21.09.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу економског објекта (специјализовано складиште за пољопривредне производе), носиолац пројекта Влаовић Александар из Бешке погледајте ОВДЕ


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу економског објекта (специјализовано складиште за пољопривредне производе), носиолац пројекта Стаменковић Срећка из Бешке погледајте ОВДЕ


Комисија за планове општине Инђија утврдила је Нацрт Плана детаљне регулације дела блока 1 у Инђији и на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Сл. гласник РС'', број 32/19) ОГЛАШАВА:

  

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ     
ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 1 У ИНЂИЈИ


1.   ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 21. септембра 2022. годинедо 21. октобра 2022. године, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

2.   ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Инђија одржаће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана бр. 1 у Инђији, дана 28. октобра 2022. године, у 15.00 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом Плана, у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Инђија. 

3.   Примедбе на планирана решења дата Нацртом Плана детаљне регулације дела блока 1 у Инђији, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, најкасније до 21. октобра 2022. године.                          

1.1. Извод из ПГР Инђије - Модел

1.2. Граница плана са постојећом наменом површина - Модел

2.1. Граница обухвата плана са поделом на целине - Модел

2.2. Планирана намена површина - Модел

2.3. Регулација, нивелација, саобраћај - Модел

2.4. Препарцелација - предлог - Модел

2.5. Инфраструктура са синхрон планом - Модел

2.6. Јавно и спровођење - Модел

Оверен КТП

ПДР дела блока 1 у Инђији - Нацрт 


КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА


07.09.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ да је донето решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње комплекса соларне електране „Toyo Tire Taiyo power plant “ снаге 8,4 МWp погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ31.08.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ да је донето решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње станице за снабдевање горивом на захтев носиоца пројекта „М&B TRANS“ погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ

Студију о промени утицаја погледајте ОВДЕ31.08.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице „НС1603_01 СМ_Инђија _североисток“ GSM900 /UMTS2100/ LTE800/ LTE2100/ LTE1800,Носиолац пројекта „А1 СРБИЈА“ д.о.о. из Новог Београда погледајте ОВДЕ


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А
О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

О Г Л А Ш А В А

РАНИ ЈАВНИ УВИД 

У

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 38 У ИНЂИЈИ 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације дела блока 38 у Инђији, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 9/22.

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 31. августа 2022. године до 15. септембра 2022. године. 

Материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 38 у Инђији биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

- у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија.

- у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.rs/).

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 38 у Инђији, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 15. септембра 2022. године.

ПДР бео блока 38 у Инђији погледајте ОВДЕ


10.08.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину

Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, на захтев носиoца пројекта „SATIM GRANIT“ д.о.о. из Инђије, Новосадска улица број 2,  спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу пословно – производно - складишног објекта , на катастарској парцели број 6035/7 КО Инђија, у оквиру планиране радне зоне –локација 15, на територији општине Инђија.  У спроведеном поступку донето је решење да за предметни објекат није потребна процена утицаја на животну средину.

ОБАВЕШТЕЊЕ

РЕШЕЊЕ


10.08.2022

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавамо вас да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за изградњу комплекса соларне електране „Toyo Tire Taiyo power plant снаге 8,4 МWp на делу катастарске парцеле број 7949 КО Инђија,  на територији општине Инђија, oд стране носиоца пројекта „ТОYO TIRE SERBIA“ д.о.о из Инђије, ул. Индустријска 3 број 5.

ОБАВЕШТЕЊЕ
12345678