1. Gde se vrši registracija poljoprivrednog gazdinstva ?

Registraciju poljoprivrednog gazdinstva vrši Uprava za trezor Ministarstva finansija čija se poslovna jedinica u Inđiji nalazi u Ulici Vojvode Stepe broj 16.

Sedište poljoprivrednog gazdinstva je u mestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva bez obzira na mesto gde se nalazi poljoprivredno zemljište koje obrađuje ili koristi to poljoprivredno gazdinstvo. 


U Registar poljoprivrednih gazdinstava upisuju se: 
 • fizička lica - poljoprivrednici zajedno sa članovima svog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva;

 • preduzeća registrovana za obavljanje poljoprivredne proizvodnje;

 • zemljoradničke zadruge;

 • preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i

 • naučnoistraživačke organizacije iz oblasti poljoprivrede.
Obrasci za registraciju se preuzimaju se u Upravi za trezor. 
Dokumenta koja predaju fizička lica - poljoprivrednici uz popunjene obrasce su sledeća: 
 • fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva; 
 • fotokopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva koji su upisani u obrazac br.2; 
 • fotokopiju izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopiju ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (sve ove fotokopije moraju biti overene u sudu ili u opštini); 
 • fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog u poslovnoj banci po sopstvenom izboru.

2. Koliko je zemljišta potrebno za registraciju poljoprivrednog gazdinstva?

Poljoprivrednim gazdinstvom smatra se gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije na kome se obavlja poljoprivredna proizvodnja. 

Poljoprivredno gazdinstvo može biti upisano u registar i kada raspolaže i sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta ali kada se na tom zemljištu obavlja stočarska, živinarska, voćarska ili vinogradarska proizvodnja odnosno uzgoj ribe, pečuraka, puževa, pčela i dr. u skladu sa uredbom.

3. Koliko gazdinstava može registrovati jedan poljoprivredni proizvođač?

Nosilac odnosno član poljoprivrednog gazdinstva može biti upisan u Registar samo kao nosilac odnosno član jednog poljoprivrednog gazdinstva. Nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne može biti osoba koja ostvaruje naknadu kod organizacije nadležne za poslove zapošljavanja. 
Članovima poljoprivrednog gazdinstva smatraju se punoletni članovi istog domaćinstva koji žive i rade na poljoprivrednom gazdinstvu. 

U Registar se upisuju nosioci poljoprivrednog gazdinstva odnosno fizičko lice koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta ili poljoprivredno zemljište koristi po osnovu zakupa ili po osnovu izjave o korišćenju zemljišta bez naknade. Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva može biti i drugi član porodičnog gazdinstva koga pisanom izjavom odredi vlasnik odnosno korisnik poljoprivrednog zemljišta pod uslovom da je taj član to i prihvatio takođe pisanom izjavom a po obrascu koji je sastavni deo ovog informatora.

4. U kojim bankama se otvara namenski račun privrednog gazdinstva?

Banke sa kojima je Ministarstvo sklopilo ugovor u 2006. godini su :
 • Komercijalna banka
 • Vojvođanska banka
 • Nacionalna štedionica
 • Kulska banka
 • HIPO ALPE ADRIA banka
 • Panonska banka
 • ERSTE banka
 • Meridian banka
 • Kontinental banka


Otvaranje namenskog tekućeg računa u poslovnoj banci je vrlo jednostavna i besplatna procedura. Potrebno je samo da na šalteru banke po sopstvenom izboru zahtevate da vam se za potrebe registracije poljoprivrednog gazdinstva otvori tekući račun. Kada vam banka izda karticu na kojoj se nalazi broj vašeg tekućeg računa potrebno je da karticu sa obe strane fotokopirate i priložite uz ostalu dokumentaciju koja je gore navedena. Otvaranje namenskog tekućeg računa je neophodno kako bi u buduće Ministarstvo poljoprivrede moglo direktno da uplaćuje svim svojim korisnicima premije, subvencije, regrese ili kredite koji se odobravaju. Pravna lica bez obzira na postojanje većeg broja računa kod poslovnih banaka upisuju samo jedan račun po sopstvenom izboru. 

Upisom u Registar poljoprivrednom gazdinstvu se dodeljuje broj (BPG) a nadležna organizaciona jedinica Uprave za trezor plaćanja formira dosije za svako poljoprivredno gazdinastvo i trajno ga čuva. 

U Registar se pored podataka koje dostavlja samo poljoprivredno gazdinstvo na priloženim obrascima vodi i evidencija o korišćenim i vraćenim kreditima, premijama, subvencijama, regresima i drugim vidovima podsticaja isplaćenih poljoprivrednom gazdinstvu.

5. Da li postoje podsticajna sredstva-bespovratna od strane ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede?

U 2007.godini Vlada Republike Srbije nije donela uredbu o podsticajnim sredstvima za unapređenje sela. Kada se to desi objavićemo na sajtu.

6. Da li će opština izdvojiti sredstva iz budžeta ( fond za razvoj poljoprivrede , kao što imaju neke opštine)?

Budžetom Opštine za 2007. godinu nisu izdvojena sredstva za formiranje fonda za poljoprivrednike, iako je postojala inicijativa. Postoji Fond za razvoj APV i pokrajinski Fond za razvoj poljoprivrede.Sve informacije možete dobiti u odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj u lokalnoj kancalariji fonda za razvoj.

7. Kada će se raspisati tender za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta?

Opština Inđija u skadu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu sačinila je Program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2007,godinu, na koje je ministarstvo dalo saglasnost.
Na 19. sednici Skupštine Opštine Inđija obrazovana je Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta, koja ima obavezu da u najkraćem vremenskom roku raspiše tender.