INFORMATOR O RADU


Opštinska uprava - link ka Informatoru o radu

Predsednik opštine - link ka Informatoru o radu

Skupština opštine - link ka Informatoru o radu

Opštinsko veće - link ka Informatoru o radu

Pravobranilaštvo- link ka Informatoru o raduZahtev za pristup informaciji od javnog značaja preuzeti ovde.

Žalba kada organ vlasti nije postupio po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje uprave) preuzeti ovde.

Žalba kada organ vlasti odbije ili odbaci zahtev za pristup informaciji preuzeti ovde.Arhiva - INFORMATOR O RADU ORGANA OPŠTINE INĐIJA


Osnovni podaci o organima za koje je izrađen Informator o radu:


Informator o radu organa opštine Inđija izrađen je za organe opštine Inđija, i to: Skupštinu opštine, Predsednika opštine, Opštinsko veće i  Opštinsku upravu.

Sedište organa opštine Inđija: ul. Cara Dušana br.1, 22320 Inđija

Matični broj opštine Inđija: 08027536

Poreski identifikacioni broj  opštine Inđija: 102198438

Adresa za prijem podnesaka: ul. Cara Dušana br.1,22320 Inđija

Adrese elektronske pošte određene za kontakt:

1) Predsednik opštine: vladimir.gak@indjija.rs

2) Zamenik predsednika opštine: milan.koncarevic@indjija.rs

3) Predsednik Skupštine opštine: djordje.dimic@indjija.rs

4) Zamenik predsednika Skupštine opštine: lazar.vukmirovic@indjija.rs

5) Sekretar Skupštine opštine: marija.bozovic.popovic@indjija.rs

6) Načelnik Opštinske uprave: aleksandar.banic@indjija.rs

7) Zamenik načelnika Opštinske uprave: branislav.mazinjanin@indjija.rs

8) Odeljenje za finansije-načelnik: 

9) Odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda–načelnik: branko.despotovic@indjija.rs

10) Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne  sredine-načelnik: tijana.dosen@indjija.rs

11) Odeljenje za društvene delatnost- načelnik: ivana.babin@indjija.rs

12) Odeljenje za opštu upravu-načelnik: jelena.jojic@indjija.rs

13) Odeljenje za inspekcijske poslove-načelnik: branislav.mazinjanin@indjija.rs

14) Odeljenje za pravne i skupštinske poslove-načelnik: slavica.marjanovic@indjija.rs

15) Odeljenje za privredu i investicije-načelnik: dragan.ibrocic@indjija.rs

16) Kabinet Predsednika opštine: kabinet@indjija.rs

Adresa sajta: www.indjija.rs

Napomena o mestu gde se može ostvariti uvid u Informator i nabaviti štampana kopija Informatora:

Uvid u Informator se može izvršiti u prostorijama organa opštine Inđija: ul. Cara Dušana  br. 1, Inđija, svakog radnog dana u okviru radnog vremena, od 7,00 do 15,00 časova, kao i na veb adresi: www.indjija.rs. Na mestu na kojem se vrši uvid u Informator, može se nabaviti i štampana kopija Informatora.

Osnovni podaci o Informator o radu organa  opštine Inđija:

Informator o radu organa  opštine Inđija je izrađen  u skladu sa članom 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (“Službeni  glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa (“Službeni  glasnik RS“,  br. 68/2010) .

Informator o radu organa  opštine Inđija sadrži podatke koji su od značaja za sadržinu, obim i način ostvarivanja prava građana i zainteresovanih lica za pristup informacijama od javnog značaja. 

Svrha objavljivanja Informatora o radu organa opštine Inđija je informisanje javnosti o dokumentima, podacima i informacijama koje poseduje ili kojima raspolaže opština Inđija u okviru delokruga svoga rada, kao i o uslugama koje pruža zainteresovanim licima.

Informator o radu, 22.09.2016., možete preuzeti ovde:  PDF / DOC

Informator o radu, 25.05.2017., možete preuzeti ovde:  PDF / DOC

Informator o radu, 01.09.2017., možete preuzeti ovde:  PDF / DOC

Informator o radu, 01.11.2017., možete preuzeti ovde:  PDF / DOC

Informator o radu, 01.12.2017., možete preuzeti ovde:  PDF DOC

Informator o radu, 01.01.2018., možete preuzeti ovde:  PDF / DOC

Informator o radu, 01.03.2018., možete preuzeti ovde:  PDF / DOC

Informator o radu, 01.05.2020., možete preuzeti ovde:  PDF / DOC

Informator o radu, 01.06.2020., možete preuzeti ovde:  PDF / DOC

Informator o radu, 01.07.2020., možete preuzeti ovde:  PDF / DOC

Informator o radu, 01.08.2020., možete preuzeti ovde:  PDF DOC

Informator o radu, 01.09.2020., možete preuzeti ovde:  PDF DOC

Informator o radu, 01.10.2020., možete preuzeti ovde:  PDF DOC

Informator o radu, 01.11.2020.., možete preuzeti ovde:  PDF DOC

Informator o radu, 01.12.2020. možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.01.2021. možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.02.2021. možete preuzeti ovde: PDF/DOC 

Informator o radu, 01.03.2021., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.04.2021., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.05.2021., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.06.2021., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.07.2021., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.08.2021., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.09.2021., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.10.2021., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.11.2021., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.12.2021., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.01.2022., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.02.2022., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.03.2022., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.04.2022., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.05.2022., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.06.2022., možete preuzeti ovde: PDF/DOC

Informator o radu, 01.07.2022., možete preuzeti ovde: PDF/DOC