Odeljenje za urbanizam i komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

Odeljenje za urbanizam i komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine vrši upravne i druge poslove u neposrednom sprovođenju Zakona i drugih propisa čije je neposredno sprovođenje povereno Opštini u oblasti urbanizma kao i komunalno stambenoj oblasti.

Učestvuje u izradi Programa za izradu Prostornog plana Opštine, vrši javno oglašavanje radi ustupanja izrade planskog dokumenta, stara se o izlaganju planskog dokumenta na javni uvid, obezbeđuje postojeće kopije topografkog i katastarskog plana odnosno digitalne zapise, odnosno katastar podzemnih i nadzemnih vodova, obezbeđuje ažuriranje katastarskih podloga, prikuplja podatke za potrebe izrade programa za izradu Plana, priprema predloge odluka o izradi urbanističkog plana , izdaje izvode iz Urbanističkih planova, izdaje Akte o urbanističkim uslovima, organizuje javnu prezentaciju urbanističkog projekta, potvrđuje da je Urbanistički projekat izrađen u skladu sa Urbanističkim planom, pribavlja saglasnosti koje su u posebnim zakonima propisane uslove , rešave prijave objekata čije je građenje odnosno rekonstrukcija završena bez građevinske dozvole, izdaje odobrenja za izgradnju, izdaje upotrebne dozvole za objekte za koje je nadležna opština, vrši tehnički pregled objekata, donosi rešenja o rušenju objekata po zahtevu stranke.

Predlaže nacrte akata koje donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće iz ove oblasti.

Vrši poslove koji se odnose na uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti, stara se o obezbeđivanju uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti.

Prati ostvarivanje programa uređivanja građevinskog zemljišta.

Sprovodi postupak iseljenja bespravno useljenih lica u stanove i zajedničke prostorije u skladu sa Zaknom, kao i druge poslove u stambenoj oblasti.

Vrši poslove zaštite i unapređenja životne sredine za ovabljanje određenih dlatnosti u skladu a Zakonom.

Vrši poslove koji se odnose na zaštitu, očuvanje i evidenciju nepokretnosti opštine, upravljanja, korišćenja i raspolaganja nepokretnostima opštine, sprovodi postupak eksproprijacije, komasacije, vraćanja zemljišta, promet zemljišta i zgrada kao i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom opštine i Odlukama.

Vrši i druge poslove koje mu poveri predsednik Opštine i načelnik Opštinske uprave.

Načelnik odeljenja: Tijana Došen

telefon: 022 560 012

mail: tijana.dosen@indjija.rs