14.07.2021.

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 16/18), члана 26. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Инђија (''Службени лист општине Инђија'', бр. 12/18), тачке V Одлуке Скупштине општине Инђија о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Инђија број 35-305/2019-I од 30. децембра 2019. године, Одлуке Скупштине општине Инђија о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Инђија број 464-3/2020-I од 29. децембра 2020. године и Одлуке Скупштине општине Инђија о умањењу почетне цене закупнине број 464-7/2021-I од 18. јуна 2021. године, објављује следећи

 

О Г Л А С 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА 

Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 КО Инђија, јавна својина општине Инђија, у површини 10 m², ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања. Пословни простор се даје у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) година. Почетна цена месечне закупнине за пословни простор који се издаје у закуп износи 520 (петстотинадвадесет) евра. Пословни простор који се даје у закуп може се користити за обављање телекомуникационе делатности.

 

II
   
            
Услови учешћа на огласу:

1.     Право учешћа имају заинтересована правна лица регистрована за обављање телекомуникационе делатности.

2.     Учесници су дужни да уплате депозит у износу од 1.560,00 евра (хиљадупетстотинашездесет евра) у динарској противвредности на дан плаћања, на жиро рачун број 840-142640-75 Општина Инђија извршење буџета, са позивом на број 44-212. 

3.     Учеснику на огласу чија понуда није прихваћена депозит се враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. Учесник на огласу чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке о давању непокретности у закуп  не закључи уговор о закупу пословног простора.

4.     Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда. 

5.     Уколико по расписаном огласу стигне више понуда, уговор ће се закључити са оним понуђачем који понуди највишу цену закупнине. 

6.     Учеснику на огласу који је понудио највишу цену закупнине депозит ће се задржати и биће урачунат у закупнину, као унапред плаћена закупнина. Закупнина се плаћа месечно, унапред, до петог у месецу за текући месец. 

7.     Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 30. јула 2021. године у просторијама Општине Инђија, сала број 1, са почетком у 11,00 часова. 

8.     Јавно отварање писмених понуда спровешће Комисија за давање у закуп пословног простора општине Инђија. 

9.     Рок за подношење писмених понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања. 

10.    Оглас о давању у закуп прикупљањем писмених понуда објавиће се истицањем на огласној табли општине Инђија, на интернет страници општине Инђија, у ''Службеном листу општине Инђија'' и у недељном листу ''Сремске новине''. 

11.    Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''За оглас за давање у закуп пословног простора. Не отварај'', на шалтеру број 1 у пријемној канцеларији Општинске управе или препорученом пошиљком на адресу: Општина Инђија, ул. Цара Душана број 1, Инђија. 

12.    Понуда која се доставља обавезно садржи:
 - висину понуђене цене изражене у еврима,
 - потврду о уплати депозита,
 - изјаву о условима враћања депозита са јасном назнаком назива своје пословне     банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита,
 - назив и седиште правног лица подносиоца понуде,
 - копију решења о упису правног лица код надлежног органа,
 - оверену изјаву овлашћеног лица да ће приликом закључења уговора о закупу предати закуподавцу бланко сопствену меницу, прописно регистровану код НБС, са меничним овлашћењем да исту може попунити са свим подацима, ради наплате целокупног износа уговорене закупнине и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату исте са свих рачуна закупца код банака,
 - потврду о додељивању пореског идентификационог броја (ПИБ),
 - пуномоћје за заступање подносиоца понуде. 

13.   Благовременим пријавама ће се сматрати оне пријаве које стигну у пријемну канцеларију Општинске управе општине Инђија до 14,00 часова 29. јула 2021. године. 

14.   Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Сва потребна обавештења у вези спровођења огласа могу се добити у Општинској управи Општине Инђија у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, лично или на телефон 022/561-322, локал 259 и 260. 


01.04.2021.

О Г Л А С  

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 КО Инђија, јавна својина општине Инђија у површини 10m² ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Цео текст огласа прочитаје ОВДЕ


10.02.2021


О Г Л А С

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА


Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 КО Инђија, јавна својина општине Инђија у површини 10m² ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Текс огласа можете прочитати ОВДЕРЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ИНЂИЈА ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове
и заштиту животне средине
Дана: 19.08.2020. године
Цара Душана бр. 1
И   Н   Ђ   И   Ј   А

 

На основу члана 63. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 50/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – други закон и 9/20), члана 90. и 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл. гласник РС", број 32/19) и члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ број 23/17), Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА, СПРАТНОСТИ По+П+4, на к.п. 2540 КО Инђија

 

1. На јавну презентацију излаже се Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта, спратности По+П+4, на к.п. 2540 КО Инђија, број УП-31/20, којим се урбанистичко – архитектонски разрађује локација у насељу Инђија, Улица Димитрија Туцовића. Стручни обрађивач урбанистичког пројекта је „АрхиПројект ИН“ из Инђије и дипл.инж.арх. Небојша Л. Савић, одговорни урбаниста. Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „МАКАВЕКС“ ДОО из Инђије.

2. Позивају се сва заинтересована лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном органу, односно Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, путем писарнице Општинске управе.

3. Овлашћено лице за давање обавештења о јавној презентацији је дипл.инж.арх. Емилија Петровић, контакт телефон 022/561-322 локал 261, и e-mail: emilija.petrovic@indjija.net.

4.  Јавна презентација Урбанистичког пројекта се одржава у трајању од седам дана, од 26.08.2020. године до 02.09.2020. године. Место одржавања јавне презентације су просторије Општинске управе општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, сваког радног дана од 11.00 h до 14.00 h. Урбанистички пројекат се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.net – у делу Јавни позиви.

5. Обавеза израде Урбанистичког пројекта одређена је одредбом Плана генералне регулације насеља Инђија ("Сл. лист општина Срема", бр. 14/06 и 30/11 и „Сл. лист општине Инђија“ број 18/19), где је утврђено да је за изградњу објеката вишепородичног становања обавезна израда урбанистичког пројекта за изградњу, а којим ће се ближе дефинисати правила грађења, мере заштите, услови прикључења на инфраструктуру, као и услови уклапања архитектонског решења у постојеће окружење.

 

Одељење за урбанизам, комунално - стамбене послове и
заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија


Урбанистички пројекат можете погледати овде


На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'', број 16/18), члана 26. Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима и другим имовинским правима у јавној својини општине Инђија (''Службени лист општине Инђија'', бр. 12/18) и тачке V Одлуке Скупштине општине Инђија о давању у закуп непокретности у јавној својини општине Инђија број 35-305/2019-I од 30. децембра 2019. године, објављује следећи

 

О Г Л А С 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ПУТЕМ ЈАВНОГ ОГЛАШАВАЊА

I

Даје се у закуп пословни простор – кровни део терасе на новом крилу управне зграде општине Инђија, саграђене на парцели број 1/2, уписане у лист непокретности број 9742 К.О. Инђија, јавна својина општине Инђија у површини 10m² ради постављања и инсталације базне станице, антенских носача, антена, система преноса и друге телекомуникационе и припадајуће опреме и уређаја прикупљањем писмених понуда путем јавног оглашавања.

Пословни простор се даје у закуп на одређено време, на период од 5 (пет) година.

Почетна цена месечне закупнине за пословни простор који се издаје у закуп износи 650 (шестстотинапедесет) евра.

Пословни простор који се даје у закуп може се користити за обављање телекомуникационе делатности.

 

II

Услови учешћа на огласу:

1. Право учешћа имају заинтересована правна лица регистрована за обављање телекомуникационе делатности.

2. Учесници су дужни да уплате депозит у износу од 1.950,00 евра (хиљадудеветстотинапедесет евра) у динарској противвредности на дан плаћања, на жиро рачун број 840-142640-75 Општина Инђија извршење буџета, са позивом на број 44-212.

3. Учеснику на огласу чија понуда није прихваћена депозит се враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача. Учесник на огласу чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 30 дана од дана достављања одлуке о давању непокретности у закуп  не закључи уговор о закупу пословног простора.

4. Поступак прикупљања писмених понуда спровешће се и уколико пристигне једна понуда.

5. Уколико по расписаном огласу стигне више понуда, уговор ће се закључити са оним понуђачем који понуди највишу цену закупнине.

6. Учеснику на огласу који је понудио највишу цену закупнине депозит ће се задржати и биће урачунат у закупнину, као унапред плаћена закупнина. Закупнина се плаћа месечно, унапред, до петог у месецу за текући месец.

7. Јавно отварање писмених понуда одржаће се дана 21. фебруара 2020. године у просторијама Општине Инђија, сала број 1, са почетком у 11,00 часова.

8. Јавно отварање писмених понуда спровешће Комисија за давање у закуп пословног простора општине Инђија.

9. Рок за подношење писмених понуда је 15 (петнаест) дана од дана објављивања огласа у средствима јавног информисања.

10. Оглас о давању у закуп прикупљањем писмених понуда објавиће се истицањем на огласној табли општине Инђија, на интернет страници општине Инђија, у ''Службеном листу општине Инђија'' и у недељном листу ''Сремске новине''.

11. Понуде се подносе у затвореној коверти са назнаком: ''За оглас за давање у закуп пословног простора. Не отварај'', на шалтеру број 1 у пријемној канцеларији Општинске управе или препорученом пошиљком на адресу: Општина Инђија, ул. Цара Душана број 1, Инђија.

12. Понуда која се доставља обавезно садржи:

- висину понуђене цене изражене у еврима

- потврду о уплати депозита

- изјаву о условима враћања депозита са јасном назнаком назива своје пословне     банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита

- назив и седиште правног лица подносиоца понуде

- копију решења о упису правног лица код надлежног органа

- оверену изјаву овлашћеног лица да ће приликом закључења уговора о закупу предати закуподавцу бланко сопствену меницу, прописно регистровану код НБС, са меничним овлашћењем да исту може попунити са свим подацима, ради наплате целокупног износа уговорене закупнине и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима изврши наплату исте са свих рачуна закупца код банака

- потврду о додељивању пореског идентификационог броја (ПИБ)

- име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор) са овереним картоном депонованих потписа

- пуномоћје за заступање подносиоца понуде.

13.  Благовременим пријавама ће се сматрати оне пријаве које стигну у пријемну  канцеларију Општинске управе општине Инђија до 14,00 часова 20. фебруара 2020. године.

14. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

 

Сва потребна обавештења у вези спровођења огласа могу се добити у Општинској управи Општине Инђија у Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, лично или на телефон 022/561-322, локал 259.12345678910...>>