28.12.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ o донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу  производног објекта (производња вијачне робе од метала) са административним делом, на захтев носиoца пројекта Светлана Беус погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


14.12.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за изградњу  производног објекта (производња вијачне робе од метала) са административним делом, носиолац пројекта Светлана Беус ПР Машинска обрада метала „WANDERER“ из Инђије погледајте ОВДЕ


07.12.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу силоса Фаза I :3x2,566m3 са пратећим објектима: пријемни бункер, аспиратерска кућа, елеваторска јама, сушара, тампон ћелије, транзит ћелија, вага, управна зграда и објекти инфраструктуре и изградња силоса Фаза II : 3x2,566m3, на захтев носиoца пројекта „POLJOTRADE“ Петровић Радивој и партнер Нови Карловци погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А
А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А
О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А
Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)

 

О Г Л А Ш А В А


РАНИ ЈАВНИ УВИД
У
ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА БЛОКА 42 У ИНЂИЈИ 

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана детаљне регулације дела блока 42 у Инђији, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 13/22.

 

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.
 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 07. децембра 2022. године до 22. децембра 2022. године.
 

Материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 42 у Инђији биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности: - у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија. - у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.rs/).

 

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана детаљне регулације дела блока 42 у Инђији, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 22. децембра 2022. године.

list 1_Sira okolina-Model.pdf
list 2_postojeca namena Model.pdf
list 3_planirana namena Model.pdf
Tekst Indjija RJU fin.pdf
Dokumentacija.zip


Р Е П У Б Л И К А  С Р Б И Ј А

А У Т О Н ОМ Н А    П О К Р А Ј И Н А    В О Ј В О Д И Н А
О П Ш Т И Н А  И Н Ђ И Ј А
Одељење за урбанизам,комунално-стамбене послове и заштиту животне средине 

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21)
О Г Л А Ш А В А 
РАНИ ЈАВНИ УВИД
У
ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НОВИ КАРЛОВЦИ

  

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина општине Инђија донела Одлуку о изради  Плана генералне регулације Нови Карловци, која је објављена у ''Службеном листу општине Инђија'' број 2/22.
 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, као носилац израде наведеног плана, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторних целина, могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.
 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 07. децембра 2022. године до 22. децембра 2022. године. 

Материјал за израду Плана генералне регулације Нови Карловци биће изложен у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, у Инђији, и доступан на увид заинтересованој јавности:

-   у аналогном и дигиталном облику, у згради Скупштине општине Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија. -   у дигиталном облику на званичној интернет адреси општине Инђија (http://www.indjija.rs/). 

 

Правна и физичка лица могу да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Плана генералне регулације Нови Карловци, у писаном облику, на адресу Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе Инђија, Улица цара Душана број 1, Инђија, најкасније до 22. децембра 2022. године.

01 ID PPO INDJIJA - NAMENA-Izvod.pdf
02 NAMENA postojeca-Model.pdf
03 NAMENA plan-Model.pdf
ПГР Нови Карловци - Материјал за РЈУ.pdf


23.11.2022.


Обавештење да је донето решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за изградњу пословно производног објекта за производњу контејнера за медицински отпад, на захтев носиоца пројекта „ДУНАВПЛАСТ КОРП“ д.о.о. из Инђије погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


23.11.2022.

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину за изградњу силоса Фаза I :3x2,566m3 са пратећим објектима: пријемни бункер, аспиратерска кућа, елеваторска јама, сушара, тампон ћелије, транзит ћелија, вага, управна зграда и објекти инфраструктуре, носиолац пројекта „POLJOTRADE“ Петровић Радивој и партнер Нови Карловци, Ортачко друштво из Нових Карловаца погледајте ОВДЕ16.11.2022.


ОБАВЕШТЕЊЕ да је  дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње базне станице мобилне телефоније „НС1603_01 СМ_Инђија _североисток“ погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕ


16.11.2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ о донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за изградњу соларне електране снаге 150кW на крову објекта на захтев носиoца пројекта „АГРОМАРКЕТ“ д.о.о из Крагујевца погледајте ОВДЕ

Решење погледајте ОВДЕНа основу члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“,број 135/04 и 88/10), Одељење за урбанизам, комунало-стамбене послове и заштиту животне средине ОГЛАШАВА: 

 

ЈАВНИ УВИД
У НАЦРТ
ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД 2022-2031.ГОДИНЕ
 И
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЛА ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА ПЕРИОД
 2022-2031.ГОДИНЕ

  

1. ЈАВНИ УВИД  обавиће се у згради Скупштине општине Инђија, Цара Душана број 1 у Инђији, у периоду од 09. новембра 2022. године до 09. децембра 2022. године, сваког радног дана од 9 до14 часова. Сва документација се може прегледати и на званичном сајту Општине Инђија – www.indjija.rs  – у делу Јавни увиди.

 

2. ЈАВНА РАСПРАВА у Нацрт Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године и Извештај о стратешкој процени утицала Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године биће одржана у конференцијској сали Скупштине општине Инђија, Инђија, Цара Душана број 1, дана 15.12.2022. године, са почетком у 13.00 часова.

 

3. Примедбе на Нацрт Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године и мишљења на Извештај о стратешкој процени утицала Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године, искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, комунало-стамбене послове и заштиту животне средине, најкасније до 09. децембра 2022. године.

  

 Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне срединеНацрт Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године  погледајте ОВДЕ

Извештај о стратешкој процени утицала Локалног плана управљања отпадом на територији општине Инђија за период 2022-2031.године погледајте ОВДЕ


12345678910...>>