13.09.2023.

 OBAVEŠTENjE o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za postavljanje fotonaponske elektrane na krovovima objekata snage 420kW na zahtev nosioca projekta „MAKSIM BG“ d.o.o. iz Inđije, Ulica Vojvode Putnika  BB možete pogledati OVDE

Rešenje možete pogledati OVDE

 


13.09.2023.

OBAVEŠTENjE o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za izgradnju poslovno proizvodnog objekta upravna zgrada i radionica za mašinsku obradu metala na zahtev nosioca projekta „RMV GROUP“ d.o.o. iz Inđije, Ulica Pinc 1 BB možete pogledati  OVDE 

Rešenje pogledajte OVDE


Komisija za planove opštine Inđija utvrdila je Nacrt Plana detaljne regulacije radne površine – Lokacija 5 u KO Beška i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Sl. glasnik RS'', broj 32/19) OGLAŠAVA:

JAVNI UVID
U NACRT

PLANA DETALjNE REGULACIJE RADNE POVRŠINE – LOKACIJA 5 U KO BEŠKA

 

1.   JAVNI UVID obaviće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana broj 1 u Inđiji, u periodu od 13. septembra 2023. godinedo 13. oktobra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova. 

2.   JAVNA SEDNICA Komisije za planove Opštine Inđija održaće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana br. 1 u Inđiji, dana 19. oktobra 2023. godine, u 15.00 časova. U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom Plana, u pisanom obliku, mogu iste obrazložiti pred Komisijom za planove opštine Inđija.

 

3.   Primedbe na planirana rešenja data Nacrtom Plana detaljne regulacije radne površine – Lokacija 5 u KO Beška, isključivo u pisanoj formi, mogu se tokom javnog uvida dostaviti Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, najkasnije do 13. oktobra 2023. godine.

KOMISIJA ZA PLANOVE OPŠTINE INĐIJA

PLANA DETALjNE REGULACIJE - PDF PREUZMITE OVDE


 06.09.2023.


OBAVEŠTENjE o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za izgradnju samouslužne auto perionice sa tri automata, na zahtev nosioca projekta  „PERIONICA KRČEDIN“ d.o.o. iz Krčedina pogledajte OVDE


Rešenje pogledajte OVDE


OBAVEŠTENjE o donetom rešenju da nije potrebna procena uticaja projekta na životnu sredinu za izgradnju samouslužne auto perionice sa tri automata, na zahtev nosioca projekta Svirčević Dejan iz Neradina pogledajte OVDE

Rešenje pogledajte OVDE


30.08.2023.

OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu  Nosiolac projekta„RMV GROUP“ d.o.o. iz Inđije, Ulica Pinc 1 BB, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovno proizvodnog objekta upravna zgrada i radionica za mašinsku obradu metala na katastarskoj parceli broj 7110/11 KO Inđija, u Ulici Pinc 1 BB , na teritoriji opštine Inđija pogledajte OVDE


30.08.2023.

OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja  na životnu sredinu  Nosiolac projekta„MAKSIM BG“ d.o.o. iz Inđije, Ulica Vojvode Putnika  BB, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za postavljanje fotonaponske elektrane na krovovima objekata snage420kWna katastarskoj parceli broj 7102/1 KO Inđija, u Ulici Vojvode Putnika  BB, na teritoriji opštine Inđija pogledajte OVDE


 

23.08.2023.


OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju samouslužne auto perionice sa tri automata, nosiolac projekta Svirčević Dejan iz Neradina pogledajte OVDE


23.08.2023.

OBAVEŠTENjE o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu za izgradnju samouslužne auto perionice sa tri automata, Nosiolac projekta„PERIONICA KRČEDIN“d.o.o. iz Krčedina pogledajte OVDE15. 08. 2023.

Komisija za planove opštine Inđija utvrdila je Nacrt Plana detaljne regulacije dela bloka 18 u Inđiji i na osnovu člana 50. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/2009, 81/2009, 64/2010-US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Sl. glasnik RS'', broj 32/19)  OGLAŠAVA

 JAVNI UVID U NACRT PLANA DETALjNE REGULACIJE DELA BLOKA 18 U INĐIJI

1. JAVNI UVID obaviće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana broj 1 u Inđiji, u periodu od 16. avgusta 2023. <godinedo 15. septembra 2023. godine, svakog radnog dana od 9 do 14 časova.

2.  JAVNA SEDNICA Komisije za planove Opštine Inđija održaće se u zgradi Skupštine opštine Inđija, Cara Dušana br. 1 u Inđiji, dana 25. septembra 2023. godine, u 15.00 časova. U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom Plana, u pisanom obliku, mogu iste obrazložiti pred Komisijom za planove opštine Inđija.

3. Primedbe na planirana rešenja data Nacrtom Plana detaljne regulacije dela bloka 18 u Inđiji, isključivo u pisanoj formi, mogu se tokom javnog uvida dostaviti Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, najkasnije do 15. septembra 2023.godine.

 

KOMISIJA ZA PLANOVE OPŠTINE INĐIJA

PDR dela bloka u Inđiji123456