REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam,
komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Dana: 22.11.2023. godine
Cara Dušana br. 1
I   N   Đ   I   J   A

 

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – drugi zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), člana 90. i 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", broj 32/19) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17, 31/20, 14/21 i 13/22), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

O G L A Š A V A

 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA K.P. 3018, 3019, 3021, 3022, 3023, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030/1, 3030/2, 3031/1, 3031/2, 3032/1, 3032/2, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045/1, 3045/2, 3046/1, 3046/2, 3047, 3048, 3049, 3050 i 3051 K.O. ČORTANOVCI

za izgradnju SALAŠA - REGIONALNI EDUKATIVNI CENTAR

SA ZOO PARKOM OTVORENOG TIPA

(POSLOVNI, POMOĆNI I EKONOMSKI OBJEKTI)

 

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat broj UP-42/23 za k.p. 3018, 3019, 3021, 3022, 3023, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030/1, 3030/2, 3031/1, 3031/2, 3032/1, 3032/2, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045/1, 3045/2, 3046/1, 3046/2, 3047, 3048, 3049, 3050 i 3051 k.o. Čortanovci – za izgradnju salaša - regionalni edukativni centarsa ZOO parkom otvorenog tipa (poslovni, pomoćni i ekonomski objekti). Stručni obrađivač urbanističkog projekta je „ARHIPROJEKT IN“ iz Inđije, Avalska ulica broj 11A i dipl.inž.arh. Nebojša Savić, odgovorni urbanista. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je Udruženje regionalni centar jugoistočne Evrope za decu sa posebnim potrebama i invalidna lica, iz Beške, Kneza Miloša BB.

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je dipl.inž.arh. Emilija Petrović, kontakt telefon 022/561-322 lokal 261, i e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta se održava u trajanju od sedam dana, od 29.11.2023. godine do 06.12.2023. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.rsu delu Javni pozivi.

 

Predmetna lokacija, za koju je urađen Urbanistički projekat, nalazi se izvan granica građevinskog područja naselja Čortanovci, delom je namenjena za poljoprivredno i delom za šumsko zemljište.

 Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i 

zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Urbanistički projekat možete pogledati OVDE
REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam,
komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Dana: 15.11.2023. godine
Cara Dušana br. 1
I   N   Đ   I   J   A

 

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – drugi zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), člana 90. i 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", broj 32/19) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17, 31/20, 14/21 i 13/22), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

O G L A Š A V A 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA RAZRADA LOKACIJE

PARCELE 267/26 KO LjUKOVO ZA POTREBE DOGRADNjE KOMPLEKSA IZDVOJENOG ODELjENjA OŠ „PETAR KOČIĆ“ IZGRADNjOM FISKULTURNE SALE

 

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat broj E 1609-22-03-0 od oktobra 2023. godine, za k.p. broj 267/26 KO Ljukovo – kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija u naselju Ljukovo, Ulica prvog novembra broj 73, za potrebe dogradnje kompleksa izdvojenog odeljenja OŠ „Petar Kočić“ izgradnjom fiskulturne sale. Stručni obrađivač urbanističkog projekta je „AG-UNS Arhitektonsko-građevinski institut“ DOO Novi Sad i dipl.inž.arh. Andrea Govedarica, odgovorni urbanista. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je Opština Inđija, Cara Dušana broj 1, Inđija.

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je dipl.inž.arh. Emilija Petrović, kontakt telefon 022/561-322 lokal 261, i e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta se održava u trajanju od sedam dana, od 22.11.2023. godine do 29.11.2023. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.rs – u delu Javni pozivi.

 

Predmetna lokacija, za koju je urađen Urbanistički projekat, nalazi se u naselju Ljukovo, u zoni centralnih sadržaja, u delu koji je namenjen kompleksu osnovne škole i predškolske ustanove. Obaveza izrade Urbanističkog projekta određena je odredbom Plana generalne regulacije naselja Ljukovo („Sl. list opštine Inđija“ broj 11/16), gde je utvrđeno da je, za izgradnju objekata u kompleksima javne namene (škola), obavezna izrada urbanističkog projekta.

 

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Urbanistički projekat možete pogledati OVDE


REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Dana: 01.11.2023. godine
Cara Dušana br. 1
I   N   Đ   I   J   A

 

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – drugi zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), člana 90. i 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", broj 32/19) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17, 31/20, 14/21 i 13/22), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

O G L A Š A V A

 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA
ZA K.P. BROJ 1053/2 i 1054 KO Inđija
za izgradnju poslovnog objekta – mini market

 

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat broj UP-03/23 za k.p. broj 1053/2 i 1054 KO Inđija – za izgradnju poslovnog objekta – mini market, kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija u naselju Inđija, Cara Dušana broj 79-81. Stručni obrađivač urbanističkog projekta je SR „Bašić projekt“ iz Inđije i dipl.inž.arh. Nebojša L. Savić, odgovorni urbanista. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je „ZAM“ DOO iz Inđije.

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je dipl.inž.arh. Emilija Petrović, kontakt telefon 022/561-322 lokal 261, i e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta se održava u trajanju od sedam dana, od 08.11.2023. godine do 16.11.2023. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.rs – u delu Javni pozivi.

 

Predmetna lokacija, za koju je urađen Urbanistički projekat, se nalazi u naselju Inđija, u bloku broj 49, koji je namenjen porodičnom stanovanju. Planirani poslovni objekat namenjen je trgovini robe široke potrošnje – mini-market/prodavnica. Obaveza izrade Urbanističkog projekta određena je odredbom Plana generalne regulacije naselja Inđija („Sl. list opština Srema“ broj 14/06 i 30/11 i „Sl. list opštine Inđija“ broj 18/19 i 9/21), gde je utvrđeno da, ako se građevinska parcela u okviru zone stanovanja, namenjuje za čisto poslovanje, obavezna je izrada urbanističkog projekta, uz uslov da objekat svojom delatnošću ne ugrožava životnu sredinu.

 

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i 
zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

Urbanistički projekat možete pogledati OVDE


REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA INĐIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam,
komunalno-stambene poslove
i zaštitu životne sredine
Dana: 20.09.2023. godine

Cara Dušana br. 1

I   N   Đ   I   J   A

 

Na osnovu člana 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13-Odluka US, 50/13-Odluka US, 98/13-Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – drugi zakon, 9/20, 52/21 i 62/23), člana 90. i 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", broj 32/19) i člana 18. Odluke o organizaciji Opštinske uprave opštine Inđija („Sl. list opštine Inđija“ broj 23/17, 31/20, 14/21 i 13/22), Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija

 

O G L A Š A V A 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA K.P. BROJ 2913, 2914 i 2915 K.O. INĐIJA

za izgradnju poslovnog objekta

 

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat broj UP-40/23 za k.p. broj 2913, 2914 i 2915 KO Inđija – za izgradnju poslovnog objekta,kojim se urbanističko – arhitektonski razrađuje lokacija u naselju Inđija, Ulica Jug Bogdana broj 65. Stručni obrađivač urbanističkog projekta je „ARHIPROJEKT IN“ iz Inđije, Avalska ulica broj 11A i dipl.inž.arh. Nebojša Savić, odgovorni urbanista. Podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je „TRKULJA CAPITAL GROUP“ DOO iz Inđije.

 

Pozivaju se sva zainteresovana lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, putem pisarnice Opštinske uprave. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je dipl.inž.arh. Emilija Petrović, kontakt telefon 022/561-322 lokal 261, i e-mail: emilija.petrovic@indjija.rs.

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta se održava u trajanju od sedam dana, od 27.09.2023. godine do 04.10.2023. godine. Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Opštinske uprave opštine Inđija, Inđija, Cara Dušana broj 1, Odeljenje za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine, svakog radnog dana od 11.00 h do 14.00 h. Urbanistički projekat se može pregledati i na zvaničnom sajtu Opštine Inđija – www.indjija.rs – u delu Javni pozivi.

 

Predmetna lokacija, za koju je urađen Urbanistički projekat, se nalazi u naselju Inđija u bloku broj 69 koji je namenjen porodičnom stanovanju. Planirani poslovni objekat namenjen je prodajnom salonu keramike i sanitarne opreme. Obaveza izrade Urbanističkog projekta određena je odredbom Plana generalne regulacije naselja Inđija („Sl. list opština Srema“ broj 14/06 i 30/11 i „Sl. list opštine Inđija“ broj 18/19 i 9/21), gde je utvrđeno da, ako se građevinska parcela u okviru zone stanovanja, namenjuje za čisto poslovanje, obavezna je izrada urbanističkog projekta, uz uslov da objekat svojom delatnošću ne ugrožava životnu sredinu.

 

Urbanistički projekat možete pogledati OVDE

Odeljenje za urbanizam, komunalno - stambene poslove i
zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Inđija


12345678910...>>