01.04.2021.

О Г Л А С  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 КО Инђија, јавна својина општине Инђија у површини 10m² ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Цео текст огласа прочитаје ОВДЕ


10.02.2021


О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА


Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 КО Инђија, јавна својина општине Инђија у површини 10m² ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Текс огласа можете прочитати ОВДЕРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 19.08.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ По+П+4, на к.п. 2540 КО Инђија

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+4, на к.п. 2540 КО Инђија, број УП-31/20, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Улица Димитрија Туцовића. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АрхиПројект ИН“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „МАКАВЕКС“ ДОО из Инђије.

2. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.  Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 26.08.2020. године до 02.09.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је утврђено да је за изградњу објеката вишепородичног становања обавезна израда урбанистичког пројекта за изградњу, а којим ће се ближе дефинисати правила грађења, мере заштите, услови прикључења на инфраструктуру, као и услови уклапања архитектонског решења у постојеће окружење.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат можете погледати овде


На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 16/18), члана 26. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Инђија (''Службени лист општине Инђија'', бр. 12/18) и тачке V Одлуке Скупштине општине Инђија о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Инђија број 35-305/2019-I од 30. децембра 2019. године, објављује следећи

 

О Г Л А С 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

I

Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 К.О. Инђија, јавна својина општине Инђија у површини 10m² ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Пословни простор се даје у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) година.

Почетна цена месечне закупнине за пословни простор који се издаје у закуп износи 650 (шестстотинапедесет) евра.

Пословни простор који се даје у закуп може се користити за обављање телекомуникационе делатности.

 

II

Услови учешћа на огласу:

1. Право учешћа имају заинтересована правна лица регистрована за обављање телекомуникационе делатности.

2. Учесници су дужни да уплате депозит у износу од 1.950,00 евра (хиљадудеветстотинапедесет евра) у динарској противвредности на дан плаћања, на жиро рачун број 840-142640-75 Општина Инђија извршење буџета, са позивом на број 44-212.

3. Учеснику на огласу чија понуда није прихваћена депозит се враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. Учесник на огласу чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке о давању непокретности у закуп  не закључи уговор о закупу пословног простора.

4. Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда.

5. Уколико по расписаном огласу стигне више понуда, уговор ће се закључити са оним понуђачем који понуди највишу цену закупнине.

6. Учеснику на огласу који је понудио највишу цену закупнине депозит ће се задржати и биће урачунат у закупнину, као унапред плаћена закупнина. Закупнина се плаћа месечно, унапред, до петог у месецу за текући месец.

7. Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 21. фебруара 2020. године у просторијама Општине Инђија, сала број 1, са почетком у 11,00 часова.

8. Јавно отварање писмених понуда спровешће Комисија за давање у закуп пословног простора општине Инђија.

9. Рок за подношење писмених понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања.

10. Оглас о давању у закуп прикупљањем писмених понуда објавиће се истицањем на огласној табли општине Инђија, на интернет страници општине Инђија, у ''Службеном листу општине Инђија'' и у недељном листу ''Сремске новине''.

11. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''За оглас за давање у закуп пословног простора. Не отварај'', на шалтеру број 1 у пријемној канцеларији Општинске управе или препорученом пошиљком на адресу: Општина Инђија, ул. Цара Душана број 1, Инђија.

12. Понуда која се доставља обавезно садржи:

- висину понуђене цене изражене у еврима

- потврду о уплати депозита

- изјаву о условима враћања депозита са јасном назнаком назива своје пословне     банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита

- назив и седиште правног лица подносиоца понуде

- копију решења о упису правног лица код надлежног органа

- оверену изјаву овлашћеног лица да ће приликом закључења уговора о закупу предати закуподавцу бланко сопствену меницу, прописно регистровану код НБС, са меничним овлашћењем да исту може попунити са свим подацима, ради наплате целокупног износа уговорене закупнине и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату исте са свих рачуна закупца код банака

- потврду о додељивању пореског идентификационог броја (ПИБ)

- име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор) са овереним картоном депонованих потписа

- пуномоћје за заступање подносиоца понуде.

13.  Благовременим пријавама ће се сматрати оне пријаве које стигну у пријемну  канцеларију Општинске управе општине Инђија до 14,00 часова 20. фебруара 2020. године.

14. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Сва потребна обавештења у вези спровођења огласа могу се добити у Општинској управи Општине Инђија у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, лично или на телефон 022/561-322, локал 259.РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене
послове и заштиту животне средине

Број: 02-463-7/19
Дана: 01. јула 2019. године
ИНЂИЈА

Општинска управа општине Инђија, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, решавајући по захтеву Државног правобранилаштва-Одељења у Новом Саду у управној ствари престанак права коришћења грађевинског земљишта у државној својини, на основу члана 102. став 12. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон), члана 18. Одлуке о организацији општинске управе општине Инђија („Службени лист општине Инђија“ број 23/17) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/16 и 95/18-аутентично тумачење) доноси

 

Р Е Ш Е Њ Е

 

I УТВРЂУЈЕ СЕ да је престало право коришћења ДД „ИНТЕКС“ изИнђије, ул. Краља Петра Првог бб грађевинског изграђеног земљишта и то парцеле број 245 земљиште под зградом-објектом површине 16ари 14м2, земљиште уз зграду-објекат површине 05ари 00м2 ињива 1. класе површине 02ара 24м2, укупне површине 23ара 38м2 уписаној у лист непокретности број 9083 к.о. Инђија и на истој се уписује право јавне својине Републике Србије.

IIПо правоснажности ово решење биће основ за упис насталих промена у јавним књигама у којима се уписују права на некретнинама.

 

О б р а з л о ж е њ е

Дана 11. марта 2019. године Државно правобранилаштво-Одељење у Новом Саду поднело је захтев овој управи под бројем Р.бр.-5/19 за доношење решења о утврђивању престанка права коришћења корисника ДД „Интекс“ из Инђије на катастарској парцели број 245 из листа непокретности број 9083 к.о. Инђија, градско грађевинско земљиште у државној својини Републике Србије, на иницијативу Комесаријата за избеглице број 360-456/5-2018, све у циљу предузимања даљих правних радњи на озакоњењу објекта ради решавања стамбених потреба избеглих лица у циљу њихове интеграције у Републици  Србији, а на основу одредби члана 102. ст.11 у вези става 10. Закона о планирању и изградњи којим је прописано да правним лицима која су уписана као корисници на грађевинском земљишту, а која су престала да постоје, решењем се утврђује престанак права на земљишту и уписује право јавне својине у корист уписаног титулара јавне својине на тој непокретности, те да је ДД „Интекс“ правно лице које је престало да постоји. 

                        Уз предлог, подносилац захтева је доставио решење Агенције за привредне регистре број БД 6992/2019 од 24.01.2019. године, решење Трговинског суда у Сремској Митровици Посл.број: СТ-3019/2002 од 26.08.2008. године, извод из претраге привредних друштава на дан 25.01.2019. године, јавно доступне податке о непокретностима Републичког геодетског завода на дан 27.04.2018. године, а поступајући по захтеву ове управе од 15.05.2019. године достављен је допис Агенције за привредне регистре број БД 50442/2019 од 28.05.2019. године. Службеним путем од стране ове управе прибављен је препис листа непокрености за парцелу коју је предмет поступка.

                        У даљем току поступка упућен је захтев за изјашњење Правобранилаштву општине Инђија уз који је достављена документација која се налази у предмету. Поступајући по захтеву Правобранилаштво општине Инђија је доставило поднесак број У-131/19 у ком наводе да је захтев Државног правобранилаштва основан и да су испуњени законом прописани услови за упис права јавне својине на земљишту у корист Републике Србије, те да се не противе поднетом захтеву са предлогом да се донесе решење у складу са законом.

                        Увидом у списе предмета утврђено је да парцела број 245 представља остало грађевинско земљиште, да се налази у државној својини Републике Србије, а да је у корист ДД „Интекс“, Инђија, Краља Петра првог бб уписано право коришћења у 1/1 дела, да је Трговински суд у Сремској Митровици дана 26. августа 2008. године донео решење којим се закључује поступак стечаја над стечајним дужником ДД “Интекс“ – у стечају из Инђије, да је Агенција за привредне регистре дана 24. јануара 2019. године донела решење којим се из Регистра привредних субјеката по службеној дужности брише ДД „Интекс“ по Инђија - у стечају, да је увидом у претрагу привредних друштава на интернет презентацији Агенције за привредне регистре на дан 05.04.2019. године утврђено да је код статуса привредног друштво „Интекс“ уписано „брисан“, као и да је Агенција за привредне регистре на захтев Државног правобранилаштва-Одељења у Новом Саду истом доставила обавештење да су увидом у документацију којом располажу утврдили да је над привредним друштвом које је било уписано у Регистар привредних субјеката као Интекс-у стечају, са МБ 08250685 закључен стечајни поступак применом одредаба Закона о принудном поравнању, стечају и ликвидацији, те да се ради о субјекту без правног следбеника утолико што је вођен и закључен стечајни поступак.

                        Чланом 102. став 11. Закона о планирању и изградњи прописано је да правним лицима која су уписана као носиоци права коришћења на грађевинском земљишту, а која су престала да постоје, решењем се утврђује престанак права коришћења на грађевинском земљишту и уписује право јавне својине у корист уписаног титулара јавне својине на тој непокретности, да се престанак права коришћења утврђује у поступку који спроводи надлежни орган једнице локалне самоуправе надлежан за имовинско-правне послове (став 12.), који поступак се покреће по захтеву надлежног правобранилаштва (став 13.) и уз који се подноси доказ да привредно друштво, односно други облик организовања није уписано у регистар привредних субјеката и да нема правног следбеника, акт о брисању из регистра привредних субјеката, као и други докази на основу којих се на поуздан начин може утврдити престанак привредног друштва, односно другог облика организовања (став 14.), као и да решење којим је утврђен престанак права коришћења дотадашњег носиоца права коришћења на грађевинском земљишту по правоснажности представља основ за брисање права коришћења на грађевинском земљишту (став 15.).

                        Како је на основу свега изнетог утврђено да су испуњени услови прописани чланом 102. Закона о планирању и изградњи, донета је одлука као у диспозитиву овог решења.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у року од 15 дана од дана пријема истог Министарству финансија Републике Србије-Сектор за имовинско-правне послове у Београду, а путем овог органа. Жалба се предаје непосредно или шаље поштом.

 Начелница   
 Дипл. инг. саоб.  Тијана Дошен


12345678910...>>