Realizacija budžeta klase 2019
Datum:07/05/2019
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2019
Do datuma:30/04/2019

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 950,000,000.00 211,384,418.91 22.25% 738,615,581.09
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 230,000,000.00 29,953,442.64 13.02% 200,046,557.36
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 10,000,000.00 414,716.44 4.15% 9,585,283.56
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 6,000,000.00 785,536.97 13.09% 5,214,463.03
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 150,000,000.00 17,908,819.59 11.94% 132,091,180.41
  1,347,000,000.00 260,446,934.55 19.34% 1,086,553,065.45
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 480,000,000.00 89,286,781.02 18.60% 390,713,218.98
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 15,000,000.00 4,988,591.88 33.26% 10,011,408.12
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 180,000,000.00 30,133,037.99 16.74% 149,866,962.01
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 1,060.00 1.06% 98,940.00
  675,100,000.00 124,409,470.89 18.43% 550,690,529.11
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71442 KOMUNALNA TAKSA ZA PRIREĐIVANJE MUZIČKOG PROGRAMA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA 150,000.00 6,860.00 4.57% 143,140.00
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 5,000,000.00 708,065.66 14.16% 4,291,934.34
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 90,000,000.00 7,905,483.40 8.78% 82,094,516.60
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 10,000,000.00 210,298.00 2.10% 9,789,702.00
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 1,000,000.00 127,820.00 12.78% 872,180.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 80,000,000.00 6,070,522.21 7.59% 73,929,477.79
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 1,000,000.00 67,306.98 6.73% 932,693.02
  187,150,000.00 15,096,356.25 8.07% 172,053,643.75
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 90,000,000.00 12,763,656.22 14.18% 77,236,343.78
  90,000,000.00 12,763,656.22 14.18% 77,236,343.78
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 5,724,886.32 0.00 0.00% 5,724,886.32
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 36,760,000.00 0.00 0.00% 36,760,000.00
  42,484,886.32 0.00 0.00% 42,484,886.32
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 516,069,750.00 52,186,228.63 10.11% 463,883,521.37
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 805,068,364.80 8,976,941.87 1.12% 796,091,422.93
  1,321,138,114.80 61,163,170.50 4.63% 1,259,974,944.30
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  74151 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 220,000,000.00 3,824,500.14 1.74% 216,175,499.86
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 220,000,000.00 4,313,058.68 1.96% 215,686,941.32
  441,150,000.00 8,137,558.82 1.84% 433,012,441.18
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74212 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA REPUBLIKE 11,500,000.00 0.00 0.00% 11,500,000.00
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 95,000,000.00 12,768,798.23 13.44% 82,231,201.77
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 200,000,000.00 5,305,422.60 2.65% 194,694,577.40
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  306,600,000.00 18,074,220.83 5.90% 288,525,779.17
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 10,000,000.00 4,711,018.06 47.11% 5,288,981.94
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 6,450,000.00 1,418,500.00 21.99% 5,031,500.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,500,000.00 62,895.70 4.19% 1,437,104.30
  17,950,000.00 6,192,413.76 34.50% 11,757,586.24
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 71,340,597.78 11,742,060.08 16.46% 59,598,537.70
  71,340,597.78 11,742,060.08 16.46% 59,598,537.70
811 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
  81115 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 3,400,000.00 3,000.00 0.09% 3,397,000.00
  3,400,000.00 3,000.00 0.09% 3,397,000.00
812 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE
  81215 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNIH STVARI U KORIST NIVOA OPŠTINA 831,000.00 0.00 0.00% 831,000.00
  831,000.00 0.00 0.00% 831,000.00
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 758,000,000.00 14,590,981.50 1.92% 743,409,018.50
  758,000,000.00 14,590,981.50 1.92% 743,409,018.50
911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
  91145 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST NIVOA OPŠTINA 588,126,351.10 147,492,757.45 25.08% 440,633,593.65
  588,126,351.10 147,492,757.45 25.08% 440,633,593.65
 
Stanje: 5,850,270,950.00 680,112,580.85 11.63% 5,170,158,369.15

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 252,043,792.62 67,813,300.31 26.91% 184,230,492.31
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 43,230,000.00 11,629,984.02 26.90% 31,600,015.98
  413 NAKNADE U NATURI 4,820,000.00 389,569.18 8.08% 4,430,430.82
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,436,200.00 1,443,929.17 11.61% 10,992,270.83
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 11,704,400.00 2,415,555.26 20.64% 9,288,844.74
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 18,891,000.00 3,237,579.17 17.14% 15,653,420.83
  343,125,392.62 86,929,917.11 25.33% 256,195,475.51
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 153,988,731.58 33,294,155.99 21.62% 120,694,575.59
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 7,034,000.00 1,899,816.68 27.01% 5,134,183.32
  423 USLUGE PO UGOVORU 210,188,316.44 29,069,907.44 13.83% 181,118,409.00
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 681,171,930.00 93,974,802.42 13.80% 587,197,127.58
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 47,692,233.00 3,557,962.32 7.46% 44,134,270.68
  426 MATERIJAL 93,776,200.00 12,509,539.06 13.34% 81,266,660.94
  1,193,851,411.02 174,306,183.91 14.60% 1,019,545,227.11
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  200,000.00 0.00 0% 200,000.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 9,770,000.00 620,030.55 6.35% 9,149,969.45
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,200,000.00 7,597.49 0.63% 1,192,402.51
  10,970,000.00 627,628.04 5.72% 10,342,371.96
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 285,318,028.00 40,188,940.15 14.09% 245,129,087.85
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 22,370,000.00 76,290.10 0.34% 22,293,709.90
  307,688,028.00 40,265,230.25 13.09% 267,422,797.75
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 268,572,651.05 48,465,061.00 18.05% 220,107,590.05
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 136,300,000.00 19,510,695.65 14.31% 116,789,304.35
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 29,728,750.00 7,144,289.83 24.03% 22,584,460.17
  434,601,401.05 75,120,046.48 17.28% 359,481,354.57
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 380,422,000.00 49,697,723.77 13.06% 330,724,276.23
  380,422,000.00 49,697,723.77 13.06% 330,724,276.23
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 189,550,000.00 36,495,378.42 19.25% 153,054,621.58
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,288,200.00 2,761,304.11 13.61% 17,526,895.89
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 104,143,000.00 5,391,906.18 5.18% 98,751,093.82
  485 NAKNADA ŠTETE 20,000,000.00 232,050.00 1.16% 19,767,950.00
  333,981,200.00 44,880,638.71 13.44% 289,100,561.29
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 35,840,000.00 0.00 0.00% 35,840,000.00
  35,840,000.00 0.00 0% 35,840,000.00
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,504,637,795.11 207,709,348.82 8.29% 2,296,928,446.29
  512 MAŠINE I OPREMA 156,702,722.20 42,021,981.17 26.82% 114,680,741.03
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 9,300,000.00 1,249,800.00 13.44% 8,050,200.00
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 11,201,000.00 55,069.92 0.49% 11,145,930.08
  2,681,841,517.31 251,036,199.91 9.36% 2,430,805,317.40
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 127,650,000.00 0.00 0.00% 127,650,000.00
  127,650,000.00 0.00 0% 127,650,000.00
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 5,850,270,950.00 722,863,568.18 12.36% 5,127,407,381.82

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 2,672,500.00 742,629.24 27.79% 1,929,870.76
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 459,000.00 127,360.90 27.75% 331,639.10
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 7,067.00 7.07% 92,933.00
  6  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,910,000.00 388,303.14 20.33% 1,521,696.86
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 6,212.11 3.11% 193,787.89
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 6,342,580.52 31.71% 13,657,419.48
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 63,600.00 21.20% 236,400.00
  10  426  MATERIJAL 150,000.00 9,410.00 6.27% 140,590.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 315,300.00 98,557.64 31.26% 216,742.36
  12  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -POLITIČKE STRANKE 2,500,000.00 286,628.36 11.47% 2,213,371.64
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,856,800.00 8,072,348.91 27.97% 20,784,451.09
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 28,856,800.00 8,072,348.91 27.97% 20,784,451.09
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,856,800.00 8,072,348.91 27.97% 20,784,451.09
  Ukupno Funkcija 110 28,856,800.00 8,072,348.91 27.97% 20,784,451.09
 
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  13  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTLI POSEBNI RASHODI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  14  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  15  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  16  426  MATERIJAL 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Ukupno Funkcija 160 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,860,800.00 8,072,348.91 27.97% 20,788,451.09
  Ukupno Program 2101 28,860,800.00 8,072,348.91 27.97% 20,788,451.09
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,860,800.00 8,072,348.91 27.97% 20,788,451.09
  Ukupno Razdeo 1 28,860,800.00 8,072,348.91 27.97% 20,788,451.09
 
2   PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE INĐIJA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0004   Programska aktivnost: Opstinsko/gradsko pravobranilistvo  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  17  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPSOLENIH( ZARADE) 2,936,000.00 826,489.73 28.15% 2,109,510.27
  18  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 504,000.00 141,986.42 28.17% 362,013.58
  19  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 11,100.00 11.10% 88,900.00
  20  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  21  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 13,812.00 17.27% 66,188.00
  22  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  23  421  STALNI TROŠKOVI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  25  423  USLUGE PO UGOVORU 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  26  426  MATERIJAL 350,000.00 9,300.00 2.66% 340,700.00
  27  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 346,500.00 109,518.56 31.61% 236,981.44
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,112,206.71 23.99% 3,524,293.29
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 4,636,500.00 1,112,206.71 23.99% 3,524,293.29
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,112,206.71 23.99% 3,524,293.29
  Ukupno Funkcija 110 4,636,500.00 1,112,206.71 23.99% 3,524,293.29
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,112,206.71 23.99% 3,524,293.29
  Ukupno Program 0602 4,636,500.00 1,112,206.71 23.99% 3,524,293.29
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,112,206.71 23.99% 3,524,293.29
  Ukupno Razdeo 2 4,636,500.00 1,112,206.71 23.99% 3,524,293.29
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  28  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 5,694,500.00 1,403,306.99 24.64% 4,291,193.01
  29  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 977,000.00 226,576.43 23.19% 750,423.57
  30  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  31  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  32  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 21,199.00 21.20% 78,801.00
  33  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 8,650,000.00 1,731,041.25 20.01% 6,918,958.75
  34  421  STALNI TRIŠKOVI 4,000,000.00 130,643.45 3.27% 3,869,356.55
  35  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 2,700,000.00 1,341,809.99 49.70% 1,358,190.01
  36  423  USLUGE PO UGOVORU 30,000,000.00 7,543,940.76 25.15% 22,456,059.24
  37  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 700,000.00 58.33% 500,000.00
  38  426  MATERIJAL 1,500,000.00 166,877.00 11.13% 1,333,123.00
  39  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 671,400.00 186,310.38 27.75% 485,089.62
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 13,451,705.25 24.57% 41,291,194.75
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 55,742,900.00 13,451,705.25 24.13% 42,291,194.75
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 13,451,705.25 24.57% 41,291,194.75
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 110 55,742,900.00 13,451,705.25 24.13% 42,291,194.75
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 13,451,705.25 24.57% 41,291,194.75
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Program 2101 55,742,900.00 13,451,705.25 24.13% 42,291,194.75
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,742,900.00 13,451,705.25 24.57% 41,291,194.75
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Razdeo 3 55,742,900.00 13,451,705.25 24.13% 42,291,194.75
 
4   OPŠTINSKO VEĆE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  40  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,600,000.00 308,727.74 19.30% 1,291,272.26
  41  423  USLUGE PO UGOVORU 6,000,000.00 1,609,862.47 26.83% 4,390,137.53
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 1,918,590.21 25.24% 5,681,409.79
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 7,600,000.00 1,918,590.21 25.24% 5,681,409.79
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 1,918,590.21 25.24% 5,681,409.79
  Ukupno Funkcija 110 7,600,000.00 1,918,590.21 25.24% 5,681,409.79
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 1,918,590.21 25.24% 5,681,409.79
  Ukupno Program 2101 7,600,000.00 1,918,590.21 25.24% 5,681,409.79
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 1,918,590.21 25.24% 5,681,409.79
  Ukupno Razdeo 4 7,600,000.00 1,918,590.21 25.24% 5,681,409.79
 
5   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opstina  
  130   OPŠTE USLUGE  
  42  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIMA (ZARADE) 95,593,000.00 25,129,940.46 26.29% 70,463,059.54
  43  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 16,395,000.00 4,323,635.25 26.37% 12,071,364.75
  44  413  NAKNADE U NATURI 1,500,000.00 121,139.20 8.08% 1,378,860.80
  45  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,600,000.00 1,196,132.53 26.00% 3,403,867.47
  46  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 3,200,000.00 904,945.03 28.28% 2,295,054.97
  47  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00 250,293.22 12.51% 1,749,706.78
  48  421  STALNI TROŠKOVI 36,492,791.58 5,696,756.09 15.61% 30,796,035.49
  49  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 2,000,000.00 296,597.78 14.83% 1,703,402.22
  50  423  USLUGE PO UGOVORU 31,100,000.00 7,482,011.97 24.06% 23,617,988.03
  51  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 25,800,000.00 3,047,440.26 11.81% 22,752,559.74
  52  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 21,200,000.00 1,489,622.80 7.03% 19,710,377.20
  53  426  MATERIJAL 33,300,000.00 6,034,534.24 18.12% 27,265,465.76
  54  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 191,934.66 19.19% 808,065.34
  55  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 500,000.00 7,597.49 1.52% 492,402.51
  56  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 11,237,500.00 3,325,957.35 29.60% 7,911,542.65
  57  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1,200,000.00 41,192.00 3.43% 1,158,808.00
  58  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 98,800,000.00 5,373,091.65 5.44% 93,426,908.35
  59  485  NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 20,000,000.00 232,050.00 1.16% 19,767,950.00
  60  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 32,130,000.00 594,000.00 1.85% 31,536,000.00
  61  512  MAŠINE I OPREMA 25,020,000.00 5,725,108.65 22.88% 19,294,891.35
  62  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  63  541  ZEMLJIŠTE 72,000,000.00 0.00 0.00% 72,000,000.00
  64  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 535,267,291.58 71,463,980.63 13.35% 463,803,310.95
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 535,268,291.58 71,463,980.63 13.35% 463,804,310.95
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 535,267,291.58 71,463,980.63 13.35% 463,803,310.95
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Funkcija 130 535,268,291.58 71,463,980.63 13.35% 463,804,310.95
 
  0602-0003   Programska aktivnost: Servisiranje javnog duga  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  65  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 6,500,000.00 145,187.67 2.23% 6,354,812.33
  66  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,550,000.00 145,187.67 2.22% 6,404,812.33
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 6,550,000.00 145,187.67 2.22% 6,404,812.33
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,550,000.00 145,187.67 2.22% 6,404,812.33
  Ukupno Funkcija 170 6,550,000.00 145,187.67 2.22% 6,404,812.33
 
  67   Projekat: PROJEKAT -MODERNIZACIJA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE INĐIJA  
  130   OPŠTE USLUGE  
  67  512  MAŠINE I OPREMA 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 67
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,215,970.56 0.00 0.00% 1,215,970.56
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,837,264.64 0.00 0.00% 2,837,264.64
  Ukupno Projekat 67: 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,215,970.56 0.00 0.00% 1,215,970.56
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,837,264.64 0.00 0.00% 2,837,264.64
  Ukupno Funkcija 130 4,053,235.20 0.00 0.00% 4,053,235.20
 
  68   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA ZGRADE MESNE ZAJEDNICE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  67/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  68  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,130,000.00 0.00 0.00% 2,130,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 68
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,330,000.00 0.00 0.00% 2,330,000.00
  Ukupno Projekat 68: 2,330,000.00 0.00 0.00% 2,330,000.00
 
  69   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA VILE LJUBICA U SUTOMORU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  69  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,750,000.00 0.00 0.00% 19,750,000.00
  70  512  MAŠINE I OPREMA 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 69
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
  Ukupno Projekat 69: 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
 
  71   Projekat: PROJEKAT - BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA UREĐENJU FASADA ZGRADA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  71  423  USLUGE PO UGOVORU 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 71
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 71: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  72   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJE KROVA FASADE NA OBJEKTU MZ NOVI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  71/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  72  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,440,000.00 0.00 0.00% 7,440,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 72
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,640,000.00 0.00 0.00% 7,640,000.00
  Ukupno Projekat 72: 7,640,000.00 0.00 0.00% 7,640,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,270,000.00 0.00 0.00% 45,270,000.00
  Ukupno Funkcija 620 45,270,000.00 0.00 0.00% 45,270,000.00
 
  73   Projekat: PROJEKAT - POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  73  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
  74  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTIT. IZ BUDŽETA- PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 73
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 73: 20,500,000.00 0.00 0.00% 20,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 940 20,500,000.00 0.00 0.00% 20,500,000.00
 
  75   Projekat: PROJEKAT - POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  75  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA VUKOVCE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 75
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 75: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  76   Projekat: PROJEKAT - POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  76  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 76
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 76: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  77   Projekat: PROJEKAT - STIPENDIJE ZA SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  77  472  SPORTSKE STIPENDIJE 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 77
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
  Ukupno Projekat 77: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  78   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA PANIK TASTERA  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  78  423  USLUGE PO UGOVORU- NABAVKA PANIK TASTERA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 78
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 78: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  79   Projekat: PROJEKAT - USPOSTAVLJANJE ISTRAŽIVAČKOG CENTRA MILUTIN MILANKOVIĆ U STAROM SLANKAMENU  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  79  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,800,000.00 0.00 0.00% 14,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 79
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,800,000.00 0.00 0.00%% 4,800,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00%% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 79: 14,800,000.00 0.00 0.00% 14,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,700,000.00 0.00 0.00%% 20,700,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00%% 10,000,000.00
  Ukupno Funkcija 950 30,700,000.00 0.00 0.00% 30,700,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 628,503,262.14 71,609,168.30 11.39% 556,894,093.84
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,838,264.64 0.00 0.00% 3,838,264.64
  Ukupno Program 0602 642,341,526.78 71,609,168.30 11.15% 570,732,358.48
 
  1101   Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje  
  1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i urbanisticko planiranje  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  80  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PLANSKA DOKUMENTACIJA 18,948,000.00 1,136,640.00 6.00% 17,811,360.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,448,000.00 1,136,640.00 6.51% 16,311,360.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 18,948,000.00 1,136,640.00 6.00% 17,811,360.00
 
  1101-0004   Programska aktivnost: Stambena podrska  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  81  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0004: 168,614,000.00 0.00 0.00% 168,614,000.00
 
  82   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I RUŠENJE STANOVA U BR. 6,8 I 10 U ŽELEZNIČKOJ ULICI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  82  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,800,000.00 157,436.71 4.14% 3,642,563.29
   
  Izvori finansiranja za projekat 82
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,800,000.00 157,436.71 4.14%% 3,642,563.29
  Ukupno Projekat 82: 3,800,000.00 157,436.71 4.14% 3,642,563.29
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 189,862,000.00 1,294,076.71 0.68%% 188,567,923.29
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00%% 1,500,000.00
  Ukupno Funkcija 620 191,362,000.00 1,294,076.71 0.68% 190,067,923.29
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 189,862,000.00 1,294,076.71 0.68% 188,567,923.29
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Program 1101 191,362,000.00 1,294,076.71 0.68% 190,067,923.29
 
  1102   Komunalne delatnosti  
  1102-0002   Programska aktivnost: Odrzavanje javnih zelenih povrsina  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  83  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 134,000,000.00 29,644,471.92 22.12% 104,355,528.08
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 134,000,000.00 29,644,471.92 22.12% 104,355,528.08
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0002: 134,000,000.00 29,644,471.92 22.12% 104,355,528.08
 
  1102-0004   Programska aktivnost: ZOOHIGIJENA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  84  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 10,000,000.00 1,021,440.00 10.21% 8,978,560.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 1,021,440.00 10.21% 8,978,560.00
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0004: 10,000,000.00 1,021,440.00 10.21% 8,978,560.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 144,000,000.00 30,665,911.92 21.30% 113,334,088.08
  Ukupno Funkcija 560 144,000,000.00 30,665,911.92 21.30% 113,334,088.08
 
  84/A   Projekat: PROJEKAT IZGRADNJA KAPELE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  84/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  84/Б  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 84/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Ukupno Projekat 84/A: 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
 
  84/A1   Projekat: PROJEKAT IZGRADNJA KAPELE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  84/A1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  84/Б1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 84/A1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Ukupno Projekat 84/A1: 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,400,000.00 0.00 0.00% 12,400,000.00
  Ukupno Funkcija 620 12,400,000.00 0.00 0.00% 12,400,000.00
 
  85   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA PROTE RADOSLAVA MARKOVIĆA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  85  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 85
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 85: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  86   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA SA LEVE STRANE NOVOSADSKE ULICE U SMERU KA NOVOM SADU  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  86  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 86
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 86: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  87   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA SA DESNE STRANE NOVOSADSKE ULICE U SMERU KA NOVOM SADU  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  87  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 87
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 87: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  88   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA KOD ŽELEZNIČKE STANICE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  88  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 88
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 88: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  89   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI UREĐENJA PARKOVA PO PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  89  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 89
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Ukupno Projekat 89: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  90   Projekat: PROJEKAT - ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  90  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 90
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 90: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  91   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  91  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 91
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 91: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,900,000.00 0.00 0.00% 27,900,000.00
  Ukupno Funkcija 560 27,900,000.00 0.00 0.00% 27,900,000.00
 
  92   Projekat: PROJEKAT - POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  92  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 92
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00 0.00% 7,550,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Projekat 92: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00 0.00% 7,550,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Funkcija 630 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  94   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA VODOVODA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  93/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 94
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 94: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Funkcija 620 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  93   Projekat: PROJEKAT - PROJEKAT JKP VODOVOD I KANALIZACIJA POVEZANI CEVOVOD INĐIJA - BEŠKA - FAZA I OD FABRIKE GRUNDFOS DO ŠAHTA Š6 KOD CS BEŠKA JUG  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  93  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,389,007.00 15,730,227.63 61.96% 9,658,779.37
   
  Izvori finansiranja za projekat 93
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,171,163.08 4,732,821.19 42.37% 6,438,341.89
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,217,843.92 10,997,406.44 77.35% 3,220,437.48
  Ukupno Projekat 93: 25,389,007.00 15,730,227.63 61.96% 9,658,779.37
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,171,163.08 4,732,821.19 42.37% 6,438,341.89
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,217,843.92 10,997,406.44 77.35% 3,220,437.48
  Ukupno Funkcija 630 25,389,007.00 15,730,227.63 61.96% 9,658,779.37
 
  94   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA VODOVODA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  94  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,275,000.00 0.00 0.00% 3,275,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 94
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,775,000.00 0.00 0.00% 1,775,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 94: 3,275,000.00 0.00 0.00% 3,275,000.00
 
  95   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ULICI ZMAJ JOVINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  95  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 95
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
  Ukupno Projekat 95: 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
 
  96   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ULICI MIKE ANTIĆA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  96  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 96
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
  Ukupno Projekat 96: 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
 
  97   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE I POLICIJE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  96/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  97  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,054,000.00 48,000.00 2.34% 2,006,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 97
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,254,000.00 48,000.00 2.13% 2,206,000.00
  Ukupno Projekat 97: 2,254,000.00 48,000.00 2.13% 2,206,000.00
 
  98   Projekat: PROJEKAT - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE NA UREĐENJU PROSTORIJA MESNE ZAJEDNICE STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  98  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 98
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 98: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  99   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA FEKALNE KANALIZACIJE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  99  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
  Ukupno Projekat 99: 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
 
  100   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE KRČEDIN, MARADIK, NOVI KARLOVCI, NOVI SLANKAMEN I STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  100  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 100
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 100: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  101   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA KOLKETORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  101  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  Ukupno Projekat 101: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  102   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA - PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  101/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  102  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,060,000.00 0.00 0.00% 22,060,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,260,000.00 0.00 0.00% 22,260,000.00
  Ukupno Projekat 102: 22,260,000.00 0.00 0.00% 22,260,000.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT - UČEŠĆE U IZGRADNJI PRODUŽETAKA NN MREŽE U KALAKAČI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  103  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
  Ukupno Projekat 103: 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
 
  104   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  104  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Ukupno Projekat 104: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  105   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  104/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  105  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240,400,000.00 0.00 0.00% 240,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 105
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 120,800,000.00 0.00 0.00% 120,800,000.00
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00% 120,000,000.00
  Ukupno Projekat 105: 240,800,000.00 0.00 0.00% 240,800,000.00
 
  106   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA - BEŠKA TREĆA FAZA, NOVI KARLOVCI, NOVI SLANKAMEN I STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  106  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 106: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  107   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE LOKLACIJA 15 DRUGA FAZA-PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S-2 -FAZA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ DESNOG KRAKA SAOBRAĆAJNICE S2 OD ŠAHTA F3-19 DO ŠAHTA F2-27  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  106/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  107  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,600,000.00 1,863,988.09 8.25% 20,736,011.91
   
  Izvori finansiranja za projekat 107
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,219,583.73 1,017,543.75 5.91% 16,202,039.98
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,580,416.27 846,444.34 15.17% 4,733,971.93
  Ukupno Projekat 107: 22,800,000.00 1,863,988.09 8.18% 20,936,011.91
 
  108   Projekat: PROJEKAT - STRUČNI NADOZOR NAD IZGRADNJOM VODOVODNE MREŽE I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  108  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 108
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  Ukupno Projekat 108: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  109   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  109  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 109
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 109: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  110   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE KOMPLEKSA PIJACE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  110  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 110: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/odrzavanje javnim osvetljenjem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  111  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 19,073,856.00 2,687,549.52 14.09% 16,386,306.48
  112  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZACIJAMA 6,453,600.00 0.00 0.00% 6,453,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,527,456.00 2,687,549.52 10.53% 22,839,906.48
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 25,527,456.00 2,687,549.52 10.53% 22,839,906.48
 
  113   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA KAMIONA KIPERA I KAMIONA SMEĆARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  113  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 850,000.00 282,908.22 33.28% 567,091.78
  114  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  115  512  MAŠINE I OPREMA 4,200,000.00 1,335,849.20 31.81% 2,864,150.80
   
  Izvori finansiranja za projekat 113
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,060,000.00 1,618,757.42 31.99% 3,441,242.58
  Ukupno Projekat 113: 5,060,000.00 1,618,757.42 31.99% 3,441,242.58
 
  116   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VOZILA PAUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  116  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  117  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  118  512  MAŠINE I OPREMA 16,000,000.00 15,960,000.00 99.75% 40,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 116
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,200,000.00 15,960,000.00 92.79% 1,240,000.00
  Ukupno Projekat 116: 17,200,000.00 15,960,000.00 92.79% 1,240,000.00
 
  118/A   Projekat: PROJEKAT- Izgradnja fekalne kanalizacije duž saobraćajnice S1 u radnoj zoni Lokacija 15 KO Inđija u dužini 600m  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  118/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 118/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 118/A: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  119   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  119  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 8,340,000.00 0.00 0.00% 8,340,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 119
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,340,000.00 0.00 0.00% 4,340,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 119: 8,340,000.00 0.00 0.00% 8,340,000.00
 
  120   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU INSTALACIJA I OPREME U CS FEKALNE KANALIZACIJE U S3 LOKACIJA 15 KO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  120  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 120
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 240,000.00 0.00 0.00%% 240,000.00
  Ukupno Projekat 120: 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 246,904,039.73 25,078,550.70 10.16%% 221,825,489.03
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,080,416.27 846,444.34 7.64%% 10,233,971.93
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00%% 120,000,000.00
  Ukupno Funkcija 620 377,984,456.00 25,924,995.04 6.86% 352,059,460.96
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,125,202.81 60,477,283.81 13.44% 389,647,919.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 37,748,260.19 11,843,850.78 31.38% 25,904,409.41
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00% 120,000,000.00
  Ukupno Program 1102 607,873,463.00 72,321,134.59 11.90% 535,552,328.41
 
  1501   Lokalni ekonomski razvoj  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  121  423  USLUGE PO UGOVORU- REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Ukupno Funkcija 160 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
 
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  122  451  SUBVENC. JAVNIM NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ. - AGENCIJ Z IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA 12,700,000.00 3,883,278.23 30.58% 8,816,721.77
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 3,883,278.23 30.58% 8,816,721.77
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 12,700,000.00 3,883,278.23 30.58% 8,816,721.77
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 3,883,278.23 30.58% 8,816,721.77
  Ukupno Funkcija 487 12,700,000.00 3,883,278.23 30.58% 8,816,721.77
 
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  123  451  SUBVENC. JAVNIM. NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ. - POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR INĐIJA 8,115,000.00 1,419,054.39 17.49% 6,695,945.61
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,115,000.00 1,419,054.39 17.49% 6,695,945.61
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 8,115,000.00 1,419,054.39 17.49% 6,695,945.61
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,115,000.00 1,419,054.39 17.49% 6,695,945.61
  Ukupno Funkcija 950 8,115,000.00 1,419,054.39 17.49% 6,695,945.61
 
  1501-0003   Programska aktivnost: Podrska ekonomskom razvoju i promociji preduzetnistva  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  124  451  SUBVENC. JAVNIM. NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ- AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 9,461,603.00 2,368,856.91 25.04% 7,092,746.09
  124/A  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,461,603.00 2,368,856.91 22.64% 8,092,746.09
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 11,461,603.00 2,368,856.91 20.67% 9,092,746.09
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,461,603.00 2,368,856.91 22.64% 8,092,746.09
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 490 11,461,603.00 2,368,856.91 20.67% 9,092,746.09
 
  125   Projekat: PROJEKAT -KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  125  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 125
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
  Ukupno Projekat 125: 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
  Ukupno Funkcija 160 10,000,000.00 83,333.00 0.83% 9,916,667.00
 
  126   Projekat: PROJEKAT -IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI 15 U INĐIJI  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  126  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 126
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 126: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  127   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  127  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 13,370,000.00 76,290.10 0.57% 13,293,709.90
   
  Izvori finansiranja za projekat 127
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,370,000.00 76,290.10 0.57% 13,293,709.90
  Ukupno Projekat 127: 13,370,000.00 76,290.10 0.57% 13,293,709.90
 
  128   Projekat: PROJEKAT- SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNIH STOPA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  128  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 128
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 128: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  129   Projekat: PROJEKAT -PROMOCIJA OPŠTINE INĐIJA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  129  423  USLUGE PO UGOVORU- TORBE ZA ĐAKE PRVAKE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  130  423  USLUGE PO UGOVORU- IZRAD SOFTVERA, PROGRAMSKA PREZENTACIJA OPŠTINE INĐIJA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  131  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 11,300,000.00 684,881.00 6.06% 10,615,119.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 129
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,500,000.00 684,881.00 5.48% 11,815,119.00
  Ukupno Projekat 129: 12,500,000.00 684,881.00 5.48% 11,815,119.00
 
  132   Projekat: PROJEKAT -DUNAVSKO SELO RIVERLEND  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  132  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 132
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 132: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,970,000.00 761,171.10 2.38% 31,208,828.90
  Ukupno Funkcija 490 31,970,000.00 761,171.10 2.38% 31,208,828.90
 
  133   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  133  472  NAKNADE ZA SOCIJAL. ZAŠTITU IZ BUDŽETA - ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 8,000,000.00 1,000,000.00 12.50% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 133
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 1,000,000.00 12.50% 7,000,000.00
  Ukupno Projekat 133: 8,000,000.00 1,000,000.00 12.50% 7,000,000.00
 
  134   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZA RAD INKUBATORA ZA INOVATIVNE START-UP KOMANIJE  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  134  472  NAKNADE ZA SOCIJAL. ZAŠTITU IZ BUDŽETA -ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 134
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 134: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  135   Projekat: PROJEKAT -RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  135  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROJEKTI 21,900,000.00 0.00 0.00% 21,900,000.00
  136  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,294,000.00 0.00 0.00% 6,294,000.00
  137  512  MAŠINE I OPREMA 1,707,000.00 0.00 0.00% 1,707,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 135
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,901,000.00 0.00 0.00% 11,901,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
  Ukupno Projekat 135: 29,901,000.00 0.00 0.00% 29,901,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 474
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,401,000.00 1,000,000.00 4.67% 20,401,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
  Ukupno Funkcija 474 40,901,000.00 1,000,000.00 2.44% 39,901,000.00
 
  138   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA CARINSKOG SKLADIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  137/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  138  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI -PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  139  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI -PRVA FAZA 45,000,000.00 0.00 0.00% 45,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 138
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,400,000.00 0.00 0.00% 51,400,000.00
  Ukupno Projekat 138: 51,400,000.00 0.00 0.00% 51,400,000.00
 
  140   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE SUDA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  139/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  140  423  USLUGE PO UGOVORU 12,000,000.00 120,000.00 1.00% 11,880,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 140
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,200,000.00 120,000.00 0.98% 12,080,000.00
  Ukupno Projekat 140: 12,200,000.00 120,000.00 0.98% 12,080,000.00
 
  141   Projekat: PROJEKAT -IZRADA 3D MODELA REKLAMNIH PLAKATA I BROŠURA ZA POTREBE INVESTICIJA PREDVIĐENIH PROGRAMOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  141  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 141
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 141: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,100,000.00 120,000.00 0.18% 65,980,000.00
  Ukupno Funkcija 620 66,100,000.00 120,000.00 0.18% 65,980,000.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 165,297,603.00 9,635,693.63 5.83% 155,661,909.37
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,500,000.00 0.00 0.00% 20,500,000.00
  Ukupno Program 1501 185,797,603.00 9,635,693.63 5.19% 176,161,909.37
 
  1502   Razvoj turizma  
  1502-0001   Programska aktivnost: Upravljanje razvojem turizma  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
   2    TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE INĐIJA  
  142  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 3,000,000.00 866,606.09 28.89% 2,133,393.91
  143  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 515,000.00 148,622.94 28.86% 366,377.06
  144  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  145  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  146  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 140,000.00 42,584.02 30.42% 97,415.98
  147  421  STALNI TROŠKOVI 185,000.00 33,644.79 18.19% 151,355.21
  148  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 70,769.60 35.38% 129,230.40
  149  423  USLUGE PO UGOVORU 1,470,000.00 143,969.71 9.79% 1,326,030.29
  150  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 60,000.00 1,440.00 2.40% 58,560.00
  151  426  MATERIJAL 45,000.00 0.00 0.00% 45,000.00
  152  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 398,300.00 59,108.53 14.84% 339,191.47
  153  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 35,000.00 0.00 0.00% 35,000.00
  154  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  155  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  156  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,798,300.00 1,366,745.68 20.10% 5,431,554.32
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,798,300.00 1,366,745.68 20.10% 5,431,554.32
 
  1502-0002   Programska aktivnost: Promacija turisticke ponude  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  157  421  STALNI TROŠKOVI 850,000.00 0.00 0.00% 850,000.00
  158  423  USLUGE PO UGOVORU 3,300,000.00 503,297.80 15.25% 2,796,702.20
  159  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000,000.00 3,000.00 0.08% 3,997,000.00
  160  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  161  426  MATERIJAL 320,000.00 2,879.04 0.90% 317,120.96
  162  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  163  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,520,000.00 509,176.84 6.77% 7,010,823.16
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 8,770,000.00 509,176.84 5.81% 8,260,823.16
 
  164   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  164  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  165  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  166  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 5,300,000.00 0.00 0.00% 5,300,000.00
   
  Ukupno 21,118,300.00 1,875,922.52 8.88% 19,242,377.48
  Izvori finansiranja za projekat 164
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Ukupno Projekat 164: 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 1,875,922.52 9.44% 17,992,377.48
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Funkcija 473 21,118,300.00 1,875,922.52 8.88% 19,242,377.48
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 1,875,922.52 9.44% 17,992,377.48
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Program 1502 21,118,300.00 1,875,922.52 8.88% 19,242,377.48
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 1,875,922.52 9.44%% 17,992,377.48
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00%% 1,250,000.00
  Ukupno Glava 2 21,118,300.00 1,875,922.52 8.88% 19,242,377.48
 
  0101   Poljoprivreda i ruralni razvoj  
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  421   POLJOPRIVREDA  
  167  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
  168  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  169  426  MATERIJAL 2,700,000.00 0.00 0.00% 2,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,750,000.00 0.00 0.00% 3,750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 4,750,000.00 0.00 0.00% 4,750,000.00
 
  0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrske ruralnom razvoju  
  421   POLJOPRIVREDA  
  170  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORG. - BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 34,000,000.00 879,751.82 2.59% 33,120,248.18
  171  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGNECIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 8,742,825.00 2,185,199.79 24.99% 6,557,625.21
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,742,825.00 3,064,951.61 7.17% 39,677,873.39
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 42,742,825.00 3,064,951.61 7.17% 39,677,873.39
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,492,825.00 3,064,951.61 6.59% 43,427,873.39
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 421 47,492,825.00 3,064,951.61 6.45% 44,427,873.39
 
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  172  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Ukupno Funkcija 560 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
 
  173   Projekat: PROJEKAT -UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  173  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - UREĐENJE KANALSKE MREŽE 66,168,000.00 0.00 0.00% 66,168,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 173
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,168,000.00 0.00 0.00% 56,168,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 173: 66,168,000.00 0.00 0.00% 66,168,000.00
 
  174   Projekat: PROJEKAT -UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE -ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  173/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  174  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,100,000.00 0.00 0.00% 1,100,000.00
  174/A  541  ZEMLJIŠTE 53,150,000.00 0.00 0.00% 53,150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 174
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,150,000.00 0.00 0.00% 40,150,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,500,000.00 0.00 0.00% 14,500,000.00
  Ukupno Projekat 174: 54,650,000.00 0.00 0.00% 54,650,000.00
 
  175   Projekat: PROJEKAT -ORGANIZOVANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE  
  421   POLJOPRIVREDA  
  175  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  176  512  MAŠINE I OPREMA 10,332,000.00 10,332,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 175
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,332,000.00 10,332,000.00 77.50% 3,000,000.00
  Ukupno Projekat 175: 13,332,000.00 10,332,000.00 77.50% 3,000,000.00
 
  177   Projekat: PROJEKAT -USLUGE PREMERA I IDENTIFIKACIJE KATASTARSKIH PARCELA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  177  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 177
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 177: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  178   Projekat: PROJEKAT -UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  178  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 178
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
  Ukupno Projekat 178: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  179   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - GLAVNOG PROJEKTA ZA NAVODNJAVAJE NOVI SLANKAMEN, STARI SLANKAMEN  
  421   POLJOPRIVREDA  
  179  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 179
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00 0.00%% 2,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00 0.00%% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 179: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 121,850,000.00 10,332,000.00 8.48%% 111,518,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 27,000,000.00 0.00 0.00%% 27,000,000.00
  Ukupno Funkcija 421 148,850,000.00 10,332,000.00 6.94% 138,518,000.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 186,342,825.00 16,117,063.72 8.65% 170,225,761.28
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Ukupno Program 0101 214,342,825.00 16,117,063.72 7.52% 198,225,761.28
 
  0401   Zastita zivotne sredine  
  0401-0004   Programska aktivnost: Upravljanje otpadnim vodama  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  180  424  SPCIJALIZOVANE USLUGE -FAKTURISANJE 8,484,240.00 2,509,211.00 29.57% 5,975,029.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,484,240.00 2,509,211.00 29.57% 5,975,029.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0004: 8,484,240.00 2,509,211.00 29.57% 5,975,029.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,484,240.00 2,509,211.00 29.57% 5,975,029.00
  Ukupno Funkcija 620 8,484,240.00 2,509,211.00 29.57% 5,975,029.00
 
  0401-0003   Programska aktivnost: Zastita prirode  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  181  423  USLUGE PO UGOVORU - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  182  424  SPEC. USLUGE - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE(DERATIZACIJA, ZAPRAŠIVANJE KOMARACA, ZAŠTITA OD AMBROZIJE I DR.) 40,000,000.00 3,782,400.00 9.46% 36,217,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 3,782,400.00 9.01% 38,217,600.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 42,000,000.00 3,782,400.00 9.01% 38,217,600.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 3,782,400.00 9.01% 38,217,600.00
  Ukupno Funkcija 560 42,000,000.00 3,782,400.00 9.01% 38,217,600.00
 
  0401-0005   Programska aktivnost: Upravljanje komunalnim otpadom  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  183  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJE INGRIN 8,707,750.00 1,710,250.80 19.64% 6,997,499.20
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,707,750.00 1,710,250.80 19.64% 6,997,499.20
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0005: 8,707,750.00 1,710,250.80 19.64% 6,997,499.20
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,707,750.00 1,710,250.80 19.64% 6,997,499.20
  Ukupno Funkcija 510 8,707,750.00 1,710,250.80 19.64% 6,997,499.20
 
  184   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTA SANACIJE, ZATVARANJA I REKULTIVACIJE POSTOJEĆE NESANITARNE OPŠTINSKE DEPONIJE - SMETLIŠTA U INĐIJI  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  184  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 184
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 0.00 0.00% 2,460,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,300,000.00 0.00 0.00% 3,300,000.00
  Ukupno Projekat 184: 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 0.00 0.00% 2,460,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,300,000.00 0.00 0.00% 3,300,000.00
  Ukupno Funkcija 560 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
 
  185   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICAMA IVE ANDRIĆA I RASADNIČKA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  184/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  185  511  ZGRADE I GRAĐEVNSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 185
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 185: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  186   Projekat: PROJEKAT -IZRADA IDEJNOG REŠENJA ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA NASELJENIH MESTA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  186  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 186
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 186: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  187   Projekat: PROJEKAT -IZGADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U VOJVOĐANSKOJ I ULICI SONJE MARINKOVIĆ  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  186/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  187  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,329,840.00 0.00 0.00% 22,329,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 187
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,780,920.00 0.00 0.00% 11,780,920.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00 0.00% 10,948,920.00
  Ukupno Projekat 187: 22,729,840.00 0.00 0.00% 22,729,840.00
 
  188   Projekat: PROJEKAT -IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA - SLIV 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  188  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 188
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 188: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  189   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI ZANATLIJSKA TREĆI DEO U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  189  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 189
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 189: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  190   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI MIHAILA PUPINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  190  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 190
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 190: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  191   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  191  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 191
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00 0.00%% 3,000,000.00
  Ukupno Projekat 191: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,480,920.00 0.00 0.00%% 19,480,920.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00 0.00%% 10,948,920.00
  Ukupno Funkcija 620 30,429,840.00 0.00 0.00% 30,429,840.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 81,132,910.00 8,001,861.80 9.86% 73,131,048.20
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,248,920.00 0.00 0.00% 14,248,920.00
  Ukupno Program 0401 95,381,830.00 8,001,861.80 8.39% 87,379,968.20
 
  0701   Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura  
  191/A   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA BULDOŽERA ZA POTREBE JP INGRIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  191/A  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 191/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 191/A: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  192   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR NA RASKRSNICI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  192  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -VIDEO NADZOR 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 192
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,015,001.62 0.00 0.00% 2,015,001.62
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,484,998.38 0.00 0.00% 1,484,998.38
  Ukupno Projekat 192: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  193   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR U OBRAZOVNIM USTANOVAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  193  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 193
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 470,000.00 0.00 0.00% 470,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,230,000.00 0.00 0.00% 4,230,000.00
  Ukupno Projekat 193: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
 
  194   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  194  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
  195  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 194
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,119,000.00 0.00 0.00% 6,119,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 194: 6,120,000.00 0.00 0.00% 6,120,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  196  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - FAKTURISANJE 177,197,984.00 37,053,549.53 20.91% 140,144,434.47
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 177,197,984.00 37,053,549.53 20.91% 140,144,434.47
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 177,197,984.00 37,053,549.53 20.91% 140,144,434.47
 
  198   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U REKONSTRUKCIJA TRGA SLOBODE U CENTRU INĐIJE - FONTANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  197/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 198
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  Ukupno Projekat 198: 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  197  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
 
  198   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U REKONSTRUKCIJA TRGA SLOBODE U CENTRU INĐIJE - FONTANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  198  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 198
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
  Ukupno Projekat 198: 77,520,000.00 0.00 0.00% 77,520,000.00
 
  199   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE DO LESNOG PROFILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  199  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 199
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,590,000.00 0.00 0.00% 2,590,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 230,000.00 0.00 0.00% 230,000.00
  Ukupno Projekat 199: 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
 
  200   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U INĐIJI, U ULICI CARA DUŠANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  200  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJKETI 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
   
  Izvori finansiranja za projekat 200
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
  Ukupno Projekat 200: 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
 
  201   Projekat: PROJEKAT -IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICA ZA AUTOBUSKA STAJALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  201  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
  Ukupno Projekat 201: 10,200,000.00 0.00 0.00% 10,200,000.00
 
  202   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI OD GUMAPLASTA DO OUTLETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  202  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 202
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
  Ukupno Projekat 202: 14,000,000.00 0.00 0.00% 14,000,000.00
 
  203   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA DRŽAVNOG PUTA II REDA 126 LEVO SKRETANJE ZA GUMAPLAST  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  203  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 203
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
  Ukupno Projekat 203: 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
 
  204   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA PUTA L18 NOVI SLANKAMEN - SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  204  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 204
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 204: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  205   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENJA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  205  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 205
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 205: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  206   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA O POVREMENIM I PRIVREMENIM GRADILIŠTIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  206  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 240,000.00 40.00% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 206
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 240,000.00 40.00% 360,000.00
  Ukupno Projekat 206: 600,000.00 240,000.00 40.00% 360,000.00
 
  207   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  207  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 207
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 207: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  208   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BEŠKE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  208  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 208
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 208: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  209   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJKETNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADENJU KRUŽNOG TOKA U NOVOM SLANKAMENU RASKRSNICA ULICA CARA DUŠANA, FRUŠKOGORSKA I DUNAVSKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  209  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 209
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 209: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  210   Projekat: PROJEKAT -REHABILITACIJA ULICE KRALJA PETRA PRVOG U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  209/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  210  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 54,638,924.40 0.00 0.00% 54,638,924.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 210
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,999,462.20 0.00 0.00% 27,999,462.20
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 26,839,462.20 0.00 0.00% 26,839,462.20
  Ukupno Projekat 210: 54,838,924.40 0.00 0.00% 54,838,924.40
 
  211   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SAOBRAĆAJNICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  211  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
  Ukupno Projekat 211: 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
 
  212   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I UREĐENJE UŽEG DELA CENTRA GRADA NASELJA KRČEDIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  211/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  212  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,250,000.00 0.00 0.00% 12,250,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 212
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Projekat 212: 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
 
  213   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  213  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 213
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
  Ukupno Projekat 213: 20,340,000.00 51,840.00 0.25% 20,288,160.00
 
  214   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTUKCIJU RASKRSNICE ULICA LUKAČEVA DP DRUGOG REDA, GLAVNE I ČELENSKE U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  214  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 214
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
  Ukupno Projekat 214: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  215   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMNETACIJE I REKONSTRUKCIJA PUTA OD VILE STANKOVIĆ U ČORTANOVCIMA DO DUNAVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  214/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  215  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,300,000.00 6,387,000.00 41.75% 8,913,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 215
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 6,387,000.00 41.21% 9,113,000.00
  Ukupno Projekat 215: 15,500,000.00 6,387,000.00 41.21% 9,113,000.00
 
  216   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU SLOBODNOG PROFILA ULICE CARA DUŠANA U POSTOJEĆOJ REGULACIJI U NASELJU NOVI SLANKAMEN NA DEONICI RASKRSNICE SA ULICOM VUKA KARADŽIĆA DO RASKRSNICE SA ULICOM SVETOSAVSKOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  216  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,757,364.88 77,760.00 0.25% 30,679,604.88
   
  Izvori finansiranja za projekat 216
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,757,364.88 77,760.00 0.25% 30,679,604.88
  Ukupno Projekat 216: 30,757,364.88 77,760.00 0.25% 30,679,604.88
 
  217   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJKETNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU LEVA STANA IZ PRAVCA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  217  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
  Ukupno Projekat 217: 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
 
  218   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U ULICI CARA DUŠANA U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  218  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 218
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
  Ukupno Projekat 218: 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
 
  219   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMETNACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI SONJE MARINKOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  219  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 219
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 219: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  220   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI FRUŠKOGORSKA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  220  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 220: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE MARINE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  221  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 221: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  222   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU II A 100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  222  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 222
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 222: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  223   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKATA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  223  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 223
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 223: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  224   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD INĐIJE DO JARKOVACA DUŽ PUTA L22 SA JAVNOM RASVETOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  224  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 224
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 224: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA OPREME ZA POSEBNA PARKIRALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  225  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 225: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SERVISNE SAOBRAĆAJNICE U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  Ukupno Projekat 226: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U CELOJ DUŽINI U ULICI NIKOLE TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
  Ukupno Projekat 227: 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U ULICI 1.NOVEMBRA DO N.TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
  Ukupno Projekat 228: 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT -REKONSTURKCIJA I ASFALTIRANJE ULICE 1.NOVEMBRA U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  229  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 47,464,050.00 0.00 0.00% 47,464,050.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,664,050.00 0.00 0.00% 23,664,050.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 24,000,000.00 0.00 0.00% 24,000,000.00
  Ukupno Projekat 229: 47,664,050.00 0.00 0.00% 47,664,050.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 230: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT -IZRADNJA PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  231  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
  Ukupno Projekat 231: 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  232  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 232: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI - LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 233: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  234   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICE SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM I JAVNOM RASVETOM U ULICI NOVA 2 INĐIJA PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  234  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,500,000.00 489,600.00 8.90% 5,010,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 234
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,700,000.00 489,600.00 8.59% 5,210,400.00
  Ukupno Projekat 234: 5,700,000.00 489,600.00 8.59% 5,210,400.00
 
  235   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U ULICI NOVA 3 BLOK 44 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  235  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 235: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  236   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA ULICE NOVE 3 NA DRŽAVNI PUT DRUGOG REDA BR.100 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 236
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
  Ukupno Projekat 236: 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
 
  237   Projekat: PROJEKAT -POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 OD KM 10+662,15 DO KM 10+861,64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI OBILIĆEV VENAC  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  237  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 35,700,000.00 0.00 0.00% 35,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 237
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,600,000.00 0.00 0.00% 18,600,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 17,500,000.00 0.00 0.00% 17,500,000.00
  Ukupno Projekat 237: 36,100,000.00 0.00 0.00% 36,100,000.00
 
  238   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE OD GRADSKOG BAZENA DO BRAZDE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  238  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,230,000.00 0.00 0.00% 6,230,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 238
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,230,000.00 0.00 0.00% 6,230,000.00
  Ukupno Projekat 238: 6,230,000.00 0.00 0.00% 6,230,000.00
 
  239   Projekat: PROJEKAT -SANACIJA, POPRAVKA I IZVOĐENJE RADOVA N APEŠAČKIM STAZAMA -TROTOARIMA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  239  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 239
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
  Ukupno Projekat 239: 25,000,000.00 0.00 0.00% 25,000,000.00
 
  240   Projekat: PROJEKAT -ASFALTIRANJE ULICA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  239/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  240  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 474,150,301.10 147,592,757.45 31.13% 326,557,543.65
   
  Izvori finansiranja za projekat 240
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,623,950.00 100,000.00 1.51% 6,523,950.00
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 147,492,757.45 31.51% 320,633,593.65
  Ukupno Projekat 240: 474,750,301.10 147,592,757.45 31.09% 327,157,543.65
 
  241   Projekat: PROJEKAT -POJAČANO ODRŽAVANJE REHABILITACIJA GOLUBINAČKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  240/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  241  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,960,050.00 6,723,014.87 25.90% 19,237,035.13
   
  Izvori finansiranja za projekat 241
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,160,050.00 6,723,014.87 25.70% 19,437,035.13
  Ukupno Projekat 241: 26,160,050.00 6,723,014.87 25.70% 19,437,035.13
 
  242   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PUTA NOVI KARLOVCI-KRČEDIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  242  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 242
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 242: 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
 
  243   Projekat: PROJEKAT -TERENSKA I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA KOD IZGRADNJE I ASFALTIRANJA PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  243  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 243
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 243: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  244   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VIBRO PLOČA SA ALATOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  244  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 244
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 244: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  245   Projekat: PROJEKAT -REKONSTURKCIJA PUTA NA DEONICI BANSTOL - HOTEL NORCEV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  245  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 154,857,247.87 18,792,448.66 12.14% 136,064,799.21
   
  Izvori finansiranja za projekat 245
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,149,597.10 0.00 0.00% 16,149,597.10
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 138,707,650.77 18,792,448.66 13.55% 119,915,202.11
  Ukupno Projekat 245: 154,857,247.87 18,792,448.66 12.14% 136,064,799.21
 
  246   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE S2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  245/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  246  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 56,707,774.72 151,200.00 0.27% 56,556,574.72
   
  Izvori finansiranja za projekat 246
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 37,865,607.81 151,200.00 0.40% 37,714,407.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,042,166.91 0.00 0.00% 19,042,166.91
  Ukupno Projekat 246: 56,907,774.72 151,200.00 0.27% 56,756,574.72
 
  247   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SAOBRAĆAJNICE S2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 247
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Ukupno Projekat 247: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  248   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SOBRAĆAJNICE S1 I S2 ( II FAZA) U RADNOJ ZONI BR. 15 U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM -PROJEKAT VODOVODNE MREŽE ( II FAZA -S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  248  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 17,308,994.71 3,706,584.11 21.41% 13,602,410.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 248
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,777,619.97 1,175.60 0.01% 8,776,444.37
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,731,374.74 3,705,408.51 42.44% 5,025,966.23
  Ukupno Projekat 248: 17,508,994.71 3,706,584.11 21.17% 13,802,410.60
 
  249   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA VN KABLA U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 U KORIDORU SOBRAĆAJNICE S3 U DUŽINI OD 1300M ( DO RASKRSNICE S2 I S3) U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM -PROJEKAT VODOVODNE MREŽE ( II FAZA-S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  248/A  424  SPECIJALIZOVANE USUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  249  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 249
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,484,000.00 0.00 0.00% 4,484,000.00
  Ukupno Projekat 249: 4,484,000.00 0.00 0.00% 4,484,000.00
 
  250   Projekat: PROJEKAT- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKE STAZE OD ULICE KAMENOVA DO MONUSA SA LEVE STRANE DO A 126  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  250  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 250
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 250: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  251   Projekat: PROJEKAT-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU II A-100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  251  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 251
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 251: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  252   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRSNICE LUKAČEVA( DP DRUGOG REDA) , GLAVNE I ČELENSKE U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 252
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 252: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  253   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČ.DOKUMENT. I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DVOSTRUKOG KABLOVSKOG VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI NA LOKACIJI 15 OD MBTS INDOFUD DO PLANIRANE MBTS 2x1,1 KM U ZONI RASKRSNICE SAOBRAĆAJNICA S1 I S3 I IZGRADNJU PLANIRANE TRAFO STANICE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  253  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 253
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,200,000.00 0.00 0.00% 8,200,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
  Ukupno Projekat 253: 16,200,000.00 0.00 0.00% 16,200,000.00
 
  254   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČ. DOKUM. I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KABLOVSKOG VODA 20KV SA POSTOJEĆEG 20KV BEŠKA -KRČEDIN DALEKOVODA U DUŽINI OD CCA 500M KAO I IZGRADNJU MBTS 20/0 , 4 KV U RADNOJ ZONI BEŠKA LOKACIJA 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  253/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  254  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 254
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  Ukupno Projekat 254: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  255   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA /ZAMENA POSTOJEĆE STS KRČEVINA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  255  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 255
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 255: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  256   Projekat: PROJEKAT- IZMEŠTANJE POSTOJEĆE KTC DOM KULTURE U CENTRU BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  256  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 256
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  Ukupno Projekat 256: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  257   Projekat: PROJEKAT- REKONSTRUKCIJA STS DUNAVSKA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  257  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 257
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 257: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  258   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA STS KAMENOVA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
  Ukupno Projekat 258: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PRIKLJUČNOG VODA 20KV KAMENOVA ULICA 500M U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
  Ukupno Projekat 259: 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA NN MREŽE KAMENOVA ULICA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  Ukupno Projekat 260: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA STS NOVOSADSKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
  Ukupno Projekat 261: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  262   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA PRIKLJUČNOG VODA 20KV NOVOSADSKA 100M U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 262
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
  Ukupno Projekat 262: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT-IZGRADNJA NN MREŽE NOVOSADSKA ULICA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  Ukupno Projekat 263: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNOG OSVETLJENJA NA MESNOM STADIONU U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,040,000.00 0.00 0.00% 4,040,000.00
  Ukupno Projekat 264: 4,040,000.00 0.00 0.00% 4,040,000.00
 
  265   Projekat: PROJEKAT- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRODUŽETAKA JAVNE RASVETE U ULICI SREMSKA KRATKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
  Ukupno Projekat 265: 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U RADNOJ ZONI BEŠKA LOKACIJA 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 266: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT - UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD NOVOG SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 267: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT - PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVETE NA LOKACIJI ČARNOK U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  268  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 268: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  269  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 17,300,000.00 3,839,893.60 22.20% 13,460,106.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,300,000.00 3,839,893.60 22.20% 13,460,106.40
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 17,300,000.00 3,839,893.60 22.20% 13,460,106.40
 
  0701-0004   Programska aktivnost: Javni gradski i prigradski prevoz putnika  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  270  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - JAVNI PREVOZ 144,000,000.00 24,208,844.13 16.81% 119,791,155.87
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 144,000,000.00 24,208,844.13 16.81% 119,791,155.87
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0004: 144,000,000.00 24,208,844.13 16.81% 119,791,155.87
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 856,668,294.42 79,323,877.73 9.26% 777,344,416.69
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 261,207,653.00 22,497,857.17 8.61% 238,709,795.83
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 147,492,757.45 31.51% 320,633,593.65
  Ukupno Funkcija 620 1,586,002,298.52 249,314,492.35 15.72% 1,336,687,806.17
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  271  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  272  426  MATERIJAL 9,300,000.00 1,176,500.00 12.65% 8,123,500.00
  273  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 1,176,500.00 6.10% 18,123,500.00
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 19,300,000.00 1,176,500.00 6.10% 18,123,500.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT -JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  274  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTLI POSEBNI RASHODI 1,500,000.00 316,455.60 21.10% 1,183,544.40
  275  421  STALNI TROŠKOVI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  276  423  USLUGE PO UGOVORU 1,300,000.00 261,000.09 20.08% 1,038,999.91
  277  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  278  426  MATERIJAL 3,400,000.00 95,044.80 2.80% 3,304,955.20
  279  512  MAŠINE I OPREMA 10,000,000.00 5,569,254.00 55.69% 4,430,746.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 6,241,754.49 32.34% 13,058,245.51
  Ukupno Projekat 274: 19,300,000.00 6,241,754.49 32.34% 13,058,245.51
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,600,000.00 7,418,254.49 19.22% 31,181,745.51
  Ukupno Funkcija 360 38,600,000.00 7,418,254.49 19.22% 31,181,745.51
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 895,268,294.42 86,742,132.22 9.69% 808,526,162.20
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 261,207,653.00 22,497,857.17 8.61% 238,709,795.83
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 147,492,757.45 31.51% 320,633,593.65
  Ukupno Program 0701 1,624,602,298.52 256,732,746.84 15.80% 1,367,869,551.68
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje i ostvarivanje predskolskom vaspitanja i obrazovanja  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  280  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 117,694,000.00 32,791,384.27 27.86% 84,902,615.73
  281  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 20,185,000.00 5,623,722.31 27.86% 14,561,277.69
  282  413  NAGRADE U NATURI 2,840,000.00 257,329.98 9.06% 2,582,670.02
  283  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 247,796.64 5.47% 4,282,203.36
  284  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 7,000,000.00 1,224,324.86 17.49% 5,775,675.14
  285  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,600,000.00 76,618.99 4.79% 1,523,381.01
  286  421  STALNI TROŠKOVI 25,160,000.00 2,629,175.69 10.45% 22,530,824.31
  287  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 750,000.00 58,200.00 7.76% 691,800.00
  288  423  USLUGE PO UGOVORU 5,497,600.00 384,636.26 7.00% 5,112,963.74
  289  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,500,000.00 763,484.00 21.81% 2,736,516.00
  290  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 12,000,000.00 934,468.98 7.79% 11,065,531.02
  291  426  MATERIJAL 35,650,000.00 4,460,204.69 12.51% 31,189,795.31
  292  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  293  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  294  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  295  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 13,876,500.00 2,751,770.02 19.83% 11,124,729.98
  296  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  297  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
  298  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  299  512  MAŠINE I OPREMA 20,200,000.00 0.00 0.00% 20,200,000.00
  300  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Ukupno 275,983,100.00 52,203,116.69 18.92% 223,779,983.31
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 49,445,509.67 18.80% 213,537,590.33
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 2,757,607.02 21.21% 10,242,392.98
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 275,983,100.00 52,203,116.69 18.92% 223,779,983.31
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 49,445,509.67 18.80% 213,537,590.33
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 2,757,607.02 21.21% 10,242,392.98
  Ukupno Funkcija 911 275,983,100.00 52,203,116.69 18.92% 223,779,983.31
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 49,445,509.67 18.80% 213,537,590.33
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 2,757,607.02 21.21% 10,242,392.98
  Ukupno Program 2001 275,983,100.00 52,203,116.69 18.92% 223,779,983.31
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 49,445,509.67 18.80%% 213,537,590.33
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 2,757,607.02 21.21%% 10,242,392.98
  Ukupno Glava 3 275,983,100.00 52,203,116.69 18.92% 223,779,983.31
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  302   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 302: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Funkcija 620 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Program 2001 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje i ostvarivanje predskolskom vaspitanja i obrazovanja  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  301  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Ukupno 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Ukupno Funkcija 911 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Ukupno Program 2001 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00 0.00%% 800,000.00
  Ukupno Glava 3 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  302   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
  Ukupno Projekat 302: 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
 
  303   Projekat: PROJEKAT - DOGRADNJA VRTIĆA NA OBJEKTU NEVEN U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,200,000.00 0.00 0.00% 7,200,000.00
  Ukupno Projekat 303: 7,200,000.00 0.00 0.00% 7,200,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT - ŠKOLICA ŽIVOTA -ZAJEDNO ZA DETINJSTVO -VRTIĆ LJUKOVO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 304: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  305   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE , DOGRADNJA I SANACIJA OBJEKTA PREDŠKOLSKE USTANOVE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  305  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,740,000.00 0.00 0.00% 10,740,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 305
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,940,000.00 0.00 0.00% 10,940,000.00
  Ukupno Projekat 305: 10,940,000.00 0.00 0.00% 10,940,000.00
 
  306   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU VRTIĆA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 306
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00%% 300,000.00
  Ukupno Projekat 306: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 153,040,000.00 0.00 0.00%% 153,040,000.00
  Ukupno Funkcija 620 153,040,000.00 0.00 0.00% 153,040,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 153,040,000.00 0.00 0.00% 153,040,000.00
  Ukupno Program 2001 153,040,000.00 0.00 0.00% 153,040,000.00
 
  2002   Osnovno obrazovanje i vaspitanje  
  2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje osnovnih skola  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  307  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 190,424,000.00 33,967,131.00 17.84% 156,456,869.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 190,424,000.00 33,967,131.00 17.84% 156,456,869.00
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 190,424,000.00 33,967,131.00 17.84% 156,456,869.00
  Izvori finansiranja za funkciju 912
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 190,424,000.00 33,967,131.00 17.84% 156,456,869.00
  Ukupno Funkcija 912 190,424,000.00 33,967,131.00 17.84% 156,456,869.00
 
  308   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA OŠ DUŠAN JERKOVIĆ ( DVORAC PEAČEVIĆ)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  308  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  309  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 308
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 701,000.00 0.00 0.00%% 701,000.00
  Ukupno Projekat 308: 701,000.00 0.00 0.00% 701,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 701,000.00 0.00 0.00%% 701,000.00
  Ukupno Funkcija 620 701,000.00 0.00 0.00% 701,000.00
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 191,125,000.00 33,967,131.00 17.77% 157,157,869.00
  Ukupno Program 2002 191,125,000.00 33,967,131.00 17.77% 157,157,869.00
 
  2003   Srednje obrazovanje i vaspitanje  
  2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje srednjih skola  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  310  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 60,120,000.00 11,835,921.34 19.69% 48,284,078.66
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,120,000.00 11,835,921.34 19.69% 48,284,078.66
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 60,120,000.00 11,835,921.34 19.69% 48,284,078.66
 
  311   Projekat: PROJEKAT - TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA- INVESTICIONO ODRŽAVANJE FISKULTURNE SALE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  311  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 4,883,651.05 0.00 0.00% 4,883,651.05
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,883,651.05 0.00 0.00%% 4,883,651.05
  Ukupno Projekat 311: 4,883,651.05 0.00 0.00% 4,883,651.05
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,003,651.05 11,835,921.34 18.21%% 53,167,729.71
  Ukupno Funkcija 920 65,003,651.05 11,835,921.34 18.21% 53,167,729.71
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,003,651.05 11,835,921.34 18.21% 53,167,729.71
  Ukupno Program 2003 65,003,651.05 11,835,921.34 18.21% 53,167,729.71
 
  0901   Socijalna i decija zastita  
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  312  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 16,200,000.00 73,940.58 0.46% 16,126,059.42
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,200,000.00 73,940.58 0.46% 16,126,059.42
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 16,200,000.00 73,940.58 0.46% 16,126,059.42
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  313  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - CRVENI KRST 4,850,000.00 1,111,201.55 22.91% 3,738,798.45
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,850,000.00 1,111,201.55 22.91% 3,738,798.45
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,850,000.00 1,111,201.55 22.91% 3,738,798.45
 
  314   Projekat: PROJEKAT - DOMSKI SMEŠTAJ UČENIKA I STUDENATA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  314  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 314: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,050,000.00 1,185,142.13 5.37% 20,864,857.87
  Ukupno Funkcija 160 22,050,000.00 1,185,142.13 5.37% 20,864,857.87
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  315  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 12,545,000.00 2,662,008.66 21.22% 9,882,991.34
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,545,000.00 2,662,008.66 21.22% 9,882,991.34
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 12,545,000.00 2,662,008.66 21.22% 9,882,991.34
 
  316/A   Projekat: PROJEKAT -PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  316/A  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 16,370,000.00 1,821,802.11 11.13% 14,548,197.89
   
  Izvori finansiranja za projekat 316/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,370,000.00 1,821,802.11 11.13% 14,548,197.89
  Ukupno Projekat 316/A: 16,370,000.00 1,821,802.11 11.13% 14,548,197.89
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  316  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 31,750,000.00 6,598,533.27 20.78% 25,151,466.73
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,750,000.00 6,598,533.27 20.78% 25,151,466.73
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 31,750,000.00 6,598,533.27 20.78% 25,151,466.73
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,665,000.00 11,082,344.04 18.27% 49,582,655.96
  Ukupno Funkcija 090 60,665,000.00 11,082,344.04 18.27% 49,582,655.96
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  317  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CIR 200,000.00 50,503.08 25.25% 149,496.92
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 50,503.08 25.25% 149,496.92
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 200,000.00 50,503.08 25.25% 149,496.92
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 50,503.08 25.25% 149,496.92
  Ukupno Funkcija 010 200,000.00 50,503.08 25.25% 149,496.92
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  318  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA POMOĆ 1,300,000.00 244,764.68 18.83% 1,055,235.32
  319  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 49,760,000.00 287,680.00 0.58% 49,472,320.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 244,764.68 18.83% 1,055,235.32
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 26,760,000.00 174,878.00 0.65% 26,585,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 23,000,000.00 112,802.00 0.49% 22,887,198.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 51,060,000.00 532,444.68 1.04% 50,527,555.32
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 244,764.68 18.83% 1,055,235.32
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 26,760,000.00 174,878.00 0.65% 26,585,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 23,000,000.00 112,802.00 0.49% 22,887,198.00
  Ukupno Funkcija 070 51,060,000.00 532,444.68 1.04% 50,527,555.32
 
  0901-0002   Programska aktivnost: Porodicni i domski smestaj, prihvatilista i druge vrste smestaja  
  060   STANOVANJE  
  320  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT - DOMSKI SMEŠTAJ 500,000.00 59,294.00 11.86% 440,706.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 59,294.00 11.86% 440,706.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 59,294.00 11.86% 440,706.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 59,294.00 11.86% 440,706.00
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 59,294.00 11.86% 440,706.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  321  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NARODNA KUHINJA 5,000,000.00 1,014,586.86 20.29% 3,985,413.14
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 1,014,586.86 20.29% 3,985,413.14
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 5,000,000.00 1,014,586.86 20.29% 3,985,413.14
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 1,014,586.86 20.29% 3,985,413.14
  Ukupno Funkcija 070 5,000,000.00 1,014,586.86 20.29% 3,985,413.14
 
  0901-0006   Programska aktivnost: Podrska deci i porodici sa decom  
  040   PORODICA I DECA  
  322  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. OŠ 1,500,000.00 504,774.60 33.65% 995,225.40
  323  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. SŠ 17,000,000.00 4,230,370.00 24.88% 12,769,630.00
  324  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 14,300,000.00 3,333,333.42 23.31% 10,966,666.58
  325  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - TREĆE DETE 7,200,000.00 1,365,325.84 18.96% 5,834,674.16
  326  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 2,176,407.30 16.61% 10,923,592.70
  327  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - DODATNA OBRAZOVNA, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA PODRŠKA 3,200,000.00 0.00 0.00% 3,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,200,000.00 11,610,211.16 21.42% 42,589,788.84
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00 0.00% 2,100,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 56,300,000.00 11,610,211.16 20.62% 44,689,788.84
 
  328   Projekat: PROJEKAT -BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  328  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 4,000,000.00 702,224.41 17.56% 3,297,775.59
   
  Izvori finansiranja za projekat 328
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 702,224.41 17.56% 3,297,775.59
  Ukupno Projekat 328: 4,000,000.00 702,224.41 17.56% 3,297,775.59
 
  329   Projekat: PROJEKAT - FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE  
  040   PORODICA I DECA  
  329  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Ukupno Projekat 329: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,700,000.00 12,312,435.57 19.64% 50,387,564.43
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,100,000.00 0.00 0.00% 2,100,000.00
  Ukupno Funkcija 040 64,800,000.00 12,312,435.57 19.00% 52,487,564.43
 
  330   Projekat: PROJEKAT- FINANSIRANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  330  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 9,842,000.00 2,099,280.07 21.33% 7,742,719.93
   
  Izvori finansiranja za projekat 330
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,842,000.00 2,099,280.07 21.33% 7,742,719.93
  Ukupno Projekat 330: 9,842,000.00 2,099,280.07 21.33% 7,742,719.93
 
  331   Projekat: PROJEKAT - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU -INO PROJEKAT  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  331  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  332  423  USLUGE PO UGOVORU 4,705,000.00 2,348,283.73 49.91% 2,356,716.27
  333  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,068,000.00 504,300.00 47.22% 563,700.00
  333/A  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 245,412.50 49.08% 254,587.50
   
  Izvori finansiranja za projekat 331
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,108,248.32 3,097,996.23 99.67% 10,252.09
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 3,107,000.00 0.00 0.00% 3,107,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,751.68 0.00 0.00% 58,751.68
  Ukupno Projekat 331: 6,274,000.00 3,097,996.23 49.38% 3,176,003.77
 
  334   Projekat: PROJEKAT - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  334  421  STALNI TROŠKOVI 200.00 0.00 0.00% 200.00
  335  423  USLUGE PO UGOVORU 200.00 0.00 0.00% 200.00
  336  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200.00 0.00 0.00% 200.00
  337  426  MATERIJAL 200.00 0.00 0.00% 200.00
  338  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 200.00 0.00 0.00% 200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 334
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00 0.00%% 1,000.00
  Ukupno Projekat 334: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 090:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,109,248.32 3,097,996.23 99.64%% 11,252.09
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 3,107,000.00 0.00 0.00%% 3,107,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,900,751.68 2,099,280.07 21.20%% 7,801,471.61
  Ukupno Funkcija 090 16,117,000.00 5,197,276.30 32.25% 10,919,723.70
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 155,524,248.32 29,047,066.59 18.68% 126,477,181.73
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 29,867,000.00 174,878.00 0.59% 29,692,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,000,751.68 2,212,082.07 6.32% 32,788,669.61
  Ukupno Program 0901 220,392,000.00 31,434,026.66 14.26% 188,957,973.34
 
  1801   Zdravstvena zastita  
  1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zastite  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  339  464  DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - ZDRAVSTVO 136,300,000.00 19,510,695.65 14.31% 116,789,304.35
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 136,300,000.00 19,510,695.65 14.31% 116,789,304.35
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 136,300,000.00 19,510,695.65 14.31% 116,789,304.35
 
  1801-0003   Programska aktivnost: Sprovodjenje aktivnosti iz oblasti drustvene brige za javno zdravlje  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  340  423  USLUGE PO UGOVORU 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0003: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 136,600,000.00 19,510,695.65 14.28% 117,089,304.35
  Ukupno Funkcija 721 136,600,000.00 19,510,695.65 14.28% 117,089,304.35
 
  341   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VOZILA ZA DOM ZDRAVLJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  341  512  MAŠINE I OPREMA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 341
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Ukupno Projekat 341: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
 
  342   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA AMBULANTE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  341/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  342  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 58,561,000.00 200,000.00 0.34% 58,361,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 342
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 401,000.00 200,000.00 49.88% 201,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,360,000.00 0.00 0.00% 58,360,000.00
  Ukupno Projekat 342: 58,761,000.00 200,000.00 0.34% 58,561,000.00
 
  343   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA ZDRAVSTVENE STANICE U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  342/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  343  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 343
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
  Ukupno Projekat 343: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,101,000.00 200,000.00 0.57% 34,901,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,360,000.00 0.00 0.00% 58,360,000.00
  Ukupno Funkcija 620 93,461,000.00 200,000.00 0.21% 93,261,000.00
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 171,701,000.00 19,710,695.65 11.48% 151,990,304.35
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,360,000.00 0.00 0.00% 58,360,000.00
  Ukupno Program 1801 230,061,000.00 19,710,695.65 8.57% 210,350,304.35
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4    NARODNA BIBLIOTEKA DR. ĐORĐE NATOŠEVIĆ  
  344  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 11,969,000.00 3,215,462.08 26.86% 8,753,537.92
  345  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,053,000.00 551,451.72 26.86% 1,501,548.28
  346  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  347  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  348  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 110,189.00 18.36% 489,811.00
  349  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 950,000.00 71,202.51 7.50% 878,797.49
  350  421  STALNI TROŠKOVI 1,270,000.00 230,627.93 18.16% 1,039,372.07
  351  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 740.00 0.30% 249,260.00
  352  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  353  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,150,000.00 3,840.00 0.33% 1,146,160.00
  354  426  MATERIJAL 1,000,000.00 178,637.80 17.86% 821,362.20
  355  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  356  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  357  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,411,200.00 329,270.57 23.33% 1,081,929.43
  358  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  359  512  MAŠINE I OPREMA 900,000.00 343,787.22 38.20% 556,212.78
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,673,200.00 5,035,208.83 21.27% 18,637,991.17
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 23,673,200.00 5,035,208.83 21.27% 18,637,991.17
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  360  423  USLUGE PO UGOVORU 1,550,000.00 191,346.43 12.34% 1,358,653.57
  361  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 100,800.00 33.60% 199,200.00
  362  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 55,069.92 5.51% 944,930.08
   
  Ukupno 26,523,200.00 5,382,425.18 20.29% 21,140,774.82
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,550,000.00 347,216.35 13.62% 2,202,783.65
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 2,850,000.00 347,216.35 12.18% 2,502,783.65
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 5,382,425.18 20.53% 20,840,774.82
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Funkcija 820 26,523,200.00 5,382,425.18 20.29% 21,140,774.82
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 5,382,425.18 20.53% 20,840,774.82
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Program 1201 26,523,200.00 5,382,425.18 20.29% 21,140,774.82
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 5,382,425.18 20.53%% 20,840,774.82
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00%% 300,000.00
  Ukupno Glava 4 26,523,200.00 5,382,425.18 20.29% 21,140,774.82
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5    USTANOVA KULTURNI CENTAR  
  363  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 8,539,500.00 2,029,823.34 23.77% 6,509,676.66
  364  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,465,000.00 348,114.66 23.76% 1,116,885.34
  365  413  NAKNADE U NATURI 130,000.00 0.00 0.00% 130,000.00
  366  414  SOCIJLNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 970,000.00 0.00 0.00% 970,000.00
  367  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 64,564.86 18.99% 275,435.14
  368  416  NAGRADE ZPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 670,000.00 94,936.72 14.17% 575,063.28
  369  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 1,001,392.97 18.89% 4,298,607.03
  370  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 440,000.00 54,000.00 12.27% 386,000.00
  371  423  USLUGE PO UGOVORU 2,960,000.00 216,599.40 7.32% 2,743,400.60
  372  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,100,000.00 816,151.46 26.33% 2,283,848.54
  373  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,050,000.00 69,468.80 2.28% 2,980,531.20
  374  426  MATERIJAL 810,000.00 196,364.49 24.24% 613,635.51
  375  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  376  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 1,006,900.00 190,320.06 18.90% 816,579.94
  377  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  378  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  379  512  MAŠINE I OPREMA 1,100,000.00 147,249.00 13.39% 952,751.00
  380  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  381  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,481,400.00 5,228,985.76 15.62% 28,252,414.24
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 33,481,400.00 5,228,985.76 15.62% 28,252,414.24
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  382  423  USLUGE PO UGOVORU 1,070,000.00 131,800.00 12.32% 938,200.00
  383  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 12,110,000.00 869,307.74 7.18% 11,240,692.26
  384  426  MATERIJAL 200,000.00 10,080.00 5.04% 189,920.00
   
  Ukupno 46,861,400.00 6,240,173.50 13.32% 40,621,226.50
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,380,000.00 1,011,187.74 8.17% 11,368,812.26
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 13,380,000.00 1,011,187.74 7.56% 12,368,812.26
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,861,400.00 6,240,173.50 13.61% 39,621,226.50
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 820 46,861,400.00 6,240,173.50 13.32% 40,621,226.50
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,861,400.00 6,240,173.50 13.61% 39,621,226.50
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Program 1201 46,861,400.00 6,240,173.50 13.32% 40,621,226.50
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,861,400.00 6,240,173.50 13.61%% 39,621,226.50
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00%% 1,000,000.00
  Ukupno Glava 5 46,861,400.00 6,240,173.50 13.32% 40,621,226.50
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  385   Projekat: PROJEKAT - SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  385  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 385
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 385: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  386   Projekat: PROJEKAT -IZRADA SPOMEN OBELEŽJA  
  820   USLUGE KULTURE  
  386  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,500,000.00 598,000.00 39.87% 902,000.00
  387  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 501,000.00 0.00 0.00% 501,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 386
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,001,000.00 598,000.00 29.89% 1,403,000.00
  Ukupno Projekat 386: 2,001,000.00 598,000.00 29.89% 1,403,000.00
 
  388   Projekat: PROJEKAT- IZRADA SPOMEN OBELEŽJA 2  
  820   USLUGE KULTURE  
  388  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 388
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
  Ukupno Projekat 388: 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,801,000.00 598,000.00 4.33% 13,203,000.00
  Ukupno Funkcija 820 13,801,000.00 598,000.00 4.33% 13,203,000.00
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  389  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Ukupno Funkcija 860 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
 
  1201-0003   Programska aktivnost: Unapredjenje sistema ocuvanja i predtsvljanja kulturno-istoriskog nasledja  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  390  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -VERSKE ZAJEDNICE 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0003: 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Ukupno Funkcija 840 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
 
  1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i unapredjivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  391  423  USLUGE PO UGOVORU -INFORMISANJE 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0004: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
 
  392   Projekat: PROJEKAT - OPŠTINSKE KULTURNE MANIFESTACIJE  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  392  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA INĐIJE 1,000,000.00 10,980.00 1.10% 989,020.00
  393  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA U PRVOM SVETSKOM RATU 1,000,000.00 66,000.00 6.60% 934,000.00
  394  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -GRADSKA SLAVA OPŠTINE INĐJA -DUHOVI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  395  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - IGRE BEZ GRANICA 1,350,000.00 0.00 0.00% 1,350,000.00
  396  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - LETNJI MUZIČKI FESTIVAL 9,000,000.00 0.00 0.00% 9,000,000.00
  397  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - OSTALE MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU INĐIJA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 392
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,350,000.00 76,980.00 0.44%% 17,273,020.00
  Ukupno Projekat 392: 17,350,000.00 76,980.00 0.44% 17,273,020.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,350,000.00 76,980.00 0.17%% 45,273,020.00
  Ukupno Funkcija 860 45,350,000.00 76,980.00 0.17% 45,273,020.00
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 90,151,000.00 674,980.00 0.75% 89,476,020.00
  Ukupno Program 1201 90,151,000.00 674,980.00 0.75% 89,476,020.00
 
  1301   Razvoj sporta i omladine  
  1301-0001   Programska aktivnost: Podrska lokalnim sportskim organizacijama, udruzenjima i savezima  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  398  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 90,000,000.00 34,279,564.33 38.09% 55,720,435.67
  399  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-INVESTICIJE 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  400  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-PREVOZ SPORTISTA 5,000,000.00 660,710.60 13.21% 4,339,289.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 125,000,000.00 34,940,274.93 27.95% 90,059,725.07
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 125,000,000.00 34,940,274.93 27.95% 90,059,725.07
 
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  401  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA-USTANOVA SPORTSKI CENTAR 13,000,000.00 4,452,799.01 34.25% 8,547,200.99
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 4,452,799.01 34.25% 8,547,200.99
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 13,000,000.00 4,452,799.01 34.25% 8,547,200.99
 
  1301-0005   Programska aktivnost: Sprovojenje omladinske politike  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  402  423  USLUGE PO UGOVORU 280,316.44 124,749.20 44.50% 155,567.24
  403  426  MATERIJAL 45,000.00 11,400.00 25.33% 33,600.00
  404  512  MAŠINE I OPREMA 148,487.00 63,850.00 43.00% 84,637.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 473,803.44 199,999.20 42.21% 273,804.24
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0005: 473,803.44 199,999.20 42.21% 273,804.24
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 138,000,000.00 39,393,073.94 28.55% 98,606,926.06
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 473,803.44 199,999.20 42.21% 273,804.24
  Ukupno Funkcija 810 138,473,803.44 39,593,073.14 28.59% 98,880,730.30
 
  405   Projekat: PROJEKAT - USLUGA ZAKUPA KLIZALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  405  421  STALNI TROŠKOVI 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 405
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
  Ukupno Projekat 405: 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
 
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  406  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 6,078,400.00 2,561,028.00 42.13% 3,517,372.00
  407  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 177,000,000.00 25,000,000.00 14.12% 152,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 183,078,400.00 27,561,028.00 15.05% 155,517,372.00
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 183,078,400.00 27,561,028.00 15.05% 155,517,372.00
 
  408   Projekat: PROJEKAT- PRIPREMA, DOPUNA DOKUMENT. I ISHODOVANJE DOKUM. ZA ZAVRŠETAK RADOVA NA SPORTSKOJ HALI U INĐIJI DO DOBIJANJA UPOTREBNE DOZVOLE I IZVOĐENJE RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  408  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 408
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 408: 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
 
  409   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA BLOKA 9 U NASELJU BEŠKA NAMENJENOM ZA SPORTSKO REKREATIV. SADRŽAJE I IZGRADNJU SPORTSKE SALE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  409  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 409
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 409: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  410   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA SPORTSKE HALE U BEŠKI PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  409/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  410  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,201,000.00 0.00 0.00% 10,201,000.00
  411  541  ZEMLJIŠTE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 410
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,100,000.00 0.00 0.00% 13,100,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 410: 13,101,000.00 0.00 0.00% 13,101,000.00
 
  412   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STADIONA HAJDUK U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  412  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 412
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 412: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  413   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA ZA HIDROMASAŽNI BAZEN I PLATO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  413  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 413
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
  Ukupno Projekat 413: 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
 
  414   Projekat: PROJEKAT - UREĐENJE GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  414  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 414
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
  Ukupno Projekat 414: 4,584,000.00 0.00 0.00% 4,584,000.00
 
  415   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  415  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 415
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
  Ukupno Projekat 415: 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
 
  416   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA NA SPORTSKIM TERENIMA U LEJAMA -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  416  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,280,000.00 0.00 0.00% 14,280,000.00
  417  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 416
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,281,000.00 0.00 0.00% 14,281,000.00
  Ukupno Projekat 416: 14,281,000.00 0.00 0.00% 14,281,000.00
 
  418   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA TRIM STAZE SA JAVNIM OSVETLJENJEM U LEJAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  418  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,852,000.00 0.00 0.00% 12,852,000.00
  419  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 418
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 853,000.00 0.00 0.00% 853,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,000,000.00 0.00 0.00% 12,000,000.00
  Ukupno Projekat 418: 12,853,000.00 0.00 0.00% 12,853,000.00
 
  420   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SPORTSKE SALE U INĐIJI -IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  419/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  420  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
   
  Izvori finansiranja za projekat 420
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,400,000.00 0.00 0.00% 10,400,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00 0.00% 76,449,329.59
  Ukupno Projekat 420: 86,849,329.59 0.00 0.00% 86,849,329.59
 
  421   Projekat: PROJEKAT - ZAVRŠETAK IZGRADNJE SPORTSKE HALE U INĐIJI- PARTERNO UREĐENJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  420/А  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  421  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 130,000,000.00 0.00 0.00% 130,000,000.00
  Ukupno Projekat 421: 133,000,000.00 0.00 0.00% 133,000,000.00
 
  422   Projekat: PROJEKAT -SANACIJA OTVORENOG ŠKOLSKOG TERENA U OŠ BRANKO RADIČEVIĆ U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  422  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,800,000.00 0.00 0.00% 3,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 422
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 422: 3,800,000.00 0.00 0.00% 3,800,000.00
 
  423   Projekat: PROJEKAT - INVESTICIJE U SPORTU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  422/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  423  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  424  512  MAŠINE I OPREMA 3,500,000.00 1,697,400.00 48.50% 1,802,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 423
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 1,697,400.00 8.79% 17,602,600.00
  Ukupno Projekat 423: 19,300,000.00 1,697,400.00 8.79% 17,602,600.00
 
  424/A   Projekat: PROJEKAT - SOCIJALNA INTEGRACIJA KROZ PARASPORT -PARAINSPIRED  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  424/A  423  USLUGE PO UGOVORU 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
  424/Б  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  424/В  512  MAŠINE I OPREMA 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 424/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00%% 100,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00%% 2,900,000.00
  Ukupno Projekat 424/A: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 290,896,400.00 31,571,056.00 10.85%% 259,325,344.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00%% 2,900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 220,451,329.59 0.00 0.00%% 220,451,329.59
  Ukupno Funkcija 620 514,247,729.59 31,571,056.00 6.14% 482,676,673.59
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 428,896,400.00 70,964,129.94 16.55% 357,932,270.06
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00% 2,900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 220,925,133.03 199,999.20 0.09% 220,725,133.83
  Ukupno Program 1301 652,721,533.03 71,164,129.14 10.90% 581,557,403.89
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0009   Programska aktivnost: Tekuca budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  425  499  TEKUĆA REZERVA 34,040,000.00 0.00 0.00% 34,040,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 34,040,000.00 0.00 0.00% 34,040,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0009: 34,040,000.00 0.00 0.00% 34,040,000.00
 
  0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  426  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  427   Projekat: PROJEKAT - LAP - ZA UNAPREĐENJE OBRZOVANJA, ZAPOŠLJAVNJA, ZDRAVLJA I STANOVANJA ROMA U OPŠTINI INĐIJA 2016-2020. GOD  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  427  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 427
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
  Ukupno Projekat 427: 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
 
  428   Projekat: PROJEKAT - SANACIJA KROVA NA OBJEKTU DOMA KULTURE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  428  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 428
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
  Ukupno Projekat 428: 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
 
  429   Projekat: PROJEKAT - TEKUĆE ODRŽAVANJE FASADE I PROSTORIJA AMBULANTE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  429  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 429
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
  Ukupno Projekat 429: 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
 
  430   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GASIFIKACIJU OBJEKTA DOMA KULTURE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  430  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 430
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
  Ukupno Projekat 430: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  431   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU LOVAČKOG DOMA U LJUKOVU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  431  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 431
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Projekat 431: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,000,000.00 60,000.00 0.09% 65,940,000.00
  Ukupno Funkcija 160 66,000,000.00 60,000.00 0.09% 65,940,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 66,000,000.00 60,000.00 0.09% 65,940,000.00
  Ukupno Program 0602 66,000,000.00 60,000.00 0.09% 65,940,000.00
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje mesnih zajednica  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1    MESNE ZAJEDNICE  
  432  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,945,292.62 807,658.11 20.47% 3,137,634.51
  433  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 677,000.00 138,513.39 20.46% 538,486.61
  434  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 686,200.00 0.00 0.00% 686,200.00
  435  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 144,400.00 26,869.49 18.61% 117,530.51
  436  421  STALNI TROŠKOVI 4,218,740.00 997,822.25 23.65% 3,220,917.75
  437  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 444,000.00 71,487.20 16.10% 372,512.80
  438  423  USLUGE PO UGOVORU 8,303,200.00 1,665,829.10 20.06% 6,637,370.90
  439  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 765,500.00 986.88 0.13% 764,513.12
  440  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 8,232,233.00 461,121.74 5.60% 7,771,111.26
  441  426  MATERIJAL 2,005,000.00 158,307.00 7.90% 1,846,693.00
  442  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  443  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 40,000.00 0.00 0.00% 40,000.00
  444  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 465,150.00 93,476.72 20.10% 371,673.28
  445  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 333,000.00 0.00 0.00% 333,000.00
  446  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 93,000.00 18,814.53 20.23% 74,185.47
  447  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  448  512  MAŠINE I OPREMA 2,159,000.00 128,880.00 5.97% 2,030,120.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,691,715.62 4,569,766.41 13.98% 28,121,949.21
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 32,691,715.62 4,569,766.41 13.98% 28,121,949.21
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,691,715.62 4,569,766.41 13.98% 28,121,949.21
  Ukupno Funkcija 160 32,691,715.62 4,569,766.41 13.98% 28,121,949.21
 
  449   Projekat: PROJEKAT -OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  449  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,600,000.00 0.00 0.00% 3,600,000.00
  450  512  MAŠINE I OPREMA 481,000.00 473,190.60 98.38% 7,809.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 449
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,081,000.00 473,190.60 11.59% 3,607,809.40
  Ukupno Projekat 449: 4,081,000.00 473,190.60 11.59% 3,607,809.40
 
  451   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA DOMA KULTURE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  451  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 451
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 451: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,581,000.00 473,190.60 8.48% 5,107,809.40
  Ukupno Funkcija 620 5,581,000.00 473,190.60 8.48% 5,107,809.40
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,272,715.62 5,042,957.01 13.18% 33,229,758.61
  Ukupno Program 0602 38,272,715.62 5,042,957.01 13.18% 33,229,758.61
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,272,715.62 5,042,957.01 13.18%% 33,229,758.61
  Ukupno Glava 1 38,272,715.62 5,042,957.01 13.18% 33,229,758.61
 
  0501   Energetska efikasnost i obnavljivi izvori energije  
  0501-0001   Programska aktivnost: Energetski menadzment  
  640   ULIČNA RASVETA  
  452  421  STALNI TROŠKOVI 70,400,000.00 21,086,092.82 29.95% 49,313,907.18
  453  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  454  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 2,500,000.00 1,249,800.00 49.99% 1,250,200.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 73,900,000.00 22,335,892.82 30.22% 51,564,107.18
  Ukupno Programska aktivnost 0501-0001: 73,900,000.00 22,335,892.82 30.22% 51,564,107.18
  Izvori finansiranja za funkciju 640
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 73,900,000.00 22,335,892.82 30.22% 51,564,107.18
  Ukupno Funkcija 640 73,900,000.00 22,335,892.82 30.22% 51,564,107.18
 
  455   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I IZVOĐENJE RADOVA INVEST. ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA ENERG. EFIKAS. I PROTIVPOŽAR. ZAŠTITE NA OBJEKTU TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE U INĐIJI  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  455  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 455
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 455: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Funkcija 920 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  456   Projekat: PROJEKAT - ELABORAT ENERTGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD DUNAV U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  456  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 456
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,000.00 0.00 0.00% 46,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 62,000.00 0.00 0.00% 62,000.00
  Ukupno Projekat 456: 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
 
  457   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA PRODUŽETAKA MREŽE JAVNE RASVETE U ULICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  457  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 457
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
  Ukupno Projekat 457: 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
 
  458   Projekat: PROJEKAT-SANACIJA JAVNOG OSVETLJENJA U NASELJENOM MESTU JARKOVCI U OPŠTINI INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  458  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 458
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,184.00 0.00 0.00% 61,184.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,998,016.00 0.00 0.00% 2,998,016.00
  Ukupno Projekat 458: 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
 
  459   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI INĐIJA-LOKACIJA 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  459  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 459
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 150,000.34 0.00 0.00% 150,000.34
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 849,999.66 0.00 0.00% 849,999.66
  Ukupno Projekat 459: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  460   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA JAVNE RASVETE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S2 I S3 ( deo) -lokacija 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  460  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 23,435,104.00 669,600.00 2.86% 22,765,504.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 460
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,862,136.00 0.00 0.00% 13,862,136.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,572,968.00 669,600.00 6.99% 8,903,368.00
  Ukupno Projekat 460: 23,435,104.00 669,600.00 2.86% 22,765,504.00
 
  461   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  461  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 461
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 461: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  462   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OSVETLJENJE PEŠAČKIH PRELAZA U ZONI ŠKOLA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  462  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 462
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 462: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  463   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE( STS) KAMENOVA ULICA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  463  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 463
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
  Ukupno Projekat 463: 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
 
  464   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE ( STS) NOVOSADSKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  464  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 464
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
  Ukupno Projekat 464: 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
 
  465   Projekat: PROJEKAT -UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD N. SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  465  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 465
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0501-465: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,493,320.34 0.00 0.00% 25,493,320.34
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,482,983.66 669,600.00 4.97% 12,813,383.66
  Ukupno Funkcija 620 38,976,304.00 669,600.00 1.72% 38,306,704.00
  Izvori finansiranja za program 0501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 99,993,320.34 22,335,892.82 22.34% 77,657,427.52
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,482,983.66 669,600.00 4.97% 12,813,383.66
  Ukupno Program 0501 113,476,304.00 23,005,492.82 20.27% 90,470,811.18
  Izvori finansiranja za razdeo 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,412,175,432.70 510,460,085.41 11.57% 3,901,715,347.29
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 42,767,000.00 174,878.00 0.41% 42,592,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 710,361,966.20 40,180,996.24 5.66% 670,180,969.96
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 588,126,351.10 147,492,757.45 25.08% 440,633,593.65
  Ukupno Razdeo 5 5,753,430,750.00 698,308,717.10 12.14% 5,055,122,032.90
   
Stanje: 5,850,270,950.00 722,863,568.18   12.36% 5,127,407,381.82

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2019) Ciljana vrednost (2020) Ciljana vrednost (2021) Ciljana vrednost (2022) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno