- Први ребаланс за 2021. годину

- Образложење

- Одлука о буџету за 2021. годину

- Образложење

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-јануар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јануар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-фебруар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-фебруар 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-март 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-март 2021.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-април 2021.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-април 2021.


Буџет за 2020. годину

Други ребаланс за 2020. годину

Образложење

Први ребаланс за 2020. годину

Образложење

Буџет за 2020. годину

- Одлука о буџету за 2020. годину

-Образложење

- ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ У ДЕЛУ ПЛАНИРАЊА
КАПИТАЛНИХ И ДРУГИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ ПРОЈЕКАТА

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-јануар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јануар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-фебруар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-фебруар 2020.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-март 2020.

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар-март 2020.

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-април 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - април 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар-мај 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - мај 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - јун 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јун 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - јул 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - јул 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - август 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - август 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - септембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - септембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - октобар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - октобар 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - новембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - новембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија приходи за период јануар - децембар 2020

-Извршење буџета општине Инђија расходи за период јануар - децембар 2020

- Упуство за припрему Одлуке о буџету за 2021. годину

- Упуство за локал 2021

-Униформни програми и програмске активности

- Преглед броја запослених и средства за плате за 2021 годину

-Обрасци за програмски буџет

- Циљеви програма и програмских активности и листа индикатора

Буџет општине Инђија

Од 2000. године основни циљ буџета Општине Инђија је стварање услова за повећање броја радних места и побољшање животног стандарда грађана Инђије. Реформом администрације, увођењем најсавреманијих технологија, као и уштедама на трошковима за рад општинске администрације омогућено је да буџет локалне самоуправе у Инђији буде развојни, што значи да се више од 50 одсто средстава из буџета потроши на инвестиције.

Буџет се реализује у три основна правца: побољшање инфрастрктуре као предуслов за долазак инвеститора и изградњу нових фабрика, а самим тим и отварања нових радних места, затим улагање у основно и средње образовање и развој информационих технологија, пре свега интернета и подизање информатичке свести грађана.

У току процеса припреме буџета локална самоправа позива све грађана да узму активно учешће у буџетском процесу кроз давање сугестија, мишљења, коментара и предлога у вези са конкретним буџетским ставкама.Ради што транспарентнијег рада Општинске управе Инђија, на сајту се објављују планови буџета, као и његова извршења са свим приходима и расходима.

 


Буџет за 2019. годину


- Одлуку о ребалансу III  буџета општине Инђија за 2019. годину

- Образложење  уз предлог Одлуке о ребалансу буџета општине Инђија за 2019. годину


Буџетски корисници на основу праћења спровођења свог програма израђују годишњи извештај о учинку програма( за последњу завршену фискалну годину) .Извештај достављају локалном органу управе задуженом за финансије , у роковима предвиђеним буџетским календаром.

Праћење сповођења програма је пословни процес у надлежности корисника буџета у ком се прикупљају , обједињују, анализирају и евидентирају релевантне информације о томе како се програми, односно програмске активности и пројекти као компоненте програма  спроводе у односу на очекиваме резултате.

Годишњи извештај о учинку садржи:

- Износе средстава опредељених по програмима, програмским активностима и пројектима у буџету за завршену фискалну годину , износе утрошених средстава , као и проценат извршења по програмима , програмским активностима и пројектима

- Преглед циљних и остварених вредности показатеља учинка и индикатора  у завршеној фискалној години којима се прати напредак у остварењу циљева програма, програмских активности и пројеката , као и образложење значајних одступања између циљнух и остварених вредности

- Образложење спровођења програма, програмских активности и пројеката у односу на постављење циљеве и опредељења, односно утрошена средства         

Корисници буџета су у обавези да доставе годишњи извештај о учинку до 28.фебруара 2019. године.

Информације о оствареном учинку у предходној фискалној години представљају прилог предлогу за приоритетне области финансирања корисника буџета за наредну годину.

Скупштина локалне власти разматра годишње извештаје о учинку програма и приликом доношења одлука о завршном рачуну буџета локалне власти.

На основу годишњих извештаја о учинку програма и јавност стиче увид у резултате остварене кроз буџетску потрошњу.
 

Извршење буџета за период јануар-децембар приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-децембар расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-новембар приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-новембар расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-октобар приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-октобар расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-септембар приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-септембар расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-август приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-август расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-јул приходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-јул расходи 2019.
Извршење буџета за период јануар-јун 2019.
Извршење буџета за период јануар-мај 2019.
Извршење буџета за период јануар-април 2019.
Извршење буџета општине Инђија за јануар-март 2019.
Извршење буџета општине Инђија за јануар-фебруар 2019.
Извршење буџета општине Инђија јануар 2019.


Завршни рачун буџета општине Инђија за 2018. годину

Завршни рачун буџета општине Инђија за 2018. годину
Обрасци

Буџет за 2018. годину


Одлука о буџету општине Инђија за 2018. годину

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА I ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Саставни део Одлуке о  ребалансу буџета Општине Инђија за 2018. годину чине:
- Расходи исказани по програмској класификацији - Посебан део циљеви и индикатори
- Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018-2020. године - Прилог 2
- Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018-2020. године - Прилог 2а
- Табела 1.1 - број запослених чије се плате финансирају из буџета јединица локалне самоуправе на економским класификацијама 411 и 412
- Табела 1.2 - број запослених чије се плате финансирају из извора 04 на економским калсификацијама 411 и 412
- Табела 1.3 - број запослених чије се плате финансирају из извора 05-08 на економским класификацијама 411 и 412
- Маса средстава за плате исплаћена у 2017. години и планирана у 2018. години

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА II ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Саставни део Одлуке о  ребалансу буџета Општине Инђија за 2018. годину чине:
- Расходи исказани по програмској класификацији – Посебан део циљеви и индикатори
- Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018-2020. године - Прилог 2
- Преглед капиталних пројеката у периоду од 2018-2020. године - Прилог 2а

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА III ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Саставни део Одлуке о  ребалансу III буџета Општине Инђија за 2018. годину чине:

-    Расходи исказани по програмској класификацији - Посебан део циљеви и индикатори
-    Образложење уз предлог Одлуке о  ребалансу буџета Општине Инђија за 2018. годину
-    Прилог 1- Преглед броја запослених и средстава за плате у 2018. години
-    Прилог 2- Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020 год

ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА IV ОПШТИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Саставни део Одлуке о ребалансу IV буџета Општине Инђија за 2018. годину чине:
-    Расходи исказани по програмској класификацији - Посебан део циљеви и индикатори
-    Образложење уз предлог Одлуке о  ребалансу буџета Општине Инђија за 2018. годину
-    Прилог 2- Преглед капиталних пројеката у периоду 2018-2020 год Завршни рачун буџета општине Инђија за 2017. годину

Завршни рачун буџета општине Инђија за 2017. годину
Обрасци

Буџет за 2017. годину

Извршење буџета општине Инђија јануар-децембар 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-новембар 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-октобар 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-септембар 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-август 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-јул 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-јун 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-мај 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-април 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар-март 2017.
Извршење буџета општине Инђија, јануар-фебруар 2017.
Извршење буџета општине Инђија јануар 2017. Завршни рачун буџета општине Инђија за 2016. годину


Буџет за 2016. годину


1234