Организација ОУ

У Општинској управи основне организационе јединице су:

1. Одељење за општу управу;

2. Одељење за урбанизам и комунално-стамбене послове и заштиту животне средине;

3. Одељење за друштвене делатности;

4. Одељење за финансије;

5. Одељење за привреду и инвестиције;

6. Одељење за инспекцијске послове;

7. Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода;

8. Одељење за правне и скупштинске послове;

9. Кабинет председника;

Начелник Општинске управе је дипломирани правник Александар Банић

Контакт: тел 022/561-322

Заменик начелника Општинске управе је дипломирани правник Бранислав Мазињанин

Контакт: тел 022/561-322


14.02.2024.

Извештај о раду Општинске управе општине Инђија за 2023. годину погледајте ОВДЕ

Закључак СО - извештај о раду ОУ за 2023. погледајте ОВДЕ


Овлашћена службена лица да врше увид, прибављају податке из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним поступцима из њихове надлежности, као и да обрађују, уступају и достављају податке из службених евиденција којима располажу на захтев других органа ради спровођења управних поступака из њихове надлежности , су

 

           

1.1 Из Одељење за финансије:

1.        Име и презиме овлашћеног лица: Данијела Матић
           Назив радног места: Начелник Одељења за финансије

2.        Име и презиме овлашћеног лица: Горана Јовичић
           Назив радног места: Послови буџeта

3.        Име и презиме овлашћеног лица: Ивана Крстић
           Назив радног места: Послови трезора

4.        Име и презиме овлашћеног лица: Љубица Галчић
           Назив радног места: Послови трезора

5.        Име и презиме овлашћеног лица: Маја Шакић
           Назив радног места:Послови буџета

6.        Име и презиме овлашћеног лица: Весна Божовић
           Назив радног места: Послови извршења трезора

 

1.2 Из Одељење за привреду и инвестиције

1.        Име и презиме овлашћеног лица: Драган Иброчић
           Назив радног места: Начелник Одељења за привреду и инвестиције

2.        Име и презиме овлашћеног лица: Надежда Маринковић
           Назив радног места: Послови инвестиција

3.        Име и презиме овлашћеног лица:Марија Буквић
           Назив радног места: Послови саобраћаја и пољопривреде

 

1.3 Из Одељења за друштвене делатности:

1.        Име и презиме овлашћеног лица: Мирјана Марчетић
           Назив радног места: послови друштвене бриге о деци и образовања

2.        Име и презиме овлашћеног лица: Мирјана Видић;
           Назив радног места: административно технички послови у области образовања и друштвене бриге о деци

3.        Име и презиме овлашћеног лица: Ивана Бабин;
           Назив радног места: Начелник Одељења за друштвене делатности

4.        Име и презиме овлашћеног лица: Мануела Симић
           Назив радног места: Послови културе информисања и спорта

5.        Име и презиме овлашћеног лица: Бранислава Лазаревић
           Назив радног места: Финансијско – књиговодствени послови из области борачко инвалидске заштите

 

1.4 Из Одељења за утврђивање и наплату јавних приходa:

1.        Име и презиме овлашћеног лица: Бранко Деспотовић
           Назив радног места: Начелник Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода

2.        Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Зрнић
           Назив радног места:Инспектор пореске контроле

3.        Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Опала
           Назив радног места: Инспектор пореске контроле

4.        Име и презиме овлашћеног лица: Маја Пудерка
           Назив радног места: Порески инспектор наплате

5.        Име и презиме овлашћеног лица: Марија Ковачевић
           Назив радног места: Инспектор пореске контроле

6.        Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Гавриловић
           Назив радног места: Инспектор пореске контроле

7.        Име и презиме овлашћеног лица: Станислава Добрић
           Назив радног места: Послови пореског извршења

8.        Име и презиме овлашћеног лица: Јована Шербеџија Мркела
           Назив радног места: Финансијско материјални послови

9.        Име и презиме овлашћеног лица: Весна Поповић
           Назив радног места: Порески инспектор наплате

10.       Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Овука
           Назив радног места: Финансијско – материјални послови

11.        Име и презиме овлашћеног лица: Катарина Вудраговић
           Назив радног места: Порески инспектор наплате

 

1.5 Из Одељења за урбанизами комунално стамбене послове и заштиту животне средине:

1.        Име и презиме овлашћеног лица: Тијана Дошен
           Назив радног места: Начелник Одељења за урбанизам ,комунално стамбене послове и заштиту животне средине

2.        Име и презиме овлашћеног лица: Петар Петровић
           Назив радног места: Послови издавања грађевинских дозвола

3.        Име и презиме овлашћеног лица: 
           Назив радног места: Послови издавања урбанистичких аката

4.        Име и презиме овлашћеног лица: Емилија Петровић
           Назив радног места: Послови издавања урбанистичких аката

5.        Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Растовић
           Назив радног места: Послови издавања употребних дозвола

6.        Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Дукић
           Назив радног места: Послови заштите животне средине

7.        Име и презиме овлашћеног лица: Љиљана Грујић
           Назив радног места: Послови издавања грађевинске дозволе

8.        Име и презиме овлашћеног лица: Драгана Анћелић
           Назив радног места: Послови урбанистичког планирања

9.        Име и презиме овлашћеног лица: Вера Винчић
           Назив радног места: Пословии озакоњења

10.       Име и презиме овлашћеног лица: Александар Ђорђевић
           Назив радног места: Послови издавања грађевинске дозволе

1.6 Из Одељења за инспекцијске послове :

1.        Име и презиме овлашћеног лица: Василије Мељник
           Назив радног места: Инспектор за друмски саобраћај

2.        Име и презиме овлашћеног лица: Марина Пилиповић
           Назив радног места: Грађевински инспектор

3.        Име и презиме овлашћеног лица: Слободан Милновић
           Назив радног места: Комунални инспектор

4.        Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Кртинић
           Назив радног места: Грађевински инспектор

6.        Име и презиме овлашћеног лица: Оливера Мочевић
           Назив радног места: Просветни инспектор

 

1.7 Из Одељења за општу управу

1.        Име и презиме овлашћеног лица: Светлана Капор
           Назив радног места: Послови вођења бирачких спискова и личних стања грађана, послови безбедности и здравља на раду

2.        Име и презиме овлашћеног лица: Љиљана Вукадиновић
           Назив радног места: Матичар за матично подручје Инђија

3.        Име и презиме овлашћеног лица: Данијела Веин
           Назив радног места: Заменик матичара за матично подручје Инђија

4.        Име и презиме овлашћеног лица: Драгана Иброчић
           Назив радног места: Заменик матичара за матично подручје Инђија

5.        Име и презиме овлашћеног лица: Стојшић Биљана
           Назив радног места: Послови шефа Месне канцеларије и Матичар за матично подручје Бешка

6.        Име и презиме овлашћеног лица: Александра Ковачевић
           Назив радног места: Послови шефа Месне канцеларије и Матичар за матично подручје Нови Сланкамен

8.        Име и презиме овлашћеног лица: Паја Ђармоцки
           Назив радног места: Заменик матичара за матично подручје Нови Сланкамен

9.        Име и презиме овлашћеног лица: Јасмина Пушкаш Жуљ
           Назив радног места:Послови управљања људским ресурсима и персонални послови

10.       Име и презиме овлашћеног лица: Биљана Ранисављевић
           Назив радног места: послови вођења бирачких спискова, личних стања грађана и послови безбедности и здравља на раду

11.       Име и презиме овлашћеног лица: Данијела Радаковић Вукадиновић
           Назив радног места: Послови управљања људским ресурсима и персонални послови

12.       Име и презиме овлашћеног лица: Драгана Ћеранић
           Назив радног места: Административни послови у области личних стања грађана

13.      Име и презиме овлашћеног лица:   Јелена Јојић
           Назив радног места: Начелник Одељења за општу управу

14.       Име и презиме овлашћеног лица:  Александра Андрејевић Миљановић
           Назив радног места: Аналитичар радног места

 

1.8 Из Одељења за правне и скупштинске послове:

1.        Име и презиме овлашћеног лица: Сања Којчин Стојковић
           Назив радног места: Начелник Одељења за правне и скупштинске послове

2.        Име и презиме овлашћеног лица: Зорица Ракар

 

1.9  Из Општинске управе општине Инђија:

1.        Име и презиме овлашћеног лица: Бранислав Мазињанин
           Назив радног места: Заменик начелника Општинске управе општине Инђија


СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА КОЈА ВОДЕ УПРАВНИ ПОСТУПАК ИЛИ ПРЕДУЗИМАЈУ ПОЈЕДИНЕ РАДЊЕ