Budžet opštine Inđija

Od 2000. godine osnovni cilj budžeta Opštine Inđija je stvaranje uslova za povećanje broja radnih mesta i poboljšanje životnog standarda građana Inđije. Reformom administracije, uvođenjem najsavremanijih tehnologija, kao i uštedama na troškovima za rad opštinske administracije omogućeno je da budžet lokalne samouprave u Inđiji bude razvojni, što znači da se više od 50 odsto sredstava iz budžeta potroši na investicije.

Budžet se realizuje u tri osnovna pravca: poboljšanje infrastrkture kao preduslov za dolazak investitora i izgradnju novih fabrika, a samim tim i otvaranja novih radnih mesta, zatim ulaganje u osnovno i srednje obrazovanje i razvoj informacionih tehnologija, pre svega interneta i podizanje informatičke svesti građana.

U toku procesa pripreme budžeta lokalna samoprava poziva sve građana da uzmu aktivno učešće u budžetskom procesu kroz davanje sugestija, mišljenja, komentara i predloga u vezi sa konkretnim budžetskim stavkama.Radi što transparentnijeg rada Opštinske uprave Inđija, na sajtu se objavljuju planovi budžeta, kao i njegova izvršenja sa svim prihodima i rashodima.

 


Budžet za 2019. godinu

- Одлуку о ребалансу III  буџета општине Инђија за 2019. годину

- Образложење  уз предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину

- Табела 2. Маса средстава за плате исплаћена у 2018. години и планирана у 2019. години 

Budžetski korisnici na osnovu praćenja sprovođenja svog programa izrađuju godišnji izveštaj o učinku programa (za poslednju završenu fiskalnu godinu). Izveštaj dostavljaju lokalnom organu uprave zaduženom za finansije, u rokovima predviđenim budžetskim kalendarom.

Praćenje sprovođenja programa je poslovni proces u nadležnosti korisnika budžeta u kom se prikupljaju, objedinjuju, analiziraju i evidentiraju relevantne informacije o tome kako se programi, odnosno programske aktivnosti i projekti kao komponente programa sprovode u odnosu na očekivane rezultate.

Godišnji izveštaj o učinku sadrži:

- Iznose sredstava opredeljenih po programima, programskim aktivnostima i projektima u budžetu za završenu fiskalnu godinu, iznose utrošenih sredstava, kao i procenat izvršenja po programima, programskim aktivnostima i projektima

- Pregled ciljnih i ostvarenih vrednosti pokazatelja učinka i indikatora u završenoj fiskalnoj godini kojima se prati napredak u ostvarenju ciljeva programa, programskih aktivnosti i projekata, kao i obrazloženje značajnih odstupanja između ciljnih i ostvarenih vrednosti

- Obrazloženje sprovođenja programa, programskih aktivnosti i projekata u odnosu na postavljanje ciljeva i opredeljenja, odnosno utrošena sredstva

Korisnici budžeta su u obavezi da dostave godišnji izveštaj o učinku do 28- februara 2019. godine.

Informacije o ostvarenom učinku u prethodnoj fiskalnoj godini predstavljaju prilog predlogu za prioritetne oblasti finansiranja korisnika budžeta za narednu godinu.

Skupština lokalne vlasti razmatra godišnje izveštaje o učinku programa i prilikom donošenja odluka o završnom računu budžeta lokalne vlasti.

Na osnovu godišnjih izveštaja o učinku programa i javnost stiče uvid u rezultate ostvarene kroz budžetsku potrošnju.
 

Završni račun budžeta opštine Inđija za 2018. godinu

Završni račun budžeta opštine Inđija za 2018. godinu
Obrasci

Budžet za 2018. godinu


Odluka o budžetu opštine Inđija za 2018. godinu

ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA I OPŠTINE INĐIJA ZA 2018. GODINU

Sastavni deo Odluke o rebalansu budžeta Opštine Inđija za 2018. godinu čine:
- Rashodi iskazani po programskoj klasifikaciji - Poseban deo ciljevi i indikatori
- Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2018-2020. godine - Prilog 2
- Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2018-2020. godine - Prilog 2a
- Tabela 1.1 - broj zaposlenih čije se plate finansiraju iz budžeta jedinica lokalne samouprave na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412
- Tabela 1.2 - broj zaposlenih čije se plate finansiraju iz izvora 04 na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412
- Tabela 1.3 - broj zaposlenih čije se plate finansiraju iz извора 05-08 na ekonomskim klasifikacijama 411 i 412
- Masa sredstava za plate isplaćena u 2017. godini i planirana u 2018. godini

ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA II OPŠTINE INĐIJA ZA 2018. GODINU

Sastavni deo Odluke o rebalansu budžeta Opštine Inđija za 2018. godinu čine:
- Rashodi iskazani po programskoj klasifikaciji – Poseban deo ciljevi i indikatori
- Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2018-2020. godine - Prilog 2
- Pregled kapitalnih projekata u periodu od 2018-2020. godine - Prilog 2a

ODLUKA O REBALANSKU BUDŽETA III OPŠTINE ZA 2018. GODINU

Sastavni deo Odluke o rebalansu III budžeta Opštine Inđija za 2018. godinu čine:

-    Rashodi iskazani po programskoj klasifikaciji - Poseban deo ciljevi i indikatori
-    Obrazloženje uz predlog Odluke o rebalansu budžeta Opštine Inđija za 2018. godinu
-    Prilog 1- Pregled broja zaposlenih i sredstava za plate u 2018. godini
-    Prilog 2- Pregled kapitalnih projekata u periodu 2018-2020. godine 

ODLUKA O REBALANSU BUDŽETA IV OPŠTINE ZA 2018. GODINU

Sastavni deo Odluke o rebalansu IV budžeta Opštine Inđija za 2018. godinu čine:
-    Rashodi iskazani po programskoj klasifikaciji - Poseban deo ciljevi i indikatori
-    Obrazloženje uz predlog Odluke o rebalansu budžeta Opštine Inđija za 2018. godinu
-    Prilog 2- Pregled kapitalnih projekata u periodu 2018-2020. godineZavršni račun budžeta opštine Inđija za 2017. godinu


Budžet za 2017. godinu
Izvršenje budžeta opštine Inđija januar 2017. 


Završni račun budžeta opštine Inđija za 2016. godinu


Odluka o budžetu opštine Inđija za 2016. godinu

123