17.07.2024.

OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za formiranje postrojenja za skladištnje neopasnog otpada na otvorenom na katastarskoj parceli broj 3672 KO Inđija, u Ulici Branka Radičevića broj 57, na teritoriji opštine Inđija, na zahtev  nosioca projekta „B3 KOMERC“ Živojin Stević Piz Ljukova, možete pogledati OVDE


 17.07.2024.

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu  za izgradnju poslovnog objekta mini-marketana katastarskim parcelama broj 1493/2 i 1494 KO Novi Slankamen, u Ulici Cara Dušana broj 115, na teritoriji opštine Inđija, na zahtev  nosioca projekta „ZAM“ d.o.o. sa sedištem u Inđiji, možete pogledati OVDE


REPUBLIKA  SRBIJA
AUTONONA  POKRAJINA  VOJVODINA
OPŠTINA  INĐIJA

Odeljenje za urbanizam,komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23)

 

O G L A Š A V A
RANI JAVNI UVID

U
PLAN DETALjNE REGULACIJEZA TS 400/110KV I TS 110/20KV
SA PRIKLjUČNIM DALEKOVODOM I PRISTUPNOM SAOBRAĆAJNICOM
U KO KRČEDIN I KO NOVI KARLOVCI 

 

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Skupština opštine Inđija donela Odluku o izradi  Plana detaljne regulacije za TS 400/110 kV i TS 110/20 kV sa priključnim dalekovodom i pristupnom saobraćajnicom u KO Krčedin i KO Novi Karlovci, koja je objavljena u ''Službenom listu opštine Inđija'' broj 7/24.

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Inđija, kao nosilac izrade navedenog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostornih celina, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

 

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 12. jula 2024. godine do 26. jula 2024. godine.

 

Materijal za izradu Plana detaljne regulacije za TS 400/110 kV i TS 110/20 kV sa priključnim dalekovodom i pristupnom saobraćajnicom u KO Krčedin i KO Novi Karlovci biće izložen u zgradi Skupštine opštine Inđija, Ulica cara Dušana broj 1, u Inđiji, i dostupan na uvid zainteresovanoj javnosti:

-   u analognom i digitalnom obliku, u zgradi Skupštine opštine Inđija, Ulica cara Dušana broj 1, Inđija;

-   u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi opštine Inđija (http://www.indjija.rs/).

 

Pravna i fizička lica mogu da dostave primedbe i sugestije na Materijal za izradu Plana detaljne regulacije za TS 400/110 kV i TS 110/20 kV sa priključnim dalekovodom i pristupnom saobraćajnicom u KO Krčedin i KO Novi Karlovci, u pisanom obliku, na adresu Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Inđija, Ulica cara Dušana broj 1, Inđija, najkasnije do 26. jula 2024. godine. 


NAMENA PROSTORA

MREŽA NASELjA I INFRASTRUKTURNI SISTEM

TURIZAM I ZAŠTITA PROSTORA

PLAN DETALjNE REGULACIJE

GRANICE PLANA SA PLANIRANOM PRETEŽNOM NAMENOM POVRŠINA


 10.07.2024.

OBAVEŠTENJE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu  za izgradnju proizvodnog objekta ( obrada metala hladnim putem bez hemijskog ili termičkog tretiranja metala)na katastarskoj parceli broj 8136 KO Inđija, blok 36 u Ulici Save Kovačević bb, na teritoriji opštine Inđija, na zahtev nosioca  projekta „ARMOD“ d.o.o. iz Inđije, pogledajte OVDE


 

 03.06.2024.  

OBAVEŠTENjEо donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za izgradnju krovne fotonaponske elektrane snage 390kWp na krovu objektana katastarskoj parceli broj 7505/21 KO Inđija, na teritoriji opštine Inđija,  na zahtev nosioca projekta „IZOTERM PLAMA“ d.o.o. iz Inđije, pogledajte OVDE


19.06.2024


OBAVEŠTENjE da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat dogradnje kompleksa farme brojlera na katastarskim parcelama broj 3025/3 i 3025/5 KO Beška, od strane nosioca projekta „TENEN“ d.o.o. sa sedištem u Čeneju, Salaš broj 101B pogledajte OVDE

Studiju pogledajte OVDE


19.06.2024.


OBAVEŠTENjE o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za izgradnju solarne elektrane snage 150kW na krovu objekta, na zahtev nosioca projekta JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ iz Inđije pogledajte OVDE

Rešenje pogledajte OVDE12.06.2024.


OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju krovne fotonaponske elektrane snage 390kWp na krovu objekta, nosiolac projekta „IZOTERM PLAMA“ d.o.o iz Inđije, Ulica Svetog Save bb pogledajte OVDE


123456