01.02.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за замену секундарног радара и антенског система на постојећој радарској станици „Кошевац“, на захтев носиoца пројекта Контрола летења Србије и Црне Горе „SMATSA“ д.о.о. из Београда погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ25.01.2023.

ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу винарије, носиолац пројекта „PERLO GROUP INTERNACIONAL“ д.о.о. из Бешке погледајте ОВДЕ


25.01.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да је потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат постројења за складиштење и третман неопасног отпада, на захтев носиoца пројекта „OМЕГА“ СЗР из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ18.01.2023.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за замену секундарног радара и антенског система на постојећој радарској станици „Кошевац“, носиолац пројекта Контрола летења Србије и Црне Горе „SMATSA“ д.о.о. погледајте ОВДЕ


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А
О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А
Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

 

О Г Л А Ш А В А
РАНИ ЈАВНИ УВИД
У

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 18 У ИНЂИЈИ

  

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације дела блока 18 у Инђији, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 2/22 и 7/22.

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 18. јануара 2023. године до 02. фебруара 2023. године.

 

Материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 18 у Инђији биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

-   у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија. -   у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.rs/). 

 

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 18 у Инђији, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 02. фебруара 2023. године.


Пратећу документацију преузмите ОВДЕ


12.01.2023

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

на животну средину

Носиолац пројекта„OМЕГА“СЗР из Инђије, Авалска улица број 7, поднео је захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за постројење за складиштење и третман неопасног отпада (отпадних гума), на катастарској парцели број 2995/16 КО Инђија, у Авалској улици број 7, на територији општине Инђија.

 

Увид у документацију из захтева носиоца пројекта могућ је у периоду од 10 дана од дана објављивања овог огласа и то од 11.01.2023. године до 23.01.2023. године, сваког радног дана у времену од 9.00-12.00

часова у просторијама Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Цара Душана број 1.

 Заинтересована јавност, органи и организације могу доставити своја мишљења у писаној форми на адресу надлежног органа, Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управа општине Инђија, Цара Душана 1, за време трајања јавног увида.

 OBAVESTENJE O PODNETOM ZAHTEVU