- РЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА О РУКОВОДИОЦУ ПРОГРАМА

- РЕШЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ЛОКАЛНА СЛУЖБА ЗА ЖАЛБЕ

- Жалбени механизам за пројекат


Обавештавамо грађане да је успостављен Жалбени механизам везан за Пројекат “Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”, формирана је Локална служба за пријем жалби.

Контакт подаци:

Локални менаџер за жалбе: Марија Божовић Поповић

Адреса: Цара  Душана бр. 1, Инђија, канцеларија бр.1 на првом спрату

Телефон: 022/561-322 (радним данима од 10 до 12)

E-mail: marija.bozovic.popovic@indjija.rs

Члан: Маја Петровић

Адреса: Цара  Душана бр. 1, Инђија, канцеларија у приземљу

Телефон: 022/561-322 (радним данима од 10 до 12)

E-mail: maja.petrovic.popovic@indjija.rs

Члан: Драган Иброчић

Адреса: Цара  Душана бр. 1, Инђија, канцеларија бр.1 на првом спрату

Телефон: 022/561-322 (радним данима од 10 до 12)

E-mail: dragan.ibrocic@indjija.rs


Жалбени механизам – Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији– Пројекат  SURCE”

Жалбом се сматрају: захтеви, приговори, појашњења, сугестија и друге врсте приговора на неку од пројектних активности приликом спровођења мера енергетске ефикасности у јединицама локалне самоуправе и градским општинама (у даљем тексту: ЈЛС) које су обухваћене овим Пројектом.

Ко може поднети жалбу? Жалбу може поднети особа, група или организација искључиво у вези са Пројектом. 

Ко не може поднети жалбу? Жалбу не могу поднети: запослени, чланови особља, лица која су повезана са Пројектом. Лица која ће бити запослена или ангажована (или су већ запослена/ангажована) у ЈИП-у (Јединица за имплементацију Пројекта), спољни сарадници, консултанти, саветници или друга лица која спроводе Пројекат ,,SURCE” или финансије – Централна фидуцијарна јединица-ЦФЈ, могу да поднесу пријаву када уоче неправду или кршење важећег Закона о раду, других прописа или еколошких и социјалних стандарда Светске банке („ Правилник о раду на Пројекту Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”.

Како и коме се подноси жалба? Жалба се подноси писмено и усмено (пошта, е-пошта, телефонски, лично). Уколико се жалба саопштава телефонским путем, постоји детаљнија инструкција за поступање.

Жалба путем жалбеног формулара се подноси локалном пулту за жалбе и то:

Попуњавањем електронског формулара и слањем у електронској форми путем е-поште;

Попуњавањем електронског формулара у писаној форми, слањем путем поште:

Ако подносилац жалбе није задовољан одговором или поступањем Локалног пулта за жалбе, има право да поднесе жалбу на адресу: Министарство рударства и енергетике-за пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији”- Централни пулт за жалбе,  Немањина бр. 22-26, 11000 Београд, или електронски на адресу (e-mail): zalbe.surce@mre.gov.rs.

Кораци обраде жалби

Менаџер за жалбе прима захтев за достављање информације или притужбу (лично, телефоном, поштом, е -поштом) и бележи га у регистар жалби, додељује му одређени референтни број жалбе. 

Истрага и решавање жалбе-врста медијације (посредовања)  између подносиоца жалбе и одговорних лица и институција које имају обавезу поступања по жалби.

Након одобрења директора ЈИП-а, у зависности од природе жалбе, Централни менаџер за жалбе одређује које је одељење или особа одговорна да обради притужбу и сакупи чињенице. Уколико се утврди да се жалба не односи на Пројекат, поступак се прекида.

Одговор подносиоцу жалбе

Жалба се решава у року од 7 дана од пријема жалбе. Одговор садржи: јасну процену жалбе и предлог за корективну радњу (мере за ублажавање), мере за компензацију (ако мере за ублажавање нису могуће), са јасним временским оквиром у којем ће мере бити спроведене. Ако служба за жалбе на нивоу локалне самоуправе не може одговорити у року од 30 дана од тренутка пријема жалбе, подносилац се о томе обавештава, а нови рок за одговор по жалби биће 60 дана од дана пријема жалбе, с тим да и овај рок може бити дужи, у зависности од природе жалбе а све у циљу целисходности и сврсисходности поступка.

Затварање жалбе у првом степену

Ако је подносилац жалбе задовољан одлуком по жалби коју је донела Служба за жалбе, жалба се „ затвара“. За сложене жалбе, Менаџер за жалбе захтева од подносиоца жалбе  писану потврду да је жалба адекватно решена (изјава у писаној форми или потписом у евиденцији жалбе).

Решавање жалби

Ако подносилац није задовољан првостепеном одлуком, има право да поднесе жалбу Другостепеној комисији Министарства, о томе обавештава Централног менаџера за жалбе (овај упут јасно  стоји у одговору на жалбу). У одговору се јасно наводи да ће Централни менаџер за жалбе помоћи подносиоцу жалбе у припреми  и подношењу жалбе Другостепеној комисији. По пријему жалбе, Централни менаџер за жалбе заказује седницу Другостепене комисије и подноси жалбени предмет на разматрање. Рок за одговор на жалбу је 30 дана од дана пријема жалбе. Свакако, уколико постоје оправдани разлози  (кашњење због неопходних састанака између представника ЈЛС и заинтересоване стране) , рок може да се продужи а о томе Локални/Централни менаџер за жалбе обавештава подносиоца жалбе.

Затварање жалби

Поступак затварање жалбе је исти као и за првостепене одлуке, с тим да  у овом поступку је неопходно да подносилац да писани изјаву о решеној жалби. Међутим,  ако подносилац неће да потврди да је жалба на задовољавајући начин решена или није задовољан  одлуком по жалби, може да тражи решење од Централног пулта за жалбе који ће жалбу решити или ће исти орган проследити Другостепеној комисији за жалбе, формираној на нивоу Министарства рударства и енергетике. Ако ни тада подносилац жалбе није задовољан одлуком по жалби, заинтересовано лице се може обратити надлежном суду ради решавања евентуалног спора.