Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl. glasnik RS“, br.87/2018) uređuje besplatnu pravnu pomoć za građane kao njene korisnike i način njenog ostvarivanja i pružanja.


Naziv usluge: Zahtev za pružanje besplatne pravne pomoći

Organ zadužen za sprovođenje: Opštinska uprava opštine Inđija, Odeljenje za pravne i skupštinske poslove, Pravna pomoć

Opis: 

Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć regulisano je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 87/18), kao i podzakonskim aktima donetim na osnovu ovog zakona.

Opštinskoj upravi opštine Inđija podnosi se zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći za građane koji imaju prebivalište ili boravište na teritoriji opštine Inđija.

Zahtev se može podneti pismeno, usmeno na zapisnik ili elektronskim putem.

Zahtev se može podneti i preko zakonskog zastupnika, punomoćnika ili lica koje podnosilac zahteva odredi, s tim što se uz zahtev prilaže i dokaz o vršenju prava zakonskog zastupanja, odnosno punomoćje.

Na zahtev za odobravanje besplatne pravne pomoći ne plaća se taksa.

Uslovi koje tražilac BPP treba da ispunjava, upoznati se OVDE

Koju je dokumentaciju potrebno podneti uz zahtev, videti OVDE

Kada pružanje besplatne pravne pomoći nije dozvoljeno, pročitati OVDE

Koji su rokovi za odlučivanje o zahtevu za besplatnu pravnu pomoć videti OVDE

Gde i kako: Zahtev se podnosi se nadležnom organu Uprave:

  • Lično u prostorijama Opštinske uprave, opštine Inđija, šalter sala, šalter br. 1
  • Obrazac zahteva možete i samo odštampati, popuniti i poslati poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Inđija, Odeljenje za pravne i skupštinske poslove, Inđija, ul. Cara Dušana br.1
  • Lice ovlašćeno za odlučivanje o zahtevima za besplatnu pravnu pomoć je:
    Zorica Rakar, dipl. pravnik, zorica.rakar@indjija.rs
  • Lice ovlašćeno i registrovano za pružanje besplatne pravne pomoći u Opštinskoj upravi opštine Inđija je:
    Sanja Kojčin Stojković, dipl. pravnik, sanja.kojcin@indjija.rs

Detaljnije informacije se mogu dobiti i putem telefona: 022/561322

Pravni osnov: Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći („Sl. glasnik RS“, br.87/2018), Pravilnik o izgledu i bližoj sadržini obrasca zahteva za odobravanje besplatne pravne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 68/ 2019) i dr. podzakonska akta.

Obrazac zahteva možete preuzeti OVDE