14.02.2024.

OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta za proizvodnju betonske galanterije, nosioci projekta Aleksandar Velaja i Marjana iz Inđije pogledajte OVDE


OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju skadišnog objekta, nosioci projekta „DM-WAREHOUSE“ d.o.o. iz Inđije pogledajte OVDE


OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za dogradnju, rekonstrukciju postojećeg objekta i novu izgradnju skladišnog objekta, nosioci projekta „UNIMA TERM“ d.o.o.  iz Inđije pogledajte OVDE14.02.2024.


OBAVEŠTENjE o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za izgradnju proizvodnog kompleksa za proizvodnju metalnih delova za elektro motore, na zahtev nosioca projekta „JFE Shoji Serbia“ d.o.o. iz Novog Beograda pogledajte OVDE

Rešenje pogledajte OVDE


07.02.2024.

OBAVEŠTENjE o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta - prodajni salon na zahtev nosioca projekta „TRKULJA CAPITAL GROUP“ d.o.o. iz Inđije pogledajte OVDE

Rešenje pogledajte OVDE07.02.2024.

OBAVEŠTENjE o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta - prodajni salon, na zahtev nosioca projekta „MAX INVEST GRADNJA“ d.o.o. iz Stare Pazove pogledajte OVDE

Rešenje pogledajte OVDE07.02.2024.


OBAVEŠTENjE o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za formiranje postrojenje za skladištenje neopasnog otpada u postojećem objektu - magacinu, na zahtev nosioca projekta „KAZ OIL“ d.o.o. iz Inđije pogledajte OVDE

Rešenje pogledajte OVDE


Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Sl. glasnik RS'', broj 32/19), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

OGLAŠAVA

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE
REKONSTRUKCIJE I IZGRADNjE PETLjE ''MARADIK'' NA DRŽAVNOM PUTU PRVOG A REDA A1 (E75)

  

1.     JAVNI UVID obaviće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana broj 1 u Inđiji, u periodu od 07. februara 2024. godinedo 08. marta 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

 

2.     JAVNA SEDNICA Komisije za planove Opštine Inđija održaće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana br. 1 u Inđiji, dana 18. marta  2024. godine, u 15.00 časova. U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom Plana, u pisanom obliku, mogu iste obrazložiti pred Komisijom za planove opštine Inđija.

 

3.     Primedbe na planirana rešenja data Nacrtom Plana detaljne regulacije rekonstrukcije i izgradnje petlje ''Maradik'' na državnom putu prvog A reda A1 (E75), isključivo u pisanoj formi, mogu se tokom javnog uvida dostaviti Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, najkasnije do 08. marta 2024. godine.

 

NAČELNIK ODELjENjA dipl.inž.saob. Tijana Došen

01 aa Postojece.pdf
02 aa Planirana namena povrsina na katastarsko-topografskoj podlozi.pdf
03 aa Regulacija i nivelacija .pdf
04 aa Plan parcelacije sa analitičko-geodetskim elementima i smernice za sprovođenje.pdf
05 aa Infrastruktura.pdf
06 aa Inženjersko geološka karta ograničenja i povoljnosti terena.pdf
NACRT PLANA MARADIK.pdf


Na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Sl. glasnik RS'', broj 32/19), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

OGLAŠAVA

JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA BLOKA 42 U INĐIJI

 

 

1.     JAVNI UVID obaviće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana broj 1 u Inđiji, u periodu od 31. januara 2024. godinedo 01. marta 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

 

2.     JAVNA SEDNICA Komisije za planove Opštine Inđija održaće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana br. 1 u Inđiji, dana 11. marta  2024. godine, u 15.00 časova. U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom Plana, u pisanom obliku, mogu iste obrazložiti pred Komisijom za planove opštine Inđija.

 

3.     Primedbe na planirana rešenja data Nacrtom Plana detaljne regulacije dela bloka 42 u Inđiji, isključivo u pisanoj formi, mogu se tokom javnog uvida dostaviti Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, najkasnije do 01. marta 2024. godine.

 

 

NAČELNIK ODELjENjA

dipl.inž.saob. Tijana Došen


Plan detaljne regulacije dela bloka 42 u Indjiji

List 1.1_Postojeca namena DUP januar-Model

List 1.2_postojeca koriscenje januar-Model

List 2_planirana namena januar-Model

List 3_reg niv januar-Model

List 4_Sprovodjenje januar-Model

List 5_ViK10 januar-Model

List 6_elektro januar-Model

List 7_Gas januar-Model

List 8_Sinhron januar-Model


24.01.2024.


OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju proizvodnog kompleksa za proizvodnju metalnih delova za elektro motore, nosilac projekta „JFE Shoji Serbia“ d.o.o. iz Novog Beograda pogledajte OVDE


Na osnovu člana 50. i 51b. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Sl. glasnik RS'', broj 32/19), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

OGLAŠAVA

JAVNI UVID U NACRT
IZMENA I DOPUNA PLANA DETALjNE REGULACIJE SEVEROISTOČNE RADNE ZONE U INĐIJI

  

1.     JAVNI UVID obaviće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana broj 1 u Inđiji, u periodu od 24. januara 2024. godinedo 08. februara 2024. godine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

 

2.     JAVNA SEDNICA Komisije za planove Opštine Inđija održaće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana br. 1 u Inđiji, dana 19. februara  2024. godine, u 15.00 časova. U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom Plana, u pisanom obliku, mogu iste obrazložiti pred Komisijom za planove opštine Inđija.

 

3.     Primedbe na planirana rešenja data Nacrtom Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije severoistočne radne zone u Inđiji, isključivo u pisanoj formi, mogu se tokom javnog uvida dostaviti Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, najkasnije do 08. februara 2024. godine.

 

                          

 

NAČELNIK ODELjENjA
dipl.inž.saob. Tijana Došen


ID PDR severoistiočne radne zone preuzmite OVDE


Republika Srbija  
Autonomna pokrajina Vojvodina
Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

 

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19) i čl. 5. i 19.  Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10)

 

oglašava

JAVNI UVID

U

NACRT IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE
SISTEMA ZA VODOSNABDEVANjE „ISTOČNI SREM“
I
IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA  

IZMENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE
SISTEMA ZA VODOSNABDEVANjE „ISTOČNI SREM“NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

Nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“ (u daljem tekstu: Nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana) iIzveštaj o strateškoj proceni uticaja Izmena i dopuna  Prostornog plana područja posebne namene sistema za vodosnabdevanje „Istočni Srem“  na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja)obuhvata deo teritorija jedinica lokalnih samouprava: opština Inđija, Ruma, Irig, Stara Pazova i Pećinci i grada Sremska Mitrovica.

 

1. Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, održaće se u trajanju od 30 dana, od 18.01.2024. godine do 16.02.2024. godine.

Nacrt Izmena i dopuna Prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izloženi na javni uvid i dostupni na uvid zainteresovanoj javnosti:

- u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) i u analognom obliku u prostorijama Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad;

- U analognom i digitalnom obliku u prostorijama organa nadležnih za poslove prostornog planiranja i urbanizma Grada Sremska Mitrovica i Opština Inđija, Ruma, Irig, Stara Pazova i Pećinci.

 

Javna prezentacija Nacrta Prostornog plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja biće održana u zgradi Opštinske uprave Opštine Inđija, Cara Dušana broj 1, Inđija 2, 06.02.2024. godine sa početkom u 11:00 časova.

Primedbe na Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja, fizička i pravna lica mogu dostaviti, isključivo u pisanom obliku, Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina br. 16, 21000 Novi Sad, ili preko organa jedinica lokalne samouprave u obuhvatu plana nadležnih za poslove urbanizma, u toku trajanja javnog uvida, do 16.02.2024. godine.

Javna sednica Komisije za javni uvid održaće se 28.02.2024.godine u zgradi Pokrajinske vlade, Banovinski prolaz bb, Novi Sad,  u žutom salonu, sa početkom u 15,00 časova.

 

2. U skladu sa odredbama člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji, o izvršenom javnom uvidu nadležni organ, odnosno Komisija, će sačiniti Izveštaj o obavljenom javnom uvidu i dostaviti ga Nosiocu izrade Plana - Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam i zaštitu životne sredine.

 


12