Realizacija budžeta klase 2019
Datum:05/07/2019
Parametri pretrage:
Entitet:BU-BUDZET
Od datuma:01/01/2019
Do datuma:30/06/2019

PRIHODI
 Grupa Ekonomska klasifikacija  vrsta prihoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
711 POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
  71111 POREZ NA ZARADE 950,000,000.00 316,021,390.97 33.27% 633,978,609.03
  71112 POREZ NA PRIHODE OD SAMOSTALNIH DELATNOSTI 230,000,000.00 41,796,247.80 18.17% 188,203,752.20
  71114 POREZ NA PRIHODE OD IMOVINE 10,000,000.00 644,805.89 6.45% 9,355,194.11
  71116 POREZ NA PRIHODE OD OSIGURANJA LICA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  71118 SAMODOPRINOSI 6,000,000.00 1,458,898.31 24.31% 4,541,101.69
  71119 POREZ NA DRUGE PRIHODE 160,500,000.00 31,954,237.95 19.91% 128,545,762.05
  1,357,500,000.00 391,875,580.92 28.87% 965,624,419.08
713 POREZ NA IMOVINU
  71312 POREZ NA IMOVINU 480,000,000.00 160,100,056.70 33.35% 319,899,943.30
  71331 POREZ NA NASLEĐE I POKLON 15,000,000.00 6,781,769.28 45.21% 8,218,230.72
  71342 POREZ NA KAPITALNE TRANSAKCIJE 180,000,000.00 43,115,168.41 23.95% 136,884,831.59
  71361 POREZ NA AKCIJE NA IME I UDELE 100,000.00 10,151.00 10.15% 89,849.00
  675,100,000.00 210,007,145.39 31.11% 465,092,854.61
714 POREZ NA DOBRA I USLUGE
  71442 KOMUNALNA TAKSA ZA PRIREĐIVANJE MUZIČKOG PROGRAMA U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA 150,000.00 10,290.00 6.86% 139,710.00
  71443 KOMUNALNA TAKSA ZA KORIŠĆENJE REKLAMNIH PANOA 5,000,000.00 993,167.48 19.86% 4,006,832.52
  71451 POREZI, TAKSE I NAKNADE NA MOTORNA VOZILA 90,000,000.00 12,776,343.40 14.20% 77,223,656.60
  71454 NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DOBARA OD OPŠTEG INTERESA 10,000,000.00 387,396.00 3.87% 9,612,604.00
  71455 KONCESIONE NAKNADE I BORAVIŠNE TAKSE 1,000,000.00 199,620.00 19.96% 800,380.00
  71456 OPŠTINSKE I GRADSKE NAKNADE 80,000,000.00 6,882,398.45 8.60% 73,117,601.55
  71457 OPŠTINSKE I GRADSKE KOMUNALNE TAKSE 1,000,000.00 75,417.39 7.54% 924,582.61
  187,150,000.00 21,324,632.72 11.39% 165,825,367.28
716 DRUGI POREZI
  71611 KOMUNALNA TAKSA NA FIRMU 90,000,000.00 18,782,540.81 20.87% 71,217,459.19
  90,000,000.00 18,782,540.81 20.87% 71,217,459.19
732 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA
  73215 TEKUĆE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 5,724,886.32 0.00 0.00% 5,724,886.32
  73225 KAPITALNE DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 36,760,000.00 0.00 0.00% 36,760,000.00
  42,484,886.32 0.00 0.00% 42,484,886.32
733 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
  73315 TEKUĆI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 516,069,750.00 86,765,512.10 16.81% 429,304,237.90
  73325 KAPITALNI TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 839,628,414.80 106,493,047.00 12.68% 733,135,367.80
  1,355,698,164.80 193,258,559.10 14.26% 1,162,439,605.70
741 PRIHODI OD IMOVINE
  74115 KAMATE NA SREDSTVA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA OPŠTINA 150,000.00 321,445.26 214.30% -171,445.26
  74151 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PRIRODNIH DOBARA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  74152 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE ŠUMSKOG I POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 220,000,000.00 4,024,101.57 1.83% 215,975,898.43
  74153 NAKNADA ZA KORIŠĆENJE PROSTORA I GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA 220,000,000.00 7,195,791.28 3.27% 212,804,208.72
  441,150,000.00 11,541,338.11 2.62% 429,608,661.89
742 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA
  74212 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA REPUBLIKE 11,500,000.00 56,802.78 0.49% 11,443,197.22
  74215 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA ILI ZAKUPA OD STRANE TRŽIŠNIH ORGANIZACIJA U KORIST NIVOA OPŠTINA 95,000,000.00 19,282,300.94 20.30% 75,717,699.06
  74225 TAKSE U KORIST NIVOA OPŠTINA 200,000,000.00 8,620,081.80 4.31% 191,379,918.20
  74235 PRIHODI OPŠTINSKIH ORGANA OD SPOREDNE PRODAJE DOBARA I USLUGA KOJE VRŠE DRŽAVNE NETRŽIŠNE JEDINICE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  306,600,000.00 27,959,185.52 9.12% 278,640,814.48
743 NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA KORIST
  74332 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA REPUBLIKE 10,000,000.00 7,048,853.08 70.49% 2,951,146.92
  74335 PRIHODI OD NOVČANIH KAZNI ZA PREKRŠAJE U KORIST NIVOA OPŠTINA 6,450,000.00 2,198,500.00 34.09% 4,251,500.00
  74392 OSTALE NOVČANE KAZNE, PENALI I PRIHODI OD ODUZETE IMOVINSKE KORISTI U KORIST NIVOA REPUBLIKE 1,500,000.00 159,712.71 10.65% 1,340,287.29
  17,950,000.00 9,407,065.79 52.41% 8,542,934.21
745 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
  74515 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI U KORIST NIVOA OPŠTINA 71,340,597.78 12,850,948.69 18.01% 58,489,649.09
  71,340,597.78 12,850,948.69 18.01% 58,489,649.09
811 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI
  81115 PRIMANJA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI U KORIST NIVOA OPŠTINA 3,400,000.00 12,000.00 0.35% 3,388,000.00
  3,400,000.00 12,000.00 0.35% 3,388,000.00
812 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE
  81215 PRIMANJA OD PRODAJE POKRETNIH STVARI U KORIST NIVOA OPŠTINA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
841 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA
  84115 PRIMANJA OD PRODAJE ZEMLJIŠTA U KORIST NIVOA OPŠTINA 758,000,000.00 16,274,206.50 2.15% 741,725,793.50
  758,000,000.00 16,274,206.50 2.15% 741,725,793.50
911 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA
  91145 PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA OD POSLOVNIH BANAKA U ZEMLJI U KORIST NIVOA OPŠTINA 588,126,351.10 328,385,114.88 55.84% 259,741,236.22
  588,126,351.10 328,385,114.88 55.84% 259,741,236.22
 
Stanje: 5,895,500,000.00 1,241,678,318.43 21.06% 4,653,821,681.57

Rashod-opšti deo

   Ekonomska klasifikacija  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje

  41 RASHODI ZA ZAPOSLENE  
  411 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 252,043,792.62 106,945,133.07 42.43% 145,098,659.55
  412 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 43,230,000.00 18,342,120.57 42.43% 24,887,879.43
  413 NAKNADE U NATURI 4,820,000.00 506,769.39 10.51% 4,313,230.61
  414 SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 12,436,200.00 1,653,085.17 13.29% 10,783,114.83
  415 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 11,704,400.00 3,583,189.93 30.61% 8,121,210.07
  416 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 19,041,000.00 5,228,164.30 27.46% 13,812,835.70
  343,275,392.62 136,258,462.43 39.69% 207,016,930.19
  42 KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA  
  421 STALNI TROŠKOVI 153,987,111.40 47,477,302.93 30.83% 106,509,808.47
  422 TROŠKOVI PUTOVANJA 7,834,000.00 2,462,741.60 31.44% 5,371,258.40
  423 USLUGE PO UGOVORU 214,529,578.00 46,338,519.85 21.60% 168,191,058.15
  424 SPECIJALIZOVANE USLUGE 731,740,213.80 131,851,021.47 18.02% 599,889,192.33
  425 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 47,662,233.00 5,437,473.65 11.41% 42,224,759.35
  426 MATERIJAL 94,343,200.00 19,948,356.69 21.14% 74,394,843.31
  1,250,096,336.20 253,515,416.19 20.28% 996,580,920.01
  43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD  
  431 AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  200,000.00 0.00 0% 200,000.00
  44 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA  
  441 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 8,771,000.00 1,200,021.75 13.68% 7,570,978.25
  444 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,001,000.00 7,597.49 0.76% 993,402.51
  9,772,000.00 1,207,619.24 12.36% 8,564,380.76
  45 SUBVENCIJE  
  451 SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 285,318,028.00 47,484,238.50 16.64% 237,833,789.50
  454 SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 22,870,000.00 3,206,695.78 14.02% 19,663,304.22
  308,188,028.00 50,690,934.28 16.45% 257,497,093.72
  46 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI  
  463 TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 268,822,651.05 72,172,301.71 26.85% 196,650,349.34
  464 DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA 139,000,000.00 37,041,958.46 26.65% 101,958,041.54
  465 OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 29,728,750.00 10,884,206.37 36.61% 18,844,543.63
  437,551,401.05 120,098,466.54 27.45% 317,452,934.51
  47 SOCIJALNO OSIGURANJE I SOCIJALNA ZAŠTITA  
  472 NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 382,740,000.00 70,441,933.66 18.40% 312,298,066.34
  382,740,000.00 70,441,933.66 18.40% 312,298,066.34
  48 OSTALI RASHODI  
  481 DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 189,845,000.00 56,815,800.97 29.93% 133,029,199.03
  482 POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,288,200.00 2,808,265.71 13.84% 17,479,934.29
  483 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 101,305,735.00 6,012,820.58 5.94% 95,292,914.42
  485 NAKNADA ŠTETE 20,000,000.00 288,050.00 1.44% 19,711,950.00
  331,438,935.00 65,924,937.26 19.89% 265,513,997.74
  49 ADMINISTRATIVNI TRANSFERI IZ BUDŽETA I SREDSTVA REZERVE  
  499 SREDSTVA REZERVE 35,355,952.40 0.00 0.00% 35,355,952.40
  35,355,952.40 0.00 0% 35,355,952.40
  51 OSNOVNA SREDSTVA  
  511 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,466,515,454.53 501,427,286.95 20.33% 1,965,088,167.58
  512 MAŠINE I OPREMA 179,015,500.20 56,430,552.74 31.52% 122,584,947.46
  513 OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 9,300,000.00 1,249,800.00 13.44% 8,050,200.00
  515 NEMATERIJALNA IMOVINA 14,301,000.00 364,561.92 2.55% 13,936,438.08
  2,669,131,954.73 559,472,201.61 20.96% 2,109,659,753.12
  52 ZALIHE  
  523 ZALIHE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 0% 0.00
  0.00 0.00 0% 0.00
  54 PRIRODNA IMOVINA  
  541 ZEMLJIŠTE 127,650,000.00 0.00 0.00% 127,650,000.00
  127,650,000.00 0.00 0% 127,650,000.00
  62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE  
  621 NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
 
Ukupno 5,895,500,000.00 1,257,609,971.21 21.33% 4,637,890,028.79

RASHODI
Razdeo Glava Funkcionalna klasifikacija Program Programska aktivnost Pozicija Klasa  Vrsta rashoda Planirano Ostvareno Procenat izvršenja Za ostvarenje
1   SKUPŠTINA OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  1  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 2,672,500.00 1,170,192.93 43.79% 1,502,307.07
  2  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 459,000.00 200,688.07 43.72% 258,311.93
  3  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  4  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  5  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 10,190.00 10.19% 89,810.00
  6  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,910,000.00 574,967.68 30.10% 1,335,032.32
  7  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 106,891.00 53.45% 93,109.00
  8  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 9,043,778.91 45.22% 10,956,221.09
  9  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 77,600.00 25.87% 222,400.00
  10  426  MATERIJAL 150,000.00 15,730.00 10.49% 134,270.00
  11  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 315,300.00 148,181.34 47.00% 167,118.66
  12  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -POLITIČKE STRANKE 2,500,000.00 425,318.00 17.01% 2,074,682.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,856,800.00 11,773,537.93 40.80% 17,083,262.07
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 28,856,800.00 11,773,537.93 40.80% 17,083,262.07
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,856,800.00 11,773,537.93 40.80% 17,083,262.07
  Ukupno Funkcija 110 28,856,800.00 11,773,537.93 40.80% 17,083,262.07
 
  2101-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje Skupstine  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  13  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTLI POSEBNI RASHODI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  14  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  15  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  16  426  MATERIJAL 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0001: 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Ukupno Funkcija 160 4,000.00 0.00 0.00% 4,000.00
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,860,800.00 11,773,537.93 40.79% 17,087,262.07
  Ukupno Program 2101 28,860,800.00 11,773,537.93 40.79% 17,087,262.07
  Izvori finansiranja za razdeo 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,860,800.00 11,773,537.93 40.79% 17,087,262.07
  Ukupno Razdeo 1 28,860,800.00 11,773,537.93 40.79% 17,087,262.07
 
2   PRAVOBRANILAŠTVO OPŠTINE INĐIJA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0004   Programska aktivnost: Opstinsko/gradsko pravobranilistvo  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  17  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPSOLENIH( ZARADE) 2,936,000.00 1,307,820.51 44.54% 1,628,179.49
  18  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 504,000.00 224,555.56 44.55% 279,444.44
  19  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 18,500.00 18.50% 81,500.00
  20  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  21  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 80,000.00 20,064.00 25.08% 59,936.00
  22  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  23  421  STALNI TROŠKOVI 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  24  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  25  423  USLUGE PO UGOVORU 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  26  426  MATERIJAL 350,000.00 9,300.00 2.66% 340,700.00
  27  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 346,500.00 165,477.82 47.76% 181,022.18
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,745,717.89 37.65% 2,890,782.11
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0004: 4,636,500.00 1,745,717.89 37.65% 2,890,782.11
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,745,717.89 37.65% 2,890,782.11
  Ukupno Funkcija 110 4,636,500.00 1,745,717.89 37.65% 2,890,782.11
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,745,717.89 37.65% 2,890,782.11
  Ukupno Program 0602 4,636,500.00 1,745,717.89 37.65% 2,890,782.11
  Izvori finansiranja za razdeo 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,636,500.00 1,745,717.89 37.65% 2,890,782.11
  Ukupno Razdeo 2 4,636,500.00 1,745,717.89 37.65% 2,890,782.11
 
3   PREDSEDNIK OPŠTINE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  28  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 5,694,500.00 2,209,790.91 38.81% 3,484,709.09
  29  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 977,000.00 362,875.54 37.14% 614,124.46
  30  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  31  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  32  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 100,000.00 31,312.00 31.31% 68,688.00
  33  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 8,800,000.00 2,741,693.24 31.16% 6,058,306.76
  34  421  STALNI TRIŠKOVI 4,000,000.00 190,575.58 4.76% 3,809,424.42
  35  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 3,500,000.00 1,540,554.62 44.02% 1,959,445.38
  36  423  USLUGE PO UGOVORU 30,000,000.00 11,332,838.78 37.78% 18,667,161.22
  37  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,000,000.00 1,313,000.00 65.65% 687,000.00
  38  426  MATERIJAL 1,500,000.00 168,012.00 11.20% 1,331,988.00
  39  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 671,400.00 279,767.97 41.67% 391,632.03
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,492,900.00 20,170,420.64 35.70% 36,322,479.36
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 57,492,900.00 20,170,420.64 35.08% 37,322,479.36
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,492,900.00 20,170,420.64 35.70% 36,322,479.36
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 110 57,492,900.00 20,170,420.64 35.08% 37,322,479.36
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,492,900.00 20,170,420.64 35.70% 36,322,479.36
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Program 2101 57,492,900.00 20,170,420.64 35.08% 37,322,479.36
  Izvori finansiranja za razdeo 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,492,900.00 20,170,420.64 35.70% 36,322,479.36
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Razdeo 3 57,492,900.00 20,170,420.64 35.08% 37,322,479.36
 
4   OPŠTINSKO VEĆE  
  2101   Politicki sistem lokalne samouprave  
  2101-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje izvrsnih organa  
  110   IZVRŠNI I ZAKONODAVNI ORGANI, FINANSIJSKI I FISKALNI POSLOVI I SPOLJNI POSLOVI  
  40  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,600,000.00 601,822.62 37.61% 998,177.38
  41  423  USLUGE PO UGOVORU 6,000,000.00 2,540,951.97 42.35% 3,459,048.03
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 3,142,774.59 41.35% 4,457,225.41
  Ukupno Programska aktivnost 2101-0002: 7,600,000.00 3,142,774.59 41.35% 4,457,225.41
  Izvori finansiranja za funkciju 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 3,142,774.59 41.35% 4,457,225.41
  Ukupno Funkcija 110 7,600,000.00 3,142,774.59 41.35% 4,457,225.41
  Izvori finansiranja za program 2101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 3,142,774.59 41.35% 4,457,225.41
  Ukupno Program 2101 7,600,000.00 3,142,774.59 41.35% 4,457,225.41
  Izvori finansiranja za razdeo 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,600,000.00 3,142,774.59 41.35% 4,457,225.41
  Ukupno Razdeo 4 7,600,000.00 3,142,774.59 41.35% 4,457,225.41
 
5   OPŠTINSKA UPRAVA  
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalne samouprave i gradskih opstina  
  130   OPŠTE USLUGE  
  42  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIMA (ZARADE) 95,593,000.00 39,349,522.52 41.16% 56,243,477.48
  43  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 16,395,000.00 6,762,883.76 41.25% 9,632,116.24
  44  413  NAKNADE U NATURI 1,500,000.00 153,339.20 10.22% 1,346,660.80
  45  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,600,000.00 1,264,620.53 27.49% 3,335,379.47
  46  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 3,200,000.00 1,330,400.56 41.58% 1,869,599.44
  47  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 2,000,000.00 250,293.22 12.51% 1,749,706.78
  48  421  STALNI TROŠKOVI 36,491,171.40 8,053,043.85 22.07% 28,438,127.55
  49  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 2,000,000.00 387,861.84 19.39% 1,612,138.16
  50  423  USLUGE PO UGOVORU 31,100,000.00 11,236,139.02 36.13% 19,863,860.98
  51  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 26,800,000.00 4,619,298.26 17.24% 22,180,701.74
  52  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 21,200,000.00 2,660,672.20 12.55% 18,539,327.80
  53  426  MATERIJAL 33,900,000.00 8,552,996.57 25.23% 25,347,003.43
  54  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000,000.00 251,873.44 25.19% 748,126.56
  55  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 500,000.00 7,597.49 1.52% 492,402.51
  56  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 11,237,500.00 4,948,987.16 44.04% 6,288,512.84
  57  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 1,200,000.00 69,619.60 5.80% 1,130,380.40
  58  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 95,962,735.00 5,994,006.05 6.25% 89,968,728.95
  59  485  NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 20,000,000.00 288,050.00 1.44% 19,711,950.00
  60  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 32,130,000.00 1,304,640.00 4.06% 30,825,360.00
  61  512  MAŠINE I OPREMA 25,100,000.00 6,435,138.03 25.64% 18,664,861.97
  62  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
  63  541  ZEMLJIŠTE 72,000,000.00 0.00 0.00% 72,000,000.00
  64  621  NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 534,708,406.40 103,920,983.30 19.44% 430,787,423.10
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0001: 534,709,406.40 103,920,983.30 19.44% 430,788,423.10
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 534,708,406.40 103,920,983.30 19.44% 430,787,423.10
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Funkcija 130 534,709,406.40 103,920,983.30 19.44% 430,788,423.10
 
  0602-0003   Programska aktivnost: Servisiranje javnog duga  
  170   TRANSAKCIJE VEZANE ZA JAVNI DUG  
  65  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 6,500,000.00 532,203.62 8.19% 5,967,796.38
  66  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,550,000.00 532,203.62 8.13% 6,017,796.38
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0003: 6,550,000.00 532,203.62 8.13% 6,017,796.38
  Izvori finansiranja za funkciju 170
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,550,000.00 532,203.62 8.13% 6,017,796.38
  Ukupno Funkcija 170 6,550,000.00 532,203.62 8.13% 6,017,796.38
 
  67   Projekat: PROJEKAT -MODERNIZACIJA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE INĐIJA  
  130   OPŠTE USLUGE  
  67  512  MAŠINE I OPREMA 6,890,500.20 4,637,264.64 67.30% 2,253,235.56
   
  Izvori finansiranja za projekat 67
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,052,235.20 1,800,000.00 44.42% 2,252,235.20
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,838,265.00 2,837,264.64 99.96% 1,000.36
  Ukupno Projekat 67: 6,890,500.20 4,637,264.64 67.30% 2,253,235.56
  Izvori finansiranja za funkciju 130
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,052,235.20 1,800,000.00 44.42% 2,252,235.20
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,838,265.00 2,837,264.64 99.96% 1,000.36
  Ukupno Funkcija 130 6,890,500.20 4,637,264.64 67.30% 2,253,235.56
 
  68   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA ZGRADE MESNE ZAJEDNICE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  67/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  68  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,180,000.00 0.00 0.00% 2,180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 68
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
  Ukupno Projekat 68: 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
 
  69   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA VILE LJUBICA U SUTOMORU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  69  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 19,750,000.00 0.00 0.00% 19,750,000.00
  70  512  MAŠINE I OPREMA 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 69
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
  Ukupno Projekat 69: 25,300,000.00 0.00 0.00% 25,300,000.00
 
  71   Projekat: PROJEKAT - BESPOVRATNO SUFINANSIRANJE AKTIVNOSTI NA UREĐENJU FASADA ZGRADA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  71  423  USLUGE PO UGOVORU 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 71
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 71: 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
 
  72   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJE KROVA FASADE NA OBJEKTU MZ NOVI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  71/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  72  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,600,000.00 0.00 0.00% 7,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 72
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
  Ukupno Projekat 72: 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 45,480,000.00 0.00 0.00% 45,480,000.00
  Ukupno Funkcija 620 45,480,000.00 0.00 0.00% 45,480,000.00
 
  73   Projekat: PROJEKAT - POBOLJŠANJE STANDARDA STUDENATA  
  940   VISOKO OBRAZOVANJE  
  73  472  STUDENTSKE STIPENDIJE 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
  74  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTIT. IZ BUDŽETA- PUTNI TROŠKOVI STUDENATA 1,000,000.00 212,603.00 21.26% 787,397.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 73
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 212,603.00 21.26% 787,397.00
  Ukupno Projekat 73: 20,500,000.00 212,603.00 1.04% 20,287,397.00
  Izvori finansiranja za funkciju 940
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 212,603.00 21.26% 787,397.00
  Ukupno Funkcija 940 20,500,000.00 212,603.00 1.04% 20,287,397.00
 
  75   Projekat: PROJEKAT - POKLONI ZA VUKOVCE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  75  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA VUKOVCE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 75
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 75: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  76   Projekat: PROJEKAT - POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  76  423  USLUGE PO UGOVORU- POKLONI ZA ISTAKNUTE UČENIKE I SPORTISTE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 76
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 76: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  77   Projekat: PROJEKAT - STIPENDIJE ZA SPORTISTE  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  77  472  SPORTSKE STIPENDIJE 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 77
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
  Ukupno Projekat 77: 2,400,000.00 0.00 0.00% 2,400,000.00
 
  78   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA PANIK TASTERA  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  78  423  USLUGE PO UGOVORU- NABAVKA PANIK TASTERA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 78
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 78: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  79   Projekat: PROJEKAT - USPOSTAVLJANJE ISTRAŽIVAČKOG CENTRA MILUTIN MILANKOVIĆ U STAROM SLANKAMENU  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  79  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,800,000.00 0.00 0.00% 14,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 79
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,800,000.00 0.00 0.00%% 4,800,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00%% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 79: 14,800,000.00 0.00 0.00% 14,800,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 950:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,700,000.00 0.00 0.00%% 20,700,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00%% 10,000,000.00
  Ukupno Funkcija 950 30,700,000.00 0.00 0.00% 30,700,000.00
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 630,990,641.60 106,253,186.92 16.84% 524,737,454.68
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,839,265.00 3,049,867.64 79.44% 789,397.36
  Ukupno Program 0602 644,829,906.60 109,303,054.56 16.95% 535,526,852.04
 
  1101   Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje  
  1101-0001   Programska aktivnost: Prostorno i urbanisticko planiranje  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  80  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PLANSKA DOKUMENTACIJA 18,948,000.00 2,378,643.60 12.55% 16,569,356.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,448,000.00 2,378,643.60 13.63% 15,069,356.40
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0001: 18,948,000.00 2,378,643.60 12.55% 16,569,356.40
 
  1101-0004   Programska aktivnost: Stambena podrska  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  80/A  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I FAZE KADROVSKIH STANOVA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  81  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1101-0004: 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
 
  82   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I RUŠENJE STANOVA U BR. 6,8 I 10 U ŽELEZNIČKOJ ULICI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  82  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,800,000.00 2,767,548.31 72.83% 1,032,451.69
   
  Izvori finansiranja za projekat 82
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,800,000.00 2,767,548.31 72.83%% 1,032,451.69
  Ukupno Projekat 82: 3,800,000.00 2,767,548.31 72.83% 1,032,451.69
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,249,000.00 5,146,191.91 10.04%% 46,102,808.09
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00%% 1,500,000.00
  Ukupno Funkcija 620 52,749,000.00 5,146,191.91 9.76% 47,602,808.09
  Izvori finansiranja za program 1101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,249,000.00 5,146,191.91 10.04% 46,102,808.09
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Program 1101 52,749,000.00 5,146,191.91 9.76% 47,602,808.09
 
  1102   Komunalne delatnosti  
  1102-0002   Programska aktivnost: Odrzavanje javnih zelenih povrsina  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  83  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -USLUGE ODRŽAVANJA PRIRODNIH POVRŠINA 134,000,000.00 38,349,631.38 28.62% 95,650,368.62
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 134,000,000.00 38,349,631.38 28.62% 95,650,368.62
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0002: 134,000,000.00 38,349,631.38 28.62% 95,650,368.62
 
  1102-0004   Programska aktivnost: ZOOHIGIJENA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  84  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 10,000,000.00 2,292,409.99 22.92% 7,707,590.01
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,000,000.00 2,292,409.99 22.92% 7,707,590.01
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0004: 10,000,000.00 2,292,409.99 22.92% 7,707,590.01
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 144,000,000.00 40,642,041.37 28.22% 103,357,958.63
  Ukupno Funkcija 560 144,000,000.00 40,642,041.37 28.22% 103,357,958.63
 
  84/A   Projekat: PROJEKAT IZGRADNJA KAPELE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  84/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  84/Б  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 84/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Ukupno Projekat 84/A: 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
 
  84/A1   Projekat: PROJEKAT IZGRADNJA KAPELE U ČORTANOVCIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  84/A1  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  84/Б1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 84/A1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Ukupno Projekat 84/A1: 6,200,000.00 0.00 0.00% 6,200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,400,000.00 0.00 0.00% 12,400,000.00
  Ukupno Funkcija 620 12,400,000.00 0.00 0.00% 12,400,000.00
 
  85   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA PROTE RADOSLAVA MARKOVIĆA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  85  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 85
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 85: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  86   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA SA LEVE STRANE NOVOSADSKE ULICE U SMERU KA NOVOM SADU  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  86  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 86
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 86: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  87   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA SA DESNE STRANE NOVOSADSKE ULICE U SMERU KA NOVOM SADU  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  87  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 87
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 87: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  88   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE PARKA KOD ŽELEZNIČKE STANICE  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  88  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 88
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 88: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  89   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI UREĐENJA PARKOVA PO PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  89  423  USLUGE PO UGOVORU 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 89
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Ukupno Projekat 89: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  90   Projekat: PROJEKAT - ČIPOVANJE I STERILIZACIJA PASA I MAČAKA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  90  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 90
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 90: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  91   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA POSUDA ZA SAKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  91  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 91
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 91: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 27,900,000.00 0.00 0.00% 27,900,000.00
  Ukupno Funkcija 560 27,900,000.00 0.00 0.00% 27,900,000.00
 
  92   Projekat: PROJEKAT - POSTROJENJE ZA PRIPREMU VODE  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  92  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 92
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00 0.00% 7,550,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Projekat 92: 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,550,000.00 0.00 0.00% 7,550,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 12,450,000.00 0.00 0.00% 12,450,000.00
  Ukupno Funkcija 630 20,000,000.00 0.00 0.00% 20,000,000.00
 
  94   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA VODOVODA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  93/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 94
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 94: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Funkcija 620 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  93   Projekat: PROJEKAT - PROJEKAT JKP VODOVOD I KANALIZACIJA POVEZANI CEVOVOD INĐIJA - BEŠKA - FAZA I OD FABRIKE GRUNDFOS DO ŠAHTA Š6 KOD CS BEŠKA JUG  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  93  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 25,389,007.00 17,901,460.30 70.51% 7,487,546.70
   
  Izvori finansiranja za projekat 93
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,171,163.08 5,384,190.99 48.20% 5,786,972.09
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,217,843.92 12,517,269.31 88.04% 1,700,574.61
  Ukupno Projekat 93: 25,389,007.00 17,901,460.30 70.51% 7,487,546.70
 
  93/A1   Projekat: "JKP VODOVOD I KANALIZACIJA"IZGRADNJA SAB CEVOVODA, BATERIJA BUNARA B-23, B-24, B-25 I POLAGANJE NAP VODA ZA SVE TRI BATERIJE NA KAT PARC BR7510/16,7510/20,7510/24 I 7710/14 KO INĐIJA- FAZA IV/SABIRNI CEVOVOD, NAPOJNI VOD I BUŠENJE BUNARA B25D B25P  
  630   VODOSNABDEVANJE  
  93/A1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 28,303,721.93 0.00 0.00% 28,303,721.93
   
  Izvori finansiranja za projekat 93/A1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,774,153.80 0.00 0.00% 8,774,153.80
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,529,568.13 0.00 0.00% 19,529,568.13
  Ukupno Projekat 93/A1: 28,303,721.93 0.00 0.00% 28,303,721.93
  Izvori finansiranja za funkciju 630
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,945,316.88 5,384,190.99 26.99% 14,561,125.89
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 33,747,412.05 12,517,269.31 37.09% 21,230,142.74
  Ukupno Funkcija 630 53,692,728.93 17,901,460.30 33.34% 35,791,268.63
 
  94   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA VODOVODA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  94  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,275,000.00 0.00 0.00% 3,275,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 94
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,775,000.00 0.00 0.00% 1,775,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 94: 3,275,000.00 0.00 0.00% 3,275,000.00
 
  95   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ULICI ZMAJ JOVINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  95  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 95
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
  Ukupno Projekat 95: 2,380,000.00 0.00 0.00% 2,380,000.00
 
  96   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUŽETKU VODOVODNE MREŽE U ULICI MIKE ANTIĆA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  96  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 96
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
  Ukupno Projekat 96: 748,000.00 0.00 0.00% 748,000.00
 
  97   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU OBJEKTA MESNE ZAJEDNICE I POLICIJE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  96/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  97  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,260,000.00 230,228.00 10.19% 2,029,772.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 97
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 230,228.00 9.36% 2,229,772.00
  Ukupno Projekat 97: 2,460,000.00 230,228.00 9.36% 2,229,772.00
 
  98   Projekat: PROJEKAT - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE NA UREĐENJU PROSTORIJA MESNE ZAJEDNICE STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  98  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 98
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 98: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  99   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA KUĆNIH PRIKLJUČAKA FEKALNE KANALIZACIJE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  99  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
   
  Izvori finansiranja za projekat 99
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
  Ukupno Projekat 99: 11,550,000.00 3,746,700.01 32.44% 7,803,299.99
 
  100   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE KRČEDIN, MARADIK, NOVI KARLOVCI, NOVI SLANKAMEN I STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  100  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 100
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 100: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  101   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA KOLKETORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  101  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  Ukupno Projekat 101: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  102   Projekat: PROJEKAT - IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA - PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  101/A  424  SPECIJALIYOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  102  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,060,000.00 0.00 0.00% 22,060,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,260,000.00 0.00 0.00% 22,260,000.00
  Ukupno Projekat 102: 22,260,000.00 0.00 0.00% 22,260,000.00
 
  103   Projekat: PROJEKAT - UČEŠĆE U IZGRADNJI PRODUŽETAKA NN MREŽE U KALAKAČI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  103  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 103
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
  Ukupno Projekat 103: 1,950,000.00 0.00 0.00% 1,950,000.00
 
  104   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  104  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 104
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
  Ukupno Projekat 104: 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
 
  105   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA GRADSKE PIJACE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  104/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  105  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240,400,000.00 0.00 0.00% 240,400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 105
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 120,800,000.00 0.00 0.00% 120,800,000.00
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00% 120,000,000.00
  Ukupno Projekat 105: 240,800,000.00 0.00 0.00% 240,800,000.00
 
  106   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZACIJE U NASELJIMA OPŠTINE INĐIJA - BEŠKA TREĆA FAZA, NOVI KARLOVCI, NOVI SLANKAMEN I STARI SLANKAMEN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  106  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 106
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 106: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  107   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA NA OPREMANJU INDUSTRIJSKE ZONE LOKLACIJA 15 DRUGA FAZA-PUT, VODA I FEKALNA KANALIZACIJA DUŽ SAOBRAĆAJNICE S-2 -FAZA IZGRADNJE FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ DESNOG KRAKA SAOBRAĆAJNICE S2 OD ŠAHTA F3-19 DO ŠAHTA F2-27  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  106/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 82,000.00 41.00% 118,000.00
  107  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,600,000.00 1,781,988.09 7.88% 20,818,011.91
   
  Izvori finansiranja za projekat 107
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,219,583.73 1,017,543.75 5.91% 16,202,039.98
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 5,580,416.27 846,444.34 15.17% 4,733,971.93
  Ukupno Projekat 107: 22,800,000.00 1,863,988.09 8.18% 20,936,011.91
 
  108   Projekat: PROJEKAT - STRUČNI NADOZOR NAD IZGRADNJOM VODOVODNE MREŽE I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S2  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  108  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 108
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  Ukupno Projekat 108: 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
 
  109   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM KOLEKTORA FEKALNE KANALIZACIJE ZA POTREBE INDUSTRIJSKE ZONE BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  109  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 109
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 109: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  110   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE KOMPLEKSA PIJACE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  110  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 110
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 110: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  1102-0001   Programska aktivnost: Upravljanje/odrzavanje javnim osvetljenjem  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  111  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 19,073,856.00 4,413,198.72 23.14% 14,660,657.28
  112  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZACIJAMA 6,453,600.00 0.00 0.00% 6,453,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 25,527,456.00 4,413,198.72 17.29% 21,114,257.28
  Ukupno Programska aktivnost 1102-0001: 25,527,456.00 4,413,198.72 17.29% 21,114,257.28
 
  113   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA KAMIONA KIPERA I KAMIONA SMEĆARA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  113  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 850,000.00 415,944.69 48.93% 434,055.31
  114  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 10,000.00 0.00 0.00% 10,000.00
  115  512  MAŠINE I OPREMA 4,200,000.00 2,010,734.75 47.87% 2,189,265.25
   
  Izvori finansiranja za projekat 113
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,060,000.00 2,426,679.44 47.96% 2,633,320.56
  Ukupno Projekat 113: 5,060,000.00 2,426,679.44 47.96% 2,633,320.56
 
  116   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VOZILA PAUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  116  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  117  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  118  512  MAŠINE I OPREMA 15,960,000.00 15,960,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 116
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,962,000.00 15,960,000.00 99.99% 2,000.00
  Ukupno Projekat 116: 15,962,000.00 15,960,000.00 99.99% 2,000.00
 
  118/A   Projekat: PROJEKAT- Izgradnja fekalne kanalizacije duž saobraćajnice S1 u radnoj zoni Lokacija 15 KO Inđija u dužini 600m  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  118/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 118/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 118/A: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  119   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S1 U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 KO INĐIJA U DUŽINI 600M  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  119  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 8,340,000.00 0.00 0.00% 8,340,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 119
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,340,000.00 0.00 0.00% 4,340,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 119: 8,340,000.00 0.00 0.00% 8,340,000.00
 
  120   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU INSTALACIJA I OPREME U CS FEKALNE KANALIZACIJE U S3 LOKACIJA 15 KO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  120  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 120
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 240,000.00 0.00 0.00%% 240,000.00
  Ukupno Projekat 120: 240,000.00 0.00 0.00% 240,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 245,872,039.73 27,794,349.92 11.30%% 218,077,689.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 11,080,416.27 846,444.34 7.64%% 10,233,971.93
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00%% 120,000,000.00
  Ukupno Funkcija 620 376,952,456.00 28,640,794.26 7.60% 348,311,661.74
  Izvori finansiranja za program 1102
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 457,867,356.61 73,820,582.28 16.12% 384,046,774.33
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 57,277,828.32 13,363,713.65 23.33% 43,914,114.67
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 120,000,000.00 0.00 0.00% 120,000,000.00
  Ukupno Program 1102 635,145,184.93 87,184,295.93 13.73% 547,960,889.00
 
  1501   Lokalni ekonomski razvoj  
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  121  423  USLUGE PO UGOVORU- REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA SREM 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
  Ukupno Funkcija 160 4,550,000.00 0.00 0.00% 4,550,000.00
 
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  487   OSTALE DELATNOSTI  
  122  451  SUBVENC. JAVNIM NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ. - AGENCIJ Z IT, GIS I KOMUNIKACIJE OPŠTINE INĐIJA 12,700,000.00 6,102,704.61 48.05% 6,597,295.39
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 6,102,704.61 48.05% 6,597,295.39
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 12,700,000.00 6,102,704.61 48.05% 6,597,295.39
  Izvori finansiranja za funkciju 487
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,700,000.00 6,102,704.61 48.05% 6,597,295.39
  Ukupno Funkcija 487 12,700,000.00 6,102,704.61 48.05% 6,597,295.39
 
  1501-0001   Programska aktivnost: Unapredjenje privrednog i investicionog ambijenta  
  950   OBRAZOVANJE KOJE NIJE DEFINISANO NIVOOM  
  123  451  SUBVENC. JAVNIM. NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ. - POSLOVNO OBRAZOVNI CENTAR INĐIJA 8,115,000.00 2,483,539.88 30.60% 5,631,460.12
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,115,000.00 2,483,539.88 30.60% 5,631,460.12
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0001: 8,115,000.00 2,483,539.88 30.60% 5,631,460.12
  Izvori finansiranja za funkciju 950
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,115,000.00 2,483,539.88 30.60% 5,631,460.12
  Ukupno Funkcija 950 8,115,000.00 2,483,539.88 30.60% 5,631,460.12
 
  1501-0003   Programska aktivnost: Podrska ekonomskom razvoju i promociji preduzetnistva  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  124  451  SUBVENC. JAVNIM. NEFINAN. PREDUZ. I ORGANIZ- AGENCIJA ZA EKONOMSKI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 9,461,603.00 3,748,635.48 39.62% 5,712,967.52
  124/A  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,461,603.00 3,748,635.48 35.83% 6,712,967.52
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1501-0003: 11,461,603.00 3,748,635.48 32.71% 7,712,967.52
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,461,603.00 3,748,635.48 35.83% 6,712,967.52
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 490 11,461,603.00 3,748,635.48 32.71% 7,712,967.52
 
  125   Projekat: PROJEKAT -KONKURS ZA OSTALE NEVLADINE ORGANIZACIJE  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  125  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 10,230,000.00 313,333.00 3.06% 9,916,667.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 125
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,230,000.00 313,333.00 3.06% 9,916,667.00
  Ukupno Projekat 125: 10,230,000.00 313,333.00 3.06% 9,916,667.00
 
  125/A   Projekat: PROJEKAT- CENTAR ZA ZAŠTITU POTROŠAČA- OBRAZOVNI POTROŠAČ INĐIJA- SUFINANSIRANJE PROJEKATA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  125/A  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-"OSNOVNE ENERGETSKE EFIKASNOSTI" 40,000.00 0.00 0.00% 40,000.00
  125/A1  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA- "BUDUĆNOST KOJU SAMI STVARAMO" 25,000.00 0.00 0.00% 25,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 125/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,000.00 0.00 0.00% 65,000.00
  Ukupno Projekat 125/A: 65,000.00 0.00 0.00% 65,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,295,000.00 313,333.00 3.04% 9,981,667.00
  Ukupno Funkcija 160 10,295,000.00 313,333.00 3.04% 9,981,667.00
 
  126   Projekat: PROJEKAT -IZRADA GEOMEHANIČKOG ELABORATA ZEMLJIŠTA NA LOKACIJI 15 U INĐIJI  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  126  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 126
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 126: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  127   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  127  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 13,370,000.00 1,971,747.22 14.75% 11,398,252.78
   
  Izvori finansiranja za projekat 127
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,370,000.00 1,971,747.22 14.75% 11,398,252.78
  Ukupno Projekat 127: 13,370,000.00 1,971,747.22 14.75% 11,398,252.78
 
  128   Projekat: PROJEKAT- SUBVENCIONISANJE DELA KAMATNIH STOPA ZA PREDUZEĆA I PREDUZETNIKE  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  128  454  SUBVENCIJE PRIVATNIM PREDUZEĆIMA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 128
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 128: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  129   Projekat: PROJEKAT -PROMOCIJA OPŠTINE INĐIJA  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  129  423  USLUGE PO UGOVORU- TORBE ZA ĐAKE PRVAKE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  130  423  USLUGE PO UGOVORU- IZRAD SOFTVERA, PROGRAMSKA PREZENTACIJA OPŠTINE INĐIJA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  131  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 11,300,000.00 684,881.00 6.06% 10,615,119.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 129
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,500,000.00 684,881.00 5.48% 11,815,119.00
  Ukupno Projekat 129: 12,500,000.00 684,881.00 5.48% 11,815,119.00
 
  132   Projekat: PROJEKAT -DUNAVSKO SELO RIVERLEND  
  490   EKONOMSKI POSLOVI NEKLSIFIKOVANI NA DRUGOM MESTU  
  132  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 132
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 132: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 490
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,970,000.00 2,656,628.22 8.31% 29,313,371.78
  Ukupno Funkcija 490 31,970,000.00 2,656,628.22 8.31% 29,313,371.78
 
  133   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZAPOŠLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  133  472  NAKNADE ZA SOCIJAL. ZAŠTITU IZ BUDŽETA - ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 8,000,000.00 2,000,000.00 25.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 133
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,000,000.00 2,000,000.00 25.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 133: 8,000,000.00 2,000,000.00 25.00% 6,000,000.00
 
  134   Projekat: PROJEKAT -PODSTICAJI ZA RAD INKUBATORA ZA INOVATIVNE START-UP KOMANIJE  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  134  472  NAKNADE ZA SOCIJAL. ZAŠTITU IZ BUDŽETA -ZA PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 134
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 134: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
 
  135   Projekat: PROJEKAT -RAZVOJNI PROJEKTI  
  474   VIŠENAMENSKI RAZVOJNI PROJEKTI  
  135  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -PROJEKTI 21,900,000.00 0.00 0.00% 21,900,000.00
  136  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,294,000.00 0.00 0.00% 6,294,000.00
  137  512  MAŠINE I OPREMA 1,707,000.00 0.00 0.00% 1,707,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 135
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,901,000.00 0.00 0.00% 11,901,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
  Ukupno Projekat 135: 29,901,000.00 0.00 0.00% 29,901,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 474
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 21,401,000.00 2,000,000.00 9.35% 19,401,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,500,000.00 0.00 0.00% 19,500,000.00
  Ukupno Funkcija 474 40,901,000.00 2,000,000.00 4.89% 38,901,000.00
 
  138   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA CARINSKOG SKLADIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  137/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  138  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI -PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  139  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI -PRVA FAZA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 138
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000.00 0.00 0.00% 3,000.00
  Ukupno Projekat 138: 3,000.00 0.00 0.00% 3,000.00
 
  140   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA ZGRADE SUDA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  139/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  140  423  USLUGE PO UGOVORU 5,892,828.00 3,878,592.00 65.82% 2,014,236.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 140
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,092,828.00 3,878,592.00 63.66% 2,214,236.00
  Ukupno Projekat 140: 6,092,828.00 3,878,592.00 63.66% 2,214,236.00
 
  140/A   Projekat: PROJEKAT- INVESTICIONI RADOVI NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU ZGRADE SUDA U INĐIJI- MOLERSKO FARBARSKI , ELEKTRO I PODOPOLAGAČKI RADOVI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  140/Б  423  USLUGE PO UGOVORU 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  140/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 140/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,150,000.00 0.00 0.00% 6,150,000.00
  Ukupno Projekat 140/A: 6,150,000.00 0.00 0.00% 6,150,000.00
 
  140/В   Projekat: PROJEKAT- NABAVKA KANCELARIJSKE OPREME ZA ZGRADU SUDA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  140/В  423  USLUGE PO UGOVORU 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 140/В
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 140/В: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  141   Projekat: PROJEKAT -IZRADA 3D MODELA REKLAMNIH PLAKATA I BROŠURA ZA POTREBE INVESTICIJA PREDVIĐENIH PROGRAMOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  141  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 141
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 141: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,745,828.00 3,878,592.00 20.69% 14,867,236.00
  Ukupno Funkcija 620 18,745,828.00 3,878,592.00 20.69% 14,867,236.00
  Izvori finansiranja za program 1501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 118,238,431.00 21,183,433.19 17.92% 97,054,997.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 20,500,000.00 0.00 0.00% 20,500,000.00
  Ukupno Program 1501 138,738,431.00 21,183,433.19 15.27% 117,554,997.81
 
  1502   Razvoj turizma  
  1502-0001   Programska aktivnost: Upravljanje razvojem turizma  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
   2    TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE INĐIJA  
  142  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 3,000,000.00 1,363,145.61 45.44% 1,636,854.39
  143  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 515,000.00 233,779.50 45.39% 281,220.50
  144  413  NAKNADE U NATURI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  145  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  146  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 140,000.00 63,914.97 45.65% 76,085.03
  147  421  STALNI TROŠKOVI 185,000.00 53,261.64 28.79% 131,738.36
  148  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 200,000.00 70,769.60 35.38% 129,230.40
  149  423  USLUGE PO UGOVORU 1,470,000.00 239,767.23 16.31% 1,230,232.77
  150  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 60,000.00 1,440.00 2.40% 58,560.00
  151  426  MATERIJAL 45,000.00 0.00 0.00% 45,000.00
  152  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 398,300.00 92,964.37 23.34% 305,335.63
  153  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 35,000.00 0.00 0.00% 35,000.00
  154  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  155  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  156  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,798,300.00 2,119,042.92 31.17% 4,679,257.08
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0001: 6,798,300.00 2,119,042.92 31.17% 4,679,257.08
 
  1502-0002   Programska aktivnost: Promacija turisticke ponude  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  157  421  STALNI TROŠKOVI 850,000.00 14,000.00 1.65% 836,000.00
  158  423  USLUGE PO UGOVORU 3,300,000.00 705,453.80 21.38% 2,594,546.20
  159  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000,000.00 84,000.00 2.10% 3,916,000.00
  160  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  161  426  MATERIJAL 320,000.00 14,879.04 4.65% 305,120.96
  162  512  MAŠINE I OPREMA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  163  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,520,000.00 818,332.84 10.88% 6,701,667.16
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1502-0002: 8,770,000.00 818,332.84 9.33% 7,951,667.16
 
  164   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA KELTSKOG NASELJA  
  473   TURIZAM  
  TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTIN  
  164  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
  165  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  166  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 5,300,000.00 0.00 0.00% 5,300,000.00
   
  Ukupno 21,118,300.00 2,937,375.76 13.91% 18,180,924.24
  Izvori finansiranja za projekat 164
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Ukupno Projekat 164: 5,550,000.00 0.00 0.00% 5,550,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 473
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 2,937,375.76 14.78% 16,930,924.24
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Funkcija 473 21,118,300.00 2,937,375.76 13.91% 18,180,924.24
  Izvori finansiranja za program 1502
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 2,937,375.76 14.78% 16,930,924.24
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00% 1,250,000.00
  Ukupno Program 1502 21,118,300.00 2,937,375.76 13.91% 18,180,924.24
  Izvori finansiranja za glavu 2
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,868,300.00 2,937,375.76 14.78%% 16,930,924.24
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,250,000.00 0.00 0.00%% 1,250,000.00
  Ukupno Glava 2 21,118,300.00 2,937,375.76 13.91% 18,180,924.24
 
  0101   Poljoprivreda i ruralni razvoj  
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  421   POLJOPRIVREDA  
  167  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - PROTIVGRADNA ZAŠTITA 1,750,000.00 0.00 0.00% 1,750,000.00
  168  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  169  426  MATERIJAL 2,700,000.00 0.00 0.00% 2,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,750,000.00 0.00 0.00% 3,750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 4,750,000.00 0.00 0.00% 4,750,000.00
 
  0101-0002   Programska aktivnost: Mere podrske ruralnom razvoju  
  421   POLJOPRIVREDA  
  170  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORG. - BUDŽETSKI FOND ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 34,000,000.00 879,751.82 2.59% 33,120,248.18
  171  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA - AGNECIJA ZA RURALNI RAZVOJ OPŠTINE INĐIJA 8,742,825.00 3,313,924.86 37.90% 5,428,900.14
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,742,825.00 4,193,676.68 9.81% 38,549,148.32
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0002: 42,742,825.00 4,193,676.68 9.81% 38,549,148.32
  Izvori finansiranja za funkciju 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,492,825.00 4,193,676.68 9.02% 42,299,148.32
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 421 47,492,825.00 4,193,676.68 8.83% 43,299,148.32
 
  0101-0001   Programska aktivnost: Podrska za sprovodjenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  172  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI - NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Ukupno Programska aktivnost 0101-0001: 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
  Ukupno Funkcija 560 18,000,000.00 2,720,112.11 15.11% 15,279,887.89
 
  173   Projekat: PROJEKAT -UREĐENJE KANALSKE MREŽE U FUNKCIJI ODVODNJAVANJA NA PODRUČJU OPŠTINE INĐIJA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  173  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - UREĐENJE KANALSKE MREŽE 66,500,000.00 0.00 0.00% 66,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 173
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 56,500,000.00 0.00 0.00% 56,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,000,000.00 0.00 0.00% 10,000,000.00
  Ukupno Projekat 173: 66,500,000.00 0.00 0.00% 66,500,000.00
 
  174   Projekat: PROJEKAT -UREĐENJE POLJOPRIVREDNE INFRASTRUKTURE -ATARSKI PUTEVI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  173/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  174  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,100,000.00 0.00 0.00% 1,100,000.00
  174/A  541  ZEMLJIŠTE 53,150,000.00 0.00 0.00% 53,150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 174
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,150,000.00 0.00 0.00% 40,150,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 14,500,000.00 0.00 0.00% 14,500,000.00
  Ukupno Projekat 174: 54,650,000.00 0.00 0.00% 54,650,000.00
 
  175   Projekat: PROJEKAT -ORGANIZOVANJE POLJOČUVARSKE SLUŽBE  
  421   POLJOPRIVREDA  
  175  426  MATERIJAL 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  176  512  MAŠINE I OPREMA 10,332,000.00 10,332,000.00 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 175
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,332,000.00 10,332,000.00 77.50% 3,000,000.00
  Ukupno Projekat 175: 13,332,000.00 10,332,000.00 77.50% 3,000,000.00
 
  177   Projekat: PROJEKAT -USLUGE PREMERA I IDENTIFIKACIJE KATASTARSKIH PARCELA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI  
  421   POLJOPRIVREDA  
  177  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 177
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 177: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  178   Projekat: PROJEKAT -UZORKOVANJE ZEMLJIŠTA  
  421   POLJOPRIVREDA  
  178  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 178
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
  Ukupno Projekat 178: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  179   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE - GLAVNOG PROJEKTA ZA NAVODNJAVAJE NOVI SLANKAMEN, STARI SLANKAMEN  
  421   POLJOPRIVREDA  
  179  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 38,700,000.00 0.00 0.00% 38,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 179
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,700,000.00 0.00 0.00% 38,700,000.00
  Ukupno Projekat 179: 38,700,000.00 0.00 0.00% 38,700,000.00
 
  179/A   Projekat: PROJEKAT- PRIPREMNI RADOVI NA PRIVOĐENJU ZEMLJIŠTA NAMENI , INDUSTRIJSKA ZONA, LOKACIJA 3 U BEŠKI ( KULTIVISANJE LOKACIJE I UKLANJANJE PARLOGA, GEODETSKO OBELEŽAVANJE I UVOĐENJE U POSED )  
  421   POLJOPRIVREDA  
  179/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 179/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00%% 600,000.00
  Ukupno Projekat 179/A: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 421:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 159,482,000.00 10,332,000.00 6.48%% 149,150,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 24,500,000.00 0.00 0.00%% 24,500,000.00
  Ukupno Funkcija 421 183,982,000.00 10,332,000.00 5.62% 173,650,000.00
  Izvori finansiranja za program 0101
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 223,974,825.00 17,245,788.79 7.70% 206,729,036.21
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 25,500,000.00 0.00 0.00% 25,500,000.00
  Ukupno Program 0101 249,474,825.00 17,245,788.79 6.91% 232,229,036.21
 
  0401   Zastita zivotne sredine  
  0401-0004   Programska aktivnost: Upravljanje otpadnim vodama  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  180  424  SPCIJALIZOVANE USLUGE -FAKTURISANJE 8,484,240.00 3,304,161.00 38.94% 5,180,079.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,484,240.00 3,304,161.00 38.94% 5,180,079.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0004: 8,484,240.00 3,304,161.00 38.94% 5,180,079.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,484,240.00 3,304,161.00 38.94% 5,180,079.00
  Ukupno Funkcija 620 8,484,240.00 3,304,161.00 38.94% 5,180,079.00
 
  0401-0003   Programska aktivnost: Zastita prirode  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  181  423  USLUGE PO UGOVORU - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  182  424  SPEC. USLUGE - BUDŽETSKI FOND ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE(DERATIZACIJA, ZAPRAŠIVANJE KOMARACA, ZAŠTITA OD AMBROZIJE I DR.) 40,000,000.00 3,902,400.00 9.76% 36,097,600.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 3,902,400.00 9.29% 38,097,600.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0003: 42,000,000.00 3,902,400.00 9.29% 38,097,600.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 42,000,000.00 3,902,400.00 9.29% 38,097,600.00
  Ukupno Funkcija 560 42,000,000.00 3,902,400.00 9.29% 38,097,600.00
 
  183/A   Projekat: PROJEKAT - AKTIVNOSTI UKLANJANJA DIVLJIH DEPONIJA S POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  183/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,891,283.80 0.00 0.00% 1,891,283.80
   
  Izvori finansiranja za projekat 183/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 945,641.90 0.00 0.00% 945,641.90
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 945,641.90 0.00 0.00% 945,641.90
  Ukupno Projekat 183/A: 1,891,283.80 0.00 0.00% 1,891,283.80
 
  0401-0005   Programska aktivnost: Upravljanje komunalnim otpadom  
  510   UPRAVLJANJE OTPADOM  
  183  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - JP ZA SAKUPLJANJE I ODLAGANJE OTPADA I ODRŽAVANJE DEPONIJE INGRIN 8,707,750.00 3,589,090.00 41.22% 5,118,660.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,707,750.00 3,589,090.00 41.22% 5,118,660.00
  Ukupno Programska aktivnost 0401-0005: 8,707,750.00 3,589,090.00 41.22% 5,118,660.00
  Izvori finansiranja za funkciju 510
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 9,653,391.90 3,589,090.00 37.18% 6,064,301.90
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 945,641.90 0.00 0.00% 945,641.90
  Ukupno Funkcija 510 10,599,033.80 3,589,090.00 33.86% 7,009,943.80
 
  184   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTA SANACIJE, ZATVARANJA I REKULTIVACIJE POSTOJEĆE NESANITARNE OPŠTINSKE DEPONIJE - SMETLIŠTA U INĐIJI  
  560   ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  184  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,760,000.00 1,674,000.00 29.06% 4,086,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 184
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 0.00 0.00% 2,460,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,300,000.00 1,674,000.00 50.73% 1,626,000.00
  Ukupno Projekat 184: 5,760,000.00 1,674,000.00 29.06% 4,086,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 560
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,460,000.00 0.00 0.00% 2,460,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,300,000.00 1,674,000.00 50.73% 1,626,000.00
  Ukupno Funkcija 560 5,760,000.00 1,674,000.00 29.06% 4,086,000.00
 
  185   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICAMA IVE ANDRIĆA I RASADNIČKA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  184/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  185  511  ZGRADE I GRAĐEVNSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 185
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 185: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  186   Projekat: PROJEKAT -IZRADA IDEJNOG REŠENJA ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH VODA NASELJENIH MESTA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  186  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 186
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 186: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  187   Projekat: PROJEKAT -IZGADNJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U VOJVOĐANSKOJ I ULICI SONJE MARINKOVIĆ  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  186/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  187  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 22,329,840.00 0.00 0.00% 22,329,840.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 187
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 11,780,920.00 0.00 0.00% 11,780,920.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00 0.00% 10,948,920.00
  Ukupno Projekat 187: 22,729,840.00 0.00 0.00% 22,729,840.00
 
  188   Projekat: PROJEKAT -IZRADA IDEJNOG REŠENJA ATMOSFERSKE KANALIZACIJE NASELJA INĐIJA - SLIV 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  188  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 188
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 188: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  189   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI ZANATLIJSKA TREĆI DEO U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  189  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 189
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 189: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  190   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U ULICI MIHAILA PUPINA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  190  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 190
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 190: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  191   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  191  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 191
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00 0.00%% 3,000,000.00
  Ukupno Projekat 191: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,480,920.00 0.00 0.00%% 19,480,920.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,948,920.00 0.00 0.00%% 10,948,920.00
  Ukupno Funkcija 620 30,429,840.00 0.00 0.00% 30,429,840.00
  Izvori finansiranja za program 0401
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 82,078,551.90 10,795,651.00 13.15% 71,282,900.90
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 15,194,561.90 1,674,000.00 11.02% 13,520,561.90
  Ukupno Program 0401 97,273,113.80 12,469,651.00 12.82% 84,803,462.80
 
  0701   Organizacija saobracaja i saobracajna infrastruktura  
  191/A   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA BULDOŽERA ZA POTREBE JP INGRIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  191/A  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 191/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  Ukupno Projekat 191/A: 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
 
  191/A1   Projekat: PROJEKAT - NABAVKA VATROGASNOG VOZILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  191/A1  512  MAŠINE I OPREMA 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 191/A1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,500,000.00 0.00 0.00% 10,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 7,500,000.00 0.00 0.00% 7,500,000.00
  Ukupno Projekat 191/A1: 18,000,000.00 0.00 0.00% 18,000,000.00
 
  192   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR NA RASKRSNICI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  192  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -VIDEO NADZOR 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 192
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,015,001.62 0.00 0.00% 2,015,001.62
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,484,998.38 0.00 0.00% 1,484,998.38
  Ukupno Projekat 192: 3,500,000.00 0.00 0.00% 3,500,000.00
 
  193   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR U OBRAZOVNIM USTANOVAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  193  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - VIDEO NADZOR 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 193
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 470,000.00 0.00 0.00% 470,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,230,000.00 0.00 0.00% 4,230,000.00
  Ukupno Projekat 193: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
 
  194   Projekat: PROJEKAT -VIDEO NADZOR OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  194  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
  195  512  MAŠINE I OPREMA 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 194
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,119,000.00 0.00 0.00% 6,119,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 194: 6,120,000.00 0.00 0.00% 6,120,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  196  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - FAKTURISANJE 177,197,984.00 48,756,294.53 27.52% 128,441,689.47
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 177,197,984.00 48,756,294.53 27.52% 128,441,689.47
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 177,197,984.00 48,756,294.53 27.52% 128,441,689.47
 
  198   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U REKONSTRUKCIJA TRGA SLOBODE U CENTRU INĐIJE - FONTANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  197/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 198
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  Ukupno Projekat 198: 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  197  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 13,845,000.00 0.00 0.00% 13,845,000.00
 
  198   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE U REKONSTRUKCIJA TRGA SLOBODE U CENTRU INĐIJE - FONTANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  198  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 79,520,000.00 54,000.00 0.07% 79,466,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 198
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 79,520,000.00 54,000.00 0.07% 79,466,000.00
  Ukupno Projekat 198: 79,520,000.00 54,000.00 0.07% 79,466,000.00
 
  199   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE DO LESNOG PROFILA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  199  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 199
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,590,000.00 0.00 0.00% 2,590,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 230,000.00 0.00 0.00% 230,000.00
  Ukupno Projekat 199: 2,820,000.00 0.00 0.00% 2,820,000.00
 
  200   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U INĐIJI, U ULICI CARA DUŠANA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  200  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJKETI 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
   
  Izvori finansiranja za projekat 200
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
  Ukupno Projekat 200: 3,591,606.84 0.00 0.00% 3,591,606.84
 
  201   Projekat: PROJEKAT -IZRADA I MONTAŽA NADSTREŠNICA ZA AUTOBUSKA STAJALIŠTA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  201  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,200,000.00 2,837,000.00 27.81% 7,363,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,200,000.00 2,837,000.00 27.81% 7,363,000.00
  Ukupno Projekat 201: 10,200,000.00 2,837,000.00 27.81% 7,363,000.00
 
  202   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA BICIKLISTIČKIH I PEŠAČKH STAZA DUŽ DRŽAVNOG PUTA IIA-126 U INĐIJI OD GUMAPLASTA DO OUTLETA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  202  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 202
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 202: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  203   Projekat: PROJEKAT -IZVOĐENJE RADOVA DRŽAVNOG PUTA II REDA 126 LEVO SKRETANJE ZA GUMAPLAST  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  203  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 203
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
  Ukupno Projekat 203: 4,380,000.00 0.00 0.00% 4,380,000.00
 
  204   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA PUTA L18 NOVI SLANKAMEN - SURDUK  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  204  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 204
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 204: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  205   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PLANA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA NASELJENJA MESTA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  205  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 205
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 205: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  206   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA O POVREMENIM I PRIVREMENIM GRADILIŠTIMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  206  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 468,000.00 78.00% 132,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 206
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 468,000.00 78.00% 132,000.00
  Ukupno Projekat 206: 600,000.00 468,000.00 78.00% 132,000.00
 
  207   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE UPARENIH AUTOBUSKIH STAJALIŠTA SA NIŠAMA, U KORIDORU DRŽAVNOG PUTA U ULICI CARA DUŠANA U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  207  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 207
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 207: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  208   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU KRUŽNOG TOKA U CENTRU BEŠKE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  208  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 208
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 208: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  209   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJKETNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADENJU KRUŽNOG TOKA U NOVOM SLANKAMENU RASKRSNICA ULICA CARA DUŠANA, FRUŠKOGORSKA I DUNAVSKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  209  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 209
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 209: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  210   Projekat: PROJEKAT -REHABILITACIJA ULICE KRALJA PETRA PRVOG U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  209/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,200,000.00 83,330.00 6.94% 1,116,670.00
  210  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 55,638,924.40 0.00 0.00% 55,638,924.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 210
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 29,999,462.20 83,330.00 0.28% 29,916,132.20
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 26,839,462.20 0.00 0.00% 26,839,462.20
  Ukupno Projekat 210: 56,838,924.40 83,330.00 0.15% 56,755,594.40
 
  211   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE SAOBRAĆAJNICA U INDUSTRIJSKOJ ZONI BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  211  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 211
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
  Ukupno Projekat 211: 360,000.00 0.00 0.00% 360,000.00
 
  212   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I UREĐENJE UŽEG DELA CENTRA GRADA NASELJA KRČEDIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  211/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 320,000.00 0.00 0.00% 320,000.00
  212  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,830,000.00 0.00 0.00% 15,830,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 212
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,150,000.00 0.00 0.00% 16,150,000.00
  Ukupno Projekat 212: 16,150,000.00 0.00 0.00% 16,150,000.00
 
  213   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE, IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  212/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 120,000.00 0.00 0.00% 120,000.00
  213  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20,820,000.00 51,840.00 0.25% 20,768,160.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 213
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 20,940,000.00 51,840.00 0.25% 20,888,160.00
  Ukupno Projekat 213: 20,940,000.00 51,840.00 0.25% 20,888,160.00
 
  214   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTUKCIJU RASKRSNICE ULICA LUKAČEVA DP DRUGOG REDA, GLAVNE I ČELENSKE U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  214  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 214
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
  Ukupno Projekat 214: 4,200,000.00 0.00 0.00% 4,200,000.00
 
  215   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMNETACIJE I REKONSTRUKCIJA PUTA OD VILE STANKOVIĆ U ČORTANOVCIMA DO DUNAVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  214/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 82,000.00 41.00% 118,000.00
  215  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,300,000.00 6,305,000.00 41.21% 8,995,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 215
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,500,000.00 6,387,000.00 41.21% 9,113,000.00
  Ukupno Projekat 215: 15,500,000.00 6,387,000.00 41.21% 9,113,000.00
 
  216   Projekat: PROJEKAT -REKONSTR.SLOB.PROF. U POSTOJEĆOJ REGULACIJI DELA UL CARA DUŠANA U NASELJU N SLANKAMEN, DEONICA RASKRSNICE SA UL VUKA KARADZIĆA DO RASKRSNICE SA UL SVETOSAVSKOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  215/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  216  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31,357,364.88 77,760.00 0.25% 31,279,604.88
   
  Izvori finansiranja za projekat 216
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,557,364.88 77,760.00 0.25% 31,479,604.88
  Ukupno Projekat 216: 31,557,364.88 77,760.00 0.25% 31,479,604.88
 
  217   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJKETNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U ULICI CARA DUŠANA U NOVOM SLANKAMENU LEVA STANA IZ PRAVCA INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  217  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 217
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
  Ukupno Projekat 217: 2,060,000.00 0.00 0.00% 2,060,000.00
 
  218   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA U ULICI CARA DUŠANA U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  218  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 218
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
  Ukupno Projekat 218: 3,480,000.00 0.00 0.00% 3,480,000.00
 
  219   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMETNACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI SONJE MARINKOVIĆ U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  219  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 219
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 219: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  220   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PROŠIRENJA KOLOVOZA U ULICI FRUŠKOGORSKA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  220  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 220
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 220: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  221   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE MARINE U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  221  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 221
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 221: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  222   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU II A 100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  222  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 222
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 222: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  223   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKATA TEHNIČKE REGULACIJE SAOBRAĆAJA ZA VREME IZVOĐENJA RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  223  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 223
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 223: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  224   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE OD INĐIJE DO JARKOVACA DUŽ PUTA L22 SA JAVNOM RASVETOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  224  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 224
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 224: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  225   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA OPREME ZA POSEBNA PARKIRALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  225  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 225
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 225: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  226   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SERVISNE SAOBRAĆAJNICE U SEVEROISTOČNOJ RADNOJ ZONI DEONICA OD MONUSA DO GUMAPLASTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  226  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 226
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  Ukupno Projekat 226: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  227   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U CELOJ DUŽINI U ULICI NIKOLE TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  227  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 227
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
  Ukupno Projekat 227: 7,603,000.00 0.00 0.00% 7,603,000.00
 
  228   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE U ULICI 1.NOVEMBRA DO N.TESLE U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 228
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 228: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  229   Projekat: PROJEKAT -REKONSTURKCIJA I ASFALTIRANJE ULICE 1.NOVEMBRA U LJUKOVU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  228/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  229  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 55,001,000.00 0.00 0.00% 55,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 229
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 55,200,000.00 0.00 0.00% 55,200,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 229: 55,201,000.00 0.00 0.00% 55,201,000.00
 
  230   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  230  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 230
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 230: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  231   Projekat: PROJEKAT -IZRADNJA PARKINGA U ULICI KRALJA PETRA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  231  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 231
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
  Ukupno Projekat 231: 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
 
  232   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI -LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  232  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 232
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 232: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  233   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PARKINGA U BLOKU 44 U INĐIJI - LAMELA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 233
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
  Ukupno Projekat 233: 5,000,000.00 0.00 0.00% 5,000,000.00
 
  234   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SAOBRAĆAJNICE SA PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM I JAVNOM RASVETOM U ULICI NOVA 2 INĐIJA PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  233/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  234  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,500,000.00 489,600.00 8.90% 5,010,400.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 234
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,700,000.00 489,600.00 8.59% 5,210,400.00
  Ukupno Projekat 234: 5,700,000.00 489,600.00 8.59% 5,210,400.00
 
  235   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U ULICI NOVA 3 BLOK 44 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  235  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 235
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 235: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  236   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA ULICE NOVE 3 NA DRŽAVNI PUT DRUGOG REDA BR.100 U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 236
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
  Ukupno Projekat 236: 804,000.00 0.00 0.00% 804,000.00
 
  237   Projekat: PROJEKAT -POJAČANO ODRŽAVANJE KOLOVOZA DP DRUGOG REDA REG.PUT BROJ R-109 OD KM 10+662,15 DO KM 10+861,64 SA KRUŽNOM RASKRSNICOM U INĐIJI OBILIĆEV VENAC  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  236/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  237  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 35,700,000.00 0.00 0.00% 35,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 237
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 18,600,000.00 0.00 0.00% 18,600,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 17,500,000.00 0.00 0.00% 17,500,000.00
  Ukupno Projekat 237: 36,100,000.00 0.00 0.00% 36,100,000.00
 
  238   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA PEŠAČKE STAZE OD GRADSKOG BAZENA DO BRAZDE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  237/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  238  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 6,708,095.20 0.00 0.00% 6,708,095.20
   
  Izvori finansiranja za projekat 238
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,908,095.20 0.00 0.00% 6,908,095.20
  Ukupno Projekat 238: 6,908,095.20 0.00 0.00% 6,908,095.20
 
  239   Projekat: PROJEKAT -SANACIJA, POPRAVKA I IZVOĐENJE RADOVA N APEŠAČKIM STAZAMA -TROTOARIMA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  238/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
  239  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 35,000,000.00 0.00 0.00% 35,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 239
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,700,000.00 0.00 0.00% 35,700,000.00
  Ukupno Projekat 239: 35,700,000.00 0.00 0.00% 35,700,000.00
 
  240   Projekat: PROJEKAT -ASFALTIRANJE ULICA PO NASELJENIM MESTIMA OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  239/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,100,000.00 635,810.00 57.80% 464,190.00
  240  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 550,650,301.10 320,445,694.83 58.19% 230,204,606.27
   
  Izvori finansiranja za projekat 240
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 83,623,950.00 635,810.00 0.76% 82,988,140.00
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 320,445,694.83 68.45% 147,680,656.27
  Ukupno Projekat 240: 551,750,301.10 321,081,504.83 58.19% 230,668,796.27
 
  241   Projekat: PROJEKAT -POJAČANO ODRŽAVANJE REHABILITACIJA GOLUBINAČKE ULICE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  240/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 156,910.00 78.46% 43,090.00
  241  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 31,385,465.42 18,893,927.63 60.20% 12,491,537.79
   
  Izvori finansiranja za projekat 241
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,585,465.42 19,050,837.63 60.32% 12,534,627.79
  Ukupno Projekat 241: 31,585,465.42 19,050,837.63 60.32% 12,534,627.79
 
  241/A   Projekat: PROJEKAT - UREĐENJE PUTEVA U VIKEND NASELJIMA CEMENTNOM STABILIZACIJOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  241/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  241/Б  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 40,000,000.00 0.00 0.00% 40,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 241/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 40,200,000.00 0.00 0.00% 40,200,000.00
  Ukupno Projekat 241/A: 40,200,000.00 0.00 0.00% 40,200,000.00
 
  242   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PUTA NOVI KARLOVCI-KRČEDIN  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  242  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 242
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 242: 1,001,000.00 0.00 0.00% 1,001,000.00
 
  243   Projekat: PROJEKAT -TERENSKA I LABORATORIJSKA ISPITIVANJA KOD IZGRADNJE I ASFALTIRANJA PUTEVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  243  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 906,048.00 15.10% 5,093,952.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 243
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,000,000.00 906,048.00 15.10% 5,093,952.00
  Ukupno Projekat 243: 6,000,000.00 906,048.00 15.10% 5,093,952.00
 
  244   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VIBRO PLOČA SA ALATOM  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  244  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 244
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 244: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  245   Projekat: PROJEKAT -REKONSTURKCIJA PUTA NA DEONICI BANSTOL - HOTEL NORCEV  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  245  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 154,830,135.34 114,788,690.92 74.14% 40,041,444.42
   
  Izvori finansiranja za projekat 245
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,122,484.57 0.00 0.00% 16,122,484.57
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 138,707,650.77 114,788,690.92 82.76% 23,918,959.85
  Ukupno Projekat 245: 154,830,135.34 114,788,690.92 74.14% 40,041,444.42
 
  246   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE S2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  245/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  246  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 56,707,774.72 151,200.00 0.27% 56,556,574.72
   
  Izvori finansiranja za projekat 246
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 37,865,607.81 151,200.00 0.40% 37,714,407.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 19,042,166.91 0.00 0.00% 19,042,166.91
  Ukupno Projekat 246: 56,907,774.72 151,200.00 0.27% 56,756,574.72
 
  247   Projekat: PROJEKAT -STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM SAOBRAĆAJNICE S2 I FEKALNE KANALIZACIJE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 247
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Ukupno Projekat 247: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  248   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SOBRAĆAJNICE S1 I S2 ( II FAZA) U RADNOJ ZONI BR. 15 U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM -PROJEKAT VODOVODNE MREŽE ( II FAZA -S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  247/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  248  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,706,584.11 3,706,584.11 100.00% 0.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 248
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 201,175.60 1,175.60 0.58% 200,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,705,408.51 3,705,408.51 100.00% 0.00
  Ukupno Projekat 248: 3,906,584.11 3,706,584.11 94.88% 200,000.00
 
  249   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA VN KABLA U RADNOJ ZONI LOKACIJA 15 U KORIDORU SOBRAĆAJNICE S3 U DUŽINI OD 1300M ( DO RASKRSNICE S2 I S3) U INĐIJI SA HIDROTEHNIČKOM INFRASTRUKTUROM -PROJEKAT VODOVODNE MREŽE ( II FAZA-S2)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  248/A  424  SPECIJALIZOVANE USUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  249  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 249
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,484,000.00 0.00 0.00% 4,484,000.00
  Ukupno Projekat 249: 4,484,000.00 0.00 0.00% 4,484,000.00
 
  250   Projekat: PROJEKAT- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKE STAZE OD ULICE KAMENOVA DO MONUSA SA LEVE STRANE DO A 126  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  250  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 250
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 250: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  251   Projekat: PROJEKAT-IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU PEŠAČKIH SEMAFORA NA DRŽAVNOM PUTU II A-100 KROZ NASELJENO MESTO INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  251  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 251
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 251: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  252   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU RASKRSNICE LUKAČEVA( DP DRUGOG REDA) , GLAVNE I ČELENSKE U NASELJU NOVI KARLOVCI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 252
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 252: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  253   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČ.DOKUMENT. I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DVOSTRUKOG KABLOVSKOG VODA U INDUSTRIJSKOJ ZONI NA LOKACIJI 15 OD MBTS INDOFUD DO PLANIRANE MBTS 2x1,1 KM U ZONI RASKRSNICE SAOBRAĆAJNICA S1 I S3 I IZGRADNJU PLANIRANE TRAFO STANICE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  252/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  253  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 253
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 8,200,000.00 0.00 0.00% 8,200,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 8,000,000.00 0.00 0.00% 8,000,000.00
  Ukupno Projekat 253: 16,200,000.00 0.00 0.00% 16,200,000.00
 
  254   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČ. DOKUM. I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KABLOVSKOG VODA 20KV SA POSTOJEĆEG 20KV BEŠKA -KRČEDIN DALEKOVODA U DUŽINI OD CCA 500M KAO I IZGRADNJU MBTS 20/0 , 4 KV U RADNOJ ZONI BEŠKA LOKACIJA 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  253/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  254  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 254
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 250,000.00 0.00 0.00% 250,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  Ukupno Projekat 254: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
 
  255   Projekat: PROJEKAT -REKONSTRUKCIJA /ZAMENA POSTOJEĆE STS KRČEVINA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  255  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 255
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 255: 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
 
  256   Projekat: PROJEKAT- IZMEŠTANJE POSTOJEĆE KTC DOM KULTURE U CENTRU BEŠKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  256  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 256
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 50,000.00 0.00 0.00% 50,000.00
  Ukupno Projekat 256: 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
 
  257   Projekat: PROJEKAT- REKONSTRUKCIJA STS DUNAVSKA U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  257  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 257
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 257: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  258   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA STS KAMENOVA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  258  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 258
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
  Ukupno Projekat 258: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  259   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA PRIKLJUČNOG VODA 20KV KAMENOVA ULICA 500M U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  259  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 259
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 450,000.00 0.00 0.00% 450,000.00
  Ukupno Projekat 259: 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
 
  260   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA NN MREŽE KAMENOVA ULICA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  260  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 260
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  Ukupno Projekat 260: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  261   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA STS NOVOSADSKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  261  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 261
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 900,000.00 0.00 0.00% 900,000.00
  Ukupno Projekat 261: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  262   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA PRIKLJUČNOG VODA 20KV NOVOSADSKA 100M U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  262  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 262
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 90,000.00 0.00 0.00% 90,000.00
  Ukupno Projekat 262: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  263   Projekat: PROJEKAT-IZGRADNJA NN MREŽE NOVOSADSKA ULICA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 263
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 750,000.00 0.00 0.00% 750,000.00
  Ukupno Projekat 263: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  264   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNOG OSVETLJENJA NA MESNOM STADIONU U KRČEDINU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  263/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  264  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,840,000.00 0.00 0.00% 3,840,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 264
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,040,000.00 0.00 0.00% 4,040,000.00
  Ukupno Projekat 264: 4,040,000.00 0.00 0.00% 4,040,000.00
 
  265   Projekat: PROJEKAT- IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI PRODUŽETAKA JAVNE RASVETE U ULICI SREMSKA KRATKA U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  265  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 265
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
  Ukupno Projekat 265: 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
 
  266   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U RADNOJ ZONI BEŠKA LOKACIJA 3  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  266  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 266
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 266: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  267   Projekat: PROJEKAT - UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD NOVOG SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  267  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 267
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 267: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
 
  268   Projekat: PROJEKAT - PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA JAVNE RASVETE NA LOKACIJI ČARNOK U STAROM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  268  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 268
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 268: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  269  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - ODRŽAVANJE PUTNIH PRELAZA 17,300,000.00 4,839,893.60 27.98% 12,460,106.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 17,300,000.00 4,839,893.60 27.98% 12,460,106.40
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 17,300,000.00 4,839,893.60 27.98% 12,460,106.40
 
  0701-0004   Programska aktivnost: Javni gradski i prigradski prevoz putnika  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  270  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - JAVNI PREVOZ 144,000,000.00 30,153,252.78 20.94% 113,846,747.22
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 144,000,000.00 30,153,252.78 20.94% 113,846,747.22
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0004: 144,000,000.00 30,153,252.78 20.94% 113,846,747.22
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,003,606,198.14 114,943,042.14 11.45% 888,663,156.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 239,682,686.77 118,494,099.43 49.44% 121,188,587.34
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 320,445,694.83 68.45% 147,680,656.27
  Ukupno Funkcija 620 1,711,415,236.01 553,882,836.40 32.36% 1,157,532,399.61
 
  0701-0002   Programska aktivnost: Upravljanje i odrzavanje saobracajne infrastrukture  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  271  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 6,000,000.00 0.00 0.00% 6,000,000.00
  272  426  MATERIJAL 9,300,000.00 1,176,500.00 12.65% 8,123,500.00
  273  512  MAŠINE I OPREMA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 1,176,500.00 6.10% 18,123,500.00
  Ukupno Programska aktivnost 0701-0002: 19,300,000.00 1,176,500.00 6.10% 18,123,500.00
 
  274   Projekat: PROJEKAT -JAVNI RED I BEZBEDNOST  
  360   Javni red i bezbednost neklasifikovan na drugom mestu  
  274  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTLI POSEBNI RASHODI 1,500,000.00 474,683.40 31.65% 1,025,316.60
  275  421  STALNI TROŠKOVI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  276  423  USLUGE PO UGOVORU 1,300,000.00 340,113.99 26.16% 959,886.01
  277  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  278  426  MATERIJAL 3,400,000.00 95,044.80 2.80% 3,304,955.20
  279  512  MAŠINE I OPREMA 10,000,000.00 8,965,926.00 89.66% 1,034,074.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 274
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,300,000.00 9,875,768.19 51.17% 9,424,231.81
  Ukupno Projekat 274: 19,300,000.00 9,875,768.19 51.17% 9,424,231.81
  Izvori finansiranja za funkciju 360
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,600,000.00 11,052,268.19 28.63% 27,547,731.81
  Ukupno Funkcija 360 38,600,000.00 11,052,268.19 28.63% 27,547,731.81
  Izvori finansiranja za program 0701
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,042,206,198.14 125,995,310.33 12.09% 916,210,887.81
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 239,682,686.77 118,494,099.43 49.44% 121,188,587.34
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 468,126,351.10 320,445,694.83 68.45% 147,680,656.27
  Ukupno Program 0701 1,750,015,236.01 564,935,104.59 32.28% 1,185,080,131.42
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje i ostvarivanje predskolskom vaspitanja i obrazovanja  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  280  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 117,694,000.00 51,878,645.06 44.08% 65,815,354.94
  281  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 20,185,000.00 8,899,616.57 44.09% 11,285,383.43
  282  413  NAGRADE U NATURI 2,840,000.00 334,930.19 11.79% 2,505,069.81
  283  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 4,530,000.00 388,464.64 8.58% 4,141,535.36
  284  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 7,000,000.00 1,832,415.52 26.18% 5,167,584.48
  285  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 1,600,000.00 76,618.99 4.79% 1,523,381.01
  286  421  STALNI TROŠKOVI 25,160,000.00 4,131,165.60 16.42% 21,028,834.40
  287  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 750,000.00 132,628.46 17.68% 617,371.54
  288  423  USLUGE PO UGOVORU 5,497,600.00 940,799.08 17.11% 4,556,800.92
  289  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,500,000.00 924,453.60 26.41% 2,575,546.40
  290  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 12,000,000.00 1,301,721.29 10.85% 10,698,278.71
  291  426  MATERIJAL 35,650,000.00 9,055,179.23 25.40% 26,594,820.77
  292  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  293  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  294  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  295  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 13,876,500.00 4,265,614.31 30.74% 9,610,885.69
  296  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 600,000.00 18,534.00 3.09% 581,466.00
  297  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 2,200,000.00 0.00 0.00% 2,200,000.00
  298  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,200,000.00 0.00 0.00% 1,200,000.00
  299  512  MAŠINE I OPREMA 20,200,000.00 4,989,720.00 24.70% 15,210,280.00
  300  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Ukupno 275,983,100.00 89,170,506.54 32.31% 186,812,593.46
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 84,499,291.55 32.13% 178,483,808.45
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 4,671,214.99 35.93% 8,328,785.01
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 275,983,100.00 89,170,506.54 32.31% 186,812,593.46
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 84,499,291.55 32.13% 178,483,808.45
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 4,671,214.99 35.93% 8,328,785.01
  Ukupno Funkcija 911 275,983,100.00 89,170,506.54 32.31% 186,812,593.46
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 84,499,291.55 32.13% 178,483,808.45
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 4,671,214.99 35.93% 8,328,785.01
  Ukupno Program 2001 275,983,100.00 89,170,506.54 32.31% 186,812,593.46
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 262,983,100.00 84,499,291.55 32.13%% 178,483,808.45
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,000,000.00 4,671,214.99 35.93%% 8,328,785.01
  Ukupno Glava 3 275,983,100.00 89,170,506.54 32.31% 186,812,593.46
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  302   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  301/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Projekat 302: 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Funkcija 620 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  Ukupno Program 2001 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  2001-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje i ostvarivanje predskolskom vaspitanja i obrazovanja  
  911   PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
  PU"BOŠKO BUHA" INĐIJA  
   3    PU BOŠKO BUHA  
  301  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 800,000.00 309,492.00 38.69% 490,508.00
   
  Ukupno 800,000.00 309,492.00 38.69% 490,508.00
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 309,492.00 38.69% 490,508.00
  Ukupno Programska aktivnost 2001-0001: 800,000.00 309,492.00 38.69% 490,508.00
  Izvori finansiranja za funkciju 911
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 309,492.00 38.69% 490,508.00
  Ukupno Funkcija 911 800,000.00 309,492.00 38.69% 490,508.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 309,492.00 38.69% 490,508.00
  Ukupno Program 2001 800,000.00 309,492.00 38.69% 490,508.00
  Izvori finansiranja za glavu 3
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 309,492.00 38.69%% 490,508.00
  Ukupno Glava 3 800,000.00 309,492.00 38.69% 490,508.00
 
  2001   Predskolsko vaspitanje i obrazovanje  
  302   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA ZA PREDŠKOLSKU USTANOVU -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 302
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
  Ukupno Projekat 302: 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
 
  303   Projekat: PROJEKAT - DOGRADNJA VRTIĆA NA OBJEKTU NEVEN U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  302/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  303  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 7,000,000.00 0.00 0.00% 7,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 303
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,200,000.00 0.00 0.00% 7,200,000.00
  Ukupno Projekat 303: 7,200,000.00 0.00 0.00% 7,200,000.00
 
  304   Projekat: PROJEKAT - ŠKOLICA ŽIVOTA -ZAJEDNO ZA DETINJSTVO -VRTIĆ LJUKOVO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,500,000.00 498,960.00 19.96% 2,001,040.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 304
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 498,960.00 19.96% 2,001,040.00
  Ukupno Projekat 304: 2,500,000.00 498,960.00 19.96% 2,001,040.00
 
  305   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTCIJE , DOGRADNJA I SANACIJA OBJEKTA PREDŠKOLSKE USTANOVE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  304/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  305  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,740,000.00 0.00 0.00% 10,740,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 305
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,940,000.00 0.00 0.00% 10,940,000.00
  Ukupno Projekat 305: 10,940,000.00 0.00 0.00% 10,940,000.00
 
  306   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DOGRADNJU VRTIĆA U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  306  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 306
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00%% 300,000.00
  Ukupno Projekat 306: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 153,540,000.00 498,960.00 0.32%% 153,041,040.00
  Ukupno Funkcija 620 153,540,000.00 498,960.00 0.32% 153,041,040.00
  Izvori finansiranja za program 2001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 153,540,000.00 498,960.00 0.32% 153,041,040.00
  Ukupno Program 2001 153,540,000.00 498,960.00 0.32% 153,041,040.00
 
  2002   Osnovno obrazovanje i vaspitanje  
  2002-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje osnovnih skola  
  912   OSNOVNO OBRAZOVANJE  
  307  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 190,674,000.00 49,406,578.49 25.91% 141,267,421.51
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 190,674,000.00 49,406,578.49 25.91% 141,267,421.51
  Ukupno Programska aktivnost 2002-0001: 190,674,000.00 49,406,578.49 25.91% 141,267,421.51
  Izvori finansiranja za funkciju 912
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 190,674,000.00 49,406,578.49 25.91% 141,267,421.51
  Ukupno Funkcija 912 190,674,000.00 49,406,578.49 25.91% 141,267,421.51
 
  308   Projekat: PROJEKAT - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA OŠ DUŠAN JERKOVIĆ ( DVORAC PEAČEVIĆ)  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  308  423  USLUGE PO UGOVORU 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  309  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 700,000.00 0.00 0.00% 700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 308
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 701,000.00 0.00 0.00%% 701,000.00
  Ukupno Projekat 308: 701,000.00 0.00 0.00% 701,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 701,000.00 0.00 0.00%% 701,000.00
  Ukupno Funkcija 620 701,000.00 0.00 0.00% 701,000.00
  Izvori finansiranja za program 2002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 191,375,000.00 49,406,578.49 25.82% 141,968,421.51
  Ukupno Program 2002 191,375,000.00 49,406,578.49 25.82% 141,968,421.51
 
  2003   Srednje obrazovanje i vaspitanje  
  2003-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje srednjih skola  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  310  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 60,120,000.00 18,793,515.87 31.26% 41,326,484.13
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,120,000.00 18,793,515.87 31.26% 41,326,484.13
  Ukupno Programska aktivnost 2003-0001: 60,120,000.00 18,793,515.87 31.26% 41,326,484.13
 
  311   Projekat: PROJEKAT - TŠ MIHAJLO PUPIN INĐIJA- INVESTICIONO ODRŽAVANJE FISKULTURNE SALE  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  311  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 4,883,651.05 0.00 0.00% 4,883,651.05
   
  Izvori finansiranja za projekat 311
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,487,790.25 0.00 0.00%% 1,487,790.25
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,395,860.80 0.00 0.00%% 3,395,860.80
  Ukupno Projekat 311: 4,883,651.05 0.00 0.00% 4,883,651.05
  Izvori finansiranja za funkciju 920:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,607,790.25 18,793,515.87 30.51%% 42,814,274.38
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,395,860.80 0.00 0.00%% 3,395,860.80
  Ukupno Funkcija 920 65,003,651.05 18,793,515.87 28.91% 46,210,135.18
  Izvori finansiranja za program 2003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,607,790.25 18,793,515.87 30.51% 42,814,274.38
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 3,395,860.80 0.00 0.00% 3,395,860.80
  Ukupno Program 2003 65,003,651.05 18,793,515.87 28.91% 46,210,135.18
 
  0901   Socijalna i decija zastita  
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  312  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - SOCIOHUMANITARNE ORGANIZACIJE 16,200,000.00 752,895.74 4.65% 15,447,104.26
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,200,000.00 752,895.74 4.65% 15,447,104.26
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 16,200,000.00 752,895.74 4.65% 15,447,104.26
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  313  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - CRVENI KRST 4,850,000.00 2,179,781.11 44.94% 2,670,218.89
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,850,000.00 2,179,781.11 44.94% 2,670,218.89
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 4,850,000.00 2,179,781.11 44.94% 2,670,218.89
 
  314   Projekat: PROJEKAT - DOMSKI SMEŠTAJ UČENIKA I STUDENATA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  314  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 314
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Projekat 314: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,050,000.00 2,932,676.85 13.30% 19,117,323.15
  Ukupno Funkcija 160 22,050,000.00 2,932,676.85 13.30% 19,117,323.15
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  315  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 12,545,000.00 3,972,207.35 31.66% 8,572,792.65
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 12,545,000.00 3,972,207.35 31.66% 8,572,792.65
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 12,545,000.00 3,972,207.35 31.66% 8,572,792.65
 
  316/A   Projekat: PROJEKAT -PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  316/A  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA -CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 16,370,000.00 3,954,191.12 24.16% 12,415,808.88
   
  Izvori finansiranja za projekat 316/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,370,000.00 3,954,191.12 24.16% 12,415,808.88
  Ukupno Projekat 316/A: 16,370,000.00 3,954,191.12 24.16% 12,415,808.88
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  316  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CENTAR ZA SOCIJALNI RAD DUNAV 31,750,000.00 10,540,756.89 33.20% 21,209,243.11
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 31,750,000.00 10,540,756.89 33.20% 21,209,243.11
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 31,750,000.00 10,540,756.89 33.20% 21,209,243.11
  Izvori finansiranja za funkciju 090
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 60,665,000.00 18,467,155.36 30.44% 42,197,844.64
  Ukupno Funkcija 090 60,665,000.00 18,467,155.36 30.44% 42,197,844.64
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  010   BOLEST I INVALIDNOST  
  317  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - CIR 200,000.00 76,290.70 38.15% 123,709.30
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 76,290.70 38.15% 123,709.30
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 200,000.00 76,290.70 38.15% 123,709.30
  Izvori finansiranja za funkciju 010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 200,000.00 76,290.70 38.15% 123,709.30
  Ukupno Funkcija 010 200,000.00 76,290.70 38.15% 123,709.30
 
  0901-0001   Programska aktivnost: Jednokratne pomoci i drugi oblici pomoci  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  318  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NOR I KADROVAČKA POMOĆ 1,300,000.00 370,245.60 28.48% 929,754.40
  319  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PROJEKTI IZ OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE 49,760,000.00 112,802.00 0.23% 49,647,198.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 195,367.60 15.03% 1,104,632.40
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 26,760,000.00 174,878.00 0.65% 26,585,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 23,000,000.00 112,802.00 0.49% 22,887,198.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0001: 51,060,000.00 483,047.60 0.95% 50,576,952.40
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,300,000.00 195,367.60 15.03% 1,104,632.40
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 26,760,000.00 174,878.00 0.65% 26,585,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 23,000,000.00 112,802.00 0.49% 22,887,198.00
  Ukupno Funkcija 070 51,060,000.00 483,047.60 0.95% 50,576,952.40
 
  0901-0002   Programska aktivnost: Porodicni i domski smestaj, prihvatilista i druge vrste smestaja  
  060   STANOVANJE  
  320  472  NAKNADE IZ BUDŽETA ZA STANOVANJE I ŽIVOT - DOMSKI SMEŠTAJ 500,000.00 154,843.00 30.97% 345,157.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 154,843.00 30.97% 345,157.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0002: 500,000.00 154,843.00 30.97% 345,157.00
  Izvori finansiranja za funkciju 060
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 154,843.00 30.97% 345,157.00
  Ukupno Funkcija 060 500,000.00 154,843.00 30.97% 345,157.00
 
  0901-0005   Programska aktivnost: Podrska realizaciji programa Crvenog krsta  
  070   SOCIJALNA POMOĆ UGROŽENOM STANOVNIŠTVU NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  321  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - NARODNA KUHINJA 6,800,000.00 1,615,774.76 23.76% 5,184,225.24
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,800,000.00 1,615,774.76 23.76% 5,184,225.24
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0005: 6,800,000.00 1,615,774.76 23.76% 5,184,225.24
  Izvori finansiranja za funkciju 070
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 6,800,000.00 1,615,774.76 23.76% 5,184,225.24
  Ukupno Funkcija 070 6,800,000.00 1,615,774.76 23.76% 5,184,225.24
 
  0901-0006   Programska aktivnost: Podrska deci i porodici sa decom  
  040   PORODICA I DECA  
  322  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. OŠ 1,500,000.00 840,116.52 56.01% 659,883.48
  323  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PUT. TR. SŠ 17,000,000.00 5,532,505.00 32.54% 11,467,495.00
  324  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - PRVO DETE 14,300,000.00 4,880,952.48 34.13% 9,419,047.52
  325  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - TREĆE DETE 7,200,000.00 2,258,182.99 31.36% 4,941,817.01
  326  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BORAVAK DECE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 13,100,000.00 3,362,280.15 25.67% 9,737,719.85
  327  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - DODATNA OBRAZOVNA, ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA PODRŠKA 3,200,000.00 0.00 0.00% 3,200,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0006
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 54,242,000.00 15,856,345.14 29.23% 38,385,654.86
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,058,000.00 1,017,692.00 49.45% 1,040,308.00
  Ukupno Programska aktivnost 0901-0006: 56,300,000.00 16,874,037.14 29.97% 39,425,962.86
 
  328   Projekat: PROJEKAT -BESPLATNE UŽINE  
  040   PORODICA I DECA  
  328  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA - BESPLATNE UŽINE 4,000,000.00 1,022,776.54 25.57% 2,977,223.46
   
  Izvori finansiranja za projekat 328
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 1,022,776.54 25.57% 2,977,223.46
  Ukupno Projekat 328: 4,000,000.00 1,022,776.54 25.57% 2,977,223.46
 
  329   Projekat: PROJEKAT - FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE  
  040   PORODICA I DECA  
  329  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA FINANSIRANJE VANTELESNE OPLODNJE 4,500,000.00 500,000.00 11.11% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 329
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,500,000.00 500,000.00 11.11% 4,000,000.00
  Ukupno Projekat 329: 4,500,000.00 500,000.00 11.11% 4,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 040
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 62,742,000.00 17,379,121.68 27.70% 45,362,878.32
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,058,000.00 1,017,692.00 49.45% 1,040,308.00
  Ukupno Funkcija 040 64,800,000.00 18,396,813.68 28.39% 46,403,186.32
 
  330   Projekat: PROJEKAT- FINANSIRANJE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  330  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 10,360,000.00 2,854,360.13 27.55% 7,505,639.87
   
  Izvori finansiranja za projekat 330
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,360,000.00 2,854,360.13 27.55% 7,505,639.87
  Ukupno Projekat 330: 10,360,000.00 2,854,360.13 27.55% 7,505,639.87
 
  331   Projekat: PROJEKAT - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU -INO PROJEKAT  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  331  421  STALNI TROŠKOVI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  332  423  USLUGE PO UGOVORU 4,705,000.00 2,348,283.73 49.91% 2,356,716.27
  333  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,068,000.00 504,300.00 47.22% 563,700.00
  333/A  512  MAŠINE I OPREMA 500,000.00 245,412.50 49.08% 254,587.50
   
  Izvori finansiranja za projekat 331
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,108,248.32 3,097,996.23 99.67% 10,252.09
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 3,107,000.00 0.00 0.00% 3,107,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,751.68 0.00 0.00% 58,751.68
  Ukupno Projekat 331: 6,274,000.00 3,097,996.23 49.38% 3,176,003.77
 
  334   Projekat: PROJEKAT - PODRŠKA DECI I PORODICAMA SA DECOM OŠTEĆENOM U RAZVOJU  
  090   SOCIJALNA ZAŠTITA NEKLASIFIKOVANA NA DRUGOM MESTU  
  334  421  STALNI TROŠKOVI 200.00 0.00 0.00% 200.00
  335  423  USLUGE PO UGOVORU 200.00 0.00 0.00% 200.00
  336  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200.00 0.00 0.00% 200.00
  337  426  MATERIJAL 200.00 0.00 0.00% 200.00
  338  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE, PENALI I KAMATE 200.00 0.00 0.00% 200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 334
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,000.00 0.00 0.00%% 1,000.00
  Ukupno Projekat 334: 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 090:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,109,248.32 3,097,996.23 99.64%% 11,252.09
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 3,107,000.00 0.00 0.00%% 3,107,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 10,418,751.68 2,854,360.13 27.40%% 7,564,391.55
  Ukupno Funkcija 090 16,635,000.00 5,952,356.36 35.78% 10,682,643.64
  Izvori finansiranja za program 0901
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 157,366,248.32 43,919,226.18 27.91% 113,447,022.14
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 29,867,000.00 174,878.00 0.59% 29,692,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 35,476,751.68 3,984,854.13 11.23% 31,491,897.55
  Ukupno Program 0901 222,710,000.00 48,078,958.31 21.59% 174,631,041.69
 
  1801   Zdravstvena zastita  
  1801-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje ustanova primarne zdravstvene zastite  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  339  464  DOTACIJE ORGANIZACIJAMA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA - ZDRAVSTVO 139,000,000.00 37,041,958.46 26.65% 101,958,041.54
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 139,000,000.00 37,041,958.46 26.65% 101,958,041.54
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0001: 139,000,000.00 37,041,958.46 26.65% 101,958,041.54
 
  1801-0003   Programska aktivnost: Sprovodjenje aktivnosti iz oblasti drustvene brige za javno zdravlje  
  721   OPŠTE MEDICINSKE USLUGE  
  340  423  USLUGE PO UGOVORU 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1801-0003: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 721
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 139,300,000.00 37,041,958.46 26.59% 102,258,041.54
  Ukupno Funkcija 721 139,300,000.00 37,041,958.46 26.59% 102,258,041.54
 
  341   Projekat: PROJEKAT -NABAVKA VOZILA ZA DOM ZDRAVLJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  341  512  MAŠINE I OPREMA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 341
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  Ukupno Projekat 341: 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
 
  342   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I REKONSTRUKCIJA AMBULANTE U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  341/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  342  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 58,761,000.00 200,000.00 0.34% 58,561,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 342
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 401,000.00 200,000.00 49.88% 201,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,560,000.00 0.00 0.00% 58,560,000.00
  Ukupno Projekat 342: 58,961,000.00 200,000.00 0.34% 58,761,000.00
 
  343   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI OBJEKTA ZDRAVSTVENE STANICE U NOVOM SLANKAMENU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  342/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  343  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,500,000.00 0.00 0.00% 4,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 343
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
  Ukupno Projekat 343: 4,700,000.00 0.00 0.00% 4,700,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 35,101,000.00 200,000.00 0.57% 34,901,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,560,000.00 0.00 0.00% 58,560,000.00
  Ukupno Funkcija 620 93,661,000.00 200,000.00 0.21% 93,461,000.00
  Izvori finansiranja za program 1801
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 174,401,000.00 37,241,958.46 21.35% 137,159,041.54
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 58,560,000.00 0.00 0.00% 58,560,000.00
  Ukupno Program 1801 232,961,000.00 37,241,958.46 15.99% 195,719,041.54
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
   4    NARODNA BIBLIOTEKA DR. ĐORĐE NATOŠEVIĆ  
  344  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 11,969,000.00 5,048,718.65 42.18% 6,920,281.35
  345  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 2,053,000.00 865,855.22 42.18% 1,187,144.78
  346  413  NAKNADE U NATURI 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  347  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  348  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 600,000.00 153,165.00 25.53% 446,835.00
  349  416  NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 950,000.00 365,680.07 38.49% 584,319.93
  350  421  STALNI TROŠKOVI 1,270,000.00 337,390.51 26.57% 932,609.49
  351  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 250,000.00 740.00 0.30% 249,260.00
  352  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  353  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,150,000.00 3,840.00 0.33% 1,146,160.00
  354  426  MATERIJAL 1,000,000.00 242,960.62 24.30% 757,039.38
  355  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  356  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 200,000.00 0.00 0.00% 200,000.00
  357  465  OSTALE TEKUĆE DONACIJE I TRANSFERI 1,411,200.00 516,113.69 36.57% 895,086.31
  358  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  359  512  MAŠINE I OPREMA 900,000.00 343,787.22 38.20% 556,212.78
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,673,200.00 7,878,250.98 33.28% 15,794,949.02
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 23,673,200.00 7,878,250.98 33.28% 15,794,949.02
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  NARODNA BIBLIOTEKA "DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ"  
  360  423  USLUGE PO UGOVORU 1,550,000.00 297,378.73 19.19% 1,252,621.27
  361  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 300,000.00 100,800.00 33.60% 199,200.00
  362  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 1,000,000.00 55,069.92 5.51% 944,930.08
   
  Ukupno 26,523,200.00 8,331,499.63 31.41% 18,191,700.37
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,550,000.00 453,248.65 17.77% 2,096,751.35
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 2,850,000.00 453,248.65 15.90% 2,396,751.35
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 8,331,499.63 31.77% 17,891,700.37
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Funkcija 820 26,523,200.00 8,331,499.63 31.41% 18,191,700.37
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 8,331,499.63 31.77% 17,891,700.37
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Program 1201 26,523,200.00 8,331,499.63 31.41% 18,191,700.37
  Izvori finansiranja za glavu 4
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,223,200.00 8,331,499.63 31.77%% 17,891,700.37
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 300,000.00 0.00 0.00%% 300,000.00
  Ukupno Glava 4 26,523,200.00 8,331,499.63 31.41% 18,191,700.37
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  1201-0001   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih ustanova kulture  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
   5    USTANOVA KULTURNI CENTAR  
  363  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH( ZARADE) 8,539,500.00 3,270,805.34 38.30% 5,268,694.66
  364  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 1,465,000.00 560,943.01 38.29% 904,056.99
  365  413  NAKNADE U NATURI 130,000.00 0.00 0.00% 130,000.00
  366  414  SOCIJLNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 970,000.00 0.00 0.00% 970,000.00
  367  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 340,000.00 94,029.13 27.66% 245,970.87
  368  416  NAGRADE ZPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 670,000.00 142,405.08 21.25% 527,594.92
  369  421  STALNI TROŠKOVI 5,300,000.00 1,572,542.42 29.67% 3,727,457.58
  370  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 440,000.00 115,000.00 26.14% 325,000.00
  371  423  USLUGE PO UGOVORU 2,960,000.00 278,444.70 9.41% 2,681,555.30
  372  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 3,100,000.00 1,059,152.80 34.17% 2,040,847.20
  373  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 3,050,000.00 103,898.80 3.41% 2,946,101.20
  374  426  MATERIJAL 810,000.00 288,644.39 35.64% 521,355.61
  375  431  AMORTIZACIJA NEKRETNINA I OPREME 0.00 0.00 / 0.00
  376  465  OSTALE TEKUĆE DOTACIJE I TRANSFERI 1,006,900.00 311,259.68 30.91% 695,640.32
  377  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 100,000.00 0.00 0.00% 100,000.00
  378  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  379  512  MAŠINE I OPREMA 1,100,000.00 147,249.00 13.39% 952,751.00
  380  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  381  523  ZALIHE ROBE ZA DALJU PRODAJU 0.00 0.00 / 0.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,481,400.00 7,944,374.35 23.73% 25,537,025.65
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0001: 33,481,400.00 7,944,374.35 23.73% 25,537,025.65
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  820   USLUGE KULTURE  
  KULTURNI CENTAR  
  382  423  USLUGE PO UGOVORU 1,170,000.00 308,740.00 26.39% 861,260.00
  383  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 15,110,000.00 1,249,355.80 8.27% 13,860,644.20
  384  426  MATERIJAL 200,000.00 11,874.00 5.94% 188,126.00
   
  Ukupno 49,961,400.00 9,514,344.15 19.04% 40,447,055.85
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,480,000.00 1,569,969.80 10.14% 13,910,030.20
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 16,480,000.00 1,569,969.80 9.53% 14,910,030.20
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,961,400.00 9,514,344.15 19.43% 39,447,055.85
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Funkcija 820 49,961,400.00 9,514,344.15 19.04% 40,447,055.85
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,961,400.00 9,514,344.15 19.43% 39,447,055.85
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  Ukupno Program 1201 49,961,400.00 9,514,344.15 19.04% 40,447,055.85
  Izvori finansiranja za glavu 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 48,961,400.00 9,514,344.15 19.43%% 39,447,055.85
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000,000.00 0.00 0.00%% 1,000,000.00
  Ukupno Glava 5 49,961,400.00 9,514,344.15 19.04% 40,447,055.85
 
  1201   Razvoj kulture i informisanja  
  385   Projekat: PROJEKAT - SUFINANSIRANJE TEKUĆIH RASHODA I IZDATAKA DRUGIH SUBJEKATA U KULTURI  
  820   USLUGE KULTURE  
  385  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 4,000,000.00 1,234,948.56 30.87% 2,765,051.44
   
  Izvori finansiranja za projekat 385
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 1,234,948.56 30.87% 2,765,051.44
  Ukupno Projekat 385: 4,000,000.00 1,234,948.56 30.87% 2,765,051.44
 
  385/A   Projekat: PROJEKAT- SUFINANSIRANJE PROJEKTA ZA SNIMANJE DUGOMETRAŽNOG FILMA SVETOZARJE SRPSKO  
  820   USLUGE KULTURE  
  385/A  454  SUBVENCIJE PREDUZEĆIMA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 385/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 385/A: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  386   Projekat: PROJEKAT -IZRADA SPOMEN OBELEŽJA  
  820   USLUGE KULTURE  
  386  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 1,500,000.00 598,000.00 39.87% 902,000.00
  387  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 501,000.00 0.00 0.00% 501,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 386
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,001,000.00 598,000.00 29.89% 1,403,000.00
  Ukupno Projekat 386: 2,001,000.00 598,000.00 29.89% 1,403,000.00
 
  388   Projekat: PROJEKAT- IZRADA SPOMEN OBELEŽJA 2  
  820   USLUGE KULTURE  
  388  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 388
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
  Ukupno Projekat 388: 7,800,000.00 0.00 0.00% 7,800,000.00
 
  388/A   Projekat: PROJEKAT- IZRADA SKULPTURE NA TRGU SLOBODE  
  820   USLUGE KULTURE  
  388/A  515  NEMATERIJALNA IMOVINA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 388/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Ukupno Projekat 388/A: 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 820
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,801,000.00 1,832,948.56 10.91% 14,968,051.44
  Ukupno Funkcija 820 16,801,000.00 1,832,948.56 10.91% 14,968,051.44
 
  1201-0002   Programska aktivnost: Jacanje kulturne produkcije i umetnickog stvaralastva  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  389  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA - PROGRAMI I PROJEKTI U OBLASTI KULTURE 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0002: 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
  Ukupno Funkcija 860 15,000,000.00 0.00 0.00% 15,000,000.00
 
  1201-0003   Programska aktivnost: Unapredjenje sistema ocuvanja i predtsvljanja kulturno-istoriskog nasledja  
  840   VERSKE I DRUGE USLUGE ZAJEDNICE  
  390  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA -VERSKE ZAJEDNICE 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0003
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0003: 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 840
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
  Ukupno Funkcija 840 16,000,000.00 0.00 0.00% 16,000,000.00
 
  1201-0004   Programska aktivnost: Ostvarivanje i unapredjivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  391  423  USLUGE PO UGOVORU -INFORMISANJE 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 1201-0004: 28,000,000.00 0.00 0.00% 28,000,000.00
 
  392   Projekat: PROJEKAT - OPŠTINSKE KULTURNE MANIFESTACIJE  
  860   REKREACIJA, KULTURA I VERE NEKLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  392  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA INĐIJE 1,000,000.00 10,980.00 1.10% 989,020.00
  393  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -DAN OSLOBOĐENJA U PRVOM SVETSKOM RATU 1,000,000.00 66,000.00 6.60% 934,000.00
  394  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE -GRADSKA SLAVA OPŠTINE INĐJA -DUHOVI 1,164,000.00 969,000.00 83.25% 195,000.00
  395  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - IGRE BEZ GRANICA 1,350,000.00 0.00 0.00% 1,350,000.00
  396  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - LETNJI MUZIČKI FESTIVAL 9,000,000.00 0.00 0.00% 9,000,000.00
  396/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - LIGA ŠMPIONA -NAJJAČI ČOVEK SRBIJE 2019 5,760,000.00 0.00 0.00% 5,760,000.00
  397  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE - OSTALE MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA OPŠTINU INĐIJA 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 392
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 23,274,000.00 1,045,980.00 4.49%% 22,228,020.00
  Ukupno Projekat 392: 23,274,000.00 1,045,980.00 4.49% 22,228,020.00
  Izvori finansiranja za funkciju 860:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 51,274,000.00 1,045,980.00 2.04%% 50,228,020.00
  Ukupno Funkcija 860 51,274,000.00 1,045,980.00 2.04% 50,228,020.00
  Izvori finansiranja za program 1201
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 99,075,000.00 2,878,928.56 2.91% 96,196,071.44
  Ukupno Program 1201 99,075,000.00 2,878,928.56 2.91% 96,196,071.44
 
  1301   Razvoj sporta i omladine  
  1301-0001   Programska aktivnost: Podrska lokalnim sportskim organizacijama, udruzenjima i savezima  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  398  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-SPORTSKE ORGANIZACIJE I SPORTISTI 90,000,000.00 50,680,932.92 56.31% 39,319,067.08
  399  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-INVESTICIJE 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
  400  481  DOTACIJE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA-PREVOZ SPORTISTA 5,000,000.00 2,463,540.20 49.27% 2,536,459.80
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 125,000,000.00 53,144,473.12 42.52% 71,855,526.88
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0001: 125,000,000.00 53,144,473.12 42.52% 71,855,526.88
 
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  401  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA-USTANOVA SPORTSKI CENTAR 13,000,000.00 5,955,681.85 45.81% 7,044,318.15
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 5,955,681.85 45.81% 7,044,318.15
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 13,000,000.00 5,955,681.85 45.81% 7,044,318.15
 
  1301-0005   Programska aktivnost: Sprovojenje omladinske politike  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  402  423  USLUGE PO UGOVORU 628,750.00 124,749.20 19.84% 504,000.80
  403  426  MATERIJAL 12,000.00 11,400.00 95.00% 600.00
  404  512  MAŠINE I OPREMA 65,000.00 63,850.00 98.23% 1,150.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0005
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000.00 0.00 0.00% 30,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 675,750.00 199,999.20 29.60% 475,750.80
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0005: 705,750.00 199,999.20 28.34% 505,750.80
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 138,030,000.00 59,100,154.97 42.82% 78,929,845.03
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 675,750.00 199,999.20 29.60% 475,750.80
  Ukupno Funkcija 810 138,705,750.00 59,300,154.17 42.75% 79,405,595.83
 
  405   Projekat: PROJEKAT - USLUGA ZAKUPA KLIZALIŠTA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  405  421  STALNI TROŠKOVI 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 405
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
  Ukupno Projekat 405: 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
  Ukupno Funkcija 620 5,500,000.00 1,488,000.00 27.05% 4,012,000.00
 
  405/A   Projekat: PROJEKAT - PRIBAVLJANJE MONTAŽNO DEMONTAŽNOG SPORTSKOJ OBJEKTA  
  810   USLUGE REKREACIJE I SPORTA  
  405/A  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 405/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
  Ukupno Projekat 405/A: 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 810
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
  Ukupno Funkcija 810 13,000,000.00 0.00 0.00% 13,000,000.00
 
  1301-0004   Programska aktivnost: Funkcionisanje lokalnih sportskih ustanova  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  406  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE-FAKTURISANJE 6,078,400.00 2,951,844.00 48.56% 3,126,556.00
  407  451  SUBVENCIJE JAVNIM NEFINANSIJSKIM PREDUZEĆIMA I ORGANIZACIJAMA 177,000,000.00 25,000,000.00 14.12% 152,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0004
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 183,078,400.00 27,951,844.00 15.27% 155,126,556.00
  Ukupno Programska aktivnost 1301-0004: 183,078,400.00 27,951,844.00 15.27% 155,126,556.00
 
  408   Projekat: PROJEKAT- PRIPREMA, DOPUNA DOKUMENT. I ISHODOVANJE DOKUM. ZA ZAVRŠETAK RADOVA NA SPORTSKOJ HALI U INĐIJI DO DOBIJANJA UPOTREBNE DOZVOLE I IZVOĐENJE RADOVA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  408  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 408
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 30,000,000.00 0.00 0.00% 30,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 408: 30,001,000.00 0.00 0.00% 30,001,000.00
 
  409   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA BLOKA 9 U NASELJU BEŠKA NAMENJENOM ZA SPORTSKO REKREATIV. SADRŽAJE I IZGRADNJU SPORTSKE SALE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  409  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 600,000.00 216,000.00 36.00% 384,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 409
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 216,000.00 36.00% 384,000.00
  Ukupno Projekat 409: 600,000.00 216,000.00 36.00% 384,000.00
 
  410   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA SPORTSKE HALE U BEŠKI PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  409/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  410  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10,201,000.00 0.00 0.00% 10,201,000.00
  411  541  ZEMLJIŠTE 2,500,000.00 0.00 0.00% 2,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 410
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,100,000.00 0.00 0.00% 13,100,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
  Ukupno Projekat 410: 13,101,000.00 0.00 0.00% 13,101,000.00
 
  412   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE REKONSTRUKCIJE STADIONA HAJDUK U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  412  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 412
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 412: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  413   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA ZA HIDROMASAŽNI BAZEN I PLATO  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  413  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 413
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
  Ukupno Projekat 413: 2,000,000.00 824,628.00 41.23% 1,175,372.00
 
  414   Projekat: PROJEKAT - UREĐENJE GRADSKOG BAZENA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  414  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 5,280,000.00 836,067.40 15.83% 4,443,932.60
   
  Izvori finansiranja za projekat 414
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,280,000.00 836,067.40 15.83% 4,443,932.60
  Ukupno Projekat 414: 5,280,000.00 836,067.40 15.83% 4,443,932.60
 
  415   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA TROTOARA OKO SPORTSKE HALE U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  415  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 415
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
  Ukupno Projekat 415: 1,700,000.00 0.00 0.00% 1,700,000.00
 
  416   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA NA SPORTSKIM TERENIMA U LEJAMA -PRVA FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  416  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 14,280,000.00 0.00 0.00% 14,280,000.00
  417  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 416
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 14,281,000.00 0.00 0.00% 14,281,000.00
  Ukupno Projekat 416: 14,281,000.00 0.00 0.00% 14,281,000.00
 
  418   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTA I IZGRADNJA TRIM STAZE SA JAVNIM OSVETLJENJEM U LEJAMA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  418  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12,852,000.00 0.00 0.00% 12,852,000.00
  419  512  MAŠINE I OPREMA 1,000.00 0.00 0.00% 1,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 418
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,958,700.00 0.00 0.00% 2,958,700.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,894,300.00 0.00 0.00% 9,894,300.00
  Ukupno Projekat 418: 12,853,000.00 0.00 0.00% 12,853,000.00
 
  420   Projekat: PROJEKAT -IZGRADNJA SPORTSKE SALE U INĐIJI -IV FAZA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  419/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  420  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 86,449,329.59 0.00 0.00% 86,449,329.59
   
  Izvori finansiranja za projekat 420
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 10,400,000.00 0.00 0.00% 10,400,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 76,449,329.59 0.00 0.00% 76,449,329.59
  Ukupno Projekat 420: 86,849,329.59 0.00 0.00% 86,849,329.59
 
  421   Projekat: PROJEKAT - ZAVRŠETAK IZGRADNJE SPORTSKE HALE U INĐIJI- PARTERNO UREĐENJE  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  420/А  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 400,000.00 0.00 0.00% 400,000.00
  421  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 132,600,000.00 0.00 0.00% 132,600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 421
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 130,000,000.00 0.00 0.00% 130,000,000.00
  Ukupno Projekat 421: 133,000,000.00 0.00 0.00% 133,000,000.00
 
  422   Projekat: PROJEKAT -SANACIJA OTVORENOG ŠKOLSKOG TERENA U OŠ BRANKO RADIČEVIĆ U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  422  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,800,000.00 3,717,318.00 97.82% 82,682.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 422
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 1,717,318.00 95.41% 82,682.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00% 0.00
  Ukupno Projekat 422: 3,800,000.00 3,717,318.00 97.82% 82,682.00
 
  423   Projekat: PROJEKAT - INVESTICIJE U SPORTU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  422/A  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 423
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
  Ukupno Projekat 423: 800,000.00 0.00 0.00% 800,000.00
 
  422/A1   Projekat: PROJEKAT- SPORTSKI TEREN U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  422/A1  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 422/A1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  Ukupno Projekat 422/A1: 4,000,000.00 0.00 0.00% 4,000,000.00
 
  423   Projekat: PROJEKAT - INVESTICIJE U SPORTU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  423  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15,600,000.00 0.00 0.00% 15,600,000.00
  424  512  MAŠINE I OPREMA 3,500,000.00 1,697,400.00 48.50% 1,802,600.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 423
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 19,100,000.00 1,697,400.00 8.89% 17,402,600.00
  Ukupno Projekat 423: 19,100,000.00 1,697,400.00 8.89% 17,402,600.00
 
  424/A   Projekat: PROJEKAT - SOCIJALNA INTEGRACIJA KROZ PARASPORT -PARAINSPIRED  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  424/A  423  USLUGE PO UGOVORU 1,050,000.00 0.00 0.00% 1,050,000.00
  424/Б  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  424/В  512  MAŠINE I OPREMA 150,000.00 0.00 0.00% 150,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 424/A
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,000.00 0.00 0.00%% 100,000.00
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00%% 2,900,000.00
  Ukupno Projekat 424/A: 3,000,000.00 0.00 0.00% 3,000,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620:
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 290,798,100.00 33,243,257.40 11.43%% 257,554,842.60
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00%% 2,900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 220,345,629.59 2,000,000.00 0.91%% 218,345,629.59
  Ukupno Funkcija 620 514,043,729.59 35,243,257.40 6.86% 478,800,472.19
  Izvori finansiranja za program 1301
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 447,328,100.00 93,831,412.37 20.98% 353,496,687.63
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 2,900,000.00 0.00 0.00% 2,900,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 221,021,379.59 2,199,999.20 1.00% 218,821,380.39
  Ukupno Program 1301 671,249,479.59 96,031,411.57 14.31% 575,218,068.02
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0009   Programska aktivnost: Tekuca budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  425  499  TEKUĆA REZERVA 33,555,952.40 0.00 0.00% 33,555,952.40
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0009
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 33,555,952.40 0.00 0.00% 33,555,952.40
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0009: 33,555,952.40 0.00 0.00% 33,555,952.40
 
  0602-0010   Programska aktivnost: Stalna budzetska rezerva  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  426  499  STALNA REZERVA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0010
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0010: 1,800,000.00 0.00 0.00% 1,800,000.00
 
  427   Projekat: PROJEKAT - LAP - ZA UNAPREĐENJE OBRZOVANJA, ZAPOŠLJAVNJA, ZDRAVLJA I STANOVANJA ROMA U OPŠTINI INĐIJA 2016-2020. GOD  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  427  472  NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDŽETA 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 427
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
  Ukupno Projekat 427: 22,000,000.00 0.00 0.00% 22,000,000.00
 
  428   Projekat: PROJEKAT - SANACIJA KROVA NA OBJEKTU DOMA KULTURE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  428  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 428
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
  Ukupno Projekat 428: 2,940,000.00 0.00 0.00% 2,940,000.00
 
  429   Projekat: PROJEKAT - TEKUĆE ODRŽAVANJE FASADE I PROSTORIJA AMBULANTE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  429  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 429
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
  Ukupno Projekat 429: 4,740,000.00 60,000.00 1.27% 4,680,000.00
 
  430   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GASIFIKACIJU OBJEKTA DOMA KULTURE U NOVIM KARLOVCIMA  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  430  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 430
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
  Ukupno Projekat 430: 180,000.00 0.00 0.00% 180,000.00
 
  431   Projekat: PROJEKAT -IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU LOVAČKOG DOMA U LJUKOVU  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
  431  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 431
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Ukupno Projekat 431: 300,000.00 0.00 0.00% 300,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,515,952.40 60,000.00 0.09% 65,455,952.40
  Ukupno Funkcija 160 65,515,952.40 60,000.00 0.09% 65,455,952.40
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 65,515,952.40 60,000.00 0.09% 65,455,952.40
  Ukupno Program 0602 65,515,952.40 60,000.00 0.09% 65,455,952.40
 
  0602   Opste usluge lokalne samouprave  
  0602-0002   Programska aktivnost: Funkcionisanje mesnih zajednica  
  160   OPŠTE JAVNE USLUGE KOJE NISU KLASIFIKOVANE NA DRUGOM MESTU  
   1    MESNE ZAJEDNICE  
  432  411  PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 3,945,292.62 1,346,491.54 34.13% 2,598,801.08
  433  412  SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 677,000.00 230,923.34 34.11% 446,076.66
  434  414  SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA 686,200.00 0.00 0.00% 686,200.00
  435  415  NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 144,400.00 47,698.75 33.03% 96,701.25
  436  421  STALNI TROŠKOVI 4,218,740.00 1,276,928.64 30.27% 2,941,811.36
  437  422  TROŠKOVI PUTOVANJA 444,000.00 108,296.08 24.39% 335,703.92
  438  423  USLUGE PO UGOVORU 8,303,200.00 2,722,488.71 32.79% 5,580,711.29
  439  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 795,500.00 12,986.88 1.63% 782,513.12
  440  425  TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE 8,202,233.00 767,901.36 9.36% 7,434,331.64
  441  426  MATERIJAL 2,005,000.00 305,836.04 15.25% 1,699,163.96
  442  441  OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 20,000.00 0.00 0.00% 20,000.00
  443  444  PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA 40,000.00 0.00 0.00% 40,000.00
  444  465  OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 465,150.00 155,840.03 33.50% 309,309.97
  445  482  POREZI, OBAVEZNE TAKSE I KAZNE 333,000.00 0.00 0.00% 333,000.00
  446  483  NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENJU SUDOVA 93,000.00 18,814.53 20.23% 74,185.47
  447  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 160,000.00 0.00 0.00% 160,000.00
  448  512  MAŠINE I OPREMA 2,159,000.00 128,880.00 5.97% 2,030,120.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0002
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,691,715.62 7,123,085.90 21.79% 25,568,629.72
  Ukupno Programska aktivnost 0602-0002: 32,691,715.62 7,123,085.90 21.79% 25,568,629.72
  Izvori finansiranja za funkciju 160
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 32,691,715.62 7,123,085.90 21.79% 25,568,629.72
  Ukupno Funkcija 160 32,691,715.62 7,123,085.90 21.79% 25,568,629.72
 
  449   Projekat: PROJEKAT -OPREMANJE DOMA KULTURE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  449  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,000,000.00 0.00 0.00% 2,000,000.00
  450  512  MAŠINE I OPREMA 2,000,000.00 473,190.60 23.66% 1,526,809.40
   
  Izvori finansiranja za projekat 449
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,000,000.00 473,190.60 11.83% 3,526,809.40
  Ukupno Projekat 449: 4,000,000.00 473,190.60 11.83% 3,526,809.40
 
  451   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA DOMA KULTURE U MARADIKU  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  451  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 451
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 451: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 5,500,000.00 473,190.60 8.60% 5,026,809.40
  Ukupno Funkcija 620 5,500,000.00 473,190.60 8.60% 5,026,809.40
  Izvori finansiranja za program 0602
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,191,715.62 7,596,276.50 19.89% 30,595,439.12
  Ukupno Program 0602 38,191,715.62 7,596,276.50 19.89% 30,595,439.12
  Izvori finansiranja za glavu 1
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 38,191,715.62 7,596,276.50 19.89%% 30,595,439.12
  Ukupno Glava 1 38,191,715.62 7,596,276.50 19.89% 30,595,439.12
 
  0501   Energetska efikasnost i obnavljivi izvori energije  
  0501-0001   Programska aktivnost: Energetski menadzment  
  640   ULIČNA RASVETA  
  452  421  STALNI TROŠKOVI 70,400,000.00 30,360,394.69 43.13% 40,039,605.31
  453  424  SPECIJALIZOVANE USLUGE 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
  454  513  OSTALE NEKRETNINE I OPREMA 2,500,000.00 1,249,800.00 49.99% 1,250,200.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 0001
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 73,900,000.00 31,610,194.69 42.77% 42,289,805.31
  Ukupno Programska aktivnost 0501-0001: 73,900,000.00 31,610,194.69 42.77% 42,289,805.31
  Izvori finansiranja za funkciju 640
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 73,900,000.00 31,610,194.69 42.77% 42,289,805.31
  Ukupno Funkcija 640 73,900,000.00 31,610,194.69 42.77% 42,289,805.31
 
  455   Projekat: PROJEKAT -IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU I IZVOĐENJE RADOVA INVEST. ODRŽAVANJA I UNAPREĐENJA ENERG. EFIKAS. I PROTIVPOŽAR. ZAŠTITE NA OBJEKTU TEHNIČKE ŠKOLE I GIMNAZIJE U INĐIJI  
  920   SREDNJE OBRAZOVANJE  
  455  463  TRANSFERI OSTALIM NIVOIMA VLASTI 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 455
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Projekat 455: 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 920
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
  Ukupno Funkcija 920 600,000.00 0.00 0.00% 600,000.00
 
  456   Projekat: PROJEKAT - ELABORAT ENERTGETSKE EFIKASNOSTI ZGRADE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD DUNAV U INĐIJI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  456  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 456
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 46,000.00 0.00 0.00% 46,000.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 62,000.00 0.00 0.00% 62,000.00
  Ukupno Projekat 456: 108,000.00 0.00 0.00% 108,000.00
 
  457   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA PRODUŽETAKA MREŽE JAVNE RASVETE U ULICAMA NA TERITORIJI OPŠTINE INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  457  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 457
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
  Ukupno Projekat 457: 2,040,000.00 0.00 0.00% 2,040,000.00
 
  458   Projekat: PROJEKAT-SANACIJA JAVNOG OSVETLJENJA U NASELJENOM MESTU JARKOVCI U OPŠTINI INĐIJA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  458  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 458
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 61,184.00 0.00 0.00% 61,184.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 2,998,016.00 0.00 0.00% 2,998,016.00
  Ukupno Projekat 458: 3,059,200.00 0.00 0.00% 3,059,200.00
 
  459   Projekat: PROJEKAT - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU JAVNE RASVETE U INDUSTRIJSKOJ ZONI INĐIJA-LOKACIJA 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  459  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 459
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 150,000.34 0.00 0.00% 150,000.34
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 849,999.66 0.00 0.00% 849,999.66
  Ukupno Projekat 459: 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
 
  460   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA JAVNE RASVETE DUŽ SAOBRAĆAJNICE S2 I S3 ( deo) -lokacija 15  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  460  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 23,435,104.00 849,999.66 3.63% 22,585,104.34
   
  Izvori finansiranja za projekat 460
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 13,862,136.00 0.00 0.00% 13,862,136.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 9,572,968.00 849,999.66 8.88% 8,722,968.34
  Ukupno Projekat 460: 23,435,104.00 849,999.66 3.63% 22,585,104.34
 
  461   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA JAVNE RASVETE U PARKU DANICE JOVANOVIĆ U BEŠKI  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  461  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  461/A  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 1,000,000.00 0.00 0.00% 1,000,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 461
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
  Ukupno Projekat 461: 1,500,000.00 0.00 0.00% 1,500,000.00
 
  462   Projekat: PROJEKAT- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA OSVETLJENJE PEŠAČKIH PRELAZA U ZONI ŠKOLA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  462  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 462
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Projekat 462: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
 
  463   Projekat: PROJEKAT- IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE( STS) KAMENOVA ULICA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  463  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 463
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
  Ukupno Projekat 463: 4,284,000.00 0.00 0.00% 4,284,000.00
 
  464   Projekat: PROJEKAT - IZGRADNJA STUBNE TRAFO STANICE ( STS) NOVOSADSKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  464  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
   
  Izvori finansiranja za projekat 464
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
  Ukupno Projekat 464: 3,550,000.00 0.00 0.00% 3,550,000.00
 
  465   Projekat: PROJEKAT -UČEŠĆE U IZGRADNJI SREDNJENAPONSKOG DALEKOVODA OD N. SLANKAMENA DO SURDUKA  
  620   RAZVOJ ZAJEDNICE  
  465  511  ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
   
  Izvori finansiranja za programsku aktivnost 465
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Ukupno Programska aktivnost 0501-465: 500,000.00 0.00 0.00% 500,000.00
  Izvori finansiranja za funkciju 620
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 26,493,320.34 0.00 0.00% 26,493,320.34
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,482,983.66 849,999.66 6.30% 12,632,984.00
  Ukupno Funkcija 620 39,976,304.00 849,999.66 2.13% 39,126,304.34
  Izvori finansiranja za program 0501
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 100,993,320.34 31,610,194.69 31.30% 69,383,125.65
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 13,482,983.66 849,999.66 6.30% 12,632,984.00
  Ukupno Program 0501 114,476,304.00 32,460,194.35 28.36% 82,016,109.65
  Izvori finansiranja za razdeo 5
01 SREDSTVA IZ BUDŽETA 4,455,035,131.18 751,869,198.63 16.88% 3,703,165,932.55
06 DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA 42,767,000.00 174,878.00 0.41% 42,592,122.00
07 SREDSTVA IZ TRANSFERA OD OSTALIH NIVOA VLASTI 710,981,317.72 148,287,748.70 20.86% 562,693,569.02
10 PRIMANJA OD DOMAĆIH ZADUŽIVANJA 588,126,351.10 320,445,694.83 54.49% 267,680,656.27
  Ukupno Razdeo 5 5,796,909,800.00 1,220,777,520.16 21.06% 4,576,132,279.84
   
Stanje: 5,895,500,000.00 1,257,609,971.21   21.33% 4,637,890,028.79

Program/PA/Projekat Šifra Cilj Indikator Vrednost u baznoj godini (2019) Ciljana vrednost (2020) Ciljana vrednost (2021) Ciljana vrednost (2022) Sredstva iz budžeta Sopstveni i drugi prihodi Ukupna sredstva
              Ukupno