Kabinet predsednika

Kabinet predsednika Opštine vrši stručne, savetodavne, organizacione i administrativno-tehničke poslove za ostvarivanje nadležnosti i ovlašćenja predsednika i zamenika predsednika Opštine koji se odnose na predstavljanje opštine u odnosima prema pravnim i fizičkim licima u zemlji i inostranstvu.

Vrši pripremu za radne i druge sastanke predsednika i zamenika predsednika Opštine, prati aktivnosti na realizaciji utvrđenih obaveza, koordinira aktivnosti na ostvarivanju javnosti rada, vrši prijem stranaka koji se neposredno obraćaju predsedniku i zameniku predsednika Opštine, organizuje protokol povodom prijema domaćih i stranih predstavnika gradova, kulturnih, sportskih i drugih predstavnika, protokole povodom dodeljivanja javnih priznanja i druge protokolarne poslove koje odredi predsednik i zamenik predsednika Opštine, vrši rasporećivanje akata i predmeta koji se odnose na predsednika i zamenika predsednika Opštine i sređuje dokumentaciju vezanu za njihove aktivnosti.

Vrši i druge poslove po nalogu predsednika i zamenika predsednika Opštine.

mail: kabinet@indjija.rs