Odeljenje za privredu i investicije

Odeljenje za privredu i investicije vrši upravne i stručne poslove iz oblasti privrede, stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadovoljavanje određenih potreba građana u oblasti zanatstva, ugostiteljstva, trgovine, turizma i drugih privrednih delatnosti od interesa za Opštinu; obavlja poslove kontrole dostavljenih programa poslovanja javnih preduzeća, njihove usklađenosti i sadržine propisane zakonom i podzakonskim aktima; nosilac izrade predloga projekata i programa u oblasti privrede i poljoprivrede, posebno izrade  godišnjih programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta.

Pruža stručnu pomoć pravnim licima i preduzetnicima pri registraciji privrednih društava i preduzetnika kod Agencije za privredne registre; dnevno ažurira baze podataka privrednih subjekata i izrađuje izveštaje o privrednim aktivnostima od značaja za Opštinu. Rešava po zahtevima za promenu namene korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Obavlja stručne i administrativne poslove koji se odnose  na izdavanje vodnih akata:  vodnih uslova, vodne saglasnosti i vodne dozvole za objekte i radove, u skladu sa zakonom. 

Odeljenje za privredu i investicije rešava  po zahtevima fizičkih i pravnih lica za  kategorizaciju ugostiteljskih objekata za smeštaj i po zahtevima za odobravanje dužeg radnog vremena ugostiteljskih objekata povodom organizovanja svadbi, maturskih proslava i ispraćaja u vojsku. Obavlja poslove koji se odnose na robne rezerve za teritoriju Opštine, utvrđivanje njihovog obima i strukture, pripremanje godišnjeg programa robnih rezervi i drugi poslovi, u skladu sa zakonom.

Odeljenje za privredu i investicije obavlja organizaciono-tehničke poslove na upravljanju sistemom javnog prevoza putnika na teritoriji Opštine, i to: izrađuje predlog godišnjeg plana linija i tarifnog sistema, priprema vrste linija za obavljanje linijskog prevoza, organizuje obavljanje prevoza po privremenim linijama (sajmovi, manifestacije, vanredni događaji, i sl.), izrađuje predlog reda vožnje,  vrši organizaciono tehničke poslove oko naručivanja i štampanja karata, prati svakodnevno realizaciju prevoza putnika na teritoriji Opštine, prati mesečno promenu parametara za izmenu cene prevoza po pređenom kilometru, predlaže mere za obavljanje prevoza u slučaju više sile ili poremećaja u obavljanju linijskog prevoza, priprema izveštaje o realizovanim pređenim kilometrima, ostvarenom prihodu od prodaje karata, kao i visini subvencije na mesečnom i godišnjem nivou i dr.

Rešava po zahtevima za izdavanje odobrenja za obavljanje auto-taksi prevoza putnika, za promenu podataka legitimacije taksi vozila i taksi legitimacije taksi vozača, privremeni, odnosno trajni prestanak obavljanja delatnosti auto taksi prevoza i dr.

Vrši i druge poslove koje mu poveri predsednik Opštine i načelnik Opštinske uprave.

Načelnik odeljenja: dipl. inž. saobr. Dragan Ibročić

e-pošta: dragan.ibrocic@indjija.rs

tel: 022/561-322 lok. 159