Odeljenje za pravne i skupštinske poslove

Odeljenje za pravne i skupštinske poslove vrši stručne i organizacione poslove za Skupštinu opštine i Opštinsko veće koji se odnose na pripremu sednica i obradu akata usvojenih na sednicama, čuvanje izvornih dokumenata o radu Skupštine i Opštinskog veća i vođenje evidencije o održanim sednicama.

Pruža stručnu pomoć odbornicima, pribavlja odgovore na odbornička pitanja i vrši administrativne i stručne poslove koji se odnose na prestavke i predloge građana.

Obavlja poslove protokola za potrebe predsednika Skupštine i vrši stručne i administrativne poslove za radna tela Skupštine.

Vrši i druge poslove koje joj poveri predsednik Skupštine i sekretar Skupštine.

Načelnik odeljenja: Sanja Kojčin Stojković

mail: 

telefon: 022/561-322