  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 221: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  222   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU II A 100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  222  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 222
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 222: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  223   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKATA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  223  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 223
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 223: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  224   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD INĐIJE DO JARKOVACA DUŽ PUTA L22 SA JAVNOM RASVETOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  224  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 224
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 224: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA OPREME ZA POSEBNA PARKIRALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  225  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 225: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SERVISNE SAOBRAĆAJNICE U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 226: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U CELOJ DUŽINI U ULICI NIKOLE TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,603,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 227: 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U ULICI 1.NOVEMBRA DO N.TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 228: 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT -REKONSTURKCIJA I ASFALTIRANJE ULICE 1.NOVEMBRA U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  229  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 47,464,050.00 0.00 0.00% 47,464,050.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,464,050.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 24,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 229: 47,464,050.00 0.00 0.00% 47,464,050.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 230: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT -IZRADNJA PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  231  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,050,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 231: 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  232  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 232: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI - LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 233: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  234   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICE SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM I JAVNOM RASVETOM U ULICI NOVA 2 INĐIJA PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  234  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 234
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 234: 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
 
  235   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U ULICI NOVA 3 BLOK 44 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  235  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 235: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  236   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA ULICE NOVE 3 NA DRŽAVNI PUT DRUGOG REDA BR.100 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 236
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 804,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 236: 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
 
  237   Projekat: PROJEKAT -POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 OD KM 10+662,15 DO KM 10+861,64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI OBILIĆEV VENAC  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  237  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 35,700,000.00 0.00 0.00% 35,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 237
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,200,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 17,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 237: 35,700,000.00 0.00 0.00% 35,700,000.00
 
  238   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE OD GRADSKOG BAZENA DO BRAZDE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  238  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,230,000.00 0.00 0.00% 6,230,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 238
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,230,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 238: 6,230,000.00 0.00 0.00% 6,230,000.00
 
  239   Projekat: PROJEKAT -SANACIJA, POPRAVKA I IZVOĐENJE RADOVA N APEŠAČKIM STAZAMA -TROTOARIMA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  239  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 239
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 239: 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
 
  240   Projekat: PROJEKAT -ASFALTIRANJE ULICA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  240  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 473,800,301.10 0.00 0.00% 473,800,301.10
   
  Izvori finansiranja za projekat 240
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,673,950.00 0.00    
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 0.00    
  Ukupno Projekat 240: 473,800,301.10 0.00 0.00% 473,800,301.10
 
  241   Projekat: PROJEKAT -POJAČANO ODRŽAVANJE REHABILITACIJA GOLUBINAČKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  241  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,960,050.00 0.00 0.00% 25,960,050.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 241
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,960,050.00 0.00    
  Ukupno Projekat 241: 25,960,050.00 0.00 0.00% 25,960,050.00
 
  242   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PUTA NOVI KARLOVCI-KRČEDIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  242  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 242
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 242: 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
 
  243   Projekat: PROJEKAT -TERENSKA I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA KOD IZGRADNJE I ASFALTIRANJA PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  243  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 243
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 243: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  244   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VIBRO PLOČA SA ALATOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  244  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 244
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 244: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  245   Projekat: PROJEKAT -REKONSTURKCIJA PUTA NA DEONICI BANSTOL - HOTEL NORCEV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  245  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 154,857,247.87 14,426,347.66 9.32% 140,430,900.21
   
  Izvori finansiranja za projekat 245
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,149,597.10 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 138,707,650.77 14,426,347.66    
  Ukupno Projekat 245: 154,857,247.87 14,426,347.66 9.32% 140,430,900.21
 
  246   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE S2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  246  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 56,707,774.72 0.00 0.00% 56,707,774.72
   
  Izvori finansiranja za projekat 246
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 37,665,607.81 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,042,166.91 0.00    
  Ukupno Projekat 246: 56,707,774.72 0.00 0.00% 56,707,774.72
 
  247   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SAOBRAĆAJNICE S2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 247
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 247: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  248   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SOBRAĆAJNICE S1 I S2 ( II FAZA) U RADNOJ ZONI BR. 15 U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM -PROJEKAT VODOVODNE MREŽE ( II FAZA -S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  248  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17,308,994.71 0.00 0.00% 17,308,994.71
   
  Izvori finansiranja za projekat 248
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,577,619.97 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,731,374.74 0.00    
  Ukupno Projekat 248: 17,308,994.71 0.00 0.00% 17,308,994.71
 
  249   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA VN KABLA U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 U KORIDORU SOBRAĆAJNICE S3 U DUŽINI OD 1300M ( DO RASKRSNICE S2 I S3) U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM -PROJEKAT VODOVODNE MREŽE ( II FAZA-S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  249  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 249
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,284,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 249: 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
 
  250   Projekat: PROJEKAT- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKE STAZE OD ULICE KAMENOVA DO MONUSA SA LEVE STRANE DO A 126  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  250  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 250
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 250: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  251   Projekat: PROJEKAT-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU II A-100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  251  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 251
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 251: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  252   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRSNICE LUKAČEVA( DP DRUGOG REDA) , GLAVNE I ČELENSKE U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 252
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 252: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  253   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČ.DOKUMENT. I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DVOSTRUKOG KABLOVSKOG VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI NA LOKACIJI 15 OD MBTS INDOFUD DO PLANIRANE MBTS 2x1,1 KM U ZONI RASKRSNICE SAOBRAĆAJNICA S1 I S3 I IZGRADNJU PLANIRANE TRAFO STANICE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  253  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 253
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 253: 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
 
  254   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČ. DOKUM. I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KABLOVSKOG VODA 20KV SA POSTOJEĆEG 20KV BEŠKA -KRČEDIN DALEKOVODA U DUŽINI OD CCA 500M KAO I IZGRADNJU MBTS 20/0 , 4 KV U RADNOJ ZONI BEŠKA LOKACIJA 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  254  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 254
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 254: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  255   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA /ZAMENA POSTOJEĆE STS KRČEVINA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  255  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 255
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 255: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  256   Projekat: PROJEKAT- IZMEŠTANJE POSTOJEĆE KTC DOM KULTURE U CENTRU BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  256  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 256
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 256: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  257   Projekat: PROJEKAT- REKONSTRUKCIJA STS DUNAVSKA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  257  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 257
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 257: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  258   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA STS KAMENOVA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 900,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 258: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PRIKLJUČNOG VODA 20KV KAMENOVA ULICA 500M U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 450,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 259: 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA NN MREŽE KAMENOVA ULICA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 750,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 750,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 260: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA STS NOVOSADSKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 900,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 261: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  262   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA PRIKLJUČNOG VODA 20KV NOVOSADSKA 100M U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 262
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 90,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 90,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 262: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT-IZGRADNJA NN MREŽE NOVOSADSKA ULICA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 750,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 750,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 263: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNOG OSVETLJENJA NA MESNOM STADIONU U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,840,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 264: 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
 
  265   Projekat: PROJEKAT- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRODUŽETAKA JAVNE RASVETE U ULICI SREMSKA KRATKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 265: 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U RADNOJ ZONI BEŠKA LOKACIJA 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 266: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT - UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD NOVOG SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 267: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT - PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVETE NA LOKACIJI ČARNOK U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  268  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 268: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  269  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 17,300,000.00 0.00 0.00% 17,300,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,300,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 17,300,000.00 0.00 0.00% 17,300,000.00
 
  0701-0004   Programska aktivnost: Javni gradski i prigradski prevoz putnika  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  270  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - JAVNI PREVOZ 144,000,000.00 6,072,736.28 4.22% 137,927,263.72
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 144,000,000.00 6,072,736.28    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0004: 144,000,000.00 6,072,736.28 4.22% 137,927,263.72
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 829,920,515.72 9,336,836.28    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 252,652,192.42 14,426,347.66    
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 1,550,699,059.24 23,763,183.94 1.53% 1,526,935,875.30
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  271  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  272  426  MATERIJAL 9,300,000.00 0.00 0.00% 9,300,000.00
  273  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 19,300,000.00 0.00 0.00% 19,300,000.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT -JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  274  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTLI POSEBNI RASHODI 1,500,000.00 79,113.90 5.27% 1,420,886.10
  275  421  STALNI TROŠKOVI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  276  423  USLUGE PO UGOVORU 1,300,000.00 39,556.95 3.04% 1,260,443.05
  277  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  278  426  MATERIJAL 3,400,000.00 0.00 0.00% 3,400,000.00
  279  512  MAŠINE I OPREMA 10,000,000.00 4,276,860.00 42.77% 5,723,140.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 4,395,530.85    
  Ukupno Projekat 274: 19,300,000.00 4,395,530.85 22.77% 14,904,469.15
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,600,000.00 4,395,530.85    
  Ukupno Funkcija 360 38,600,000.00 4,395,530.85 11.39% 34,204,469.15
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 877,124,517.34 13,732,367.13    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 258,368,190.80 14,426,347.66    
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 0.00    
  Ukupno Program 0701 1,603,619,059.24 28,158,714.79 1.76% 1,575,460,344.45
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje i ostvarivanje predskolskom vaspitanja i obrazovanja  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  280  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 117,694,000.00 4,259,352.24 3.62% 113,434,647.76
  281  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 21,067,500.00 730,478.80 3.47% 20,337,021.20
  282  413  NAGRADE U NATURI 2,840,000.00 0.00 0.00% 2,840,000.00
  283  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 0.00 0.00% 4,530,000.00
  284  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 7,000,000.00 305,470.53 4.36% 6,694,529.47
  285  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,600,000.00 0.00 0.00% 1,600,000.00
  286  421  STALNI TROŠKOVI 25,160,000.00 230,171.42 0.91% 24,929,828.58
  287  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  288  423  USLUGE PO UGOVORU 5,497,600.00 46,899.84 0.85% 5,450,700.16
  289  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,500,000.00 57,188.00 1.63% 3,442,812.00
  290  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 12,000,000.00 12,500.00 0.10% 11,987,500.00
  291  426  MATERIJAL 35,650,000.00 601,541.69 1.69% 35,048,458.31
  292  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  293  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  294  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  295  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 13,876,500.00 378,568.16 2.73% 13,497,931.84
  296  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  297  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
  298  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  299  512  MAŠINE I OPREMA 20,200,000.00 0.00 0.00% 20,200,000.00
  300  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  301  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Ukupno 277,665,600.00 6,622,170.68 2.38% 271,043,429.32
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 264,665,600.00 6,622,170.68    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 277,665,600.00 6,622,170.68 2.38% 271,043,429.32
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 264,665,600.00 6,622,170.68    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 911 277,665,600.00 6,622,170.68 2.38% 271,043,429.32
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 264,665,600.00 6,622,170.68    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2001 277,665,600.00 6,622,170.68 2.38% 271,043,429.32
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 264,665,600.00 6,622,170.68    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 3 277,665,600.00 6,622,170.68 2.38% 271,043,429.32
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  302   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 132,600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 302: 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
 
  303   Projekat: PROJEKAT - DOGRADNJA VRTIĆA NA OBJEKTU NEVEN U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 303: 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT - ŠKOLICA ŽIVOTA -ZAJEDNO ZA DETINJSTVO -VRTIĆ LJUKOVO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 304: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  305   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE , DOGRADNJA I SANACIJA OBJEKTA PREDŠKOLSKE USTANOVE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  305  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,740,000.00 0.00 0.00% 10,740,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 305
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,740,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 305: 10,740,000.00 0.00 0.00% 10,740,000.00
 
  306   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU VRTIĆA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 306
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 306: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 152,640,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 152,640,000.00 0.00 0.00% 152,640,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 152,640,000.00 0.00    
  Ukupno Program 2001 152,640,000.00 0.00 0.00% 152,640,000.00
 
  2002   Osnovno obrazovanje i vaspitanje  
  2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje osnovnih skola  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  307  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 186,364,000.00 1,741,886.43 0.93% 184,622,113.57
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 186,364,000.00 1,741,886.43    
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 186,364,000.00 1,741,886.43 0.93% 184,622,113.57
  Izvori finansiranja za funkciju 912
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 186,364,000.00 1,741,886.43    
  Ukupno Funkcija 912 186,364,000.00 1,741,886.43 0.93% 184,622,113.57
 
  308   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA OŠ DUŠAN JERKOVIĆ ( DVORAC PEAČEVIĆ)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  308  423  USLUGE PO UGOVORU 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  309  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 308
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 308: 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 700,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 187,064,000.00 1,741,886.43    
  Ukupno Program 2002 187,064,000.00 1,741,886.43 0.93% 185,322,113.57
 
  2003   Srednje obrazovanje i vaspitanje  
  2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje srednjih skola  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  310  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 60,120,000.00 880,524.01 1.46% 59,239,475.99
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,120,000.00 880,524.01    
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 60,120,000.00 880,524.01 1.46% 59,239,475.99
 
  311   Projekat: PROJEKAT - TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA- INVESTICIONO ODRŽAVANJE FISKULTURNE SALE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  311  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 4,883,651.05 0.00 0.00% 4,883,651.05
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,883,651.05 0.00    
  Ukupno Projekat 311: 4,883,651.05 0.00 0.00% 4,883,651.05
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,003,651.05 880,524.01    
  Ukupno Funkcija 920 65,003,651.05 880,524.01 1.35% 64,123,127.04
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,003,651.05 880,524.01    
  Ukupno Program 2003 65,003,651.05 880,524.01 1.35% 64,123,127.04
 
  0901   Socijalna i decija zastita  
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  312  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  313  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - CRVENI KRST 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  314   Projekat: PROJEKAT - DOMSKI SMEŠTAJ UČENIKA I STUDENATA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  314  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 314: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 160 21,000,000.00 0.00 0.00% 21,000,000.00
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  315  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 12,545,000.00 443,118.15 3.53% 12,101,881.85
  316  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 31,750,000.00 1,463,928.49 4.61% 30,286,071.51
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 44,295,000.00 1,907,046.64    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 44,295,000.00 1,907,046.64 4.31% 42,387,953.36
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 44,295,000.00 1,907,046.64    
  Ukupno Funkcija 090 44,295,000.00 1,907,046.64 4.31% 42,387,953.36
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  317  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CIR 200,000.00 12,357.73 6.18% 187,642.27
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 12,357.73    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 200,000.00 12,357.73 6.18% 187,642.27
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 12,357.73    
  Ukupno Funkcija 010 200,000.00 12,357.73 6.18% 187,642.27
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  318  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA POMOĆ 1,300,000.00 59,641.88 4.59% 1,240,358.12
  319  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 49,760,000.00 0.00 0.00% 49,760,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 59,641.88    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 26,760,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 23,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 51,060,000.00 59,641.88 0.12% 51,000,358.12
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 59,641.88    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 26,760,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 23,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 070 51,060,000.00 59,641.88 0.12% 51,000,358.12
 
  0901-0002   Programska aktivnost: Porodicni i domski smestaj, prihvatilista i druge vrste smestaja  
  060   STANOVANJE  
  320  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT - DOMSKI SMEŠTAJ 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  321  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NARODNA KUHINJA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 070 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  0901-0006   Programska aktivnost: Podrska deci i porodici sa decom  
  040   PORODICA I DECA  
  322  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. OŠ 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  323  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. SŠ 17,000,000.00 0.00 0.00% 17,000,000.00
  324  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 14,300,000.00 809,523.85 5.66% 13,490,476.15
  325  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - TREĆE DETE 7,200,000.00 238,095.25 3.31% 6,961,904.75
  326  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 0.00 0.00% 13,100,000.00
  327  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - DODATNA OBRAZOVNA, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA PODRŠKA 3,200,000.00 0.00 0.00% 3,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,200,000.00 1,047,619.10    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 56,300,000.00 1,047,619.10 1.86% 55,252,380.90
 
  328   Projekat: PROJEKAT -BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  328  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 4,000,000.00 150,661.62 3.77% 3,849,338.38
   
  Izvori finansiranja za projekat 328
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 150,661.62    
  Ukupno Projekat 328: 4,000,000.00 150,661.62 3.77% 3,849,338.38
 
  329   Projekat: PROJEKAT - FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE  
  040   PORODICA I DECA  
  329  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 329: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,700,000.00 1,198,280.72    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 040 64,800,000.00 1,198,280.72 1.85% 63,601,719.28
 
  330   Projekat: PROJEKAT- FINANSIRANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  330  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 9,842,000.00 0.00 0.00% 9,842,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 330
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,842,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 330: 9,842,000.00 0.00 0.00% 9,842,000.00
 
  331   Projekat: PROJEKAT - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU -INO PROJEKAT  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  331  421  STALNI TROŠKOVI 350,000.00 0.00 0.00% 350,000.00
  332  423  USLUGE PO UGOVORU 2,050,972.68 0.00 0.00% 2,050,972.68
  333  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 534,327.32 0.00 0.00% 534,327.32
   
  Izvori finansiranja za projekat 331
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,662.00 0.00    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,824,886.32 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,751.68 0.00    
  Ukupno Projekat 331: 2,935,300.00 0.00 0.00% 2,935,300.00
 
  334   Projekat: PROJEKAT - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  334  421  STALNI TROŠKOVI 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  335  423  USLUGE PO UGOVORU 14,730,000.00 857,135.40 5.82% 13,872,864.60
  336  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 660,000.00 0.00 0.00% 660,000.00
  337  426  MATERIJAL 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  338  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 80,000.00 0.00 0.00% 80,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 334
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,370,000.00 857,135.40    
  Ukupno Projekat 334: 16,370,000.00 857,135.40 5.24% 15,512,864.60
  Izvori finansiranja za funkciju 090:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,421,662.00 857,135.40    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,824,886.32 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,900,751.68 0.00    
  Ukupno Funkcija 090 29,147,300.00 857,135.40 2.94% 28,290,164.60
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 151,416,662.00 4,034,462.37    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 29,584,886.32 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,000,751.68 0.00    
  Ukupno Program 0901 216,002,300.00 4,034,462.37 1.87% 211,967,837.63
 
  1801   Zdravstvena zastita  
  1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zastite  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  339  464  DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - ZDRAVSTVO 130,300,000.00 3,091,788.25 2.37% 127,208,211.75
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 130,300,000.00 3,091,788.25    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 130,300,000.00 3,091,788.25 2.37% 127,208,211.75
 
  1801-0003   Programska aktivnost: Sprovodjenje aktivnosti iz oblasti drustvene brige za javno zdravlje  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  340  423  USLUGE PO UGOVORU 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0003: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  341   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VOZILA ZA DOM ZDRAVLJA  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  341  512  MAŠINE I OPREMA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 341
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 341: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
 
  342   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA AMBULANTE U BEŠKI  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  342  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 58,561,000.00 200,000.00 0.34% 58,361,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 342
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 200,000.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,560,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 342: 58,561,000.00 200,000.00 0.34% 58,361,000.00
 
  343   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA ZDRAVSTVENE STANICE U NOVOM SLANKAMENU  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  343  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 343
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 343: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,101,000.00 3,291,788.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,560,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 721 223,661,000.00 3,291,788.25 1.47% 220,369,211.75
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,101,000.00 3,291,788.25    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,560,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1801 223,661,000.00 3,291,788.25 1.47% 220,369,211.75
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4    NARODNA BIBLIOTEKA DR. ĐORĐE NATOŠEVIĆ  
  344  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 11,969,000.00 430,163.01 3.59% 11,538,836.99
  345  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,142,500.00 73,772.98 3.44% 2,068,727.02
  346  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  347  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  348  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 25,241.00 4.21% 574,759.00
  349  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 950,000.00 0.00 0.00% 950,000.00
  350  421  STALNI TROŠKOVI 1,270,000.00 40,508.07 3.19% 1,229,491.93
  351  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
  352  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  353  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,150,000.00 0.00 0.00% 1,150,000.00
  354  426  MATERIJAL 1,000,000.00 10,975.00 1.10% 989,025.00
  355  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  356  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  357  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,411,200.00 45,438.13 3.22% 1,365,761.87
  358  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  359  512  MAŠINE I OPREMA 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,762,700.00 626,098.19    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 23,762,700.00 626,098.19 2.63% 23,136,601.81
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  360  423  USLUGE PO UGOVORU 1,550,000.00 3,525.00 0.23% 1,546,475.00
  361  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  362  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 16,271.52 1.63% 983,728.48
   
  Ukupno 26,612,700.00 645,894.71 2.43% 25,966,805.29
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,550,000.00 19,796.52    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 2,850,000.00 19,796.52 0.69% 2,830,203.48
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,312,700.00 645,894.71    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 26,612,700.00 645,894.71 2.43% 25,966,805.29
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,312,700.00 645,894.71    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 26,612,700.00 645,894.71 2.43% 25,966,805.29
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,312,700.00 645,894.71    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 4 26,612,700.00 645,894.71 2.43% 25,966,805.29
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5    USTANOVA KULTURNI CENTAR  
  363  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 8,539,500.00 277,627.03 3.25% 8,261,872.97
  364  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,529,000.00 47,613.05 3.11% 1,481,386.95
  365  413  NAKNADE U NATURI 130,000.00 0.00 0.00% 130,000.00
  366  414  SOCIJLNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 970,000.00 0.00 0.00% 970,000.00
  367  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 0.00 0.00% 340,000.00
  368  416  NAGRADE ZPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 670,000.00 0.00 0.00% 670,000.00
  369  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 38,771.60 0.73% 5,261,228.40
  370  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 440,000.00 12,000.00 2.73% 428,000.00
  371  423  USLUGE PO UGOVORU 2,960,000.00 1,400.60 0.05% 2,958,599.40
  372  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,100,000.00 58,590.94 1.89% 3,041,409.06
  373  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,050,000.00 0.00 0.00% 3,050,000.00
  374  426  MATERIJAL 810,000.00 28,472.46 3.52% 781,527.54
  375  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  376  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 1,006,900.00 24,125.18 2.40% 982,774.82
  377  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  378  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  379  512  MAŠINE I OPREMA 1,100,000.00 0.00 0.00% 1,100,000.00
  380  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  381  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,545,400.00 488,600.86    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 33,545,400.00 488,600.86 1.46% 33,056,799.14
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  382  423  USLUGE PO UGOVORU 1,070,000.00 0.00 0.00% 1,070,000.00
  383  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 12,110,000.00 7,034.33 0.06% 12,102,965.67
  384  426  MATERIJAL 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Ukupno 46,925,400.00 495,635.19 1.06% 46,429,764.81
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,380,000.00 7,034.33    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 13,380,000.00 7,034.33 0.05% 13,372,965.67
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,925,400.00 495,635.19    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 820 46,925,400.00 495,635.19 1.06% 46,429,764.81
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,925,400.00 495,635.19    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Program 1201 46,925,400.00 495,635.19 1.06% 46,429,764.81
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,925,400.00 495,635.19    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Glava 5 46,925,400.00 495,635.19 1.06% 46,429,764.81
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  385   Projekat: PROJEKAT - SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  385  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 385
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 385: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  386   Projekat: PROJEKAT -IZRADA SPOMEN OBELEŽJA  
  820   USLUGE KULTURE  
  386  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,500,000.00 598,000.00 39.87% 902,000.00
  387  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 501,000.00 0.00 0.00% 501,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 386
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,001,000.00 598,000.00    
  Ukupno Projekat 386: 2,001,000.00 598,000.00 29.89% 1,403,000.00
 
  388   Projekat: PROJEKAT- IZRADA SPOMEN OBELEŽJA 2  
  820   USLUGE KULTURE  
  388  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 388
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,800,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 388: 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,801,000.00 598,000.00    
  Ukupno Funkcija 820 13,801,000.00 598,000.00 4.33% 13,203,000.00
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  389  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 860 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
 
  1201-0003   Programska aktivnost: Unapredjenje sistema ocuvanja i predtsvljanja kulturno-istoriskog nasledja  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  390  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -VERSKE ZAJEDNICE 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0003: 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 840 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
 
  1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i unapredjivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  391  423  USLUGE PO UGOVORU -INFORMISANJE 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0004: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
 
  392   Projekat: PROJEKAT - OPŠTINSKE KULTURNE MANIFESTACIJE  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  392  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA INĐIJE 1,000,000.00 10,980.00 1.10% 989,020.00
  393  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA U PRVOM SVETSKOM RATU 1,000,000.00 66,000.00 6.60% 934,000.00
  394  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -GRADSKA SLAVA OPŠTINE INĐJA -DUHOVI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  395  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - IGRE BEZ GRANICA 1,350,000.00 0.00 0.00% 1,350,000.00
  396  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - LETNJI MUZIČKI FESTIVAL 9,000,000.00 0.00 0.00% 9,000,000.00
  397  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - OSTALE MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU INĐIJA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 392
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,350,000.00 76,980.00    
  Ukupno Projekat 392: 17,350,000.00 76,980.00 0.44% 17,273,020.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,350,000.00 76,980.00    
  Ukupno Funkcija 860 45,350,000.00 76,980.00 0.17% 45,273,020.00
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 87,151,000.00 674,980.00    
  Ukupno Program 1201 87,151,000.00 674,980.00 0.77% 86,476,020.00
 
  1301   Razvoj sporta i omladine  
  1301-0001   Programska aktivnost: Podrska lokalnim sportskim organizacijama, udruzenjima i savezima  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  398  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 90,000,000.00 140,238.07 0.16% 89,859,761.93
  399  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-INVESTICIJE 40,000,000.00 0.00 0.00% 40,000,000.00
  400  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-PREVOZ SPORTISTA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 135,000,000.00 140,238.07    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 135,000,000.00 140,238.07 0.10% 134,859,761.93
 
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  401  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA-USTANOVA SPORTSKI CENTAR 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
 
  1301-0005   Programska aktivnost: Sprovojenje omladinske politike  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  402  423  USLUGE PO UGOVORU 280,316.44 124,749.20 44.50% 155,567.24
  403  426  MATERIJAL 45,000.00 11,400.00 25.33% 33,600.00
  404  512  MAŠINE I OPREMA 148,487.00 63,850.00 43.00% 84,637.00
  405  421  STALNI TROŠKOVI 5,500,000.00 0.00 0.00% 5,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 473,803.44 199,999.20    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0005: 5,973,803.44 199,999.20 3.35% 5,773,804.24
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 153,500,000.00 140,238.07    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 473,803.44 199,999.20    
  Ukupno Funkcija 810 153,973,803.44 340,237.27 0.22% 153,633,566.17
 
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  406  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 6,078,400.00 0.00 0.00% 6,078,400.00
  407  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 98,000,000.00 0.00 0.00% 98,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 104,078,400.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 104,078,400.00 0.00 0.00% 104,078,400.00
 
  408   Projekat: PROJEKAT- PRIPREMA, DOPUNA DOKUMENT. I ISHODOVANJE DOKUM. ZA ZAVRŠETAK RADOVA NA SPORTSKOJ HALI U INĐIJI DO DOBIJANJA UPOTREBNE DOZVOLE I IZVOĐENJE RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  408  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 408
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 408: 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
 
  409   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA BLOKA 9 U NASELJU BEŠKA NAMENJENOM ZA SPORTSKO REKREATIV. SADRŽAJE I IZGRADNJU SPORTSKE SALE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  409  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 409
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 409: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  410   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA SPORTSKE HALE U BEŠKI PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  410  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,201,000.00 0.00 0.00% 10,201,000.00
  411  541  ZEMLJIŠTE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 410
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 410: 12,701,000.00 0.00 0.00% 12,701,000.00
 
  412   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STADIONA HAJDUK U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  412  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 412
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 412: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  413   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA ZA HIDROMASAŽNI BAZEN I PLATO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  413  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 413
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 413: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  414   Projekat: PROJEKAT - UREĐENJE GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  414  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 414
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,584,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 414: 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
 
  415   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  415  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 415
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 415: 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
 
  416   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA NA SPORTSKIM TERENIMA U LEJAMA -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  416  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,280,000.00 0.00 0.00% 14,280,000.00
  417  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 416
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,281,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 416: 14,281,000.00 0.00 0.00% 14,281,000.00
 
  418   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA TRIM STAZE SA JAVNIM OSVETLJENJEM U LEJAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  418  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,852,000.00 0.00 0.00% 12,852,000.00
  419  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 418
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 853,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 418: 12,853,000.00 0.00 0.00% 12,853,000.00
 
  420   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SPORTSKE SALE U INĐIJI -IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  420  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
   
  Izvori finansiranja za projekat 420
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00    
  Ukupno Projekat 420: 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
 
  421   Projekat: PROJEKAT - ZAVRŠETAK IZGRADNJE SPORTSKE HALE U INĐIJI- PARTERNO UREĐENJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  421  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,600,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 130,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 421: 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
 
  422   Projekat: PROJEKAT -SANACIJA OTVORENOG ŠKOLSKOG TERENA U OŠ BRANKO RADIČEVIĆ U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  422  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,800,000.00 0.00 0.00% 3,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 422
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 422: 3,800,000.00 0.00 0.00% 3,800,000.00
 
  423   Projekat: PROJEKAT - INVESTICIJE U SPORTU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  423  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  424  512  MAŠINE I OPREMA 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 423
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,700,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 423: 16,700,000.00 0.00 0.00% 16,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 201,496,400.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 220,451,329.59 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 421,947,729.59 0.00 0.00% 421,947,729.59
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 354,996,400.00 140,238.07    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 220,925,133.03 199,999.20    
  Ukupno Program 1301 575,921,533.03 340,237.27 0.06% 575,581,295.76
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0009   Programska aktivnost: Tekuca budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  425  499  TEKUĆA REZERVA 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,000,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0009: 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
 
  0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  426  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  427   Projekat: PROJEKAT - LAP - ZA UNAPREĐENJE OBRZOVANJA, ZAPOŠLJAVNJA, ZDRAVLJA I STANOVANJA ROMA U OPŠTINI INĐIJA 2016-2020. GOD  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  427  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 427
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,000,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 427: 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
 
  428   Projekat: PROJEKAT - SANACIJA KROVA NA OBJEKTU DOMA KULTURE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  428  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 428
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,940,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 428: 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
 
  429   Projekat: PROJEKAT - TEKUĆE ODRŽAVANJE FASADE I PROSTORIJA AMBULANTE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  429  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 429
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,740,000.00 60,000.00    
  Ukupno Projekat 429: 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
 
  430   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GASIFIKACIJU OBJEKTA DOMA KULTURE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  430  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 430
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 430: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  431   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU LOVAČKOG DOMA U LJUKOVU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  431  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 431
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 431: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,960,000.00 60,000.00    
  Ukupno Funkcija 160 66,960,000.00 60,000.00 0.09% 66,900,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,960,000.00 60,000.00    
  Ukupno Program 0602 66,960,000.00 60,000.00 0.09% 66,900,000.00
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje mesnih zajednica  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1    MESNE ZAJEDNICE  
  432  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,945,292.62 0.00 0.00% 3,945,292.62
  433  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 706,207.38 0.00 0.00% 706,207.38
  434  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 686,200.00 0.00 0.00% 686,200.00
  435  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 119,400.00 881.00 0.74% 118,519.00
  436  421  STALNI TROŠKOVI 4,218,740.00 104,120.09 2.47% 4,114,619.91
  437  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 444,000.00 16,677.94 3.76% 427,322.06
  438  423  USLUGE PO UGOVORU 8,603,200.00 267,267.05 3.11% 8,335,932.95
  439  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 765,500.00 0.00 0.00% 765,500.00
  440  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 7,982,233.00 0.00 0.00% 7,982,233.00
  441  426  MATERIJAL 2,005,000.00 3,585.00 0.18% 2,001,415.00
  442  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  443  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 40,000.00 0.00 0.00% 40,000.00
  444  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 465,150.00 0.00 0.00% 465,150.00
  445  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 333,000.00 0.00 0.00% 333,000.00
  446  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 93,000.00 18,814.53 20.23% 74,185.47
  447  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  448  512  MAŠINE I OPREMA 2,159,000.00 0.00 0.00% 2,159,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,745,923.00 411,345.61    
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 32,745,923.00 411,345.61 1.26% 32,334,577.39
 
  449   Projekat: PROJEKAT -OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  449  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  450  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 449
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,001,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 449: 4,001,000.00 0.00 0.00% 4,001,000.00
 
  451   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA DOMA KULTURE U MARADIKU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  451  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 451
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 451: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,246,923.00 411,345.61    
  Ukupno Funkcija 160 38,246,923.00 411,345.61 1.08% 37,835,577.39
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,246,923.00 411,345.61    
  Ukupno Program 0602 38,246,923.00 411,345.61 1.08% 37,835,577.39
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,246,923.00 411,345.61    
  Ukupno Glava 1 38,246,923.00 411,345.61 1.08% 37,835,577.39
 
  0501   Energetska efikasnost i obnavljivi izvori energije  
  0501-0001   Programska aktivnost: Energetski menadzment  
  640   ULIČNA RASVETA  
  452  421  STALNI TROŠKOVI 70,400,000.00 4,802,498.74 6.82% 65,597,501.26
  453  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  454  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 73,900,000.00 4,802,498.74    
  Ukupno Programska aktivnost 0501-0001: 73,900,000.00 4,802,498.74 6.50% 69,097,501.26
  Izvori finansiranja za funkciju 640
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 73,900,000.00 4,802,498.74    
  Ukupno Funkcija 640 73,900,000.00 4,802,498.74 6.50% 69,097,501.26
 
  455   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I IZVOĐENJE RADOVA INVEST. ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA ENERG. EFIKAS. I PROTIVPOŽAR. ZAŠTITE NA OBJEKTU TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE U INĐIJI  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  455  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 455
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 455: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00    
  Ukupno Funkcija 920 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  456   Projekat: PROJEKAT - ELABORAT ENERTGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD DUNAV U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  456  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 456
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,000.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 62,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 456: 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
 
  457   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA PRODUŽETAKA MREŽE JAVNE RASVETE U ULICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  457  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 457
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,040,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 457: 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
 
  458   Projekat: PROJEKAT-SANACIJA JAVNOG OSVETLJENJA U NASELJENOM MESTU JARKOVCI U OPŠTINI INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  458  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 458
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,184.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,998,016.00 0.00    
  Ukupno Projekat 458: 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
 
  459   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI INĐIJA-LOKACIJA 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  459  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 459
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 150,000.34 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 849,999.66 0.00    
  Ukupno Projekat 459: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  460   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA JAVNE RASVETE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S2 I S3 ( deo) -lokacija 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  460  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 23,435,104.00 0.00 0.00% 23,435,104.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 460
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,862,136.00 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,572,968.00 0.00    
  Ukupno Projekat 460: 23,435,104.00 0.00 0.00% 23,435,104.00
 
  461   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  461  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 461
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 461: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  462   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OSVETLJENJE PEŠAČKIH PRELAZA U ZONI ŠKOLA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  462  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 462
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 462: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  463   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE( STS) KAMENOVA ULICA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  463  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 463
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,284,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 463: 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
 
  464   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE ( STS) NOVOSADSKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  464  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 464
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,550,000.00 0.00    
  Ukupno Projekat 464: 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
 
  465   Projekat: PROJEKAT -UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD N. SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  465  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 465
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00    
  Ukupno Programska aktivnost 0501-465: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,493,320.34 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,482,983.66 0.00    
  Ukupno Funkcija 620 38,976,304.00 0.00 0.00% 38,976,304.00
  Izvori finansiranja za program 0501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 99,993,320.34 4,802,498.74    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,482,983.66 0.00    
  Ukupno Program 0501 113,476,304.00 4,802,498.74 4.23% 108,673,805.26
  Izvori finansiranja za razdeo 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,380,539,258.58 83,883,420.10    
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 39,584,886.32 0.00    
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 696,722,504.00 14,626,346.86    
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 0.00    
  Ukupno Razdeo 5 5,584,973,000.00 98,509,766.96 1.76% 5,486,463,233.04
   
Stanje: 5,681,301,200.00 105,453,952.22   1.86% 5,575,847,247.78

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2019) Ciljana vrednost (2020) Ciljana vrednost (2021) Ciljana vrednost (2022) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno