Упутство за припрему Одлуке о буџету Општине Инђија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину- Први ребаланс за 2021. годину
- Образложење

- Одлука о буџету за 2021. годину
- Образложење

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-јануар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јануар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-фебруар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-фебруар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-март 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-март 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-април 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-април 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-мај 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-мај 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-јун 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-јун 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-јул 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-јул 2021.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - август 2021.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - август 2021.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - септембар 2021.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - септембар 2021.

- Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - октобар 2021.

- Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - октобар 2021.


Завршни рачун буџета општине Инђија за 2020. годину

Завршни рачун буџета општине Инђија за 2020. годину
Обрасци

Буџет за 2020. годину


Други ребаланс за 2020. годину

Образложење

Први ребаланс за 2020. годину

Образложење

Буџет за 2020. годину

- Одлука о буџету за 2020. годину

-Образложење

- ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА
КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-јануар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јануар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-фебруар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-фебруар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-март 2020.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-март 2020.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-април 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - април 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-мај 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - мај 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - јун 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јун 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - јул 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јул 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - август 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - август 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - септембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - септембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - октобар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - октобар 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - новембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - новембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - децембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - децембар 2020

- Упуство за припрему Одлуке о буџету за 2021. годину

- Упуство за локал 2021

-Униформни програми и програмске активности

- Преглед броја запослених и средства за плате за 2021 годину

-Обрасци за програмски буџет

- Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Буџет општине Инђија

Од 2000. године основни циљ буџета Општине Инђија је стварање услова за повећање броја радних места и побољшање животног стандарда грађана Инђије. Реформом администрације, увођењем најсавреманијих технологија, као и уштедама на трошковима за рад општинске администрације омогућено је да буџет локалне самоуправе у Инђији буде развојни, што значи да се више од 50 одсто средстава из буџета потроши на инвестиције.

Буџет се реализује у три основна правца: побољшање инфрастрктуре као предуслов за долазак инвеститора и изградњу нових фабрика, а самим тим и отварања нових радних места, затим улагање у основно и средње образовање и развој информационих технологија, пре свега интернета и подизање информатичке свести грађана.

У току процеса припреме буџета локална самоправа позива све грађана да узму активно учешће у буџетском процесу кроз давање сугестија, мишљења, коментара и предлога у вези са конкретним буџетским ставкама.Ради што транспарентнијег рада Општинске управе Инђија, на сајту се објављују планови буџета, као и његова извршења са свим приходима и расходима.

 


Завршни рачун буџета општине Инђија за 2019. годину


Буџет за 2019. годину


- Одлуку о ребалансу III  буџета општине Инђија за 2019. годину

- Образложење  уз предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину


Буџетски корисници на основу праћења спровођења свог програма израђују годишњи извештај о учинку програма( за последњу завршену фискалну годину) .Извештај достављају локалном органу управе задуженом за финансије , у роковима предвиђеним буџетским календаром.

Праћење сповођења програма је пословни процес у надлежности корисника буџета у ком се прикупљају , обједињују, анализирају и евидентирају релевантне информације о томе како се програми, односно програмске активности и пројекти као компоненте програма  спроводе у односу на очекиваме резултате.

Годишњи извештај о учинку садржи:

- Износе средстава опредељених по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за завршену фискалну годину , износе утрошених средстава , као и проценат извршења по програмима , програмским активностима и пројектима

- Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка и индикатора  у завршеној фискалној години којима се прати напредак у остварењу циљева програма, програмских активности и пројеката , као и образложење значајних одступања између циљнух и остварених вредности

- Образложење спровођења програма, програмских активности и пројеката у односу на постављење циљеве и опредељења, односно утрошена средства         

Корисници буџета су у обавези да доставе годишњи извештај о учинку до 28.фебруара 2019. године.

Информације о оствареном учинку у предходној фискалној години представљају прилог предлогу за приоритетне области финансирања корисника буџета за наредну годину.

Скупштина локалне власти разматра годишње извештаје о учинку програма и приликом доношења одлука о завршном рачуну буџета локалне власти.

На основу годишњих извештаја о учинку програма и јавност стиче увид у резултате остварене кроз буџетску потрошњу.
 

Извршење буџета за период јануар-децембар приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-децембар расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-новембар приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-новембар расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-октобар приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-октобар расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-септембар приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-септембар расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-август приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-август расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-јул приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-јул расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-јун 2019.
Извршење буџета за период јануар-мај 2019.
Извршење буџета за период јануар-април 2019.
Извршење буџета општине Инђија за јануар-март 2019.
Извршење буџета општине Инђија за јануар-фебруар 2019.
Извршење буџета општине Инђија јануар 2019.


Завршни рачун буџета општине Инђија за 2018. годину

Завршни рачун буџета општине Инђија за 2018. годину
Обрасци

Буџет за 2018. годину


Одлука о буџету општине Инђија за 2018. годину

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА I ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Саставни део Одлуке о  ребалансу буџета Општине Инђија за 2018. годину чине:
- Расходи исказани по програмској класификацији - Посебан део циљеви и индикатори
- Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018-2020. године - Прилог 2
- Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018-2020. године - Прилог 2а
- Табела 1.1 - број запослених чије се плате финансирају из буџета јединица локалне самоуправе на економским класификацијама 411 и 412
- Табела 1.2 - број запослених чије се плате финансирају из извора 04 на економским калсификацијама 411 и 412
- Табела 1.3 - број запослених чије се плате финансирају из извора 05-08 на економским класификацијама 411 и 412
- Маса средстава за плате исплаћена у 2017. години и планирана у 2018. години

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА II ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Саставни део Одлуке о  ребалансу буџета Општине Инђија за 2018. годину чине:
- Расходи исказани по програмској класификацији – Посебан део циљеви и индикатори
- Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018-2020. године - Прилог 2
- Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018-2020. године - Прилог 2а

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА III ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Саставни део Одлуке о  ребалансу III буџета Општине Инђија за 2018. годину чине:

-    Расходи исказани по програмској класификацији - Посебан део циљеви и индикатори
-    Образложење уз предлог Одлуке о  ребалансу буџета Општине Инђија за 2018. годину
-    Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате у 2018. години
-    Прилог 2- Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020 год

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА IV ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Саставни део Одлуке о ребалансу IV буџета Општине Инђија за 2018. годину чине:
-    Расходи исказани по програмској класификацији - Посебан део циљеви и индикатори
-    Образложење уз предлог Одлуке о  ребалансу буџета Општине Инђија за 2018. годину
-    Прилог 2- Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020 год Завршни рачун буџета општине Инђија за 2017. годину

Завршни рачун буџета општине Инђија за 2017. годину
Обрасци

Буџет за 2017. годину

Извршење буџета општине Инђија јануар-децембар 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-новембар 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-октобар 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-септембар 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-август 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-јул 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-јун 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-мај 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-април 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-март 2017.
Извршење буџета општине Инђија, јануар-фебруар 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар 2017. Завршни рачун буџета општине Инђија за 2016. годину


Буџет за 2016. годину


1234