Vesti

Krediti Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede


Krediti Pokrajinskog fonda za razvoj poljoprivrede
26.02.2020

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede raspisao je konkurse za dodelu kredita za:

1. Nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne)

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, rok otplate 60 meseci, minimalan iznos od 1.000 do 40.000 evra, otplata u šestomesečnim anuitetima (11 rata), i to:
- za pogonske mašine grejs period je 6 meseci uz učešće od 20%,
- za priključne mašine grejs period je 6 meseci, bez učešća.

2. Nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1% na godišnjem nivou, rok otplate 30 meseci (6 rata), grejs period 12 meseci, otplata u šestomesečnim anuitetima, minimalan iznos od 1.000 do 40.000 evra.

3. Nabavku opreme za stočarske farme

Krediti će biti odobreni sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, rok otplate 60 meseci, grejs period 6 meseci, otplata u šestomesečnim anuitetima (11 rata), maksimalan iznos kredita 40.000 evra.

4. Nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, minimalan iznos kredita od 1.000 do 20.000 evra, grejs period od 12 meseci, rok otplate 30 meseci (6 rata), otplata u šestomesečnim anuitetima.

5. Nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, rok otplate 24 meseci, grejs period 12 meseci, otplata u šestomesečnim anuitetima (5 rata), minimalan iznos od 1.000 do 20.000 evra.

6. Finansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru prerade voća, grožđa i povrća

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, rok otplate 24 meseca, grejs period 12 meseci, minimalan iznos od 1.000 do 20.000 evra, otplata u šestomesečnim anuitetima (5 rata).

7. Nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, rok otplate 30 meseca, grejs period 6 meseci, minimalan iznos od 1.000 do 40.000 evra, otplata u šestomesečnim anuitetima (6 rata).

8.  Izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača)

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, minimalan iznos kredita od 10.000 do 40.000 evra, rok otplate 36 meseci, grejs period 12 meseci, otplata u šestomesečnim anuitetima (7 rata).

9. Nabavku kvalitetne teladi  i prasadi za tov

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, minimalan iznos kredita od 3.000 do 40.000 evra, rok otplate 15 meseci.

Korisnik kredita se obavezuje da celokupan iznos vrati jednokratno nakon isteka kredita.

10. Nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 1,5% na godišnjem nivou, rok otplate 24 meseca, grejs period 12 meseci, minimalan iznos od 1.000 do 40.000 evra, otplata u šestomesečnim anuitetima (5 rata).

11. Podizanje vištegodišnjih zasada voća i vinograda

Krediti će biti odobravani sa kamatnom stopom od 2% na godišnjem nivou, minimalan iznos kredita od 1.000 do 40.000 evra, grejs period 36 meseci,  rok otplate 36 meseci (7 rata).

Pravo učešća imaju fizička i pravna lica sa područja AP Vojvodine, upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Krediti će biti realizovani tako što će Fond uplatiti iznos odobrenog kredita dobavljaču opreme koju bude odabrao učesnik konkursa. Predračuni učesnika konkursa moraju isključivo biti od dobavljača čija je osnovna delatnost vezana za predmetnu investiciju.

Konkursi su otvoreni do iskorišćenja planiranih sredstava.

Obavezna dokumentacija:

1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u dva puta većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);

3. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;

4. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor(podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva stana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana),

5. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje (potvrda JVP ,,Vode Vojvodine’’) ne starije od 30 dana (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

6. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

Dodatna obavezna dokumentacija za pravna lica:

1.izvod iz Agencije za privredne registre, s poreskim identifikacionim brojem;
2.potvrda Agencije za privredne registre o tome da nad pravnim licem nije pokrenut postupak stečaja i/ili likvidacije.

Konkursi i prijave na konkurs možete pogledati OVDE.

Za sve informacije i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022 556 060.  

PRETRAGA VESTI

Tekst:
Datum: